מכרז פומבי מס' מ 2.2016 בדבר התקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני ריהוט רחוב

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן: "חכ"א"), מעוניינת לקבל הצעות להקמתם של מתקנים, כהגדרתם להלן, וכן, לתחזוקת מתקנים, תפעולם וביצוע פרסום חוצות על גביהם לתקופת החוזה.