מכרז פומבי מס' 10.2015 בדבר החלפת מקררי מים בבתי הספר – 7.10.15

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן: "החברה" או "חכ"א") מבקשת בזאת לקבל הצעות להחלפת מקררי מים בבתי הספר "אשכול פיס" ו"צאלים" באילת (להלן – "העבודות") אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה