מכרז פומבי מס' מ/6/2020

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות בניה ושיפוץ מבנים, שטחים ציבוריים ומתקנים באילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם מציע זוכה.

להלן מסמכי המכרז:

מכרז פומבי 6.2020