מכרז פומבי מס' 7/2019 בדבר עבודות כבישים ופיתוח בפארק הטרמינל

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לעבודות אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. להלן מסמכי המכרז אשר יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה

חוברת מכרז 7.2019 טרמינל פארק

פארק הטרמינל כתב כמויות-הצעת מחיר

מפרט טכני מרכז פארק טרמינל