מכרז קרולינות 11/2019

מכרז פומבי מס' 11/2019 להקמה והפעלה של אתר תיירות, נופש, תרבות ופנאי במתחם הקרולינות בעיר אילת

הודעה בדבר ביטול המכרז

החברה הכלכלית אילת (חכ"א) בע"מ (להלן – החברה) מתכבדת בזה להודיע על ביטול הליך המכרז שבכותרת הודעה זו.

 

במהלך הימים הקרובים עתידה החברה לפרסם מכרז חדש תחת מכרז זה.

 

פרטים מלאים ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת http://eec.co.il/.

 

 אבי כהן, מנכ"ל

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

 

קבצים להצגה:

נספח תשריט – לחץ כאן להצגה

הנחיות מרחביות חופים דרומיםעין סוף – לחץ כאן להצגה

חוברת מכרז קרולינות-נוסח סופי – לחץ כאן להצגה

תוכנית אסטרטגית חופי אילת ספר סופי כרך 2 חזון ותכנית 22.01.2017 – לחץ כאן להצגה

נספח קבלה וקריאה של כלל מסמכי המכרז

מסמך הבהרות 1 – קרולינות

פרוטוקול מפגש סיור מציעים

להלן קישור >> למצגות

 הודעה בדבר הארכת מועדים

החברה הכלכלית אילת (חכ"א) בע"מ (להלן – החברה) מתכבדת בזה להודיע על הארכת מועדים  במכרז שבנדון, כדלקמן:

1. המועד האחרון להגשת הצעות במכרז יוארך עד ליום  ה'  02.04.2020  בשעה  15:00.

2. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה יוארך עד ליום  ה' 19.03.2020 בשעה 12:00.

3. יתר הוראות המכרז, לרבות תוקף ערבות המכרז, יישארו ללא שינוי.

4. ניתן לעיין בנוסח חוברת המכרז וכן במסמך הבהרות מספר 1 במכרז זה באתר האינטרנט של החברה בכתובת http://eec.co.il/.

5. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם בחוברת המכרז ובמסמכי ההבהרות.

    אבי כהן, מנכ"ל

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מש

מתחם קרולינות