מכרז פומבי 8.2015 בדבר אספקה והתקנה של יציעים 4.8.15

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לאספקה והתקנה של יציעים באולם ספורט בבית ספר בגין באילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.