רשימת מציעים לשנת 2017-2018

להלן רשימת מציעים לשנת 2018 על פי נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז  (חוזר מנכ"ל 8/2016)

רצ"ב רשימת יועצים 2017 2018