מכרז 6.2016 בדבר החלפה ושדרוג מערכת מיזוג אויר בבית ספר יעלים

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן: "החברה" או "חכ"א") מבקשת בזאת לקבל הצעות להחלפה ושדרוג מערכת מיזוג אויר בבית הספר יעלים באילת (להלן – "העבודות") אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.