מכרז פומבי מס' 4/2019 בדבר ביצוע עבודות פיתוח רובע 11

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ, עבור עיריית אילת, מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, לרבות מים וביוב, בשכונת שחמון 11 בעיר אילת.

להלן מסמכי המכרז:

מסמכי מכרז 4.2019

שחמון 11 כתב כמויות-הצעת מחיר

מפרטים טכניים רשימת יועצים ורשימת תוכניות