מכרז פומבי 3.2019 בדבר ביצוע עבודות שיפוצים ולמתן זיכיון להפעלת מזנון חוף נפטון

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מזמינה בזאת קבלת הצעות לצורך בחירת זכיין לביצוע עבודות שיפוצים במבנה קיים ולמתן זכיון להפעלת מזנון חוף בחוף "נפטון" בעיר אילת.

להלן מסמכי המכרז:

הודעה בדבר דחיית מועד כינוסה של ועדת המכרזים ופתיחת תיבת המכרזים

מסמכי מכרז 3.2019

מסמך מדידות 3.2019

מסמך הבהרות מספר 1 – תיקון תנאי סף