מכרז פומבי 1.2016 בדבר הצבה, תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט חוצות

חכ"א מעוניינת לקבל הצעות להתקנה, הפעלה ותחזוקה של מתקני שילוט חוצות מסוג בילבורד או מתקני גדולי מידות אחרים, כהגדרתם להלן, וכן, לתחזוקתם, תפעולם וביצוע פרסום חוצות על גביהם לתקופת החוזה, והכול כמפורט בתנאי המכרז אשר יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם עם הזוכה.