מכרז 9.2017 בדבר תכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של גופי תאורה

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ  מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לביצוע עבודות תכנון, פירוק, אספקה, התקנה ותחזוקה מלאה וכוללת של גופי תאורה קיימים בגופי תאורה מסוג LED, על עמודי תאורה בתחומי העיר אילת, במסגרת פעולותיה לקידום איכות הסביבה ולהתייעלות אנרגטית, וכן מתן שירותי תחזוקה מקיפה וכוללת למערכות התאורה העירוניות בעיר אילת.