פנייה לקבלת מידע מס' מ/5/2016

בקשה לקבלת מידע (RFI) בדבר תכנון, שיפוץ, הפעלה וניהול של מתחם אירועי תרבות ופנאי במרכז האומנויות במיקום הידוע כגוש 40014 חלק מחלקה 1.

מטרת הבקשה הינה לאתר גופים המסוגלים להתקשר במסגרת עסקת T.O.B/P.F.I/שותפות עסקית עם החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ, לצורך תכנון, שיפוץ, הפעלה וניהול של מתחם אירועי תרבות ופנאי במרכז האומנויות.

מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה: 15.6.2016 בשעה 12:00.

מועד ומקום הגשת המענה: משרדי החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ, עד ליום ד', ה-22.6.2016 בשעה 14:00.

אופן קבלת טפסי הבקשה והמענה ופרטים נוספים  במשרדי החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ  ו/או באתר החברה www.eec.co.il.