מכרז פומבי 1.2019 בדבר עבודות פיתוח להכשרת מתחם קרוואנים

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות פיתוח להכשרת מתחם קרוואנים באזור החוף הצפוני באילת  אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.