תקציר תקנון מניעת הטרדה מינית

מסמך זה מהווה תקציר של הוראות החוק והתקנון המלא המצוי במשרדי חכ"א.

מהי הטרדה מינית

הטרדה מינית היא אחד מאלה:

1. סחיטת אדם לביצוע מעשה מיני – למשל, "אם לא תעשי כך וכך אז אפטר אותך."

2.  מעשה מגונה – למשל מגע לשם גירוי מיני, חשיפה פיזית בניגוד לרצונה של העובדת, או תוך ניצול יחסי מרות.

3.  הצעות חוזרות בעלות אופי מיני אף שהעובדת הראתה שאינה מעוניינת בהן.

4. התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניות אף שהעובדת הראתה שאינה מעוניינת בהן.

5. התייחסות מבזה או משפילה למינה או למיניותה של העובדת.

6. פרסום תצלום, סרט או הקלטה של עובדת המתמקד במיניותה בנסיבות שעלולות להשפילה או לבזותה.

התנכלות על רקע הטרדה מינית

התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, בתלונה או בתביעה על רקע הטרדה מינית. פגיעה זו נועדה על-פי-רוב להשתקת ההטרדה או לצורך נקמה במי שחשף אותה. הפגיעה אינה חייבת להיות מופנית כלפי מי שהוטרד מינית, היא יכולה להיות מופנית גם כלפי מי שסייע או העיד לטובת הנפגע. המתנכל לא חייב להיות האדם שהטריד, הוא יכול להיות חבר שלו, בן משפחתו, מנהל או עובד העובדים עימו וכיו"ב.

לדוגמא : המטריד, אנשים מטעמו או אנשים מטעם המעביד מזהירים את המוטרדת שאם תתלונן – תיפגע.

מעביד המאיים על מבקשת עבודה, שאם תתלונן על כך שהטריד אותה – היא לא תתקבל לעבודה.

מעביד המאיים על עובד המסייע למוטרדת, שאם ימשיך לסייע לה – ייפגע.

הטרדה והתנכלות ביחסי מרות

יחסי מרות הם יחסים שבהם קיים פער משמעותי ביחס הכוחות בין המטריד והמוטרדת. למשל, מנהל במקום העבודה. הטרדה מינית או התנכלות מצד בעל מרות כלפי עובדת הכפופה לו חמורה במיוחד, מכיוון שהיא נעשית תוך ניצול של יחסי חוסר השוויון

ביניהם. כאשר מתקיימים יחסי מרות, המוטרדת אינה צריכה להראות התנגדות, ורואים בעצם קיום יחסי המרות כחוסר הסכמה, אפילו התקיימו יחסי מין בהסכמה.

האפשרויות העומדות לפני נפגעת מהטרדה מינית או התנכלות

1. הליך משמעתי – להגיש תלונה במקום העבודה. פרטי האחראית על נושא ההטרדה המינית: גב' סימה קורן.

2.  הליך אזרחי  –  להגיש תביעה בבית משפט או בבית הדין לעבודה  כלפי  המטריד, המתנכל והמעביד.

3.   הליך פלילי – להתלונן במשטרה.

הנפגעת  היא שבוחרת באילו מההליכים הללו לנקוט, והוא יכול לנקוט יותר מהליך אחד – לבחירתו.

כל עובדת זכאית להגיש תלונה על הטרדה או התנכלות אצל האחראית למניעת הטרדה מינית. התלונה תתברר, עפ"י הוראות החוק והתקנות, תוך שמירה על כבודם ופרטיותם של כל הנוגעים בדבר. במידת הצורך תינתן למתלוננת הגנה מפני הנילון בתקופת הבירור.

הטיפול בתלונה

תלונות או דיווחים על חשד לביצוע הטרדה מינית או התנכלות במכללה יש להפנות לאחראית. כל גורם אשר נודע לו, בכל דרך שהיא, על ביצוע הטרדה מינית או התנכלות יעביר את המקרה לבירור של  האחראית.

התלונה יכול שתוגש בכתב או בעל פה לרבות ע"י הנפגעת עצמה או מי מטעמה.

האחראית תיידע את המתלוננת באשר לשלוש הדרכים העומדות לפניה לטיפול בהטרדה מינית או בהתנכלות. האחראית תפתח בהליכי בירור התלונה: במידת האפשר, היא תזמן את הנילון, תביא בפניו את פרטי התלונה ותבקש את תגובתו בכתב.

לצורך חקירת התלונה רשאית האחראית להזמין כל עובד, תלמיד או כל אדם אחר למתן מידע ו/או מסמך הנוגע או עשוי לגעת לתלונה. סירוב להיענות לבקשת האחראית ייחשב לעבירת משמעת. האחראית תקיים את החקירה ברציפות עד להשלמתה, ביעילות וללא דיחוי, תוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של הנפגע, המתלונן, הנילון והעדים.

האחראית רשאית להסתייע בכל גורם בחברה לצורך בירור התלונה. לפני קבלת החלטה להעביר את התלונה להליך משמעתי ו/או אחר תתייעץ האחראית עם המתלוננת ותשמע את עמדתה.

איסור חמור בחכ"א

הטרדה מינית והתנכלות אסורות עפ"י החוק. הן מהוות עבירת משמעת חמורה. חכ"א מתייחסת בחומרה לכל מקרה של הטרדה או התנכלות או קיום יחסים מתוך יחסי מרות ודורשת ממנהליה ומעובדיה להימנע מהן. במקרה של ספק – יש לנהוג לפי האפשרות המחמירה. חכ"א דורשת מעובדיה ובעיקר ממנהליה לעשות כל שביכולתם כדי למנוע מעמיתיהם לעבודה ומהכפופים להם לבצע מעשים כאמור. האיסור חל לא רק על ההתנהגות בתוך משרדי חכ"א אלא בכל מקום בו מתקיימת פעילות של העובדים מטעמה, בכלל זה במוסדות חינוך, בנסיעות, בפגישות בחוץ, בטיסות לחו"ל וכו.' האיסור חל גם ביחס לעובדי קבלן, עובדים

זמניים, לקוחות וספקים.

האחראית על נושא ההטרדה המינית בחכ"א היא גב' סימה קורן מנהלת משאבי אנוש

טלפון 08-6315353 / 050-2977333 מייל: simak@eec.co.il

כל תלונה על הטרדה מינית או התנכלות יש להביא בפניה בהדקם האפשרי, על מנת שיהיה ניתן לטפל בה ביעילות.

בנוסף לאמור, להלן כתובות נוספות לסיוע ותמיכה:

מרכז סיוע לנפגעי/ות תקיפה מינית באילת פועל במסגרת האגף לשירותים חברתיים, מינהל שח"ק בעיריית אילת.

המרכז נותן מענה 24 שעות ביממה, הכולל קו סיוע טלפוני, ליווי במשטרה, בבית החולים ובבית המשפט. המרכז פועל באמצעות 30 מתנדבות, שעברו הכשרה מתאימה. בנוסף למרכז הסיוע, הפועל כחלק מהמרכז הרב תחומי להתמודדות עם כל סוגי האלימות, מפעיל האגף יחידה לטיפול בנפגעות תקיפה מינית המציע טיפול פרטני ללא השתתפות כספית.

קו חירום הפועל 24/7 ומופעל על ידי המתנדבות בטלפון: 050-7557331. מענה של שיחות אנונימיות לפי רצון הפונה ותיאום ליווי בהליכים שונים, גם ליווי מיידי.

ליווי בהליכים רפואיים – מתנדבות המרכז מלוות את הנפגע/ת במהלך הבדיקה הרפואית בבית חולים.

ליווי בהליך הפלילי – מתנדבות המרכז מלוות בזמן הגשת תלונה במשטרה, כולל ליווי בחקירות, בעימות ובדיונים המשפטיים.

פגישות למתן תמיכה וליווי.

למי עוד ניתן לפנות:

משרד התמ"ת – ממונה על אכיפת החוק למניעת הטרדה מינית: 1800-354-354

ארגוני נשים:

אמונה – 03-6857179

שדולת הנשים – 03-6123990

ויצו – 03-6923825

נעמת – 03-5254422

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי/ות תקיפה מינית : טל' 1202

קו סיוע לנשים דתיות: 02-6730002

קו סיוע לנערים וגברים דתיים: 02-5328000

נציבות שיוויון הזדמנויות בעבודה – 02-6662780

כלי נגישות