מכרז קרולינות 11/2019

להקמה משותפת והפעלה של מתחם תיירות, נופש, תרבות ופנאי בעיר אילת

הודעה בדבר הארכת המועד האחרון להגשת הצעות

קבצים להצגה:

נספח תשריט – לחץ כאן להצגה

הנחיות מרחביות חופים דרומיםעין סוף – לחץ כאן להצגה

חוברת מכרז קרולינות-נוסח סופי – לחץ כאן להצגה

תוכנית אסטרטגית חופי אילת ספר סופי כרך 2 חזון ותכנית 22.01.2017 – לחץ כאן להצגה

נספח קבלה וקריאה של כלל מסמכי המכרז

מסמך הבהרות 1 – קרולינות

פרוטוקול מפגש סיור מציעים

להלן קישור >> למצגות

 הודעה בדבר הארכת מועדים

החברה הכלכלית אילת (חכ"א) בע"מ (להלן – החברה) מתכבדת בזה להודיע על הארכת מועדים  במכרז שבנדון, כדלקמן:

1. המועד האחרון להגשת הצעות במכרז יוארך עד ליום  ה'  02.04.2020  בשעה  15:00.

2. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה יוארך עד ליום  ה' 19.03.2020 בשעה 12:00.

3. יתר הוראות המכרז, לרבות תוקף ערבות המכרז, יישארו ללא שינוי.

4. ניתן לעיין בנוסח חוברת המכרז וכן במסמך הבהרות מספר 1 במכרז זה באתר האינטרנט של החברה בכתובת http://eec.co.il/.

5. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם בחוברת המכרז ובמסמכי ההבהרות.

    אבי כהן, מנכ"ל

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מש

מתחם קרולינות