מכרז פומבי מס' מ/4/2023 בדבר קבלת שירותי שמירה ואבטחה באזור המרינה העירונית ובאתרים נוספים באילת

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות למתן שירותי שמירה ואבטחה באזור המרינה העירונית ובאתרים נוספים באילת, אשר תיאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו לחלק בלתי נפרד מן ההסכם שיחתם עם המציע הזוכה.

להלן חוברת מכרז לקבלת שירותי שמירה 2023

תנאי המכרז – (מסמך א')

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

מכרז מס' מ/4/2023 קבלת שירותי שמירה ואבטחה באזור המרינה העירונית ובאתרים נוספים באילת ("מכרז אומדן")

 

 1. מהות המכרז ותוכן המסמכים
  • החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן: החברה או חכ"א) מבקשת בזאת לקבל הצעות למתן שירותי שמירה ואבטחה באזור המרינה העירונית ובאתרים נוספים באילת (להלן: העבודות), אשר תיאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו לחלק בלתי נפרד מן ההסכם שיחתם עם המציע הזוכה.
 • שירותי השמירה והאבטחה נשוא המכרז הם:
  • השמירה והאבטחה של המרינה העירונית באילת, לרבות המזח המסחרי והמרינה לאורך הלגונה, וכן שטח הלגונה הפנימית "חברים בלגונה" ככל שיידרש, על פי מפרט העבודות מסמך ו' של מסמכי המכרז.

מובהר כי שטח המרינה העירונית באילת כולל את המזח המסחרי, שטח הלגונה, שטח החברים בלגונה וכל הרציפים והמזחים ולרבות המסלעות, הכול כמסומן בתשריט המרינה העירונית, מסמך ה' של מסמכי המכרז.

 • לחברה עשויים להידרש מפעם לפעם, שירותי שמירה ואבטחה באתרים ובמתחמים נוספים, לרבות בפארק הטרמינל, קריית הספורט, חברת המזח (המזח הדרומי), לפי דרישה. על הקבלן יהא לספק שירותי שמירה ואבטחה לפי דרישת החברה גם באזורים נוספים אלה.

1.3       מכרז זה בנוי על מתן תוספת ל-"מחירי הבסיס" – עלות שכר למעסיק לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה הנקובים בהודעת תכ"ם מס' ה.8.2.1.3 נותני שירותים חיצוניים ועובדי קבלן מהדורה 23, המעודכנת ליום פרסום המכרז (01/04/2023) וכפי שתעדכן מעת לעת (ואשר תיקרא להלן: "הודעת התכ"ם").

 

         למחירי הבסיס שבהודעת התכ"ם, שהינם מרכיבי שכר הבסיס, תחול תוספת בשיעור של 50% בשעות שבת וחג. שעות שבת וחג הן משעה 16:00 ביום שישי ועד לשעה 04:00 בבוקר יום ראשון.

 

מחירי הבסיס הינם על פי תחשיב החברה המבוסס על הודעת התכ"ם, מסמך ז' למסמכי המכרז (להלן: "מחירי הבסיס").

 

         על המשתתפים במכרז לתת הצעות מחיר עבור ביצוע העבודות נשוא המכרז, בדרך של ציון אחוז תוספת אחיד למחירי הבסיס למאבטח כללי ומאבטח בסיסי כהגדרתם בהודעת התכ"ם ובתחשיב החברה ובהתאם לאמור במסמכי מכרז זה לרבות חוזה המכרז ומפרט העבודות.

 

         אחוז התוספת יהיה אחיד לכל סוגי המאבטחים והעבודות, לכל מרכיבי השכר בהודעת התכ"ם ובתחשיב החברה ולכל הסעיפים הנדרשים בחוזה המכרז ובמפרט העבודות.

 • לא תידון הצעה אשר תנקוב באחוזי תוספת שונים לסוגי עבודה שונים.
 • לא תידון הצעה המהווה תוספת בשיעור של מתחת ל- 10%.
 • לא תידון הצעה המהווה תוספת בשיעור של מעל 20%.

 

         המחירים בהצעת המציע יכללו ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי המכרז וכן את כל הוצאות המציע ובכלל זה – עלות כוח אדם, עלות מפקח, מיסים, אגרות, ציוד, ביטוח לסוגיו השונים, ערבויות, אישורים, רישיונות, תקורות חברה וכל עלות אחרת ו/או הוצאה אחרת בקשר עם ביצוע העבודות נשוא מכרז זה.

1.4 המסמכים להלן, המצורפים בזה, מהווים את מסמכי המכרז:

מסמך א' – תנאי המכרז (מסמך זה).

מסמך ב' –  פרטי המציע, הצהרתו והצעת המציע.  

מסמך ג' – פירוט ניסיון המציע. 

מסמך ד'- נוסח ההסכם, כולל נספחי ביטוח.

מסמך ה' – תשריט המרינה העירונית.

מסמך ו' – מפרט העבודות. 

מסמך ז' – הודעת תכ"ם מס' ה.8.2.1.3 עלות שכר למעסיק לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה (מיום 01/04/2023) ותחשיב החברה.

מסמך ח' + ח'1 – נוסח ערבויות.

מסמך ט' – תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין, תשלום שכר מינימום ושוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.  

מסמך י' – תצהיר לעניין קיום חובות המציע בעניין שמירה על זכויות עובדים.

מסמך י"א – עמידה בחוקי העבודה.

מסמך י"ב – החוקים המפורטים בתוספת השלישית לחוק האכיפה של דיני העבודה.

מסמך י"ג – רשימת צווי הרחבה.

מסמך י"ד – נספח בטיחות וגהות.

1.5   החברה רשאית, עד לתאריך שנקבע להגשת ההצעות, בכפוף למתן הודעה מתאימה ואף הארכה במידת הצורך של המועד האחרון להגשת ההצעות כאמור בסעיף 10.1 להלן, לערוך שינויים ו/או הוספות ו/או הפחתות בכל מסמך ממסמכי המכרז. שינויים ו/או הוספות ו/או הפחתות כאמור, יהוו תוספות להוראות אלו ו/או להצעה ו/או לנספחים לה ויימסרו לכל הרוכשים של  מסמכי המכרז, אשר יהיו מחויבים לאשר בכתב את קבלתם.

1.6 כל המסמכים המפורטים בסעיף קטן 1.4 לעיל, הם רכושה של החברה, הם ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לחברה עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, בין אם יגיש הצעה ובין אם לאו, אין המציע רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

1.7 ביטוחים

1.7.1 תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים ע"י המציע שיזכה במכרז (להלן: "דרישות הביטוח").

1.7.2 הקבלן הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח בהתאם לתנאים המפורטים במסמך ד' "נוסח החוזה", סעיף 14 "ביטוח" על כל תתי סעיפיו ובנספח א' "אישור ביטוחי הקבלן" (להלן ביחד ולחוד : "ביטוחי הקבלן").

1.7.3 מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות בביטוחי הקבלן ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.

1.7.4 מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז והמפורטים בביטוחי הקבלן ולהפקיד בידי החברה לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את נספח א' "אישור ביטוחי הקבלן" בנוסחו המקורי כשהוא חתום כדין על ידי המבטח.

1.7.5 בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב הקבלן כי בכפוף לדרישת החברה בכתב ימציא לה העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות.

1.7.6 מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח. מובהר, כי שינויים ביחס לאישור על קיום הביטוחים עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

1.7.7 למען הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת נספח א' "אישור ביטוחי הקבלן" חתום כדין על ידי מבטחי המציע בנוסחו המקורי, החברה תהא רשאית למנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע עבודות בשל אי הצגת האישור החתום כנדרש.

1.7.8 בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1.7.7 לעיל, מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת נספח "אישור ביטוחי הקבלן" כאמור בסעיף 1.7.4 לעיל, תהא החברה רשאית לראות בקבלן כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של הקבלן במכרז.

1.7.9 יודגש, כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים אלא בחתימה וחותמת של המציע, המהווים אישור המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

1.8 מע"מ והיטלים

מובהר בזאת כי כל עוד חל באילת מע"מ בשיעור "0" לגבי עוסק מורשה באזור אילת, תשולם התמורה בה נקב המציע בהצעתו בתוספת מע"מ בשיעור "0", וזאת בין אם בפועל לא יחול על הזוכה שיעור מע"מ אפס, מסיבות הקשורות בזוכה, לרבות במקום מושבו. כן מובהר כי לחברה לא תהא התנגדות לכך שהזוכה ירשם כעוסק מורשה באילת, ואולם לא תהא לה אחריות לכך. אם ישונה הדין בעניין שיעור המע"מ החל באילת, תשולם למציע התמורה הנקובה בהצעתו בתוספת מע"מ בשיעורו החוקי באילת, בהתאם לדין שיחול במועד התשלום, וזאת כנגד חשבונית מס כחוק. כמו כן, היטלים ממשלתיים, מכס, בלו ומס קניה, יכללו במחיר המוצע.

1.9 תקופת ההסכם

תקופת מתן השירותים הינה ל- 36 חודשים מיום מתן הודעה בכתב ע"י החברה לקבלן הזוכה בדבר תחילת מתן השירותים. על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא החברה רשאית להאריך את תוקף ההסכם לתקופות נוספות של עד 12 חודשים כל אחת, בהודעה בכתב חודש ימים קודם לתום כל תקופה. סה"כ תקופת ההסכם המרבית, ככל שתוארך כאמור, לא תעלה על 60 חודשים.

 1. תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז

רשאי להגיש הצעה אך ורק מציע, אשר במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, מקיים 

את כל דרישות הסף המצטברות הבאות:

2.1 הינו תאגיד רשום בישראל או עוסק מורשה/מלכ"ר לעניין חוק מס ערך מוסף.

2.2 בעל רישיון תקף לקיום וארגון משרד לשירותי שמירה על פי חוק חוקרים פרטיים   

      ושירותי שמירה, תשל"ב-1972.

2.3 בעל רישיון מיוחד תקף על פי סעיף 10ג' לחוק כלי ירייה תש"ט-1949.

2.4 בעל ניסיון של לא פחות מ-12 חודשים ברציפות עד המועד להגשת ההצעות, כקבלן  

     ראשי, במתן שירותי שמירה ואבטחה דומים בהיקפם ובמהותם לשירותים נשוא מכרז

     זה, וזאת ל-2 גופים לפחות, לרבות במקומות פתוחים.

2.5 צירף להצעתו תצהיר של המציע ובעלי השליטה בו בדבר קיום חובותיו של המציע

     בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים

     הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך ביצוע השירותים, בנוסח מסמך י'.

2.6 בעל רישיון תקף על פי סעיף 10א. לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,   

     תשנ״ו- 1996.

2.7 הינו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 המעיד כי

     המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.

 2.8 צירף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 25,000 ש"ח בנוסח מסמך ח'.

 2.9 המציע השתתף בסיור קבלנים.

מובהר ומודגש בזאת כי כל מקום שנדרש רישיון על פי מכרז זה הרישיון צריך שיהא על שם מגיש ההצעה ולא על שם אחר כלשהו.

 

לא תותר הגשת הצעה משותפת של מספר גופים משפטיים ולא ניתן להסתמך על ניסיון של חברות בנות ו/או קשורות ו/או אורגנים ו/או בעלי מניות לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף.

 1. מסמכים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו

על המציע לצרף להצעתו את המסמכים המעידים על קיום כל התנאים המקדמיים, המפורטים בסעיף 2 לעיל, וכן את המסמכים המפורטים להלן, כדלקמן:

 

3.1        אישור רואה חשבון או עורך דין, כי מי שחתם על מסמכי המכרז, הנו מורשה חתימה של המציע, כי חתם על מסמכי המכרז כדין, וכי חתימתו מחייבת את המציע  בהתאם למסמכי המכרז.

3.2        אישור מפקיד מורשה, רואה חשבון או מיועץ מס, המעיד כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, או שהוא פטור מלנהלם, וכן כי המציע נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. המציע יהיה אחראי לכך שאישורים אלו יהיו תקפים במשך כל תקופת החוזה, אם ייכרת בין הצדדים.

 

3.3        כל המסמכים המעידים על עמידת המציע בכל התנאים המקדמיים המפורטים בתת סעיפים 2.1 עד 2.9 לעיל.

             להוכחת עמידתו בתנאי הנדרש בסעיף 2.4 לעיל, על המציע למלא את הטבלה מסמך ג' (פירוט ניסיון המציע). כמו כן, על המציע לצרף להצעתו, לגבי כל עבודה בנפרד, את תצלום הדף של החוזה בינו לבין המזמין, הכולל את שם המזמין ואת תאריך החוזה, או מכתב ממזמין העבודה, הכולל את פירוט היקף ומהות השירותים הניתנים, משך ההתקשרות, ופרטי הממליץ מטעם המזמין.

3.4        העתק רישיון תקף על שם המציע לקיום וארגון משרד לשירותי שמירה על פי חוק 

             חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב-1972.

3.5        העתק רישיון מיוחד תקף על שם המציע על פי סעיף 10ג' לחוק כלי ירייה תש"ט-  

             1949.

3.6       העתק רישיון תקף על פי סעיף 10א. לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ״ו- 1996.

3.7        תעודת עוסק מורשה.

3.8        תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין, שכר מינימום ושוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בנוסח המצורף במסמך ט' , וכן תצהיר המציע ובעלי השליטה בו בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירה על זכויות עובדים בנוסח המצורף במסמך י'.

            3.9        כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

             3.10        ערבות למכרז בנוסח מסמך ח'.

3.11      כל מסמכי המכרז, לרבות הנספחים והסכם ההתקשרות, ולרבות מכתבי הבהרות תוספות ושינויים ככל שיהיו ויופצו על ידי החברה בלבד, חתומים בכל עמוד ועמוד.

הצעה שתוגש ללא המסמכים כאמור, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לפסול אותה מטעם זה בלבד. על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ (תעודת עוסק מורשה) ובמס הכנסה (אישור על ניהול ספרים), יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך. 

 1. ערבות

4.1        המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 25,000 ש"ח לפקודת החברה אשר תעמוד בתוקף עד יום 12/09/2023 (להלן: הערבות הזמנית). הערבות הזמנית תשמש ביטחון לחתימת ההסכם ע"י המציע ולמימוש כל התחייבויותיו על פי תנאי המכרז, והיא תחולט לאלתר על ידי החברה, אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בכל סעיפי הצעתו. הערבות הזמנית תוחזר למציע, אם לא תתקבל הצעתו, לאחר חתימת ההסכם עם המציע הזוכה.

4.2        נוסח הערבות הזמנית, תנאיה וסכומה יהיו על פי נוסח כתב ערבות המכרז, המצורף כמסמך ח' למכרז.

4.3        מובהר כי אי המצאת הערבות, תביא לפסילת ההצעה על הסף. כן מובהר כי על המציעים להקפיד על הנוסח המדויק של הערבות וכל סטייה ממנו תפסול את ההצעה על הסף. מבלי לפגוע באמור, מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לקבל הצעה על אף פגם בנוסח הערבות, וזאת אם שוכנעה, כי הסטייה אירעה עקב שגגה ובתום לב וכן כי אין בחריגה משום יתרון בלתי הוגן, או פגיעה בעיקרון השוויון בין המציעים.

4.4        החברה תהיה זכאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות הזמנית למשך 90 ימים נוספים, ובמקרה כזה המציע יהיה חייב להאריך את תוקף הערבות כנדרש.

 

4.5        החברה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה:

4.5.1           הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

4.5.2           הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.

4.5.3           הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

4.5.4           אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עמו.

4.6        אם הצעתו של המציע תתקבל, תשוחרר הערבות בתוך 3 ימי עבודה מיום שהמציע יחתום על הסכם ההתקשרות וימציא על ערבות להבטחת מילוי התחייבויותיו בנוסח מסמך ח'-1 למכרז זה בסך של 70,000 ש"ח. (להלן: ערבות ביצוע).

4.7        מציע שהצעתו נתקבלה ולא יחתום על ההסכם בנוסח המצורף ו/או לא ימציא ערבות ביצוע, במועד שייקבע על ידי החברה, תהא החברה רשאית לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתה, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק אשר ייגרם לה עקב כך, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה לרבות הזכות לתבוע נזקים גדולים יותר ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע העבודה על המציע ו/א לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.

4.8      מובהר בזאת כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל את הערבות, בדרך של הגשת מספר ערבויות, גם אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות הנדרשת.

 1. ההצעה, אמות המידה לפיהן ייבחר המציע

 

              ההצעה

              5.1  תשומת לב המציעים מופנית לכך שההצעה למכרז זה ערוכה במתכונת של "מכרז  

                     אומדן".

              5.2 בהיות המכרז "מכרז אומדן", מחירי היחידה לכל סעיף הינם מחירי הבסיס 

                    המוגדרים בהודעת התכ"ם, כהגדרתה במכרז זה ובתחשיב החברה

 

              5.3 המציע ימלא בסעיף 1 של מסמך ב' (הצעת המציע) שלהלן את שיעור התוספת שהוא

                    מציע למחירי הבסיס בהודעת התכ"ם כהגדרתה במכרז זה ותחשיב החברה. תוספת  

                    זו תהיה קבועה ואחידה לכל אחד ממחירי הסעיפים ורכיבי השכר שבהודעת

                    התכ"ם ותחשיב החברה.

 

              5.4 מודגש, כי לא יתקבלו הצעות המהוות תוספת בשיעור של מתחת ל-10% וכן לא

                   יתקבלו הצעות המהוות תוספת בשיעור של מעל ל-20%.

              5.5 הצעת המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל העבודות, הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז.

              5.5 היטלים ממשלתיים, מכס, ביול ומס קניה אם יחולו, יכללו במחיר המוצע.

              5.6 מובהר בזאת, כי לא יתקבל אחוז ההנחה למחירי הבסיס וכל סימן/סימון שיתוסף על

                   ידי המציע יפורש כתוספת בלבד.

                       

            אמות המידה ובחירת ההצעה הזוכה

5.7        מבין ההצעות הכשירות אשר מקיימות את כל תנאי הסף, תיבחר ההצעה בה אחוז התוספת שיוצע יהיה הנמוך ביותר, בכפוף לאמור בסעיף 5.4 לעיל.

 

             זאת מבלי לגרוע מסמכויות ועדת המכרזים על-פי הדין ו/או על פי מסמכי המכרז, שלא לקבל הצעה, לרבות הצעה העומדת בתנאי המכרז, מחמת חוסר סבירות או מכל סיבה טובה אחרת.

5.8        מובהר, כי אם מספר מציעים יציעו אחוז תוספת זהה, החברה תהא רשאית לערוך הליך תחרותי נוסף בו יוכלו מציעים אלה להגיש הצעה מתוקנת זולה יותר מהצעתם המקורית, בכתב, והחברה תהא רשאית לחזור על הליך זה, עד קבלת הצעה אחת בודדת, שתהיה הזולה ביותר. כל זאת בכפוף לאמור בסעיף 5.4 לעיל.

5.9        החברה תהא רשאית לדחות הצעה בהתקיים אחד מאלה:

5.9.1     המציע או בעל שליטה בו הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה.

5.9.2     המציע או בעל שליטה בו נקנסו ע"י מפקח עבודה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני עבודה.

5.9.3     על אף האמור בסעיפים 5.9.1-5.9.2 לעיל, תהא החברה רשאית להחליט מטעמים מיוחדים שיירשמו שלא לדחות הצעה אף אם התקיים לגביה אחד התנאים כאמור.

5.10    מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהא רשאית לא לקבל הצעה של מציע אשר היה לה, או לעיריית אילת, ניסיון שלילי עמו או עם גורם הקשור עמו, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.  

5.11      על אף האמור לעיל, ועל פי סעיף 2ב. לחוק חובת המכרזים שכותרתו "עידוד נשים בעסקים", אם תתקבלנה שתי הצעות או יותר, שהינן ההצעות בעלות הציון הגבוה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר כאמור לעיל. על מציע המעוניין בכך, והעונה על דרישות סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת  אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים).

5.12      הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז והסכם המצורף על נספחיו, הבין  אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג.

 1. אופן רכישת מסמכי המכרז

6.1      ניתן לעיין במסמכי המכרז בלא תשלום במשרדי החברה ברחוב פארק התעשייה אילתם, מבנה אמת"ל 2, אילת, או באתר החברה בכתובת: www.eec.co.il. את המסמכים ניתן לרכוש במשרדי החברה, בשעות העבודה הרגילות, תמורת סך של 1,000 ש"ח שלא יוחזרו בשום מקרה, לרבות במקרה של ביטול המכרז ו/או אי הגשת הצעה על ידי המציע הרוכש, ו/או שינוי תנאי הסף, והכול החל מיום ב' 15/05/2023.

6.2      יודגש, כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז, אשר נרכשו מאת החברה, ובתוך מעטפה חתומה ע"י מנכ"ל החברה, או ממלא מקומו, הנמצאת בתיק מסמכי המכרז.

6.3     למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין                    מסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר.

7.         נוהל העברת שאלות ובירורים

7.1       שאלות הבהרה בקשר למכרז יש להעביר בכתב לחברה, לא יאוחר מ-7 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, לכתובת המייל limor@eec.co.il, תוך ציון שם המציע ומספר המכרז. שאלות ההבהרה תכלולנה את מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה.

             תשובות, על פי שיקול דעת החברה, תועברנה לכל הקבלנים שרכשו את מסמכי המכרז, בכתב, עפ"י כתובת המייל שאותם יספקו הקבלנים. מכתבי התשובה של החברה לשאלות הקבלנים, כמו גם מכתבי הבהרה, תוספות ושינויים, שהחברה תוציא, אם תוציא, לקבלנים, לפני מועד הגשת ההצעות, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, וכל מציע מחויב לצרפם להצעתו, כשהם חתומים על ידו.

             החברה תהיה רשאית לפסול הצעה שלא צורפו אליה המכתבים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י הקבלן. כל תשובה של החברה ו/או של נציגה למציע, תהא בכתב בלבד ולא יהיה כל תוקף לתשובה שתינתן בדרך אחרת. החברה לא תהיה אחראית להסברים בע"פ שיינתנו על ידי עובדיה בהקשר לתנאי המכרז ו/או להצעה והקשר בין החברה למציעים יבוסס על מסמכים בכתב בלבד. לא השיבה החברה לשאלה ו/או פנייה – יראו בה כאילו נדחתה על ידי החברה.

7.2        החברה תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז.

8.         סתירות ו/או אי התאמות

ככל שהמציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות לחוקים ותקנות, או שיהיה לו איזה ספק שהוא בקשר לתוכנו המדויק של איזה סעיף או פרט, עליו להודיע על כך בכתב לחברה לפחות 7 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. תשובת החברה תישלח לכל המשתתפים בכתב. לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד למועד האחרון שנקבע לצורך הגשת הצעות יראו בכך דחיית פניית המציע. לא יפנה מציע לחברה כאמור, יהיה הוא מנוע מלטעון טענות כלשהן בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעויות וכו', וטענות כאלה מצד מי שלא ינהג כאמור לעיל, לא תישמענה.

 1. סיור קבלנים

9.1        סיור קבלנים ייערך ביום ב' 29/05/2023 בשעה 11:00. המפגש במשרדי המרינה העירונית, בבית הגשר באילת.

9.2        החברה תאפשר למציעים לבחון את המצב הקיים בשטח ומהות העבודה באמצעות סיור.       השתתפות בסיור הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה.

9.3      מטרת הסיור הינה ללבן שאלות אשר יתעוררו. כל מידע שיימסר בסיור או בכלל לא  

           ייחשב ולא יהווה מצג מחייב מטעם החברה, ולמציע לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות  

           בקשר למידע שהוצג לפניו ו/או בקשר לנכונותו, אלא אם ועד כמה שניתן במסמך בכתב

           כתשובה, הבהרה או תיקון רשמיים למסמכי המכרז, ואם צוין כך במסמך האמור.

10.        אופן הגשת ההצעה

10.1      על המציע להגיש מעטפה סגורה הכוללת את טופס ההצעה בצרוף כל מסמכי המכרז שהומצאו לו, ובצרוף הערבות האמורה בסעיף 4.1 לעיל ויתר המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו, מלאים וחתומים על ידי המציע ,  ולהכניסה עד ליום ב' 12/06/2023 בשעה 15:00 לתיבת ההצעות במזכירות החברה, בפארק תעשייה "אילתם" מבנה אמת"ל 2 אילת.

ההצעה תוגש במעטפה המיוחדת, שנמסרה למציע על ידי החברה יחד עם יתר               מסמכי המכרז ושעליה מצוין : "מכרז מס' מ/4/2023 קבלת שירותי שמירה ואבטחה באזור המרינה העירונית ובאתרים נוספים באילת ("מכרז אומדן")".

             

             על ההצעות להגיע לתיבת ההצעות לא יאוחר מן השעה 15:00 בתאריך האמור. מעטפה שלא הגיעה לתיבת ההצעות עד לשעה 15:00 בתאריך האמור מכל סיבה שהיא, בין אם היא בשליטת המציע ובין אם לאו, לא תחשב כמעטפה שנמסרה במועד והיא תיפסל.

 

10.2       המעטפה תכלול:

 א. את חוברת מסמכי המכרז שכל דפיה חתומים ומוחתמים בידי המציע.

 ב. את הערבות האמורה בסעיף 4.1 לעיל

 ג. את המסמכים המעידים על קיום התנאים המקדמיים, המפורטים בסעיף 2 לעיל.

 ד. את כל המסמכים שעל המציע להגיש עם הצעתו, לפי סעיף 3 לעיל.

10.3      כל שינוי או מחיקה או תיקון או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, יחשבו כאילו לא נכתבו ו/או עלולים לגרום לפסילת ההצעה לאלתר, הכול עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

10.4      החברה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה ו/או בהשתתפות בהזמנה, לרבות בגין רכישת מסמכי המכרז, הבדיקות              המוקדמות, או כל הוצאות אחרות שהן.

11.        החתימה על ההסכם

11.1   המציע שיזכה במכרז יידרש לחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כמסמך ד' תוך 7 ימים.

11.2   אי חתימה על ההסכם שקולה להפרתו היסודית של ההסכם.

11.3   במקרה של אי התייצבות המציע הזוכה לחתום על ההסכם מכל סיבה שהיא, וכן במקרה של הפרה יסודית אחרת של ההסכם בסמוך לאחר חתימתו רשאית החברה לבחור במציע אחר כזוכה במכרז, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות שיש לחברה כנגד המפר. במקרה כזה יחול הכלל האמור לעיל וכל הוראות מכרז זה על נספחיו על הזוכה החלופי.

11.4   במידה ואין באפשרות החברה לקבל החלטה בדבר זהות הזוכה בתוך 90 הימים האמורים, תהא רשאית החברה לפנות למציעים ולבקשם כי יאריכו את תוקף הצעתם ואת תוקף הערבות הזמנית שניתנה על ידם, וזאת לתקופה נוספת של 90 יום. מציע שלא יענה לבקשה כאמור בתוך המועד שייקבע בבקשת החברה, הצעתו תפקע וערבות המכרז תוחזר אליו.

11.5   משחתמה החברה על ההסכם עם המציע הזוכה, תוחזר לזוכה הערבות הזמנית הנזכרת בסעיף 4.1 לעיל, וזאת כנגד מסירת כתב ערבות ביצוע לקיום החוזה כקבוע בחוזה המצ"ב למכרז זה, לא יאוחר משבעה ימים לאחר מועד מסירת הודעה על זכייה במכרז. אם לא יפקיד הזוכה ערבות כאמור לעיל, תהיה החברה רשאית לחלט את מלוא סכום הערבות הזמנית, כפיצוי מינימאלי מוסכם מוערך וקבוע מראש, ללא כל צורך בהוכחת נזק, בגין הנזקים וההוצאות שנגרמו לה ולבטל את הודעת הזכייה שקיבל המציע, והכל  מבלי לפגוע ומבלי לגרוע מכל זכויותיה של החברה עפ"י כל דין ו/או עפ"י התחייבות הזוכה, עפ"י מסמכי המכרז ו/או עפ"י החוזה, לרבות הזכות לתבוע אכיפה ו/או פיצויים עבור נזקים העולים על הסכום האמור, אם יהיו כאלה.

11.6      החברה רשאית לפסול כל הצעה לאלתר בשל שינויים או הסתייגויות כלשהם לגבי תנאי כלשהו מתנאי המכרז או ההצעה, בין שנעשו ע"י תוספת בגוף המסמכים, בין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת, או להתעלם מהם, ולראותם כאילו לא נכתבו כלל, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

12.        הוראות נוספות

12.1      החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא ושומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עלולה להידחות כל הצעה, שאיננה שלמה או ברורה או ערוכה שלא עפ"י הוראות המכרז או הכוללת הסתייגויות או תוספות או שינויים וזאת עפ"י שיקול דעתה הסופי והבלעדי של החברה.

12.2      החברה תהא רשאית לקבל רק חלק מן ההצעה ולהזמין מן המציע רק חלק מן השירותים נשוא מכרז זה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

12.3      מבלי לפגוע באמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת ההצעות ו/או בחירת ההצעה הזוכה, בין מסיבות שקשורות בהליך המכרז ו/או ההצעות שתתקבלנה, או מכל סיבה אחרת. בכלל זה מספר הצעות שתוגשנה, והסכום הנקוב בהן הינם נימוקים אשר עשויים לעמוד ביסוד החלטת החברה לבטל את המכרז. היה ובוטל המכרז על ידי החברה, או לא נתקבלה הצעה כלשהיא, רשאית החברה לקבוע כי אין טעם בעריכת מכרז חדש, ואף, כתוצאה מכך, לנהל מו"מ עם משתתפי המכרז כולם או מקצתם, או גם עם קבלנים אחרים, שלא בדרך של מכרז.

12.4      החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לזמן כל בעל הצעה כדי לברר פרטים במסמכי ההצעה שהגיש וכן פרטים אחרים הדרושים לה לצורך החלטה ו/או לבקש ממציע לספק לה נתונים משלימים, כדי להוכיח את עמידתו בתנאי הסף האמורים בסעיף 2 לעיל וכן לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי, לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו ואיתנותו הכלכלית.

12.5      החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת לאפשר למציע לתקן פגמים בהצעתו, וזאת אם לפי שיקול דעתה הפגם נגרם בתום לב ואין בתיקונו בדרך האמורה כדי להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים.

12.6      החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, בכל שלב, לבחור במציע אשר הצעתו דורגה במקום השני כ"זוכה חלופי" ולעכב את החזרת הערבות לאותו זוכה במשך 3 חודשים נוספים. החברה תהא רשאית להתקשר עם המציע שדורג במקום השני, בכל מקרה שבו ההצעה הזוכה תיפסל או שלא ייחתם הסכם עם המציע הזוכה, או אם המציע הזוכה סרב לתת לחברה שירותי שמירה ואבטחה באתרים ובמתחמים נוספים על פי האמור במסמך זה לעיל, או אם ההסכם עמו יבוטל. היה והחליטה ועדת המכרזים של החברה על בחירה בזוכה חלופי כמציע הזוכה, יבוא המציע החלופי במקום המציע הזוכה. אם טרם הוחזרה הערבות למציע החלופי כאמור, המציע החלופי יהא מחויב בביצוע יתרת השירות מושא המכרז בהתאם להצעתו, ואם כבר הוחזרה לו הערבות תהא ההתקשרות עמו מותנית בהסכמתו.

13.        בעלות על המכרז ועל ההצעה

כל מסמכי המכרז הם רכושה של החברה, הם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו ולהגשתה, ועל המציע להחזירם לחברה עד לתאריך הנ"ל בין אם יגיש המציע הצעה ובין אם לאו. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

14.        צד שלישי

בהתאם לתקנות חובת מכרזים, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה.

המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו כוללים סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו, אשר הוא מתנגד לגילויו. מציע שלא יפעל כאמור, יחשב כמסכים לכך כי במקרה שתתבקש, תהא החברה רשאית להעביר את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא זכו. מובהר כי אין מן האמור לגרוע מסמכותה של החברה/ועדת המכרזים של החברה ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא.

זכות העיון בהצעה הזוכה על ידי מציע שהצעתו לא תזכה, כרוכה בתשלום לחברה של 500 ש"ח.  הסכום ישולם לחברה בטרם יעיין המציע בהצעה הזוכה.

 1. הצהרת המציע

המציע מאשר כי קרא והבין את כל מסמכי המכרז וכי הוא מסכים לכל תנאיהם ולכל האמור בהם. הגשת ההצעה כמוה כהצהרת המציע כי כל פרטי המכרז ומסמכיו כולל ההסכם הכלול בו ברורים וידועים למציע.

     בכבוד רב,

          החברה הכלכלית לאילת

                (חכ"א) בע"מ

 

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

 

מכרז מס' מ/4/2023

קבלת שירותי שמירה ואבטחה באזור המרינה העירונית ובאתרים נוספים באילת

("מכרז אומדן")

 

 

פרטי המציע

שם:…………………………………………………………………………..                 

כתובת:………………………………………………………………………                             

שם איש קשר:……………………………………………………………..                              

טלפון:……………………………………………………………………….                              

דואר אלקטרוני:………………………………………………………….                   

מספר עוסק מורשה:……………………………………………………..                  

מספר החברה:…………………………………………………………….                              

פרטי חשבון הבנק:

              בנק……………………………

              סניף (שם ומספר)…………..

              מס' חשבון…………………..                                 

שמות בעלי זכות החתימה במשתתף במכרז:

 

דוגמת חתימה

שם פרטי

שם משפחה

מספר זהות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

 

מכרז מס' מ/4/2023

קבלת שירותי שמירה ואבטחה באזור המרינה העירונית ובאתרים נוספים באילת

("מכרז אומדן")

 

 

הצהרת המציע

 

אני החתום מטה מצהיר בזה, כי קראתי את תנאי המכרז ואת ההסכם המצורף להם על מסמכיו ונספחיו המהווה חלק בלתי נפרד מהם, כי הדרישות בהסכם ממני ברורות וידועות לי, כי ביקרתי באתרים הרלוונטיים לביצוע המכרז וכי קיבלתי לרשותי את כל המסמכים המצורפים לתנאי המכרז והמפורטים להלן:

א. תנאי המכרז.

ב. פרטי המציע, הצהרתו והצעת המציע.

ג. פירוט ניסיון המציע.

ד. נוסח ההסכם ותנאיו לביצוע העבודות.

ה. תשריט המרינה העירונית.

ו. מפרט העבודות.

ז. הודעת תכ"ם מס' ה.8.2.1.3 עלות שכר למעסיק לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה

    (מיום 01/04/2023) ותחשיב החברה.    

ח. נוסח ערבויות – מסמך ח' + ח'1.

ט. תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין, תשלום שכר מינימום ושוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. 

י. תצהיר לעניין קיום חובות המציע בעניין שמירה על זכויות עובדים.

יא. עמידה בחוקי העבודה.

יב. החוקים המפורטים בתוספת השלישית לחוק האכיפה של דיני העבודה.

יג. רשימת צווי הרחבה.

יד. נספח בטיחות וגהות.

כמו כן, הנני מצהיר כי קראתי והבנתי את תוכן המסמכים דלעיל, בין שנכללים בחוברת זו ובין שאינם נכללים בה, והנני מתחייב לבצע את עבודתי בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

אני מצהיר כי אני מגיש את הצעתי באופן עצמאי ללא תיאום הצעתי ו/או פרט מפרטיה עם מציע ו/או משתתף אחר וכי היה ויתברר לחברה, בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתי.

הנני מצהיר, כי ידוע לי שכל המסמכים דלעיל מהווים ביחד את מסמכי הצעתי, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

הצהרתי זו מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי.

 

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

 

מכרז מס' מ/4/2023

קבלת שירותי שמירה ואבטחה באזור המרינה העירונית ובאתרים נוספים באילת

("מכרז אומדן")

 

הצעת המציע

 

 

 1. אני החתום מטה _________________________________________________ ,

לאחר שקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז לרבות תנאי המכרז ונוסח ההסכם על תנאיו ולאחר שביקרתי בשטח אזור המרינה העירונית באילת ובדקתי את האזור ואת אפשרויות מתן שירותי השמירה והאבטחה בו, הנני מגיש הצעתי זו והריני מתחייב בזה למלא אחר כל הוראות ההסכם ולבצע את ההסכם כלשונו במחיר המוצע על ידי להלן, הן באזור המרינה העירונית באילת והן באתרים נוספים באילת, כפי שיידרש על ידי החברה.

אם יוזמנו אצלי שירותי השמירה והאבטחה כהגדרתם במכרז זה, תינתן תוספת קבועה בשיעור של %____ (במילים: ______________ אחוזים) לגבי כל אחד ממחירי הבסיס שבהודעת התכ"ם, על פי תחשיב החברה.

 

(לא יתקבלו הצעות המהוות תוספת בשיעור של מתחת ל-10% וכן לא                    יתקבלו הצעות המהוות תוספת בשיעור של מעל ל-20%)

 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מחירי הבסיס הינם המחירים ורכיבי השכר הנקובים בהודעת התכ"ם כהגדרתה במכרז זה ובתחשיב החברה.

 

סכום זה אינו נושא הצמדות והתייקרויות, כאמור בסעיף 4 להלן.

המחיר המוצע על ידי מבוסס על שיקולים, תחשיבים ובדיקות מעמיקות שביצעתי, כאשר החברה מצידה העמידה לרשותי את מלוא הנתונים הרלוונטיים לתחשיבי.

אני מתחייב לבצע את העבודות נשוא מכרז זה לשביעות רצונכם ובהתאם לכל תנאי ההסכם והמפרט.

הנני מצהיר, לאחר בדיקה שערכתי, כי בשום צורה ואופן ההצעה אינה בגדר ״חוזה הפסד״ וכי התמורה הכוללת את כל העלויות הנוספות בגין מתן השירותים לפי ההסכם, לרבות ציוד, תקורות, מסים והיטלים, רווח וכל עלות נוספת, מספיקה בכדי לכסות את עלות השכר המינימאלית לעובדיי.

 

הנני מצהיר בזאת כי אני מתחייב לעמוד בכל החובות והתשלומים הנדרשים ממעביד כלפי עובדיו לפי הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה ו/או חוקי העבודה ו/או לפי כל דין וברור וידוע לי כי אי עמידה באלה מהווה הפרה יסודית של החוזה עליו אהיה חתום במידה ואזכה במכרז זה, המאפשרת לחכ"א לבטלו בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי החוזה ועל פי הדין.

 1. א. אני מסכים שהחברה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו. ההצעה תישאר בתוקף במשך תקופה של 90 יום לאחר התאריך האחרון שנקבע להגשת הצעות למכרז.

ב.         נתקבלה הצעתי, תודיע לי על כך החברה, תוך פרק הזמן האמור, ואני מצדי אתחיל במתן שירותי השמירה והאבטחה מהמועד שיקבע בהודעת החברה על התחלת מתן השירותים.

ידוע לי ומוסכם עלי, כי בכל מקרה של סתירה בין הוראה כלשהי שבמסמכי המכרז והחוזה לבין הוראה אחרת שבהם, ו/או במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז, יגברו המסמך ו/או ההוראה הבאים להוסיף על זכויות החברה, לפי פירוש החברה, ולא תעמוד לזכותי טענה של פירוש כנגד המנסח.

 1. אני מסכים שבאם תתקבל ההצעה ע"י החברה:
 • תהיה החברה רשאית להוסיף חתימתה להסכם אשר צורף להצעתי זו כשהוא חתום על ידי, וברור לי כי ממועד חתימתה יהיה ההסכם תקף ומחייב לכל דבר ועניין. החברה תהא גם זכאית להשלים בהסכם כל פרט חסר לפי הצעתי זו.
 • אני מתחייב להפקיד בידי החברה – עד תוך 7 ימים ממועד מסירת ההודעה על זכייתי במכרז, את כל מסמכי ההסכם לרבות אישור קיום הביטוחים (נספח א') הנדרש בנוסחו המקורי ובחתימתם כדין של מבטחי המציע הזוכה, לרבות בכפוף לקבלת דרישה בכתב מהחברה, העתקים מפוליסת הביטוח כמפורט בהסכם וערבות בנקאית כקבוע בהסכם, צמודה למדד המחירים לצרכן ללא תנאי, בסך של 70,000 ש"ח, כמפורט בהסכם.

ג.     מבלי לגרוע מכל זכות שעומדת לחברה, ובמקרה ולא אעמוד בהתחייבותי כאמור בסעיף 2(ב) לעיל, הריני מסכים כי החברה תחלט לטובתה את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש.

ד.    כמו כן הנני מסכים כי אם לא אעמוד בהתחייבותי כאמור בסעיפים 2(א) ו- 2(ב) לעיל, הריני מתחייב לשלם לחברה פיצויים מוערכים ומוסכמים מראש בסך של 2,000 ש"ח  בעד כל יום של איחור בהתחלת מתן שירותי השמירה והאבטחה, כאשר סכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן ממדד חודש אפריל 2023 ועד ליום תשלום הפיצוי בפועל.

ה.    ידוע לי ואני מסכים לכך, כי הוצאות עריכתו של החוזה, הדפסתו שכפולו וביולו  

       חלים עלי ומתחייב לשלם לכם או לכל מי שתצוו את התמורה כפי שנקבעה על 

       ידכם.

 1. ידוע לי כי לי כי מחירי הצעתי הם סופיים, אינם נושאים התייקרויות ואינם צמודים למדד.

 

 1. כערבות לקיום כל התחייבויותיי שבהצעתי זו, הריני מצרף בזה ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן בשיעור של 25,000 ש"ח. הנני מיפה כוחה של החברה בצורה בלתי חוזרת, כי במקרה ולא אקיים התחייבויותיי כולן או מקצתן שבהצעתי זו, הרי הזכות שבידיה להציג ערבות זאת לגביה בלי כל הודעה או התראה נוספת. אני מוותר מראש על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקוט החברה כדי לגבות הערבות הנ"ל.

6.         ידוע לי, כי כל עוד חל באילת מע"מ בשיעור "0" לגבי עוסק מורשה באזור אילת, תשולם התמורה בה נקבתי בהצעתי בתוספת מע"מ בשיעור "0", וזאת בין אם בפועל לא יחול עלי שיעור מע"מ אפס, מסיבות הקשורות בי, לרבות במקום מושבי. ידוע לי, כי לחברה לא תהא התנגדות לכך שארשם כעוסק מורשה באילת, ואולם לא תהא לה אחריות לכך. כמו כן ידוע לי, כי אם ישונה הדין בעניין שיעור המע"מ החל באילת, תשולם לי התמורה הנקובה בהצעתי בתוספת מע"מ בשיעורו החוקי באילת, בהתאם לדין שיחול במועד התשלום, וזאת כנגד חשבונית מס כחוק שאמציא לחברה. כמו כן, היטלים ממשלתיים, מכס, בלו ומס קניה, נכללים במחיר.

 1. כל מקום שנאמר כיחיד מוסב גם לרבים או להיפך, הכול לפי העניין. הצעתי זו ניתנה מתוך הבנה ורצוני החופשי.

ולראייה באתי על החתום:

שם + חותמת המציע:                 _________________________     

חתימת המציע:                          ________________________

כתובת המציע:                           _________________________

 

תאריך:                                     ________________________   

פירוט ניסיון המציע – (מסמך ג')

פירוט ניסיון המציע

פירוט הגופים להם מספק המציע שירותים כנדרש בסעיף 2.4 לתנאי המכרז :

שם הגוף וכתובתו

שם איש הקשר, כתובתו ומספרי טלפון

שמות ממליצים

תקופת מתן השירות (תאריכים)

פרטים בדבר המסגרת ומהות השירות שניתן על ידי המציע

     
     
     
     
     
     
     

נוסח ההסכם ותנאיו לביצוע העבודות – (מסמך ד')

 

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

חוזה מס' מ/4/2023

שנערך ונחתם באילת  ביום  ___ חודש ______ בשנת _________

בין:

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

לבין:

___________________________

 

בדבר

 

קבלת שירותי שמירה ואבטחה באזור המרינה העירונית ובאתרים נוספים באילת

 

 

 

 

 

חוזה מס'  מ/4/2023

חוזה זה נערך ונחתם באילת ביום ___  לחודש __________ בשנת ________

 

 

– בין –

 

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

ח.פ. 511042889

ת.ד. 1582 אילת

להלן – ("החברה" או "חכ"א")

מצד אחד:

– לבין –

 

______________

 

______________

 

להלן – ("הקבלן")

מצד שני:

 

הואיל    וחכ"א פרסמה את המכרז, במסגרתו הזמינה מציעים להציע הצעות למתן שירותי שמירה ואבטחה באזור המרינה העירונית באילת (להלן: "המרינה") ובאזורים נוספים על פי דרישה;

 

והואיל   והקבלן בחן לשביעות רצונו המלאה את מלוא המידע והפרטים באשר להתחייבויותיו על פי הסכם זה, והגיש את הצעתו במסגרת המכרז;

והואיל וחכ"א החליטה לקבל את הצעת הקבלן המצורפת בזאת כחלק בלתי נפרד מן ההסכם כהצעה הזוכה במכרז על בסיס התחייבויותיו והצהרותיו;

והואיל והקבלן מצהיר, כי הינו בעל היכולת, הניסיון, הציוד, כוח האדם והאמצעים לספק את השירותים הנדרשים וכי בדק את אזור המרינה ואת אפשרויות מתן שירותים אלה והוא מעוניין ומסוגל לתת את השירותים בתור קבלן עצמאי בהתאם להוראות הסכם זה;

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 1. מבוא כותרות ונספחים
 • המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו והנספחים המצורפים אליו, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

1.2        המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:           

 • תנאי המכרז;
 • פרטיו, הצהרתו והצעתו של הקבלן;
 • פירוט ניסיון הקבלן;
 • תנאי ההסכם לביצוע העבודות ע"י הקבלן, כולל נספחי הביטוח;
 • תשריט המרינה;
 • מפרט העבודות;
 • הודעת תכ"ם מס' ה.8.2.1.3 עלות שכר למעסיק לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה (מיום 01/04/2023) ותחשיב החברה;
 • הערבויות;
 • תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין, ותשלום שכר מינימום ושוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;
 • תצהיר לעניין קיום חובות המציע בעניין שמירה על זכויות עובדים;
 • עמידה בחוקי העבודה;
 • החוקים המפורטים בתוספת השלישית לחוק האכיפה של דיני העבודה;
 • רשימת צווי הרחבה;
 • נספח בטיחות וגהות.

 

            כל המסמכים, לרבות החוזה עצמו, יכונו להלן: "מסמכי החוזה"

גילה הקבלן אי התאמה ו/או סתירה בין מסמכי החוזה יפנה הקבלן, בכתב, לחברה שתתן לו הוראות בכתב כיצד עליו לנהוג.

1.3        כותרות הסעיפים באות לנוחות הקורא בלבד ואין הן מהוות חלק מן ההסכם ולא תשמשנה לפרשנות ההסכם.

 1. הגדרות

בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות להלן:

 

"הקבלן"                       לרבות נציגיו, עובדיו, שליחיו ומורשיו המוסמכים.

 

"השירותים"                 שירותי שמירה ואבטחה כמפורט בחוזה זה על נספחיו.

 

"המפקח"                     מי שהוסמך על ידי חכ"א להיות המפקח מטעמה על ביצוע עבודות השמירה והאבטחה על פי חוזה זה על נספחיו.

"מנהל המרינה"              עובד החברה שהוסמך ע"י הממונה על הנמלים לשמש בתפקיד מנהל המרינה. נכון למועד חתימת הסכם זה משמש בתפקיד מר ערן פורטוגלי.

"בודק שכר"                   האדם או הגוף שחכ"א מינתה לשם בדיקת תנאי השכר ועמידה

                                        בחוקי העבודה של הקבלן אל מול עובדיו בהתאם לחוק הגברת

                                        האכיפה של דיני העבודה תשע"ב-2011.

 

"המדד"                        מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

              "החוק"                        חוק הגברת האכיפה בדיני העבודה, תשע"ב – 2011.

 1. הצהרות והתחייבויות הקבלן

3.1        הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

א.         כי קרא את מסמכי החוזה, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות במסמכי החוזה, וכי הוא מסכים להם.

ב.         כי הנו בעל ידע וניסיון במתן השירותים, וכי יש לו המיומנות, היכולת, כוח האדם, האמצעים והציוד הנדרשים ע"מ לעמוד בתנאי הסכם זה.

ג.         כי יקצה לצורך ביצוע השירותים אך רק עובדים מקצועיים ומיומנים וכי העבודה תבוצע בשקידה, בנאמנות, במסירות ותוך הימנעות מכל דבר שיש בו ניגוד עניינים.

ד.      העובדים הנשלחים מטעמו עוברים בדיקות רפואיות ובעלי אישור רפואי לעיסוק בסוג בעבודה הנדרש.

ה.        הוא מקיים את כל חוקי העבודה וזכויות העובדים לפי דיני העבודה, הסכמים אישיים, צווי הרחבה, וההסכמים הקיבוציים החלים עליו כמעסיק, ולא עבר עבירה על חוקים אלה.

    ו.        כי הצעת המחיר כפי שהוצעה לחכ"א ונתקבלה על ידה במסגרת המכרז בו זכה, מאפשרת לו לבצע באופן מלא את כל ההתחייבויות המוטלות עליו בהתאם חוזה זה וכן על פי כל דין.

 1. מהות ההסכם

4.1        החברה מזמינה בזאת מהקבלן שירותי שמירה ואבטחה על פי תנאי ההתקשרות המפורטים במסמכי החוזה.

4.2        הקבלן מתחייב לספק לחברה שירותי שמירה ואבטחה במרינה בהתאם למסמכי החוזה.

4.3       הקבלן מתחייב לספק לחברה שירותי שמירה ואבטחה בכל מקום אחר שתדרוש החברה, בהודעה בכתב שתינתן שבוע ימים מראש לתקופה ולמספר שעות ביום כדרישת החברה.

 1. תקופת ההסכם

5.1        תקופת מתן השירותים לפי הסכם זה הינה ל- 36 חודשים החל מיום מתן הודעה בכתב ע"י החברה לקבלן בדבר התחלת מתן השירותים.

5.2        על פי שיקול דעתה הבלעדי תהא החברה רשאית להאריך את תוקף ההסכם לתקופות נוספות של עד 12 חודשים כל אחת, בהודעה בכתב חודש ימים קודם לתום כל תקופה. סה"כ תקופת ההסכם המרבית, ככל שתוארך כאמור, לא תעלה על 60 חודשים.

5.3        ששת החודשים הראשונים לביצוע החוזה יחשבו לתקופת ניסיון בסיומם תהיה החברה רשאית להפסיק את ההתקשרות ולהעסיק קבלן אחר כראות עיניה או לפרסם מכרז חדש על פי שיקול דעתה.

5.4        בנוסף לאמור לעיל, באם לא יעמוד הקבלן בהתחייבויותיו על פי החוזה רשאית החברה בנוסף לכל סעד אחר העומד לרשותה להפסיק את ההתקשרות בהודעה בכתב שתימסר לקבלן שבוע ימים מראש.

 

5.5        מבלי לגרוע מהאמור, החברה תהא זכאית להפסיק, מכל סיבה שהיא, את שירותיו של הקבלן בכל עת במהלך תקופת ההסכם, וזאת לאחר מתן הודעה בכתב של חודש ימים מראש.

5.6        למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוסכם בין הצדדים כי בתום תקופת ההסכם, או בתום תקופות ההארכה, אם יהיו כאלה, לא תהייה החברה חייבת במתן כל הודעה מוקדמת על הפסקת שירותיו של הקבלן, ושירותיו של הקבלן ייפסקו מייד עם גמר תקופת ההסכם ללא כל הודעה מוקדמת.

 1. אופן ביצוע השמירה והאבטחה

 

 • הקבלן מתחייב לספק את שירותי השמירה והאבטחה במרינה כמפורט במפרט העבודות, נספח 6 לחוזה זה (מסמך ו' למסמכי המכרז), בימים ובשעות כמפורט שם.
 • מנהל המרינה רשאי, אם לפי שיקול דעתו ואם בעקבות דרישה של משטרת ישראל או הממונה על הנמלים, לערוך שינויים במספר המאבטחים והשומרים במועדי וזמני האבטחה או השמירה והקבלן יהא חייב לספק שירותי האבטחה ו/או השמירה במועדים ובזמנים החלופיים. הודעה בדבר שינוי מספר המאבטחים מועדי וזמני האבטחה ו/או השמירה תימסר לקבלן על-ידי מנהל המרינה, בכתב, לפחות 24 שעות מראש.

 

 • מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6.2 לעיל רשאי מנהל המרינה, על פי שיקול דעתו, מפעם לפעם, בהודעה בכתב של 24 שעות מראש, לתת לקבלן הודעה על:
 • הפסקת שירותי האבטחה ו/או השמירה לתקופה קצובה שתיקבע בהודעה.
 • שינוי מספר המאבטחים, הפחתה או תוספת, או החלפת מאבטח חמוש למאבטח לא

       חמוש, אם לתקופה קצובה ואם לתקופה בלתי מוגבלת.

 • הקבלן מתחייב כי לשם מתן שירותי האבטחה ו/או השמירה יעסיק מאבטחים ו/או שומרים שהינם עובדיו ועומדים בכל הדרישות כמפורט להלן:

א.         מאבטח בסיסי (שומר חמוש)

 1. גיל עד 55 שנה, או עד 65 שנה בכפוף לאישור מנהל המרינה על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 2. שירת בצה"ל או במשטרת ישראל ביחידת שדה או בעל הסמכה של רובאי 3 לפחות.
 3. מצב בריאות תקין, פיזי ונפשי, ובעל כושר גופני המאפשר ביצוע משימות אבטחה.
 4. בעל פרופיל צבאי – 65 לפחות.
 5. השכלה של 10 שנות לימוד לפחות.
 6. ידיעה טובה בשפה העברית והאנגלית, הכוללת קריאה, כתיבה ודיבור ברמה שתאפשר בדיקת תעודות רישום נכנסים ויוצאים ודיווח על אירועים.
 7. בעל רישיון שומר מטעם משרד המשפטים.
 8. מורשה לפי חוק כלי הירייה, תש"ט – 1949 והתקנות על פיו, לשאת נשק שבבעלות הקבלן.
 9. נושא אקדח שבבעלות הקבלן לפי המפרט לאקדח שבמפרט ביצוע העבודות.
 10. נושא מגנומטר תקין בכל עת שבבעלות הקבלן.
 11. סיים בהצלחה הכשרה בסיסית ייעודית, כפי שתאושר על ידי משטרת ישראל.
 12. לבוש במדים בהתאם לאמור בחוזה.
 13. מובהר בזאת שחל איסור על שימוש בנשק פרטי של השומר או בנשק צבאי.

ב.           מאבטח כללי (שומר לא חמוש)

 1. גיל עד 65 שנה.
 2. מצב בריאות תקין, פיזי ונפשי.
 3. בעל פרופיל צבאי – 65 לפחות.
 4. השכלה של 10 שנות לימוד לפחות.
 5. ידיעה טובה בשפה העברית והאנגלית, הכוללת קריאה, כתיבה ודיבור ברמה שתאפשר בדיקת תעודות רישום נכנסים ויוצאים ודיווח על אירועים.
 6. בעל רישיון שומר מטעם משרד המשפטים.

        

 • הקבלן מתחייב לספק למאבטחים ו/או השומרים, על חשבונו, פריטי לבוש     כדלקמן:
 • שתי חולצות לבנות עם כפתורים וצווארון מבד כותנה, בעלות כיס אחד לפחות על החזה

    להחזקת פנקס כיס למאבטח.

 • סמל הקבלן על כתף ימין של החולצה והמעיל.
 • תג זיהוי עם פרטים אישיים.
 • מעיל דובון עם הסמל, תג הזיהוי והתווית שצוינו לעיל (בהתאם לתנאי מזג האוויר).
 • נרתיק לאקדח עם סגר או שרוך מחובר לשרוול ושתי מחסניות. מחסנית אחת תמצא

   בפונדה המתאימה, המחוברת לחגורה ומחסנית נוספת במצב הכנס, בהתאם למפרט 

   לאקדח שבמפרט ביצוע העבודות.

 • מגנומטר תקין בכל עת.
 • פנס תקין ויעיל לביצוע סריקות לילה.
 • הקבלן מתחייב לקבל את אישור מנהל המרינה לגבי זהות השומרים שיועסקו על ידו על גבי טופס ראיון אישי שבמפרט ביצוע העבודות, לפני שליחתם להכשרה או לפני הצבתם בעבודה במרינה.
 • הקבלן מתחייב להציב את אותם המאבטחים ו/או השומרים במשך כל תקופת העסקתם, למעט במקרים בהם המאבטחים ו/או השומרים נעדרים בשל מילואים, מחלה, חופשה ונסיבות כיו"ב.
 • הקבלן יפעיל על חשבונו והוצאותיו ניידת סיור עם סייר אשר יהיה בקשר עם המאבטחים/שומרים 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה.
 • הקבלן יעסיק על חשבונו, מפקח במשרה מלאה (מנב"ט או קב"ט לפי דרישת החברה) אשר יהיה זמין במשך 24 שעות ביממה בטלפון קווי ובטלפון נייד ויהיה בקשר שוטף עם המאבטחים/שומרים במרינה. מספרי הטלפון בהם ניתן יהיה להשיג את המפקח יימסרו לחברה ע"י הקבלן. המפקח יהיה בעל כושר ארגוני ובעל ניסיון של לפחות שנה אחת בפיקוח על שומרים/מאבטחים. עדיפות תינתן למפקח שהנו קצין יוצא צה"ל או משטרת ישראל. זהות המפקח תאושר ע"י החברה, אשר יכולתה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר העסקתו של מפקח כזה או אחר.
 • המפקח יהיה אחראי לקיים קשר שוטף עם המאבטחים ו/או השומרים בגזרת אחריותו, יקפיד על הופעתם (לבוש וגילוח) החזקת הנשק וניקיונו, הימצאות פרטי הלבוש, התיעוד והרישוי הדרושים, יקפיד על תדרוך המאבטחים ו/או השומרים למשימות האבטחה/השמירה ומשימות ייחודיות למרינה אשר יקבעו ע"י נציג החברה.

          המפקח יוודא התייצבות המאבטחים ו/או השומרים לעבודתם והחלפתם בהתאם לצורך.        

 • תפקידי המאבטח והשומר יכללו: סריקות במרינה ובכל שטח הלגונה, איתור חפצים חשודים, שמירה על מתקני ורכוש המרינה, מניעת כניסת אנשים בלתי רצויים לשטחי המזחים, סיכול גניבות מכלי שייט, מניעת עליה על כלי שייט מאנשים שאינם בעלי כלי השייט או מורשים על ידם, גילוי ערנות לגבי אזעקות והתראות שונות מתוך כלי השייט, ביצוע פעולות ראשוניות בעת שריפה או כל אירוע חריג אחר.
 • הקבלן יתקין ויפעיל על חשבונו מערכת נקודות לביקורת נוכחות (לחצני ביקורת) בקצוות ולאורך כל אחד מהמזחים עד 10 נקודות, בנקודות שיורה עליהם מנהל המרינה.
 • מערכת לחצני הביקורת תהיה מבוססת על מסוף נייד קטן מימדים, עמיד בתנאי השטח, שימצא בידי כל שומר. המערכת תתבסס על טכנולוגית TOUCH, לבקרת שמירה, כאשר המידע הנאסף יעובד לדו"ח מחשב ויוגש למשרד המרינה מדי חודש, יחד עם החשבונית.
 • הקבלן מתחייב לפעול בכפוף להוראות מנהל המרינה ובתאום ושיתוף פעולה מלא עמו. מובהר, כי מנהל המרינה הינו נציג חכ"א במרינה ויהא מוסמך להשתמש בכל סמכויותיה על פי הסכם זה, והקבלן מתחייב לקיים ולבצע במלואן את הוראות חכ"א באמצעות מנהל המרינה.

6.15   הקבלן מתחייב לשמור ולקיים הוראות כל דין במהלך מתן וביצוע השירותים, לתדרך, ליידע ולהנחות את המאבטחים ו/או השומרים כך שיבצעו תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת על הוראות כל דין הרלוונטי למתן השירותים והפעולות על פי חוזה זה.

6.16   החברה רשאית, בהודעה בכתב של 24 שעות מראש, לתת לקבלן הודעה על שינוי זמני

השמירה ו/או שינוי במספר השומרים הדרוש, להפחתה או תוספת במספר השומרים  

ו/או על החלפת שומר חמוש בשומר לא חמוש ו/או על הפסקת השמירה לתקופה קצובה

שתקבע בהודעה.

התמורה שמגיעה לקבלן תחושב רק לפי שעות שמירה שנדרשו בפועל ע"י החברה

בהתאם לדרישות החברה כאמור בסעיף זה.

6.17   נציג החברה רשאי לדרוש מהקבלן, בכל עת, וללא צורך במתן נימוקים כלשהם, להחליף מאבטח/ים ו/או שומר/ים ו/או מפקח והקבלן מתחייב להקצות מיד מאבטח/ים ו/או שומר/ים ו/או מפקח חילופי/ים כנדרש ללא שיהוי.

6.18  הקבלן יערך כך שככל שיהיו חסרים עובדים הוא יפעל לשם החלפה מיידית של  

        המאבטחים ו/או השומרים הנעדרים בשל מחלה, מילואים או מסיבה אחרת כלשהי.

6.19  הקבלן מתחייב לדווח בכתב למנהל המרינה על אופן ביצוע השירותים בדו"ח בכתב בכל

        יום ובסוף כל חודש. כל אירוע חריג ידווח באופן מיידי למנהל המרינה.

6.20  המאבטחים ו/או השומרים יופיעו ויבצעו את משימתם כשהם בעלי הופעה נאותה, לובשים את פריטי הלבוש המפורטים בסעיף 6.5 דלעיל. בנוסף לאמור, המאבטחים ו/או השומרים יופיעו לביצוע משימתם כשהם נועלים נעלים מתאימות (חצאיות או גבוהות עם שרוכים, המתאימות לריצה) ונושאים פנקס כיס למאבטח שיסופק ע"י הקבלן, רישיון לנשק, תעודת מאבטח/שומר ונשק 9 מ"מ עם שתי מחסניות על פי המפרט.

6.21  הקבלן מתחייב כי המאבטחים ו/או השומרים יבצעו את שירותי האבטחה ו/או השמירה באופן שיבטיח נוכחות קבועה ורצופה של המאבטחים/ השומרים במקומות האבטחה בשעות האבטחה / השמירה.

6.22  מובהר, כי חל איסור חמור על עובד הקבלן לשתות אלכוהול במהלך העבודה, או להגיע

        אליה כשהוא שתוי.

 1. אימון והדרכה
  • הקבלן מתחייב כי כל אחד מהמאבטחים/ השומרים המועסקים על ידו, בטרם יוצב לתפקידו, יעבור הכשרה מתאימה ובמהלך עבודתו ישתתף בהדרכה וריענון בני יום אחד לפחות, בכל שישה חודשים. ההכשרה וימי הריענון יינתנו ע"י חברות אשר מאושרות להכשרת מאבטחים/ שומרים על ידי משטרת ישראל.
 • הקבלן יסיע את המועמדים להכשרה, הדרכה בסיסית ולימי הריענון למתקני אימונים שיקבעו ע"י משטרת ישראל ומפקח מטעמו יהיה נוכח בקליטה בימי הריענון, ההדרכה וההכשרה.
 • הקבלן מתחייב לתדרך את המאבטחים והשומרים בכל הנוגע לנוהלי שמירה ואבטחה, בטחון ובטיחות כפי שיפורסמו, מפעם לפעם, על ידי הרשויות המוסמכות או הנוגעות לעניין, וכן להעביר כל מאבטח ושומר אימון בנשקו האישי אשר יכלול כללי בטיחות, פירוק והרכבה וביצוע ניסוי כלים.
 • למען הסר ספק, ברור וידוע לקבלן כי הכשרת השומר/מאבטח תהיה על ידו וחשבונו ולא ישולם כל תשלום נוסף מעבר לשעות האבטחה/ שמירה בפועל.
 1. פיקוח

8.1   הפיקוח המקצועי על ביצוע השירותים על פי חוזה זה יעשה ע"י המפקח נציג החברה כהגדרתו בהסכם זה, המפקח מטעם הקבלן ונציג משטרת ישראל.

8.2   המפקח ונציגי משטרת ישראל יהיו זכאים:

א. לבדוק את כשירות המאבטחים/השומרים, בקיאותם בנוהלי השמירה ותקינות כלי  

    הנשק.

ב. לבדוק את רישיונות הנשק של השומרים/מאבטחים ותעודות ההסמכה שלהם.

ג. לבדוק אם הקבלן מפרש כהלכה את החוזה ובאם הקבלן ממלא כיאות את התחייבויותיו

   על פי ההסכם.

ד. לאשר ולראיין מראש את המאבטח/ שומר שבכוונת הקבלן להציב טרם הצבתו על ידי

    הקבלן.

ה. לדרוש את החלפת המאבטח / שומר / מפקח.

8.3  אין בסמכויות הפיקוח המוקנות כאמור לעיל, וכל שימוש שיעשה בהן, כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי חוזה זה או לצמצמן, או כדי להטיל אחריות כלשהי על משטרת ישראל ו/או על החברה כלפי הקבלן ו/או אחרים בגין תביעות שיוגשו על ידי צד שלישי.

 1. ציוד

על הקבלן להיות בעל ציוד ומכשור מקצועי המתאים לצורך מתן השירותים המפורטים בהסכם זה ובנספחיו, להנחת דעת החברה או מי מטעמה, והינו מצהיר כי ברשותו כל הציוד הנדרש לצורך ביצוע השירותים, והם יהיו ברשותו לכל אורך תקופת הסכם זה, לרבות בתקופות ההארכה, אם וככל שתהיינה כאלה.

למען הסר ספק מוצהר בזה כי כל הציוד הקיים ו/או שיירכש בעתיד הינו בבעלות הקבלן ועל חשבונו בלבד, ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או דרישות לתשלום מהחברה בגין רכישת ו/או תיקון ו/או החלפת ציוד זה.

 1. עובדים וניהולם

10.1    הקבלן מתחייב לקיים את הוראות כל דין בכל הקשור להעסקת עובדים ולשלם לעובדים   

           את כל התשלומים ולתת להם את כל ההטבות שהוא חייב לשלמם ולתיתם על פי הדין,  

           לרבות כל הסכם אישי, הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי, צו הרחבה ופסיקה.

10.2    הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחכ"א הינה "גוף ציבורי" על פי חוק העסקת עובדים על ידי  

          קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג-2013.

הקבלן מתחייב להחיל על עובדיו תנאי עבודה שלא יפחתו מתנאי העבודה המוסכמים כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג-2013, התקנות והצווים אשר הותקנו על פיו.

10.3      מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הזכויות והתשלומים שיוענקו על-ידי הקבלן לעובדים, בכל עת, לא יפחתו מהמפורט להלן:

 • השכר לשעה של העובד לא יפחת מהקבוע בהסכם הקיבוצי או צו ההרחבה בענף

השמירה והאבטחה.

                        העובדים יהיו זכאים לזכויות הקבועות בדין באשר לעובדי קבלן בענף השמירה    

                           והאבטחה לרבות זכויות ייחודיות המוענקות לעובדי ענף השמירה והאבטחה  

מכוח הסכם קיבוצי וצו הרחבה אשר חל על הקבלן, לרבות שכר בסיס, שעות נוספות, מענק מצוינות, חופשה שנתית, דמי הבראה, דמי מחלה, הוצאות נסיעה, ביטוח פנסיוני, הפרשות לקופת גמל ולקצבה, קרן השתלמות, שי לחגים, ימי חג, חופשות מיוחדות, ימי אבל, בגדי עבודה, פיצויי פיטורים, וכיוצ"ב. 

          ג.         בכל מקרה, אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקבועה בחוק, הסכם אישי, 

                       תקנה, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או כל מקור נורמטיבי אחר, לרבות הסכם  

                       קיבוצי מיוחד החל על הקבלן מכוח היותו חבר בארגון מעבידים ו/או מכוח        

                       יחסים בינו לבין עובדיו.

10.4      הקבלן מתחייב, כי התמורה אשר נקבעה בסעיף 11 להסכם זה הנה בהתאמה לעלות השכר המינימאלית לשעת עבודה, לרבות כל התשלומים, התוספות והתנאים הנלווים, לעובד סטנדרטי על פי כל דין.

10.5      בכל מקרה, עלות שכר מינימלית לשעת עבודה לא תפחת מ״ערך שעת עבודה״, כפי שיקבע בתקנות על ידי שר התעשייה המסחר והתעסוקה (להלן- "השר") כמוגדר בחוק. ככל שהשר יפעל מכוח סמכותו כפי שנקבעה בסעיף 28 לחוק, לקביעת ערך שעת עבודה הרלוונטי לעובדי הקבלן המוצבים בחברה, הרי שערך שעת עבודה שישלם הקבלן לעובדיו לא יפחת מהתעריף שנקבע על ידי השר, ועלות השכר המינימאלית כהגדרתה בסעיף 10.4 לעיל תעודכן בהתאם.

            אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לשלם לעובדיו את כל המגיע להם, לרבות לגבי זכויות המשתנות בהתאם לוותק במקום העבודה ו/או למצבו האישי, ככל שהדבר רלוונטי.

10.6      למען הסר ספק מובהר בזאת כי העובדים אשר יועסקו על ידי הקבלן במתן השירותים יועסקו כדין והנם עובדי של הקבלן ואין, ולא יהיו, ביניהם ובין החברה כל יחסי עובד-מעביד.

10.7      הקבלן מצהיר ומתחייב, כי בשלוש השנים שקדמו ליום חתימת הסכם זה, הוא לא הורשע ו/או לא הוטל עליו עיצום כספי בגין אי הענקת זכויות ותשלומים למי מעובדיו (להלן- "ההצהרה").

10.8      הקבלן יודיע לחברה באופן מיידי על כל שינוי ביחס לאמור בהצהרה מיד עם קבלת פסק דין מרשיע או במקרה שהוטל עליו עיצום כספי, ביחס למי מעובדיו, לרבות במקרה בו ההפרה נעשתה כלפי עובד שאינו מוצב בחברה, ובכל מקרה יחזור על ההצהרה (ובמידת הצורך תוך הסתייגויות) לפחות אחת לשישה (6) חודשים קלנדריים ובכל עת אחרת, לפי בקשת החברה.

10.9      הקבלן מתחייב לדווח לחברה באופן מיידי על כל הליך שנפתח נגדו על ידי משרד התמ״ת (בין פלילי ובין אזרחי) או כל גורם אכיפה אחר אזרחי או פלילי, לרבות הליכי חקירה ולרבות הליכים למתן התראה מינהלית או כוונת חיוב (כמוגדר בחוק) או הודעה על הטלת עיצום כספי, והכל בכל הקשור לעובדיו המוצבים בחברה ו/או שהיו מוצבים בחברה.

            כן מתחייב הקבלן לדווח באופן מיידי על כל דרישה (לרבות תביעה אזרחית או פלילית) שקיבל בקשר להפרה או פגיעה בזכויות עובד המוצב בחברה או שהיה מוצב בחברה, וזאת מצד גורם כלשהו, ובכלל זה, מצד גורמי אכיפה, העובד או מי מטעמו, ארגון עובדים, ארגון העוסק בקידום זכויותיהם של עובדים ו/או כל גורם אחר.

10.10    הקבלן מתחייב לתקן באופן מיידי כל הפרה או פגיעה כאמור, לרבות לפי דרישת החברה.

            בהסכם זה על כל תתי סעיפיו – ״תיקון ההפרה״- לרבות ביצוע תשלומים והענקת זכויות רטרואקטיבית לעובד.

10.11    הקבלן מתחייב להעביר לחברה ו/או מי מטעמה, לרבות בודק השכר, כל מסמך ו/או תכתובת לרבות תלושי שכר לשם בדיקתם וזאת מיד עם דרישה. כמו כן ובמידת הצורך ימציא אישור רו"ח על כי הקבלן עומד בכל חובותיו באשר לתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה והסכם זה.

10.12    הקבלן מתחייב להשיב על כל תלונה שתועבר אליו מהחברה, לרבות מבודק השכר, על פגיעה בזכויות עובדים תוך 48 שעות ולתקן כל הפרה בצרוף האסמכתאות הנדרשות תוך 14 יום ממועד הגעת התלונה לידיו. ככל ותידרש ארכה, רשאי הקבלן לפנות בכתב לחברה בליווי הסבר מתאים ולבקש ארכה כנדרש. החברה תחליט בשיקול דעתה הבלעדי באם לתת ארכה כמבוקש. היה ולא ניתנה ארכה והקבלן לא עמד במועדים הקבועים יחשב הדבר כהפרה יסודית של החוזה על כל המשתמע מכך.

10.13    נמצאו ליקויים על ידי בודק השכר בהתנהלות הקבלן מול עובדיו, וכתוצאה מכך תאלץ החברה לבצע ביקורת חוזרת לשם בדיקה האם שילם הקבלן את התשלומים ו/או ההפרשות להן נדרש, יחויב הקבלן בעלויות בדיקה זו והסכום יקוזז מהתמורה לה זכאי הקבלן על פי הסכם זה.  

10.14    הקבלן ימציא לחברה אחת לחצי שנה  תצהיר לעניין קיום חובות המציע בעניין שמירה על זכויות עובדים בנוסח הקבוע במסמך י' המעיד על עמידה בתשלומים החלים עליו לרבות כל מרכיבי השכר המתחייבים על פי כל דין.   

10.15    הקבלן מתחייב לבצע, על חשבונו, את כל הביטוחים הנדרשים על פי כל דין בגין עובדיו וכן לשלם עבורם, על חשבונו, את כל התשלומים המתחייבים על פי כל דין, ובכללם תשלומי ביטוח לאומי וניכויים למס הכנסה. מובהר, כי בקביעת התמורה בין הצדדים, נלקחו בחשבון גם עלויות אלו.

10.א.    רישיון

10.א.1   הקבלן מתחייב כי בכל עת, במשך תקופת ההתקשרות, יהיה בידיו רישיון תקף על פי סעיף 10א. לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ״ו- 1996 (להלן: הרישיון).

10.א.2  היה והרישיון יפקע, בין בשל הגבלת תוקפו מלכתחילה ובין אם מכל סיבה אחרת כלשהי, כי אז מתחייב הקבלן להמציא לחברה העתק רישיון חדש עד 7 ימים טרם המועד בו יפקע הרישיון. ככל שהרישיון יפקע ובאותו מועד לא יהיה בידי הקבלן רישיון חדש, מתחייב הקבלן להודיע על כך בכתב לחברה במועד מוקדם ככל שניתן ולכל המאוחר במועד פקיעת הרישיון.

            במקרה כזה הדבר ייחשב כהפרה יסודית של הוראות הסכם זה, והחברה תהא רשאית לסיים את ההתקשרות עם הקבלן באופן מידי ללא כל צורך בהודעה מוקדמת כלשהי, בנוסף לכל סעד אחר השמור לה על פי הדין, לרבות זכות לתבוע פיצוי מלא בגין כל הוצאותיה ונזקיה. 

 

סעיף זה על כל סעיפיו המשנה שבו מהווה תנאי עיקרי ויסודי של חוזה זה והפרתו ו/או הפרת כל אחד מסעיפי המשנה שבו תחשב כהפרה יסודית של החוזה.

 

 1. התמורה

11.1    תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן ומתן השירותים בהתאם לתנאי הסכם זה, מתחייבת החברה לשלם לקבלן כמפורט בהצעת הקבלן המצורפת לחוזה זה כחלק בלתי נפרד הימנו (להלן: "התמורה").

11.2    למען הסר ספק, ועל אף כל האמור בהסכם זה, מוצהר ומוסכם כי התשלום ישולם  

            לקבלן רק בגין שעות העבודה בפועל של המאבטחים השומרים.

           למען הסר ספק מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה כלשהיא בגין העסקתם של     

            מוקדנים, של סייר המאייש את ניידת הסיור ושל המפקח וכן לא יהיה זכאי לתמורה

            נוספת כלשהיא בגין ניידת הסיור.

11.3  הקבלן יישא בתשלומים בגין קורסי ההדרכה הבסיסית למאבטחים ולשומרים, לרבות

          המאבטחים והשומרים הדרושים לתגבור. כמו כן יישא הקבלן בתשלום בגין ימי ריענון

         לשומרים ומאבטחים.

11.4      אחת לחודש, בין הראשון לחמישי של החודש הקלנדרי, יגיש הקבלן לחברה חשבון מפורט בגין השירותים שניתנו על ידו בחודש החולף. החשבון ישולם לקבלן על ידי החברה "שוטף + 45 יום" ממועד הגשתו כאמור, בכפוף לאישורו על ידי החברה ובניכוי כל הסכומים שהחברה זכאית לנכות על פי האמור בחוזה זה.

11.5      לתשלום התמורה על פי חוזה זה יתוסף מס ערך מוסף, כשיעורו באילת.

במידה ויחול בעתיד על התשלום המגיע לקבלן מס ערך מוסף שאינו בשיעור "0" החל באילת ביום חתימת חוזה זה, אזי לכל התשלומים שישולמו לקבלן עפ"י חוזה זה יתווסף מע"מ בשיעורו החוקי ביום התשלום ובלבד שהקבלן ימסור לחכ"א חשבונית מס של עוסק מורשה. בלעדי חשבונית כאמור, לא תהא החברה זכאית לתשלום כלשהו.

11.6   מוצהר ומוסכם כי התמורה האמורה בסעיף 11.1 לעיל הינה קבועה, מוחלטת, מלאה וסופית, וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לקבלן, לרבות רווח, עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים וכן יתר התחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין והקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהחברה כל העלאה ו/או שינוי בתמורה, וזאת מכל סיבה שהיא. כמו כן, סכום התמורה אינו נושא התייקרויות ואינו צמוד למדד.

 

11.7      הקבלן מצהיר, לאחר בדיקה שערך, כי בשום צורה ואופן ההסכם אינו בגדר ״חוזה

הפסד״ וכי התמורה הכוללת את כל העלויות הנוספות בגין מתן השירותים לפי ההסכם,  לרבות ציוד, תקורות, רווח וכל עלות נוספת, מספיקה לו בכדי לכסות את עלות השכר המינימלית.

11.8     מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום שיש לשלם לקבלן, ואשר לא יעלה על 14 יום, לא יהווה הפרה של חוזה זה והקבלן לא יהא זכאי לכל סעד או תרופה, כספיים או אחרים, בגין איחור כאמור.

11.9    הקבלן מתחייב כי שכרם של העובדים המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה לא יפחת  

           משכר המינימום בהתאם לחוק. מהשכר האמור לא ינוכו סכומים כלשהם, לרבות בגין  

           ביגוד, טלפון, עלות קורס הכשרה בסיסית והדרכה ועלות ימי ריענון.

 1. אי תחולת יחסי עובד-מעביד

12.1      הקבלן מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיו תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.

12.2      הקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן או מישהו מטעמו לביו החברה יחסי עובד מעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן במתן השירותים ובביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדים של הקבלן בלבד ולא יהיו בינם ובין החברה כל יחסי עובד מעביד.

12.3      כל הוצאות התשלום לעובדי הקבלן לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר, וכל יתר ההוצאות והסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות יחולו על הקבלן וישולמו על ידו בלבד, והחברה לא תהייה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.

12.4      הקבלן מתחייב לשפות את החברה בגין כל סכום שתחוב בו, אם תחוב, בגין קביעה כי בינה ובין הקבלן ו/או בינה ובין מי מטעם הקבלן חלו יחסי עובד מעביד.

 1. אחריות לנזקים

 

13.1      הקבלן מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן, בין לגוף ובין לרכוש, בין במישרין ובין בעקיפין, שייגרמו לרכוש החברה ו/או לגופם ו/או רכושם של כל אדם אחר לרבות, עובדי החברה ו/או מי מטעמם, או כל צד שלישי עקב מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע השירותים לפי הסכם זה.

13.2      הקבלן יהא חייב לשפות את החברה ולפצותה בגין כל תשלום וכל סכום שהחברה תישא בו מחמת תביעות ו/או טענות בגין נזקים שנגרמו לצד כלשהו כאמור לעיל, אשר הינם באחריות הקבלן, לרבות הוצאות שתוציא החברה בגין הטיפול בתביעות ו/או בטענות כאמור כגון שכר טרחת עו"ד, הוצאות מינהליות, והכל לפי שיקול דעתה של החברה,  ובלבד שניתנה לקבלן אפשרות להשתתף בהגנה וכן שניתן פסק דין סופי של ערכאה שיפוטית מוסמכת הקובע את אחריות הקבלן לנזק שאירע ואת גובה הנזק.

13.3      החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או חבלה שלהם אחראי הקבלן בהתאם לאמור לעיל.

13.4      מוסכם ומוצהר בין שני הצדדים שכל סכום ו/או פיצויים אשר יגיעו לחברה ו/או שעל החברה לשאת בהם על פי קביעה של ערכאה שיפוטית מוסמכת מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן, כולל רשלנות מקצועית של הקבלן ו/או עובדיו, תהיה החברה רשאית לקזז מהסכומים שעשויים להגיע לקבלן עפ"י הסכם זה והחברה תהיה זכאית לגבות מהקבלן בכל דרך שתראה לה כל סכום שתשלם לפי סעיף זה, כולל הוצאותיה ושכר טרחת עו"ד, לרבות מע"מ.

 1. ביטוחי הקבלן
 • מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הקבלן לפני מועד החתימה על הסכם זה ו/או לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו (המוקדם מביניהם), לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה את הביטוחים המפורטים להלן, באמצעות חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל (להלן: "ביטוחי הקבלן" או "הביטוחים"):
  • אחריות כלפי צד שלישי;
  • חבות מעבידים;
  • אחריות מקצועית;
 • הקבלן מתחייב, לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה על ידו ו/או מטעמו, להמציא לידי החברה אישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה כנספח א' (להלן: "אישור ביטוחי הקבלן") והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח (בנוסחו המקורי).
  • מוסכם בזה כי המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע ו/או לא תגרע מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, על נספחיו.
  • מוסכם בזה על הקבלן כי המצאת אישורי ביטוחי הקבלן (נספח א') הינה תנאי יסודי בהסכם זה וללא המצאת אישור ביטוחי הקבלן (נספח א') לא יוכל הקבלן להתחיל בביצוע העבודות ו/או מתן השירותים נשוא הסכם זה.
 • ביטוחי הקבלן יורחבו לכסות בין היתר את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי קבלנים וקבלני משנה של הקבלן ו/או המועסקים על ידי הקבלן ובנוסף (ומבלי לגרוע מהאמור) יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין אחריותם לכל מעשה ו/או מחדל רשלני של הקבלן (להלן: "יחידי המבוטח").
 • על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים בקשר עם הסכם זה, במשך כל התקופה בה יהיה הסכם זה על נספחיו בתוקף.
 • הקבלן מתחייב לבטח כל רכוש המובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או עבורו בקשר עם מתן השירותים לרבות את הציוד, החומרים וכל דבר אחר שהובא ויובא לצורך מתן השירותים. הקבלן מתחייב כי בכל ביטוחי הרכוש של הקבלן (אם וככל שייערכו) ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על כל זכות תחלוף (שיבוב) של מבטחי הקבלן כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 • פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן על פי סעיף 1 לנספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח א') תורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה (להלן: "יחידי המבוטח") היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 • פוליסת ביטוח חבות מעבידים הנערכת על ידי הקבלן על פי סעיף 2 לנספח אישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח א') תורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה היה וייקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי (להלן: "מקרה ביטוח") שייגרמו למי מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן בקשר עם הסכם זה, תוך כדי ו/או עקב עבודתם, כי הינם נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן.
 • פוליסת ביטוח אחריות מקצועית הנערכת על ידי הקבלן על פי סעיף 3 לנספח אישור ביטוחי הספק (נספח א') תורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה היה ותוטל על מי מהם אחריות בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שמקורן במעשה ו/או מחדל רשלני של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה. בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של 6 (ששה) חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.
 • היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל, רשאי הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך כי בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים אשר יערוך הספק מעבר למצוין לעיל ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף (שיבוב) כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף (שיבוב) לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 • למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור בהסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח א'), הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור לעיל ולהלן.
 • ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנותם לרעה בתקופת הביטוח, אלא אם שלח לקבלן ולחברה הודעה בכתב בדואר רשום 30 (שלושים) יום מראש על כוונתו לעשות זאת. מבטחי הקבלן יתחייבו כי לא יהיה תוקף לביטול ו/או שינוי לרעה שכאלו לגבי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף 30 (שלושים) הימים ממועד משלוח ההודעה.
 • בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן ולחברה כי איזה מבין ביטוחי הקבלן על פי הביטוחים שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח הקבלן (נספח א') עומד להיות מבוטל או משונה לרעה, כאמור בסעיף 11 לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח הקודם, כאמור לעיל.
 • מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי קבלני המשנה אשר יועסקו על ידו במתן השירותים או בקשר עמם, יערכו ויקיימו אף הם את כל הביטוחים הנדרשים בסעיף הביטוח להסכם זה (סעיף 14) כמפורט לעיל ולהלן לרכושם ולאחריותם, וכי ביטוחים אלו יכללו את כל התנאים, ההרחבות והוויתורים על זכויות התחלוף הנדרשים בביטוחי הקבלן, כמפורט לעיל ולהלן, לרבות בנספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח א'). הקבלן אחראי לוודא כי בידי קבלני המשנה המועסקים על ידו תהיינה פוליסות ביטוח תקפות בהתאם למפורט בהסכם זה, לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים בנספח א' (אישור ביטוחי הקבלן).
 • מובהר בזאת, כי הקבלן יישא באחריותו על פי דין כלפי החברה בגין מעשה או מחדל במתן השירותים הניתנים לחברה בקשר עם הסכם זה, לרבות שירותים אשר יינתנו על ידי קבלן המשנה מטעמו, והקבלן הוא שיהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם לה, במישרין ו/או בעקיפין, עקב השירותים שניתנו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות המפורטות בסעיף זה (ביטוח) ו/או בנספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח א') ובין אם לאו.
 • ביטוחי הקבלן ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החברה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה. לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1981 ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי החברה וכלפי מבטחיה.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין נזק לרכוש בבעלותו ושהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוח אש מורחב (רכוש) שערך ובין אם שלא ערך, והוא פוטר בזאת את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל אחריות לנזק כאמור (לרבות בגין ההשתתפות העצמית המוטלת על הקבלן). אולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 • הקבלן מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות בסעיף 14 זה (ביטוחי הקבלן) לרבות באישור ביטוחי הקבלן (נספח א'), וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, ככל שקיימות ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים בקשר עם הסכם זה, על נספחיו.
 • הקבלן מתחייב להודיע לחברה עם היוודע למנהליו על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי ביטוח, אחריות כלפי צד שלישי או חבות מעבידים. כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם החברה ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הקבלן, ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר החברה תחליט להגישה למבטחים ו/או מימוש זכויות החברה על פי ביטוחי הקבלן.
 • כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו, בכפוף לכך כי האחריות ו/או חובת השיפוי מוטלת על הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין.
 • בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ייקבע בפוליסות כי הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן, לא יפגעו בזכויות החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה  על פי ביטוחים אלו.
 • לא יאוחר מ – 7 (שבעה) ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח (נספח א') כאמור בסעיף 14.2 לעיל, בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן (נספח א'), במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור בהסכם זה על נספחיו.
 • הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוחי הקבלן" (נספח א') כאמור, הינה תנאי מתלה ומקדים לתחילת ו/או להמשך מתן השירותים והחברה תהא רשאית למנוע מהקבלן את תחילת ו/או המשך מתן השירותים כאמור במקרה שהאישור, כאמור, לא הומצא במועד המוסכם כנדרש.
 • מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, על ידי החברה ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי מטעמה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי מהבאים מטעמה.
 • למען הסר ספק מובהר כי המצאת או אי המצאת אישור ביטוחי הקבלן כאמור בסעיפים 2 ו– 14.21 לעיל במועד, לא תפגע בהתחייבויות הקבלן על – פי הסכם זה, על נספחיו.
 • החברה רשאית (אך לא חייבת) לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לעיל והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו על פי סעיף 14 זה (ביטוחי הקבלן).
 • הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה ביחס לאישורי הביטוח וזכותה לבדוק את אישורי הביטוח ולהורות על תיקונם כמפורט לעיל, אינה מטילה על החברה ו/או על מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
 • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי החברה יהיה רשאי לעכב כל סכום לו הינו זכאית על פי תנאי סעיף 14 זה (ביטוחי הקבלן) מהתמורה העומדת לזכות הקבלן בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה ובתנאי שהודיעה על כך לקבלן, בכתב, 7 (שבעה) ימים מראש.
 • מוסכם בזה על החברה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על החברה, יושב לקבלן הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה (באם נגרמו) בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור.
 • מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על החברה ו/או על מי מטעמה.
 • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו במתן השירותים נשוא הסכם זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.
 • מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.
 • מובהר, כי הוראות סעיף 14 זה (ביטוחי הקבלן) הנן מעיקרי ההסכם, והפרתן מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 1. איסור הסבת ההסכם

15.1      הקבלן אינו רשאי להסב לאחר ו/או לאחרים את זכויותיו ו/או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, וכן הוא אינו רשאי לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו או שליחיו, במתן השירות לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך את הסכמת החברה בכתב ומראש.

15.2      במידה והקבלן הינו תאגיד, העברת מניות המקנות זכויות ליותר מ- 25% מהדיבידנדים או מזכויות ההצבעה באסיפות הכלליות או המקנות זכות למנות רבע או יותר מהדירקטורים בחברה, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, תחשב כהעברה המנוגדת לאמור בסעיף 15.1 לעיל.

 1. 1 בטוחות

 

16.1      להבטחת כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ובנוסף לכל סעד העומד לחכ"א עפ"י הדין ולפי הסכם זה, ובכלל זה הבטחת קיום חיוביו של הקבלן על פי דיני העבודה כלפי עובדיו המוצבים בחברה, יפקיד הקבלן בידי חכ"א ערבות בנקאית צמודה ללא תנאי בסך של 70,000 ש"ח, לתקופה של 36 חודשים אשר תחודש בכל תקופת הארכה של הסכם זה בנוסח של מסמך ח'1. הערבות תימסר לחכ"א תוך 7 ימים ממועד מסירת הודעה על הזכייה במכרז.

16.2      במידה ותוארך תקופת ההסכם, תחודש הערבות לא יאוחר מ- 30 יום לפני מועד פקיעת הערבות הקודמת והיא תינתן ע"י הקבלן עפ"י תחשיב ותנאים שיקבעו ע"י חכ"א. נוסח הערבות שימסור הקבלן ייקבע ע"י חכ"א ומובהר בזאת, כי חכ"א תהיה רשאית לשנות נוסח וסכום הערבות בכל תקופת חוזה מוארכת.

16.3      חתימתו של הקבלן על הסכם זה הינה כחתימה על ייפוי כוח בלתי חוזר לטובת החברה,  לפיו במקרה והקבלן לא יקיים את התחייבויותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, הרי הזכות בידי החברה להציג את הערבות הנ"ל שבידיה בלי כל הודעה או התראה נוספת, והקבלן מוותר בזאת מראש על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקוט החברה כדי לגבות הערבות הנ"ל.

16.4      החברה רשאית לחלט את הערובה בכל אחד מן המקרים המפורטים בסעיף 17 להלן, וכן בכל אחד מן המקרים בהם על פי החוק, נדרשת החברה במעמדה כ"מזמין שירות" (כהגדרת מונח זה בחוק), לפעול לביטול הסכם ההתקשרות עם הקבלן ולחילוט הערובה. אין בחילוט הערובה או באי חילוט הערובה, כדי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לחברה כלפי הקבלן או כלפי כל גורם אחר.

 1. הפרות וסעדים

17.1      מוסכם בין הצדדים כי סעיפים 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ו-16 הינם תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את החברה בפיצוים מוסכמים וקבועים מראש בסך 100,000 ש"ח כשהם צמודים למדד מהמדד הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לחברה על פי חוזה זה או על פי כל דין.

17.2      מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 17.1 לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את החברה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין:

א.         ניתנו לקבלן שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים ואלה לא תוקנו.

ב.         נפתחו כנגד הקבלן או על ידו הליכי פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פרוק.

ג.          הוכח להנחת דעתה של החברה כי הקבלן הסתלק מביצוע חוזה זה.

ד.         כשיש בידי החברה הוכחות, להנחת דעתה, כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן הציע או קיבל שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.

ה.         התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה, או שהקבלן לא גילה לחברה עובדה מהותית אשר, לדעת החברה, היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימו.

17.3      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומכל סעד או תרופה אחרים העומדים לחברה בגין אי ביצוע העבודה כיאות, ישלם הקבלן לחברה את הסכומים הבאים בגין הפרת התחייבויותיו ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה:

נושא

ההפרה

פיצויים מוסכמים

איחור של שומר

איחור

50 ₪ לשעה

היעדרות של שומר

היעדרות

50 ₪ לשעה (בנוסף לאי תשלום יום עבודה)

 

נטישת משמרת (מאבטח לא בעמדה)

150 ₪ לשעה

רשלנות

אי קיום סריקות

100 ₪

 

אי מילוי יומנים כנדרש

30 ₪

 

הופעה מרושלת

50 ₪

 

שער לא נעול

50 ₪

 

ללא מכשיר קשר

50 ₪ ליום

 

ערנות

75 ₪

נשק

מחסור בפונדה (נרתיק למחסניות)

30 ₪

 

מחסנית אחת

30 ₪

 

ללא נשק

200 ₪

 

נשק לא תקין

100 ₪

 

נשק פרטי

לא מאושר לעבודה

 

מחסנית בנשק

150 ₪

 

משחק בנשק

200 ₪ + הפסקת עבודה לאלתר

הכשרות

ללא הכשרה

100 ₪

 

ללא תעודה

30 ₪

 

אי קיום ריענון כנדרש

100 ₪

פיקוח

אי קיום פיקוח

300 ₪

 

אי קיום הוראות מנהל מרינה או מי מטעמו.

200 ₪

דיווחים מוקד

דווח לא אמין

250 ₪

 

אי העברת דו"ח יומי

100 ₪

 

איחור בהעברת דיווח

50 ₪

 

אי הפעלת מוקד

200 ₪

 

שומר שלא קיבל הדרכה

250 ₪

 

שומר שלא אושר ע"י החברה

150 ₪

 

שומר לא מתאים לקריטריונים

300 ₪

17.4      ביטול ההתקשרות מסיבות הקשורות בחוק:

            א.         מבלי לגרוע מן האמור בהסכם, החברה תהא רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקבלן, באופן מיידי וללא תשלום כל פיצוי לקבלן במקרים המנויים להלן :

 1. בכל מקרה של העדר רישיון תקף.
 2. בשל העדר כדאיות כלכלת לחברה.
 3. הקבלן לא תיקן הפרה שהתגלתה בדו״ח בודק השכר או בדו"ח אחר                        בתוך 15 יום מהמועד שנמסרה לו על כך הודעה על ידי החברה.
 4. בכל מקרה בו החברה פנתה לקבלן בדרישה לתקן הפרה או פגיעה                            בזכויות של מי מהעובדים המוצבים ו/או שהוצבו בחברה, לרבות בגין                   הודעה שנמסרה לחברה בדרכים הקבועות בסעיף 25(א)(3) לחוק והקבלן                 לא תיקן את ההפרה ו/או הפגיעה בתוך 15 יום מיום שנדרש לעשות כן                     על ידי החברה.
 5. נמסר לחברה העתק מדרישת תשלום (כמוגדר בסעיף 16 חוק) שנמסרה                     לקבלן על ידי גורמי אכיפה ביחס לעובדו המוצב בחברה או שהיה מוצב               בחברה, והקבלן לא תיקן את ההפרה ו/או הפגיעה תוך 15 ימים מהמועד                  שנמסרה לו דרישת התשלום על ידי גורמי האכיפה.
 6. נשלחה לקבלן התראה מינהלית ו/או הודעה על כוונת חיוב (כמוגדר                         בסעיף 16 בחוק), ו/או הודעה על כל הליך אחר מצד גורם אכיפה כלשהו                      בגין הפרה או פגיעה בזכויות עובדו המוצב אצל החברה או שהיה מוצב                       אצל החברה, והוא לא תיקן את ההפרה או הפגיעה בתוך 15 יום                                     מהמועד שנמסרה לו ההודעה כאמור.
 1. שונות

18.1     החברה זכאית לקזז מהכספים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה כל סכום המגיע לה ממנו, בין על פי חוזה זה ובין בשל עילה אחרת כל שהיא.

18.2    שום ויתור שוויתרה החברה במקרה מסוים לא ייחשב תקדים ו/או ראייה להסכמה לויתור כזה במקרה אחר, ולא ילמדו ממנו גזירה שווה.

18.3     מוסכם בין הצדדים כי הוראות חוזה זה משקפות נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי החברה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב ובעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא להם כל תוקף אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים, והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.

 

18.4     ספרי החברה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ומועדיהם.

18.5     לא יראו בשימוש החברה בזכויותיה על פי מסמכי החוזה כביטול החוזה על ידה אלא אם הודיעה על כך לקבלן במפורש ובכתב, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה, כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה.

18.6     סמכות השיפוט הבלעדית לגבי כל עניין הנובע מחוזה זה תהיה לבית משפט השלום בעיר אילת בלבד.

18.7     הודעה של צד אחד למשנהו, לפי חוזה זה, תימסר במסירה אישית או במכתב רשום, לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה 72 שעות לאחר השליחה מבית הדואר בישראל.

 

18.8      הקבלן יישא בהוצאות ביול חוזה זה ובהוצאות ביול מסמכים אחרים הקשורים או הנובעים מחוזה זה.

 

ולראייה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

 

____________________                                                        _____________________

            הקבלן                                                                                           החברה

 

נספח א'

תנאים לביטוחי הקבלן לשירותי שמירה ואבטחה

 

           המזמין לעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בנספח זה משמעותו החברה כלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ ואו עיריית אילת ואו חברות שלובות, אחיות או בנות.

 

נספח זה גובר על כל הוראה בהסכם אשר עניינה ביטוח, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות נספח זה, יגברו הוראות נספח זה. המונחים המשמשים בנספח זה יפורשו בדרך בה הם מתפרשים בהסכם.

1          מבלי לגרוע מאחריותה של הקבל על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הקבלן  לבצע ולקיים בחברת ביטוח מורשית לפעול בישראל את כל הביטוחים המפורטים בנספח  אישור עריכת ביטוחי הקבלן  (להלן: "ביטוחי הקבלן "), במשך כל תקופת פעילותו על פי ההסכם.

 1. הקבלן אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות והשתתפות עצמית במקרה של אירוע.

3          הקבלן  מתחייב  להמציא לחברה את  אישור עריכת ביטוחי חברת הקבלן  כשהוא חתום על ידי מבטחיה וזאת תוך 10 ימים ממועד חתימת הסכם זה.

4          עד ולא יאוחר מתום תקופת הביטוח, מתחייב הקבלן  להמציא לחברה אישור ביטוח מעודכן בגין הארכת תוקף הביטוחים לשנה נוספת. הקבלן  מתחייב  לחזור ולהפקיד בידי החברה את אישור הביטוח במועדים האמורים   מדי שנת ביטוח וכל עוד חוזה זה בתוקף. ולעניין ביטוח אחריות מקצועית /מוצר , הקבלן  מתחייב להמשיך ולערוך ביטוח אחריות מקצועית כל עוד מתקיימת אחריותה על פי דין, המאוחר מבניהם.

5          לא מילא  הקבלן אחת מהתחייבויותיו בקשר לנספח זה, לרבות לא מסר הקבלן לידי החברה במועד את אישור הביטוח, יהווה הדבר הפרת הסכם יסודית, אולם לא יהיה בכך בכדי לפטור אותה מהתחייבות כלשהי בקשר עם פוליסות הביטוח הנ"ל.

6          החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לבדוק את אישור הביטוח ואת פוליסת   שימציא הקבלן ובמידה וידרשו התאמתם למתחייב מהוראות הסכם זה, מתחייב הקבלן לבצע את ההתאמה ללא דיחוי. מוסכם כי זכות הבדיקה והביקורת של החברה  , אינה מטילה עליה כל חובה ואחריות שהיא לגבי הביטוחים טיבם, היקפם, תוקפם או העדרם, ואין בה לגרוע מהתחייבויות חברת השירותים.

7          אין בעריכת הביטוחים הנ"ל ו/או באי עריכתם, ככל שלא ייערכו תוך הפרת הסכם זה על ידי הקבלן ו/או בעריכתם, כולם או חלקם, ע"י החברה ו/או כל הבאים מטעמה ו/או בביצוע תשלומים כלשהם בקשר אליהם מצד החברה ו/או כל הבאים מטעמה, כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויות הקבלן בהתאם להסכם זה, או כדי לשחרר אותה מחובתה לפצות את החברה ו/או כל הבאים מטעמה ו/או כל אדם שהוא, בגין כל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מפעילותה ו/או כתוצאה מאי קיום הוראות הסכם זה ע"י הקבלן.

8          למען הסר ספק מובהר בזאת, כי קביעת גבול האחריות כמפורט לעיל הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן. הקבלן מצהיר  ומאשר  כי הוא  מנוע  מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים לעיל.

9          היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי   הקבלן, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור ו/או לתקנם לפי העניין כאשר בכל ביטוח נוסף ו/או משלים, לעניין ביטוחי רכוש ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף לטובת החברה ו/או מי מטעמה. לעניין ביטוחי חבויות, יורחב הכיסוי לכלול אחריות צולבת.

10         הקבלן מצהיר  בזאת כי הוא  פוטר  את החברה והבאים מטעמה מאחריות לאובדן ו/או נזק העלול להיגרם לרכוש כלשהו, אשר הובא על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מטעמה במסגרת ההתקשרות וכן כלפי כל אדם ו/או גוף אשר החברה התחייבה לשפותו בכל הקשור למתן השירותים ו/או כלפי בעלי זכויות אחרים אשר בביטוח רכושם של בעלי הזכויות האחרים נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי הקבלן מאחריות לאובדן ו/או נזק העלול להיגרם לרכוש כלשהו של הקבלן ו/או שבאחריותו ו/או של הבאים מטעמו, ואולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 1. הקבלן מצהיר בזאת כי פוליסות הביטוח שתופקנה על ידו עבור פרויקט זה, ופרויקט זה בלבד, יכללו את ההרחבות המצ"ב, המתייחסות לכ"א מפרקי צד שלישי וחבות מעבידים , וכן הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית.

הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של המזמין כמפורט ברישא למסמך זה, הקבלן, קבלני המשנה של הקבלן בכל דרגה שהיא וכל אלה הבאים מכוחם, מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות.

הגדרת העבודות :     שירותי שמירה ואבטחה

 1. פרק ב' – ביטוח צד שלישי:

ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של -.5,000,000  ש"ח .

על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

2.1.                   כל אדם , שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו, בתנאי שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח.

2.2.       יצוין במפורש בפוליסה כי המזמין ייחשב לצורך פוליסה זו כצד שלישי.

2.3.       הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד "המזמין 

2.4.       הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 1. פרק ג' – ביטוח חבות מעבידים:

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות אחריות של  לתובע סך של -.20,000,000  ש"ח לאירוע אחד ולתקופת הביטוח .

על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

3.1.       לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.

3.2.       הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו.

הפוליסה תכלול סעיף שיפוי וכן ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 1. 4. ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית לקבלן ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו, בגבול אחריות המבטח שלא יפחת מסך -.5,000,000 ש"ח  למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין היפר חובה מקצועית, שמקורה במעשה או מחדל רשלני, טעות או השמטה שנעשו על ידי מי מיחידי המבוטח.

4.1.       הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות, אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים, מעשה מרמה על ידי עובד של המבוטח, אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח.

4.2.       בניגוד לכל האמור בכל מקום אחר בפוליסה או בדף הרשימה ונספחיה, הכיסוי ע"פ פוליסה זו כולל את אחריותו של המזמין הנובעת ממעשה או מחדל של הקבלן והבאים מטעמו. אין באמור כדי לפגוע בזכויות המבטח כנגד קבלני משנה של הקבלן

4.3.       הביטוח מורחב לכסות את המזמין בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו. לעניין זה מורחב שם המבוטח לכלול את המזמין בכפוף לסעיף "אחריות צולבת".

4.4.       התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.

4.5.       במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי תשלום הפרמיה ו/או נסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך 12חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח, ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות.

 1. מבוטל.
 1. הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:

6.1.       כל הכיסויים הביטוחים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד (הח"מ).

6.2.       המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה של כלי רכב, הורחב כך שהוא כולל גם את "המזמין " ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל הפרויקט, המפקח ( למעט אחריתו המקצועית ), קבלנים וקבלני משנה של הקבלן.

6.3.       במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בהתאם ובאופן אוטומטי, ע"פ הודעת המבוטח וגם או המזמין אלא אם כן נודיע למזמין על כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 60 (שישים) יום לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף.

6.4.       הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן שלח המבטח למזמין הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות 60 (שישים) יום מראש.

6.4.       כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על זכותו לתחלוף נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שה"המזמין " ע"פ חוזה ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל הפרויקט  התחייבו לשפותו טרם קרות מקרה הביטוח , למעט קבלני משנה וספקים של המזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

6.8.       כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות "המזמין " מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע למזמין  ושלעניין זה מוגדר מנכ"ל המזמין ו/או חשב המזמין ו/או האחראי על הביטוח אצל המזמין.

6.9.   כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי "המזמין " ע"פ חוזה זה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמין הם הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את "המזמין " , במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי "המזמין ", יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

6.10.     לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות.

6.11.     חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על הקבלן בלבד לרבות החובה לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות.

6.12.     חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים. על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".

6.13 הרחבת צד ג' או אחריות מקצועיות או חבות מעבידים (בהתאם לכיסוי הבסיסי אליו משויך הקוד) – כלי ירייה המוחזק כדין

הנני מצהיר כי יידעתי את מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את אישורם להפיק עבור פרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה ונספחיו

מפרט העבודות- (מסמך ו')

 

 

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

 

מכרז מס' מ/4/2023

קבלת שירותי שמירה ואבטחה באזור המרינה העירונית ובאתרים נוספים באילת

("מכרז אומדן")

 

מפרט לשמירה ואבטחה 

 

 1. נקודות השמירה במרינה: שומרים יוצבו בשתי נקודות שמירה שונות במרינה כמצוין בתשריט המרינה העירונית (מסמך ה').

נקודת שמירה אחת ממוקמת ליד המזח הצף (להלן: "נקודת המזח הצף") ונקודת שמירה שנייה ממוקמת בכניסה למעגן ספינות מסחריות (להלן: "נקודת המעגן המסחרי").

נקודות השמירה במרינה ישתנו מעת לעת על פי צרכי התפעול במרינה ויהיו עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 1. כמות השומרים ושעות השמירה:
  • השמירה בשתי נקודות השמירה הנזכרות בסעיף 1 דלעיל תתבצע בכל ימות השנה (כולל שבתות וחגים).
  • השמירה בנקודת המזח צף תתבצע מהשעה 20:00 ועד השעה 06:00 למחרת, ותבוצע ע"י מאבטח כללי, שומר אחד בלתי חמוש. מהשעה 06:00 בבוקר עד 20:00 נקודת המזח הצף תהא בלתי מאויישת.
  • השמירה בנקודת המעגן המסחרי תתבצע בכל שעות היממה (24 שעות) על ידי מאבטח בסיסי, שומר חמוש אחד.
  • כמות השומרים ושעות השמירה, אם להפחתה או לתוספת שומרים, (לרבות החלפת שומר חמוש בשומר לא חמוש או ההיפך) יכולות להשתנות לפי אילוצים ו/או צרכים בשטח. שינוי בכמות השומרים בסוג השומרים ובשעות השמירה יקבע על ידי מנהל המרינה או מי מטעמו בהודעה לקבלן של לפחות 24 שעות מראש.
  • בתקופת חופשת הקיץ, בתקופות החגים ובאירועים מיוחדים עשוי הקבלן להידרש לתגבר את מערך השומרים במרינה. כמו כן, עשוי הקבלן להידרש, בתקופות אלה, להציב שומר לא חמוש בגשר המרינה על מנת למנוע קפיצת בני נוער ממנו ולדאוג לפתיחתו וסגירתו בשעת הצורך, בתיאום עם מנהל המרינה.
 1. מערכת לחצני ביקורת:
 • הקבלן יתקין ויפעיל על חשבונו מערכת נקודות לביקורת נוכחות (לחצני ביקורת) בקצוות ולאורך כל אחד מהמזחים עד 10 נקודות, בנקודות שיורה עליהם מנהל המרינה.

ב.   מערכת לחצני הביקורת תהיה מבוססת על מסוף נייד קטן מימדים, עמיד בתנאי השטח, שימצא בידי כל שומר. המערכת תבסס על טכנולוגית TOUCH לבקרת שמירה, כאשר המידע הנאסף יעובד לדו"ח מחשב ויוגש למשרד המרינה מדי חודש, יחד עם החשבונית.

 1. מוקד אלחוטי
 • הקבלן יפעיל על חשבונו, מוקד אלחוטי במרחק שלא יעלה על 50 ק"מ מהמרינה. המוקד האלחוטי יעמוד בקשר עם המאבטחים/ שומרים וכן עם ניידת הסיור של הקבלן והכל על חשבונו של הקבלן.

ב.   בכל מקרה יופעל המוקד 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה ויהיה מאויש במשך כל שעות היממה.

ג.    הקבלן יעמיד, על חשבונו, לרשות המאבטחים/שומרים מכשירי קשר הקשורים למוקד שינוהל ע"י הקבלן.

 1. מפקח
 • הקבלן ימנה על חשבונו, מפקח במשרה מלאה אשר יהיה בקשר שוטף עם המאבטחים/שומרים במרינה/לגונה.
 • המפקח יהיה קצין יוצא צה"ל או משטרת ישראל, בעל כושר ארגוני.
 • המפקח יהיה אחראי לקיים קשר שוטף עם המאבטחים ו/או השומרים בגזרת אחריותו, יקפיד על הופעתם (לבוש וגילוח) החזקת הנשק וניקיונו, הימצאות פרטי הלבוש, התיעוד והרישוי הדרושים, יקפיד על תדרוך המאבטחים ו/או השומרים למשימות האבטחה/השמירה ומשימות ייחודיות למרינה אשר יקבעו ע"י נציג החברה.

             המפקח יוודא התייצבות המאבטחים ו/או השומרים לעבודתם והחלפתם בהתאם לצורך.

 

 

 

 

 

 

 

סיכום ראיון אישי למועמד לתפקיד מאבטח / שומר במרינה העירונית אילת

 

 

חלק א' – חלק זה ימולא על ידי המועמד

שם משפחה:______________ שם פרטי:______________ מס' ת.זהות_______________

תאריך לידה:______________ מקום לידה:______________ גיל: __________________

שרות צבאי / משטרתי סדיר כן/לא מס' שנים: _____ רובאי… 2/3/ מצב בריאותי תקין / לא תקין הערות למצב בריאותי:_____________________________________________________________

השכלה:  _____________________________________________________________

שנות לימוד: __________________

שליטה בעברית : טובה מאד / טובה / לא תקין (קריאה כתיבה דיבור)

שליטה באנגלית: טובה מאוד/ טובה/ לא תקין: בקריאה _____בכתיבה _____בדיבור______

הצהרה: הנני מצהיר בזאת שכל פרטי ונתוני נכונים, ידוע לי שאם ימצא שהפרטים שמסרתי אינם נכונים לא אוכל למלא תפקיד שומר / מאבטח במרינה העירונית אילת.

חתימת המעומד: ________________                           תאריך הראיון: _______________

 

חלק ב' – חלק זה ימולא על ידי הקבלן

ניסיון קודם בעבודה (פרט מהות התפקיד/ים בתחום האבטחה שמילא/ה המועמד בעבר. ________________________________________________________________________________________________________________________________________

במידה והמועמד עבר קורס הדרכה ו/או רענון למאבטח/שומר מלא את הטבלא הבאה:

סוג ההכשרה:_______________ מקום ההכשרה:________________ תאריך:_________

סוג ההכשרה:_______________ מקום ההכשרה:________________ תאריך:_________

בעל רישיון לנשק בעבר כן/לא: אם כן באיזה מסגרת:_______________אם לא, ציין סיבה אם רלוונטי: ____________________________________________________________________

תאריך הראיון:__________________                  חתימת הקבלן: ___________________

____________________________________________________________________

 

חלק ג' – חלק זה ימולא על ידי מנהל המרינה

הנני מאשר/לא מאשר את הנ"ל לתפקיד שומר לא חמוש/מאבטח חמוש במרינה העירונית אילת.

אישור זה מותנה במעבר בהצלחה של הכשרה מתאימה, וכל האישורים הנדרשים על פי דין. אין אישור זה גורע מסמכות החברה לדרוש החלפת המאבטח / שומר בכל עת.

תאריך הראיון: ___________________           חתימת מנהל המרינה: ________________

שאלון למועמד לאבטחת המרינה העירונית אילת

 

 1. נתונים אישיים

שם פרטי: _____________ שם משפחה: _____________ מס' ת.ז:____________

כתובת מגורים נוכחית: _______________________ טלפון: ________________

מין: זכר/נקבה,   מצב משפחתי: רווק/נשוי/גרוש/אלמן  תאריך לידה:  ____/___/___

תאריך עליה: _________________  ארץ עליה: __________________________

 1. שרות צבאי (כולל צבא זר):

תאריך גיוס: ______________ תאריך שחרור: _______________ שרות מלא כן/לא

תפקיד בשרות סדיר: ________ דרגה בשחרור ________ דרגה נוכחית _________

שרות בקבע: כן/לא, תפקיד בקבע: _________ תקופת שרות בקבע: ___________

תאר בקצרה את תפקידך העיקריים בצבא:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אם לא שרתת בצה"ל או שירות חלקי, פרט הסיבה:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

באיזה רמת רובאי השתחררת מהצבא: _____________________ (נא לצרף מסמך מאשר)

 1. השכלה:

תיכונית                                      על תיכונית

 

המוסד: _______________         ____________________               

מגמה: ________________        ____________________

תעודה: _______________         ____________________

 1. תעודת יושר:

האם ידוע לך על רישום פלילי שלך? לא/כן: ________________________________

______________________________________________________________

 1. נשק:

האם ברשותך נשק אישי? לא כן סוג הנשק: ___________ רישיון בתוקף עד________

 1. עבר רפואי כללי:

האם פנית לטיפול נפשי? לא/כן, פרט:____________________________________

______________________________________________________________

 1. השתלמויות חוץ – אקדמאיות (כולל קורסים צבאיים רלוונטיים):

סוג הלימודים/תעודה

א

ב

ג

ד

תחום הלימוד

    

המסגרת

    

שנת התחלה

    

שנת סיום

    

היקף לימודים (שעות)

    

תחומי התמחות ייחודיים

    
 1. ידיעת שפות:

שפה

רמה טובה מאוד

רמה סבירה

רמה חלקית

עברית

   

אנגלית

   

ערבית

   

אחר

   
 1. ניסיון כמאבטח:

מתאריך עד תאריך

מקום העבודה

התפקיד

סיבת עזיבה

    
    
 1. ניסיון תעסוקתי קודם:

הינך מתבקש למלא את הטבלא באופן כרונולוגי, מהתפקיד הנוכחי לתפקידים קודמים.

נא להתייחס לכל תפקיד בנפרד, כולל תקופות בהן לא עבדת.

 

 

תיאור התפקיד

שם המוסד ומיקומו

תאריכי התחלה וסיום

תחומי אחריות

סיבות עזיבה

תפקיד נוכחי

     

תפקידים קודמים

     

ציין שמות של ממליצים וטלפונים (רצוי מעבודות שונות) וצרף מכתבי המלצה (במידה וקיימים)

 1. ______________________________________________________________
 1. ______________________________________________________________
 1. ______________________________________________________________
 1. פעילות נוספת:

ציין בטבלה פעילויות נוספות (ציבוריות, התנדבויות וכיו"ב) בהן היית מעורב בעבר, או שהינך מעורב כיום. (עשה זאת באופן כרונולוגי היום לעברך).

התפקיד

שם המוסד

התקופה

תיאור פעילות

    
    
    
 1. הסבר את מניעיך להגשת מועמדות לתפקיד, פרט מהם ציפיותיך ממקום העבודה המיועד:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 1. תאר את פעילותך העיקרית בזמנך הפנוי, כיצד אתה מעדיף לבלות זמן פנוי?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 1. פרט את תכניותיך לעתיד במישור המקצועי והאישי:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 1. האם נראה לך חשוב שנדע עליך פרטים נוספים, או שברצונך להסב את תשומת לבנו לנקודות מסוימות בשאלון?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 הצהרה:

אני החתום מטה, מאשר שכל הפרטים שמסרתי לעיל, נכונים.

תאריך: _______________                              חתימת המועמד: ___________________

 

 

תוכן אקורדיון

מפרט לאקדח

 1. אקדח חצי אוטומטי בעל מחסנית בקיבולת 12 כדורים לפחות.
 1. אורך הקנה: " 3.5 לפחות.
 1. קליבר 9 מ"מ פרבלום.
 1. מחסנית רזרבית חובה (סה"כ 2 מחסניות).
 1. נרתיק תואם לאקדח, פונדה תואמת למחסנית וחגורה מתאימה לנשיאת ציוד החובה.

הודעת תכ"ם מס' ה.8.2.1.3 עלות שכר למעסיק לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה (מיום 01/04/2023) ותחשיב החברה (מסמך ז')

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

 

מכרז מס' מ/4/2023

קבלת שירותי שמירה ואבטחה באזור המרינה העירונית ובאתרים נוספים באילת

("מכרז אומדן")

 

תחשיב החברה

 

הודעת תכ"ם מס' ה.8.2.1.3 עלות שכר למעסיק לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה (מיום 01/04/2023)

 

 

 

 

 

הצהרת הקבלן:

הקבלן מצהיר בזה כי קרא והבין את תחשיב החברה ואת הודעת תכ"ם מס' ה.8.2.1.3 עלות שכר למעסיק לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה מיום 01/04/2023 וכפי שתתעדכן מעת לעת, כי קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת והוא מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לכל הדרישות אשר מפורטת במסמכים אלה.

 

הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ערבויות  – (מסמכים ח' + ח'1)

 

 

נוסח ערבות בנקאית בהתאם לסעיף 4 לתנאי המכרז

לכבוד:

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

ת.ד. 1582

אילת

א.ג.נ,

הנדון: ערבות בנקאית מספר

 

 

על פי בקשת ____________________________ (להלן: "המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 25,000 ש"ח (במילים: עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים) בקשר עם מכרז מס' מ/4/2023 קבלת שירותי שמירה ואבטחה באזור המרינה העירונית ובאתרים נוספים באילת ("מכרז אומדן") ולהבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי המכרז.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, מיד עם דרישתכם הראשונה (ולא יאוחר מ- 3 ימים) בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

במכתבנו זה:

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד 12/09/2023 ועד בכלל.

דרישה שתגיע אלינו אחרי 12/09/2023 לא תענה.

לאחר יום 12/09/2023 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,

 

נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה "ערבות ביצוע"

 

 

לכבוד

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

ת.ד. 1582

אילת

א.נ.,

הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

 

על פי בקשת __________________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 70,000 ש"ח (שבעים אלף שקלים חדשים)  (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר עם מכרז מס' מ/4/2023 קבלת שירותי שמירה ואבטחה באזור המרינה העירונית ובאתרים נוספים באילת ("מכרז אומדן")   ולביצוע כל התחייבויותיו בהתאם לתנאי המכרז ולהסכם ההתקשרות שנחתם מכוחו.

אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

"המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

"מדד הבסיס" – המדד לחודש אפריל שנת 2023, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר משבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום __________

 (יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

בכבוד רב,

בנק __________

כתובת: ____________________ טלפון: __________ פקס: __________

 

תצהיר העסקת עובדים זרים כדין

ותשלום שכר מינימום – (מסמך ט')

 

תצהיר

בדבר העסקת עובדים זרים כדין, תשלום שכר מינימום ושוויון זכויות

לאנשים עם מוגבלות

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

 1. אני הוסמכתי כדין על ידי ________________ (להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה מכרז מס' מ/4/2023 קבלת שירותי שמירה ואבטחה באזור המרינה העירונית ובאתרים נוספים באילת ("מכרז אומדן") (להלן: "המכרז").
 1. הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:

(א)        המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים.

(ב)        עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים.

(ב)        אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים  – כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת הצעות.

 1. הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:

            (א)       המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.

(ב)        עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום.

(ג)         אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום  – כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת הצעות.

 1. הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:

(א)       הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק שוויון זכויות) לא חלות עליו;

        (ב)        (א)    הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן;

           (ב)     אם המציע מעסיק 100 עובדים לפחות, הוא הצהיר על התחייבותו לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף 8(ה) לחוק שוויון זכויות;

           (ג)      המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה (ב) ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה – הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן;

           (ד)     המציע הצהיר על התחייבותו להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

לעניין הסעיפים לעיל:

"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981;

"בעל זיקה" – כל אחד מאלה:

(1) חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;

(2) אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:

(א) בעל השליטה בו;

(ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק;

(ג) מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;

(3) אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק.

"הורשע", בעבירה – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג (31 באוקטובר 2002);

"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א-1991;

"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987;

"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;

 1. זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

______________

חתימת המצהיר/ה

 

אישור

אני הח"מ ______________, עורך דין, רישיון מס' ___________ מכתובת __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ____________________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

____________________

עו"ד

תצהיר לעניין קיום חובות המציע בעניין

שמירה על זכויות עובדים  – (מסמך י')

 

תצהיר לעניין קיום חובות המציע בעניין שמירה על זכויות עובדים

(ייחתם על ידי המציע וכן על ידי בעלי השליטה בו)

 

 1. אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:
 1. אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ (להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה ולקיום התחייבויות המציע על פי חוזה המכרז בקשר למכרז מס' מ/4/2023 קבלת שירותי שמירה ואבטחה באזור המרינה העירונית ובאתרים נוספים באילת ("מכרז אומדן") שפרסמה החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) (להלן: המכרז).

 

 1. השכר שישולם על ידי המציע למאבטח כללי עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ_____ ש"ח לשעה. השכר שישולם על ידי המציע למאבטח בסיסי עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ_____ ש"ח לשעה.
 1. עלות השכר למעביד לשעת עבודה של מאבטח כללי, כולל כל המרכיבים המתחייבים על פי כל דין, לא תפחת מ_______ ש"ח לשעה. עלות השכר למעביד לשעת עבודה של מאבטח בסיסי, כולל כל המרכיבים המתחייבים על פי כל דין, לא תפחת מ_______ ש"ח לשעה. עלות השכר תעודכן בהתאם לשינויים מכוח הוראות חוק ו/או צו הרחבה ו/או על פי כל דין.

 

 1. הנני מצהיר כי המציע מקיים את כל חובותיו בעניין שמירה על זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים, אם וככל שחלים על המציע.
 1. המציע שילם ומשלם בקביעות לכל עובדיו המועסקים במסגרת המכרז שכר שאינו נמוך משכר המינימום לפי חוק שכר מינימום תשמ"ז-1987 ותקנותיו וכן הבראה, גמל ופיצויים/פנסיה בהתאם להסכם המכרז ועל פי כל דין.
 1. המציע לא הפר את חוק חובת עבודת הנוער תשי"ג-1953.
 1. זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

______________

חתימת המצהיר/ה

 

אישור

אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

____________________

עו"ד

עמידה בחוקי העבודה (מסמך י"א)

 

עמידה בחוקי העבודה

המציע מתחייב בכתב לקיים בתקופת ההסכם לרבות בתקופות ההארכה ככל שיהיו על פי ההסכם, את כל האמור בחוקים הבאים:

 • פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה), 1945.
 • פקודת הבטיחות בעבודה, 1946.
 • חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תשי"ט-1949.
 • חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951.
 • חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951.
 • חוק החניכות, תשי"ג-1953.
 • חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953.
 • חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954.
 • חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954.
 • חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958.
 • חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959.
 • חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967.
 • חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה-1995.
 • חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957.
 • חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987.
 • חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988.
 • חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), תשנ"א-1991.
 • חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996.
 • פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
 • סעי, 8 לחוק הטרדה מינית, תשנ"ח-1998.
 • חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001.
 • סעי, 6 לחוק מידע גנטי, תשס"א-2000.
 • חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002.
 • חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006.
 • סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), תשנ"ז-1997.

 

החוקים המפורטים בתוספת השלישית

לחוק האכיפה של דיני העבודה (מסמך י"ב)

 

 

רשימת החוקים המפורטים בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב – 2011

 

 1. מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית;
 2. תשלום דמי חופשה לפי סעיפים 10 ו-11 לחוק חופשה שנתית;
 3. תשלום פדיון חופשה לפי סעיף 13 לחוק חופשה שנתית;
 4. איסור העסקה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעיף 6 לחוק שעות עבודה ומנוחה;
 5. איסור העסקה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם להוראות היתר שניתן לפי הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה;
 6. איסור העסקה במנוחה השבועית בלא היתר, לפי סעיף 9 לחוק שעות עבודה ומנוחה;
 7. תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה;
 8. תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה;
 9. איסור העסקת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף 20 לחוק עבודת הנוער;
 10. איסור העסקת נער במנוחה השבועית לפי סעיף 21 לחוק עבודת הנוער;
 11. איסור העסקת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף 24 לחוק עבודת הנוער;
 12. איסור העסקת נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף 25 לחוק עבודת הנוער;
 13. איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף 25 לחוק הגנת השכר – כשניכוי הסכומים היה ביוזמת מזמין השירות או לפי הוראותיו;
 14. העברת סכומים שנוכו, לפי סעיף 25א לחוק הגנת השכר;
 15. איסור הלנת שכר לפי סעיף 25ב(ב1)(1) לחוק הגנת השכר;
 16. תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום;
 17. תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה, לפי סעיף 33יד(ב) לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957;
 18. תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה;
 19.  
 
 • תשלומים לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2013, בנושאים המנויים בפרטים 1, 3, 4, 5, 7 ו-8 שבתוספת לחוק האמור.
 1. מיום 6.8.2013
 2. תיקון מס' 3
 3. ס"ח תשע"ג מס' 2406 מיום 6.8.2013 עמ' 201 (ה"ח 781)
 4. הוספת פרט (19)
 1. מיום 15.7.2014
 2. תיקון מס' 4
 3. ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 605 (ה"ח 535)
 4. (4) איסור העבדה העסקה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעיף 6 לחוק שעות עבודה ומנוחה;
 5. (5) איסור העבדה העסקה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם להוראות היתר שניתן לפי הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה;
 6. (6) איסור העבדה העסקה במנוחה השבועית בלא היתר, לפי סעיף 9 לחוק שעות עבודה ומנוחה;
 7. (7) תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה;
 8. (8) תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה;
 9. (9) איסור העבדת העסקת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף 20 לחוק עבודת הנוער;
 10. (10) איסור העבדת העסקת נער במנוחה השבועית לפי סעיף 21 לחוק עבודת הנוער;
 11. (11) איסור העבדת העסקת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף 24 לחוק עבודת הנוער;
 12. (12) איסור העבדת העסקת נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף 25 לחוק עבודת הנוער;
 1. מיום 1.8.2017
 2. צו (מס' 2) תשע"ז-2017
 3. ק"ת תשע"ז מס' 7845 מיום 1.8.2017 עמ' 1415
 4. תשלומים לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2013, בנושאים המנויים בפרטים 1, 3, 4, 5 ו-7 7 ו-8 שבתוספת לחוק האמור.

רשימת צווי הרחבה (מסמך י"ג)

 

 

רשימת צווי הרחבה

 

 • צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה.
 • צו הרחבה לעניין השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה.
 • צו הרחבה לפנסיה חובה.
 • צו הרחבה לעניין דמי חג.
 • צו הרחבה בדבר תוספת יוקר.
 • צו הרחבה בענף הניקיון ואחזקה 1979.
 • צו הרחבה בענף השמירה 2009.
 • צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957.

 

 

נספח בטיחות וגהות (מסמך י"ד)

נספח בטיחות וגהות

 

.1 כללי

1.1      הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם בקפדנות,  במיומנות ובדקדקנות.

  1.2    הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי החברה והציבור כפועל יוצא  של עבודתו, ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה, תקלה או אירוע חריג כלשהו.

 1. 2. חקיקה

      2.1 הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד

             לרבות:

 א. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש – תש"ל( 1970  ותקנותיה.

 ב. חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד – 1954 ותקנותיו.

 ג. חוק החשמל תשי"ד – 1954 ותקנותיו.

 ד. חוק עבודת הנוער תשי"ג – 1953 ותקנותיו.

 ה. כל דין אחר החל על עבודתו.

  2.2     הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של החברה או של כל גוף

            אחר החלות היום ואשר יחולו בעתיד.

 .3 הכרת העבודה

הקבלן מצהיר כי ביקר במקו השונים של ביצוע העבודות על פי מכרז זה  וסביבותיהם ובחן את דרכי הגישה, והינו מודע לאופי העבודה, לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית.

 .4 איסור מעשה מסוכן

  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה     או מחדל, העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.

 1. השגחה על העבודה

    5.1   הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה, אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק  דורש ימנה

            מנהל עבודה מוסמך.

5.2      הקבלן יוודא שכל עבודה תתבצע באופן בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת.

 1. אתר העבודה

     6.1  הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה.

    6.2   הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות.

 1. אמצעי אזהרה

הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה, ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיהיה דרוש עפ"י דין או עפ"י הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

 1. עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים

עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים     או תלולים(, תשמ"ו- .1986

 1. עבודה בגובה

הקבלן יכשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה) נוסח חדש) ,תש"ל –  1970 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), תשמ"ח-1988  לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה ) תש"ז – 2007  ולכללי הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה.

 1. עבודה במקום מוקף

 עבודה במקום מוקף (כניסה לכוכי ביוב, תאי ביקורת, מיכלים וכד' (תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה תש"ל – 1970.

 1. עבודות חשמל ו/או עבודות שיש עימן סיכון התחשמלות.

     11.1 עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל.

     11.2 הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח-חי. במקרה הצורך יש לנתק את הזרם.

      11.3   ניתוק זרם החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל, התחברות למקור חשמל ניתוק/חיבור מכשירי חשמל, תיעשה אך ורק בידיעתו ובאישורו של המפקח מטעם החברה.

      11.4   הקבלן יוודא טרם תחילת העבודה, שסביבת העבודה בה הוא מתכוון לעבוד,  יבשה,     נקייה ממוליכים גלויים ומוארקת.

      11.5   הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים העומדים בתקנים לעניין בידוד כפול.

      11.6   כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת( בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד.

      11.7   הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכי חשמל גלויים במקום העבודה.

 1. עבודה בדרכים

 הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים בהתאם להוראות כל דין.

 1. עבודה באש גלויה

בעת ביצוע עבודות כגון: חימום, חיתוך, ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש גלויה,  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ,לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים, הרחקה וניטרול של חומרים דליקים, חציצה וכד'.

 1. מקצועיות, כשירות והדרכת עובדי הקבלן

      14.1 הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה,  מספר מספיק של עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם ע"פ צורך.

      14.2  הקבלן מתחייב טרם תחילת העבודה להדריך את עובדיו ו/או מי מטעמו על  חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית עפ"י  דין והסכם זה ע"י באמצעות בעל מקצוע מתאים כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים),התשנ"ט – 1999  הקבלן יוודא כי עובדיו הבינו את ההדרכה והסיכונים בעבודה אליהם חשופים וכי הם פועלים על פיה. הקבלן יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצרכי העובדים ולפחות אחת לשנה.

     14.3  הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין.

 1. ציוד מגן אישי

הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי( התשנ"ז 1997- ויוודא שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם לרבות: נעלי בטיחות, ביגוד, קסדות מגן,  כובעים,כפפות, משקפי מגן, אוזניות, מעילי גשם, ציוד למניעת נפילה מגובה וביגוד זוהר.

 1. ציוד, מכונות, כלים, חומרים ופסולת

       16.1 הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.

 16.2       הקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים המוגנים לבטח, ולקיים את התקני הבטיחות והמיגונים כך שלא תיווצר אפשרות לפגיעה בנפש.

       16.3 הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה, הציוד, הפסולת והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך ויונחו באופן ובמקום שימנע כל נזק אפשרי לאדם או לרכוש.

       16.4 הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכאני-הנדסי, כלי התעבורה, כלי ההרמה, אביזרי הרמה וכו' יהיו תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.

       16.5 הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכאני-הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג  בכלי תעבורה אחר  יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.

 1. 17. תאונות עבודה ומקרים מסוכנים

       17.1 הקבלן מתחייב לדווח לאגף הפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה על כל תאונת עבודה, שבגינה נעדר עובד מטעמו מעל 3 ימים ומיידית במידה וגרמה חו"ח למותו.

       17.2 הקבלן מתחייב לדווח מיידית ובכתב למפקח מטעם החברה על כל תאונת עבודה או מקרה מסוכן תוך כדי ביצוע העבודה.

       17.3 הקבלן מתחייב למסור את כל המידע הידוע לו לרבות מסמכים כתובים ולשתף פעולה עם החברה ו/או מי מטעמה בעת תחקיר תאונות ומקרים מסוכנים.

 1. משמעת והטלת סנקציות

      18.1 הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות החברה, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה או בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או רכוש.

      18.2 הקבלן ימסור, לפי דרישת החברה את רשימת  כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג ע"פ דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך לו או להם, לרבות ציוד, מכונות וכלי רכב.

18.3       הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו .

     18.4  נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן – הקבלן מסכים כי הערכת שווי הנזק כפי שנעשתה ע"י החברה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עמו.

      18.5 לא מילא הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו, או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זהרשאית ה חברה להטיל קנס בשווי של עד 1,000 ש"ח לכל יום ו/או מקרה, וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן ע"פ ההסכם.

נספח א'

אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)

באישור קיום ביטוחים תבוא הפיסקה הבאה: אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 

מבקש האישור הראשי*

גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור*

המבוטח/ה

אופי העסקה והעיסוק המבוטח*

מעמד מבקש האישור*

שם

חברה כלכלית לאילת ואו עיריית אילת ואו חברות שלובות ,אחיות או בנות (אשר כולן יחדיו להלן "החברה")

 

שם  

אופי העסקה:

☐נדל"ן

☒שירותים

☐אספקת מוצרים

☐אחר: ______

העיסוק המבוטח:

שירותי שמירה ואבטחה __________

☐משכיר

☐שוכר

☐זכיין

☐קבלני משנה

☒מזמין שירותים

☐מזמין מוצרים

☐אחר: ______

ת.ז./ח.פ.

511042889

ת.ז./ח.פ.

 

ת.ז./ח.פ.

 

מען

פארק התעשייה "אילתם" מבנה אמת"ל, 2, ת.ד. 1582 אילת

מען

 

מען

 

תיאור הקשר למבקש האישור הראשי:  מבקש אישור נוסף

כיסויים

 

סוג הביטוח

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר הפוליסה

נוסח ומהדורת הפוליסה*

תאריך תחילה

(ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)

תאריך סיום

גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח

מטבע

כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים ****

 
 

לתקופה

למקרה*

 
         

 

 
          
          
 

צד ג'

    

5,000,000

 

302 אחריות צולבת

304 הרחב שיפוי

305 הרחבת צד ג' או אחריות מקצועיות או חבות מעבידים (בהתאם לכיסוי הבסיסי אליו משויך הקוד) – כלי ירייה המוחזק כדין

307 קבלנים וקבלני

משנה.

309 ויתור על תחלוף

לטובת מבקש האישור

315 כיסוי לתביעות מל"ל

321 מבוטח נוסף בגין

מעשי או מחדלי המבוטח

– מבקש האישור

322 מבקש האישור

מוגדר כצד ג' בפרק זה

328 ראשוניות

329 רכוש מבקש האישור

יחשב כצד ג'

336 ביטול חריג אחריות מקצועית במסגרת ביטוח צד ג' לנזקי גוף

 
 

אחריות מעבידים

    

20,000,000

 

305 הרחבת צד ג' או אחריות מקצועיות או חבות מעבידים (בהתאם לכיסוי הבסיסי אליו משויך הקוד) – כלי ירייה המוחזק כדין

309 ויתור על תחלוף מבקש

האישור

319 מבוטח נוסף – היה

ויחשב כמעבידם של מי

מעובדי המבוטח

328 – ראשוניות

342 הרחבת מעבידים – כלי ירייה

 
         

 

 
 

אחריות מקצועית

    

5,000,000

 

301 אובדן מסמכים

303 דיבה, השמצה והוצאת

לשון הרע בא. מקצועית

305  הרחבת צד ג' או אחריות מקצועיות או חבות מעבידים (בהתאם לכיסוי הבסיסי אליו

משויך הקוד) – כלי ירייה המוחזק כדין

309 ויתור על תחלוף לטובת

מבקש האישור

321 מבקש האישור מבוטח

נוסף בגין מעשי או מחדלי

המבוטח

325מרמה ואי יושר עובדים

326 פגיעה בפרטיות

במסגרת כיסוי אחריות

מקצועית

327עיכוב/שיהוי עקב מקרה

ביטוח

328 ראשוניות

332 תקופת גילוי 12 חודשים

 

 

 
 

 

       

 

 
           

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)*:

001  אבטחה

ביטול/שינוי הפוליסה *

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 60  יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

 

חתימת האישור

המבטח:

* באישור ביטוח כללי לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

**** יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה הסגורה המנויה בנספח ד' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. במקרה של קודי כיסוי הכוללים נתון הנדרש למלא, יש להציג בנוסף את המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה.

 

נספח ג' – נספח השירותים

תיאור השירות נשוא ההתקשרות

קוד השירות

תיאור השירות נשוא ההתקשרות

קוד השירות

אבטחה

001

רוקחות

071

אחסון/ מחסנים (לרבות מחסני ערובה וקירור)

002

רכב/מוסכים/חנייה/הסעות

072

אספקת גז ודלק

003

רפואה משלימה

073

אשפה ושירותי מחזור

004

שיפוצים

074

בדיקות מעבדה ודגימות

005

שירות לאומי

075

ביגוד/ טקסטיל/ אופנה

006

שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי ומלונאות

076

ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי

007

שירותי ביקורת

077

בית מטבחיים/ משחטות

008

שירותי גניזה וארכיב

078

בניה – עבודות קבלניות גדולות

009

שירותי דת

079

בעלי חיים

010

שירותי מעבדה/תיקונים/התקנה/חלפים

080

בקרה, ביקורת תקנים ושמאות

011

שירותי משרד

081

בקרת מוסדות חינוך

012

שירותי ניהול

082

בריאות הנפש

013

שירותי ניטור

083

בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות

014

שירותי פיקוח ובקרה

084

בתי אבות ומעונות

015

שירותי פיקוח, תכנון ובקרה (בניה)

085

גביה וכספים

016

שירותי פיקוח, תכנון ובקרה (כללי)

086

גינון, גיזום וצמחיה

017

שירותי קוסמטיקה

087

דברי ערך/ אספנות/ אומנות

018

שירותי תחזוקה ותפעול

088

דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

019

שירותי תחזוקת מערכות

089

דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים

020

שירותים אווירי/ימי

090

הדרכות/ קורסים/ סדנאות

021

שירותים בחו"ל

091

הובלות והפצה

022

שירותים לציבור (לרבות: גופים ציבוריים, מלכ"ר וחל"צ)

092

הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור

023

שירותים משפטיים

093

הכנת מכרזים נהלים והנחיות

024

שירותים פרא רפואיים

094

הסעת נוסעים

025

שירותים רפואיים

095

הפקת אירועים/אולמות אירועים

026

שכירויות והשכרות

096

הריסות/פינויים

027

תאגידי מים / מכון טיהור שפכים

097

השקעות ויזמות

028

תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת

098

התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה

029

תכשיטים/ אבני חן

099

חברות מנהלות

030

תפעול ציוד

100

חדר כושר/ אימוני ספורט

031

תקשורת וחברות הסלולר

101

חדרי כושר וספורט

032

שירותי הגברה/תאורה

102

חומרים מסוכנים וכימיקלים – פסולת, פינוי והובלה

033

שירותי חומרה ו/או תוכנה

103

חינוך/קורסים/סדנאות

034

שירותי שיווק, פרסום ומדיה

104

חקירות

035

קבלן עבודות תמ"א/שימור/תחזוקה/בנייה

105

חקלאות – צומח/חי

036

מכרה/מחצבה

106

טיסות

037

מטווח ירי

107

יועצים/מתכננים

038

שירותי הקמה (יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "העיסוק המבוטח")

108

כוח אדם

039

שירותי הדברה

109

מהנדס, אדריכל, הנדסאי

040

שירותי שליחויות

110

מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל

041

111

מחקרים וסקרים

042

112

מחשוב

043

113

מידע

044

114

מיפוי

045

115

מכירת/רכישת/השכרת ציוד (יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "העיסוק המבוטח")

046

116

ממוני ויועצי בטיחות

047

117

מעליות – תחזוקה/ שירות/ וחלפים

048

118

מערכות בקרה ושליטה

049

119

מערכות גילוי וכיבוי אש

050

120

מערכות השקיה והולכת מים

051

121

מערכות פוטו-וולטאיות

052

122

מפעל ייצור (יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי העסקה" "העיסוק המבוטח")

053

123

נדל"ן / השקעות ויזמות

054

124

נופש וטיולים (לרבות מדריכים)/קייטנות/פעילות לילדים

055

125

ניהול מבנים

056

126

ניקיון

057

127

נשק וחומרי נפץ

058

128

ספרינקלרים

059

129

עבודות מתכת

060

130

עבודות עץ

061

131

עבודות תחזוקה ושיפוץ (חשמל/איטום/אינסטלציה)

062

132

פלסטיק

063

133

פעילות בחוץ לארץ

064

134

ציוד תאורה והגברה

065

135

צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה

066

136

צמ"ה

067

137

צנרת והנחת קווי מים וביוב

068

138

קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות)

069

139

קמעונאות (יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי העסקה" "העיסוק המבוטח")

070

140

 

נספח ד' – כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

כיסויים נוספים בתוקף

קוד הסעיף

כיסויים נוספים בתוקף

קוד הסעיף

אובדן מסמכים

301

371

אחריות צולבת (למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור)

302

372

דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית

303

373

הרחב שיפוי בגין מעשי ומחדלי/מוצרי/עבודות/פעילות המבוטח

304

374

הרחבת צד ג' או אחריות מקצועיות או חבות מעבידים (בהתאם לכיסוי הבסיסי אליו משויך הקוד) – כלי ירייה המוחזק כדין

305

375

הרחבת צד ג' – נזק בעת שהות זמנית בחו"ל

306

376

הרחבת צד ג' – חבות כלפי צד ג' במסגרת הכיסוי המכוסה בפוליסה בגין קבלנים וקבלני משנה

307

377

ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר (יש לפרט את פרטי הגורם ע"י שם וכתובת/מספר ח.פ/מספר ת.ז/קבוצה מאפיינת), למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון.

308

378

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון.

309

379

כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר

310

380

כיסוי אובדן תוצאתי בגין נזק לרכוש עבור מבקש האישור

311

381

כיסוי בגין נזק גוף שנגרם משימוש בצמ"ה

312

382

כיסוי בגין נזקי טבע

313

383

כיסוי גניבה פריצה ושוד

314

384

כיסוי לתביעות המל"ל

315

385

כיסוי רעידת אדמה

316

386

מבוטח נוסף – אחר (יש לפרט את פרטי הגורם ע"י שם וכתובת/ מספר ח.פ/ מספר ת.ז/ קבוצה מאפיינת),

317

387

מבוטח נוסף – מבקש האישור

318

388

מבוטח נוסף – היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח

319

389

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – אחר (יש לפרט את פרטי הגורם ע"י שם וכתובת/ מספר ח.פ/ מספר ת.ז/ קבוצה מאפיינת),

320

390

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור

321

391

מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה

322

392

מוטב לתגמולי ביטוח – אחר (יש לפרט שם וכתובת את פרטי המוטב)

323

393

מוטב לתגמולי ביטוח – מבקש האישור

324

394

מרמה ואי יושר עובדים

325

395

פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית

326

396

עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח

327

397

ראשוניות (המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור)

328

398

רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' (למעט נזק שנגרם לרכוש מבוטח או שהיה יכול להיות מבוטח במסגרת פרק הרכוש).

329

399

שעבוד לטובת גורם אחר (יש לפרט שם וכתובת את פרטי הגורם)

330

400

שעבוד לטובת מבקש האישור

331

401

תקופת גילוי (יש להוסיף תאריכים לציין מספר חודשים)

332

402

גבול האחריות בכיסוי לטובת ההתקשרות מול מבקש האישור בלבד.

333

403

תקופת תחזוקה (יש לציין מספר חודשים) במסגרת פוליסת עבודות קבלניות

334

404

תקופת שיפוי (יש לציין מספר חודשים)

335

405

ביטול חריג אחריות מקצועית במסגרת ביטוח צד ג' (יש לציין בגין: נזקי גוף או רכוש או גוף ורכוש)

336

406

ביטול חריג חבות מוצר במסגרת ביטוח צד ג' (יש לציין בגין: נזקי גוף או רכוש או גוף ורכוש)

337

407

הרחבת כיסוי על בסיס ערך כינון במסגרת פוליסת רכוש

338

408

הרחבה לסיכון סייבר

339

409

הרחבת רעידות והחלשת משען

340

410

הרחבת נזק עקיף עקב פגיעה במתקנים וכבלים תת קרקעיים

341

411

הרחבת מעבידים – כלי ירייה.

342

412

הרחבת הכיסוי לנזקים שייגרמו בעת פריקה ו/או טעינה

343

413

הרחבת הכיסוי לעבודות בגובה

344

414

הרחבה לנזק בגין פרעות ושביתות

345

415

הרחבה לנזקי חשמל ללוחות חשמל, פיקוד ושנאים

346

416

הרחבת שם המבוטח בביטוח חבות המוצר ביחס לפגם במוצרים שסופקו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או תוחזקו על ידי המבוטח ו/או מי מטעמו

347

417

ביטול סייג רכוש עליו פעלו במישרין בביטוח צד ג' 

348

418

ביטול סייג רכוש בשליטה, בחזקה ופיקוח בביטוח צד ג'

349

419

הרחבת חבות כלפי קבלנים וקבלני משנה בביטוח חבות מעבידים היה ומבקש האישור יחשב כמעבידם

350

420

351

421

352

422

353

423

354

424

355

425

356

426

357

427

358

428

359

429

360

430

361

431

362

432

363

433

364

434

365

435

366

436

367

437

368

438

369

439

370

440

תשריט המרינה העירונית
תשריט המרינה העירונית
רחבת המרינה וגבולותיה
כלי נגישות