מכרז פומבי מס' מ/3/2024 – חוף המזח (חוף הויליג' לשעבר)

חברת מזח תיירות אילת בע"מ באמצעות החברה הכלכלית לאילת בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "המזמינה"), מזמינה בזאת הצעות קבלת הרשאה להפעלה ולתחזוקה של חוף רחצה במתחם המזח, החוף הדרומי, בעיר אילת (חוף הויליג' לשעבר) במקרקעין הידועים כגוש 40030, חלקה 10 אשר חלה עליה תב"ע 5/11/03/2 ובו פעל "חוף הויליג"" (להלן: "המתחם" ו/או "מתחם חוף") וזאת בתמורה לתשלום דמי הרשאה חודשיים, הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז הפומבי מ/3/2024 (להלן: ״המכרז״).

 

כלי נגישות