קול קורא מס' 20/2017 להפעלת האב

עיריית אילת באמצעות החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ  מזמינה בזאת הצעות לשיתוף פעולה עסקי לצורך הפעלת האב (HUB) לעידוד יזמות עסקית טכנולוגית (להלן-ההליך/הקול הקורא), הכול בהתאם למפורט במסמכי הקול הקורא.