מכרז פומבי מס' מ/ 8/2023 רכישה ואספקת כלי שייט (סירת כיבוי)

החברה הכלכלית אילת בע"מ הינה הזרוע התפעולית מטעם עיריית אילת וחכ"א החברה הכלכלית לאילת בע"מ והמפעילה את המרינות/מעגנות לעגינת כליי שיט באילת, מזמינה -בזאת מציעים העומדים בדרישות המפרטים הטכניים המצורפים שיפורטו להלן להגיש הצעה לרכישה ואספקה של סירת שירות וכיבוי אש לחברה, לרבות מתן אחריות על הסירה ומערכותיה בהתאם ובכפוף לדרישות החברה והנחיותיה

כלי נגישות