מכרז פומבי מ 10.2020 בדבר הקמת אולם ספורט במתחם בית ספר "ימין הרצוג"

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע הקמת אולם ספורט במתחם בית ספר "ימין הרצוג" באילת  אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.

להלן מסמכי המכרז:

מסמכי המכרז – אולם ספורט ימין הרצוג

מסמכי המכרז – הצעת המציע וכתב כמויות

כתב כמויות – אולם ספורט ימין הרצוג

מכתב הבהרות ושינויים מס 1- אולם ספורט ימין הרצוג