מכרז 14.2017 בדבר מערכות סולאריות

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מתכבדת בזאת להזמינכם, כמפורט להלן בהזמנה זו להציע הצעות לביצוע עבודות לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור ומוסדות חינוך ברחבי העיר אילת, הכל בהתאם לדרישות ההליך, לרבות המפרטים הטכניים, כתב הכמויות וכל המסמכים והנספחים המצורפים למסמכי ההליך .