מכרז פומבי מס' מ/9/2023 עבודות פיתוח ותשתיות באילת

מכרז  פומבי מס' מ/9/2023

("מכרז אומדן")

עבודות פיתוח ותשתיות באילת

(מכרז מסגרת)

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן: "החברה" או "חכ"א") מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות באילת (להלן – "העבודות")  אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז מסגרת זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם מציע זוכה.

כלי נגישות