מכרז 11.2017 בדבר החלפה ושדרוג מיזוג אויר מצפה ים

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות להחלפה ושדרוג מערכת מיזוג אויר בבית ספר מצפה ים באילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.