מכרז פומבי מס' 11.2015 בדבר אספקה, פירוק והתקנת גופי תאורת רחוב 24.12.15

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן: "החברה" או "חכ"א") מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות אספקה, פירוק והתקנה של גופי תאורת רחוב מסוג LED בשכונות "מצפה ים" ו-"נווה מדבר" באילת (להלן – "העבודות") אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.