מכרז 8.2017 בדבר עבודות פיתוח לרבות תשתיות תת קרקעיות

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות פיתוח לרבות תשתיות תת קרקעיות אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם מציע זוכה.