מכרז פומבי מס' מ/7/2021 בדבר הקמת מבנים, טריבונה, מגרשים משולבים, עבודות פיתוח ותשתיות – קריית ספורט אילת

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות להקמת מבנים, טריבונה,  מגרשים משולבים, עבודות פיתוח ותשתיות בקריית ספורט באילת  אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.

 

להלן מסמכי המכרז:

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"ממכרז פומבי מס' מ/7/2021

 הקמת מבנים, טריבונה,  מגרשים משולבים, עבודות פיתוח ותשתיות – קריית ספורט אילת ("מכרז אומדן")

תוכן העניינים

רשימת מתכננים ויועצים …………………………………………………………………………………

2

  

מסמך (א) – תנאי  המכרז …………………………………………………………………………………

4

  

מסמך (ב) – הצעת המציע כולל הצהרת המציע (בחוברת מס' 2, יחד עם כתב הכמויות)

 
  

מסמך (ג) – נוסח החוזה ותנאיו לביצוע העבודות ……………………………………………………

19

  

מסמך (ד) – מפרט טכני הבין משרדי, כולל פרק 00 מוקדמות (לא מצורף)

64

  

מסמך (ה) – מפרט טכני מיוחד (בחוברת מס' 3)

 
  

מסמך (ו) – כתב כמויות ומחירים  (בחוברת מס' 2, יחד עם הצעת המציע)

 
  

מסמך (ז) – תנאים מיוחדים לחוזה ……………………………………………………………………..

84

  

מסמך (ח) – רשימת תכניות ………………………………………………………………………………

86

  

מסמך ט + ט'1  – נוסח ערבויות ………………………………………………………………………..

92

  

מסמך (י) -תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין, תשלום שכר מינימום ושוויון זכויות

  לאנשים עם מוגבלות…………………………………………………………………………………….

94

  

קובץ הנחיות היחידה לאיכות הסביבה של עיריית אילת ………………………………………….

96

  

נוהל מינהל ההנדסה – הסדרי תנועה …………………………………………………………………..

98

פרטי מתכננים ויועצים:

תפקיד

חברה

שם

טלפון – משרד

פקס

נייד

דוא"ל

 

ניהול פרויקט

מנהל פרויקט בתכנון

גדיש הנדסה וניהול

טל אוזן

03-6083074

 

054-2161555

talu@gadish.co.il

מנהלת פרויקט בביצוע

מאיה גוילי

03-6083011

 

054-2633241

Mayag@gadish.co.il

 

יועצים

אדריכל- מתכנן ראשי

V 5 אדריכלים

מידד גנדלר

03-7237300

03-6188325

052-3658752

meidadg@v5arch.com

עמית להב

שלוחה 315

amitl@v5arch.com

נורית גבאי

שלוחה 322

NuritG@v5arch.com

מתכנני נוף

מילר-בלום

אמיר בלום

04-8339070

04-8339980

050-5277882

amir@miller-blum.co.il

פולינה קרקה טנר

054-5852810

polina@miller-blum.co.il

יועץ ספורט

אמיר סולרסקי

אמיר סולרסקי

39678459

03-9007206

054-7009008

amirsolarski@gmail.com

יועץ חשמל, תאורה ותקשורת

ברנר – פתאל

אורי ברנר

03-5705451

03-5705516

050-5249799

brenner-fattal@ub-af.co.il

אורי גבעון

050-7948182

Ori@ub-af.co.il

יועץ אינס' ומז"א

אוסאמה פרח מהנדסים

אוסאמה פרח

04-6021943

04-6000149

052-2660625

sf_osamaf@bezeqint.net

אדהם עוזרי

 

adham@af-eng.co.il

יועץ מים וביוב- כללי

בלשה ילון

אליהו צלאל

04-8603600

04-8603601

052-8393607

eli-z@bj-is.com

יועצת נגישות

יוסי שחר יעוץ בטיחות וניהול סיכוים בע"מ

פולי בנסל

09-7666203

שלוחה 108

050-4504103

polly@yssafety.co.il

יועץ בטיחות

יוסי שחר יעוץ בטיחות וניהול סיכוים בע"מ

תמר קדם

09-7666203

שלוחה 108

050-4504102

tamar@yssafety.co.il

גיל שבת

09-7666203

שלוחה 108

 

gil@yssafety.co.il

יועצת טרמית

גולד הנדסה

רוזה גולדין

03-6728095

15336728095

054-4768886

office@goldeng.co.il

קונסטרוקטור

ויקטור בורביע מהנדסים

ויקטור בורביע

04-6415359

 

052-2450876

borbia.v@gmail.com

ראף קדמוני

  

raaef.kadmany@hotmail.com

יועץ קרקע

ישראל קלר

ישראל קלר

04-8401397

04-8401398

050-5338262

office@klar.co.il

יועץ תנועה, ניקוז ותאום מערכות

ארצי הנדסה אזרחי בע"מ

ציון פוסטי

03-9504351

03-6227876

050-7616167

Arzi.Eng@gmail.com

יועצים

יועץ אקוסטיקה

אקו הנדסת סביבה ואקוסטיקה

אורן מעוז

09-9587119

 

052-3387872

oren@eco-eng.co.il

מודד

אלון בן נתן

אלון בן נתן

077-3205030

077-3205030

054-4205030

alonmoded@gmail.com

יועץ בריכות

ג.ש. בינוביץ'

שרון בינוביץ'

08-8674247

 

054-4259501

sharon@binovitch.co.il

נורית

08-8674247

 

054-4259501

nurit@binovitch.co.il

יועץ סביבה ותברואה

סיסטמה הנדסת הסביבה

ירוחם איש גור

03-9457991

03-9581974

052-2435072

systemay@bezeqint.net

יועץ איטום

ישקה שיינהולץ

נדב

09-9546510

09-9560870

050-7773048

yashkas@gmail.com

עריכת מסמכי מכרז וכמאי

דוד יקותיאל

דוד יקותיאל

03-6394018

03-6884153

052-2588790

yekdavid@gmail.com

 

תנאי המכרז – (מסמך א')

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

תנאי המכרז

א.ג.נ.,

הנדון: מכרז פומבי מס' מ/7/2021 הקמת מבנים, טריבונה, מגרשים משולבים, עבודות  פיתוח ותשתיות – קריית ספורט אילת

("מכרז אומדן")

1.       מהות המכרז ותוכן המסמכים

1.1        החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן: "החברה" או "חכ"א") מבקשת בזאת לקבל הצעות להקמת מבנים, טריבונה,  מגרשים משולבים, עבודות פיתוח ותשתיות בקריית ספורט באילת (להלן – "העבודות")  אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.

         מכלול העבודות אשר יבוצעו על ידי המציע הזוכה בהתאם להוראות ההסכם, המפרטים,

         התוכניות וכתב הכמויות:

 • מבנה 01 – מבנה תמך וקומפלקס שירות.
 • מבנה 02 – טריבונה 1000.
 • מבנה 03 – מבנה עזר, מבנה שירותים, מבנה אשפה.
 • מבנה 04 – מגרשים משולבים.
 • מבנה 05 – פיתוח, תנועה וחניות.
 • מבנה 06 – מרכז חשמל.

        מבנה 04 וחלק ממבנה 05 הינם אופציונליים וביצועם מותנה בקבלת תקציבים מהגופים

        המממנים ועל פי שיקול דעתה של החברה.

1.2        המסמכים דלהלן, המצורפים בזה, מהווים את מסמכי המכרז:

מסמך א' – תנאי המכרז (מסמך זה);

מסמך ב' – הצעת המציע כולל הצהרת המציע;

מסמך ג' – נוסח החוזה, כולל נספחי ביטוח לרבות הצהרות ונספח עבודה בחום;       

מסמך ד'- מפרט טכני כללי בין משרדי כולל פרק 00 – מוקדמות (לא מצורף);

מסמך ה' – מפרט טכני מיוחד;

מסמך ו' – כתב כמויות ומחירים;

מסמך ז' – תנאים מיוחדים לחוזה;

מסמך ח' – רשימת תוכניות + תוכניות (בתיק נפרד);

מסמך ט' + ט' 1 – נוסח הערבויות;

מסמך (י) – תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין, תשלום שכר מינימום ושוויון זכויות   לאנשים עם מוגבלות;

קובץ הנחיות של היחידה לאיכות הסביבה בעיריית אילת.

נוהל מינהל ההנדסה – הסדרי תנועה.

1.3        החברה רשאית, עד לתאריך שנקבע להגשת ההצעות, בכפוף למתן הודעה מתאימה ואף הארכה במידת הצורך, של המועד האחרון להגשת ההצעות כאמור בסעיף 10.1 להלן, לערוך שינויים ו/או הוספות ו/או הפחתות בכל מסמך ממסמכי המכרז. שינויים ו/או הוספות ו/או הפחתות כאמור, יהוו תוספות להוראות אלו ו/או להצעה ו/או לנספחים לה ויימסרו לכל הרוכשים של  מסמכי המכרז, אשר יהיו מחויבים לאשר בכתב את קבלתם.

1.4               כל המסמכים המפורטים בסעיף קטן 1.2 לעיל, הם רכושה של החברה, הם ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לחברה עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, בין אם יגיש הצעה ובין אם לאו, אין המציע רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

1.5               ביטוחים

 • תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז (להלן: "דרישות הביטוח" ו/או "הוראות הביטוח" ו/או "הביטוחים הנדרשים", בהתאמה).
 • הקבלן הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח כאמור בסעיף 1.5 זה לעיל ולהלן, לרבות בהתאם לתנאים המפורטים במסמך ג' " נוסח החוזה ותנאיו " (להלן: "החוזה"), סעיף 19 "ביטוח על ידי הקבלן" ובנספחים, נספח ב' "תנאים כלליים לביטוחי הקבלן", נספח ב' (1) אישור ביטוחי הקבלן (להלן: "אישור ביטוחי הקבלן "), נספח ב' (2) "הצהרת פטור מאחריות לנזקים" (להלן: "הצהרת פטור מאחריות") ונספח ב' (3) "תנאים לעבודות בחום" (להלן: "הצהרת עבודות בחום").
 • מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות לעיל ולהלן ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז והחוזה במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.
 • מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד בידי המזמין לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את:
 • נספח ב' (1) לחוזה "אישור ביטוחי הקבלן" חתומה כדין על ידי מבטחי הקבלן.
 • נספח ב' (2) לחוזה "הצהרת פטור מאחריות לנזקים" כשהיא חתומה כדין על ידי הקבלן.
 • נספח ב' (3) לחוזה "תנאים מיוחדים לעבודות בחום", כשהיא חתומה כדין על ידי הקבלן.
  • בנוסף להמצאת אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב' (1)) החתום כאמור, מתחייב הקבלן כי בכפוף לקבלת דרישה בכתב מהחברה (להלן: "הדרישה") ימציא לה הקבלן בתוך 14 (ארבע עשרה) ימים ממועד קבלת הדרישה, מפוליסות הביטוח הנדרשות (להלן: "מסמכי הביטוח").
 • מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך במסמכי המכרז. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות להוראות הביטוח ו/או לדרישות הביטוח.
 • מובהר בזאת במפורש כי ככל שייערכו שינויים ו/או תועלינה הסתייגויות ביחס לאילו מהוראות הביטוח ו/או דרישות הביטוח ו/או לאיזה ממסמכי הביטוח שנמסרו על ידי הקבלן, החברה תתעלם מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז, החוזה ונספחיהם.
 • למען הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת העתקים מקוריים של מסמכי הביטוח, לרבות נספח ב' (2) הצהרה על מתן פטור מאחריות, בנוסחה המקורי חתומה כדין על ידי המציע, החברה תהייה רשאית למנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע העבודות בשל אי הצגת המסמכים כנדרש.
 • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1.5.8 לעיל, מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת מסמכי הביטוח, כאמור בסעיף 1.5.8 לעיל, תהא החברה רשאית לראות במציע (הקבלן) כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של המציע (הקבלן) במכרז.
 • יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים אלא בחתימה וחותמת של המציע, המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם כל הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.
 • מובהר בזאת כי המצאת נספחי הביטוח המפורטים לעיל חתומים כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיומו של החוזה על נספחיו.

1.6   מע"מ

 

מובהר בזאת כי כל עוד חל באילת מע"מ בשיעור "0" לגבי עוסק מורשה באזור אילת, תשולם התמורה בה נקב המציע בהצעתו בתוספת מע"מ בשיעור "0", וזאת בין אם בפועל לא יחול על הזוכה שיעור מע"מ אפס, מסיבות הקשורות בזוכה, לרבות במקום מושבו. כן מובהר כי לחברה לא תהא התנגדות לכך שהזוכה ירשם כעוסק מורשה באילת, ואולם לא תהא לה אחריות לכך. אם ישונה הדין בעניין שיעור המע"מ החל באילת, תשולם למציע התמורה הנקובה בהצעתו בתוספת מע"מ בשיעורו החוקי באילת, בהתאם לדין שיחול במועד התשלום, וזאת כנגד חשבונית מס כחוק.

 

1.7    מובהר בזה מפורשות, כי התמורה הנקובה בהצעת המציע כוללת אף תשלום הוצאות ניהול ופיקוח לחכ"א על ביצוע העבודות בשיעור של 2% (שני אחוז) מסך ביצוע העבודות בפועל.

 

2.                    תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז

רשאי להגיש הצעה אך ורק מציע, אשר במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, מקיים את כל דרישות הסף המצטברות הבאות:

 

2.1       המציע הינו קבלן הרשום כדין אצל רשם הקבלנים בסיווג ג'-5 בענף 100 לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988.

  2.2        המציע הינו בעל ניסיון מוכח, בעצמו ולא באמצעות צד שלישי, בביצוע של לפחות שתי עבודות של הקמת מוסדות ציבור או משרדים או תעשייה או מסחר ומלונאות אשר ביצוען הסתיים מ-01/01/2016 ואילך, ואושרו חשבונות סופיים לעבודות אלו, ואשר היקף כל אחת מהן לא יפחת מ-15,000,000 ש"ח נומינאלי (לא כולל מע"מ), או לחילופין, לפחות עבודה אחת של הקמת מוסדות ציבור או משרדים או תעשייה או מסחר ומלונאות אשר ביצועה הסתיים מ-01/01/2016 ואילך, ואושרו חשבונות סופיים לעבודה זו, ואשר היקפה לא יפחת מ-30,000,000 ש"ח נומינאלי (לא כולל מע"מ).

2.3   המציע, או קבלן המשנה המוצע מטעמו לביצוע עבודות הפיתוח, מקיים את כל דרישות הסף המצטברות הבאות:

        2.3.1  הינו קבלן הרשום כדין אצל רשם הקבלנים בסיווג ג'-4 לפחות בענף 200 לפי

                  תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, (סיווג קבלנים רשומים) תשמ"ח-

                  1988.

     2.3.2  ביצע והשלים בעצמו ולא באמצעות צד שלישי ו/או קבלן משנה, לפחות שתי עבודות פיתוח בשטחים ציבוריים אשר ביצוען הסתיים מ-01/01/2016 ואילך, ואושרו חשבונות סופיים לעבודות אלו, ואשר היקף כל אחת מהן לא יפחת מ-5,000,000 ש"ח נומינאלי (לא כולל מע"מ), או לחילופין, לפחות עבודה אחת של פיתוח בשטחים ציבוריים אשר ביצועה הסתיים מ-01/01/2016 ואילך, ואושרו חשבונות סופיים לעבודה זו, ואשר היקפה לא יפחת מ-10,000,000 ש"ח נומינאלי (לא כולל מע"מ).

2.4        המציע הינו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו-1976 המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.

2.5        המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית בגובה  1,400,000 ש"ח בנוסח מסמך ט'.

     לא תותר הגשת הצעה משותפת של מספר גופים משפטיים, ולא ניתן להסתמך על רישום בפנקס הקבלנים או ניסיון של חברות בנות ו/או קשורות ו/או אורגנים ו/או בעלי מניות לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף.

 

     המציע יחויב לבצע את העבודות באמצעות קבלן המשנה שיאושר במסגרת הצעתו ולא ניתן יהא להחליף את זהות קבלן המשנה לאחר המועד להגשת ההצעות אלא במקרים חריגים בלבד ובאישור מראש ובכתב של החברה. אין בביצוע עבודות באמצעות קבלן משנה, כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן המציע.    

3.       מסמכים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו

       על המציע לצרף להצעתו את המסמכים המעידים על קיום כל התנאים המקדמיים, המפורטים     בסעיף 2 לעיל וכן את המסמכים המפורטים להלן, כדלקמן:

3.1        אישור רואה חשבון או עורך דין, כי מי שחתם על מסמכי המכרז, הנו מורשה חתימה של        המציע, כי חתם על מסמכי המכרז כדין, וכי חתימתו מחייבת את המציע  בהתאם למסמכי        המכרז.

3.2        אישור מפקיד מורשה, רואה חשבון או מיועץ מס, המעיד כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, או שהוא פטור מלנהלם, וכן כי המציע נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. המציע יהיה אחראי לכך שאישורים אלו יהיו תקפים במשך כל תקופת  החוזה, אם ייכרת בין הצדדים.

3.3        כל המסמכים המעידים על עמידת המציע בכל התנאים המקדמיים המפורטים בתת סעיפים

             2.1 עד 2.5 לעיל.  

             להוכחת סעיפים 2.2 ו-2.3.2 יש לצרף מסמך כולל, שיפרט את כלל ניסיונו של המציע

             בהתאם לדרישות הסף שבסעיף 2.2 לעיל,  ושיפרט את כלל ניסיונו של המציע או קבלן

             המשנה המוצע מטעמו לביצוע עבודות הפיתוח בהתאם לדרישות הסף שבסעיף 2.3.2 לעיל,

             לרבות פירוט של הלקוחות ופרטי הקשר בנוסח המופיע במסמך ב', וכן מסמכים, אישורים,

             המלצות ואסמכתאות לגבי ניסיונו בעבודות מסוג זה.

3.4        תעודת עוסק מורשה.

3.5      תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין, תשלום שכר מינימום ושוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בנוסח המצורף במסמך י'.

3.6        כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

3.7        ערבות למכרז בנוסח נספח ט'.

3.8        כל מסמכי המכרז, לרבות הנספחים והסכם ההתקשרות, ולרבות מכתבי הבהרות, תוספות ושינויים, ככל שיהיו ויופצו על ידי החברה בלבד, חתומים בכל עמוד ועמוד.

הצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לפסול אותה מטעם זה בלבד. על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ (תעודת עוסק מורשה) ובמס הכנסה (אישור על ניהול ספרים), יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.

4.       ערבות

4.1        המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 1,400,000 ש"ח. על המציע להקפיד כי הערבות תהא לפי הנוסח המצ"ב (מסמך ט'). הערבות תעמוד בתוקף עד יום 14.03.2022 (להלן – "הערבות הזמנית"). הערבות הזמנית תשמש בטחון לחתימת החוזה ע"י המציע ולמימוש כל התחייבויותיו על פי תנאי המכרז, והיא תחולט לאלתר על ידי החברה, אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בכל סעיפי הצעתו. הערבות הזמנית תוחזר למציע, אם לא תתקבל הצעתו, לאחר חתימת החוזה עם המציע הזוכה.

4.2        מובהר כי אי המצאת הערבות, תביא לפסילת ההצעה על הסף. יחד עם זאת, החברה תהא      רשאית, אך לא חייבת, לקבל הצעה על אף פגם בנוסח הערבות הזמנית, וזאת אם שוכנעה כי           החריגה בטופס הערבות נעשתה בתום לב וכי אינה מקנה יתרון בלתי הוגן, או פוגעת בעקרון       השוויון בין המציעים.

4.3        החברה תהיה זכאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות הזמנית למשך עד שתי

              תקופות של 90 ימים נוספים, ובמקרה כזה המציע יהיה חייב להאריך את תוקף הערבות

              כנדרש.

4.4        חכ"א תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה, וזאת לאחר שתינתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו:

4.4.1     הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

4.4.2     הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.

4.4.3     הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

4.4.4     אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עמו.

4.5        אם לא יחתום הזוכה על החוזה בנוסח המצורף למכרז זה במועד שייקבע ע"י חכ"א, תהא חכ"א רשאית לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתה, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת לרבות הזכות לתבוע את קיום ההסכם על ידו ו/או לתבוע כל נזק שייגרם לה העולה על סכום הערבות.

4.6.       אם הצעתו של המציע תתקבל, תשוחרר הערבות תוך 3 ימי עבודה מיום שהמציע יחתום על הסכם ההתקשרות וימציא ערבות להבטחת מילוי התחייבויותיו בנוסח נספח ט'1 להסכם בגובה של  % 10 מהתמורה הכוללת  (להלן: "ערבות ביצוע").

4.7        מובהר בזאת כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל את הערבות, בדרך של הגשת מספר ערבויות, גם אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות הנדרשת.

5.       ההצעה, אמות המידה לפיהן ייבחר המציע

5.1        ההצעה

5.1.1     תשומת לב המציעים מופנית לכך שההצעה למכרז זה ערוכה במתכונת של "מכרז אומדן", שבו בכתבי הכמויות שבמסמך ו' מצוינים מראש מחירי היחידה לכל סעיף וסעיף עפ"י אומדן החברה.

5.1.2     בדף הריכוז של כתבי הכמויות ימלא המציע בעט את שיעור ההנחה שהוא מציע, למחירים הנקובים בכתבי הכמויות. הנחה זו תהיה קבועה ואחידה לכל אחד ממחירי הסעיפים שבכתבי הכמויות.

5.1.3     הקבלן יעתיק את שעור ההנחה שהוא מציע ואת סכום ההצעה אחרי ההנחה הנ"ל, אל סעיף 1 של מסמך ב' (הצעת המציע) שלהלן.

5.1.4    מובהר למען הסר ספק כי הצעת המחיר הינה זו הנקובה באחוזים כהנחה, בלבד. האמור בסעיף 5.1.3 דלעיל הינו אך ורק לצורך נוחות ואין הוא מחייב את החברה בכל צורה שהיא. על המציע להקפיד כי חישוב סך המחיר בספרות ובמילים יהיה בהתאם מוחלט לשיעור אחוז ההנחה. האחריות בעניין זה מוטלת אך ורק על המציע. מודגש כי החברה תהא מחויבת אך ורק לאמור ביחס לשיעור אחוז ההנחה הנקוב בהצעה.

5.1.4     היטלים ממשלתיים, מכס, ביול  ומס קניה, אם יחולו, יכללו במחיר המוצע.

    5.1.5   הצעת המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז ולרבות תשלום הוצאות ניהול ופיקוח לחכ"א על ביצוע העבודות בשיעור של 2% (שני אחוז) מסך ביצוע העבודות בפועל.

5.1.6     מובהר בזאת כי לא יתקבל אחוז ההנחה שלילי, דהיינו – תוספת של מחיר, וכל               סימן/סימון שיתוסף על ידי המציע יפורש כהנחה בלבד.

5.2        אמות המידה ובחירת ההצעה הזוכה

5.2.1     מבין ההצעות הכשירות תיבחר ההצעה בה אחוז ההנחה שיוצע יהיה הגבוה ביותר.

            5.2.2     אם מספר קבלנים יגישו הנחה זהה, כהצעה הזולה ביותר (להלן "הקבלנים

                           הזולים"), החברה תאפשר לכל הקבלנים הזולים להשתתף בהליך של

הגדלת שיעור ההנחה, שבו יוכלו הקבלנים הזולים להגיש בכתב הצעה מתוקנת, שתציע הנחה גבוהה יותר מההנחה בהצעתם הקודמת.  החברה תהיה רשאית לחזור על הליך התמחרות זה, עד קבלת הצעה אחת בודדת, שתהיה הזולה ביותר.

              5.2.3   מודגש, כי צורך בדיקת אמות המידה לבחינת ההצעות, החברה תהיה רשאיות לערוך בירורים לצורך בדיקת יכולת המציע לבצע עבודות תוך עמידה בלוחות זמנים ולקבל המלצות ו/או התייחסויות הן ביחס לממליצים אליהם הפנה המציע, והן ביחס לכל אדם או גוף אחר הכול על פי שיקול דעתה המוחלט, ולא תהא מוטלת עליה כל חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן הבירורים או ההתייחסויות או ההמלצות, ו/או את זהות מוסרי המידע, למציע הרלוונטי, או לכל מציע אחר, וזאת, בין היתר, לאור הצורך לשמור על אמינות המידע המתקבל, ושמירת זכויות מוסרי המידע, והמציע מקבל על עצמו תנאים אלו בעצם הגשת הצעתו.

         אין באמור לעיל כדי להטיל על החברה חובה כלשהי לברר פרטים אודות המציע וככל שתעשה כן, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

            5.2.4     חכ"א שומרת לה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע אשר היה לה, או לעיריית                   אילת, ניסיון שלילי עמו או עם גורם הקשור עמו, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.2.5     על אף האמור לעיל, ועל פי סעיף 2ב. לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 שכותרתו "עידוד נשים בעסקים", אם תתקבלנה שתי הצעות או יותר כהצעות הזולות ביותר למכרז, (עם שיעור הנחה זהה שנתנו לאומדן החברה), ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר הצעה זו כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר כאמור לעיל. על מציע המעוניין בכך, והעונה על דרישות סעיף 2ב. לחוק חובת המכרזים, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה סעיף 2ב. לחוק חובת המכרזים).

6.      אופן רכישת מסמכי המכרז

6.1          ניתן לעיין במסמכי המכרז בלא תשלום, במשרדי החברה ברחוב פארק התעשייה אילתם, מבנה אמת"ל 2, אילת או באתר החברה בכתובת: www.eec.co.il. את המסמכים ניתן לרכוש במשרדי החברה, בשעות העבודה הרגילות, תמורת סך של 2,000 ש"ח שלא יוחזרו בשום מקרה, לרבות במקרה של ביטול המכרז ו/או אי הגשת הצעה על ידי המציע הרוכש, ו/או שינוי תנאי הסף, והכול החל מיום ב' 08.11.2021.

6.2          ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז ובתוך מעטפה חתומה ע"י מנכ"ל החברה, או         ממלא מקומו, הנמצאת בתיק מסמכי המכרז.

6.3         למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי   המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר.

7.       נוהל העברת שאלות ובירורים

7.1        שאלות בקשר למכרז יש להעביר בכתב לחברה לא יאוחר מ-7 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, לכתובת המייל limor@eec.co.il, תוך ציון שם המציע ומספר המכרז. החברה תענה לשאלות בכתב, ותפיץ את תשובותיה לכל הקבלנים שרכשו את תיק המכרז, עפ"י כתובת המייל שאותם יספקו הקבלנים. מכתבי התשובה של החברה לשאלות הקבלנים, כמו גם מכתבי הבהרה, תוספות ושינויים, שהחברה תוציא, אם תוציא, לקבלנים, לפני מועד הגשת ההצעות, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, וכל מציע מחויב לצרפם להצעתו, כשהם חתומים על ידו.

              החברה תהיה רשאית לפסול הצעה שלא צורפו אליה המכתבים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י הקבלן. כל תשובה של החברה ו/או של נציגה למציע, תהא בכתב בלבד ולא יהיה כל תוקף לתשובה שתינתן בדרך אחרת. החברה לא תהיה אחראית להסברים בע"פ שיינתנו על ידי עובדיה בהקשר לתנאי המכרז ו/או להצעה והקשר בין החברה למציעים יבוסס על מסמכים בכתב בלבד. לא השיבה החברה לשאלה ו/או פנייה – יראו בה כאילו נדחתה על ידי החברה.

7.2        החברה תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז.

8.       סתירות ו/או אי התאמות

אם המציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות לחוקים ותקנות, או שיהיה לו איזה ספק שהוא בקשר לתוכנו המדויק של איזה סעיף או פרט, עליו להודיע על כך בכתב לחברה לפחות 7 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. תשובת החברה תישלח לכל המשתתפים בכתב. לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד למועד האחרון שנקבע לצורך הגשת הצעות יראו בכך דחיית פניית המציע. לא יפנה מציע לחברה כאמור, יהיה הוא מנוע מלטעון טענות כל שהן בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעויות וכו', וטענות כאלה מצד מי שלא ינהג כאמור לעיל, לא תישמענה.

9.       סיור קבלנים

9.1        מפגש קבלנים ייערך ביום א' 21.11.2021 בשעה 11:00. המפגש ייערך באמצעות זום. קישור לזום יימסר למעוניינים. יש לפנות לגב' לימור עפרוני בטל' 08-9577460 בשעות העבודה הרגילות. השתתפות במפגש אינה חובה אך היא מומלצת מאוד.

9.2        החברה תאפשר למציעים יהיו מעוניינים בכך לבחון את המצב הקיים בשטח ומהות העבודה

              באמצעות סיור, בתיאום מראש.

9.3        מטרת המפגש הינה ללבן שאלות אשר יתעוררו. כל מידע שיימסר במפגש ובסיור או בכלל

             לא ייחשב ולא יהווה מצג מחייב מטעם החברה, ולמציע לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות

             בקשר למידע שהוצג לפניו ו/או בקשר לנכונותו, אלא אם ועד כמה שניתן במסמך בכתב

             כתשובה, הבהרה או תיקון רשמיים למסמכי המכרז, ואם צוין כך במסמך האמור.

10.   אופן הגשת ההצעה

10.1       על המציע להכניס את חוברת מסמכי המכרז הכוללת מסמכי המכרז שהומצאו למציע ואשר עליו לצרף להצעתו, ובצרוף הערבות האמורה בסעיף 4.1 לעיל ובצרוף יתר המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו, עד ליום  ג' 14.12.2021  בשעה 15:00, כשהם מלאים וחתומים על ידי המציע, לתיבת ההצעות במזכירות החברה, בפארק תעשייה  "אילתם" מבנה אמת"ל 2, אילת.

10.2      ההצעה תוגש במעטפה המיוחדת, שנמסרה למציע על ידי החברה יחד עם יתר מסמכי המכרז,  שנחתמה עבור המכרז על ידי מנכ"ל החברה או ממלא מקומו, ושעליה מצוין: "מכרז מס' מ/7/2021 הקמת מבנים, טריבונה, מגרשים משולבים, עבודות  פיתוח ותשתיות – קריית ספורט אילת "

10.3            המעטפה תכלול:

א.      את חוברת מסמכי המכרז שכל דפיה ממולאים במקומות הנדרשים, חתומים ומוחתמים בידי המציע. במקומות שבהם נדרש אימות חתימות יש להחתים עו"ד על אישור אימות החתימות.

ב.       את הערבות האמורה בסעיף 4.1 לעיל.

ג.         את המסמכים המעידים על קיום התנאים המקדמיים, המפורטים בסעיף 2 לעיל.

ד.       את כל המסמכים שעל המציע להגיש עם הצעתו, לפי סעיף 3 לעיל.

 • מסמכים על פי סעיף 7 לעיל, ככל שיהיו.
 • כל התוכניות, כשהן חתומות ומוחתמות ע"י המציע, תימסרנה במזכירות החברה, בד בבד עם הכנסת המעטפה עם הצעת המציע לתיבת ההצעות.
 • מעטפה שלא תוכנס לתיבת ההצעות ע"י המציע או מי מטעמו עד לשעה הנקובה בסעיף 10.1 לעיל בתאריך האמור, לא תחשב כמעטפה שנמסרה במועד והיא תיפסל.
 • כל שינוי או מחיקה או תיקון או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, יחשבו כאילו לא נכתבו ו/או עלולים לגרום לפסילת ההצעה לאלתר, הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

10.7      החברה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה ו/או בהשתתפות בהזמנה, לרבות בגין רכישת תיק מסמכי המכרז, הבדיקות המוקדמות, או כל הוצאות אחרות שהן.

 

11.   החתימה על ההסכם

11.1      המציע שיזכה במכרז יידרש לחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ג'.

11.2      אי חתימה על ההסכם שקולה להפרתו היסודית של ההסכם.

11.3      במקרה של אי התייצבות המציע הזוכה לחתום על החוזה, וכן במקרה של הפרה יסודית אחרת של החוזה בסמוך לאחר חתימתו, רשאית החברה לבחור במציע אחר כזוכה במכרז בהתאם להוראות סעיף 12.7 להלן. במקרה כזה יחולו כל הוראות מכרז זה על נספחיו על  הזוכה החלופי.

11.4      במידה ואין באפשרות החברה לקבל החלטה בדבר זהות הזוכה בתוך 90 הימים האמורים, תהא רשאית החברה לפנות למציעים ולבקשם כי יאריכו את תוקף הצעתם ואת תוקף הערבות הזמנית שניתנה על ידם, וזאת עד לשתי תקופות נוספות של 90 יום כל אחת. מציע  שלא יענה לבקשה כאמור, בתוך המועד שייקבע בבקשת החברה, הצעתו תפקע והערבות הזמנית תוחזר אליו.

 

11.5      משחתמה החברה על החוזה עם המציע הזוכה, תוחזר לזוכה הערבות הזמנית הנזכרת בסעיף 4.1 לעיל, וזאת כנגד מסירת כתב ערבות ביצוע לקיום החוזה (מסמך ט'1), כקבוע בחוזה המצ"ב למכרז זה, לא יאוחר משבעה ימים לאחר מועד מסירת הודעה על זכייה במכרז. אם לא יפקיד הזוכה ערבות כאמור לעיל, תהיה החברה רשאית לחלט את מלוא סכום הערבות הזמנית, כפיצוי מוערך וקבוע מראש בגין כל הנזקים וההוצאות שנגרמו לה ולבטל את הודעת הזכייה שקיבל המציע. כל זאת מבלי לפגוע ומבלי לגרוע מכל זכויותיה של החברה עפ"י כל דין ו/או עפ"י התחייבות הזוכה, עפ"י מסמכי המכרז ו/או עפ"י החוזה.

11.6      חכ"א רשאית לפסול כל הצעה לאלתר בשל שינויים או הסתייגויות כלשהם לגבי תנאי כלשהו מתנאי המכרז או ההצעה, בין שנעשו ע"י תוספת בגוף המסמכים, בין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת, או להתעלם מהם, ולראותם  כאילו לא נכתבו כלל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של חכ"א.

12.   הוראות נוספות

12.1      החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כל שהיא ושומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עלולה להידחות כל הצעה, שאיננה שלמה או ברורה או ערוכה שלא עפ"י הוראות המכרז או שכוללת הסתייגויות או תוספות או שינויים, וזאת עפ"י שיקול דעתה הסופי והבלעדי של החברה.

12.2      החברה תהא רשאית לקבל רק חלק מן ההצעה ולהזמין מן המציע רק חלק מן העבודות         נשוא מכרז זה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלא שיהא בכך כדי לשנות את אחוז       ההנחה שהוצע על ידי המציע ביחס לכל מרכיבי העבודות.

12.3      מבלי לפגוע באמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת ההצעות, ו/או בחירת ההצעה הזוכה, בין מסיבות שקשורות בהליך המכרז ו/או ההצעות שתתקבלנה, או מכל סיבה אחרת. בכלל זה מספר הצעות שתוגשנה, והסכום הנקוב בהן הינם נימוקים אשר עשויים לעמוד ביסוד החלטת החברה לבטל את המכרז. היה ובוטל המכרז על ידי החברה, או לא נתקבלה הצעה כלשהיא, רשאית החברה לנהל מו"מ עם משתתפי המכרז כולם או מקצתם, או גם עם  קבלנים אחרים, שלא בדרך של מכרז.

12.4      החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לזמן כל בעל הצעה כדי לברר פרטים במסמכי ההצעה שהגיש וכן פרטים אחרים הדרושים לה לצורך החלטה ו/או לבקש ממציע לספק לה נתונים משלימים, כדי להוכיח את עמידתו בתנאי הסף האמורים בסעיף 2          לעיל, וכן לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי, לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו ואיתנותו הכלכלית.  

           

              כמו כן, החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע לתקן פגמים בהצעתו, וזאת אם שוכנעה כי הפגם נגרם בתום לב וכי אין בתיקונו כדי להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים.

12.5      מובהר כי התחלת העבודה והתקדמות העבודות מותנית בקבלת אישורים ותקציבים מגורמי חוץ. לפיכך, בנסיבות של אי קבלת האישורים והתקציבים הנ"ל במועד, תהא רשאית החברה להודיע לקבלן לפני ההתקשרות החוזית עמו או לפני תחילת העבודות או במהלך ביצוע העבודות, ובהתראה בת 14 יום מראש ובכתב, על סיום ההתקשרות, והקבלן יסיים עבודתו במועד הנקוב בהודעה. בנסיבות אלה יהא זכאי הקבלן לקבלת מלוא התשלום עבור העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד הנקוב בהודעה. הודיעה החברה על סיום ההתקשרות בנסיבות האמורות, לא יהא זכאי הקבלן לקבלת כל פיצוי ו/או תשלום ו/או תמורה מעבר לאמור, והוא יהא מנוע ומושתק מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם סיומה המוקדם של ההתקשרות.

12.6      על אף האמור, ובנוסף, רשאית החברה להודיע על הפסקה זמנית של העבודות מכל סיבה שהיא (לתקופה שאינה עולה על 90 יום), ובמקרה זה, אם וככל שתחודש ההתקשרות, יהא רשאי הקבלן להמשיכה מהשלב בו הופסקה, בהתאם להוראות ההסכם. הקבלן יהא רשאי להודיע לחברה כי אינו מעוניין להמשיכה, ובמקרה זה, תהא רשאית החברה לפנות לקבלן שהצעתו דורגה במקום השני, או לחילופין, תהא רשאית לבצע את העבודות בכל מסגרת אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

למען הסר ספק מובהר, כי היה והעבודה לא תחל כלל, מכל סיבה שהיא, כי אז לא יהיה הקבלן הזוכה זכאי לכל תמורה שהיא, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם העבודות ו/או זכייתו.

12.7      החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לבחור במציע אשר הצעתו דורגה במקום השני כ"זוכה חלופי" ולעכב את החזרת הערבות לאותו זוכה במשך 3 חודשים נוספים. החברה תהא רשאית  להתקשר עם המציע שדורג במקום השני, בכל מקרה שבו ההצעה הזוכה תיפסל או שלא ייחתם הסכם עם המציע הזוכה, או אם ההסכם עמו יבוטל, וזאת אם טרם עברו 12 חודשים מיום ההודעה על הכרזת הזוכה. היה והחליטה החברה  על בחירה בזוכה חלופי כמציע הזוכה, יבוא המציע החלופי במקום המציע הזוכה. אם טרם הוחזרה הערבות למציע החלופי כאמור, המציע החלופי יהא מחויב בביצוע יתרת השירות מושא המכרז בהתאם להצעתו, ואם כבר הוחזרה לו הערבות תהא ההתקשרות עמו מותנית בהסכמתו.

12.8   מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף זה, תשומת לב המציע מוסבת לכך, כי תנאי מתלה להתקשרות בין חכ"א ובין המציע הזוכה, הנו הוצאת היתר בניה לביצוע הפרויקט, במידה ויידרש, ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה. לא התקיים תנאי מתלה זה עד ל – 6 חודשים מהמועד האחרון שנקבע לקבלת ההצעות למכרז, או עד למועד מאוחר יותר אשר יקבע על ידי חכ"א, הסכם התקשרות בין חכ"א לזוכה במכרז יהיה בטל ומבוטל והעבודות לא תבוצענה. במקרה של אי התקיימות התנאי המתלה, המציע הזוכה לא יהא רשאי לעלות כל טענה ולא תהא לו כל זכות לתביעה, כספית או אחרת  כלפי חכ"א.

12.9   תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא למן המועד הקבוע בצו תחילת העבודות ועד לתום תקופת הבדק, עפ"י החוזה.

13.   בעלות על המכרז ועל ההצעה

כל מסמכי המכרז הם רכושה של החברה, הם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו ולהגשתה, ועל המציע להחזירם לחברה עד לתאריך הנ"ל בין אם יגיש המציע הצעה ובין אם לאו. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

14.   צד שלישי

בהתאם לתקנות חובת מכרזים, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה.

המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו. מציע שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו, מסכים לכך כי במקרה שתתבקש, תהא החברה רשאית להעביר את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא זכו. מובהר כי אין מן האמור לגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים של החברה ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא.

זכות העיון בהצעה הזוכה על ידי מציע שהצעתו לא תזכה, כרוכה בתשלום לחברה של 500 ש"ח. הסכום ישולם לחברה בטרם יעיין המציע בהצעה הזוכה.

15.   הצהרות המציע

המציע מאשר כי קרא והבין את כל מסמכי המכרז וכי הוא מסכים לכל תנאיהם ולכל האמור בהם. הגשת ההצעה והענות למכרז כמוהן כהצהרת המציע כי כל פרטי המכרז, כולל החוזה הכלול בו ונספחיו, ברורים וידועים למציע. בנוסף, יחתום המציע על הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז. הצהרה זו תהווה חלק בלתי נפרד מהצעתו.                                                                                                                

                                                                                                                     בכבוד רב,

                                                                                                            החברה הכלכלית לאילת

                                                                                                                 (חכ"א) בע"מ

 

 

 

*    *    *

 

א י ש ו ר

הנני מאשר כי קראתי מסמך זה וכי אני מסכים לכל האמור בו.

חתימת המציע: ________________

פרטי המציע והצעת המציע – (מסמך ב')

 

 

 

מסמך ב' – הצעת המציע

ראה בחוברת נפרדת

(חוברת מס' 2)

 

 

תצהיר המציע בדבר ניסיון מקצועי ופירוט ניסיון מקצועי בדבר ביצוע עבודות לפי סעיפים 2.2 ו-2.3.2 לתנאי המכרז (מסמך א')

 

הנחיות כלליות:

 • התצהיר שלהלן יכלול פרוט ניסיון לצורך עמידה בתנאי הסף בדבר ניסיון מקצועי מוכח בביצוע עבודות כמפורט בתנאי הסף במכרז. התצהיר ייחתם על ידי המציע.
 • פירוט הפרויקטים בטבלאות שלהלן יתייחס לפרויקטים הנדרשים, לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיף 2.2 לתנאי המכרז, ועמידת המציע או קבלן המשנה המוצע מטעמו לביצוע עבודות הפיתוח בתנאי הסף שבסעיף 2.3.2 לתנאי המכרז. יש לצרף אסמכתא להוכחת אלה (אין מניעה שאותה אסמכתא תשמש למספר הוכחות):
  • מועד ההשלמה של כל אחד מהפרויקטים המוצגים, כגון חשבונות סופיים מאושרים או אישורי מזמין או תעודת השלמה.
  • ההיקף הכספי של כל אחד מהפרויקטים המוצגים, כגון חשבונות סופיים מאושרים או אישורי מזמין בדבר היקף כספי בפועל.
  • בכל פרויקט – יש לצרף אסמכתא לכך שאושרו חשבונות סופיים לעבודות אלו.
 • יודגש: הדרישות המפורטות בתנאי המכרז הינן דרישות סף מינימליות ולפיכך, רצוי לפרט בתצהיר את כל הנתונים הרלוונטיים, אף מעבר לניסיון המינימלי הדרוש לצורך עמידה בתנאי הסף.

על המציע לצרף לתצהירו זה ולטבלה שלהלן:

 1. אסמכתאות המעידות על נכונות הצהרתו;
 2. פירוט ניסיון המקצועי;
 3. פרופיל מקצועי.

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם חברת __________________________ ח.פ./ח.צ _____________ (להלן – המציע).

 1. הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלאות המצ"ב נכונים ומדויקים.
 1. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

                                                                                              _________________

                                                                                                 חתימת המצהיר

 

א י ש ו ר

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

                                                                                                ___________________

                                                                                                    ,עו"ד

 

(המשך)

 

ריכוז הפרטים בדבר ניסיון מקצועי בביצוע עבודות של הקמת מוסדות ציבור או משרדים או תעשייה או מסחר ומלונאות  

 

מס'

שם המזמין

תיאור האתר וכתובתו

פירוט ומהות העבודות שבוצעו

מועד תחילת וסיום העבודות

היקף כספי (לא כולל מע"מ)*

שם איש קשר במזמין + טלפון ישיר

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

לשם הוכחת היקף כספי של הפרויקטים הנזכרים לעיל, יש לצרף צילום של ח-ן סופי או דף אחרון של חשבון סופי חתום ומאושר על ידי מזמין העבודות או ח-ן טרום סופי או אישור מזמין העבודה בדבר מועדי ביצוע והיקפי ביצוע.

יש לצרף אסמכתא לכך שאושרו חשבונות סופיים לעבודות אלו.

 

 

(המשך)

 

ריכוז הפרטים בדבר ניסיון מקצועי בביצוע עבודות פיתוח בשטחים ציבוריים  

 

מס'

שם המזמין

תיאור האתר וכתובתו

פירוט ומהות העבודות שבוצעו

מועד תחילת וסיום העבודות

היקף כספי (לא כולל מע"מ)*

שם איש קשר במזמין + טלפון ישיר

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 לשם הוכחת היקף כספי של הפרויקטים הנזכרים לעיל, יש לצרף צילום של ח-ן סופי או דף אחרון של חשבון סופי חתום ומאושר על ידי מזמין העבודות או ח-ן טרום סופי או אישור מזמין העבודה בדבר מועדי ביצוע והיקפי ביצוע.

יש לצרף אסמכתא לכך שאושרו חשבונות סופיים לעבודות אלו.

 

 

מכרז פומבי מס' מ/7/2021 הקמת מבנים, טריבונה,  מגרשים משולבים, עבודות פיתוח ותשתיות – קריית ספורט אילת ("מכרז אומדן)

 

הצהרת המציע

 

אני החתום מטה מצהיר בזה, כי קראתי את תנאי המכרז ואת החוזה המצורף להם על נספחיו המהווה חלק בלתי נפרד מהם, כי הדרישות בחוזה ממני ברורות וידועות לי, כי ביקרתי במקום וכי קיבלתי לרשותי את כל המסמכים הלוטים לתנאי המכרז והמפורטים להלן:

 • א. תנאי המכרז.
 • ב. הצעת המציע לרבות הצהרת המציע.
 • ג.     נוסח החוזה ותנאיו לביצוע העבודות.
 • ד. מפרט טכני כללי בין משרדי (לא מצורף) – המפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בנין בהוצאת משרד השיכון, משרד הביטחון ומע"צ (מהדורה אחרונה) על כל פרקיו כולל -00 מוקדמות.

המפרט הכללי אינו מצורף לתיק מסמכי המכרז, והקבלן יכול לראותו ולהוריד אותו באתר האינטרנט של משרד הביטחון  https://mifratclali.mod.gov.il/

 • ה. מפרט טכני מיוחד – האמור במפרט המיוחד בא להרחיב ו/או להוסיף לגבי ההנחיות במפרט הכללי. מודגש בזאת, כי בכל מקום שבו המפרט המיוחד מתייחס לסעיפים המהווים תנאים כלליים, יש לראות כעדיפים את התנאים האמורים במסמך ג' ובמסמך ז'.
 • ו. כתבי כמויות והמחירים.
 • ז. תנאים מיוחדים לחוזה.
 • ח. רשימת תוכניות ומערכת התוכניות.

  ט.       נוסח ערבויות – מסמך ט' +ט'1.

 •   תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום ושוויון      זכויות  לאנשים עם מוגבלות.
 •      קובץ הנחיות של היחידה לאיכות הסביבה בעיריית אילת.
 • נוהל מינהל ההנדסה – הסדרי תנועה  

כמו כן, הנני מצהיר כי קראתי והבנתי את תוכן המסמכים דלעיל, בין שנכללים בחוברת זו ובין שאינם נכללים בה, והנני מתחייב לבצע את עבודתי בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

הנני מצהיר, כי ידוע לי שכל המסמכים דלעיל מהווים ביחד את מסמכי הצעתי, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

 

אני מצהיר כי אני מגיש את הצעתי באופן עצמאי ללא תיאום הצעתי ו/או פרט מפרטיה עם מציע ו/או משתתף אחר וכי היה ויתברר לחברה, בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתי.

הצהרתי זו מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי.

                                    נוסח החוזה – (מסמך ג')

 

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

חוזה מס'  מ/7/2021

שנערך ונחתם באילת  ביום  ___ חודש______ בשנת 2021

בין:

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

לבין:

________________________________________________

בדבר

 

הקמת מבנים, טריבונה,  מגרשים משולבים, עבודות פיתוח ותשתיות – קריית ספורט אילת

 

 

תאריך גמר ביצוע החוזה ________

חוזה מס'  מ/7/2021

חוזה זה נערך ונחתם באילת ביום ___  לחודש ________ בשנת 2021

 

 

בין:                              החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

                                    (שתקרא להלן – "חכ"א" או "המזמין")

                                                                                                            מצד אחד

 

לבין:                                      ____________________________

 (שיקרא להלן – "הקבלן")

                                                                                                            מצד שני

 

והואיל:   וחכ"א פרסמה מכרז, במסגרתו הזמינה מציעים להציע הצעות לביצוע הקמת מבנים, טריבונה, מגרשים משולבים, עבודות  פיתוח ותשתיות – קריית ספורט אילת;

והואיל: והקבלן בחן לשביעות רצונו המלאה את מלוא המידע והפרטים באשר לחיוביו על פי חוזה זה, והגיש את הצעתו במסגרת המכרז;

והואיל : וחכ"א החליטה לקבל את הצעת הקבלן כהצעה הזוכה במכרז על בסיס התחייבויותיו  והצהרותיו;

והואיל : והצדדים מעוניינים להסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 1. א.         המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:
 1. תנאי המכרז;
 2. הצעתו של הקבלן;
 3. תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן, כולל נספחי הביטוח;
 4. מפרט טכני כללי בין משרדי כולל פרק 00 – מוקדמות (לא  

                                                      מצורף);

 1. מפרט טכני מיוחד;
 2. כתב כמויות ומחירים;
 3. התנאים המיוחדים לחוזה;
 4. תכניות ורשימת תכניות;
 5. נוסחי הערבויות;
 6. אישור קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת הביטוח, בנוסח המצורף כנספח ב' (1);
 7. הצהרת פטור מנזקים החתומה כדין על ידי הקבלן נספח ב' (2);
 8. נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום, החתום כדין על ידי הקבלן, נספח ב' (3);
 9. תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום ושוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;
 10. קובץ הנחיות היחידה לאיכות הסביבה של עיריית אילת.

15         נוהל מינהל ההנדסה – הסדרי תנועה

 • בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוזה ובין הוראות המפרטים הטכניים, כולל פרק 00 שלהם, וכתב הכמויות תהיינה הוראות המפרטים הטכניים וכתב הכמויות עדיפות.
 • בכל מקרה של סתירה בין הוראות המפרט הטכני המיוחד, כולל פרק 00 שלו, ובין הוראות המפרט הטכני הכללי תהיינה הוראות המפרט הטכני המיוחד עדיפות.
 • כותרות הסעיפים נרשמו לצרכי נוחות בלבד, והן לא תשמשנה לפרשנותו של חוזה זה.
 1. תמורת תשלום שכר החוזה, כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את העבודה בהתאם להוראות החוזה.
 1. תמורת בצוע העבודה על ידי הקבלן כאמור לעיל מתחייבת חכ"א לשלם לקבלן את    

                           שכר החוזה כמוסכם בחוזה.       

 1. א. על אף כל האמור אחרת בחוזה זה ו/או במפרט הטכני וכתב הכמויות           תהיה חכ"א רשאית להזמין מהקבלן רק חלק מהעבודות נשוא חוזה  זה

ו/או נשוא הצעת העבודה והכל לפי שיקול דעתה המוחלט וללא כל פיצוי לקבלן בגין אי הזמנת ו/או אי ביצוע שאר העבודות המפורטות בחוזה זה ובלא שיהיה בכך כדי לשנות את אחוז ההנחה שהוצע ע"י הקבלן ביחס לכל מרכיבי העבודה. כמו כן מוסכם, כי על אף האמור בסעיף 50 לתנאי החוזה, כי במידה ותופסק העבודה מסיבות של הקצאת תקציבים ו/או מסיבות הקשורות ברשויות המוסמכות ו/או מסיבות של אי זמינות הקרקע,  לא תהיה לקבלן כל תביעה ו/או טענה כלפי חכ"א ותחולנה אך ורק הוראות סעיף קטן ב' להלן.

                        ב.         הקבלן יהיה זכאי לתשלום אך ורק בגין אותו חלק של העבודה שהוזמן

                                        בפועל ע"י חכ"א ובוצע בפועל.

                        ג.          חכ"א תהיה רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא לשנות את היקף העבודות  

                                         ואף להפחית ולבטל חלק מהעבודות, שהוזמנו על ידה מלכתחילה.

 • כל האמור לעיל בסעיף 4 זה לא ישפיע בצורה כל שהיא על מחירי היחידה          של  הסעיפים בכתבי הכמויות וגם לא על התמורה לקבלן.
 • הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, תהיינה עדיפות על כל הוראה

אחרת בחוזה ו/או במפרט הטכני ו/או בכתב הכמויות.

 1. לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן:

                        כתובת חכ"א: פארק התעשייה אילתם מבנה אמת"ל 2, אילת.

                        כתובת הקבלן:   ……………………………………………………….

                        ולראיה בו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל.

                  בשם חכ"א:                                                                                  בשם  הקבלן:

 1. ________________                                                       1._________________
 1. ________________            2. _________________
 
  

תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן

 

פרק א' – כללי

הגדרות

 

בחוזה, כפי שהוא מוגדר להלן (פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין):

 1. "המנהל" – פירושו: מנכ"ל חכ"א, לרבות כל אדם שיוסמך על ידו לצורך החוזה או כל חלק ממנו, לרבות כל אדם מורשה בכתב על ידו לצורך החוזה או כל חלק ממנו.

"הקבלן" – לרבות: נציגיו של הקבלן, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה, או כל חלק ממנה.

"מנהל הפרויקט", "המפקח" או "המהנדס" – פירושו: האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י המנהל לפקח על ביצוע העבודה, או כל חלק ממנה.

"העבודה" – פרושה: העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה, לרבות כל עבודה ארעית בהתאם להוראות החוזה.

"עבודה ארעית" – פירושה: כל עבודה שתידרש באורח ארעי לביצועה או בקשר לביצוע של העבודה.

"החוזה" – פירושו: טופס החוזה לביצוע העבודה (לפי הנוסח המצורף), הצעתו של הקבלן, תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן (להלן – "תנאים אלה"), המפרט (הטכני הכללי, הבין משרדי, והמפרט הטכני המיוחד גם יחד), כתב הכמויות והתוכניות, וכן כל מסמך אחר, שהוסכם בטופס החוזה שיהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.

"מקום העבודה" – פירושו: המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם, או מעליהם תבוצע העבודה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.

"סכומי הערבויות" – פירושו: כל סכום שנקבע בחוזה זה, אם במפורש ואם ע"י קביעת אחוז מסוים, לצורך עירבון לקיום הוראות החוזה.

 

"שכר החוזה" – או "היקף החוזה", או "היקף העבודות" פירושו: הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן, כתמורה לביצוע כל העבודות נשוא החוזה, לרבות כל תוספת שתיתוסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב, בהתאם להוראות החוזה.

"תכניות" – פירושו: התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתכנית  שאושר בכתב ע"י המנהל או ע"י המפקח לעניין חוזה זה, וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב ע"י המנהל או ע"י המפקח לעניין חוזה זה, מזמן לזמן.

              בחוזים בהם תשלום החשבונות החלקיים נקבע על פי טבלת התשלומים כנגד ביצוע שלבי עבודה קבועים מראש, לא יחולו הוראות סעיפים 38 א', 60, 62 בשלמותם או בחלקם אלא בכפוף לשינויים המצוינים בתוספת לחוזה.

תפקידיו וסמכויותיו של המפקח – ניהול יומן

 

 1. (1) המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב
                          החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה. כן               רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המהנדס ואת
                          הוראותיו הוא.

            (2)        הקבלן ינהל יומן עבודה (להלן – "היומן"), שבו ירשמו מדי יום ביומו פרטים בדבר:

                        א.         מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים ע"י הקבלן בביצוע העבודה;

                        ב.         כמויות החומרים למיניהם, המובאים למקום הבניה או המוצאים ממנו;

                        ג.          כמויות החומרים שהושקעו ע"י הקבלן בביצוע העבודה;   

                        ד.         הציוד המכני המובא למקום העבודה והמוצא ממנו;

                        ה.         השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה;

                        ו.          תנאי מזג האויר השוררים במקום העבודה;

                        ז.          תקלות והפרעות בביצוע העבודה;

                        ח.         התקדמות בביצוע העבודה במשך היום;

                        ט.         הוראות שניתנו לקבלן  ע"י המפקח;

                        י.          כל דבר אחר שיש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה;

                        יא.        הערות והוראות של המפקח;

    (3)        היומן ייחתם כל יום על ידי המפקח והעתק חתום מהרישומים יימסר  לקבלן או                   לבא כוחו המוסמך, אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו, תוך 7                        ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר                               הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן.

    (4)        הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים                     אלה לא יחייבו את חכ"א.

(5)      לא הודיעו הצדדים  או באי-כוחם המוסמכים על הסתייגות כאמור, רואים אותם      כאילו אישור נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

(6)      רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף קטן (4), ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.

    (7)        אם חלק מהעבודות על פי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעל יומן עבודה                      נפרד בו ירשום הקבלן או בא כוחו המוסמך מדי פעם את מצב התקדמות העבודה                   בציון תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן הנ"ל לגבי העבודה המבוצעת                           במפעלים, יהיו בשינויים המחויבים, כמפורט בסעיפים קטנים 6-2 דלעיל לסעיף זה.

   (8)        היומן ינוהל באמצעות ועל גבי מערכת ניהול הפרויקטים בחכ"א לרבות "בנארית  ענן" ו"רשת בינארית, בצרוף תמונות, תכניות וכל מסמך נדרש אחר, ועל פי הוראות המנהל אשר יינתנו מפעם לפעם.

 

איסור הסבת החוזה

 

 1. (1) אין הקבלן רשאי להסב לאחר  את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי                       להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת חכ"א בכתב.

(2)        אין הקבלן רשאי למסור את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה, אלא בהסכמת חכ"א מראש ובכתב,  ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצועה של העבודה או של חלק ממנה לאחר. הודיע הקבלן למנהל בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהוא מהעבודה לקבלן משנה, שיצוין בהודעה, יודיע המנהל לקבלן בכתב תוך זמן סביר על הסכמתו או התנגדותו לכך.

            (3)        נתנה חכ"א את הסכמתה במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה                   האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן יישא                   באחריות מלאה לכל מעשה או אי-מעשה של כל מבצעי העבודה, באי כוחם    

                           ועובדיהם.

            (4)        הקבלן מצהיר בזה כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה                    בנאיות, תשכ"ט- 1969, ומתחייב לא למסור לקבלני משנה ביצוע עבודה כלשהי                     בקשר לעבודה או חלק ממנה אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות             החוק האמור.

(5)        במידה והקבלן הינו תאגיד, הוא מתחייב בזאת כי לאחר מועד חתימת חוזה זה על ידו הוא לא יעביר מניות בתאגיד ו/או לא יצרף אליו בעלי מניות חדשים אשר  יחזיקו במניות שמקנות זכות ליותר מ – 25% מהדיבידנדים או מזכויות ההצבעה באסיפות בעלי המניות, או המקנות זכות למנות רבע או יותר מהדירקטורים  בתאגיד, אלא אם קיבל הקבלן הסכמת חכ"א לכך מראש ובכתב.

היקף החוזה

 1. הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות המצאת כוח-אדם, החומרים, הכלים, הציוד,  המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

 

סתירות במסמכים והוראות מילואים

 1. (1) בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה ברורה                         ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים המהווים את החוזה – כוחה של זו                                    האחרונה, עדיף על כוחה של ההוראה האמורה בתנאים אלה.

            (2)        גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשניה או שהיה הקבלן                     מסופק בפירושו הנכון של מסמך או כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה                        לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה – יפנה הקבלן בכתב למנהל                   והמנהל ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך – בדבר הפירוש שיש לנהוג                לפיו.

            (3)        רשאי המנהל, וכן המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך ביצוע העבודה                            הוראות – לרבות תכניות לפי הצורך – לביצוע העבודה.

            (4)        הוראות המנהל שניתנו בהתאם לסעיף קטן (2) או (3) והוראות המפקח שניתנו                      בהתאם לסעיף קטן (3) מחיבות את הקבלן, אולם אין באמור בסעיף קטן זה                        בכדי לגרוע מהאמור בפרק ט'.

אספקת תכניות

 

 1. (1) שני העתקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על ידי המהנדס ללא תשלום.                      כל העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן – יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודה                 יחזיר הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו, בין שהומצאו לו ע"י המנהל ובין               שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו ע"י אדם אחר.

            (2)        העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודה                  והמנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק                    ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.

ביצוע העבודה לשביעות רצון המנהל והמפקח

 

 1. הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של המנהל והמפקח וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המנהל ושל המפקח, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה.

 

ערבות לקיום החוזה

 1. להבטחת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה ימציא הקבלן לחכ"א, לא יאוחר מתום שבעה ימים מיום מסירת ההודעה על זכייתו במכרז, ערבות בנקאית להנחת דעתה של חכ"א בנוסח שנקבע על ידה, בגובה של 10% משכר החוזה (מסמך ט'1). תוקף הערבות יהיה למשך כל תקופת ביצוע העבודה, והיא תוחזר לקבלן עם קבלת ערבות טיב לתקופת הבדק, לפי סעיף 63 להלן.

הודעות

8.א.      כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום לפי הכתובת

              של הצד השני המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה

              בדואר רשום, דינה כדין הודעה שנמסרה ביד, כעבור 48 שעות מזמן מסירתה בדואר.

 

ערבות אישית

 1. מבוטל.

פרק ב' – הכנה לביצוע

 

בדיקות מוקדמות

 1. (1) רואים את הקבלן כאילו בדק, לפני הגשת הצעתו, את מקום העבודה וסביבותיו,                   טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע                 העבודה, את דרכי הגישה למקום העבודה, ואת צרכי השיכון והדיור שיהיה זקוק             להם, וכן כאילו השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות האחרות                         העשויות להשפיע על הצעתו.

            (2)        רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה                        שהוצע  על ידו לרבות התעריפים והמחירים שבכתב הכמויות, מניח את דעתו,                    ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו  לפי החוזה.

(3)        במידה והקבלן קיבל את התכניות מחכ"א, מוטלת עליו החובה לבדוק התאמתן                    לשטח וכן התאמת התכניות בינן לבין עצמן, והתאמתן למסמכי החוזה האחרים,                     כגון כתב הכמויות ומפרטים טכניים והוא נחשב כיודע את אי ההתאמה וכאילו                         התחשב בהצעתו בכל הידיעות הללו.

דרכי ביצוע ולוח זמנים

 

 1. (1) הקבלן ימציא לאישור המנהל, תוך 7 ימים מיום חתימת החוזה, הצעה בכתב                        בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים לרבות: הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש                              בדעתו לבצע את העבודה. כן ימציא הקבלן למנהל, לפי דרישתו מזמן לזמן,                             נתונים ופרטים  בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרבות

                        רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת                      החומר האמור ע"י הקבלן למנהל, בין שאישר אותו המנהל במפורש ובין שלא                     אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהיא המוטלת עליו.

(2)        מובהר בזאת כי משך הזמן לביצוע העבודות לא יעלה על התקופה הנקובה
בסעיף 3.2 של מסמך ב' (הצעת המציע).

            (3)        לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן (1), ייקבע לוח הזמניים על ידי                     המפקח ויחייב את הקבלן.

 1. (1) המנהל יקבע את תחום העבודות  ויסמן את נקודות הקבע שלו, הקבלן יהיה                         אחראי             לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונותם של הגבהים, הממדים                        והכוונים של כל חלקי העבודות, בהתחשב עם נקודות הקבע וקו הבנין

                        שנקבעו וסומנו ע"י המנהל. הוצאות הסימון אשר הקבלן אחראי עבורן חלות על

                         הקבלן.

            (2)        הוטל על הקבלן על פי החוזה לבצע את הסימון לפי נקודות קבע שנקבעו על ידי                     המנהל, חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה. נחרבו נקודות                הקבע שנקבעו על ידי המנהל כאמור, על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא.

פרק ג' – השגחה, נזיקין וביטוח

 

השגחה מטעם הקבלן

 1. הקבלן או בא-כוחו המוסמך, יהיה מצוי במקום העבודה במשך כל שעות העבודה וישגיח עליה ברציפות לצורך ביצוע העבודה. מינוי בא-כוח מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף  זה, יהא טעון אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל יהא רשאי לסרב לתת את אישורו,  או לבטלו בכל זמן שהוא. לצורך קבלת הוראות מהמנהל או מהמפקח, דין בא כח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן.

רישיונות כניסה והרחקת עובדים

 1. (1) הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו ממקום העבודה של כל אדם המועסק על ידו, אם לדעת המפקח, התנהג אותו אדם שלא                                כשורה, או אינו מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע  תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו בין במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה.

(2)        רשאי המנהל לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום העבודה כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור, ימציא הקבלן למפקח ויעדכן מזמן לזמן את רשימות העובדים, שיהיה זקוק להם במקום העבודה לביצוע העבודה וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותיהם, כפי שידרוש המפקח והמפקח יסדיר את עניני הכניסה למקום העבודה, לפי רישיונות כניסה, כפי שימצא לנכון.

(3)        אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף קטן (2), או עובד שהמפקח דרש את החזרת רישיון הכניסה שלו, אחראי הקבלן להרחקתו ממקום העבודה.

שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות

 1. הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, או שיידרש ע"י המפקח, או שיהיה       דרוש על פי כל דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהיא. הקבלן יהיה אחראי       לשלמות הגידור וכל שאר אמצעי הזהירות משך כל תקופת הביצוע, על חשבונו.

גידור השטח יבוצע בהתאם לדרישות עיריית אילת. 

נזיקין לעבודה

 1.      (1)        מיום העמדת מקום העבודה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד מתן תעודת השלמת העבודה, יהא הקבלן אחראי לשמירת העבודה ולהשגחה עליה. בכל מקרה של נזק לעבודה הנובע מסיבה כלשהיא (פרט לסיכון מוסכם בהתאם  לסעיף קטן (4)), יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתו תהא העבודה במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה.

(2)        הוראות סעיף קטן (1) תחולנה גם על כל נזק שנגרם ע"י הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת העבודה בהתאם לסעיף 53.

(3)        בכל מקרה של נזק לעבודה, שנגרם ע"י סיכון מוסכם, יהיה על הקבלן לתקן את  הנזק בהקדם האפשרי, אם ובמידה שהמנהל ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על חכ"א.

            (4)        "סיכון מוסכם" – פירושו: מלחמה, פעולת איבה המבוצעת ע"י כוחות סדירים                      או בלתי סדירים, פלישת אויב ורעידת אדמה.

            (5)        נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של חכ"א ומי שפועל או משתמש בשמה                        בחלק מהעבודה, לאחר שניתנה תעודת השלמה עבורו, דינו כדין נזק שנגרם על                   ידי "סיכון מוסכם".

נזיקין לגוף או לרכוש

 

 1. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן, שיגרמו תוך כדי ביצוע העבודה ו/או                       כתוצאה ממנה ו/או בעקבותיה, לגופו או לרכושו של אדם כלשהוא, וינקוט בכל                            האמצעים המעשיים למניעתם.

            הקבלן מתחייב לשפות את חכ"א בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה בגין נזק ו/או אובדן כאמור, לרבות בעבור כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לחכ"א, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד.

 

נזקים לעובדים

 1. הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובדים או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כל שהם, תוך כדי ביצוע העבודה, ו/או כתוצאה ממנה, ו/או בעקבותיה.

הקבלן מתחייב לשפות את חכ"א בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה בגין נזק ו/או פיצוי כאמור, לרבות בעבור כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לחכ"א, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, כתוצאה מדרישה ו/או תביעה כאמור.

ביטוח ע"י הקבלן

הערה: לעניין סעיף 19 להלן "המזמין" פירושו "חכ"א", כהגדרתה בחוזה זה, "העירייה" פירושו "עיריית אילת" כהגדרתה בחוזה זה.

 1. ביטוח על ידי הקבלן
 • מבלי לגרוע מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן על-פי דין ו/או על פי האמור בחוזה זה, מתחייב הקבלן כי לפני מועד תחילת העבודות ו/או מתן השירותים נשוא חוזה זה (להלן: "העבודות") ו/או הצבת ציוד כלשהו באתר העבודות (המוקדם מהמועדים הנ"ל) על ידו ו/או עבורו, ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות ועד לסיומן ולקבלת תעודה על השלמת העבודות במלואן ו/או בחלקן מאת המזמין ו/או עיריית אילת (להלן: "העירייה") ומי מטעמם, לרכוש ולקיים על חשבונו הוא, על שמו, על שם קבלני המשנה ועל שם המזמין ו/או העירייה, את הביטוחים, בהתאם לתנאים המפורטים בנספח ב' לחוזה זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "תנאים כלליים לביטוחי הקבלן") וכן לנספח ב' 1 למסמכי המכרז (להלן: "אישור ביטוחי הקבלן"), אצל חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל.
 • בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר שהובא למקום העבודה לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דין.
 • ביטוחי הקבלן יכסו בין היתר גם את אחריות הקבלן, קבלנים וקבלני משנה של הקבלן, המזמין ו/או העירייה לרבות מפקח ו/או מנהל מטעמם (להלן: "יחידי המבוטח"), ויכלול את פרקי הבטוח המפורטים בנספחי אישור ביטוחי הקבלן.
 • במועד חתימת הסכם זה, הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין ולא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה (המוקדם משני המועדים, אישור בדבר עריכת ביטוחי הקבלן בהתאם לנוסח "אישור ביטוחי הקבלן", המצורף להסכם זה ומסומן כנספח "ב' 1", כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת.
 • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי המזמין, לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, מכתב הצהרה לפטור מאחריות המזמין ו/או העירייה בהתאם לנוסח "פטור מאחריות – הצהרה", המצורף להסכם זה ומסומן כנספח "ב' 2", כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.
 • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה, לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה ומסומן כנספח "ב' 3 " כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.

 

 • פוליסות הביטוח תהיינה על פי הרשימה שלהלן ובהתאם לתנאים והכיסויים המפורטים להלן ("ביטוחי הקבלן") ובנספחי אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב' 1):

19.7.1    ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות.

 • פרק א' ביטוח העבודות.
 • בטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן (ערך הכינון) את כל העבודות בקשר עם ההסכם שבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות, כולל בין היתר נזקים לציוד קל, כלי עזר, חומרים בבעלות ו/או באחריות הקבלן ו/או הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או משמשים במישרין ו/או בעקיפין לביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ו/או מטעמו, כמפורט להלן, למשך כל תקופת הביטוח.
 • הביטוח יכלול תקופת תחזוקה בת 24 חודשים מתוכם 12 חודשים תחזוקה מורחבת, המכסה אובדן או נזק שייגרם לעבודות ואשר התגלה בתקופת התחזוקה ומקורו בתקופת ביצוע העבודות הנדרשות לשם קיום התחייבויות הקבלן כלפי המזמין ו/או העירייה בקשר עם אבדן או נזק כאמור.
 • פרק זה יכלול תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם (למעט בגין אחריותם המקצועית של המנהל ו/או מפקח העבודות) ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
 • פרק ב' אחריות כלפי צד שלישי.
 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן ו/או עובדיו ו/או קבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו בביצוע העבודות בקשר עם החוזה שבנדון, בשל מעשה ו/או מחדל בקשר עם העבודות אשר גרמו לאובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה  או נזק למזמין ו/או לעירייה ו/או למי ממנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמם.
 • גבולות האחריות 20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
 • פרק זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ – : אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי רכב, חבות הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או בעומק, זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי, מתקנים סניטאריים פגומים, מהומות, פרעות, שביתה והשבתה (למעט נזקי טרור), הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי (למעט בגין אחריות הקבלן כלפי עובדים שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי).
 • בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש המזמין והעירייה למעט רכוש המבוטח בפרק א' (העבודות) לעיל ולמעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי.
 • הביטוח הנערך על פי פרק זה יורחב לשפות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם (להלן: "יחידי המבוטח") בגין אחריות שתוטל על מי מהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות קבלנים וקבלני משנה וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 • פרק ג' חבות מעבידים.
 • בטוח חבות מעבידים בגין אחריותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 1980, כלפי העובדים המועסקים על ידו בביצוע העבודות לרבות קבלנים, קבלני משנה ו/או עובדיהם (במידה והקבלן ייחשב כמעבידם), בגין מקרה מוות ו/או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו/או מחלה מקצועית (להלן : "מקרה ביטוח") שנגרמו למי מהם במשך תקופת הביטוח תוך כדי ועקב ביצוע עבודתם.
 • גבולות האחריות 20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
 • ביטוח זה אינו כולל הגבלות בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות עבודה ומנוחה, חבות הקבלן כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם (היה והקבלן ייקבע כמעבידם), פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער המועסקים על פי החוק.
 • ביטוח זה יורחב לכסות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם היה ונקבע, לעניין קרות מקרה ביטוח כלשהו, כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן.
 • פרק זה יכלול תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

19.7.2   ביטוח אחריות מקצועית.

 • ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין אובדן ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא שמקורם במעשה או מחדל רשלני של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין העבודות בקשר עם החוזה שבנדון, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק למזמין ו/או לעירייה ו/או למי ממנהליהם ו/או עובדיהם.
 • גבולות האחריות 5,000,000 ₪ (חמישה מיליון ₪) לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
 • פוליסת הביטוח הנערכת על פי האמור בסעיף 7.2 זה, תורחב לשפות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם בגין אחריות אשר תוטל על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל רשלני מצד הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.
 • ביטוח זה לא יהיה כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש, איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, כמו כן תכלול הפוליסה הרחבות בגין חבות הקבלן עקב אובדן מסמכים (מוגבל לסך של 100,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח), חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב וחבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של מי מעובדי הקבלן.
 • מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה תכלול מועד תחולה רטרואקטיבי שאינו מאוחר מיום תחילת ביצוען של העבודות על פי הסכם זה.
 • כמו כן תכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של 6 (שישה) חודשים לאחר תום תקופת הביטוח (למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה) בתנאי כי לא נערך ע"י הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו. מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי
 • הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות.
 • על פי דרישת המזמין בכתב, מתחייב הקבלן להמציא למזמין בתוך 14 יום ממועד קבלת הדרישה העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף 7.2 זה.

                  19.7.3    ביטוח חבות המוצר.

 • ביטוח חבות המוצר המבטח את אחריותו של הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 1980, בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר בגינו אחראי הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת מתן השירותים בקשר עם החוזה (להלן: "המוצר"), לכל אדם ו/או גוף כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות למזמין ו/או לעירייה ו/או למי ממנהליהם ו/או עובדיהם.
 • גבולות האחריות 5,000,000 ₪ (חמישה מיליון ₪) לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
 • מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה תכלול מועד תחולה רטרואקטיבי שאינו מאוחר מיום תחילת ביצוען של העבודות על פי הסכם זה.
 • פוליסת הביטוח הנערכת על פי האמור בסעיף 7.3 זה, תורחב לשפות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם בגין אחריות אשר תוטל על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל רשלני מצד הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.
 • כמו כן תכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של 12 (שניים עשר) חודשים לאחר תום תקופת הביטוח (למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה) בתנאי כי לא נערך ע"י הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו. מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי.
 • הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות.
 • על פי דרישת המזמין בכתב, מתחייב הקבלן להמציא למזמין בתוך 14 יום ממועד קבלת הדרישה העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף 7.3 זה.

                19.7.4      גבולות האחריות בביטוחי אחריות:

מוסכם בזה על הקבלן כי ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר, ייערכו בגבולות אחריות ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ולא כגבולות אחריות משותפים. מובהר בזאת כי במקרה של ביטוח משולב, יוכפל גבול האחריות המפורט בסעיף ביטוח זה (19.7) ובנספח אישור קיום הביטוחים (ספח ב' (1).

                19.7.5      ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי.

א.            הקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד ההנדסי שבבעלותו ו/או בהשגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים בביטוחי חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו עקב השימוש בכלי הרכב, בגבולות בסך של 1,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.

ב.            כמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי כולל בין היתר ביטוח לאחריות הקבלן על פי דין כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או חשמלי בגבול אחריות  בסך של 900,000 ₪ לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים הנוגעים לביצוע עבודות קבלניות.

ג.              למען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" הינו בהתאם להגדרות הפקודה לביטוח כלי רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל – 1970, על תיקוניה.

ד.            הביטוחים המפורטים בסעיף 19.7.5 זה ייכללו תנאי מפורש בדבר ויתור על כל זכות תחלוף (שיבוב) כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על הזכות התחלוף (שיבוב) לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ה.            ביטוחי האחריות, הנערכים על פי סעיף 19.7.5 זה יורחבו לכלול את המזמין ו/או העירייה ו/או הבאים מטעמן בגין אחריותן למעשי ו/או מחדלי הקבלן, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 • כמו כן יצוין בפוליסות במפורש כי רכוש המזמין ו/או העירייה שבו פועל הקבלן, למעט רכוש המבוטח על פי האמור בס"ק 19.7.1 א' "ביטוח העבודות" לעיל ולמעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה.

 

 • בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר שהובא למקום העבודה לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דין.
 • המבוטח בכל חוזי הביטוח הנזכרים בסעיף זה יהיו הקבלן, המזמין ו/או העירייה, הקבלנים וקבלני משנה. חוזה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי יכלול גם סעיף אחריות צולבת לגבי כל המבוטחים, וכן בביטוחי העבודות (רכוש) וחבות מעבידים ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף של המבטח כנגד כל מי מיחידי המבוטחים, לרבות מנהליהם ועובדיהם ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף (שיבוב) לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
 • הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות חוזי הביטוח ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המזמין ו/או העירייה כדי לממש את חוזי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפותו לתביעה של המזמין ו/או העירייה, על פי חוזה הביטוח, אם נדרש לכך על ידי מי מהם.
 • תגמולי הביטוח לפי חוזה ביטוח אחריות קבלנים, בגין נזקי רכוש, ישולמו למזמין, אלא אם הוא הורה אחרת. חוזה הביטוח יכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי חוזה הביטוח כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון המפקח, או שטרם קיבל מהמזמין ו/או  תשלום עבור העבודה שניזוקה , יורה המזמין על תשלום תגמולי הביטוח לידי הקבלן.
 • הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המזמין ו/או העירייה, יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו למזמין באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי מי מהם והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, על פיה.
 • כל מחלוקת בין הקבלן לבין המזמין ו/או העירייה בדבר עלות תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות  תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את הנזקים מטעם חברת הביטוח.

ביטוח ע"י חכ"א על חשבון הקבלן במקרים מסוימים

 

 1. אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה, תהיה חכ"א רשאית (אך לא חייבת) לבצע את הביטוחים (כולם או חלקם בהתאם להחלטתה הבלעדית) תחתיו ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, וחכ"א תהיה רשאית לנכות כספים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל שזמן שהוא, וכן תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.

פיקוח ע"י חכ"א

 

 1. (1) אין לראות בזכות הפיקוח, שניתנה לחכ"א ו/או למנהל  ו/או למפקח, על ביצוע

                        העבודה, כדי להטיל על חכ"א ו/או על מי מטעמה שום חובה ואין בה כדי ליצור אחריות  כל שהיא של חכ"א ו/או של מי מטעמה. הפיקוח אינו   אלא אמצעי  להבטיח כי הקבלן יקיים את חיוביו עפ"י החוזה בכל שלביו במלואו.

(2)     הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי חכ"א למילוי תנאי  חוזה זה.

פרק ד' – התחייבויות כלליות

גישת המפקח למקום העבודה

 

 1. הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת למקום העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהיא לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כל שהם לביצוע החוזה.

 

            הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המפקח, או עם כל בא כוח מורשה על ידו, ולסייע להם בכל הדרוש לשם ביצוע עבודתם. כן על הקבלן לדאוג לכך, שכל עובדיו ו/או כל המועסקים על ידו, ו/או קבלני המשנה מטעמו, ישתפו גם הם פעולה עם המפקח, או עם כל בא כח מורשה על ידו.

 1. מבוטל.

 

מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום אגרות

 

 1. בכל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות קבלת רישיונות ותשלום מסים ואגרות, אולם מסים ואגרות ששולמו ע"י הקבלן כאמור ושתשלומם חל על פי דין על חכ"א, יוחזרו ע"י חכ"א.

 

מציאת עתיקות וכו'

 

 1. (1) עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף                     מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כל שהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר

                        יתגלו במקום העבודה, נכסי המדינה הם, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות                              מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך ע"י כל אדם שהוא.

 

            (2)        מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית, כן                   מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.

            (3)        ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב נקיטת אמצעי הזהירות האמורים בסעיף קטן (1)                     יחולו על חכ"א וישולמו בהתאם לסעיף 50 (3) כאילו היו ההוצאות האמורות                      הוצאות שנגרמו לקבלן עקב הפסקה זמנית של ביצוע העבודה בהתאם להוראות              המנהל  כאמור בסעיף 50 (1).

זכויות וכיו"ב

 1. הקבלן ימנע כל נזק מחכ"א ויפצה אותה על כל תביעה, פטנטים, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב, שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה, במתקני העבודה, במכונות או בחומרים שיסופקו ע"י הקבלן.

תשלום זכויות הנאה

 

 1. אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש תמורת תשלום כלשהו, כגון לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר שימוש, או כל זכות דומה, יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה וישלם תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.

פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים

 

 1. הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהוא.

 

תיקון נזקים לכביש, למובלים וכיו"ב

 

 1. הקבלן אחראי לכל נזק או קלקול שיגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, ניקוז, תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודה. בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה הם יתוקנו על חשבון הקבלן, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצון המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש, בדרך, במדרכה, בשביל, רשת מים, ביוב, בתיעול, חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב.

            על הקבלן לבצע תיאום עם הרשויות הנוגעות בדבר לפני תחילת העבודה ולהודיע להם על       תחילת עבודתו, הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שהוא עלול לגרום לנזק בלתי הפיך אם יפגע         באחד המתקנים הנ"ל וכי אם יפגע בהם ישא בכל אחריות (לרבות פלילית) הכרוכה

            בכך.

             למען הסר ספק מובהר, כי רואים את הקבלן כמי שבדק ומכיר את כל התשתיות, לרבות תשתיות מוסתרות, במקום העבודה ובסביבותיו. לא תישמע כל טענה, כי תשתית כזו או אחרת לא הופיעה בתכניות שנמסרו לקבלן, ו/או כי לא נמסרו לקבלן  כל התכניות הרלבנטיות.

 

מניעת הפרעות לתנועה

 

 1. הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה, לרבות כל עבודה ארעית, לא תהיינה הדרכים המובילות למקום העבודה נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרשיון הדרוש לכך מהרשות המוסמכת ושינקטו כל האמצעים, לרבות: בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני  ההובלה, כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות וימנע ככל האפשר נזק לדרכים. הקבלן יתאם מבעוד מועד את פעולותיו עם כל הרשויות הרלוונטיות לכך.

אמצעי הגנה משאות מיוחדים

 

 1. אם לביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהוא כשההעברה עלולה לגרום נזק  לכביש, גשר, חוטי חשמל, חוטי פלדה, טלפון, צינור, כבל וכיו"ב, באם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים, יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים, ויקבל אישור מתאים מהרשויות המוסמכות.

 

מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים

 1. הקבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק ע"י חכ"א ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפקח וכן לעובדיהם, הן במקום העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פועלה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשר, בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו.

ניקוי מקום העבודה עם השלמת העבודה

 

 1. הקבלן יסלק באופן מיידי ממקום העבודה את עודפי החומרים והאשפה, ומיד עם גמר העבודה ינקה באופן יסודי את מקום העבודה ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה, החומרים המיוחדים, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את מקום העבודה, כשהוא נקי ומתאים למטרתו, לשביעות רצונו של המפקח, ובכפוף לאמור בסעיף   39 להלן.

 

פרק ה' – עובדים

 

העדר יחסי עובד- מעביד

 

33 א'.   יחסי הצדדים על פי הסכם זה הנם יחסי מזמין-קבלן עצמאי, ושום הוראה מהוראות הסכם זה לא תחשב כיוצרת יחסי עובד מעביד בין חכ"א לבין הקבלן ואו מי מעובדיו ו/או מי מהמועסקים על ידו.       

            הקבלן לבדו יישא בכל העלויות הכרוכות בהעסקת עובדיו, לרבות שכר עבודה וכל התנאים הסוציאליים הקבועים בדין, והוא מתחייב לקיים את כל חובותיו, מכוח כל דין, כלפי עובדיו ו/או המועסקים על ידו בקשר לעבודה. מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב הקבלן לשלם למועסקים על ידו שכר אשר אינו נמוך משכר המינימום הקבוע בדין, ולעדכן את שכרם על פי עדכוני שכר המינימום.

            הקבלן מתחייב לשפות את חכ"א בגין כל הוצאה ו/או תשלום ו/או הפסד ו/או נזק שייגרם לה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה של מי ממועסקי הקבלן שיטען כי הנו עובד של חכ"א.

 

אספקת כוח אדם ע"י הקבלן

 

 1. הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

 

אספקת כ"א ותנאי עבודה

 

 1. (1) הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים על פי כל דין, במספר הדרוש  

                           לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה יש צורך  

                           ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל

                           רישיון או היתר  כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך

                           שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה בכל שעות העבודה  על מנת

                           שהמפקח או בא כוחו יוכל לבוא אתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת

                           לפי חוזה זה לקבלן. הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן,

                          יראו אותם כאילו נמסרה לקבלן.

 (2)       לפי דרישה בכתב מאת המפקח, יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהלי העבודה, אם לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקיד.

 (3)        הקבלן מתחייב לקיים תנאי עבודה, בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו אזור.

 (4)       הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועבד על ידו בביצוע העבודה מסים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד ע"י ארגון העובדים המיצג את  המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה עבור עבודה דומה באותו אזור.

פנקסי כוח-אדם ומצבות כוח-אדם

 1. (1) הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כח-                   אדם שירשם בהם שמו, מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבודתו,                                שעות עבודתו ושכר עבודתו.

            (2)        הקבלן מתחייב להמציא למנהל ולמפקח לפי דרישה את פנקסי כח אדם לשם                        ביקורת,  וכן להכין ולהמציא למפקח, לפי דרישתו ולשביעות רצונו, מצבת כח-                אדם חודשית, שבועית ויומית, שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם,                      סוגיהם והעסקתם.

 

רווחת העובדים

 

 1. הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים, המועסקים בביצוע העבודה, מלוא תנאי העבודה וסביבת העבודה על חוקי בטיחות העובד ורווחתו ועפ"י כל דין ומבלי לגרוע מהאמור, הקבלן מתחייב כי ידאג לסידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים במקום העבודה לשביעות רצונו של המפקח, וכן מגורים נאותים במידת הצורך.

פרק ו' – ציוד חומרים ומלאכה

 

אספקת ציוד, מתקנים וחומרים

 1. (1) הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים  

והדברים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.

(2)        רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים     

             לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.

            (3)        הקבלן יבטח את החומרים שסופקו למקום העבודה לפי דרישת המנהל, להנחת                     דעתו, לפי התנאים שיקבעו על ידו ובהתאם להוראות סעיף 19 לחוזה.

            (4)        חומרים שהקבלן חייב לספקם, רשאי המנהל להורות שישתמש הקבלן בביצוע                      העבודה בחומרים שיסופקו על ידי חכ"א, ושתמורתם תנוכה מהסכומים

                           המגיעים לקבלן.

(5)          הותנה במפורש שחכ"א תספק את חומרי העבודה, כולם או מקצתם, וסופקו                        החומרים בהתאם לכך, יחולו עליהם כללים אלה:

                        א. הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודה.

                        ב. כשהוכנסו חומרים מהחומרים האמורים למקום העבודה, לא יהא הקבלן רשאי

                              להוציא אותם או חלק מהם, ממקום העבודה, אלא אם קיבל רשות מוקדמת                         בכתב  מאת המפקח.

                        ג. הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים, כולם או מקצתם, לא יוחלפו בחומרים                        אחרים, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.

                        ד. הקבלן מתחייב להחזיר לחכ"א את החומרים שסופקו על ידי חכ"א ושלא                 השתמש בהם לביצוע העבודה וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים לפי     

                              הוראות  המפקח.

(6)        לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, לפי פיסקה (5) (ד) דלעיל, חייב הקבלן לשלם מיד לחכ"א תמורתם סכום שיקבע ע"י המנהל, בהתאם למחירי השוק ביום מתן תעודת ההשלמה. אולם אם נדרש הקבלן להחזיר את החומרים או עודפם לפני השלמת העבודה, תקבע תמורתם כאמור לפי מחירי השוק במועד התשלום; על אף האמור לעיל, תקבע כאמור תמורתם של מלט ושל כל חומר אחר העלול להתקלקל לפי מחירי השוק ביום מסירת המלט או החומר האחר לקבלן.

            (7)        הוקצבו לקבלן ע"י רשות מוסמכת על פי המלצת המנהל, חומרים שחלים עליהם                   פיקוח או הגבלות בקשר להקצבתם  או חלוקתם, יחולו עליהם הכללים                                  שבפסקאות (א), (ב), ו (ג) לסעיף קטן (5) בסעיף זה. לא השתמש הקבלן בחומרים                שהוקצבו כאמור, לביצוע העבודה מסיבה כל שהיא, עליו להציע אותם למכירה                         לחכ"א במחיר הקרן בתוספת הוצאות ההובלה למקום העבודה. לא קנתה חכ"א                   את החומרים תוך 30 יום מיום ההצעה כאמור, יוכל הקבלן להשתמש בחומרים             למטרה אחרת, בהסכמת הרשות             המוסמכת, שהקציבה את החומרים.

(8)        לצורך סעיף זה, דין דלק ושמנים שמשתמשים בהם בביצוע העבודה להפעלת ציוד
מכני כבד, כדין חומרים.

            (9)        הקבלן מתחייב, לא יאוחר מתאריך יום התחלת העבודה בצו התחלת העבודה                       לאגור את החומרים במקום העבודה או להבטיח את אספקתם לפי לוח זמנים              שיגיש הקבלן, או שייקבע ע"י המנהל.

38 א'.   מימון עבור אספקת חומרים

 

(1)        ביקש הקבלן מחכ"א מימון עבור חומרים על חשבון החוזה, תהא חכ"א  רשאית לאשר לקבלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי מימון בשיעור עד 10% מהיקף החוזה, ובלבד שהקבלן ימציא לחכ"א ערבות בנקאית צמודה למדד מחירי התשומה בבניה, להנחת דעתה של חכ"א, בגובה המימון שישולם לקבלן.

                        ערבות זו תכלול גם את ההתייקרות האמורה בסעיף קטן (2) להלן.

            (2)        למימון שישולם תתוסף התייקרות בשיעור ההתייקרות המחושבת על פי האמור   

                        בסעיף 65 להלן.

                        בחישוב ההתייקרויות, בעת אישור המימון ובעת החזרתו, תעוקר השפעת שינוי                     המדד עקב עבודה בשעות הקיץ, אלא אם נקבע במפורש שהמדד לצורך חוזה זה

                         יהיה המדד המלא, ללא עיקור השפעת שעות קיץ.

            (3)        המימון יוחזר בניכוי אחוז קבוע, בשיעור אחוז המקדמה, מכל חשבון שיאושר

                         לפני חישוב ההתייקרויות, עד להחזר מלא של כל סכום המימון ששולם. המימון

                         יוחזר במלואו, בכל מקרה לפני המועד שנקבע בחוזה לגמר העבודה.

(4)        בעת חישוב ההתייקרות המגיעה, ינוכה סכום החזר המימון השוטף מהיתרה            לתשלום בכל חשבון לפני חישוב ההתייקרות, כך שההתייקרות תחושב על היתרה 

             בלבד.

חומרים וציוד במקום העבודה

 

 1. (1) בסעיף זה "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה                       למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין                  בלתי מוגמרים, וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודה.

            (2)        חומרים וכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן במקום העבודה למטרת ביצוע                  העבודה והשלמתה, יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור, לבעלות חכ"א.

              (3)    חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה, למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום העבודה ללא הסכמת המפקח  בכתב. ניתנה תעודת השלמה לעבודה על פי סעיף 52 (1), יחזרו הציוד והמבנים

                            הארעיים ועודפי חומרי הבניה לרשותו של הקבלן, והוא יוציאם  ממקום העבודה.

            (4)        כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות סעיף קטן (6) לסעיף זה או הורה                    המפקח בכתב, שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים (1) ו – (3) אינם נחוצים עוד               לביצוע העבודה, רשאי הקבלן להוציאם ממקום העבודה ועם פסילתם או מתן                   הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות חכ"א.

            (5)        נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם                    אפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות כן, רשאית                              חכ"א, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 7 ימים, למכרם, ולאחר שתנכה                       ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם, תזכה חכ"א את חשבון הקבלן               בכל העודף שיוותר.

            (6)        הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש                      בהם לצורך ביצוע החוזה, אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף 68                רשאית חכ"א להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו סעיף, וזכות השימוש                 של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות חכ"א על פי סעיף 68, כאמור.

            (7)        אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים                        וציוד כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.

טיב החומרים והמלאכה

 

 1. (1) הקבלן ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים,                         בתכניות ובכתב הכמויות, ובכמויות מספיקות.

            (2)        חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו                             בתכונותיהם לתקנים האמורים.

            (3)        הקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנקבעו ונמצאו                      כשרים לתפקידם על ידי המפקח.

            (4)        סופקו חומרים מסויימים על ידי חכ"א, אין עובדה זו כשלעצמה גורעת                                 מאחריותו של הקבלן לגבי טיב העבודה.

            (5)        הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים                     והמלאכה שנעשתה וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים                            לביצוע בדיקותיהם במקום העבודה או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה,             הכל כפי שיורה המפקח.

(6)        דמי בדיקת דגימות במעבדה לפי סעיף קטן (5) יחולו על הקבלן בסכום שלא יעלה על 2% מערך החוזה. כהוצאות שהוצאו עבור דמי בדיקת דגימות במעבדה כאמור ייחשבו רק סכומים שהוצאו למעשה למטרה זו, כנגד חשבוניות של מעבדה מוסמכת ו/או מאושרת על פי חוק, שהקבלן ימציא לחכ"א על גבי גיליון אקסל בנוסח שייקבע על ידי החברה ויימסק לקבלן. לעניין זה לא יוכרו הוצאות שהוצאו עבור בדיקות שתוצאתן שלילית, ועבור בדיקות לאישור מקורות חומרים. לא נוצל כל הסכום שהוקצב כאמור למטרת הבדיקות, יוחזר העודף לחכ"א ע"י הקבלן.

             לא יוכרו הוצאות על פי סעיף זה ללא הגשת גיליון אקסל כנדרש.

            (7)        נדרש הקבלן על ידי המפקח כאמור בסעיף קטן (5) לבצע בדיקת דגימות בסכום                     העולה על הסכום שנקבע לכך כאמור, יחול ההפרש על חכ"א, אלא עם נבעו                             ההוצאות העודפות כאמור, לדעת המנהל, מאשמת הקבלן.

 

בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים

 

 1. (1) הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו את הסתרתו של חלק כלשהוא מהעבודה שנועד                  להיות מכוסה, או מוסתר, ולא לכסותו, אלא לאחר קבלת  הסכמתו של המפקח.

                           הפר הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן זה, יחשוף הקבלן, על חשבונו הוא, ועל פי הוראות המפקח, את החלק שהוסתר או כוסה, ולאחר מכן, ועל פי הוראות המפקח, יחזירו הקבלן לתיקונו. לא מילא הקבלן את הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לפעול לחשיפתו של החלק האמור, ו/או להחזירו לתיקונו, ולחייב את הקבלן בגין כל ההוצאות הכרוכות בכך.

            (2)        הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח                         בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה, והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון              ולמדוד את החלק האמור מהעבודה, לפני כיסויה או הסתרתה.

(3)        הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראת המפקח לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעת רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים, בכל חלק מהעבודה ולאחר מכן להחזירו לתיקונו, ולחייב את הקבלן בגין ההוצאות הכרוכות בכך.

            (4)        ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן (3) תחולנה על הקבלן, פרט אם                   קיים הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1), והבדיקות הוכיחו שהמלאכה                   בוצעה כהלכה, לשביעות רצונו של המפקח.

 • הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, ושחכ"א נאלצה להוציאן, רשאית חכ"א

                           לנכותן מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהיה רשאית לגבותן

                          מהקבלן  בכל דרך אחרת.

סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה

 

 1. (1) המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:

א.  על סילוק כל חומרים שהם ממקום העבודה, בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים        לתפקידם.

                        ב. על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים                                         האמורים בפסקה (א).

                        ג.  על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהוא מהעבודה, שהוקם                               על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים, או במלאכה בלתי מתאימה, או                                בניגוד לתנאי החוזה.

            (2)        כוחו של המפקח לפי סעיף קטן (1) יפה לכל דבר, על אף בדיקה שנערכה על ידי                      המפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.

            (3)        לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן (1), תהא חכ"א רשאית                        לבצעה על חשבון הקבלן, והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה                      וחכ"א תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא,                 וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

 

 

פרק ז' – מהלך ביצוע העבודה

 

התחלת ביצוע העבודה

 

 1. הקבלן יתחיל בביצוע העבודה מתאריך שיקבע על ידי המנהל בהוראה בכתב, שתיקרא "צו התחלת עבודה" וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 11, פרט אם קיבל מאת המפקח הוראה מפורשת בניגוד לכך.

 

העמדת מקום העבודה לרשות הקבלן

 

 1. לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע העבודה, או בשעת מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות הקבלן את מקום העבודה או חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועה של העבודה והמשכתה בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 11. לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן מזמן לזמן חלקים נוספים ממקום העבודה, הכל כפי שיידרש לביצוע העבודה בהתאם ללוח הזמנים האמור. הקבלן לא יהיה רשאי לטעון להארכת תקופת הביצוע עקב קבלת אתר העבודה בחלקים.

 

מועד השלמת העבודה

 

 1. (1) הקבלן מתחייב להשלים את העבודה תוך התקופה שנקבעה בהצעת הקבלן                           שמניינה יתחיל מהתאריך שנקבע על ידי המנהל בהוראתו להתחלת ביצוע                             העבודה.

            (2)        הוראות סעיף קטן (1) לסעיף זה, תהיינה כפופות לכל תנאי מפורט בחוזה לגבי                      השלמתו של כל חלק מסוים מהעבודה.

            (3)        ניתנה ארכה להשלמת העבודה, או קוצר המועד להשלמת העבודה, בהתאם לסעיף

                          46 להלן, יוארך או יקוצר המועד להשלמת העבודה בהתאם לכך.

 

הארכה או קיצור של התקופה להשלמת העבודה

 1. (1) פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון                         לצורך קביעת מועד השלמת העבודה, או המחייבת את ביטולה של חלק

                           מהעבודה או הפסקתה לפי סעיף 50 לחוזה, רשאי המנהל, לאחר שמיעת טיעוני

                           הקבלן, לקבוע בה את השינוי במועד השלמת העבודה.

             (2)        נגרם עיכוב בביצוע העבודה על ידי כוח עליון או על ידי תנאים אחרים שלדעת                       המנהל לא הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב,                    רשאי הקבלן לבקש ארכה במועד השלמת העבודה והמנהל יקבע את שיעור                          הארכה בפקודת שינויים בתנאי כי:

א.         הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור
לאחר 30 יום מיום תום התנאים שגרמו לעיכוב ביצוע העבודה.

                        ב.         הקבלן יהא חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המנהל, לרבות יומן                                העבודה, שהתנאים האמורים אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה.

עבודה בשעות היום בימי חול

 

 1. (1) פרט אם הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר, לא תעשה עבודה בביצוע העבודה                 בשעות הלילה או בימי שבת ובמועדי ישראל, ללא הסכמת המפקח מראש ובכתב.

            (2)        אין הוראות סעיף קטן (1) חלות על עבודה שצריכה להיעשות מטבע הדברים,

                           ללא הפסקה או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת

                           להצלת נפש או רכוש או לביטחון העבודה, ואולם במקרה של עבודה כזו על

                           הקבלן להודיע מיד למפקח על כל הנסיבות שבעבודה במפורש.

החשת קצב העבודה

 

 1. (1) אם יהיה צורך לדעת המנהל, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודה                         מכפי שנקבע תחילה, יפנה המנהל בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב                                לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודה בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל             יתר הוראות המנהל  הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.

(2)        מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1) ונגרמו לו כתוצאה מכך, לדעת המנהל, הוצאה נוספת על אלה הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע תחילה, תחזיר חכ"א לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור שיקבע על ידי המנהל בתוספת עד 12% עבור רווח והוצאות כלליות והוצאות מימון מוכחות, אם היו כאלה.

            (3)        לא מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1), יחולו הוראות סעיף 68 לחוזה                  זה, ובלבד שהקבלן לא יישא אלא בהוצאות הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב                      שנקבע תחילה.

פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים

 

 1. (1) אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודה תוך התקופה הנקובה בהצעת הקבלן             בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף 46, ישלם הקבלן לחכ"א את הסכום של  1,500 ₪ על כל יום קלנדרי של איחור, כפיצויים מוסכמים וקבועים           מראש על כל  יום איחור שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת כל שלב משלבי העבודה ועד מועד השלמתה למעשה.

                        סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד כמוגדר בסעיף 65 (1) לחוזה ויוגדל                   בשיעור עליית המדד, בחודש שבו הסתיימה העבודה למעשה.

            (2)        חכ"א תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן (1) מכל סכום               שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא מחכ"א, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך               אחרת, תשלום הפיצויים או הניכויים, אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן

                         מהתחייבותו להשלים את העבודה, או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.

(3)        תשלום הפיצויים האמורים בסעיף קטן (1) יחול גם על כל יום קלנדרי של איחור בהשלמת קטעים מסויימים של העבודה, בהתאם ללוח הזמנים.

הפסקת עבודה ע"י חכ"א

 1. (1) הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות לפי                   הוראה בכתב מאת המנהל בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא                                   יחדשה אלא אם ניתנה לו ע"י המנהל הוראה בכתב על כך. נמסרה לקבלן הוראה

                        לחדש את העבודה, יהיה הקבלן חייב לחדש את ביצועה בתוך 14 יום מקבלת

                        ההוראה כאמור.

            (2)        הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה, לפי סעיף קטן (1), ינקוט הקבלן                              באמצעים להבטחת העבודה ולהגנתה לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח.

            (3)        הוצאות ישירות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לפי                     הוראות המנהל, כאמור בסעיף קטן (1), תחולנה על חכ"א ובלבד שהקבלן לא יהא                  רשאי לדרוש תשלום הוצאות כנ"ל אלא אם תוך 30 יום מיום קבלת הוראות                                                המפקח, נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות כנ"ל.               שיעור ההוצאות ייקבע על ידי חכ"א, לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להשמיע

                           טענותיו.

            (4)        נגרמה הפסקת העבודה, לדעת המנהל, באשמת הקבלן, תחולנה ההוצאות                             שנגרמו לקבלן, תוך כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה, על הקבלן.

            (5)        הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות, אחרי שניתן על ידי המנהל צו                  התחלת עבודה על פי סעיף 43 לחוזה והקבלן החל בביצוע העבודה למעשה, יהא                  הקבלן זכאי לקבל מחכ"א את התמורה עבור העבודה  שבוצעה בפועל, עד למועד

                        הפסקת העבודה וכן פיצויים כמוגדר להלן בסעיף קטן (6), וזאת לסילוק סופי

                         ומוחלט של כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן הכלל, לרבות  

                         הוצאותיו והפסד רווחים, בכפוף לאמור להלן בסעיף קטן (7). לצורך קביעת ערך

העבודה שבוצעה בפועל ע"י הקבלן, תעשנה מדידות סופיות לגבי העבודה או כל           חלק ממנה שביצועה הופסק, הכל לפי העניין. ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי  הקבלן, יקבע תוך 45 יום מיום הפסקת העבודה.

            (6)        לצורך חישוב גובה הפיצויים, כאמור בסעיף קטן (5) יעודכן ערך החוזה בהתאם                    להפרש המדדים שבין המדד בחודש הבסיסי, כמוגדר בסעיף 62 לחוזה, לבין                                    המדד בחודש שקדם לחודש בו הופסקה העבודה, (להלן "סכום החוזה המעודכן").                        מסכום החוזה המעודכן יופחתו:

                        א.         סכום השווה ל – 25% מסכום החוזה המעודכן, וכן –

                        ב.         סכום השווה לאחוזי הביצוע של העבודה עד למועד הפסקת העבודה.

                         מהיתרה שתיוותר ישולמו הפיצויים כדלקמן:

מ – 10% הראשונים של היתרה, ישולם סך השווה ל – 8% מהם (8  ש"ח לכל 100 ש"ח).

מ 10%- הנוספים של היתרה, לאחר הפחתת 10% הראשונים של היתרה, ישולם סך השווה ל – 6% מהם (6 ש"ח לכל 100 ש"ח).

מ – 10% הנוספים של היתרה, לאחר הפחתת היתרות בגינן כבר שולם פיצוי כאמור,  ישולם סך השווה ל – 4% מהם (4 ש"ח לכל 100 ש"ח).

מ – 70% הנותרים של היתרה, ישולם סך השווה ל – 2% מהם (2 ש"ח לכל  100 ש"ח).

                         למניעת ספק, מוצהר בזה, כי ביצוע החוזה בשיעור של 50% מהיקפו או יותר, לא יקנה לקבלן זכות לקבלת פיצויים כלשהם.

                         הפיצויים על פי סעיף קטן זה ישאו ריבית החשב הכללי מיום הפסקת העבודה ועד למועד הנקוב להלן בסעיף  קטן (10).

            (7)        א.         רואים את מחצית הסכום המתקבל בסעיף קטן (6) כשיפוי הקבלן בגין                                 הוצאות מיוחדות שנגרמו לו בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה, כולל                                  הפסד רווחים, פרט להוצאות הקמת המתקנים כמפורט להלן, ומחציתו                                   השניה של הסכום  כשיפוי הקבלן בגין הקמת ופרוק של מתקני העזר,                           הכנת דרכי גישה וכיוצא בזה. אם יוכיח הקבלן, לשביעות רצון המנהל, כי                                       הוצאותיו בסעיפים אלו (הקמת המתקנים), עולות על מחצית הסכום                                   שבסעיף קטן (6), ישולם לקבלן ההפרש בין מחצית הסכום שבסעיף קטן

                                         (6) לבין הוצאותיו בפועל עבור הקמה ופרוק של מבני עזר, גדרות, וכו',        

                                    לרבות היסודות לנ"ל, דרכי גישה, קוי מים ומערכות אחרות וכן עבודות                               ושירותי עזר (להלן – "המתקנים"), הכל בתנאי שמתקנים אלה לא פורטו                              בכתב הכמויות ובתנאי שעל הקבלן לבצעם ולהשתמש בהם לצורך ביצוע                           העבודות על פי חוזה זה, וזאת על פי ניתוח מחירים מפורט, מנומק,             

                                        ומגובה במסמכים מתאימים שהקבלן יגיש לאישור המפקח, ובכפוף

                                        לאמור בסעיף קטן ב' להלן.

                        ב.         הוכיח הקבלן, לשביעות רצון המנהל, את הוצאותיו כאמור לעיל, יהא                                  זכאי להחזר הוצאותיו הישירות בפועל בערך היחסי של יתרת העבודה                             שלא בוצעה מתוך ההיקף הכולל של החוזה. הוצאות אלו ישאו ריבית                         החשב הכללי, מתאריך ביצוע המתקנים ועד למועד הנקוב להלן בסעיף                                     קטן (10).

            (8)        הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות אחרי חתימת החוזה, אך לפני                  שניתן ע"י המנהל צו להתחלת העבודה כאמור, יחולו הוראות סעיף קטן (6),                            ובלבד שבמקרה זה ישולם לקבלן רק רבע הסכום שנקבע על פי הוראות סעיף

                          קטן (6) כאמור.

            (9)        נגרמה הפסקת ביצוע העבודה לפי סעיפים קטנים (5) עד (8) באשמת הקבלן, לא                     יהא הקבלן זכאי לתשלום פיצויים כאמור.

            (10)       א.         הסכומים שיגיעו לקבלן לפי סעיפים קטנים (5), (6), (7) או (8), ישולמו                                 לקבלן בכפוף לכך שיגיש חשבון סופי לא יאוחר מ – 60 יום מיום הפסקת                            העבודה, והוראות סעיף 63 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תשלום                                   הסכומים האמורים.

ב.         הגיש הקבלן את החשבון הסופי בתוך התקופה הנקובה בפיסקה (א), ישאו הפיצויים ו/או ההוצאות כאמור בסעיפים (6) ו – (7) ריבית החשב הכללי עד ליום הגשת החשבון הסופי. איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי ישאו הפיצויים ו/או ההוצאות כאמור ריבית החשב הכללי אך ורק עד ליום ה – 60 מיום הפסקת העבודה.

(11)       הופסק ביצוע העבודה לפי סעיף קטן (5) לעיל יועברו לרשות חכ"א באילת  כל                                          

             החומרים שהוזמנו ע"י הקבלן לביצוע העבודה ואשר תמורתם שולמה ע"י חכ"א.

 • הפסקה זמנית של ביצוע העבודה, שנמשכה יותר מ-12 חודשים רצופים, רשאי הקבלן לדרוש מחכ"א, לאחר שחלפו  12 החודשים האמורים, לראותה  כהפסקת העבודה לצמיתות. בנסיבות אלה לא תהיה חכ"א חייבת למסור לקבלן את המשך ביצוע העבודה, אם תחודש בעתיד, לאחר שנחשבה כהפסקה לצמיתות.
 • לקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר עם הפסקת עבודה, זמנית או לצמיתות, על פי סעיף זה, והוא מסכים כי הפסקת עבודה כאמור תהייה בשיקול דעתה הבלעדי של חכ"א. הקבלן מצהיר ומסכים כי הסכומים הנקובים בסעיף זה כפיצוי על הפסקת עבודה מהווים פיצוי מלא והוגן וכי לא תהיינה לא כל טענות ו/או תביעות בקשר עם סכומי  הפיצויים.

(14)       על אף האמור מובהר כי זאת קצב התקדמות העבודות מותנה בקבלת תקציבים מגורמי חוץ, ולפיכך תהא רשאית החברה להודיע לקבלן במהלך ביצוע העבודות, ובהתראה בת 30 יום מראש ובכתב, על סיום ההתקשרות בשל אי קבלת התקציבים האמורים במועד. בנסיבות אלה והקבלן יסיים עבודתו במועד הנקוב בהודעה, ויהא זכאי לקבלת מלוא התשלום עבור העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד הנקוב בהודעה. הודיעה החברה על סיום ההתקשרות בנסיבות האמורות, לא יהא זכאי הקבלן לקבלת כל פיצוי ו/או תשלום ו/או תמורה מעבר לאמור, והוא יהא מנוע ומושתק מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם סיומה המוקדם של ההתקשרות.

על אף האמור, רשאית החברה להודיע על הפסקה זמנית של העבודות (לתקופה שאינה עולה על 90 יום ובנסיבות האמורות של אי קבלת תקציבים), ובמקרה זה, אם וככל שתחודש ההתקשרות, יהא רשאי הקבלן להמשיכה מהשלב בו הופסקה, בהתאם להוראות ההסכם. הקבלן יהא רשאי להודיע לחברה כי אינו מעוניין להמשיכה, ובמקרה זה, תהא רשאית החברה לפנות לקבלן שהצעתו דורגה במקום השני, או לחילופין, תהא רשאית לבצע את העבודות בכל מסגרת אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה יהא הקבלן מנוע ומושתק מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם סיומה המוקדם של ההתקשרות.

שימוש או אי שימוש בזכויות ע"י חכ"א

 1. (1) הסכמה מצד חכ"א או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים,

                        לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

(2)        לא השתמשה חכ"א או המפקח בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כל שהוא על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

פרק ח' – השלמה, בדק ותיקונים

תעודת השלמת העבודה

 

 1. (1) הושלמה העבודה – יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקה                       העבודה תוך 7 יום מיום קבלת ההודעה וישלים את הבדיקה תוך 10 יום מיום                    שהתחיל בה.

                        מצא המפקח את העבודה מתאימה לתנאי החוזה ומשביעה את רצונו, ייתן לקבלן                 תעודת השלמה עם תום הבדיקה, ואם לא, ימסור לקבלן רשימת התיקונים                         הדרושים, לדעת המפקח, והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שתיקבע לכך על ידי             המפקח. ואולם המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם                     לפני ביצוע התיקונים האמורים, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן שיבצע                       וישלים, לשביעות רצון המפקח, את התיקונים המפורטים ברשימה האמורה.

            (2)        אין האמור בסעיף קטן  (1) גורע מזכותה של חכ"א להחזיק בכל חלק שהוא

                           מהעבודה או להשתמש בו גם אם טרם בוצעו עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא

                           ניתנה תעודה השלמה, והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה

                           תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.

            (3)        אם לפי תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק  מסוים מהעבודות במועד מסוים                      לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת העבודה, או שהושלם חלק כלשהו                                       מהעבודות שחכ"א או מי מטעמה החזיקו בו ו/או השתמשו בו ו/או עומדים

                           להחזיק או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי אותו חלק של

                        העבודות ויחולו על מתן תעודת השלמה לגבי חלק זה הוראת סעיף קטן (1).

בדק ותיקונים

 1. (1) הקבלן אחראי לכל נזק, הוצאה או הפסד, שיגרמו לחכ"א עקב ביצוע רשלני של                     העבודה ו/או עקב ביצוע העבודה שלא על פי תנאי חוזה זה, והוא מתחייב לפצות

                           ולשפות את חכ"א בעד כל נזק, הוצאה או הפסד כאמור.

(2)        לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושו: 12 חודשים קלנדריים מלאים מתום החודש שבו נמסרה העבודה המושלמת לחברה או לפי חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, על פי המאוחר מביניהם.

              מניין תקופת הבדק והאחריות, יתחיל ממועד השלמת כל העבודות  והליקויים המופיעים בפרוטוקול המסירה וקבלתן ע"י המזמין וקבלת היתר אכלוס (תעודת גמר)לפי המאוחר מבין השניים.

(3)        נתהווה בעבודה, תוך תקופה הבדק, נזק או קלקול, אשר לדעת המפקח נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, חייב הקבלן לתקן או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור, הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו של המפקח, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ – 3 חודשים מתום תקופת הבדק. הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לפי סעיף 29 לכביש, דרך, מדרכה, שביל וכיו"ב, ואשר נגרם, לדעת המפקח, כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.

            (4)        אין בסעיף קטן (3) דלעיל בכדי לגרוע מהאמור בסעיף 54 (2).

            (5)        ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים קטנים (3) ו – (4), יחולו                  על הקבלן בלבד.

פגמים וחקירת סיבותיהם

 1. (1) התגלה פגם בעבודה בזמן ביצועה רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר                      סיבות הפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח, היה הפגם כזה שאין                הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על חכ"א. היה               הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, וכן                         יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו                      ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחכ"א.

            (2)        בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלה פגם בעבודה תוך 5 שנים אחר גמר תקופת                      הבדק, הנובע מביצוע העבודה באופן רשלני ו/או שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה

                        הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הוא, ואם הפגם אינו ניתן                        לתיקון. יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחכ"א, ובשיפוי על כל תשלום בו  

                         תתחייב חכ"א עקב כך.

 

אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים 53 (2) ו – 53 (3) ו – 54

 

 1. אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי הסעיפים 53 (2), 53 (3)), או 54, רשאית חכ"א לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן, תהא חכ"א רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן  בכל זמן שהוא, או לגבותו בכל דרך אחרת, והכל בתוספת של 15% שייחשבו כהוצאות משרדיות.

פרק ט' – שינויים, תוספות והפחתות

 

שינויים

 1. (1) המנהל רשאי להורות בכל עת על כל שינוי לרבות: צורתה, אופיה, סגנונה,     איכותה, סוגה, גודלה, כמותה, גובהה, מתאריה, מיקומה וממדיה של העבודה וכל

             חלק ממנה, הכל כפי שימצא לנכון, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו ובלבד              שערך כל השינויים לא יעלה על 50% מכלל היקף החוזה.

(2)        הוראת המנהל על שינוי בעבודה לפי סעיף קטן (1) תיקרא פקודת שינויים ותימסר לידי הקבלן בכתב.

(3)        פקודת שינויים, שערך השינויים הכרוך בה – לרבות שינויים קודמים לפי פקודת כנ"ל – עולה על 50% מהסכום הנקוב בחוזה, תהיה חתומה ע"י יו"ר מועצת              המנהלים של חכ"א.

(4)        פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן כל עוד ערך השינויים לרבות שינויים קודמים לפי פקודות  כנ"ל, לא יעלה על 50% מהסכום הנקוב בחוזה. 

הערכת שינויים

 

 1. (1) ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו עולה על 50%            מסכום החוזה  כאמור בסעיף 56, ייקבע,  לפי בחירת המנהל, באחת מהדרכים     

                           הבאות.

א. על בסיס מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות, שאפשר להתבסס עליו לצורך    

     קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרים.

ב. בהתבסס על מהדורתו העדכנית של המחירון לעבודות פיתוח בהוצאת מינהל 

    תכנון והנדסה במשרד הבינוי והשיכון (להלן "מחירון משהב"ש").

ג. בהתבסס על "מחירון דקל" עם  תוספת אילת, ועם הנחה בשיעור 20%, ללא

    תוספת "קבלן ראשי" וללא מקדמים של היקף הפרוייקט.

אם, לדעת המנהל, לא ניתן  לפעול באחת השיטות הנ"ל, ייקבע המחיר במו"מ בין המנהל לקבלן, בהתבסס על אסמכתאות מתאימות שהקבלן ימציא למנהל.

(2)        ערכו של שינוי העולה על 50% מסכום החוזה, כאמור בסעיף 56, ייקבע במשא ומתן בין המנהל והקבלן.

            (3)        הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצוע השינוי מחמת אי קביעת ערכו של השינוי.

(4)        בקביעת מחירי היחידות החסרים במשא ומתן בין המנהל והקבלן כאמור בסעיף קטן  (2) יילקחו בחשבון, בין היתר, תעריפי שכר העבודה שיקבעו על ידי האיגוד המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון בתוספת הוספות המוכרות ע"י האיגוד המקצועי האמור, אלא אם נאמר אחרת במסמכי החוזה. כמו כן יילקחו בחשבון מחירי החומרים שנקבעו מזמן לזמן ע"י כל רשות מוסמכת ובהעדר קביעה כזאת לגבי חומרים בסיסיים, המחירים הנקובים בטבלה החודשית המתאימה לחומרים בסיסיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הרווח וההוצאות הכלליות לא יעלו על 12%. אם פרסמה חכ"א מכרז לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה וההתקשרות עם קבלני המשנה נעשתה ישירות עם חכ"א או באמצעות הקבלן ו/או אם העבודות הן עבודות פיתוח והמחירים לביצוען נקבעו על פי חוזים שנחתמו בעבר עם קבלני משנה לביצוע עבודות דומות, התוספת לה זכאי הקבלן בגין עבודות קבלני המשנה תהיה בתנאי  המכרז האמורה, לא נקבעה תוספת זו בתנאי המכרז האמורה, תקבע התוספת במשא ומתן בין הצדדים ובתנאי שתוספת זו לא תעלה על 12%.

            (5)        קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה שהשינוי                   מחייב את העלאת שכר החוזה, יודיע למנהל בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש             העלאת שכר החוזה כאמור. עברו שלושים יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי             שהקבלן פנה בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על                         שכר החוזה.

תשלומי עבודה יומית

 

 1. (1) דרש המנהל בפקודת שינויים את ביצועה של עבודה אשר לדעתו מן הראוי                            שתעשה לפי עבודה יומית, יודיע על כך לקבלן בפקודת השינויים, והקבלן יבוא על                       שכרו בעד ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה והחומרים (במקום העבודה)

                          מפורשת ומנוגדת בחוזה, השכר יחושב בהתאם לכללים המפורטים בסעיף 57 (3)                    דלעיל.

            (2)        ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע ע"י המפקח על יסוד רשימות                    שינהל הקבלן, לשביעות רצונו של המפקח ושל:

                        א.         כמויות החומרים שהושקעו בעבודה;

                        ב.         שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, וכן ימי עבודה, שעות                                 העבודה ושכר העבודה כולל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי                                 חובה אחרים של כל עובד ועובד;

                        ג.          הוצאות הובלה;

                        ד.         הוצאות ציוד מכני כבד.

(3)        הרשימות האמורות בסעיף קטן (2) א', ג', ד' תמסרנה למפקח בשני עותקים בסוף כל שבוע, ורשימות העובדים האמורים בסעיף קטן (2) ב' תמסרנה למפקח בשני העתקים לאחר כל יום עבודה. אחד ההעתקים מכל רשימה יאושר ע"י המפקח, אם ימצאנו ראוי לאישור ויוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום.

            (4)        מחירי החומרים ייקבעו לפי הכללים המפורטים בסעיף קטן (3) לסעיף 57. לא                       יילקחו בחשבון תעריפי שכר עבודה, העולים על תעריפי שכר העבודה שהונהג                      מזמן לזמן ע"י האיגוד המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים                     במקצוע הנדון, בתוספת ההטבות המוכרות ע"י האיגוד המקצועי האמור.                         תשלומים עבור הטבות סוציאליות המשתלמות ע"י הקבלן יילקחו בחשבון רק                      במידת ושיעורם אינו עולה על שיעור ההטבות הסוציאליות שהונהגו מזמן לזמן                     ע"י האיגוד המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע         הנדון.

רשימת תביעות

 1. (1) הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש קלנדרי רשימה שתפרט את תביעותיו לתשלומים    

                        נוספים שלא הותנה עליהם, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה  

                        במשך החודש החולף.

            (2)        תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן (1), רואים את הקבלן                  כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בכתב בסוף החודש כאמור                       על כוונתו להגיש את התביעה.

            (3)        לא הגיש הקבלן רשימת תביעות המפרטת את כל תביעותיו לתשלומים נוספים                      שלא הותנה עליהם, בתוך חודשיים לאחר שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה,                        יראו את הקבלן כאילו ויתר על תביעתו לחלוטין וללא תנאי.

            (4)        שום דבר האמור בסעיף זה לא יגרע מכוחו של סעיף קטן (4) לסעיף 57.

 

פרק י' – מדידות

 

מדידות כמויות

 1. (1) הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות בעבודה ואין   לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה.

(2)        הכמויות שיבוצעו למעשה לפי החוזה תקבענה על סמך מדידות שתעשנה ע"י המפקח והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי כמויות מפורטים, שיוגשו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י המפקח, הכל לפי העניין. כל המדידות תרשמנה  ברשימות מיוחדות לכך ותחתמנה ע"י המפקח והקבלן.

(3)        לפני בואו למדוד את העבודה, כולה או מקצתה, ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

            (4)        לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי                         המפקח או בא כוחו לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו  את המדידות                               כמדידותיהם הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן. אולם,                אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפקח ונמסרה על                         כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע                        המדידות למועד מאוחר יותר, שיקבע כאמור בסעיף קטן (3).

            (5)        נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות, רשאי הוא לערער בכתב תוך                   7 ימים על כל כמות שנמדדה, והמפקח ייקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות               

                           האמורה מחדש. אם גם אחרי המדידה השנייה יתגלו ניגודי דעות בין הקבלן לבין

                           המפקח, יכריע בעניין זה המנהל והכרעתו תהיה סופית.

            (6)        הייתה העבודה כולה או מקצתה, מוכנה למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה                         המדידות בהקדם, לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו                         צורך בדחייה.

 1. (1) סכום שהוכלל ברשימת הכמויות באורח ארעי גרידא, ותואר בו במפורש כסכום                    ארעי, לכיסוי הוצאות ביצוע של חלק כלשהוא מהעבודה, לא יוכלל בשכר החוזה.             ובאם בוצע חלק מהעבודה האמור, יוכלל בשכר החוזה ערכו של חלק העבודה                   האמור, שיקבע בהתאם לסעיף 57 במקומו של הסכום הארעי הנקוב.

(2)        מחיר יחידה שננקב בכתב הכמויות המבוסס על מחירים נקובים של חומרים מסויימים שיש להשתמש בהם בביצוע היחידה, יוחלף לצורך חישוב שכר החוזה במחיר היחידה, שיתקבל על ידי הצגת המחירים הממשיים של החומרים האמורים (שנרכשו ע"י הקבלן לפי הוראות המפקח) במקומם של המחירים הנקובים.

            (3)        הקבלן מתחייב להמציא למפקח לפי דרישתו, כל הצעת מחירים, חשבון, שובר,                     קבלה וכיו"ב, הנוגעים להשפעתם של סכומים ארעיים או מחירים נקובים של

                        חומרים המופיעים בכתב הכמויות, לפי סעיפים קטנים (1), (2) על חישוב שכר                       החוזה.

פרק י"א – תשלומים

תשלומי ביניים

 

אם לא צוין אחרת בסעיף "תנאי תשלום" בפרק 00 של המפרט המיוחד להלן, יחולו ההוראות הבאות על תשלומי הביניים:

 1.      (1.)        בין תאריך האחד לתאריך החמישה של כל חודש יגיש הקבלן לחכ"א, באמצעות

                           המפקח, חשבון חלקי על  העבודה שנעשתה בחודש החולף, בצרוף כל המסמכים

                           שעליו להגיש עם החשבון על פי הוראות החוזה.  

                           החשבונות החלקיים שיוגשו כאמור, ישולמו ע"י חכ"א בתוך  90 ימים 

                           מתום החודש הקלנדרי שבו הוגש כל חשבון.

                         חשבון ביניים שהוגש אחרי תאריך החמישה של החודש, עבור העבודות שבוצעו

                           בחודש החולף, ייחשב כאילו הוגש בחודש שאחריו וישולם בתוך 120 ימים מתום

                           החודש  הקלנדרי שבו הוגש.

                          אולם, בכל מקרה לא יעלה סך כל  התשלומים ששולמו ע"י חכ"א לקבלן לפני הגשת

                          החשבון הסופי על 85% מהיקף חוזה  זה  לרבות כל התוספות המאושרת.

מכל חשבון חלקי שיוגש ע"י הקבלן לפי הוראות חוזה זה  ויאושר לתשלום ע"י המנהל כמפורט, תנכה חכ"א את החלק היחסי בגין המקדמה ששולמה  לקבלן   עם חתימת חוזה זה, אם שולמה מקדמה.

                        כל החשבונות שהקבלן יגיש יהיו מצטברים.

(2)        הוסכם במפורש, שאישור חשבונות חלקיים ותשלומם לא ישמש כל הוכחה לאשור מחיר שלא נכלל בחוזה, או כהסכמה לקבלת חלקי העבודות שנכללו בחשבונות חלקיים שאושרו ע"י המנהל.

(3)        אם קיבל הקבלן תשלומים כאמור, מעל למגיע לו, יחזירם לחכ"א מיד עם דרישתם, במקרה של פיגור בהחזר הסכום הנדרש, ישלם הקבלן ריבית החשב            הכללי על סכום זה.

 

סילוק שכר החוזה

 

 1. (1) שכר החוזה ייקבע סופית על יסוד המכפלות של מחירי היחידה שברשימת הכמויות, בכמויות שנמדדו לפי הביצוע בפועל, בכפיפות להוראות סעיף 65 של חוזה זה,  בהוספת או בהפחתת ערכם של השינויים לפי הוראות השינויים, זאת למעט החלק של כתב הכמויות שהינו פאושלי.

(2)        רק לאחר מסירת העבודה המושלמת למנהל, ולא יאוחר מ- 30 יום ממועד מסירת העבודה כאמור, הקבלן יגיש לאישור המפקח את החשבון הסופי, ערוך כדין לרבות חישובי הכמויות ויתר המסמכים והנתונים. המפקח יבדוק את החשבון בתוך 30 יום ממועד קבלתו מהקבלן יחד עם כל המסמכים הדרושים, לרבות תכניות "לאחר ביצוע" וחישובי כמויות ויעביר את החשבון הבדוק לאישור המנהל. החשבון הסופי יאושר ע"י המנהל, כפי שהוגש או בתיקונים שהוכנסו בו ע"י המפקח ו/או המנהל, תוך 15 יום מיום הגשתו למנהל, אלא אם כן יתגלו חלוקי דעות ואז לא תחול ההגבלה של 15 יום כאמור.

לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי הערוך כדין לרבות חשובי הכמויות ויתר המסמכים והנתונים, תוך המועד האמור בסעיף קטן זה, רשאי המנהל לערוך את החשבון הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשותו, וחשבון סופי זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן ואושר על ידי המנהל ויחייב את הצדדים לחוזה זה.

לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי הערוך כדין לרבות חשובי הכמויות ויתר המסמכים והנתונים תוך 30 יום מיום גמר העבודה והמנהל לא ערך את החשבון בהתאם לסמכותו לעיל, יטיל המנהל על מהנדס שאינו עובד חכ"א לערוך במקום הקבלן את החשבון הסופי. המנהל ימציא למהנדס, שמונה לפי האמור לעיל, את כל המסמכים ויתר הנתונים הנמצאים ברשותו. החשבון שיערך ע"י המהנדס שימונה, יהיה סופי ויחייב את שני הצדדים וינהגו בו כאילו היה חשבון שהוגש ע"י הקבלן ואושר ע"י המנהל.

השכר שישתלם ע"י חכ"א למהנדס שימונה לעריכת החשבון במקום הקבלן כאמור לעיל, יחול על הקבלן וישולם למהנדס שימונה, מתוך היתרות המגיעות לקבלן, מתוך החשבון הסופי או מתוך הערבויות שנתנו ע"י הקבלן לחכ"א.

(3)        משכר חוזה שנקבע ע"י המנהל, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו וכן כל סכום                            אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה על חשבון שכר החוזה, אם שולם, ובניכוי כל סכום קצוב המגיע לחכ"א מהקבלן עפ"י החוזה או עפ"י חוזה אחר בין חכ"א לבין הקבלן.

                        הכספים המגיעים לקבלן עפ"י החוזה בהתאם לחשבון הסופי, לאחר הניכויים כאמור, ישולמו לקבלן תוך 75 יום מהיום שהחשבון הסופי יאושר ע"י המנהל תנאי שהתשלום של החשבון הסופי יעשה כנגד מסירת ערבות בנקאית צמודה, להבטחת טיב העבודה או ערבות טובה אחרת שתאושר ע"י המנהל  וכנגד המצאת הצהרת הקבלן על חיסול כל תביעותיו. שעור הערבות יהיה 5% מסכום החשבון הסופי למשך כל תקופת הבדק.

                        סכום הערבות שתינתן בהתאם לאמור לעיל תהיה צמודה לאינדקס יוקר המחיה       כשהתאריך הקובע הוא מועד מתן הערבות.

                           באם יתגלה במסגרת סדרי המבדק הנהוגים בחכ"א, הצורך לעריכת ברורים נוספים לאחר אישור המנהל, תהיה חכ"א רשאית לעכב חלק מהתשלום המגיע לקבלן למשך 30 יום נוספים, עד תום הברורים.

 

 1. מבוטל

תשלומי התייקרויות:

 

 1. אם לא נאמר אחרת בסעיף 4 של מסמך ב' ("הצעת הקבלן"), תשלומי התייקרויות, יחושבו

             כדלהלן:

(1)        "המדד" – מדד תנודות מחירי התשומה בבניה למגורים, כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או לפי כל מדד אחר שנקבע ע"י חכ"א מראש, המבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמפורט במסמך ב' לחוזה. לא קבעה  חכ"א מראש מדד אחר, יהיה המדד הקובע מדד התשומה בבניה למגורים.

                        "מדד החודש הבסיסי" – המדד הנקוב בסעיף 4 של מסמך ב' (הצעת הקבלן).

                        "תנודות במדד" – ההפרש שבין המדד בחודש הבסיסי לבין המדד בחודש בו                                     בוצעה העבודה עבורה זכאי הקבלן לתשלום לפי סעיף 62 לעיל.

            (2)        מוסכם במפורש, כי שום תנודות בשכר העבודה, או במחירי החומרים אשר על                      הקבלן לספקם לפי החוזה  (כולל הוצאות הובלתם למקום העבודה) לא ישנו את                  שכר החוזה, אלא בהתאם לסעיף קטן (3) דלהלן:

            (3)        א.         אם יחולו תנודות במדד יגדל או יקטן שכר החוזה בהתאם, לפי החישוב                               הבא: ההעלאה או ההפחתה של שכר החוזה תחושב לפי כל חודש לגבי                               תשלומי הביניים של העבודה שבוצעה באותו חודש, בהתאם לשיעור

                                    תנודות במדד, בניכוי כל תשלומי הביניים הקודמים ששולמו לקבלן.                                    תשלום ההתייקרות יהיה בהתאם ללוח הזמנים סעיף11 (1) וגלישה מלוח                            הזמנים לא תזכה את הקבלן בתוספת התייקרות, בתקופת הגלישה.

                        ב.         נגרם עיכוב ע"י הקבלן בביצוע העבודה, או ניתנה לקבלן ארכה לפי

                                       דרישתו הוא להשלמת ביצוע העבודה, פרט להארכה שניתנה בהתאם                                   לסעיף 46 – במקרה של עליה במדד כל פריט שבוצע בעבודה לאחר תקופת                           הבצוע החוזית, ייחשב כאילו בוצע בחודש האחרון שעל הקבלן היה לבצע                               את העבודה בהתאם לחוזה.

 • הוברר, כי שכר החוזה שנקבע ע"י המנהל, כאמור בסעיף 63, עולה על כל תשלומי הביניים ששולמו לקבלן, יראו את יתרת התשלום לפי מחירי החוזה המקוריים המגיע לקבלן, כעבודה בחודש האחרון של תקופת הביצוע החוזית.
 • נתנה חכ"א לקבלן מקדמה, יצומצם או יבוטל שעור תשלום ההתייקרות, הכל

             כמפורט בסעיף 38 א' (מימון עבור אספקת חומרים) לעיל, או כפי שיפורט בתנאים

             המיוחדים המצורפים כנספח לחוזה.

מניעת רווח מופרז

 

 1. (1) היה למנהל יסוד להניח ששכר החוזה ששולם או שעומד להיות משולם לקבלן                       מניח לקבלן רווח מופרז, רשאי המנהל לצוות על עריכת חקירה והקבלן מתחייב             להמציא למנהל, למפקח ולנציגיהם את כל הפנקסים, החשבונות והמסמכים             האחרים, הנוגעים לחוזה או לביצוע של פעולה כל שהיא הקשורה בביצוע החוזה.                         וכן לתת כל ידיעות אחרות הן בעל פה והן בכתב, שתידרשנה לביצוע החקירה.

            (2)        קבע המנהל כתוצאה מהחקירה כאמור, כי לפי שיקול דעתו מניח שכר החוזה                       רווח מופרז, יופחת שכר החוזה כך שיניח לקבלן רווח הוגן ומתקבל על הדעת                  בלבד, כפי שייקבע ע"י המנהל, והקבלן מתחיב להחזיר לפי דרישה כל סכום                                שקיבל מעל לשכר החוזה המופחת כאמור.

            (3)        לצורך קביעת רווח הוגן ומתקבל על הדעת לפי סעיף זה, יובאו בחשבון הרווחים                   המקובלים אצל קבלנים אחרים, שביצעו מבנים מטעם המדינה והרשויות                                 המקומיות בתנאים דומים.

 • המנהל לא יהיה רשאי לצוות על עריכת חקירה לפי סעיף זה, לאחר תום 12 חודש מיום מתן תעודת סיום תקופת הבדק.

פרק י"ב – סיום החוזה או אי המשכת ביצועו

 

תעודת סיום החוזה

 

 1. (1) בתום תקופת הבדק, ימסור המנהל לקבלן תעודה, להלן – (תעודת סיום החוזה,                     ראה מוסף א' לחוזה), המאשרת כי העבודה בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה                     ולשביעות רצונו המלאה של המנהל.

            (2)        מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת

                          מהחוזה, אשר מטבע הדברים נמשכת היא לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.

 

סילוק יד הקבלן ממקום העבודה וביטול ההסכם עם הקבלן

 1. (1) חכ"א תהיה רשאית לבטל את ההסכם עם הקבלן, וכן לתפוס את מקום העבודה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודה בעצמה, או באמצעות קבלן אחר, או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד, המתקנים או בכל חלק מהם, שבמקום העבודה, או למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לחכ"א מהקבלן לפי החוזה, בקרות אחד או יותר מן המקרים המנויים להלן:

א.         כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה או שהפסיק את ביצועה ולא ציית תוך 7 ימים להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה, או כשהסתלק מביצוע העבודה בכל דרך אחרת;

ב.         כשהמפקח סבור שקצב ביצוע העבודה איטי מדי כדי להבטיח את השלמתה במועד הקבוע בחוזה, או במועד שהוארך להשלמתו, והקבלן לא ציית תוך 7 ימים להוראה בכתב מהמפקח לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה, שמטרתם להבטיח את השלמת העבודה במועד הקבוע בחוזה, או במועד שהוארך להשלמתו;

                        ג.          כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה                              לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נתנה תוצאות רצויות;

                        ד.         כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או שהעסיק קבלן                                   משנה בביצוע העבודה, בלי הסכמת חכ"א בכתב;

                        ה.         כשהקבלן פשט את הרגל, או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים, או כשעשה                                  סידור עם או לטובת נושיו ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק (פרט לפירוק                                ללא חיסול עסקים, לשם יצירת גוף מאוגד אחר);

                        ו.          כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן, או אדם אחר בשמו של                             הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה                                  כלשהיא בקשר לחוזה, או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה;

                        ז.          כאשר הקבלן הפר חוזה זה הפרה יסודית;

הפרת הוראות סעיפים 3, 11, 13-19, 33א, 35, 37, 38, 45-48, 53 ו-54 תיחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

                        ח.         כאשר הקבלן הפר חוזה זה הפרה שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה                                 תוך 7 ימים מתאריך דרישת חכ"א בכתב, לתקן את ההפרה;

            (2)        הוצאות השלמת העבודה כאמור ברישא לסעיף קטן (1) יהיו על חשבון הקבלן                       והוא יישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת של 15% מהן, כתמורה להוצאות                       משרדיות.

            (3)        תפיסת מקום העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף קטן (1), אין בהם                      משום ביטול החוזה ע"י חכ"א.

(4)        תפסה חכ"א את מקום העבודה בהתאם לסעיף קטן (1), יודיע על כך המפקח                           לקבלן בכתב תוך 30 יום, ויציין בהודעה את הערך המשוער של חלק העבודה שבוצעה עד למועד תפיסת מקום העבודה ואת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים, שהיו במקום העבודה באותה שעה.

(5)        תפסה חכ"א את מקום העבודה כאמור בסעיף קטן (1), והיו בו חומרים ציוד או מתקנים, רשאי המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק ממקום העבודה את החומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מהם, ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 14 יום, רשאית חכ"א לסלקם ממקום העבודה על חשבון הקבלן, לכל מקום שייראה  בעיניה ולא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שייגרם להם.

                        הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכותה של חכ"א להשתמש בחומרים, בציוד                   ובמתקנים, או למסרם כאמור בסעיף קטן (1).

            (6)        נתפס מקום העבודה, לא תהיה חכ"א חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר                      לחוזה, אלא בכפוף לאמור בסעיף קטן (7) להלן.

(7)        עלה אומדן שכר החוזה שהקבלן היה זכאי לו אילו היה מבצע את החוזה בשלמותו (להלן  – אומדן שכר החוזה) על הסכום הכולל של התשלומים החלקיים והאחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום העבודה ושל הוצאות השלמת העבודה ובדקו, שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאשרו ע"י המפקח (לרבות בתוספת האמורה בסעיף קטן (2)) ושל פיצויים על נזקים שנגרמו לחכ"א מחמת כל דחייה בהשלמת העבודה ומחמת נזקים אחרים, תהיה חכ"א חייבת בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר החוזה לבין הסכום הכולל כאמור, ובלבד שהפרש זה לא יעלה על סכום הכולל של ערך אותו חלק העבודה שהקבלן ביצע עד למועד תפיסת מקום העבודה ע"י חכ"א ושל ערך החומרים, הציוד והמתקנים שנתפסו במקום העבודה ושחכ"א השתמשה בהם או שנמסרו על ידיה, הכל כפי שייקבע על ידי המנהל.

 • עלה הסכום הכולל של התשלומים החלקיים והאחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום העבודה, על הוצאות השלמת העבודה ובדקה, שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאשרו ע"י המנהל, לרבות התוספת האמורה בסעיף קטן (2), ושל פיצויים על נזקים שנגרמו לחכ"א מחמת כל דחייה בהשלמת העבודה ומחמת נזקים אחרים

על אומדן שכר החוזה, יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור לבין אומדן שכר החוזה.

            (9)          הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות חכ"א לפי סעיף 39 ולא לגרוע מהן.

            (10)       אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל סעד נוסף ו/או אחר, לו תהא זכאית חכ"א                   לפי החוזה ו/או לפי הדין.

 

קיזוז

 

 1. חכ"א רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל חוב המגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה, או על פי חוזה אחר שבינה לבין הקבלן, ובין כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן לחכ"א. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של חכ"א לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.


אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה

 

 1. (1) אם יתגלה בכל זמן שהוא, שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה כולה או מקצתה  מפאת מלחמה, או כל סיבה אחרת, שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן לחכ"א וחכ"א תיתן לקבלן אישור בכתב, כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה כולה או מקצתה, והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע העבודה כאמור.

(2)        הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה לפי סעיף קטן (1) יהיה ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור, בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ופקודת השינויים. נוסף לזה ישולם לקבלן סכום שיקבע בהתאם לאמור בסעיף 50 של החוזה.

            (3)        תשלום הסכום האמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות                         פיצויים ותביעות עבור הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור.

            (4)        לא סילק הקבלן את הציוד ומתקני העבודה כולם או מקצתם, ממקום העבודה                     או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המפקח לפי סעיף קטן (1). רשאית               חכ"א לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן בעצמה או בכל דרך אחרת,                        והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת 15%, שיחשבו כהוצאות משרדיות,                      ובהפחתת סכום שיאושר ע"י המפקח לכיסוי חלק מתקבל על הדעת מההוצאות                    האמורות שיש  לזקפו על חשבון חכ"א.

 

ביול החוזה

 1. הוצאות ביול חוזה זה, אם יידרש, חלות על הקבלן.

 

מס ערך מוסף

 1. למחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה יתוסף מס ערך מוסף, כשיעורו               באילת.

 

 

 

 

מוסף א'

 

 

חוזה מס' מ/7/2021 הקמת מבנים, טריבונה, מגרשים משולבים, עבודות פיתוח ותשתיות – קריית ספורט אילת

 

 

 

תעודת סיום

 

 

 

אל: ____________________________________________________________________

מאת: החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

על פי סעיף 67 של חוזה זה, אני מאשר בזאת, כי העבודה בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה, לשביעות רצוני המלאה.

השם: ______________________

התפקיד: ____________________

תאריך:    __________________

חתימה: ____________________

מכרז פומבי מס' מ/7/2021 הקמת מבנים, טריבונה, מגרשים משולבים, עבודות פיתוח ותשתיות – קריית ספורט אילת

                                                   נספח ב'

תנאים כלליים לביטוחי הקבלן

הערה: לעניין נספח ב' להלן "המזמין" פירושו "חכ"א", כהגדרתה בחוזה זה, "העירייה" פירושו "עיריית אילת" כהגדרתה בחוזה זה.

 1. על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, במשך כל התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף. עם זאת, את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה, על נספחיו.
 2. ביטוחי הקבלן הנערכים המפורטים בנספח ב' 1 אישור ביטוחי הקבלן (פרק א' העבודות) להלן, יכללו ויתור על כל זכות תחלוף (שיבוב) של מבטחי הקבלן כלפי המזמין, העירייה, מנהליהם, עובדיהם ו/או כל אדם אחר הבא בשמו של המזמין ו/או מטעמו, וכן כלפי כל הקבלנים, המתכננים, והיועצים הקשורים בביצוע העבודות, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 3. פוליסות האחריות כלפי צד שלישי הנערכות על ידי הקבלן (כפופות על פי העניין לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 4. פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות כאמור יורחבו לשפות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין אחריות שתוטל על מי מהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו – הכול כמפורט באישור ביטוחי הקבלן (נספח ב' 1).
 5. כמו כן יצוין בפוליסת אחריות הקבלן כלפי צד שלישי, במפורש, כי רכוש המזמין ו/או העירייה שבו פועל הקבלן, אשר לא בוטח על פי הביטוח שנערך בהתאם לסעיף 7.1 לסעיף 19 "ביטוח על ידי הקבלן" בפרק א' ביטוח העבודות), למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן והנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן, ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה. למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות בהם פועל הקבלן במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי.
 6. היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם, אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 7. במועד חתימת חוזה זה, כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, הקבלן ימציא למזמין את אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב' 1) בנוסח המצורף כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח. מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום החוזה על נספחיו.
 8. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי המזמין, לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, מכתב הצהרה לפטור מאחריות המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם לנזקים בהתאם לנוסח "הצהרה – פטור מאחריות לנזקים", המצורף לחוזה זה ומסומן כנספח ב' 2 , כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.
 9. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי המזמין, לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח המצורף לחוזה זה ומסומן כנספח ב' 3,  כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.
 10. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים בסעיף 19 "ביטוח על ידי הקבלן" לרבות באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ב' 1). לחילופין יכלול הקבלן את אחריותם של קבלני המשנה בביטוחיו.
 11. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין מעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
 12. הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוחי הקבלן אשר נערכות כמפורט בנספח ב' זה (תנאים כלליים לביטוחי הקבלן) לרבות האמור בנספח ב' 1 (אישור ביטוחי הקבלן) לעיל ולהלן ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או על ידי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם כדי לממש את זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפותו לתביעה של המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם, על פי פוליסות הביטוח, אם יידרש לכך על ידם.
 13. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על פי איזה מהביטוחים הנערכים בהתאם למפורט בנספח ב' זה (תנאים כלליים לביטוחי הקבלן) לרבות האמור בנספח ב' 1 (אישור ביטוחי הקבלן) לעיל ולהלן, מתחייב הקבלן לפנות באופן מידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.
 14. בנוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מיד לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו והמזמין מתחייבת להעביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח (לרבות ההשתתפות העצמית) וכי המזמין ו/או העירייה לא יהיו חייבים לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור.
 15. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח על פי פרק א' בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו ישירות למזמין, אלא אם הורה אחרת בכתב למבטח. מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור, בשלמותו, לשביעות רצון מנהל העבודה ו/או המפקח מטעם המזמין, או שטרם קיבל מהמזמין תשלום עבור העבודה שניזוקה,  מתחייב  המזמין להורות למבטח בכתב על תשלום תגמולי הביטוח ישירות לידי הקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק.
 1. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות המפורטות בסעיף 19 לפרק ה' (אחריות וביטוח) בחוזה (ביטוחי הקבלן) לעיל, לרבות הביטוחים המפורטים בנספח ב' 1 (אישור ביטוחי הקבלן) להלן, יודיע הקבלן על כך בכתב למזמין. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המבטח ו/או המזמין וו/או העירייה /או מי מטעמם בכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכויות המזמין ו/או העירייה ו/או מי מטעמם לנהל המשא ומתן בעצמה.
 2. מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה לעיל ולהלן מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח.
 3. הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם, יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו למזמין ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם, באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפיהם והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור.
 4. כל מחלוקת בין הקבלן לבין המזמין ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו בדבר עלות תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את הנזקים מטעם חברת הביטוח .
 5. כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.
 6. ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ראשוניים וקודמים לכל בטוח הנערך על-
  ידי המזמין ו/או העירייה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין ו/או העירייה, לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1981 ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי המזמין ו/או העירייה וכלפי מבטחיהם.
 7. ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב' 1) יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או לשנותם לרעה במשך תקופת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה (להלן: "תקופת הביטוח"), אלא אם כן תישלח למזמין, הודעה בכתב, באמצעות דואר רשום, שישים (60) יום מראש על כוונתו לעשות זאת. וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום ו/או לשינוי לרעה  שכאלו לגבי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף שישים (60) הימים ממועד משלוח ההודעה.
 8. בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן ולמזמין כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם בהיקפו ו/או משונה לרעה ו/או מבוטל, כאמור בסעיף 22 לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא למזמין אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הצמצום או השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל.
 9. הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף 1 (פרק א' ביטוח העבודות) לאישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ב' 1), ו/או הפרת תנאי מתנאי איזו מהפוליסות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או בהתאם לנדרש בחוזה זה והוא פוטר בזאת את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל אחריות לנזק כאמור לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה,. ובלבד שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 10. מוסכם בזה כי האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף (ולא יגרע) על כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר פטור מאחריות כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם. למען הסר כל ספק מובהר כי האמור בסעיף זה (25) מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות נושא חוזה זה על ידי הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו.
 11. מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או העירייה ו/או על מי מטעמם ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם מאחריותו ו/או התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין.
 12. לא יאוחר מ- 7 (שבעה) ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח כאמור בסעיף 7 לעיל, בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן, במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב בעריכת הביטוחים על פי החוזה על נספחיו.
 13. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור עריכת ביטוחי הקבלן" חתום כדין על ידי מבטחי הקבלן כאמור בסעיפים 7 ו- 27, והצהרות חתומות על ידי הקבלן, כאמור בסעיפים 8 ו- 9 לעיל, מהווים תנאי מתלה ומקדים ובהעדר קיום אישור עריכת ביטוח ו/או הצהרות כאמור בהתאם לחוזה, המזמין יהיה רשאי למנוע מן הקבלן את תחילת ו/או המשך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, וזאת בנוסף לכל סעד השמור למזמין ו/או לעירייה עפ"י החוזה או הדין.
 14. מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ב' 1) ו/או בבדיקתו ו/או אי בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או העירייה ו/או על מי מהבאים מטעמם.
 15. למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח והצהרות הקבלן במועד כאמור לעיל לא תפגע בהתחייבויותיו /או לא תגרע מאחריותו של הקבלן על-פי חוזה זה על נספחיו, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו נשוא החוזה גם אם יימנעו ממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת רכוש ו/או ציוד לאתר בשל אי הצגת האישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם לחוזה זה.
 16. הקבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך על-פי סעיף 1 (פרק א' ביטוח העבודות) באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ב' 1), מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא השווי של העבודות ו/או הרכוש ו/או הציוד ו/או החומרים המבוטחים בקשר עם חוזה זה.
 17. למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח כאמור.
 18. המזמין ו/או מי מטעמו רשאים (אך לא חייבים) לבדוק את אישורי הבטוח שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לעיל והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על ידי המזמין על מנת להתאימם להתחייבויות הקבלן כאמור בסעיף הביטוח בחוזה זה על נספחיו.
 19. הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המזמין ו/או מי מטעמו ביחס לאישורי הבטוח וזכותו לבדוק ולהורות על תיקון אישור ביטוחי הקבלן כמפורט לעיל ו/או פוליסות הקבלן, אינה מטילה על המזמין ו/או על מי מטעמו כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לביטוחים כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם של ביטוחי הקבלן ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה ונשוא כל דין.
 20. הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא, לבקשת המזמין בכתב, אישורים על תשלומי דמי הביטוח (הפרמיה), לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא חוזה זה ו/או התחייבותו על פי החוזה על נספחיו.
 21. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע בביטוחי הקבלן כי הפרה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו לא יפגעו בזכויות המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם לקבלת שיפוי על פי ביטוחים אלו.
 22. לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה במלואם או בחלקם, יהא המזמין רשאי, אך לא חייב, ומבלי לפגוע בזכויותיו לפי חוזה זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים במלואם או בחלקם תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. ובלבד שהמזמין הודיע לקבלן על כוונתו לעשות כן 14 יום מראש ובכתב. כל סכום שהמזמין שילם או התחייב בתשלומו כאמור יוחזר מיד למזמין על פי דרישתו הראשונה. לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות המזמין על פי סעיף זה, המזמין יהא רשאי לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.
 23. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.
 24. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת"ד) וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת חוזה זה, מורשים לנהוג ברכב מנועי על פי החוקים הנ"ל וכל הוראות חוק אחר בקשר עם השירותים נשוא חוזה זה.
 25. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה, מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר ביצוע העבודות.
 26. ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו זכותם של המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם על פי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים. למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.
 27. הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות המזמין ו/או העירייה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.
 28. הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע העבודות.
 29. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין המזמין. המזמין מתחייב להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל.
 30. למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום פרמיות הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על פי האמור בסעיף 19 "ביטוח על ידי הקבלן בפרק ג' "השגחה נזיקין וביטוח" למסמך ג' "נוסח החוזה" לרבות המפורטים בנספח ב' זה (תנאים כלליים לביטוחי הקבלן) ונספח ב' 1 (אישור ביטוחי הקבלן) לרבות ההשתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על המזמין ו/או העירייה ו/או על מי מטעמם.
 31. מובהר בזאת כי כל הוראה בנספח ב' זה (תנאים כלליים לביטוחי הקבלן) בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין.
 32. בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי המזמין יהיה רשאי לעכב כל סכום לו הינו זכאי על פי תנאי נספח ב' זה (תנאים כלליים לביטוח) לרבות המפורט בנספח ב' 1 (אישור ביטוחי הקבלן), מהתמורה העומדת לזכות הקבלן בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה ובתנאי שהודיע על כך לקבלן, בכתב, 7 (שבעה) ימים מראש.

מוסכם בזה על המזמין כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על ידי המזמין, יושב לקבלן הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו למזמין (באם נגרמו) בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור.

 1. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות נספח ב' זה (תנאים כלליים לביטוחי הקבלן) , כולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

 

 

 

נספח ב' (1) –  אישור ביטוחי הקבלן

אישור קיום ביטוחיםביטוח עבודות קבלניות

תאריך הנפקת האישור

___________________

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור*

המבוטח

מען הנכס המבוטח /

כתובת ביצוע העבודות*

מעמד מבקש האישור*

שם

שם

☒ מכרז פומבי מס' מ/7/2021 הקמת מבנים, טריבונה, מגרשים משולבים, עבודות פיתוח ותשתיות – קריית ספורט אילת

☒ מזמין העבודה

☒ חברה כלכלית עירונית

☒ רשות מקומית

החברה הכלכלית לאילת חכ"א בע"מ (להלן : "המזמין")

ו/או עיריית אילת (להלן: "העירייה")

 

ת.ז./ח.פ.

ת.ז./ח.פ.

  

מען

מען

ת.ד. 1582

אילת 88115

 

 

      

פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר הפוליסה

תאריך תחילה

תאריך סיום

גבול האחריות / סכום ביטוח / שווי העבודה

כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

סכום

מטבע

 

כל הסיכונים עבודות קבלניות הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:

   

 

__________

 

309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.

313 – כיסוי בגין נזקי טבע.

314 – כיסוי גניבה, פריצה ושוד.

316 – כיסוי רעידת אדמה.

318 – מבוטח נוסף מבקש האישור.

324 – מוטב לתגמולי ביטוח מבקש האישור.

328 – ראשוניות.

רכוש עליו עובדים

   

250,000

רכוש סמוך

   

250,000

פינוי הריסות

   

500,000

הוצאות שכ"ט מתכננים אדריכלים ומומחים אחרים

   

150,000

נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה

   

500,000

נזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה

   

מלוא סכום הביטוח

 

תקופת תחזוקה

   

24 חודשים

  

מתוכה תקופת תחזוקה מורחבת

   

12 חודשים

  

הוצאות עבודה ותיקונים זמניים לאחר נזק

   

300,000

 

צד שלישי

הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:

   

20,000,000

302 – אחריות צולבת

307 – הרחבת צד ג' קבלנים וקבלני משנה.

309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.

312 – כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה.

315 – כיסוי לתביעות המל"ל.

318 – מבוטח נוסף – מבקש האישור.

322 – מבקש האישור מוגדר כצד ג'.

328 – ראשוניות.

329 – רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'.

נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה

   

1,000,000

נזק ישיר מפגיעה במתקנים, צינורות וכבלים תת קרקעיים

   

מלוא גבול האחריות

 

נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים, צינורות וכבלים תת קרקעיים

   

500,000

רעד והחלשת משען

   

500,000

חבות מעבידים

   

20,000,000 לתובע ובמצטבר לתקופת הביטוח.

307 – קבלנים וקבלני משנה.

309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.

315 – כיסוי לתביעות המל"ל.

319 – מבוטח נוסף – היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח.

328 – ראשוניות

אחריות מקצועית

 

 

רטרואקטיבי

__________

   

5,000,000

 

301 – אבדן מסמכים.

303 – דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע.

309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.

321 – מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור.

325 – מרמה ואי יושר עובדים.

326 – פגיעה בפרטיות.

327 – עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח.

328 – ראשוניות.

332 – תקופת גילוי – (6 חודשים).

חבות המוצר

 

רטרואקטיבי

__________

   

5,000,000

301 – אבדן מסמכים.

309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.

321 מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור .

328 – ראשוניות

332 – תקופת גילוי – 12 חודשים.

        

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג' (*

☒ (069) קבלן עבודות אזרחיות (כולל תשתיות)

ביטול/שינוי הפוליסה :

שינוי לרעה ו/או ביטול בתקופת הביטוח של איזו מפוליסות הביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 (שישים) יום לאחר משלוח הודעה בכתב בדואר רשום למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

מהדורת הפוליסה :

חברת הביטוח

__________

ביט מהדורה

__________

הערות

 

חתימת האישור

המבטח:

 

 

 

 

מסמך "ב 2"

הצהרה על מתן פטור מאחריות

תאריך : __________

לכבוד

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א)  בע"מ (להלן: "חכ"א")

ו/או עיריית אילת (להלן: "העירייה")

 

הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות

בקשר עם מכרז פומבי מס' מ/7/2021 הקמת מבנים, טריבונה, מגרשים משולבים, עבודות פיתוח ותשתיות – קריית ספורט אילת(להלן : "העבודות")

 

הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודתנו שבנדון בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או חשמלי ו/או ציוד חפירה בבעלותנו ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או מתקנים ו/או רכוש אחר המשמשים אותנו בביצוע העבודות שבנדון (להלן: "הציוד").

על אף האמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כדלקמן:

 1. הננו פוטרים את חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 2. הננו פוטרים את חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותרים על שיבוב כלפי חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.
 3. הננו פוטרים את חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידי ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו או לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 4. היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או מצד קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות.
 5. הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי ו/או ציוד חפירה ו/או רכב המשמש אותנו בביצוע העבודות, כאמור בסעיף הביטוח לחוזה, במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון.
 6. הרינו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ב’1 לחוזה), במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע הפרויקט  ועל פי כל דין.

ולראיה באנו על החתום:

 (חתימת המצהיר)

 

(שם החותם)

 

(תפקיד החותם)

 

 

 

נספח  ב' 3

 

הנדון : תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום

תאריך : __________

לכבוד

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן: "חכ"א")

ו/או עיריית אילת (להלן: "העירייה")

א.ג.נ.,

הננו מאשרים בזאת, כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום הנוהל שלהלן:

 1. המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה ורכה, עבודות באמצעות מבער (כגון חיתוך, זיפות ואיטום), עבודות קידוח, השחזה, חיתוך בדיסק, הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו/או להבות.
 2. ככל שנבצע "עבודות בחום", נמנה אחראי מטעמנו (להלן – "האחראי") שמתפקידו לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.
 3. בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 10 מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.
 4. האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן – "צופה אש"), המצויד באמצעי כיבוי מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.
 5. ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם מתפתחים לכלל שריפה.
 6. על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות 30 דקות מתום ביצועה, תוך שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

מובהר, כי נוהל זה מהווה התניה מינימאלית וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויבים על פי כל דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל.

הנני מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.

ולראיה באנו על החתום

(חתימת המצהיר)

 

(שם החותם)

 

(תפקיד החותם)

 

 

 

 

 

מכרז מס' מ/7/2021

הקמת מבנים, טריבונה,  מגרשים משולבים, עבודות  פיתוח ותשתיות – קריית ספורט אילת  ("מכרז אומדן")

 

"המפרט הכללי"

המפרט הכללי לצורך מכרז/חוזה זה הוא "המפרט הכללי לעבודות בנין" (הספר הכחול) בהוצאת הועדה הבין משרדית המשותפת למשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ואחרים, (להלן "המפרט הכללי"), ובפרט הפרקים הבאים והפרקים הקשורים אליהם:

00 מפרט כללי – מוקדמות

01 מפרט כללי לעבודות פירוק, הריסה, עבודות עפר

02 מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר

05 מפרט כללי לעבודות איטום

06 מפרט כללי לנגרות אומן ומסגרות פלדה

08 מפרט כללי לעבודות חשמל

11 מפרט כללי לעבודות צביעה

14 מפרט כללי לעבודות אבן

18 מפרט כללי לתשתיות תקשורת

40  מפרט כללי לעבודות פיתוח נופי

41  מפרט כללי לעבודות השקיה וגינון

42 מפרט כללי לריהוט רחוב

51 מפרט כללי לסלילת כבישים ורחבות

57 מפרט כללי לעבודות מים, ביוב ותיעול

97 מפרט כללי לבטיחות

אם בפרקים הנ"ל יש הפנייה לפרקים אחרים של המפרט הכללי, ההפניה מתייחסת למהדורה האחרונה של הפרקים האחרים, כפי  שהיו ידועים במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז זה.

המפרט הכללי אינו מצורף לתיק מסמכי המכרז, והקבלן יכול לראותו ולהוריד אותו באתר האינטרנט של משרד הביטחון:

https://mifratclali.mod.gov.il/AllSpecifications/39

בכל מקום שבו נאמר במסמכי המכרז "המפרט הבין משרדי" או "הספר הכחול" או "מפרט משרד הביטחון" הכוונה היא למפרט הכללי, כהגדרתו לעיל.

הצהרת הקבלן:

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה במהדורתם האחרונה, קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות בו. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

מסמך ה' –

(מפרט טכני מיוחד)

 

מכרז מס' מ/7/2021 הקמת מבנים, טריבונה,  מגרשים משולבים, עבודות  פיתוח ותשתיות – קריית ספורט אילת ("מכרז אומדן")

 

מפרט טכני מיוחד

פרק 00 – מוקדמות

00.1      תיאור כללי של העבודות :

א.         במסגרת מכרז/חוזה זה, יבוצע עבודות פיתוח שונות לרבות הנחת תשתיות תת קרקעיות בתחום השיפוט של אילת.

ב.         במסגרת המכרז יבוצעו העבודות הבאות (מקצתן או כולן):

 • עבודות הכנה/פרוק /שינויים במתקנים קיימים.
 • עבודות בינוי
 • עבודות עפר.
 • עבודות תימוך.
 • עבודות מצעים.
 • עבודות אבני שפה וריצופים.
 • עבודות אספלט.
 • עבודות תימרור וצביעת כבישים.
 • עבודות תאורה, פיתוח וחניות .
 • עבודות גינון, השקיה, נטיעות
 • עבודות שידרוג נופי, לרבות ריהוט רחוב, פרגולות וכו'.
 • עבודות מים .
 • עבודות ביוב.
 • עבודות חשמל
 • עבודות שונות משלימות.

הערה: לא כל סוגי העבודות המפורטות לעיל יבוצעו בכל אחד מהפרויקטים. סוגי העבודות לביצוע בפועל בכל פרויקט ימסרו לקבלן יחד עם צו התחלת העבודה לאותו פרויקט.

 • תקופת חוזה ולוח זמנים

תקופת החוזה תחל במועד הנקוב בצו התחלת עבודה,  

ביצוע עבודות נשוא מכרז זה הנו לתקופה של עד 15 (חמישה עשר) חודשים כולל בתוכו  חודשיים (2 חודשים) הרצה למתחם כולל מערכות.  

צו התחלת העבודות ייחתם על ידי המזמין. רק צו שייחתם על ידי המזמין יהווה צו התחלת עבודות כמשמעותו בהסכם זה.

צו התחלת העבודה כולל את הזמן הנדרש לקבלן לבצע את כל התיאומים ולקבל את כל ההיתרים והאישורים הדרושים עפ"י דין לשם ביצוע העבודה מן הרשויות השונות.

מובהר בזאת כי כל עיכוב שהוא בהשגת האישורים לא יקנה לקבלן כל זכות לחרוג מהמועד הנקוב בסעיף לעיל כמועד לסיום העבודות, מסירתן לאישור המפקח, וקבלתן על ידי המזמין.

למען הסר כל ספק כל האחריות והעלות הקשורה בהשגת האישורים והעמידה בלוח הזמנים הינה באחריות הקבלן ועל חשבונו וכלולה במחירי היחידה השונים המפורטים בכתב הכמויות.

לפי דרישת המפקח, ימציא לו הקבלן רישיונות ואישורים כאמור לפני תחילת ביצוע העבודות, וכן ימציא, לפי דרישתו של המפקח, כל אישור בכתב מאת כל רשות מוסמכת על התאמת העבודות לדרישות כל דין או להוראותיה של אותה רשות.

המזמין יהא רשאי להורות לקבלן להמציא הצעה ללוח זמנים מפורט, והקבלן יבצע זאת לא יאוחר מחמישה ימים מן המועד בו ניתנה לו הוראת המזמין כאמור. במקרה זה יבחן המפקח את לוח הזמנים והוא יהא רשאי לאשרו בחלקו או במלואו. לא אושר לוח הזמנים במלואו או בחלקו – יגיש הקבלן בתוך יומיים לוח הזמנים מתוקן על פי הנחיות המפקח. לא הגיש הקבלן לוח זמנים מתוקן כאמור, יערוך המפקח לוח זמנים מפורט וזה יחייב את הקבלן. הקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה עקב כך.

פיגור בלוח הזמנים יגרור אחריו תשלום פיצוי מוסכם בגובה 2,000 ש"ח (אלפיים שקלים חדשים) בגין כל יום איחור. המזמין יהא רשאי לנכות סכום הפיצוי המוסכם מן התמורה המגיעה לקבלן.  

 

 • אבני דרך ללוח זמנים לביצוע

פרק הזמן להשלמת ביצועו של כל הפרוייקט, יירשם בצוו התחלת העבודה לאותו פרוייקט ויחושבו לפי הכללים האמורים להלן:  

תקופת הביצוע של כל הפרוייקט, תכלול את תקופת ההתארגנות, אשר מיד אחריה יתחיל הזכיין בעבודה ותקופת הביצוע, תחושב כדלקמן:

 

לוח זמנים

אבני דרך לביצוע –

תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא למן המועד שייקבע בצו התחלת עבודה, ולתקופה של לא יותר מ  15   (חמישה  עשר)  חודשי לוח כולל 2 חודשים הרצה לכל המתחם.

להסכם זה יצאו 5 צווי התחלת עבודה ותהיה חפיפה בין הצווים. צו התחלת העבודות ייחתם על ידי המזמין. רק צו שייחתם על ידי המזמין יהווה צו התחלת עבודות כמשמעותו בהסכם זה ובהתאם לאבני הדרך שלהלן:

צ.ה.ע

תיאור

אבני דרך לביצוע העבודה

1

מבני תמך למגרשים + טריבונה 1000 מושבים

15 חודשים מיום צ.ה.ע

2

3 מגרשים משולבים כולל קירוי ויציע בטון

8 חודשים מיום צ.ה.ע

3

קומפלקס שירות

15 חודשים מיום צ.ה.ע

4

חדר מיתוג וחדר טרפו וחיבור כל התשתיות למתחם 

10 חודשים מיום צ.ה.ע

5

עבודות פיתוח וחניות למתחם

* במידה ועבודה זו תבוצע באופן חלקי, תקופת הביצוע תיקבע בהתאם.

15 חודשים מיום צ.ה.ע

למען הסר ספק , המונח "שבוע"  בלוח זמנים מתייחס ל – 7 ימים קלנדריים רצופים, דהיינו ל -7 ימי לוח, כולל שבתות, חגים, ימי שבתון, ימי גשם,  הפסקות עבודה בהוראת העירייה בתקופת החגים וכו'.

00.4      היקף המפרט

            יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות, ועל כן       אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה         הנוסף   במפרט זה.

00.5      בקרת איכות

הקבלן יפעיל על חשבונו מערך בקרת איכות'  המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע בדיקות לבקרת איכות מטעם הקבלן. באם הבדיקות יצאו תקינות –  העלות תשולם ע"י המזמין.

באם הבדיקות יצאו לא תקינות – עלות הבדיקות יהיו על חשבון הקבלן ויקוזזו בחשבון החלקי העוקב הקרוב.

00.6      התאמת המפרטים הפרטים וכתב הכמויות

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת  מסמכי המכרז את כל, הנתונים  והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתימצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט הטכני  ובכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב.

ערעורים על  המידות שמסומנות בתכניות, יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמו  ביומן העבודה החלטת המפקח בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על     סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות.

00.7      חומרים, ציוד ועבודות

 • א. כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו ממין משובח ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקן הישראלי העדכני ובהעדרו – לדרישות התקן הבריטי. הם יתאימו כמו כן, לדגימות אותם חומרים אשר נבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם ע"י המפקח. חומרים אשר לא יתאימו לנ"ל, יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, וחומרים מתאימים אחרים יובאו במקומם.

כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות, טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע (אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או בחלקו). הציוד אשר לא יאושר ע"י המפקח, יסולק מן המקום ע"י הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג שיאושר ע"י המפקח.

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות באורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים הנ"ל ושביעות רצונו המלאה של המפקח.

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכד'. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן מתחיב להמציא אישור כזה, באם יידרש.

 • ב. הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח מראש הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם החומרים. אולם, מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים אין אישור מקור חומרים משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם חומרים מתאימים לצרכי העבודה.

עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים, אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש דגימות מאותם החומרים לצרכי בדיקה.

החומרים ימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם לשימוש בביצוע החוזה הזה, כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה

המאושרת, תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן.

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח. הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת, כהגדרתה בסעיף 00.21 ב' להלן, ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים.

 • ג. אחסונם של החומרים וכלי העבודה יעשה ע"י הקבלן ועל אחריותו הבלעדית, במקומות שאושרו ע"י חכ"א. על הקבלן לדאוג על חשבונו לשמירה ולביטוח של החומרים והכלים.

00.8      בדיקת התנאים בשטח ע"י הקבלן

 • א. עם קבלת צו התחלת העבודה לפרוייקט מסויים על הקבלן לסייר בשטח של אותו פרוייקט ולוודא שכל תנאי השטח וכל הנתונים האחרים הדרושים להגשת הצעתו ברורים לו.
 • ב. על הקבלן לדאוג לקבלת האישורים וביצוע התיאומים הנדרשים, לפני ובזמן ביצוע העבודות. פעולה זו היא באחריות הקבלן ועל חשבונו.
 • ג. כל נזק שהקבלן יגרום לעבודות קבלנים אחרים ו/או למתקנים קיימים באתר שאינם מיועדים לפרוק, יתוקן ללא דיחוי ע"י הקבלן ועל חשבונו, לשביעות רצונו המלאה של המפקח. חכ"א לא תכיר בכל תביעות, הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו.

00.9      השגחה מטעם הקבלן

בנוסף ומבלי לפגוע בנאמר בסעיף 13 של מסמך ג', על הקבלן למלא אחר ההוראות הבאות: בא כוחו של הקבלן יהיה "מהנדס האתר" שהוא מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, עם ותק מקצועי של 5 (חמש) שנים לפחות, ובעל ניסיון מספיק, לדעת חכ"א, בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה. בא כוחו המוסמך של הקבלן יימצא באתר העבודה במשך כל שעות העבודה, לאורך כל תקופת הביצוע.

00.10    אחריות הקבלן

 • א. רואים את הקבלן כיודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון בביצוע עבודות מסוג זה, וכי בדק ובחן באופן קפדני את התכניות, המפרטים, רשימת הכמויות, סוגי חומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.

לפיכך, רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות, אי התאמה במידות וכו'. אשר עלולים לגרום, לדעתו, לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.

 • ב. רואים את הקבלן כאילו קיבל על עצמו את כל האחריות על העבודה ויישא בכל ההפסדים שייגרמו, אם ייגרמו, עקב אופי העבודה וכמותה, כתוצאה מהפרעות בלתי נראות מראש, משבירת צינורות מים או צינורות אחרים קיימים, או מפגיעה בתשתיות אחרות, מהעובדה  כי טיב הקרקע אינו כטיב שהונח בטרם התחלת העבודה, כתוצאה ממזג אויר, כתוצאה מפעולות צד שלישי או מכל סיבה אחרת. הקבלן אחראי לכל נזק לרכוש או לאדם אשר ייגרם כתוצאה מביצוע העבודה או חלק ממנה, בין אם תבוצע על ידו, ע"י פועליו, שליחיו, באי כוחו, מורשיו,  או קבלני משנה ופועליהם, שליחיהם, מורשיהם וכו' ואשר להם ימסור את ביצוע העבודה או חלק ממנה.
 • ג. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תאום ושיתוף פעולה מלא עם כל הקבלנים המבצעים בשטח, לפי לוח זמנים שיתואם בכל שלב של העבודה ולהחזיר כל חלק של הפרויקט, לאחר השלמת עבודתו בפרוייקט, מתוקן בשלמות כפי שהיה לפני התחלת עבודתו. האמור מתייחס לבניינים, לכבישים, למדרכות למתקני דרך שונים, וכו'.
 • ד. הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו על חשבונו, כל נזק שנגרם בגלל שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, חומר בלתי מתאים או גרוע, ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה ולמפרט, או כל ליקוי אחר שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לו, בתנאי שהמזמין יודיע על הנזק תוך תקופת האחריות והבדק מיום קבלת העבודה. דעתו של המפקח תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן.

על הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן המתקבל על הדעת, שינתן לו ע"י המפקח. באם לא ימלא הקבלן אחרי דרישה זאת, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או ע"י קבלן אחר, על חשבון הקבלן הזכיין.

המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיהיו לו וההפסדים שיגרמו לו או לנכות אותם מסכום כל שהוא אשר הוא חייב לקבלן, או להפעיל את הערבות המתאימה, שניתנה לו ע"י הקבלן.

 • ה. הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית בצרכי הפעילות האזרחית הסדירה המתנהלת במקום ולעשות כמיטב יכולות, על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. כן מתחייב הקבלן שלא להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע את תנועתם החופשית של הולכי רגל ו/או כלי רכב מכל הסוגים.
 • ו. הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים הקיימים, על- קרקעיים ותת- קרקעיים. הקבלן מצהיר, כי כל נזק אשר ייגרם לאותם מבנים ומתקנים עקב פגיעה בהם תוך כדי ביצוע עבודתו, יתוקן על ידו ועל חשבונו, לשביעות רצונו הגמורה של המפקח, וכי במידה ופגיעה מסוג זה תחייב תשלום הוצאות תיקון לגורמים אחרים ו/או תשלום פיצויים מכל סוג שהוא, יישא הקבלן בדמי אותן הוצאות ו/או אותם פיצויים במלואם.

00.11    תנועה על פני כבישים קיימים

כל תנועה, הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב וציוד מכני הנדסי מצוידים בגלגלים פניאומטיים.  יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב וציוד מכני הנדסי אינו מתפזר בזמן הנסיעה.

00.12    אחריות למבנים קיימים ועבודה ליד מכשולים

על הקבלן להימנע מכל פגיעה במבנים ובצנרת הקיימים באתר ובקרבתו ואשר אינם מיועדים לפרוק/הריסה, וכן מכל הפרעה במהלך התקין של החיים היום יומיים במקום. מבלי לגרוע מן האמור במפרט הכללי, על הקבלן לתקן בהקדם ועל חשבונו כל נזק, אשר הוא יגרום למבנים ולמתקנים קיימים.

על הקבלן האחריות הבלעדית לבדוק ולוודא את מקומם של כל המבנים, הגדרות, הקירות והקווים העיליים והתת-קרקעיים, בין שהם מסומנים בתוכניות ובין שאינם מסומנים, לשמור על שלמות יסודותיהם ולהימנע מכל פגיעה בהם וכן מכל הפרעה למהלך התקין של החיים היום-יומיים במקום. מבלי לגרוע מן האמור ב"מפרט הכללי", על הקבלן לתקן בהקדם על חשבונו כל נזק שייגרם ליסודות, לבניינים, למבנים ולמתקנים קיימים.

בכל מקרה של עבודה ליד מתקן, יסוד, מבנה, קיר ו/או מערכות צנרת עיליות ו/או תת קרקעיות או הצטלבות איתן יבצע הקבלן חפירת גישוש בידיים לגילויים, יתמוך וידפן את החפירה בדיפון מיוחד ויתמוך אותם וידאג לשלמותם ולהמשך פעולתם התקינה בהתאם להוראות המפקח באתר והמפקח מטעם הרשות הנוגעת בדבר.

כל ההוצאות הכרוכות במילוי הדרישות עפ"י סעיף זה תיחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד. כמו כן לא תוכרנה כל תביעות מצד הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב מילוי דרישות סעיף זה.

00.13    אספקת מים וחשמל

כל החשמל הדרוש לביצוע העבודה יסופק ע"י הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו.

הקבלן יקבל את סידורי המים כמקובל בתאגיד המים והביוב עין נטפים. כל ההוצאות עבור המים יחולו על הקבלן כולל התחברות לקו המים. בכל מקרה של תקלה העלולה להיות באספקת המים, יהיה על הקבלן לפתור את אספקת המים בכל דרך אחרת כגון הובלה במיכליות. כל זאת על חשבונו של הקבלן, ולא תוכר כל תביעה בנושא זה.

00.14    אמצעי זהירות

הקבלן אחראי בלעדית לבטיחות העבודה והעובדים ונקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'.

על הקבלן להקפיד לא להשאיר שום מכשולים בשטח שעלולים לגרום פגיעה בעוברי אורח, לרבות יתדות וברזלי סימון, חוטי סימון למיניהם וכו'.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה בעניינים אלו. הקבלן יתקין, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש, כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של תעלות, בורות, ערימות עפר,            ערמות וחבילות של חומרי סלילה וכו'.

הקבלן יתקין דרכי גישה זמניות, פיגומים, דיפונים ותמיכות, מעקות, גדרות זמניות, אורות מהבהבים ושלטי אזהרה כנדרש, לרבות שמירה, כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של חפירות, בורות, תעלות, ערמות עפר, פיגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. לפני תחילת העבודה בכל קטע ושלב יעביר הקבלן למפקח לאישור רשימה של כל אמצעי הזהירות, הדיפון, התמיכות והשלטים בהם בכוונתו להשתמש, כולל תכנון הנדסי מלא.  מיד עם סיום יום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, לישר את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מביצוע העבודה.

כל משך העבודה, בכלל, ובעת ביצוע עבודות חפירה/חציבה ובנייה בתוך החפירות למבנים ובתוך התעלות באתר העבודה, בפרט, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת החפירה מפני מפולות והתמוטטויות, כולל דיפונים ותמיכות, גם כאשר החפירה נעשתה לפי המפרטים והתוכניות, ובמיוחד כאשר החפירות אינן מבוצעות על פי השיפועים הטבעיים, והוראות התקן הישראלי לחפירות ליסודות. למטרה זו יהיה על הקבלן להעסיק, על חשבונו, יועץ קרקע מוסמך הבקי והמנוסה בסוג זה של העבודות וכן יועץ בטיחות שיאושרו מראש ע"י המפקח.

תכנון כל אמצעי הדיפון והתימוך טעון חתימתם של יועץ הקרקע ושל יועץ הבטיחות אשר יועסקו ע"י הקבלן ועל חשבונו. על הקבלן לדאוג להרחקת האדמה שנחפרה למרחק של לפחות 2.0 מ' משפת החפירה, זאת כדי למנוע לחץ נוסף על דופן החפירה. כמו כן, על הקבלן ובאחריותו להבטיח, על חשבונו, אמצעי הגנה מירביים לעובדיו בעת ביצוע עבודות שונות בתוך החפירה ובקרבתה, להגנה מפני מפולות, על ידי שימוש בתאי הגנה, תמיכות, כובעי מגן וכד'.

              הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים, עקב אי נקיטת   אמצעי זהירות כנדרש, והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה, אשר תופנינה אליו. לעומת

             זאת, שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום של אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח

             בין התובע או התובעים לבין הקבלן.

            את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי הדעות, בהסכמת       שני הצדדים, או פתרון משפטי לסכסוך ביניהם. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה

             לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים ממי שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י

             הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה, והמזמין לא ישא באחריות כלשהיא בנושא זה.

    אין בהוראות סעיף זה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לבטיחותם של עובדיו או של כל  אדם אחר העלול להיפגע כתוצאה מעבודתו של הקבלן.

   לפני תחילת העבודה ובכל מקרה של ספק באשר לביצוע תקין ומלא של אמצעי הזהירות כמפורט במסמך זה יזמין הקבלן, על חשבונו, את מפקח הבטיחות של משרד העבודה לקבלת חוות דעת ואישור ויבצע את כל הנחיותיו.

   בכל מקרה, גם אם לא מפורט הדבר בכתב הכמויות, רואים את העלות הכוללת של העבודות, הציוד והחומרים המתחייבים מנקיטת אמצעי זהירות כמפורט לעיל ככלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורם בנפרד.

   לא ישולם בנפרד בגין נקיטת אמצעי הזהירות הנדרשים ושחלקם מתוארים לעיל ויש לראות את מחירם ככלול במחירי הסעיפים השונים בכתבי הכמויות.

 

00.15    הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על האתר במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח, מפני הנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, שיטפונות, רוח, שמש וכו'. במיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לשביעות רצון המפקח בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים, או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימת התעלות הזמניות לפני מסירת העבודה.

            כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.

            כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן         אם לא עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בלי דחוי, לשביעות רצונו הגמורה של           המפקח.

00.16    סמכויות המפקח

 • א. האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף את האמור בשאר סעיפי המפרט.
 • ב. המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש לפי מיטב הבנתו את התכניות, המפרט הטכני וכתב הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי בהירות בהם. בכל מקרה, המפקח הוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה.
 • ג. המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.
 • ד. הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה, לקבלני משנה. אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן לפעולות או מחדלים של קבלני המשנה.
 • ה. המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות בינים, ללא תוספת מחיר לקבלן. המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת על החלטתו לקבוע

                      סדר עדיפויות בביצוע העבודות השונות, והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם

                      לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח.

 • ו. המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהיא, אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות החוזה ו/או הנחיות המפקח, או עם לדעתו נחוץ הדבר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הכל לפי תנאי החוזה.
 • ז. הקבלן ינהל יומן עבודה. ביומן יירשמו מדי יום ביומו פרטים על מהלך העבודה, תאור העבודה, מספר העובדים בשטח, סוגי הכלים המבצעים את העבודה, תוצאות של בדיקות, הוראות המפקח והערות או הסתייגויות הקבלן. צורתו המדויקת של ניהול היומן תקבע ע"י המפקח. הקבלן או בא כוחו חייב לחתום על היומן בכל יום ויום. אין בהסתייגויות שרשם הקבלן ביומן כדי לשחרר אותו מחובת ביצוע הוראות

המפרט, התכניות או המפקח, ואין הן יכולות לשמש כעילה למניעת חתימה ביומן. הוראות המפקח ביומן מחייבות את הקבלן, בין שנכח בעת כתיבתן ובין אם לא, גם אם לא נמסרה לו על כך ולו גם הודעה בע"פ.

00.17    תכניות וכתבי כמויות לביצוע

 • עם קבלת צו התחלת עבודה לפרוייקט מסוים, הקבלן יכין תכניות מדידה מפורטות של המצב הקיים בקנ"מ 1:250 של אותו פרוייקט, וימסור אותה למפקח. המפקח יסמן על גבי תוכנית המדידה את הנחיותיו לביצוע העבודה באותו פרוייקט ויחתום על התוכנית. עפ"י התכנית החתומה ע"י המפקח יכין קבלן כתב כמויות של העבודות באותו פרוייקט, על בסיס ספריית הסעיפים ומחיריהם, אשר בכתב הכמויות שבחוזה ויגישו לאישור המפקח. כתב הכמויות הזה, כפי שיאושר וייחתם ע"י המפקח, ישמש בסיס לביצוע העבודות באותו פרוייקט ולהתחשבנות בגינן.

      בפרוייקטים אלה לא יהיה בדרך כלל שינוי מהגבהים הקיימים ומהשיפועים הקיימים.

 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפקח יהיה רשאי למסור לקבלן בפרוייקטים מסויימים, תכניות ביצוע מפורטות וכתב כמויות מתאים לבצוע העבודות באותו פרוייקט. עשה כן המפקח, יהיה הקבלן פטור מלהכין תכנית מדידה וכתב כמויות לאותו פרוייקט.
 • בפרוייקטים שיכללו בסעיף קטן א' לעיל, כל ההוצאות הכרוכות בהכנת תכנית המדידה וכתב הכמויות וכל הפעולות הנילוות לכך, יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד.
 • כל תוכנית שהקבלן יכין על פי חוזה זה, יעביר הקבלן למפקח בשני עותקים לפחות, על חשבון הקבלן. על תוכניות אלה לא יחול האמור בסעיף 6 של מסמך ג'.

00.18    תכניות "לאחר ביצוע"

הקבלן יכין, על חשבונו, על גבי אורגינלים + סט העתקות + מדיה מגנטית במתכונת FILE.DWG תכניות "לאחר ביצוע" (AS  MADE). תכניות אלה והמדיה המגנטית יסופקו למפקח לפני קבלת העבודה על ידו. הגשת תכניות אלה הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח. התכניות תראינה את המפלסים המדודים לאחר ביצוע כפי שידרוש המפקח. כמו כן, יכללו התכניות את המפלסים ומיקומם של כל המערכות והמתקנים שהקבלן ביצע, הכל לשביעות רצון המפקח.

תכניות אלה תהיינה חתומות ומאושרות ע"י מודד מוסמך, וערוכות במתכונת המקובלת בעיריית אילת.

            כל העבודה בסעיף זה – המדידה, הכנת התכניות והמדיה המגנטית וכו' – יהיו ע"ח הקבלן

             ולא ישולם עבורן בנפרד.

00.19    רשיונות ואישורים

 

            לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן, לפי הצורך, לחכ"א ולמפקח את כל הרשיונות        והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות. הקבלן מתחיב לטפל בכל הדרוש להשגת        הרשיונות הנ"ל. הקבלן מתחיב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות    לצורך קבלת הרשיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו של הקבלן ולא ישולם לו עבורם.

כוונת המלה "רשויות" בסעיף זה הינה: משרדי ממשלה, חברת חשמל, חברת בזק, חברת הכבלים, רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם, משטרה, מקורות, רשויות הניקוז, תאגיד המים והביוב "עין נטפים", מינהל מקרקעי ישראל וכו'.

00.20    סדרי עדיפויות

 

            המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות,         הקטעים בו יבוצעו  וכו'.      כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר או לתוספת כל        שהיא.

00.21    בדיקות מעבדה ותיעוד

 • א. פרוגרמת בדיקות

בדיקות האיכות תילקחנה בהתאם לפרוגרמת בדיקות שתוכן ע"י המפקח ותימסר לקבלן בתחילת עבודותיו. פרוגרמה זו לא תפחת מההנחיות לבדיקות במפרט הכללי. לא מסר המפקח פרוגרמת בדיקות לקבלן, תחול פרוגרמת הבדיקות של משרד הבינוי והשיכון.

 • ב. התקשרות למעבדה מאושרת ו/או מוסמכת

עם קבלת צו התחלת עבודה ראשון, הקבלן יתקשר עם מעבדה מוסמכת ו/או מאושרת על פי חוק (להלן "המעבדה") לשם ביצוע בדיקות השדה הדרושות ובדיקות מקור, שיבוצעו על ידה, בהשגחה ובפיקוח מפקח המעבדה, ויעסיק טכנאים ופועלים במספר מספיק לקיום כל הבדיקות הנדרשות ע"י המפקח. המעבדה תהיה מצוידת בכל הדרוש לביצוע הבדיקות הנדרשות במפרט, לרבות רכב.

המעבדה תחל את פעולתה מיד עם התחלת פעולת הקבלן בשטח ותסיים את תפקידה עם קבלת השטח והוצאת תעודת גמר העבודה, ובמידת הצורך תמשיך ותפעל לעריכת הבדיקות הנדרשות בתיקוני תקופת הבדק.

ג.           העברת ממצאי הבדיקות ישירות למפקח

            מיד עם קבלת צו התחלת עבודה הראשון, הקבלן יודיע למעבדה בכתב, עם העתק למפקח ולחברה שעל  המעבדה להעביר את כל תוצאות הבדיקות בכל המבנים שהקבלן יבצע בחוזה זה, ישירות למפקח, עם העתק לקבלן.   

 • ד. תפקידי המעבדה
 1. בדיקות מוקדמות של טיב החומרים ("בדיקות מקור", או "בדיקות מוצר").
 2. בדיקות שוטפות לטיב החומרים.
 3. בדיקות לטיב המלאכה.
 4. בדיקות שונות באתר לפי דרישת המפקח.
 5. סיכום וריכוז הבדיקות (כולל דיאגרמות).
 6. ניהול יומן מעבדה, שמפרט, בין היתר, את מקום הבדיקות, תאריך ביצוען וכו'.

            כמות הבדיקות וסוג הבדיקות יהיו לפי שיקולו הבלעדי של המפקח באתר. יודגש, שהמפקח רשאי לדרוש בדיקת מוצר או אביזר גם אם המוצר הוא בעל תו תקן.

 • ה. כפיפות המעבדה

המעבדה תופעל לפי הוראות המפקח בלבד, ותספק את תוצאות הבדיקות למפקח, והעתק מהן לקבלן.

 • ו. שכר המעבדה

דמי בדיקות, החומרים  והמלאכות  חלים על הקבלן, בכפיפות  לאמור  בסעיפים  40 (6) ו – 40 (7) של מסמך ג' (נוסח החוזה).

 • ז. עיכובים עקב בדיקות המעבדה

על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים, העלולים להיגרם בעבודה ובגמירתה עקב בדיקות המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן. לא תוכרנה שום תביעות של הקבלן על רקע עיכובים, אם יהיו, עקב בדיקות מעבדה.

 • ח. תיעוד ובדיקות

הקבלן ינהל תיעוד מלא ומפורט של בדיקות שיבוצעו באתרי העבודה ו/או אצל יצרנים וספקי מוצרים לעבודות המבוצעות בפרוייקט. התיעוד יכלול גם מוצרים בעלי תו תקן.

לתיעוד הנ"ל יצרף הקבלן תכנית עם סימון המיקום של נטילת הבדיקות.  כל ממצא בדיקה ללא מיקום ותיאור מפורטים, לא תילקח בחשבון והיא תחשב  כאילו לא נלקחה כלל, עם כל המשתמע מכך.

00.22    אחריות ובדק

 • אחריות הקבלן לטיב הביצוע ותקופת הבדק יהיו בהתאם לסעיפים המתאימים בחוזה ובכפוף לאמור להלן.
 • מודגש, כי תקופת הבדק בכל פרויקט שיבוצע בעבודה נשוא חוזה זה, תמשך שנתיים מלאות (12 חודשים מלאים) מיום קבלת העבודה המושלמת ע"י העיריה באותו פרויקט.
 • במהלך תקופת הבדק יערכו סיורים ככל ויידרש בהשתתפות הקבלן והמפקח, לאיתור ליקויים בעבודות. ליקויים אלה, אם יהיו, יתוקנו ע"י הקבלן בתוך 14 יום ממועד כל סיור.
 • מבלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן ג' לעיל, ליקויים בטיחותיים בעבודות, שעלולים לסכן את בטיחות ציבור הנהגים ו/או הולכי הרגל, יתוקנו ע"י הקבלן בתוך 24 שעות ממועד קבלת הוראת המפקח לתקנם. זאת, ללא שום קשר לסיורים החצי שנתיים האמורים בסעיף קטן ג' לעיל.

00.23    מדידות וסימון

 • א. הקבלן אחראי בלעדית למדידה, סימון ומיקום של כל חלקי הפרויקט. הקבלן יתקן כל שגיאה, סטייה או אי התאמה אשר נובעת מתוך מדידה סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום, ולשביעות רצונו של המפקח.
 • ב. על הקבלן להעסיק מעת לעת באתר לפי צרכי העבודה, כפי שיקבע המפקח, מודד מוסמך (להלן "המודד"), שיבצע את המדידות והסימון באמצעות ציוד מתאים, כולל ציוד אלקטרו – אופטי ("דיסטומט"). המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון וזאת בהתאם לתקנות המודדים.
 • ג. הקבלן יוודא ביצוע כל המדידות במועדים המתחייבים מהתקדמות העבודות.
 • ד. יבוצעו ויתועדו, בין היתר, המדידות הבאות:
 • ה. מדידות MADE  – AS.
 • ו. מדידות לאיתור מדויק של מיקום דגימות ובדיקות.
 • ז. מדידות של אלמנטים קונסטרוקטיביים לפי הנחיות המפקח, לצורך הבטחת התאמתם לתכנית ולפרטים.
 • ח. מדידות שישמשו לחישובי כמויות והגשת חשבונות הקבלן.
 • ט. כל המדידות תתועדנה על ידי המודד, על גבי תכניות שסופקו לקבלן ו/או באמצעות תרשימים (סקיצות) ו/או בתיאור מילולי ו/או על גבי תוכניות שהקבלן יכין, כמתחייב מסוג העבודה הנמדדת.
 • י. כל המסמכים יאושרו בחתימת המודד המוסמך.
 • יא. הקבלן ינהל רישום מסודר ומלא של המדידות שנערכו במהלך הביצוע.
 • יב. כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן.

 

00.24    משרד שדה

אם וכאשר המפקח ידרוש זאת, על  הקבלן יהיה לספק ולהציב מבנה או צריף למפקח, במידות כלליות  2.50 X 6.00מ' בגובה 2.2 מ' עם דלת אחת ושני חלונות שיצוידו במתקני סגירה נאותים, אטומים בפני מים ורוח.

            הריהוט והציוד יכללו:

            1 שולחן משרדי בגודל 160X80 ס"מ עם מגירות המצוידות במנעולים ומפתחות.

            1 מתלה לתכניות.

            1 ארון פלדה מצויד במנעול ובמפתח.

            5 כסאות.

            1 מחשב נייד עבור ניהול הפרוייקט , שיוחזר עם סיום העבודות

            1 מזגן אויר, בהספק מתאים לקירור המבנה, לשביעות רצון המפקח.

המבנה יוצב במקום שיקבע המפקח לפני תחילה הביצוע של העבודות בפרוייקט שבו דרש המפקח להציב מבנה כאמור כולל חיבורי מים, ביוב, ניקוז, חשמל וכל מה שנדרש לפעילות המשרד.

            הקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנה ולניקיונו היום – יומי, ולתאורתו בחשמל.

            כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן. המבנה יישאר רכושו של הקבלן ועליו לפרקו      ולסלקו מאתר העבודה עם השלמתה, ובאישורו של המפקח.

 

עם סיור העבודות בפרוייקט מסויים, כאשר הקבלן מבצע פרוייקט נוסף יהיה המפקח רשאי לדרוש מהקבלן את העברת משרד השדה לאתר הפרוייקט הנוסף וחוזר חלילה עד סיום העבודות בכל הפרוייקטים. כל זאת ללא תמורה וללא תשלום נפרד.

הקבלן יהיה אחראי להוצאת כל האישורים הנדרשים למילוי כל הדרישות האמורות בסעיף זה.

לא ישולם לקבלן בנפרד עבור מילוי כל הדרישות בסעיף זה, וההוצאות הכרוכות במילויין של דרישות אלה, יכללו במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתבי הכמויות.

 

00.25    סילוק פסולת ועודפי חפירה

חומר פסולת לרבות עודף חומר חפירה/חציבה וכן כל חומר עודף ו/או חומר מפורק אחר הנובע מעבודות הקבלן,  כפי שיקבע ע"י המפקח, יסולקו מיידית ע"י הקבלן אל מחוץ לשטח האתר אך ורק אל מקומות שפיכה מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך. השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן ולא ישולם בנפרד עבור עבודה זו. על הקבלן לקבל אישור מוקדם מעיריית אילת ומינהל מקרקעי ישראל, לפני תחילת העבודה, לגבי אתר סילוק הפסולת והעודפים, ולפעול עפ"י תנאי האישור. הקבלן מצהיר, כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה שיש לו או שעשויה להיות לו, בגין האמור בסעיף זה.

בכל מקום שצוין "פנוי החומר למקום שיורה המפקח", או "פנוי וסילוק עודפים  ופסולת" – פירושם:  הוצאתם אל מחוץ לשטח, למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית ומינהל מקרקעי ישראל, לכל מרחק שיידרש, כולל פיזור החומר בשכבות, לפי הוראת הרשות המקומית, מינהל מקרקעי ישראל, או המפקח, וכולל תשלום כל האגרות, ההיטלים והתשלומים הנדרשים באתר השפיכה, לרבות מע"מ. לא ישולם לקבלן בנפרד עבור האגרות, ההיטלים והתשלומים הנ"ל לאתר השפיכה, או לכל גורם חוקי אחר.

00.26    הובלות

 

            כל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחירי היחידה לסעיפים    השונים בכתבי הכמויות. לא ישולם עבור הובלה בנפרד, לא בתוך האתר ולא מחוצה לו.

             לא תוכר כל תביעה  של הקבלן לתשלום עבור הובלה מסוג כל שהוא, ולמרחק כל שהוא.

00.27    קבלני משנה

            העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן תעשה רק על פי אישור מראש מאת המפקח, אולם גם

             אם יאשר המפקח העסקת קבלני משנה, גם אז יישאר הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות

             כל קבלני המשנה והתיאום ביניהם.

            המפקח רשאי לדרוש הרחקה משטח העבודה של כל קבלן משנה או כל עובד מטעם הקבלן,    אשר לפי ראות עיני המפקח אינו מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע          העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריות הקבלן ועל חשבונו.

הקבלן הראשי יבצע בעצמו ו/או באמצעות קבלן משנה , כפוף לאישור המזמין,  ועליו לעמוד בדרישות המפורטות המצטברות :

 1. על קבלן המשנה להציג ביצוע של לפחות שתי בריכות אקולוגיות באותו הסכם, משולבות אגן ירוק.
 2. על קבלן המשנה להציג ראש צוות מקצועי קבוע ומיומן (בעל ניסיון מוכח בתחום) הכולל ניסיון בבניה (צנרת ומכשור) ובתהליכים ביולוגים וצמחיה.
 3. על קבלן המשנה להציג ניסיון מוכח במזרקות ומופעי מים  מתוכנתים במתחם כלשהו .
 4. על קבלן המשנה להציג ניסיון מוכח בהקמת מפל משמעותי במתחם ציבורי.

00.28    כמויות

כל שינוי בכמות, שיתקבל במדידה הסופית "לאחר ביצוע", ביחס לכמויות שאושרו מראש לביצוע בפרוייקט מסויים, לא ישפיע ולא יגרום לשינוי במחירי היחידה שבחוזה.

00.29    תיאום עם גורמים אחרים

בנוסף לאמור בסעיף 0048 של המפרט הכללי פרק מוקדמות, מובא בזה לתשומת לב הקבלן, כי במהלך עבודתו אפשר שיהיו בשטח הגורמים הבאים: קבלני בניה ופיתוח,  קבלנים אחרים שיבצעו            עבודות שונות  עבור גורמים שונים וכן עובדי רשויות (עירייה, בזק, חב' חשמל, תאגיד עין נטפים, חברת הכבלים וכו') לטיפול במתקנים, או לעבודות פיתוח שלהם.

על הקבלן להביא הפרעות אלה בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם גורמים אלה, והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הקשור לתיאום זה. לא תוכר כל תביעה כספית או אחרת של הקבלן, ולא יהיה בזה כדי לגרום לפגיעה כלשהיא בטיב העבודה ובלוח הזמנים.

00.30    קבלת העבודה

העבודה בכל פרוייקט שבכתב הכמויות תימסר למפקח בשלמות. מסירת העבודה המושלמת תבוצע לאחר ביצוע מושלם שלה, לרבות תיקונים במידה ויידרשו, והכנת תכניות "לאחר ביצוע".

חתימת המפקח והעיריה על קבלת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה. מובא בזאת לידיעת הקבלן, שבעת ביצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של עיריית אילת. אולם, בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא אם ניתנו באמצעות המפקח.

חכ"א שומרת לעצמה את הזכות לשתף את נציגי עיריית אילת בהליך הקבלה של עבודות הקבלן. כמו כן, חכ"א שומרת לעצמה את הזכות להסב את תקופת הבדק לכל העבודה לטובת עיריית אילת. כאמור בסעיף 00.22 לעיל, תקופת הבדק תחשב לגבי כל פרוייקט בנפרד, ממועד קבלתו הסופית והמושלמת של אותו פרוייקט ע"י חכ"א.

00.31    יחס בין תקנים ישראליים, מפרט כללי ומיוחד, כתב כמויות ותכניות ועדיפויות ביניהם

במקרה של סתירה בין מסמכים, על הקבלן לברר מהות הסתירה עם המפקח ורק לאחר מכן להמשיך בעבודה. במקרה של סתירה בין התקן הישראלי או תקן אחר לבין המפרט הכללי – המפרט קובע. במקרה של סתירה כל שהיא בתיאורי העבודה במפרט המיוחד, התוכניות וכתב הכמויות, המאוחר עדיף על המוקדם. במקרה של סתירה ביחידות המידה שבמפרט לבין כתב כמויות, יחשב המחיר כמתייחס ליחידת המידה שבכתב הכמויות.

00.32   בטיחות וגהות

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים כנדרש בתקנות הממשלתיות, הוראות חוק אחרות וכמו כן הוראות מקצועיות בתחום הבטיחות והגהות.

המזמין רשאי להפסיק עבודתו של הקבלן במקרה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים וגהותיים גרועים,  או לא מתאימים לדרישות המפקח.

הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים שייגרמו לפרוייקט או לעבודה ו/או לעובדים  ו/או לאדם כלשהו.

00.33    מניעת הפרעות לציבור והבטחת גישה רצופה לעסקים ולחצרים גובלים

 

הקבלן מתחיב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית בצרכי החיים השוטפים בסביבת עבודותיו ולפעול למניעת תקלות והפרעות מכל סוג שהוא, לרבות מפגעים בטיחותיים ו/או סביבתיים. במסגרת זו יאפשר הקבלן בכל עת וברציפות, כניסה בטוחה לעסקים ולנכסים גובלים באתר העבודות, וינקוט לצורך זה, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים, לרבות ביצוע מעברים בטוחים, גשרונים וכו', שיעמדו לרשות הולכי הרגל וכלי הרכב ברציפות ובאופן מתמיד.

00.34    החזרת השטח בקרבת העבודות למצבו הקודם

על הקבלן להחזיר על חשבונו את כל השטח שבקרבתו עבד למצב בו היה לפני תחילת העבודות. הקבלן רשאי לדרוש מהמפקח לרשום ו/או לצלם את מצב השטח, המבנים והכבישים בסמוך למקום העבודה לפני תחילת הביצוע. בכל מקרה תקבע דעתו של המפקח והקבלן יחוייב לבצע על חשבונו את התיקונים, שלפי דעת המפקח הוא חייב בהם. אי דרישה מצד הקבלן על רישום מצב השטח והכבישים, תחייב אותו למלא את כל דרישות המפקח בנדון.

           כל ההוצאות הכרוכות במילוי תנאי, זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי    התשלום   השונים ולא ישולם עבורן בנפרד.

            כמו כן, לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים          למניעת הפרעות.

00.35    אמצעי אזהרה ובטיחות

              בכל מקום  שיידרש ע"י המשטרה,  או כל רשות מוסמכת אחרת – יספק הקבלן, יציב ויחזיק במצב תקין, שלטים, תמרורי אזהרה, הוריה ומודיעין, תאורה, אורות מהבהבים ואביזרים אחרים לבטיחות הציבור, נוחיותו והכוונתו. כל האביזרים הנ"ל יתאימו, בין היתר, לדרישות "מקום תמרורים בעבודה" של משרד העבודה. לא ישולם בנפרד עבור אספקה, הצבה ואחזקה של ציוד כאמור ו/או עבור העסקת שוטרים בשכר לפי דרישת המשטרה ועל הקבלן לראות את מחירם ככלול במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתבי הכמויות.

00.36    הסדרי תנועה זמנים בעת ביצוע עבודות

            הקבלן יכין על חשבונו  תכניות המראות את הסדרי התנועה בשלבי הביצוע השונים.

            התכניות הנ"ל ישמשו לקבלת רישיון עבודה  מאת הרשויות המוסמכות לרבות המשטרה, ויהוו בסיס להתחייבויות הקבלן, כלפי כל  הרשויות השונות במהלך הביצוע.

            מודגש בזה כי הכנת התכניות, היוזמה והטרחה הכרוכים בהשגת כל האישורים הדרושים ורישיון העבודה הדרוש, ויישום כל הדרישות בתכניות הנ"ל וברישיונות שיוצאו ע"י הגורמים השונים לביצוע העבודות, הם מחובתו הבלעדית של הקבלן וייעשו על חשבונו ולא ישולם על כך בנפרד.

            על הקבלן לבצע את כל דרישות הרשויות הכרוכות  בתכניות הסדרי התנועה הנ"ל על חשבונו בלבד, ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהוא.

             אספקת כל אביזרי השילוט והתמרור, ואביזרי בטיחות השונים כנדרש על פי תכניות הסדרי התנועה ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות – ביום ובלילה, הצבתם בשטח ואחזקתם לכל אורך תקופת הביצוע והסרתם בתום הביצוע, ייעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

            הוצאת רישיון העבודה ומילוי דרישות הרשויות והמפקח, חלים על הקבלן  לבדו. אי מלוי אחר ההוראות הנ"ל, הפסקות  עבודה ו/או הפרעות ועיכובים בביצוע העבודות כתוצאה מאלה, וכן כל ההוצאות הישירות והעקיפות, אשר ייגרמו לו בגין אלה – יחולו על הקבלן ולא יהיה בהם כדי להוות עילה לקבלן לתביעות מכל סוג שהוא בין לתשלומים  נוספים ובין להארכת המועד לסיום העבודות.

            הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים, וכן על כל הנחיות הבטיחות שיקבל מהרשויות המוסכמות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י רישיון העבודה, וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות, או שנמסרו לו באמצעות המפקח עפ"י תאום בין המפקח והרשויות, כאמור לעיל.

            המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו העבודה נעשית שלא בהתאם לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל, וכאשר הקבלן לא תאם מראש ביצוע כל ההוראות של הרשות המוסמכת על ידי הקבלן.

            באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב לדעת המשטרה העסקת שוטרים בשכר, ייעשו העבודות הרלבנטיות בפיקוח של שוטרים ממשטרת ישראל. כל ההוצאות  להפעלת שוטרים בשכר יחולו על הקבלן.

            כל הוצאותיו של הקבלן בכל הקשור להסדרי התנועה וכל ההוצאות העקיפות יחולו על הקבלן לבדו ויראו אותן ככלולות במחירי היחידה השונים הנקובים בהצעתו.

            מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל הוראה אחרת של החוזה, מודגש כי בפרוייקטים של הקמה ו/או שידרוג כיכרות בלבד, שיבוצעו כיחידת ביצוע נפרדת (ולא במסגרת שידרוג של רחוב המסתעף מהכיכר), ישולם לקבלן עבור ביצוע וקיום בלבד (ולא עבור תכנון ואישור) של הסדרי התנועה שיידרשו, לרבות עבור הכשרת מעקפים, אם הדבר יידרש, וביטולם. במקרים אלה התשלום לקבלן עבור ביצוע וקיום הסדרי התנועה, ייקבע על בסיס ניתוח מחיר מפורט שהקבלן יכין עפ"י הנחיות החוזה, ואשר יאושר מראש ע"י המפקח. אם במסגרת זו ישולם לקבלן עבור אספקת והצבת תמרורים, שלטים ואמצעים אחרים של הכוונת תנועה, כגון פנסים מהבהבים, כל הפריטים האלה יהיו רכושה של העיריה והקבלן יחוייב להעבירם מיד אחרי פרוקם למחסני העיריה. במקרה כזה, הקבלן יצרף לחשבון הסופי של העבודה, אישור קבלה בכתב מהעיריה של כל התמרורים, השלטים ויתר הפריטים שהקבלן קיבל תשלום עבורם, ללא מקדם פחת או בלאי.

00.37    עבודות בשעות חריגות

הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות חוזה זה, ו/או כדי לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו להשלמת העבודות, יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר משמרת אחת של פועלים ליום, או יהיה עליו לעבוד בלילה או בסופי שבוע הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום במישרין או בעקיפין (כגון תאורת לילה, רשיונות וכו') בגין ביצוע עבודותיו בשעות חריגות.

 

 • שמירה על איכות הסביבה ומניעת מטרדים לציבור

בנוסף לאמור בנספח "איכות הסביבה" שבסוף חוברת מסמכי המכרז, תשומת לב הקבלן מוסבת לכך, שעבודותיו תתבצענה בלב אזורים עירוניים מאוכלסים. על הקבלן לקחת בחשבון שיהיה עליו לקיים במהלך ביצוע כל עבודותיו, את ההוראות והדרישות של הרשויות השונות בכל הנוגע לשמירה על איכות הסביבה, לרבות מניעת מטרדי רעש, אבק, לכלוך, רעידות וכו'.

בהגשת הצעתו, רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון את הצורך למלא את כל ההוראות והדרישות של הרשויות השונות, המופקדות על שמירת איכות הסביבה.

לא תוכר שום תביעה, כספית או אחרת, מצד הקבלן, על רקע קיום כל האמור בסעיף זה.

 • עבודות הריסה ופירוק

עבודות הריסה  ופירוק לסוגיהן יבוצעו אך ורק באישור המפקח מראש ובכתב לכל עבודה בנפרד, ולאחר שנערכה מדידה משותפת ע"י הקבלן והמפקח של כל האלמנטים המיועדים להריסה ו/או לפרוק, וממצאיה תועדו בכתב ואושרו בחתימת המפקח.

לא יאושר כל תשלום עבור עבודות הריסה ופרוק אשר לא אושרו מראש לביצוע ע"י המפקח, ולא נמדדו מראש עם המפקח, לפי כל האמור לעיל.

00.40 דוגמאות של ריצופים לאישור

על הקבלן להכין על חשבונו דוגמא בגודל 20 מ"ר לפחות מכל פריט טיפוסי של הריצופים  השונים לאישור המפקח. אין להמשיך בעבודה לפני קבלת האישור כאמור.

דוגמת ריצוף שאושרה בפרוייקט מסויים וחוזרת על עצמה בפרוייקט אחר של אותו קבלן זכיין,   אין צורך בהכנת דוגמא נוספת לאישורה.

 • מוצרים "שווי ערך"

הקובע הבלעדי לעניין היות מוצר "שווה ערך" לנדרש במסמכי החוזה, הוא המפקח מטעם חכ"א.

 • הוראות סעיף 50 ("הפסקת עבודה ע"י חכ"א") בתנאי החוזה

א.  מודגש בזאת כי לצורך סעיף 50 בתנאי החוזה ("הפסקת עבודה ע"י חכ"א") יילקחו

בחשבון אך ורק פרוייקטים שניתן לגביהם "צו התחלת עבודה" וביצועם התחיל בפועל.

פרוייקטים שלא הוצא לגביהם "צו התחלת עבודה" ופרוייקטים שהוצא להם צו התחלת עבודה  אולם ביצועם טרם התחיל בפועל, לא ייחשבו לצורך קביעת היקף החוזה לעניין סעיף 50  הנ"ל.

ב.   יש לראות כמבוטל את סעיף קטן (8) של סעיף 50 בתנאי החוזה.

 • תאום סדרי הביצוע ומעקב אחרי התקדמות הביצוע
 • עם הוצאת צו התחלת עבודה לפרויקט, תערך "פגישת הפעלה" בהשתתפות נציגי הקבלן, חכ"א והמפקח.
 • בפגישה זו ייקבעו, בין היתר, הנושאים הבאים:
 • סדרי ביצוע ושלבי ביצוע העבודות.
 • לוח זמנים מפורט (יומי) לכל שלב לביצוע העבודות.
 • סדרי תנועת רכב והולכי רגל מפורטים בכל שלב משלבי ביצוע העבודות, לרבות קיום כניסות מתמידות לבתים ולבתי עסק.
 • סדרי הובלת אספקה, טעינה ופריקה ופינוי אשפה.
 • סדרי אחסון חומרים, כלים, ציוד וכו'.
 • אישור תכנית מפורטת שהקבלן יכין ויציג להסדרי התנועה, ולאמצעים זמניים לבטיחות והכוונה של תנועת כלי רכב והולכי רגל, והסדרי הובלה פריקה, טעינה איסוף אשפה.
 • פרוגרמה של בדיקות איכות וטיב.
 • במהלך הביצוע תערכנה ישיבות תיאום ומעקב שבועיות או דו-שבועיות לפי החלטת חכ"א, בהשתתפות נציגי הקבלן, המפקח וחכ"א, לצורך מעקב שוטף וצמוד, אחרי עמידתו של הקבלן בסיכומים שהתקבלו ב"פגישת ההפעלה" האמורה בסעיף א' לעיל ולצורך פתרון בעיות שבגלל מהותן אינן נפתרות במגעים היום-ימיים בין הקבלן והמפקח.
 • קיום פגישת ההפעלה האמורה בסעיף א' לעיל, ופגישות התיאום והמעקב השבועיות האמורות בסעיף ג' לעיל, אינו גורע מאומה מחובותיו של הקבלן, לרבות בכל הנוגע לניהול יומן עבודה, ו/או מסמכויותיו של המפקח בכל הנוגע לביצוע העבודות השונות.
 • חכ"א תהיה רשאית לצרף לפגישות הנ"ל נציגי עירייה, נציגי רשויות, נציגי דיירים ובעלי עסקים באזור העבודות  וכו' עפ"י הצורך.
 • כל הפגישות האמורות בסעיפים א' ו ג' לעיל יתועדו בכתב ע"י חכ"א או ע"י גדיש.
 • הספקה, הצבה ופירוק של שלטי מידע לציבור

הקבלן  יספק ויציב בכל פרוייקט שני  שלטי מידע לציבור, במקומות שיסומנו על ידי המפקח. השלטים יוצבו בתוך עשרה ימים ממועד קבלת צו התחלת העבודה לאותו פרוייקט. השלטים יפורקו ויסולקו באישור המפקח על ידי הקבלן בסיום ביצוע העבודות וקבלתן.

גודל כל שלט יהיה 5 X 3 מטר.

כל שלט יוצב על שני עמודים לפחות. גובה תחתית השלט לא יפחת מ – 2.1 מטר מהמפלס הסופי של השטח שמתחתיו.

נוסח הכיתוב והסמלים שיוטבעו על כל שלט ימסרו לקבלן על ידי המפקח לפני התחלת ייצור השלטים.

לא ישולם בנפרד עבור הספקת השלטים והצבתם ועבור פירוקם וסילוקם בסיום העבודות.

מחיר כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה השונים בכתבי הכמויות.

 • עבודה בשטחים מוגבלים ובלתי רצופים

מודגש בזאת, כי לא תשולם לקבלן שום תוספת מחיר למחירי החוזה של העבודות השונות, עבור ביצוע עבודות מסוג כל שהוא בשטחים קטנים, מוגבלים או בלתי רצופים, וכן עבור ביצוע עבודות מסוג כל שהוא בקרבת מתקנים קיימים, ומכשולים שונים.

00.46  "תוספת נגישות" עבור עבודה במבנים מוגבלי נגישות לכלי רכב

א.   פרוייקטים, שבהם לפחות 70% מהשטח של קטעי העבודה באותו פרוייקט, לא יהיו נגישים לכלי רכב, תשולם תוספת קבועה בשיעור של 20% למחירי היחידה שבכתבי הכמויות, בגין קשיי שינוע  ובגין מרווחי תנועה ועבודה מצומצמים.

ב.    תוספת זו לא תחול על מחירי היחידה,  שייקבעו לסעיפים חריגים (פרק 99), בהתאם לחוזה.

ג.   בצו התחלת העבודה למבנים הזכאים לקבל תוספת נגישות לפי האמור לעיל, יצויין כי הם זכאים לתוספת בשיעור 20% למחירי היחידה שבכתבי הכמויות.

00.47   החלוקה לפרקים ולתת- פרקים  של כתב הכמויות

            החלוקה לפרקים ולתת-פרקים של כתב הכמויות היא לנוחות הקריאה בלבד, ואין לראות את סעיפי כתב הכמויות כישימים אך ורק לעבודות הפרק או תת הפרק שבו הם רשומים בכתב הכמויות.  כל סעיף מסעיפי כתב הכמויות ישים לשימוש בכל פרקי כתב הכמויות ובכל סוגי העבודות בכתבי הכמויות,  לפי העניין, ובהתאם להחלטתו הבלעדית של המפקח.

00.48   ריכוז דרישות עיקריות למילוי לחוזה קבלן

 

 1. הקבלן חייב ביצוע מדידת מצב קיים עם קבלת השטח .
 2. חובת הצבת שלט אתר (לפי מידות המצוינות בהסכם + שלט גדיש במידות שיימסרו לקבלן עי המפקח ).
 3. ניקוז האתר לכל אורך תקופת הביצוע באחריות הקבלן.
 4. אישור כל חומר שמגיע לאתר לפני תחילת עבודה (חול, מצעים, ריצופים, עמודי תאורה וכו').
 5. בתחילת כל עבודה , על פי דרישת המפקח, על הקבלן לבצע קטע ניסוי לבחינת ואישור המתכנן והמפקח – על הקבלן לעדכן פרק זמן מוגדר מראש.
 6. יומני עבודה – חתימת יומן עבודה ע"י הקבלן תתבצע בהתאם להגדרות והנחיות המזמין . קנס עבור כל יומן כפול כל יום איחור.
 7. בעלי מקצוע שעובדים בשטח – על הקבלן להעביר רשימה של שמות ותעודות הסמכה בתוקף ואין אישור להחליפם באחרים בלי אישור מוקדם בכתב מהמפקח.
 8. החזרת מצב לקדמותו הנה על חשבון הקבלן, כאשר החזרת מצב לקדמותו תוגדר כהחזרת המצב לאופן שהיה לפני תחילת העבודה על הסעיף.
 9. כל פועל באתר נדרש לשאת עליו ת"ז, וכל פועל מקצועי נדרש לשאת תעודת הסמכה – פועל ללא אחת מאלו פיזית עליו – יגורש מהאתר והקבלן ייקנס.
 10. חפירה לכל צנרת תתבצע כאשר שפת התעלה היא לא פחות מחצי מטר מעל TL הצינור הסופי, אלא אם הוגדר גובה רב יותר במפרט. במידה והשטח לא בגובה זה – על הקבלן להמשיך בעבודות מילוי עד להגעה לגובה זה.
 11. עבור קבלן שמפעיל בקרת איכות שמזמינה בדיקות מעבדה מטעם המזמין – אם בעקבות פעילות של הקבלן נדרש לשלם עבור בדיקות נוספות (לא הזמין בדיקה, בדיקה לא עברה מספר פעמים) – הקבלן יחויב בעלות הבדיקה.
 12. חל איסור להשאיר תעלה פתוחה בסוף יום עבודה, למעט במקרים חריגים ומאושרים מראש ולאחר שהתעלה גודרה – על הקבלן להתחשב בתשומות הנדרשות ע"מ להשלים מנת עבודה יומית ללא פערים, וזה ע"מ למנוע מפגעים בטיחותיים.
 13. מדידות בקרה – הקבלן יעדכן מתי יהיה מוכן לביצוע מדידת בקרה ע"י מודד המזמין לפחות 3 ימי עבודה מלאים מראש. אם הקבלן לא מוכן או לא העביר את החומרים הנדרשים בזמן – עלות יום המודד תושת על הקבלן.
 14. אם יימצאו תקלות חריגות / חמורות בעבודת הקבלן במדידה (שטח לא מאוזן, שוחות לא במקום וכו') או סתירות עם נתוני הקבלן – בסמכות מפקח להזמין את המודד למדידה נוספת ולגבות את העלות מהקבלן.
 15. יש להתייחס לקו המופיע בתכנית כמיועד לביטול כקו פעיל עד שיתקבל אישור המפקח בכתב כי ניתן לפגוע בקו זה.

כללי:

 1. סעיפים חריגים – יש להגדיר כי הסעיפים יילקחו מהמחירון הרלוונטי המעודכן ביותר.
 2. לוודא התאמה מלאה בין כתב כמויות לדרישות המפרט.
 3. אופני מדידה – עבור עבודות הנחת צנרת המשולמות בהתאם לעומק ההטמנה – יש להגדיר מהי הנקודה העליונה ממנה יימדד עומק זה (גובה סופי / עומק חפירה / מצב קיים).
 4. להגדיר שכל שינוי בחומר בהתאם לבקשת הקבלן, גם אם התקבל אישור פיקוח עבורו – לא יוביל לתוספת תשלום על הסעיף הרלוונטי.
 5. תוספת תשלום תתקבל רק עם קבלת אישור מראש ובכתב.
 6. להגדיר שלבי תשלום לכל עבודה מורכבת – לדוגמא, עבור שוחה – אחוז עבור הנחת שוחה, תקרה, מכסה, תכנית עדות, אטימות וכו' (לא בהכרח להעביר פורמלית, אך למען סדר העבודה של מנה"פ).

תנאי עבודה:

 1. משרד מנה"פ – כפי שמוגדר בהסכם.
 2. על קבלן להחזיק במשרד אתר סט תוכניות מאושרות לביצוע מעודכן, מודפס צבעוני . סט זה לא יצא ממשרד האתר .
 3. שירותים צמודים לשימוש פיקוח / ניהול בלבד.
 4. אינטרנט במהירות גבוהה (מומלץ להגדיר רוחב פס) לשביעות רצון המפקח וחיבור פיזי למחשב ניהול ופיקוח / Netstick.
 5. במידה ונדרש מהקבלן לספק למפקח מחשב – לעדכן את מפרט המחשב.
 6. שירותי ניקיון בפרקי זמן קבועים.
 7. אספקת ציוד מקצועי לשימוש צוות הניהול (מטר, פלס, וכו').

00.49    תנאי תשלום

 • הקבלן יורשה להגיש חשבון אחד לכל חודש של ביצוע עבודות בפועל.
 • כל החשבונות שהקבלן רשאי להגישם עפ"י האמור לעיל, ואשר יוגשו למפקח בהתאם להוראות החוזה, ויוגשו למפקח בין תאריך 1 – 4 של החודש ייפרעו ע"י חכ"א, בכפוף לאמור בסעיף קטן ג' להלן, בתוך "שוטף + 90 יום" ממועד הגשתם כאמור, זאת בכפוף לקבלת הכספים מהגורמים המתקצבים והמממנים. חשבונות שיוגשו למפקח אחרי תאריך ה – 4 של החודש ייחשבו כאילו הוגשו בחודש שאחריו.

מאחר והעסקה ממומנת באמצעות מימון חיצוני, רשאית החברה לדחות את מועד תשלום החלק היחסי מהתמורה שממומן באמצעות המימון החיצוני (בפסקה זו – תשלום נדחה), עד תום 10 ימי עסקים מיום קבלת המימון החיצוני.

 • כל החשבונות יוגשו בפורמט בנארית בקבצי skn. חשבון שיתקבל ללא הקובץ הנ"ל לא יאושר ולא ייקלט.

 

 • התמורה הנקובה בהצעת המציע כוללת אף תשלום הוצאות ניהול ופיקוח לחכ"א על ביצוע העבודות בשיעור של 2% (שני אחוז) מסך ביצוע העבודות בפועל.

 תשלום זה יבוצע על ידי קיזוז הסך האמור מחשבונות הקבלן וכתנאי לאישורם.

 

 

 

 

 

 

מפרט טכני מיוחד – (מסמך ה')

מכרז מס' מ/7/2021 הקמת מבנים, טריבונה, מגרשים משולבים, עבודות פיתוח ותשתיות – קריית ספורט אילת

 

 ("מכרז אומדן")

מפרט טכני מיוחד – מסמך ה'

(בחוברת מס' 3)

 

מסמך ה'

 

 

מכרז פומבי מס' מ/12/2020

 ("מכרז אומדן")

 

פארק הטרמינל – עבודות פיתוח, תשתיות ומערכות להקמת פארק ציבורי בשטח דרום שדה התעופה המפונה באילת

 

 

 

 

 

 

מסמך ה' –  מפרט טכני מיוחד

 

 

 

חוברת מס' 3 אינה מצורפת למסמכי המכרז, והיא נמצאת באתר האינטרנט של

החברה   www.eec.co.il

הצהרת הקבלן:

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כלל המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה המופיעים בחוברת מס' 3 והמהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, כי קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות בהם. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

חתימת המציע: ________________

כתבי הכמויות והמחירים – (מסמך ו')

מכרז מס' מ/7/2021 הקמת מבנים, טריבונה, מגרשים משולבים, עבודות פיתוח ותשתיות – קריית ספורט אילת

 

 ("מכרז אומדן")

כתבי הכמויות והמחירים – מסמך ו'

(בחוברת מס' 2)

 

 

 (תנאים מיוחדים לחוזה)

 

 

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

 

תנאים מיוחדים לחוזה  מ/7/2021

 

תחולת הסעיפים המפורטים במסמך זה

 

מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך זה בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות בצורה אחרת כל שהיא את האמור  במסמך ג' – טופס החוזה ותנאיו לביצוע העבודה. בכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ג' – יחולו הוראות מסמך זה.

                                                                                                                                                                                                                _______________

                                                                                                                             חתימת הקבלן

 

 

 1. משך ביצוע העבודה יהיה כמפורט במפרט הטכני המיוחד, מסמך ה' בפרק מוקדמות.
 1. על הקבלן לוודא מראש ולהשיג את כל הפרטים מאת הרשויות המוסמכות לגבי הימצאותם של שירותים עיליים ותת-קרקעיים אשר עלולים להפריע לו בעבודתו, כגון: קווי טלפון, כבלי חשמל ותאורה, צינורות מים, קווי ביוב וכו'. הקבלן אחראי לקבל מראש אישורים מבעלי שירותים אלו, לבצע עבודות בקרבתם וימנע מכל פגיעה בהם, זאת מבלי שהדבר יגרום עיכוב בעבודותיו לגבי לוח הזמנים הקבוע ומבלי שיהווה עילה לתביעה כספית נוספת.

            השגת האישורים הדרושים לביצוע העבודות מהרשויות המוסמכות וסימון השירותים באתר, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 1. למחירים הנקובים בהצעה זו יתוסף מס ערך מוסף, כשיעורו באילת.
 1. הגשת חשבונות

            4.1        כל חשבון יוגש במקור + 3 העתקים.

            4.2        לא יאושר כל חשבון – חלקי או סופי – אשר לא ילווה בדפי מדידה וכמויות. על          הקבלן להגיש לבדיקת המפקח, את דפי המדידה והכמויות בשני עותקים.

            4.3        כל החשבונות יהיו ממוחשבים.

            4.4        בכל חשבון יצוינו:

                        – מספר החוזה.

                        – שם העבודה.

                        – ערך החוזה.

                        – תאריך התחלת העבודה.

                        – תאריך סיום העבודה.

                        – המדד הבסיסי.

            4.5        כל חשבון יכלול טור נוסף במקביל לטור הכמויות שבוצעו המציג את הכמויות    

                            שבכתב הכמויות המקורי. כמו כן, יהיה טור נוסף שבו ירשום הקבלן את אחוז

                            הביצוע, ביחס לכמות החוזה בכל סעיף וסעיף.

 • כל חשבון יהיה חשבון מצטבר.

            4.7        בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות נוספות ו/או חריגות.

 1. כל העבודות תבוצענה לפי התכניות, באורח מקצועי נכון, ובהתאם לדרישות המפרטים והתקנים. כמו כן, תבוצענה העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או על חלק מהם, הוא בתחומי סמכותה הרשמית.

            המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להמציא לידיו אישור בכתב של הרשות על התאמת העבודה או כל חלק ממנה, לדרישות אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, אם יידרש.

 1. הקבלן יוודא מראש מציאות שירותים שונים עיליים ותת-קרקעיים בשטחי עבודתו ובדרכי הגישה ויתאם עם על גורם מוסמך, את הדרוש למניעת פגיעה בהם.
 1. הקבלן לא יורשה לעלות על כבישים קיימים עם כלים כבדים וכלים עם שרשראות, כמו כן, ידאג הקבלן לנקות את הכבישים הקיימים מדי יום מלכלוך ובוץ שייגרמו עקב עבודותיו בשטח. נזקים שייגרמו לכבישים, מדרכות וכו' ע"י הכלים של הקבלן, יתוקנו על ידו ועל חשבונו.

            הקבלן יהיה אחראי לאחזקה תקינה של דרכים זמניות שיתקין על חשבונו עבור התנועה השוטפת, לרבות רחצת דרכי עפר במים ומניעת אבק.

 1. על הקבלן יהיה להתקין בעצמו ועל חשבונו את כל הדרכים הארעיות הדרושות לו ולהחזיקן במצב תקין ומסודר. כן יהיה הקבלן אחראי לקבלת אישור מהרשויות המתאימות ומהמפקח לדרכי גישה לאתר, חציית כבישים, מדרכות וכו', ולהתקנת התמרורים והשלטים הדרושים לפי החוק או דרישת הרשויות המוסמכות, כולל סימון של החפירות ביום ובלילה וכו'.
 1. הקבלן מצהיר בזה כי:

            א.         הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים לביצוע עבודות מסוג זה.

            ב.         נמצא ברשותו אישור של "עוסק מורשה" באזור אילת לצרכי מע"מ.

            ג.          בידיו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה.

            ד.         בידיו אישור על ניכוי מס במקור.

             הקבלן ימציא לחכ"א, יחד עם מסמכי החוזה החתומים העתק  מהאישורים הנ"ל.

מסמך ח'

(רשימות תכניות)

 

מכרז מס' מ/7/2021 הקמת מבנים, טריבונה,  מגרשים משולבים, עבודות  פיתוח ותשתיות – קריית ספורט אילת

 ("מכרז אומדן")

 

רשימת תוכניות

אדריכלות

מס"ד

מספר תכנית

שם תכנית

 

טריבונה 1000

 
 

S0484A_TRIB1000-P01

תכנית קומת קרקע

 

S0484A_TRIB1000-P02

תכנית קומה א'

 

S0484A_TRIB1000-P03

תכנית גג

 

S0484A_TRIB1000-S01

חתכים

 

S0484A_TRIB1000-E01

חזיתות

 

S0484A_TRIB1000-C01

תכנית תקרות – קומת קרקע

 

S0484A_TRIB1000-C02

תכנית תקרות – קומה א'

 

S0484A_TRIB1000-F01

תכנית גמרים – קומת קרקע

 

S0484A_TRIB1000-F02

תכנית גמרים – קומה א'

 

S0484A_TRIB1000-
mmm

תכנית ממ"מ

 

S0484A_TRIB1000-L01

רשימות אלומיניום, מסגרות ונגרות

 

S0484A-D01

פרטי בניין

 

S0484A_TRIB1000-ST01

גליון מדרגות

 

S0484A_TRIB1000-
PR01

פריסות

 

S0484A_TRIB1000-
PR02

פריסות

 

מבנה שירותים

 
 

S0484A_WC-P01

תכנית קומת קרקע + תכנית גג + חזיתות +

חתכים + תקרות + גמרים

 

S0484A_WC-L01

רשימות

קונסטרוקציה

מס"ד

מספר תכנית

שם תכנית

 

1387-1

מבנה תמך וקומפלקס שרות -תכנית מרחב מוגן 1

 

1387-2

מבנה תמך וקומפלקס שרות -תכנית מרחב מוגן 2

 

1387-3

מבנה תמך וקומפלקס שרות -תכנית מרחב מוגן 3

 

1387-4

מבנה תמך וקומפלקס שרות -תכנית יסודות

 

1387-6

מבנה תמך וקומפלקס שרות -תכנית רצפה

 

1387-5

מבנה תמך וקומפלקס שרות -תכנית מרתף

 

1387-8

מבנה מדרגות

 

1387-7

מבנה תמך וקומפלקס שרות -תכנית גג

 

1387-10

מבנה תמך וקומפלקס שרות -תכנית מרתף

 

1387-11

מבנה תמך וקומפלקס שרות -תכנית זיון עליון מרתף

 

1387-12

מבנה תמך וקומפלקס שרות –תכנית קורות מרתף

 

1387-20

מבנה תמך וקומפלקס שרות -תכנית זיון תחתון רצפה

 

1387-21

מבנה תמך וקומפלקס שרות -תכנית זיון עליון רצפה

 

1387-22

מבנה תמך וקומפלקס שרות -תכנית זיון קורות רצפה

 

1387-30

מבנה תמך וקומפלקס שרות -תכנית זיון תחתון גג

 

1387-31

מבנה תמך וקומפלקס שרות -תכנית זיון עליון גג

 

1387-1

מבנה תמך וקומפלקס שרות -תכנית מרחב מוגן 1

 

1387-2

מבנה תמך וקומפלקס שרות -תכנית מרחב מוגן 2

 

1387-3

מבנה תמך וקומפלקס שרות -תכנית מרחב מוגן 3

 

1387-4

מבנה תמך וקומפלקס שרות -תכנית יסודות

 

1387-6

מבנה תמך וקומפלקס שרות -תכנית רצפה

 

1387-5

מבנה תמך וקומפלקס שרות -תכנית מרתף

 

1387-8

מבנה מדרגות

 

1387-7

מבנה תמך וקומפלקס שרות -תכנית גג

 

1387-10

מבנה תמך וקומפלקס שרות -תכנית מרתף

 

1387-11

מבנה תמך וקומפלקס שרות -תכנית זיון עליון מרתף

 

1387-12

מבנה תמך וקומפלקס שרות –תכנית קורות מרתף

 

1387-20

מבנה תמך וקומפלקס שרות -תכנית זיון תחתון רצפה

 

1387-21

מבנה תמך וקומפלקס שרות -תכנית זיון עליון רצפה

 

1387-22

מבנה תמך וקומפלקס שרות -תכנית זיון קורות רצפה

 

1387-30

מבנה תמך וקומפלקס שרות -תכנית זיון תחתון גג

 

1387-32

מבנה תמך וקומפלקס שרות -תכנית זיון קורות גג

 

1387-200

טריבונה 1000-תכנית יסודות

 

1387-201

טריבונה 1000-תכנית רצפה

 

1387-202

טריבונה 1000-תכנית תק' מפלס +3.40

 

1387-203

טריבונה 1000-תכנית תק' מפלס +6.60

 

1387-204

טריבונה 1000-תכנית גג

 

1387-205

טריבונה 1000-תכנית אגדים בגג

 

1387-206

טריבונה 1000-תכנית אגדים בגג

 

1387-207

טריבונה 1000-תכנית מרחב מוגן

 

1387-208

טריבונה 1000-תכנית מדרגות טריבונה

 

1387-209

טריבונה 1000-תכנית מדרגות טריבונה זיון

 

1387-210

טריבונה 1000-תכנית זיון תחתון רצפה

 

1387-211

טריבונה 1000-תכנית ברזל עליון רצפה

 

1387-212

טריבונה 1000-תכנית קורות רצפה

 

1387-220

טריבונה 1000-תכנית ברזל תחתון מפלס +3.40

 

1387-221

טריבונה 1000-תכנית ברזל עליון מפלס +3.40

 

1387-222

טריבונה 1000-תכנית ברזל קורות מפלס +3.40

 

1387-230

טריבונה 1000-תכנית ברזל תחתון מפלס +6.40

 

1387-231

טריבונה 1000-תכנית ברזל עליון מפלס +6.40

 

1387-300

מגרש משולב- תכנית יסודות

 

1387-301

מגרש משולב- תכנית גג

 

1387-302

מגרש משולב- תכנית חתכים ופרטים

 

1387-303

מגרש משולב- תכנית פרישת קירות חלק 1

 

1387-304

מגרש משולב- תכנית פרישת קירות חלק 2

 

1387-305

מגרש משולב- תכנית פרישת קירות חלק 3

 

1387-401

תוכנית לביסוס לטריבונה 262

 

1387-500

מבנה עזר- תכנית יסודות

 

1387-501

מבנה עזר- תכנית רצפה -4.60

 

1387-502

מבנה עזר- תכנית רצפה -3.60

 

1387-503

מבנה עזר- תכנית רצפה -0.20

 

1387-504

מבנה עזר- תכנית רצפה +3.80

 

1387-505

מבנה גג פלדה חתכים ופרטים

 

1387-506

מבנה עזר- תכנית זיון רצפה -4.60

 

1387-507

מבנה עזר- תכנית זיון רצפה -3.60

 

1387-508

מבנה עזר- תכנית זיון רצפה -0.20

 

1387-509

מבנה עזר- תכנית זיון רצפה +3.80

 

1387-700

מבנה שירותים- תכנית יסודות

 

1387-701

מבנה שירותים- תכנית רצפה וגג חתכים ופרטים

 

1387-702

מבנה שירותים- תכנית זיון תחתון רצפה וגג

איטום

מס"ד

מספר תכנית

שם תכנית

 

MARKS

סימונים והפניות לסדרות האיטום

 

MARKS

סימונים והפניות לסדרות האיטום

 

MARKS

סימונים והפניות לסדרות האיטום

 

MARKS

סימונים והפניות לסדרות האיטום

 

A – 1

פרט שיקום ותיקון בטון

 

B – 1

איטום קורת יסוד ורצפה תלויה שלב א' + שלב ב'

 

B – 2

איטום קורת יסוד ורצפה תלויה – לפי חתך קונסטרוקטור

 

B – 3

איטום קורת יסוד ורצפה תלויה – שלב ג'

 

B – 4

איטום כלונס, קורת יסוד ורצפה – שלב א'

 

B – 5

איטום כלונס, קורת יסוד ורצפה – שלב ב'

 

B – 6

איטום כלונס, קורת יסוד ורצפה – שלב ג'

 

B – 7

מבנה עזר – איטום קורת יסוד ורצפה תלויה שלב א' + שלב ב'

 

B – 8

מבנה עזר – איטום קורת יסוד ורצפה תלויה – לפי חתך קונסטרוקטור

 

B – 9

מבנה עזר – איטום קורת יסוד ורצפה תלויה – שלב ג'

 

B – 10

מבנה עזר – איטום כלונס, קורת יסוד ורצפה – שלב א'

 

B – 11

מבנה עזר – איטום כלונס, קורת יסוד ורצפה – שלב ב'

 

B – 12

מבנה עזר – איטום כלונס, קורת יסוד ורצפה – שלב ג'

 

B – 13

מבנה עזר – חתך שכבות

 

C – 1

איטום רצפה וקיר יצוק בחפירה פתוחה – שלב א'

 

C – 2

איטום רצפה וקיר יצוק בחפירה פתוחה – שלב ב'

 

C – 3

איטום רצפה וקיר יצוק בחפירה פתוחה – שלב ג'

 

C – 4

איטום רצפה וקיר יצוק בחפירה פתוחה – שלב ד'

 

C – 5

איטום תקרת מרתף במפגש קיר מרתף יצוק בחפירה פתוחה

 

C – 6

מבנה עזר – איטום רצפה וקיר יצוק בחפירה פתוחה – שלב א'

 

C – 7

מבנה עזר – איטום רצפה וקיר יצוק בחפירה פתוחה – שלב ב'

 

C – 8

מבנה עזר – איטום רצפה וקיר יצוק בחפירה פתוחה – שלב ג'

 

C – 9

מבנה עזר – איטום רצפה וקיר יצוק בחפירה פתוחה – שלב ד'

 

D – 1

איטום הכנה למעלית

 

E – 1

איטום חדר מכונות

 

F – 1

איטום פנים מאגר מים – מכלי איזון

 

F – 2

איטום פנים מאגר מים – מכלי איזון

 

F – 3

איטום פנים מאגר מים – מכלי איזון

 

F – 4

איטום פנים מאגר מים – מכלי איזון

 

F – 5

איטום פנים מאגר מים – מכלי איזון

 

F – 6

איטום פנים מאגר מים – מכלי איזון

 

F – 7

איטום פנים מאגר מים – מכלי איזון

 

F – 8

איטום פנים מאגר מים – מכלי איזון

 

F – 9

איטום פנים מאגר מים – מכלי איזון

 

H – 1

פרט איטום אדניות פרחים – בנויה על שכבת בטון הגנה

 

H – 2

פרט איטום אדניות פרחים – בנויה ללא תחתית בטון

 

H – 3

פרט נקז בגינה

 

H – 4

פרט איטום אדניות עצים – איטום פנימי + התקנת מרזב לניקוז האדנית

 

I – 1

איטום סף יציאה \ כניסה במפלס קרקע

 

1 – J

איטום בריכה טיפולית – איטום פנים

 

2 – J

איטום בריכה טיפולית – איטום צינורות חודרים

 

3 – J

איטום בריכה טיפולית – איטום סביב פנסי תאורה

 

K – 1

חדרים רטובים – חדר רטוב עם מאסף כפול

 

K – 2

חדרים רטובים – חדר רטוב עם מאסף כפול – פרט הגדלה

 

K – 3

חדרים רטובים – פרט עקרוני – איטום בסף דלת חדר רטוב

 

K – 4

חדרים רטובים – איטום קיר חדר רטוב + אינטרפוץ

 

K – 5

חדרים רטובים – חדר רטוב מאוד עם נקז כפול – מלתחות שלב א'

 

K – 6

חדרים רטובים – חדר רטוב מאוד עם נקז כפול – מלתחות שלב ב'

 

K – 7

חדרים רטובים – חדר רטוב מאוד עם נקז כפול – מלתחות שלב ג'

 

K – 8

חדרים רטובים – חדר רטוב מוד – איטום סף חגורת בטון

 

L – 1

איטום גגות – פרט עקרוני לחלוקת שיפועים על פי תקן 1752

 

L – 2

איטום גגות – דוגמא ליציקת ויצירת אף מים על פי תקן 1752 מעקה נמוך

 

L – 3

חתך שכבות איטום ובידוד בגגות מעל חלל מאוכלס – חתך גג ללא בטון הגנה

 

L – 4

חתך שכבות איטום ובידוד בגגות מעל חלל מאוכלס – חתך בגג עם בטון הגנה

 

L – 5

פרט קיבוע קצה יריעת איטום במעקה ללא אף מים

 

L – 6

פרט סיום איטום במפגש רצפה ומעקה בגג

 

L – 7

פרט אופייני – קיטום פינות

 

L – 8

חתך אופייני לבניה ואיטום פיר למעבר צנרת/שחרור אוויר

 

L – 9

דוגמה להתקנת בסיס להנחת ציוד

 

L – 10

פרט איטום מעקה נמוך

 

11 – L

גג טריבונה – חפיפה בין לוחות פח

 

12 – L

גג טריבונה – איטום בחיבור וחפיפה בין פחי המזחלת

 

13 – L

גג טריבונה – קיבוע מזחלה באזור עמוד בטון

 

14 – L

ג טריבונה – פרט איטום מזחלה

 

15 – L

גג טריבונה – פרט עקרוני – לטיפול בחדירת עמוד בטון דרך גג קל

 

16 – L

גג טריבונה – פרט עקרוני – לטיפול בחדירת עמוד בטון דרך גג קל

 

M – 1

צנרת חודרת – צנרת עוברת בתוך פיר

 

M – 2

חתך אופייני לבנייה ואיטום צינור חודר גג

 

M – 3

פרט עקרוני לאיטום צנרת מיזוג / מים לדודים

 

M – 4

פרט לנקז דלמר מסוג S-10 "דלביט"

 

M – 5

פרט איטום צינורות חודרים תקרת בטון

 

M – 6

פרט איטום צינורות חודרים רצפת קומת קרקע

 

N – 1

פרט איטום עקרוני – תפר אופקי ואנכי

 

N – 2

פרט איטום עקרוני לתפר

 

O – 1

חיפויים – איטום קיר חוץ וחיפוי בשליכט אקרילי צבעוני גמיש

 

O – 2

חיפויים – איטום קיר חוץ עם אבן בהדבקה ישירה – קיבוע רטוב

 

O – 3

חיפויים – איטום קיר חוץ – חיפוי פח

אינסטלציה

מס"ד

מספר תכנית

שם תכנית

 

INS-00

פיתוח כללי

 

INS-01

קומת מרתף מבנה שרות

 

INS-02

קומת קרקע מבנה שרות

 

INS-03

קומת גג מבנה שרות

 

INS-04

קומת קרקע מבנה טריבונה-1000

 

INS-05

קומת א מבנה טריבונה-1000

 

INS-06

קומת גג מבנה טריבונה-1000

 

INS-07

חדר אשפה

 

INS-08

מבנה שירותים מגרש כדורגל

בריכות

מס"ד

מספר תכנית

שם תכנית

 

SPORTE-MS-1-F-18.10.2021

חדר מכונות ראשי- תכנית, מידות חתכים והדמיות

 

SPORTE-MS-2-E-18.10.2021

חדר מכונות ראשי – תשתיות חשמל, אינסטלציה ואוורור

 

SPORTE-TVS-F-

18.10.2021

בריכה טיפולית וג'קוזי ציבורי- תכנית, מידות, חתכים, פרטים והדמיות

 

SPORTE-WS-TP-E-18.10.2021

בריכה טיפולית- סכמת זרימת מערכות

ופרשה טכנית

 

SPORTE-WS-SPA-E-18.10.2021

ג'קוזי ציבורי – סכמת זרימת מערכות ופרשה טכנית

 

18.10.2021

חוברת פרטים

חשמל

מס"ד

מספר תכנית

שם תכנית

 

3771-1

מגרשי כדורגל פיתוח שטח תוכנית תשתיות חשמל ותקשורת

 

Bezeq3771-1

מגרשי כדורגל פיתוח שטח תוכנית תשתיות בזק

 

3771-9

תא חיבורים חיצוני מגנרטור נייד 800A

 

3771-10

מגרש כדורגל 4 פיתוח שטח תוכנית תשתיות חשמל ותקשורת-לא כלול במכרז

 

3771-11

מגרשים משולבים-תוכנית תאורה

 

3771-12

מגרשים משולבים מקורים-הארקה

 

3771-21

מבנה תמך וקומפלקס שרות מתקני חשמל ותקשורת-קומת מרתף מכונות

 

3771-22

מבנה תמך וקומפלקס שרות תוואי תעלות חשמל ותקשורת-קומת קרקע

 

3771-23

מבנה תמך וקומפלקס שרות תכנית מאור, גילוי אש וכריזה-קומת קרקע

 

3771-24

מבנה תמך וקומפלקס שרות תכנית מתקני חשמל ותקשורת-קומת גג

 

3771-25

מבנה תמך וקומפלקס שרות+מרתף-הארקת יסוד

 

3771-26

מבנה תמך וקומפלקס שרות-הארקת ברקים

 

3771-27

מבנה שירותים תוכנית הארקת יסוד

 

3771-28

מבנה חדר אשפה ולוח חשמל פיתוח תוכנית הארקת יסוד

 

3771-29

מבנה חדר תת"ק פרטי הארקת יסוד

 

3771-30

מבנה חצר משק ותקרת חדר חשמל תת"ק הארקת יסוד

 

3771-34

תוכנית חדר חשמל ראשי פרטי תת"ק (צמוד לחדר חח"י תת קרקעי)

 

3771-35

מבנה שרותים-מתקני חשמל ותקשורת

 

3771-36

מבנה חדר אשפה-מתקני חשמל ותקשורת

 

3771-37

מבנה חדר משק-תכנית מתקני חשמל ותקשורת

 

A-3771-71

טריבונה 1000 תוואי תעלות חשמל ותקשורת – קומת קרקע

 

B-3771-41

טריבונה 1000-תוואי תעלות חשמל ותקשורת-קומה א'

 

A-3771-42

טריבונה 1000-תכנית מאור, כריזה, גילוי אש ועשן-קומת קרקע

 

B-3771-42

טריבונה 1000-תכנית מאור, כריזה, גילוי אש ועשן-קומה א'

 

3771-43

טריבונה 1000 – תוכנית תאורת מושבי קהל

 

3771-44

טריבונה 1000-תכנית מתקני חשמל ותקשורת-קומת גג

 

3771-46

טריבונה 1000-הארקת יסוד

 

3771-47

טריבונה 1000-הארקת ברקים

 

3771-50

לוח חשמל ראשי A מבנה תמך וקומפלקס שירות

 

3771-51

לוח חשמל משנה 1A מבנה תמך וקומפלקס שירות

 

3771-52

לוח חשמל משנה B-קומת קרקע

 

3771-53

לוח חשמל משנה C-חדר כושר

 

3771-54

לוח חשמל שירות בגג R

 

3771-55

לוח חשמל-בריכת שחייה בקומת קרקע

 

3771-56

לוח חשמל מ"א בגג

 

3771-57

לוח חשמל משנה D חלוקה למסחר בקומת קרקע

 

3771-58

לוח חשמל ממ"מ

 

3771-59

לוח חשמל שירות חדר מכונות קומת מרתף

 

3771-60

לוח חשמל ראשי TA מבנה טריבונה 1000

 

3771-61

לוח חשמל משנה TB קומה א

 

3771-62

לוח חשמל משנה TC מזנון

 

3771-63

לוח חשמל משנה TD מחסן

 

3771-64

לוח חשמל שירות בגג TR

 

3771-69

לוח חשמל פיתוח וחניה מערבית 2P

 

3771-70

לוח חשמל ראשי מתחם

 

3771-71

לוח חשמל חצר משק

 

3771-72

לוח חשמל חדר אשפה ופיתוח צפון מזרחי 1P

 

3771-73

לוח חשמל מגרשים משולבים

 

3771-74

לוח חשמל מבנה שרותים

 

3771-75

לוח שירות חדרי חשמל

 

3771-76

לוח חשמל COM חדר תקשורת שדה אל פסק

 

3771-77

לוח חשמל חדר משאבות

 

3771-78

לוח חשמל מתח גבוה KW33

 

3771-100

סכמת הזנות חשמל

מיזוג אוויר

מס"ד

מספר תכנית

שם תכנית

  

מבנה קומפלקס שרות

1

AC-00

קומת מרתף

2

AC-01

קומת קרקע

3

AC-02

קומת גג

  

מבנה טריבונה 1000

1

AC-01

קומת קרקע

2

AC-02

קומת א

3

3AC-0

קומת גג

  

מבנה שירותים ואשפה

1

AC-01

קומת קרקע חדר אשפה

2

AC-02

קומת קרקע שירותים

ספרינקלרים

מס"ד

מספר תכנית

שם תכנית

  

מבנה קומפלקס שרות

1

02

קומת מרתף           

2

01

קומת קרקע            

  

מבנה טריבונה 1000

3

01

קומת קרקע             

4

02

קומת א            

פיתוח

מס"ד

מספר תכנית

שם תכנית

 

7015.1

תכנית כללית

 

7015.2

תכנית גבהים

 

7015.3

תכנית סימון ומידות

 

7015.4

תכנית צמחיה

 

7015.5

תכנית השקיה וראשי מערכת

 

7015.6

עדכון פרישת קיר B

 

7015.12

תכנית מגרשים משולבים

  

חוברת פרטים

תנועה

מס"ד

מספר תכנית

שם תכנית

1

3024/1-01          

חתכים טיפוסיים, פרטים

2

3024/4-02        

תכנית תנוחה

3

3024/5-02       

תכנית הסדרי תנועה

4

3024/6-01        

תכנית תאום מערכות

5

3024/1-04

פרטי ניקוז

מים וביוב

מס"ד

מספר תכנית

שם תכנית

1

6820-1

תוכנית אתר מע' מים וביוב

 

פרטים סטנדרטיים

 
 

תעלות וקווי צינורות + גדרות

2

500

תעלות לצינורות – חתך טיפוסי

3

501

רוחב תעלה – חפירה בכביש או מדרכה

4

504

עבודות חידוש הכביש מעל תעלת הצינור

 

פרטים מערכת הביוב

5

520

שוחה טרומית בקוטר 100 או 125 ס"מ

6

521

שוחה טרומית עם מפל חיצוני

7

 

חיבור צינור סניקה לשוחת ביוב

8

524

התקנת מכסים לשוחת ביוב

9

530

התקנת מחבר איטוביב

10

 

חיבור צינור סניקה לשוחת ביוב קיימת

בטיחות

מס"ד

מספר תכנית

שם תכנית

1

 

תכנית בטיחות

וכן תוכניות נוספות אשר תתוספנה (במידה ותתוספנה) לצורך ביצוע העבודה ו/או לרגל שינויים, אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו.

(נוסח ערבות למכרז מסמך ט')

נוסח ערבות בנקאית בהתאם לסעיף 4 לתנאי המכרז

לכבוד:

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

ת.ד. 1582

אילת

א.ג.נ,

הנדון: ערבות בנקאית מספר____________

 

 

על פי בקשת ____________________________ (להלן: "המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  1,400,000 ש"ח (במילים: מיליון וארבע מאות אלף שקלים חדשים), בקשר עם מכרז מס' מ/7/2021 הקמת מבנים, טריבונה,  מגרשים משולבים, עבודות  פיתוח ותשתיות – קריית ספורט אילת ולהבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי המכרז.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, מיד עם דרישתכם הראשונה (ולא יאוחר מ- 3 ימים) בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

במכתבנו זה:

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבות זו תישאר בתקופה עד 14.03.2022 ועד בכלל.

דרישה שתגיע אלינו אחרי 14.03.2022  לא תענה.

לאחר יום 14.03.2022 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

בכבוד רב,

 

(נוסח ערבות ביצוע –  מסמך ט'1)

 

נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה – "ערבות ביצוע"

 

 

לכבוד

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

ת.ד. 1582

אילת

א.נ.,

הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

 

על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של ______________ שקלים חדשים  (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר עם מכרז מס' מ/7/2021 הקמת מבנים, טריבונה, מגרשים משולבים, עבודות  פיתוח ותשתיות – קריית ספורט אילת ולביצוע כל התחייבויותיו בהתאם לתנאי המכרז ולהסכם ההתקשרות שנחתם מכוחו.

אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

"המדד" – מדד התשומות בבניה למגורים, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  ולמחקר כלכלי.

"מדד הבסיס" – המדד לחודש ספטמבר שנת 2021, דהיינו: 120.3 נקודות.

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר משבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום __________

 (יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

בכבוד רב,

בנק __________

כתובת: ____________________ טלפון: __________ פקס: __________

 

 

 

 

 (תצהיר העסקת עובדים זרים כדין

ותשלום שכר מינימום – מסמך י')

תצהיר

בדבר העסקת עובדים זרים כדין, תשלום שכר מינימום ושוויון זכויות

לאנשים עם מוגבלות

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

 1. אני הוסמכתי כדין על ידי ________________ (להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה במכרז מס' מ/7/2021 הקמת מבנים, טריבונה, מגרשים משולבים, עבודות פיתוח ותשתיות – קריית ספורט אילת (להלן: "המכרז").
 1. הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:

(א)        המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים.

(ב)        עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים.

(ב)        אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים  – כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת הצעות.

 1. הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:

            (א)       המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.

(ב)        עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום.

(ג)         אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום  – כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת הצעות.

 1. הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:

(א)       הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק שוויון זכויות) לא חלות עליו;

        (ב)        (א)    הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן;

           (ב)     אם המציע מעסיק 100 עובדים לפחות, הוא הצהיר על התחייבותו לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף 8(ה) לחוק שוויון זכויות;

           (ג)      המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה (ב) ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה – הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן;

           (ד)     המציע הצהיר על התחייבותו להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

לעניין הסעיפים לעיל:

"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981;

"בעל זיקה" – כל אחד מאלה:

(1) חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;

(2) אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:

(א) בעל השליטה בו;

(ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק;

(ג) מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;

(3) אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק.

"הורשע", בעבירה – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג (31 באוקטובר 2002);

"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א-1991;

"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987;

"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;

 1. זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

______________

חתימת המצהיר/ה

 

אישור

אני הח"מ ______________, עורך דין, רישיון מס' ___________ מכתובת __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ____________________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

____________________

עו"ד

הנחיות איכות סביבה

לתוכניות פיתוח, עבודות תשתית והיתרי בניה – עיריית אילת

א.      הנחיות איכות הסביבה להיתרי בניה:

 1. תחום המגרש, יגודר בגדר קשוחה ואטומה בגובה של כ – 2 מ', לשוות חזות אסתטית ולמנוע מטרדי אבק ולכלוך. הסרת הגדר תבוצע, לאחר עמידה בתנאים הנדרשים ובאישור מח' פיקוח בניה.
 2. פסולת בניין, תפונה לאתר פסולת מאושר (נימרה). בשלב הוצאת היתר הבניה יש להגיש ליחידה הסביבתית של עיריית אילת, הערכת כמויות לפסולת בנין שתצא מאתר הבניה. כמו כן יש להיערך ע"פ שעות פתיחת האתר. טל' אתר נימרה: 6355822/3.
 3. פינוי פסולת הבנין לאתר מאושר (נימרה) מחייב קבלת אישור הטמנת הפסולת, אישורים אלו יוגשו ליחידה הסביבתית בשלב הוצאת טופס 4 ויהוו תנאי לחיבור תשתיות.
 4. בשלב הוצאת היתר בניה יש להציג ליחידה הסביבתית חוזה התקשרות עם אתר פסולת מאושר (נימרה).
 5. העבודה תעשה תוך הקפדה מלאה ונקיטת אמצעים (הרטבה וסלילה) למניעת אבק באתר וסביבותיו.
 6. יש לדאוג לפתרון סניטרי לביוב ביתי בתחומי המגרש בלבד וחיבור לקו קיים, בתיאום ובאישור העירייה. חל איסור על הקמת בור ספיגה או כל פתרון ארעי אחר.
 7. אחסון חומרי בניה, כלים, פסולת ועפר, יבוצע בתחומי המגרש בלבד ומוסתר ע"י הגדר.
 8. חל איסור מוחלט על הבערת אש ופסולת, מכל סוג שהוא.
 9. פסולת רטובה (שיירי מזון וכד'), יש לאחסן בפחי אשפה ו/או במכולת אשפה שתוצב בתחומי המגרש. יש להקים מסתור מתאים למיכלים אלה ולדאוג לפינוי כמקובל.
 10. העמסת משאית בתפזורת (פסולת או חומרי בניה) מחייבת נסיעה עם כיסוי מתאים.
 11. אין לפנות עודפי עפר לשטחים פתוחים, אשר אינם מוסדרים סביבתית ואינם מאושרים כחוק ע"י מהנדס העיר ומינהל מקרקעי ישראל.
 12. דרכי הגישה לאתר, ייקבעו בתוואים שלא יגרמו ללחץ תחבורתי ולא למטרדי רעש לדיירים בשכונות. בכל מקרה, תינתן עדיפות לדרכים עוקפות.
 13. חניית משאיות, מערבלי בטון, וכלים מכאניים, תעשה בתחום המגרש בלבד. במידה ומתעורר צורך זמני בחנייה מחוץ לגבולות המגרש, יסוכם שטח החנייה מראש עם מנהל פיקוח בנייה.
 14. בשטחים פתוחים טבעיים יש לקבל אישור מהמפקח על דרכים לשטחי העבודה באתר. אישור זה יהיה בכתב ויכלול הגישה והכניסה לאתר. 
 15. חל איסור מוחלט על שטיפת שאריות בטון ממערבלים או ממשאבות בטון מחוץ לגבולות המגרשים לא בכבישים ולא בשטחים פתוחים ליד אתר העבודה. מערבלים ומשאבות יש לשטוף במפעלי הבטון.
 1. יש להקפיד על חוק מניעת רעש. אין לבצע פעולות הגורמות לרעש בשעות הלילה, בין השעות 19:00 בערב ועד לשעה 07:00 בבוקר, בימי העבודה. בשבתות וחגים – חל איסור על כל עבודה הגורמת למטרד רעש בכל שעות היממה. בימי שישי וערבי חג, שעות עבודה המותרות ע"פ סעיף זה הן: 07:00 בבוקר ועד 15:00 אחה"צ.
 2. באזור המגורים ובאזורי התיירות, אין להפעיל כלים מכאניים, הגורמים לרעש כבד (קומפרסור, גנרטור, כלים הנדסיים לעבודות עפר) לפני השעה 07:00 בבוקר ומאוחר מ- 19:00, ובימי העבודה בלבד.
 3. עבודות הכרחיות, העשויות לגרום למטרדים ולחריגה ממגבלות ההיתר (יציקה מתמשכת יום ולילה), מחויבות בתיאום ובאישור מוקדם. בכל מקרה, ידאג בעל ההיתר, לפרסם מבעוד מועד, ביצוע העבודה הכרוכה במטרד כלשהוא ולפנות להבנת הציבור. הפניה תעשה הן בפרסום בעיתונות המקומית והן בשילוט באתר העבודה.                         
 4. שלטים לפרסום האתר והקבלנים השונים מותרים אך ורק בתחום המגרש. בכל מקרה, מחויב בעל ההיתר באישור מזכיר ועדת שילוט עירונית ותשלומי אגרה כנדרש בחוק. כמו כן תידרש ערבות בנקאית להורדת השלטים בסיום הבניה ולפני מתן אישור איכלוס.

ב.       תנאים מיוחדים להיתר בניה בקרבת חוף ים:

 1. הקמת מבנים מכל סוג שהוא, על קו המים ובים עצמו, יאושר אך ורק על עמודים (פיילים). חל איסור מוחלט ליציקת בטון, או חסימת תנועת מים בסלעים או בשפיכת עפר מקו גיאות ושפל לתוך הים.
 2. חל איסור לפזר חול ועפר מקו הגיאות הגבוה ביותר ועד לפני המים.
 3. חל איסור על מעבר כלים הנדסיים, רכב או אחסון ציוד על קו החוף ובכל רוחב איזור גיאות ושפל כמו כן אין לבצע כל עבודות עפר בתחום זה, לרבות חפירה, דחיפת עפר או יישור שטח בכלים הנדסיים.
 4. השפלת מי תהום מליחים והזרמתם לים, מחייבת פניה מוקדמת לקבלת היתר מהיחידה לאיכות הסביבה ומאגף ים וחופים במשרד לאיכות הסביבה. בקשה זו, תלווה בתוצאות בדיקות איכות מים ותחייב בכל מקרה – הזרמת מים מליחים צלולים בלבד.

ג.       תנאים מיוחדים לבריכות שחיה:

 1. בריכות שחייה תהיינה מחוברות אך ורק למערכת הביוב העירונית. החלפת מים וריקון בריכות, יעשה בקצב איטי שיתאים לקוטר צינור הביוב וימנע הצפות.
 1. חדר משאבות וחומרי חיטוי, חייב להיות מבודד ולעמוד בדרישות בטיחות והיתר רעלים.

ד.       כריתת עצים:

 1. ע"פ חוק העזר לאילת (הגנה על הצומח – 1987), חל איסור על עקירה ו/או כריתה של עצים, בתחום שיפוט העירייה.

      במידה והבינוי ו/או פיתוח השטח, מצריך פינוי עצים מתחום המגרש, תוגש  בקשה מפורטת לצורך כך, אל היחידה לאיכות הסביבה של עריית אילת. ההיתר שינתן, יכלול מקום להעתקת העץ ושיטות לעקירה ונטיעה מחודשת, אשר יתבצעו ע"ח החברה המפתחת ובפיקוח מחלקת הגינון של עיריית אילת.

      היתר זה כרוך בתשלום אגרה, כמפורט בחוק העזר.

 

ה.      הגשת תוכניות מפורטות :

          במידה והיתר הבניה מותנה בהגשת תוכניות מפורטות להן חשיבות בזמן מתן אישורי איכלוס ורישוי עסקים. יש להציג הנושאים הבאים:

 1. חניונים תת קרקעיים: תכנון איוורור, צנרת תשתיות, ניקוז נגר וחיבורו לביוב העירוני.
 1. מערכת הביוב: מתקני קדם טיפול, חיבור חדרי א שפה לקו הביוב, מערכת הביוב וחיבורה לרשת העירונית. כמו כן יש להציג מערכת ניקוז, מתקני קירור ומערכות ריכוך מים.
 1. מתקנים למניעת פליטת גזים וריחות ממטבחים ומארובות.
 1. אמצעי מיגון אקוסטיים (מזגנים, יחידות קירור ומנועי מקררים).
 1. אישורי תוכניות מפורטות:

א.   חדר אשפה – אישור מנהל מחלקת שפ"ע של עיריית אילת.

ב.   מערכת ניקוז וביוב – אישור מהנדס מים וביוב עירוני ומנהל מחלקת תברואה של עיריית אילת.

הגשת נושאים אלו (ע"פ דרישה מפורטת  של הח"מ), תעשה תוך 3 חודשים מיום מתן היתר הבניה.

 

נוהל מינהל ההנדסה – הסדרי  תנועה

שם הנוהל

עריכת תכניות תנועה עבור הסדרי תנועה זמניים לצורך התייעצות עם משטרת ישראל.

תאריך עדכון נוהל

19.12.18

עורך

מינהל הנדסה, מח' תשתיות ופרויקטים

מאשר

מינהל הנדסה, מטה מהנדס העיר

מהדורה

1.01

 

 1. הסדרי תנועה יכללו את הפרטים המפורטים להלן:

 

 • התוכניות יהיו בקנ"מ 1:250 או גדול יותר במידה ונדרש, על מנת שניתן יהיה לראות את התמרורים, שמותיהם וסוגם ועם כתב ברור וקריא.
 • התוכניות יוגשו על רקע מצב קיים באופן מדויק ומפורט באמצעות תכנית מדידה עדכנית.
 • התכניות יוגשו בצבע בגיליון הכולל את כל תחום העבודות בהתאם לקנ"מ הנ"ל, ובאם תחום העבודות יוצא מתחום גיליון 0A אזי עם יותר מגיליון אחד ועם מפתח גליונות.
 • יש לציין ע"ג התוכניות את מיקום מנהלת האתר כולל פרוט הפונקציות – משרדים, שטחי אחסנה וכו' ואת דרכי הגישה אליו. הכניסה והיציאה מהאתר יהיו מתומררים בהתאם – שילוט מתריע על כניסה ויציאה מהאתר.
 • יש לציין את גבולות ביצוע העבודה.
 • בכל התוכניות יופיע מקרא מפורט המתאים לתוכנית.
 • על גבי התוכנית יש לכתוב את פרטי מזמין העבודה, הקבלן המבצע, רח' ומהות העבודה.
 • יש לציין את מרחקי התמרורים מנקודת יחוס שתצוין ע"ג התוכנית.
 • יש להבדיל בין השילוט הקיים לשילוט הזמני. במידה וקיים תמרור (בשטח) שאינו מתאים לשלב הביצוע יש להראות הסרתו או כיסויו עד גמר אותו שלב.
 • במידה ומתוכננים מספר שלבי עבודה שבכל אחד מהם נדרשים הסדרי תנועה שונים, יש לערוך כל שלב בנפרד ולערוך מסמך המסביר את השלביות הכולל את תיאור העבודות בכל שלב וביחס אליהן את שלב הסדרי התנועה המתוכנן.
 • יש לציין באילו אמצעים משתמשים לצורך סגירות/הפרדות בין אתר עבודה לנתיבי התנועה הנותרים לנסיעה וחובה שאמצעים אלו יהיו מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית ויותאמו להוראות היצרן.
 • במידה וייעשה שימוש במעקות בטיחות זמניים ממתכת, יש לציין את הרוחב הפעיל שלו, לדאוג להפסקות במעקות לצורך מעבר הולכי רגל ולציין בתוכנית כי בכל קצוות המעקה יוצבו פרטי קצה.
 • יש לציין בכל שלב ושלב מעברים בטוחים (דרך /מדרכה אלטרנטיבית) להולכי רגל ולסמן גדרות הגנה/הפרדה מתחום אתר העבודה.
 • הגדרות התוחמות את אתר העבודה וכן הגדרות התוחמות את מעבר הולכי הרגל יהיו מסוג גדר רשת מודולרית פריקה בגובה 2 מ' המותקנת ללא עיגון בקרקע באמצעות בסיסים.
 • במידה והרחובות בהם מתבצעת העבודה משמשים לנתיבי נסיעת אוטובוסים, יש להסדיר מפרצי אוטובוס חלופיים.
 • יש לציין מידות של: הנתיבים הנותרים לתנועה, אורך הצבת ההפרדות בין אתרי עבודה לנתיבי הנסיעה, קטעי סגירות, מרחקי סגירות, אורך הצבת הסגירות והאלכסונים ובכל נקודה בה נוצר שינוי רוחב נתיבים, רדיוסים וכד'.
 • יש לציין בתוכניות אילו סימני צבע הם זמניים (כתום) ואילו סופיים (לבן).
 • יש לציין את משך הזמן הנדרש לביצוע הסדרי התנועה בכל שלב.
 1. סדר הפעולות:
 • הגשה לעירייה של הבקשה באמצעות המסמכים הבאים:
 1. תכניות הסדרי תנועה כאמור לעיל לצורך ביצוע ההתייעצות עם המשטרה.
 2. לוח זמנים מבוקש לביצוע העבודות.
 3. מסמכים נוספים תומכים בבקשה עפ"י דרישת מח' תשתיות.
 • מנהל מחלקת תשתיות או מי מטעמו יבצע את ההתייעצות והתיאום (שני השלבים בו זמנית) עם קצין משטרה – מפקד מתנ"א אילת – בנוכחות הקבלן או נציגו. בעת ביצוע ההתייעצות יוצגו תכניות הסדרי התנועה ולוח הזמנים המבוקש לעבודה.
 • מפקד מתנ"א אילת יבחן את כל ההשלכות לביצוע העבודה ועד 14 יום מביצוע ההתייעצות יעביר את אישורו, או התייחסותו לצורך ביצוע תיקונים. יודגש כי שלב זה כולל את כל הפעולות הן לשלב ההתייעצות והן לשלב התיאום ובסה"כ את כלל התיאומים הנדרשים מול משטרת ישראל.
 • לאחר קבלת חוות הדעת של קצין המשטרה יועברו התכניות לראש העיר לאישור וחתימה.
 • לאחר חתימת ראש העיר יורשה הקבלן להתחיל בביצוע העבודות לאחר אישור מח' התשתיות כי נתקיימו כל התנאים – הצגת כל האישורים הנדרשים, ערבות וכו'.
 • האחריות לקיום הסדרי התנועה בכל אחד משלבי העבודה, בין אם בימי עבודה ובין אם בימי מנוחה, הינה של הקבלן המבצע בלבד.

 

 • אין לחרוג מלוח הזמנים הקבוע בהיתר העבודות.

 

 • חריגה מהסדרי התנועה המאושרים ו/או מלוח הזמנים עלולה לגרור קנסות.*

חוברת מס' 2

מכרז פומבי מס' מ/7/2021  ("מכרז אומדן")

 הקמת מבנים, טריבונה, מגרשים משולבים, עבודות פיתוח ותשתיות – קריית ספורט אילת

מסמך ב' –  הצעת המציע

מסמך ו' –  כתבי כמויות ומחירים

 נובמבר 2021

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

מכרז פומבי מס' מ/7/2021

הקמת מבנים, טריבונה,  מגרשים משולבים, עבודות פיתוח ותשתיות – קריית ספורט אילת ("מכרז אומדן")

תוכן העניינים

מסמך (ב) – פרטי המציע והצעת המציע … ………………………………………………………  2

מסמך (ו) – כתב כמויות ומחירים …………………………………………………………………  6

פרטי המציע והצעת המציע – (מסמך ב')

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

 

מכרז פומבי מס' מ/7/2021 הקמת מבנים, טריבונה, מגרשים משולבים, עבודות פיתוח ותשתיות – קריית ספורט אילת

("מכרז אומדן")

 

 • פרטי המציע

שם:…………………………………………………………………………..                 

כתובת:………………………………………………………………………                             

שם איש קשר:……………………………………………………………..                              

טלפון:……………………………………………………………………….                              

פקסימיליה:………………………………………………………………..                              

כתובת דואר אלקטרוני:…………………………………………………                  

מספר עוסק מורשה:……………………………………………………..                  

מספר החברה:…………………………………………………………….                              

פרטי חשבון הבנק:

              בנק……………………………

              סניף (שם ומספר)…………..

              מס' חשבון…………………..                                 

שמות בעלי זכות החתימה במשתתף במכרז:

 

דוגמת חתימה

שם פרטי

שם משפחה

מספר זהות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

הצעת המציע – (מסמך ב')

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

 

מכרז פומבי מס' מ/7/2021 הקמת מבנים, טריבונה, מגרשים משולבים, עבודות פיתוח ותשתיות – קריית ספורט אילת

 ("מכרז אומדן)

 

אנו החתום מטה: ___________________________________

קבלן     הרשום כדין אצל רשם הקבלנים בסיווג ג'-5 בענף 100 לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח- 1988, מצהיר כי :

 1. לאחר שקראתי בעיון את תנאי המכרז, טופס החוזה על נספחיו ותנאיו, כתבי הכמויות והמחירים והמפרטים הטכניים, ולאחר שעיינתי בכל התכניות והשרטוטים הנוגעים למכרז וביקרתי בשטח נשוא העבודה ובדקתי את תנאיו ומצבו, וכן לאחר שהבנתי את השיטה לפיה הוכן חשבון הכמויות וכן השיטה והתנאים שלפיהן אצטרך לבצע העבודה ולקבל את שכרי בהתאם לכל הנ"ל, הנני מגיש הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל ולבצע את העבודות המופיעות בתכניות והמתוארות במפרטים ובתנאים הכללים, עפ"י המחירים הנקובים בסעיפים השונים של האומדן שבכתב הכמויות (מסמך ו') של מסמכי החוזה ובניכוי הנחה כדלקמן:

אם יוזמן אצלי ביצוע העבודות, תינתן הנחה קבועה  בשיעור של %  _____ (במילים: _________________)  לגבי כל אחד מהמחירים המצוינים בכל כתבי הכמויות, ולגבי כל אחד מהעבודות וסך הערך של כל העבודות, אחרי ההנחה הנ"ל, יהיה  _____________ ש"ח (במילים: __________________________________ ש"ח). סכום זה  אינו נושא התייקרויות, כאמור בסעיף 4 להלן.

 

סכום זה כולל תשלום הוצאות ניהול ופיקוח לחכ"א על ביצוע העבודות בשיעור של 2% (שני אחוז) מסך ביצוע העבודותתשלום זה יבוצע על ידי קיזוז הסך האמור מחשבונותיי וכתנאי  לאישורם.

אני מתחייב לסיים את העבודות שיוזמנו אצלנו, לשביעות רצונכם ולהנחת דעתו של המפקח מטעמכם, או נציגו, בהתאם לתנאי החוזה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אני מסכים שהתשלומים בהתאם לחוזה, יהיו מבוססים על מדידה והערכת העבודה שנעשתה בפועל והושלמה על ידי, כפי שתעשה ע"י המפקח ו/או מהנדס הפרויקט ו/או כל אדם אחר שימונה מטעם החברה, ולא לפי סכום כולל.

הצעה זו הינה על אחריותי הבלעדית ואני מתחייב לשאת בכל עלייה, אם תחול, בעלות ביצוע העבודות מסיבה כלשהי, למעט אם הסיבה היא פקודת השינויים כמפורט בסעיף 56 לחוזה  (מסמך ג').

 1. אני מסכים שהחברה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו. ההצעה תישאר בתוקף במשך של 90 יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז. לחברה שמורה הזכות להאריך את התקופה הנ"ל בשתי תקופות נוספות רצופות של 90 יום כל אחת.

נתקבלה הצעתי, תודיע לי על כך החברה, תוך פרק הזמן האמור, ואני מצדי אקיים את התחייבויותיי שבהצעתי זו ללא שיהוי, מיום שאדרש לכך.

ידוע לי ומוסכם עלי, כי בכל מקרה של סתירה בין הוראה כלשהי שבמסמכי המכרז והחוזה לבין הוראה אחרת שבהם, ו/או במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז, יגברו המסמך ו/או ההוראה הבאים להוסיף על זכויות החברה, לפי פירוש החברה, ולא תעמוד לזכותי טענה של פירוש כנגד המנסח.

 1. אני מסכים שאם תתקבל ההצעה ע"י החברה:
  • תהיה החברה רשאית להוסיף חתימתה לחוזה, אשר צורף להצעתי כשהוא חתום על ידי, וברור לי כי ממועד חתימתו יהיה החוזה תקף ומחייב לכל דבר ועניין. החברה תהא גם זכאית להשלים בחוזה כל פרט חסר לפי הצעתי זו.
 • א. יהיה עלי להתחיל בביצוע העבודה במועד שייקבע על ידכם בצו להתחלת העבודה ולסיים את כל העבודה לפי תנאי החוזה, בתוך המועדים המפורטים להלן:

העבודות יימסרו ב-5 צווי התחלת עבודה ותהיה חפיפה בין הצווים. צו התחלת העבודות ייחתם על ידי המזמין. רק צו שייחתם על ידי המזמין יהווה צו התחלת עבודות כמשמעותו בהסכם זה ובהתאם לאבני הדרך שלהלן:

צ.ה.ע

תיאור

אבני דרך לביצוע העבודה

1

מבני תמך למגרשים + טריבונה 1000 מושבים

15 חודשים מיום צ.ה.ע

2

3 מגרשים משולבים כולל קירוי ויציע בטון

8 חודשים מיום צ.ה.ע

3

קומפלקס שירות

15 חודשים מיום צ.ה.ע

4

חדר מיתוג וחדר טרפו וחיבור כל התשתיות למתחם 

10 חודשים מיום צ.ה.ע

5

עבודות פיתוח וחניות למתחם

* במידה ועבודה זו תבוצע באופן חלקי, תקופת הביצוע תיקבע בהתאם.

15 חודשים מיום צ.ה.ע

למען הסר ספק , המונח "שבוע"  בלוח זמנים מתייחס ל–7 ימים קלנדריים רצופים, דהיינו ל-7 ימי לוח, כולל שבתות, חגים, ימי שבתון, ימי גשם,  הפסקות עבודה בהוראת העירייה בתקופת החגים וכו'.

ב. "להשלים את העבודה" פירושו להוציאה לפועל עד תומה, בהתאמה גמורה לתוכנית, למפרט, לתנאים הכללים, וכן בהתאם להוראות מנהל הפרויקט/המפקח או מי שזה יורה, ולמסור את העבודה לידי המזמין ועיריית אילת לשביעות רצונם המלאה.

ג. ידוע לי ואני מסכים לכך, שהחברה תהא רשאית אך לא חייבת, לפרט בצו התחלת עבודה או בהנחיית המנהל, תוספת כספית לסכום הצעתי, עד לסך של 4% לפי שיקול החברה, אשר תחול במידה ואשלים את העבודה כמפורט לעיל בתאריך אשר תנקוב בו החברה ואשר יהיה מוקדם יותר מהמועדים להשלמת העבודה המפורטים בסעיף 3.2 א. לעיל. 

3.3        במקרה ולא אתחיל בעבודה במועד הקבוע בצו להתחלת העבודה, הריני מסכים כי תחרימו ו/או תחלטו לטובתכם את הערבות שאפקיד בידיכם עפ"י החוזה, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש.

3.4        במקרה ולא אשלים את ביצוע העבודה במועדה, לפי כל תנאי החוזה עד למועד הקבוע לסיומה בצו להתחלת העבודה, ובכפוף לאמור בסעיף 3.2 לעיל, הריני מתחייב לשלם לכם כדמי פיצויים מוערכים ומוסכמים מראש בסך 2,000 ש"ח עבור כל יום קלנדרי של איחור בסיום ביצוע העבודה,  כאשר סכום זה צמוד למדד מחירי התשומות בבניה למגורים ממדד חודש ספטמבר 2021 (שיפורסם ב – 15/10/2021) ועד ליום תשלום הפיצוי בפועל. הסך הנ"ל גובר על הסכום האמור בסעיף 49(1) של נוסח החוזה (מסמך ג') להלן.

3.5        ידוע לי, כי תקופת הבדק תהיה 12 חודשים קלנדריים מלאים מתום החודש שבו נמסרה העבודה המושלמת לחברה או לפי חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, על פי המאוחר מביניהם.

              מניין תקופת הבדק והאחריות, יתחיל ממועד השלמת כל העבודות  והליקויים המופיעים בפרוטוקול המסירה וקבלתן ע"י המזמין וקבלת היתר אכלוס (תעודת גמר) – לפי המאוחר מבין השניים

3.6        אני מתחייב להפקיד בידי החברה ערבות בנקאית מבוילת כחוק לפי נוסח שייקבע על ידכם, כערבות לקיום כל תנאי החוזה, עד תום תקופת ביצוע העבודות (מסמך ט'1), כערבות ביצוע לקיום החוזה, הנדרשת עפ"י סעיף 8 של מסמך ג' לחוזה

3.7        כמו כן הנני מתחייב כי עד למועד החתימה על החוזה וכתנאי לקבלת צו לתחילת העבודות אמציא ואפקיד בידיכם את כל המסמכים והאישורים שעלי להמציא בהתאם לתנאי המכרז, ובכלל זה, בין היתר את:

א.    העתקים בתוקף מפוליסות הביטוח  שנערכו בקשר עם מכרז זה.

ב.    נספח ב' (1) לחוזה "אישור ביטוחי הקבלן" כשהוא חתום כדין על ידי מבטחי הקבלן.

ג.     נספח ב' (2) לחוזה "הצהרת הקבלן פטור מאחריות לנזקים", כשהיא חתומה כדין על ידי הקבלן.

ד.    נספח ב' (3) לחוזה "תנאים מיוחדים לעבודות בחום", כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.

3.8        ידוע לי ואני מסכים לכך, כי הוצאות עריכתו (לרבות הוצאות משפטיות) של החוזה, הדפסתו, שכפולו וביולו חלים עלי, ומתחייב לשלם לכם או לכל מי שתצוו את התמורה כפי שנקבעה על ידכם.

 1. ידוע לי כי מחירי היחידה אחרי ההנחה שבהצעתי הם סופיים ואינם נושאים התייקרויות.

 

5.       ידוע לי,  כי כל עוד חל באילת מע"מ בשיעור "0" לגבי עוסק מורשה באזור אילת, תשולם התמורה בה נקבתי בהצעתי בתוספת מע"מ בשיעור "0", וזאת בין אם בפועל לא יחול עלי שיעור מע"מ אפס, מסיבות הקשורות בי, לרבות במקום מושבי. ידוע לי, כי לחברה לא תהא התנגדות לכך שארשם כעוסק מורשה באילת, ואולם לא תהא לה אחריות לכך. כמו כן ידוע לי, כי אם ישונה הדין בעניין שיעור המע"מ החל באילת, תשולם לי התמורה הנקובה בהצעתי בתוספת מע"מ בשיעורו החוקי באילת, בהתאם לדין שיחול במועד התשלום, וזאת כנגד חשבונית מס כחוק שאמציא לחברה.

 1. כל מקום שנאמר כיחיד מוסב גם לרבים או להיפך, הכול לפי העניין. הצעתי זו ניתנה מתוך הבנה ורצוני החופשי.

ולראיה באתי על החתום:

 + חותמת המציע:                      ______________________

חתימת המציע:                          ______________________

כתובת המציע:                           ______________________

תאריך:                                     ______________________