מכרז פומבי מס' מ/4/2020 ביצוע עבודות בחופים באילת – סככות הצללה, הסדרת קיר חוף ומקלחת חוף