מכרז קרולינות 11/2019

להקמה משותפת והפעלה של מתחם תיירות, נופש, תרבות ופנאי בעיר אילת

הודעה בדבר הקפאה זמנית של הליך המכרז

החברה הכלכלית אילת (חכ"א) בע"מ (להלן – החברה) מתכבדת בזה להודיע על הקפאה זמנית של הליך המכרז שבכותרת הודעה זו ובתוך כך על ביטול המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה וביטול המועד האחרון להגשת הצעות.

לאור צמצום הפעילות העסקית במשק, בכלל, ותחום התיירות בעיר אילת, בפרט, בעקבות התפרצות נגיף 19-COVID הועברו לחכ"א מספר בקשות שעניינן, בין היתר, בחינה מחודשת של המודל העיסקי ושל תנאי המכרז שבנדון.

בהמשך לאמור, החליטה חכ"א להורות על הקפאה זמנית של הליך המכרז וזאת לצורך בחינה מחודשת של מספר נושאים הקשורים בפרויקט מושא המכרז.

במהלכה של תקופת ההקפאה הזמנית חכ"א לא תקבל ולא תשיב לשאלות הבהרה וזאת עד לפרסומה של החלטה אחרת ונציג חכ"א ייצור עמכם קשר טלפוני מיד עם קבלת החלטה אחרת לצורך עדכונכם באשר להמשך הליך המכרז.

אנא עקבו אחר פרסומי חכ"א כאן באתר האינטרנט תחת הלשונית "מכרזים".

 

קבצים להצגה:

נספח תשריט – לחץ כאן להצגה

הנחיות מרחביות חופים דרומיםעין סוף – לחץ כאן להצגה

חוברת מכרז קרולינות-נוסח סופי – לחץ כאן להצגה

תוכנית אסטרטגית חופי אילת ספר סופי כרך 2 חזון ותכנית 22.01.2017 – לחץ כאן להצגה

נספח קבלה וקריאה של כלל מסמכי המכרז

מסמך הבהרות 1 – קרולינות

פרוטוקול מפגש סיור מציעים

להלן קישור >> למצגות

 הודעה בדבר הארכת מועדים

החברה הכלכלית אילת (חכ"א) בע"מ (להלן – החברה) מתכבדת בזה להודיע על הארכת מועדים  במכרז שבנדון, כדלקמן:

1. המועד האחרון להגשת הצעות במכרז יוארך עד ליום  ה'  02.04.2020  בשעה  15:00.

2. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה יוארך עד ליום  ה' 19.03.2020 בשעה 12:00.

3. יתר הוראות המכרז, לרבות תוקף ערבות המכרז, יישארו ללא שינוי.

4. ניתן לעיין בנוסח חוברת המכרז וכן במסמך הבהרות מספר 1 במכרז זה באתר האינטרנט של החברה בכתובת http://eec.co.il/.

5. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם בחוברת המכרז ובמסמכי ההבהרות.

    אבי כהן, מנכ"ל

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מש

מתחם קרולינות