רשימת מציעים לשנת 2019

להלן רשימת מציעים לשנת 2019 על פי נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז  (חוזר מנכ"ל 8/2016)

רשימת מציעים 2019

שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים