מכרז פומבי מס' מ/1/2023 השלמות פיתוח לאכלוס ושצ"פים בשחמון רובע 2

 החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ  מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות להשלמות פיתוח לאכלוס ושצ"פים בשחמון 2 באילת  אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.
להלן מסמכי המכרז להורדה:

מסמכי מכרז פומבי 1.2023 השלמות פיתוח לאכלוס ושצפים בשחמון 2 באילת

כתב כמויות – השלמות פיתוח שחמון רובע 2

מפרט טכני מיוחד – השלמות פיתוח ושצפים שחמון 2

חברה

שם

טלפון

פקס

דוא"ל

מהוד הנדסה בע"מ -כבישים, תנועה ותיאום מערכות

רועי לאון

08-6288060

08-6288070

roy@mahod.co.il mahodta@mahod.co.il

טיקטין – חשמל תאורה ותקשורת

אמיר

 שרה בן שלוש

08-9310500

 

amir@tiktin.co.il
sara@tiktin.com

פיט לדרר – אדריכל נוף

 

03-6391087

 

petewl@bezeqint.net

אילנה שפילברג – נגישות ובטיחות

אילנה שפילברג

050-7989632 

 

shpilberg64@gmail.com

עירית בן ציון – השקייה

עירית בן ציון

 

 

gomei@netvision.net.il

תנאי המכרז

א.ג.נ.,

 

הנדון: מכרז פומבי מס' מ/1/2023 השלמות פיתוח לאכלוס ושצ"פים בשחמון 2 באילת

("מכרז אומדן")

 

1.       מהות המכרז ותוכן המסמכים

1.1        החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן: "החברה" או "חכ"א") מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות להשלמות פיתוח לאכלוס ושצ"פים בשחמון 2 באילת (להלן – "העבודות") אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.

         

1.2        המסמכים דלהלן, המצורפים בזה, מהווים את מסמכי המכרז:

מסמך א' – תנאי המכרז (מסמך זה);

מסמך ב' – הצעת המציע כולל הצהרת המציע;

מסמך ג' – נוסח החוזה, כולל נספחי ביטוח לרבות הצהרות ונספח עבודה בחום;       

מסמך ד'- מפרט טכני כללי בין משרדי כולל פרק 00 – מוקדמות (לא מצורף);

מסמך ה' – מפרט טכני מיוחד;

מסמך ו' – כתב כמויות ומחירים;

מסמך ז' – תנאים מיוחדים לחוזה;

מסמך ח' – רשימת תוכניות + תוכניות (בתיק נפרד);

מסמך ט' + ט' 1 – נוסח הערבויות;

מסמך (י) – תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין, תשלום שכר מינימום ושוויון זכויות   לאנשים עם מוגבלות;

קובץ הנחיות של היחידה לאיכות הסביבה בעיריית אילת.

נוהל מינהל ההנדסה – הסדרי תנועה.

נספח בטיחות וגהות.

 

1.3        החברה רשאית, עד לתאריך שנקבע להגשת ההצעות, בכפוף למתן הודעה מתאימה ואף הארכה במידת הצורך, של המועד האחרון להגשת ההצעות כאמור בסעיף 10.1 להלן, לערוך שינויים ו/או הוספות ו/או הפחתות בכל מסמך ממסמכי המכרז. שינויים ו/או הוספות ו/או הפחתות כאמור, יהוו תוספות להוראות אלו ו/או להצעה ו/או לנספחים לה ויימסרו לכל הרוכשים של  מסמכי המכרז, אשר יהיו מחויבים לאשר בכתב את קבלתם.

 

1.4               כל המסמכים המפורטים בסעיף קטן 1.2 לעיל, הם רכושה של החברה, הם ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לחברה עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, בין אם יגיש הצעה ובין אם לאו, אין המציע רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 

1.5               ביטוחי המציעים

 • תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המזמין (חכ"א) לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז (להלן: "דרישות הביטוח" ו/או "הוראות הביטוח" ו/או "הביטוחים הנדרשים", בהתאמה).

 

 • הקבלן הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח כאמור בסעיף 5 זה לעיל ולהלן, לרבות בהתאם לתנאים המפורטים במסמך ג' "נוסח החוזה ותנאיו" (להלן: "החוזה"), סעיף 19 "ביטוח על ידי הקבלן" ובנספחים, נספח ב' (להלן: "תנאים כלליים לביטוחי הקבלן"), נספח ב' (1) (להלן: "אישור ביטוחי הקבלן "), נספח ב' (2) להלן: "הצהרת פטור מאחריות") ונספח ב' (3) (להלן: "תנאים לעבודות בחום").

 

 • מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות לעיל ולהלן ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז והחוזה במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.

 

 • מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד בידי המזמין (חכ"א) לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את:
 • נספח ב' (1) לחוזה "אישור ביטוחי הקבלן" חתום כדין על ידי מבטחי הקבלן.
 • נספח ב' (2) לחוזה "הצהרת פטור מאחריות לנזקים" חתומה כדין על ידי הקבלן.
 • נספח ב' (3) לחוזה "תנאים מיוחדים לעבודות בחום", חתומה כדין על ידי הקבלן.

 

 • בנוסף להמצאת אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב' (1)) החתום כאמור, מתחייב הקבלן כי בכפוף לקבלת דרישה בכתב מחכ"א (להלן: "הדרישה") (ככל ואין באישור הביטוח את המידע שנדרש לחכ"א) ימציא הקבלן בתוך 14 ימים ממועד קבלת הדרישה העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות (להלן: "מסמכי הביטוח"), מוסכם בזה כי הקבלן ימציא למזמין את חלקי הפוליסות המתייחסים להתקשרות נשוא מכרז זה בלבד, ומבלי שייחשפו פרטים מסחריים מסווגים ו/או שאינם קשורים לעבודות נשוא מכרז זה.

 

 • מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך במסמכי המכרז. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות להוראות הביטוח ו/או לדרישות הביטוח.

 

 • מובהר בזאת במפורש כי ככל שייערכו שינויים ו/או תועלינה הסתייגויות ביחס לאילו מהוראות הביטוח ו/או דרישות הביטוח ו/או לאיזה ממסמכי הביטוח שנמסרו על ידי הקבלן, המזמין יתעלם מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז, החוזה ונספחיהם.

 

 • למען הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב' (1)) לרבות נספח ב' (2) הצהרה על מתן פטור מאחריות, חתומה כדין על ידי המציע, המזמין יהא רשאי למנוע ממנו את מועד תחילת ו/או המשך ביצוע העבודות בשל אי הצגת המסמכים החתומים כנדרש.

 

 • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1.5.8 לעיל, מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת מסמכי הביטוח, כאמור בסעיף 1.5.8 לעיל, הא המזמין רשאי לראות במציע (הקבלן) כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של המציע (הקבלן) במכרז.

 

 • יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים אלא בחתימה וחותמת של המציע, המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם כל הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

 

 • מובהר בזאת כי המצאת נספחי הביטוח המפורטים לעיל חתומים כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיומו של החוזה על נספחיו.

 

1.6   מע"מ

מובהר בזאת כי כל עוד חל באילת מע"מ בשיעור "0" לגבי עוסק מורשה באזור אילת, תשולם התמורה בה נקב המציע בהצעתו בתוספת מע"מ בשיעור "0", וזאת בין אם בפועל לא יחול על הזוכה שיעור מע"מ אפס, מסיבות הקשורות בזוכה, לרבות במקום מושבו. כן מובהר כי לחברה לא תהא התנגדות לכך שהזוכה ירשם כעוסק מורשה באילת, ואולם לא תהא לה אחריות לכך. אם ישונה הדין בעניין שיעור המע"מ החל באילת, תשולם למציע התמורה הנקובה בהצעתו בתוספת מע"מ בשיעורו החוקי באילת, בהתאם לדין שיחול במועד התשלום, וזאת כנגד חשבונית מס כחוק.

2.                    תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז

רשאי להגיש הצעה אך ורק מציע, אשר במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, מקיים את כל דרישות הסף המצטברות הבאות:

 

2.1       המציע הינו קבלן הרשום כדין אצל רשם הקבלנים בסיווג ג-4 לפחות בענף 200 לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988.

 

  2.2      המציע הינו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו-1976 המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.

 

2.3        המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית בגובה  325,000 ש"ח בנוסח מסמך ט'.

 

     לא תותר הגשת הצעה משותפת של מספר גופים משפטיים, ולא ניתן להסתמך על רישום בפנקס הקבלנים של חברות בנות ו/או קשורות ו/או אורגנים ו/או בעלי מניות לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף.

    

3.       מסמכים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו

       על המציע לצרף להצעתו את המסמכים המעידים על קיום כל התנאים המקדמיים, המפורטים     בסעיף 2 לעיל וכן את המסמכים המפורטים להלן, כדלקמן:

3.1        אישור רואה חשבון או עורך דין, כי מי שחתם על מסמכי המכרז, הנו מורשה חתימה של        המציע, כי חתם על מסמכי המכרז כדין, וכי חתימתו מחייבת את המציע  בהתאם למסמכי        המכרז.

3.2        אישור מפקיד מורשה, רואה חשבון או מיועץ מס, המעיד כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, או שהוא פטור מלנהלם, וכן כי המציע נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. המציע יהיה אחראי לכך שאישורים אלו יהיו תקפים במשך כל תקופת  החוזה, אם ייכרת בין הצדדים.

 

3.3        כל המסמכים המעידים על עמידת המציע בכל התנאים המקדמיים המפורטים בתת סעיפים

             2.1 עד 2.3 לעיל.             

3.4        תעודת עוסק מורשה.

3.5      תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין, תשלום שכר מינימום ושוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בנוסח המצורף במסמך י'.

3.6        כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

3.7        ערבות למכרז בנוסח נספח ט'.

3.8        כל מסמכי המכרז, לרבות הנספחים והסכם ההתקשרות, ולרבות מכתבי הבהרות, תוספות ושינויים, ככל שיהיו ויופצו על ידי החברה בלבד, חתומים בכל עמוד ועמוד.

הצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לפסול אותה מטעם זה בלבד. על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ (תעודת עוסק מורשה) ובמס הכנסה (אישור על ניהול ספרים), יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.

4.       ערבות

4.1        המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 325,000 ש"ח. על המציע להקפיד כי הערבות תהא לפי הנוסח המצ"ב (מסמך ט'). הערבות תעמוד בתוקף עד יום 29.06.2023 (להלן – "הערבות הזמנית"). הערבות הזמנית תשמש בטחון לחתימת החוזה ע"י המציע ולמימוש כל התחייבויותיו על פי תנאי המכרז, והיא תחולט לאלתר על ידי החברה, אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בכל סעיפי הצעתו. הערבות הזמנית תוחזר למציע, אם לא תתקבל הצעתו, לאחר חתימת החוזה עם המציע הזוכה.

 

4.2        מובהר כי אי המצאת הערבות, תביא לפסילת ההצעה על הסף. יחד עם זאת, החברה תהא      רשאית, אך לא חייבת, לקבל הצעה על אף פגם בנוסח הערבות הזמנית, וזאת אם שוכנעה כי           החריגה בטופס הערבות נעשתה בתום לב וכי אינה מקנה יתרון בלתי הוגן, או פוגעת בעקרון       השוויון בין המציעים.

 

4.3        החברה תהיה זכאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות הזמנית למשך עד שתי

              תקופות של 90 ימים נוספים, ובמקרה כזה המציע יהיה חייב להאריך את תוקף הערבות

              כנדרש.

 

4.4        חכ"א תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה, וזאת לאחר שתינתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו:

4.4.1     הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

4.4.2     הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.

4.4.3     הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

4.4.4     אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עמו.

 

4.5        אם לא יחתום הזוכה על החוזה בנוסח המצורף למכרז זה במועד שייקבע ע"י חכ"א, תהא חכ"א רשאית לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתה, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת לרבות הזכות לתבוע את קיום ההסכם על ידו ו/או לתבוע כל נזק שייגרם לה העולה על סכום הערבות.

 

4.6.       אם הצעתו של המציע תתקבל, תשוחרר הערבות תוך 3 ימי עבודה מיום שהמציע יחתום על הסכם ההתקשרות וימציא ערבות להבטחת מילוי התחייבויותיו בנוסח נספח ט'1 להסכם בגובה של 5% מהתמורה הכוללת  (להלן: "ערבות ביצוע").

 

4.7        מובהר בזאת כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל את הערבות, בדרך של הגשת מספר ערבויות, גם אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות הנדרשת.

 

5.       ההצעה, אמות המידה לפיהן ייבחר המציע

 

5.1        ההצעה

5.1.1     תשומת לב המציעים מופנית לכך שההצעה למכרז זה ערוכה במתכונת של "מכרז אומדן", שבו בכתבי הכמויות שבמסמך ו' מצוינים מראש מחירי היחידה לכל סעיף וסעיף עפ"י אומדן החברה.

 

5.1.2     בדף הריכוז של כתבי הכמויות ימלא המציע בעט את שיעור ההנחה שהוא מציע, למחירים הנקובים בכתבי הכמויות. הנחה זו תהיה קבועה ואחידה לכל אחד ממחירי הסעיפים שבכתבי הכמויות.

5.1.3     הקבלן יעתיק את שעור ההנחה שהוא מציע ואת סכום ההצעה אחרי ההנחה הנ"ל, אל סעיף 1 של מסמך ב' (הצעת המציע) שלהלן.

5.1.4    מובהר למען הסר ספק כי הצעת המחיר הינה זו הנקובה באחוזים כהנחה, בלבד. האמור בסעיף 5.1.3 דלעיל הינו אך ורק לצורך נוחות ואין הוא מחייב את החברה בכל צורה שהיא. על המציע להקפיד כי חישוב סך המחיר בספרות ובמילים יהיה בהתאם מוחלט לשיעור אחוז ההנחה. האחריות בעניין זה מוטלת אך ורק על המציע. מודגש כי החברה תהא מחויבת אך ורק לאמור ביחס לשיעור אחוז ההנחה הנקוב בהצעה.

5.1.4     היטלים ממשלתיים, מכס, ביול  ומס קניה, אם יחולו, יכללו במחיר המוצע.

 

    5.1.5   הצעת המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז.

5.1.6     מובהר בזאת כי לא יתקבל אחוז ההנחה שלילי, דהיינו – תוספת של מחיר, וכל               סימן/סימון שיתוסף על ידי המציע יפורש כהנחה בלבד.

 

5.2        אמות המידה ובחירת ההצעה הזוכה

 

5.2.1     מבין ההצעות הכשירות תיבחר ההצעה בה אחוז ההנחה שיוצע יהיה הגבוה ביותר.

 

            5.2.2     אם מספר קבלנים יגישו הנחה זהה, כהצעה הזולה ביותר (להלן "הקבלנים

                           הזולים"), החברה תאפשר לכל הקבלנים הזולים להשתתף בהליך של

הגדלת שיעור ההנחה, שבו יוכלו הקבלנים הזולים להגיש בכתב הצעה מתוקנת, שתציע הנחה גבוהה יותר מההנחה בהצעתם הקודמת.  החברה תהיה רשאית לחזור על הליך התמחרות זה, עד קבלת הצעה אחת בודדת, שתהיה הזולה ביותר.

 

            5.2.3     חכ"א שומרת לה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע אשר היה לה, או לעיריית                  אילת או תאגיד עירוני אחר לרבות תאגיד המים והביוב עין נטפים, ניסיון שלילי

                           עמו או עם גורם הקשור עמו, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

5.2.4     על אף האמור לעיל, ועל פי סעיף 2ב. לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 שכותרתו "עידוד נשים בעסקים", אם תתקבלנה שתי הצעות או יותר כהצעות הזולות ביותר למכרז, (עם שיעור הנחה זהה שנתנו לאומדן החברה), ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר הצעה זו כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר כאמור לעיל. על מציע המעוניין בכך, והעונה על דרישות סעיף 2ב. לחוק חובת המכרזים, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה סעיף 2ב. לחוק חובת המכרזים).

 

6.      אופן רכישת מסמכי המכרז

6.1          ניתן לעיין במסמכי המכרז בלא תשלום, במשרדי החברה ברחוב פארק התעשייה אילתם, מבנה אמת"ל 2, אילת או באתר החברה בכתובת: www.eec.co.il. את המסמכים ניתן לרכוש במשרדי החברה, בשעות העבודה הרגילות, תמורת סך של 2,000 ש"ח שלא יוחזרו בשום מקרה, לרבות במקרה של ביטול המכרז ו/או אי הגשת הצעה על ידי המציע הרוכש, ו/או שינוי תנאי הסף, והכול החל מיום 6.3.2023.

 

6.2          ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז ובתוך מעטפה חתומה ע"י מנכ"ל החברה, או         ממלא מקומו, הנמצאת בתיק מסמכי המכרז.

 

6.3         למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי   המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר.

 

7.       נוהל העברת שאלות ובירורים

7.1        שאלות בקשר למכרז יש להעביר בכתב לחברה לא יאוחר מ-7 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, לכתובת המייל limor@eec.co.il, תוך ציון שם המציע ומספר המכרז. החברה תענה לשאלות בכתב, ותפיץ את תשובותיה לכל הקבלנים שרכשו את תיק המכרז, עפ"י כתובת המייל שאותם יספקו הקבלנים. מכתבי התשובה של החברה לשאלות הקבלנים, כמו גם מכתבי הבהרה, תוספות ושינויים, שהחברה תוציא, אם תוציא, לקבלנים, לפני מועד הגשת ההצעות, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, וכל מציע מחויב לצרפם להצעתו, כשהם חתומים על ידו.

            

              החברה תהיה רשאית לפסול הצעה שלא צורפו אליה המכתבים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י הקבלן. כל תשובה של החברה ו/או של נציגה למציע, תהא בכתב בלבד ולא יהיה כל תוקף לתשובה שתינתן בדרך אחרת. החברה לא תהיה אחראית להסברים בע"פ שיינתנו על ידי עובדיה בהקשר לתנאי המכרז ו/או להצעה והקשר בין החברה למציעים יבוסס על מסמכים בכתב בלבד. לא השיבה החברה לשאלה ו/או פנייה – יראו בה כאילו נדחתה על ידי החברה.

 

7.2        החברה תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז.

 

8.       סתירות ו/או אי התאמות

אם המציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות לחוקים ותקנות, או שיהיה לו איזה ספק שהוא בקשר לתוכנו המדויק של איזה סעיף או פרט, עליו להודיע על כך בכתב לחברה לפחות 7 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. תשובת החברה תישלח לכל המשתתפים בכתב. לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד למועד האחרון שנקבע לצורך הגשת הצעות יראו בכך דחיית פניית המציע. לא יפנה מציע לחברה כאמור, יהיה הוא מנוע מלטעון טענות כל שהן בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעויות וכו', וטענות כאלה מצד מי שלא ינהג כאמור לעיל, לא תישמענה.

 

9.       סיור קבלנים

 

9.1        סיור קבלנים ייערך ביום ב' 13.03.2023 בשעה 12:00. המפגש במשרדי החברה, פארק התעשייה "אילתם"  מבנה אמת"ל 2 אילת.

 

9.2        החברה תאפשר למציעים לבחון את המצב הקיים בשטח ומהות העבודה באמצעות סיור.       השתתפות בסיור אינה  חובה אך היא מומלצת מאוד.

 

9.3        מטרת הסיור הינה ללבן שאלות אשר יתעוררו. כל מידע שיימסר בסיור או בכלל לא ייחשב

ולא יהווה מצג מחייב מטעם החברה, ולמציע לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר למידע שהוצג לפניו ו/או בקשר לנכונותו, אלא אם ועד כמה שניתן במסמך בכתב כתשובה, הבהרה או תיקון רשמיים למסמכי המכרז, ואם צוין כך במסמך האמור.

 

10.   אופן הגשת ההצעה

10.1       על המציע להכניס את חוברת מסמכי המכרז הכוללת מסמכי המכרז שהומצאו למציע ואשר עליו לצרף להצעתו, ובצרוף הערבות האמורה בסעיף 4.1 לעיל ובצרוף יתר המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו, עד ליום ד' 29.03.2023 בשעה 15:00, כשהם מלאים וחתומים  על ידי המציע, לתיבת ההצעות במזכירות החברה, בפארק תעשייה  "אילתם" מבנה אמת"ל 2, אילת.

 

10.2      ההצעה תוגש במעטפה המיוחדת, שנמסרה למציע על ידי החברה יחד עם יתר מסמכי המכרז,  שנחתמה עבור המכרז על ידי מנכ"ל החברה או ממלא מקומו, ושעליה מצוין: "מכרז מס' מ/1/2023 השלמות פיתוח לאכלוס ושצ"פים בשחמון 2 באילת"

 

10.3            המעטפה תכלול:

א.      את חוברת מסמכי המכרז שכל דפיה ממולאים במקומות הנדרשים, חתומים ומוחתמים בידי המציע. במקומות שבהם נדרש אימות חתימות יש להחתים עו"ד על אישור אימות החתימות.

ב.       את הערבות האמורה בסעיף 4.1 לעיל.

ג.         את המסמכים המעידים על קיום התנאים המקדמיים, המפורטים בסעיף 2 לעיל.

ד.       את כל המסמכים שעל המציע להגיש עם הצעתו, לפי סעיף 3 לעיל.

 • מסמכים על פי סעיף 7 לעיל, ככל שיהיו.

 

 • כל התוכניות, כשהן חתומות ומוחתמות ע"י המציע, תימסרנה במזכירות החברה, בד בבד עם הכנסת המעטפה עם הצעת המציע לתיבת ההצעות.

 

 • מעטפה שלא תוכנס לתיבת ההצעות ע"י המציע או מי מטעמו עד לשעה הנקובה בסעיף 10.1 לעיל בתאריך האמור, לא תחשב כמעטפה שנמסרה במועד והיא תיפסל.

 

 • כל שינוי או מחיקה או תיקון או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, יחשבו כאילו לא נכתבו ו/או עלולים לגרום לפסילת ההצעה לאלתר, הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

10.7      החברה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה ו/או בהשתתפות בהזמנה, לרבות בגין רכישת תיק מסמכי המכרז, הבדיקות המוקדמות, או כל הוצאות אחרות שהן.

 

11.   החתימה על ההסכם

11.1      המציע שיזכה במכרז יידרש לחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ג'.

 

11.2      אי חתימה על ההסכם שקולה להפרתו היסודית של ההסכם.

 

11.3      במקרה של אי התייצבות המציע הזוכה לחתום על החוזה, וכן במקרה של הפרה יסודית אחרת של החוזה בסמוך לאחר חתימתו, רשאית החברה לבחור במציע אחר כזוכה במכרז בהתאם להוראות סעיף 12.7 להלן. במקרה כזה יחולו כל הוראות מכרז זה על נספחיו על  הזוכה החלופי.

 

11.4      במידה ואין באפשרות החברה לקבל החלטה בדבר זהות הזוכה בתוך 90 הימים האמורים, תהא רשאית החברה לפנות למציעים ולבקשם כי יאריכו את תוקף הצעתם ואת תוקף הערבות הזמנית שניתנה על ידם, וזאת עד לשתי תקופות נוספות של 90 יום כל אחת. מציע  שלא יענה לבקשה כאמור, בתוך המועד שייקבע בבקשת החברה, הצעתו תפקע והערבות הזמנית תוחזר אליו.

 

11.5      משחתמה החברה על החוזה עם המציע הזוכה, תוחזר לזוכה הערבות הזמנית הנזכרת בסעיף 4.1 לעיל, וזאת כנגד מסירת כתב ערבות ביצוע לקיום החוזה (מסמך ט'1), כקבוע בחוזה המצ"ב למכרז זה, לא יאוחר משבעה ימים לאחר מועד מסירת הודעה על זכייה במכרז. אם לא יפקיד הזוכה ערבות כאמור לעיל, תהיה החברה רשאית לחלט את מלוא סכום הערבות הזמנית, כפיצוי מוערך וקבוע מראש בגין כל הנזקים וההוצאות שנגרמו לה ולבטל את הודעת הזכייה שקיבל המציע. כל זאת מבלי לפגוע ומבלי לגרוע מכל זכויותיה של החברה עפ"י כל דין ו/או עפ"י התחייבות הזוכה, עפ"י מסמכי המכרז ו/או עפ"י החוזה.

 

11.6      חכ"א רשאית לפסול כל הצעה לאלתר בשל שינויים או הסתייגויות כלשהם לגבי תנאי כלשהו מתנאי המכרז או ההצעה, בין שנעשו ע"י תוספת בגוף המסמכים, בין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת, או להתעלם מהם, ולראותם  כאילו לא נכתבו כלל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של חכ"א.

 

12.   הוראות נוספות

12.1      החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כל שהיא ושומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עלולה להידחות כל הצעה, שאיננה שלמה או ברורה או ערוכה שלא עפ"י הוראות המכרז או שכוללת הסתייגויות או תוספות או שינויים, וזאת עפ"י שיקול דעתה הסופי והבלעדי של החברה.

 

12.2      החברה תהא רשאית לקבל רק חלק מן ההצעה ולהזמין מן המציע רק חלק מן העבודות         נשוא מכרז זה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלא שיהא בכך כדי לשנות את אחוז       ההנחה שהוצע על ידי המציע ביחס לכל מרכיבי העבודות.

 

12.3      מבלי לפגוע באמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת ההצעות, ו/או בחירת ההצעה הזוכה, בין מסיבות שקשורות בהליך המכרז ו/או ההצעות שתתקבלנה, או מכל סיבה אחרת. בכלל זה מספר הצעות שתוגשנה, והסכום הנקוב בהן הינם נימוקים אשר עשויים לעמוד ביסוד החלטת החברה לבטל את המכרז. היה ובוטל המכרז על ידי החברה, או לא נתקבלה הצעה כלשהיא, רשאית החברה לנהל מו"מ עם משתתפי המכרז כולם או מקצתם, או גם עם  קבלנים אחרים, שלא בדרך של מכרז.

 

12.4      החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לזמן כל בעל הצעה כדי לברר פרטים במסמכי ההצעה שהגיש וכן פרטים אחרים הדרושים לה לצורך החלטה ו/או לבקש ממציע לספק לה נתונים משלימים, כדי להוכיח את עמידתו בתנאי הסף האמורים בסעיף 2          לעיל, וכן לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי, לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו ואיתנותו הכלכלית.  

           

              כמו כן, החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע לתקן פגמים בהצעתו, וזאת אם שוכנעה כי הפגם נגרם בתום לב וכי אין בתיקונו כדי להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים.

 

12.5      מובהר כי התחלת העבודה והתקדמות העבודות מותנית בקבלת אישורים ותקציבים מגורמי חוץ. לפיכך, בנסיבות של אי קבלת האישורים והתקציבים הנ"ל במועד, תהא רשאית החברה להודיע לקבלן לפני ההתקשרות החוזית עמו או לפני תחילת העבודות או במהלך ביצוע העבודות, ובהתראה בת 14 יום מראש ובכתב, על סיום ההתקשרות, והקבלן יסיים עבודתו במועד הנקוב בהודעה. בנסיבות אלה יהא זכאי הקבלן לקבלת מלוא התשלום עבור העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד הנקוב בהודעה. הודיעה החברה על סיום ההתקשרות בנסיבות האמורות, לא יהא זכאי הקבלן לקבלת כל פיצוי ו/או תשלום ו/או תמורה מעבר לאמור, והוא יהא מנוע ומושתק מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם סיומה המוקדם של ההתקשרות.

 

12.6      על אף האמור, ובנוסף, רשאית החברה להודיע על הפסקה זמנית של העבודות מכל סיבה שהיא (לתקופה שאינה עולה על 90 יום), ובמקרה זה, אם וככל שתחודש ההתקשרות, יהא רשאי הקבלן להמשיכה מהשלב בו הופסקה, בהתאם להוראות ההסכם. הקבלן יהא רשאי להודיע לחברה כי אינו מעוניין להמשיכה, ובמקרה זה, תהא רשאית החברה לפנות לקבלן שהצעתו דורגה במקום השני, או לחילופין, תהא רשאית לבצע את העבודות בכל מסגרת אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

למען הסר ספק מובהר, כי היה והעבודה לא תחל כלל, מכל סיבה שהיא, כי אז לא יהיה הקבלן הזוכה זכאי לכל תמורה שהיא, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם העבודות ו/או זכייתו.

 

12.7      החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לבחור במציע אשר הצעתו דורגה במקום השני כ"זוכה חלופי" ולעכב את החזרת הערבות לאותו זוכה במשך 3 חודשים נוספים. החברה תהא רשאית  להתקשר עם המציע שדורג במקום השני, בכל מקרה שבו ההצעה הזוכה תיפסל או שלא ייחתם הסכם עם המציע הזוכה, או אם ההסכם עמו יבוטל, וזאת אם טרם עברו 12 חודשים מיום ההודעה על הכרזת הזוכה. היה והחליטה החברה  על בחירה בזוכה חלופי כמציע הזוכה, יבוא המציע החלופי במקום המציע הזוכה. אם טרם הוחזרה הערבות למציע החלופי כאמור, המציע החלופי יהא מחויב בביצוע יתרת השירות מושא המכרז בהתאם להצעתו, ואם כבר הוחזרה לו הערבות תהא ההתקשרות עמו מותנית בהסכמתו.

 

12.8   מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף זה, תשומת לב המציע מוסבת לכך, כי תנאי מתלה להתקשרות בין חכ"א ובין המציע הזוכה, הנו הוצאת היתר בניה לביצוע הפרויקט, במידה ויידרש, ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה. לא התקיים תנאי מתלה זה עד ל – 6 חודשים מהמועד האחרון שנקבע לקבלת ההצעות למכרז, או עד למועד מאוחר יותר אשר יקבע על ידי חכ"א, הסכם התקשרות בין חכ"א לזוכה במכרז יהיה בטל ומבוטל והעבודות לא תבוצענה. במקרה של אי התקיימות התנאי המתלה, המציע הזוכה לא יהא רשאי לעלות כל טענה ולא תהא לו כל זכות לתביעה, כספית או אחרת  כלפי חכ"א.

 

12.9   תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא למן המועד הקבוע בצו תחילת העבודות ועד לתום תקופת הבדק, עפ"י החוזה.

 

13.   בעלות על המכרז ועל ההצעה

כל מסמכי המכרז הם רכושה של החברה, הם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו ולהגשתה, ועל המציע להחזירם לחברה עד לתאריך הנ"ל בין אם יגיש המציע הצעה ובין אם לאו. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 

14.   צד שלישי

בהתאם לתקנות חובת מכרזים, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה.

המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו. מציע שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו, מסכים לכך כי במקרה שתתבקש, תהא החברה רשאית להעביר את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא זכו. מובהר כי אין מן האמור לגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים של החברה ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא.

זכות העיון בהצעה הזוכה על ידי מציע שהצעתו לא תזכה, כרוכה בתשלום לחברה של 500 ש"ח. הסכום ישולם לחברה בטרם יעיין המציע בהצעה הזוכה.

 

15.   הצהרות המציע

המציע מאשר כי קרא והבין את כל מסמכי המכרז וכי הוא מסכים לכל תנאיהם ולכל האמור בהם. הגשת ההצעה והענות למכרז כמוהן כהצהרת המציע כי כל פרטי המכרז, כולל החוזה הכלול בו ונספחיו, ברורים וידועים למציע. בנוסף, יחתום המציע על הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז. הצהרה זו תהווה חלק בלתי נפרד מהצעתו.                                                                                                                

                                               

 

 

 

                                                                                                                     בכבוד רב,

 

                                                                                                            החברה הכלכלית לאילת

                                                                                                                 (חכ"א) בע"מ

א י ש ו ר

 

הנני מאשר כי קראתי מסמך זה וכי אני מסכים לכל האמור בו.

 

חתימת המציע: ________________

פרטי המציע והצעת המציע – (מסמך ב')

 

 

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

 

מכרז פומבי מס' מ/1/2023 השלמות פיתוח לאכלוס ושצ"פים בשחמון 2 באילת

("מכרז אומדן")

 

 

 • פרטי המציע

 

שם:…………………………………………………………………………..                 

כתובת:………………………………………………………………………                             

שם איש קשר:……………………………………………………………..                              

טלפון:……………………………………………………………………….                              

פקסימיליה:………………………………………………………………..                              

כתובת דואר אלקטרוני:…………………………………………………                  

מספר עוסק מורשה:……………………………………………………..                  

מספר החברה:…………………………………………………………….                              

פרטי חשבון הבנק:

              בנק……………………………

              סניף (שם ומספר)…………..

              מס' חשבון…………………..                                 

 

 

שמות בעלי זכות החתימה במשתתף במכרז:

 

דוגמת חתימה

שם פרטי

שם משפחה

מספר זהות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

 

מכרז פומבי מס' מ/1/2023 השלמות פיתוח לאכלוס ושצ"פים בשחמון 2 באילת

 ("מכרז אומדן)

 

אנו החתום מטה: ___________________________________

 

קבלן     הרשום כדין אצל רשם הקבלנים בסיווג ג-4 לפחות בענף 200 לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח- 1988, מצהיר כי:

 

 1. לאחר שקראתי בעיון את תנאי המכרז, טופס החוזה על נספחיו ותנאיו, כתבי הכמויות והמחירים והמפרטים הטכניים, ולאחר שעיינתי בכל התכניות והשרטוטים הנוגעים למכרז וביקרתי בשטח נשוא העבודה ובדקתי את תנאיו ומצבו, וכן לאחר שהבנתי את השיטה לפיה הוכן חשבון הכמויות וכן השיטה והתנאים שלפיהן אצטרך לבצע העבודה ולקבל את שכרי בהתאם לכל הנ"ל, הנני מגיש הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל ולבצע את העבודות המופיעות בתכניות והמתוארות במפרטים ובתנאים הכללים, עפ"י המחירים הנקובים בסעיפים השונים של האומדן שבכתב הכמויות (מסמך ו') של מסמכי החוזה ובניכוי הנחה כדלקמן:

אם יוזמן אצלי ביצוע העבודות, תינתן הנחה קבועה  בשיעור של %  _____ (במילים: _________________)  לגבי כל אחד מהמחירים המצוינים בכל כתבי הכמויות, ולגבי כל אחד מהעבודות וסך הערך של כל העבודות, אחרי ההנחה הנ"ל, יהיה  _____________ ש"ח (במילים: __________________________________ ש"ח).

 

אני מתחייב לסיים את העבודות שיוזמנו אצלנו, לשביעות רצונכם ולהנחת דעתו של המפקח מטעמכם, או נציגו, בהתאם לתנאי החוזה.

 

אני מסכים שהתשלומים בהתאם לחוזה, יהיו מבוססים על מדידה והערכת העבודה שנעשתה בפועל והושלמה על ידי, כפי שתעשה ע"י המפקח ו/או מהנדס הפרויקט ו/או כל אדם אחר שימונה מטעם החברה, ולא לפי סכום כולל. התמורה תשולם על פי מדידת כמויות בפועל.

 

מבלי למעט מהאמור ו/או בכל מקום אחר במסמכי המכרז, מובהר בזה מפורשות כי החברה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן הזוכה כי העבודות אשר יימסרו לו לביצוע, כולן או חלקן, יבוצעו על ידו פאושלית ("כולל הכל"), כך שהתמורה בגין אותן עבודות לא תחושב על סמך מדידות בפועל.

 

ברירת החברה כאמור בסעיף זה, קרי ביצוע העבודות על ידי הקבלן הזוכה בשיטה הפאושלית, כולן או חלקן, תהא לפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי, ולאחר הסכמתו של הקבלן הזוכה. הקבלן הזוכה מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך, לרבות כל טענה שעניינה הסתמכות ו/או אובדן רווח וכיו"ב.

 

הצעה זו הינה על אחריותי הבלעדית ואני מתחייב לשאת בכל עלייה, אם תחול, בעלות ביצוע העבודות מסיבה כלשהי, למעט אם הסיבה היא פקודת השינויים כמפורט בסעיף 56 לחוזה  (מסמך ג').

 

 1. אני מסכים שהחברה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו. ההצעה תישאר בתוקף במשך של 90 יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז. לחברה שמורה הזכות להאריך את התקופה הנ"ל בשתי תקופות נוספות רצופות של 90 יום כל אחת.

 

נתקבלה הצעתי, תודיע לי על כך החברה, תוך פרק הזמן האמור, ואני מצדי אקיים את התחייבויותיי שבהצעתי זו ללא שיהוי, מיום שאדרש לכך.

 

+ידוע לי ומוסכם עלי, כי בכל מקרה של סתירה בין הוראה כלשהי שבמסמכי המכרז והחוזה לבין הוראה אחרת שבהם, ו/או במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז, יגברו המסמך ו/או ההוראה הבאים להוסיף על זכויות החברה, לפי פירוש החברה, ולא תעמוד לזכותי טענה של פירוש כנגד המנסח.

 

 1. אני מסכים שאם תתקבל ההצעה ע"י החברה:
  • תהיה החברה רשאית להוסיף חתימתה לחוזה, אשר צורף להצעתי כשהוא חתום על ידי, וברור לי כי ממועד חתימתו יהיה החוזה תקף ומחייב לכל דבר ועניין. החברה תהא גם זכאית להשלים בחוזה כל פרט חסר לפי הצעתי זו.

 

 • א. יהיה עלי להתחיל בביצוע העבודה במועד שייקבע על ידכם בצו להתחלת העבודה ולסיים את כל העבודה לפי תנאי החוזה, בתוך 36 (שלושים ושש) חודשים קלנדריים מהמועד שנקבע להתחלת מנין ימי הביצוע בצו להתחלת העבודה.

 

ב. "להשלים את העבודה" פירושו להוציאה לפועל עד תומה, בהתאמה גמורה לתוכנית, למפרט, לתנאים הכללים, וכן בהתאם להוראות מנהל הפרויקט/המפקח או מי שזה יורה, ולמסור את העבודה לידי המזמין ועיריית אילת לשביעות רצונם המלאה.

 

מובהר, כי העבודה תבוצע בשלבים, בהתאם לקצב האכלוס של היזמים בשחמון 2 באילת.

 

3.3        במקרה ולא אתחיל בעבודה במועד הקבוע בצו להתחלת העבודה, הריני מסכים כי תחרימו ו/או תחלטו לטובתכם את הערבות שאפקיד בידיכם עפ"י החוזה, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש.

 

3.4        במקרה ולא אשלים את ביצוע העבודה במועדה, לפי כל תנאי החוזה עד למועד הקבוע לסיומה בצו להתחלת העבודה, ובכפוף לאמור בסעיף 3.2 לעיל, הריני מתחייב לשלם לכם כדמי פיצויים מוערכים ומוסכמים מראש בסך 1,500 ש"ח עבור כל יום קלנדרי של איחור בסיום ביצוע העבודה,  כאשר סכום זה צמוד למדד מחירי התשומות בבניה למגורים ממדד חודש ינואר 2023 (שפורסם ב–15/02/2023) ועד ליום תשלום הפיצוי בפועל. הסך הנ"ל גובר על הסכום האמור בסעיף 49(1) של נוסח החוזה (מסמך ג') להלן.

 

3.5        ידוע לי, כי תקופת הבדק תהיה 24 חודשים קלנדריים מלאים מתום החודש שבו נמסרה העבודה המושלמת לחברה.

 

              מניין תקופת הבדק והאחריות, יתחיל ממועד השלמת כל העבודות  והליקויים המופיעים בפרוטוקול המסירה וקבלתן ע"י המזמין וקבלת היתר אכלוס (תעודת גמר)לפי המאוחר מבין השניים

    

3.6        אני מתחייב להפקיד בידי החברה ערבות בנקאית מבוילת כחוק לפי נוסח שייקבע על ידכם, כערבות לקיום כל תנאי החוזה, עד תום תקופת ביצוע העבודות (מסמך ט'1), כערבות ביצוע לקיום החוזה, הנדרשת עפ"י סעיף 8 של מסמך ג' לחוזה.

 

3.7        כמו כן הנני מתחייב כי עד למועד החתימה על החוזה וכתנאי לקבלת צו לתחילת העבודות אמציא ואפקיד בידיכם את כל המסמכים והאישורים שעלי להמציא בהתאם לתנאי המכרז, ובכלל זה, בין היתר את:

א.    העתקים בתוקף מפוליסות הביטוח  שנערכו בקשר עם מכרז זה.

ב.    נספח ב' (1) לחוזה "אישור ביטוחי הקבלן" כשהוא חתום כדין על ידי מבטחי הקבלן.

ג.     נספח ב' (2) לחוזה "הצהרת הקבלן פטור מאחריות לנזקים", כשהיא חתומה כדין על ידי הקבלן.

ד.    נספח ב' (3) לחוזה "תנאים מיוחדים לעבודות בחום", כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.

 

3.8        ידוע לי ואני מסכים לכך, כי הוצאות עריכתו (לרבות הוצאות משפטיות) של החוזה, הדפסתו, שכפולו וביולו חלים עלי, ומתחייב לשלם לכם או לכל מי שתצוו את התמורה כפי שנקבעה על ידכם.

 

 1. ידוע לי כי מחירי היחידה אחרי ההנחה שבהצעתי יישאו התייקרויות על פי המפורט בסעיף 65 לחוזה המכרז (מסמך ג').

 

5.       ידוע לי,  כי כל עוד חל באילת מע"מ בשיעור "0" לגבי עוסק מורשה באזור אילת, תשולם התמורה בה נקבתי בהצעתי בתוספת מע"מ בשיעור "0", וזאת בין אם בפועל לא יחול עלי שיעור מע"מ אפס, מסיבות הקשורות בי, לרבות במקום מושבי. ידוע לי, כי לחברה לא תהא התנגדות לכך שארשם כעוסק מורשה באילת, ואולם לא תהא לה אחריות לכך. כמו כן ידוע לי, כי אם ישונה הדין בעניין שיעור המע"מ החל באילת, תשולם לי התמורה הנקובה בהצעתי בתוספת מע"מ בשיעורו החוקי באילת, בהתאם לדין שיחול במועד התשלום, וזאת כנגד חשבונית מס כחוק שאמציא לחברה.

 

 1. כל מקום שנאמר כיחיד מוסב גם לרבים או להיפך, הכול לפי העניין. הצעתי זו ניתנה מתוך הבנה ורצוני החופשי.

 

 

 

 

 

ולראיה באתי על החתום:

 

 

 חותמת המציע:                         ______________________

 

חתימת המציע:                          ______________________

 

כתובת המציע:                           ______________________

 

תאריך:                                     ______________________   

 

מכרז פומבי מס' מ/1/2023 השלמות פיתוח לאכלוס ושצ"פים בשחמון 2 באילת ("מכרז אומדן)

 

הצהרת המציע

 

אני החתום מטה מצהיר בזה, כי קראתי את תנאי המכרז ואת החוזה המצורף להם על נספחיו המהווה חלק בלתי נפרד מהם, כי הדרישות בחוזה ממני ברורות וידועות לי, כי ביקרתי במקום וכי קיבלתי לרשותי את כל המסמכים הלוטים לתנאי המכרז והמפורטים להלן:

 

 • א. תנאי המכרז.

 

 • ב. הצעת המציע לרבות הצהרת המציע.

 

 • ג.     נוסח החוזה ותנאיו לביצוע העבודות.

 

 • ד. מפרט טכני כללי בין משרדי (לא מצורף) – המפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בנין בהוצאת משרד השיכון, משרד הביטחון ומע"צ (מהדורה אחרונה) על כל פרקיו כולל -00 מוקדמות.

 

המפרט הכללי אינו מצורף לתיק מסמכי המכרז, והקבלן יכול לראותו ולהוריד אותו באתר האינטרנט של משרד הביטחון  https://mifratclali.mod.gov.il/

 

 • ה. מפרט טכני מיוחד – האמור במפרט המיוחד בא להרחיב ו/או להוסיף לגבי ההנחיות במפרט הכללי. מודגש בזאת, כי בכל מקום שבו המפרט המיוחד מתייחס לסעיפים המהווים תנאים כלליים, יש לראות כעדיפים את התנאים האמורים במסמך ג' ובמסמך ז'.

 

 • ו. כתבי כמויות והמחירים.

 

 • ז. תנאים מיוחדים לחוזה.

 

 • ח. רשימת תוכניות ומערכת התוכניות.

 

  ט.       נוסח ערבויות – מסמך ט' +ט'1.

 

 •   תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום ושוויון        

           זכויות  לאנשים עם מוגבלות.

 

 •      קובץ הנחיות של היחידה לאיכות הסביבה בעיריית אילת.

 

 • נוהל מינהל ההנדסה – הסדרי תנועה.

 

 • נספח בטיחות וגהות.  

 

כמו כן, הנני מצהיר כי קראתי והבנתי את תוכן המסמכים דלעיל, בין שנכללים בחוברת זו ובין שאינם נכללים בה, והנני מתחייב לבצע את עבודתי בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

 

הנני מצהיר, כי ידוע לי שכל המסמכים דלעיל מהווים ביחד את מסמכי הצעתי, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

 

אני מצהיר כי אני מגיש את הצעתי באופן עצמאי ללא תיאום הצעתי ו/או פרט מפרטיה עם מציע ו/או משתתף אחר וכי היה ויתברר לחברה, בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתי.

הצהרתי זו מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי.

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

 

 

 

חוזה מס'  מ/1/2023

 

 

שנערך ונחתם באילת  ביום  ___ חודש______ בשנת 2023

 

 

 

 

 

בין:

 

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

 

 

 

 

לבין:

 

 

________________________________________________

 

בדבר

 

 

 

השלמות פיתוח לאכלוס ושצ"פים בשחמון 2 באילת

 

 

 

תאריך גמר ביצוע החוזה ________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוזה מס'  מ/1/2023

 

חוזה זה נערך ונחתם באילת ביום ___  לחודש ________ בשנת 2023

 

 

בין:                              החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

                                    (שתקרא להלן – "חכ"א" או "המזמין")

 

                                                                                                            מצד אחד

 

לבין:                                      ____________________________

 (שיקרא להלן – "הקבלן")

 

                                                                                                            מצד שני

 

 

והואיל:   וחכ"א פרסמה מכרז, במסגרתו הזמינה מציעים להציע הצעות לביצוע השלמות פיתוח לאכלוס ושצ"פים בשחמון 2 באילת;

 

והואיל: והקבלן בחן לשביעות רצונו המלאה את מלוא המידע והפרטים באשר לחיוביו על פי חוזה זה, והגיש את הצעתו במסגרת המכרז;

 

והואיל : וחכ"א החליטה לקבל את הצעת הקבלן כהצעה הזוכה במכרז על בסיס התחייבויותיו  והצהרותיו;

 

והואיל : והצדדים מעוניינים להסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם;

 

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 1. א.         המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

 

 1. תנאי המכרז;
 2. הצעתו של הקבלן;
 3. תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן, כולל נספחי הביטוח;
 4. מפרט טכני כללי בין משרדי כולל פרק 00 – מוקדמות (לא  

                                                      מצורף);

 1. מפרט טכני מיוחד;
 2. כתב כמויות ומחירים;
 3. התנאים המיוחדים לחוזה;
 4.   תכניות ורשימת תכניות;
 5. נוסחי הערבויות;
 6. נספח ב' (תנאים כלליים לביטוחי הקבלן), אישור קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת הביטוח, בנוסח המצורף כנספח ב' (1);
 7. הצהרת פטור מנזקים החתומה כדין על ידי הקבלן נספח ב' (2);
 8. נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום, החתום כדין על ידי הקבלן, נספח ב' (3);
 9. תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום ושוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;
 10. קובץ הנחיות היחידה לאיכות הסביבה של עיריית אילת.
 11. נוהל מינהל ההנדסה – הסדרי תנועה.
 12. נספח בטיחות וגהות.

 

 • בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוזה ובין הוראות המפרטים הטכניים, כולל פרק 00 שלהם, וכתב הכמויות תהיינה הוראות המפרטים הטכניים וכתב הכמויות עדיפות.

 

 • בכל מקרה של סתירה בין הוראות המפרט הטכני המיוחד, כולל פרק 00 שלו, ובין הוראות המפרט הטכני הכללי תהיינה הוראות המפרט הטכני המיוחד עדיפות.

 

 • כותרות הסעיפים נרשמו לצרכי נוחות בלבד, והן לא תשמשנה לפרשנותו של חוזה זה.

                       

 1. תמורת תשלום שכר החוזה, כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את העבודה בהתאם להוראות החוזה.

 

 1. תמורת בצוע העבודה על ידי הקבלן כאמור לעיל מתחייבת חכ"א לשלם לקבלן את    

                           שכר החוזה כמוסכם בחוזה.       

 

 1. א. על אף כל האמור אחרת בחוזה זה ו/או במפרט הטכני וכתב הכמויות           תהיה חכ"א רשאית להזמין מהקבלן רק חלק מהעבודות נשוא חוזה  זה

ו/או נשוא הצעת העבודה והכל לפי שיקול דעתה המוחלט וללא כל פיצוי לקבלן בגין אי הזמנת ו/או אי ביצוע שאר העבודות המפורטות בחוזה זה ובלא שיהיה בכך כדי לשנות את אחוז ההנחה שהוצע ע"י הקבלן ביחס לכל מרכיבי העבודה. כמו כן מוסכם, כי על אף האמור בסעיף 50 לתנאי החוזה, כי במידה ותופסק העבודה מסיבות של הקצאת תקציבים ו/או מסיבות הקשורות ברשויות המוסמכות ו/או מסיבות של אי זמינות הקרקע,  לא תהיה לקבלן כל תביעה ו/או טענה כלפי חכ"א ותחולנה אך ורק הוראות סעיף קטן ב' להלן.

                                   

                        ב.         הקבלן יהיה זכאי לתשלום אך ורק בגין אותו חלק של העבודה שהוזמן

                                        בפועל ע"י חכ"א ובוצע בפועל.

 

                        ג.          חכ"א תהיה רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא לשנות את היקף העבודות  

                                         ואף להפחית ולבטל חלק מהעבודות, שהוזמנו על ידה מלכתחילה.

                                       

 • כל האמור לעיל בסעיף 4 זה לא ישפיע בצורה כל שהיא על מחירי היחידה          של  הסעיפים בכתבי הכמויות וגם לא על התמורה לקבלן.

 

 • הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, תהיינה עדיפות על כל הוראה

אחרת בחוזה ו/או במפרט הטכני ו/או בכתב הכמויות.

 

 1. לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן:

 

                        כתובת חכ"א: פארק התעשייה אילתם מבנה אמת"ל 2, אילת.

 

                        כתובת הקבלן:   ……………………………………………………….

 

 

                        ולראיה בו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל.

 

 

                  בשם חכ"א:                                                                                  בשם  הקבלן:

 1. ________________                                                       1._________________

  

 1. ________________            2. _________________
 
  


תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן

 

 

פרק א' – כללי

הגדרות

 

בחוזה, כפי שהוא מוגדר להלן (פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין):

 

 1. "המנהל" – פירושו: מנכ"ל חכ"א, לרבות כל אדם שיוסמך על ידו לצורך החוזה או כל חלק ממנו, לרבות כל אדם מורשה בכתב על ידו לצורך החוזה או כל חלק ממנו.

 

"הקבלן" – לרבות: נציגיו של הקבלן, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה, או כל חלק ממנה.

 

"מנהל הפרויקט", "המפקח" או "המהנדס" – פירושו: האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י המנהל לפקח על ביצוע העבודה, או כל חלק ממנה.

 

"העבודה" – פרושה: העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה, לרבות כל עבודה ארעית בהתאם להוראות החוזה.

 

"עבודה ארעית" – פירושה: כל עבודה שתידרש באורח ארעי לביצועה או בקשר לביצוע של העבודה.

 

"החוזה" – פירושו: טופס החוזה לביצוע העבודה (לפי הנוסח המצורף), הצעתו של הקבלן, תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן (להלן – "תנאים אלה"), המפרט (הטכני הכללי, הבין משרדי, והמפרט הטכני המיוחד גם יחד), כתב הכמויות והתוכניות, וכן כל מסמך אחר, שהוסכם בטופס החוזה שיהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.

 

"מקום העבודה" – פירושו: המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם, או מעליהם תבוצע העבודה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.

 

"סכומי הערבויות" – פירושו: כל סכום שנקבע בחוזה זה, אם במפורש ואם ע"י קביעת אחוז מסוים, לצורך עירבון לקיום הוראות החוזה.

 

"שכר החוזה" – או "היקף החוזה", או "היקף העבודות" פירושו: הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן, כתמורה לביצוע כל העבודות נשוא החוזה, לרבות כל תוספת שתיתוסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב, בהתאם להוראות החוזה.

 

"תכניות" – פירושו: התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתכנית  שאושר בכתב ע"י המנהל או ע"י המפקח לעניין חוזה זה, וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב ע"י המנהל או ע"י המפקח לעניין חוזה זה, מזמן לזמן.

 

              בחוזים בהם תשלום החשבונות החלקיים נקבע על פי טבלת התשלומים כנגד ביצוע שלבי עבודה קבועים מראש, לא יחולו הוראות סעיפים 38 א', 60, 62 בשלמותם או בחלקם אלא בכפוף לשינויים המצוינים בתוספת לחוזה.

 

תפקידיו וסמכויותיו של המפקח – ניהול יומן

 

 1. (1) המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב
                          החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה. כן               רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המהנדס ואת
                          הוראותיו הוא.

 

            (2)        הקבלן ינהל יומן עבודה (להלן – "היומן"), שבו ירשמו מדי יום ביומו פרטים בדבר:

                        א.         מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים ע"י הקבלן בביצוע העבודה;

                        ב.         כמויות החומרים למיניהם, המובאים למקום הבניה או המוצאים ממנו;

                        ג.          כמויות החומרים שהושקעו ע"י הקבלן בביצוע העבודה;   

                        ד.         הציוד המכני המובא למקום העבודה והמוצא ממנו;

                        ה.         השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה;

                        ו.          תנאי מזג האויר השוררים במקום העבודה;

                        ז.          תקלות והפרעות בביצוע העבודה;

                        ח.         התקדמות בביצוע העבודה במשך היום;

                        ט.         הוראות שניתנו לקבלן  ע"י המפקח;

                        י.          כל דבר אחר שיש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה;

                        יא.        הערות והוראות של המפקח;

               

    (3)        היומן ייחתם כל יום על ידי המפקח והעתק חתום מהרישומים יימסר  לקבלן או                   לבא כוחו המוסמך, אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו, תוך 7                        ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר                               הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן.

 

    (4)        הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים                     אלה לא יחייבו את חכ"א.

 

(5)      לא הודיעו הצדדים  או באי-כוחם המוסמכים על הסתייגות כאמור, רואים אותם      כאילו אישור נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

 

(6)      רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף קטן (4), ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.

 

    (7)        אם חלק מהעבודות על פי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעל יומן עבודה                      נפרד בו ירשום הקבלן או בא כוחו המוסמך מדי פעם את מצב התקדמות העבודה                   בציון תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן הנ"ל לגבי העבודה המבוצעת                           במפעלים, יהיו בשינויים המחויבים, כמפורט בסעיפים קטנים 6-2 דלעיל לסעיף זה.

 

   (8)    היומן ינוהל באמצעות ועל גבי מערכת ניהול הפרויקטים בחכ"א לרבות "בנארית  ענן" ו"רשת בינארית, בצרוף תמונות, תכניות וכל מסמך נדרש אחר, ועל פי הוראות המנהל אשר יינתנו מפעם לפעם.

 

איסור הסבת החוזה

 1. (1) אין הקבלן רשאי להסב לאחר  את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי                       להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת חכ"א בכתב.

 

(2)        אין הקבלן רשאי למסור את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה, אלא בהסכמת חכ"א מראש ובכתב,  ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצועה של העבודה או של חלק ממנה לאחר. הודיע הקבלן למנהל בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהוא מהעבודה לקבלן משנה, שיצוין בהודעה, יודיע המנהל לקבלן בכתב תוך זמן סביר על הסכמתו או התנגדותו לכך.

 

            (3)        נתנה חכ"א את הסכמתה במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה                   האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן יישא                   באחריות מלאה לכל מעשה או אי-מעשה של כל מבצעי העבודה, באי כוחם    

                           ועובדיהם.

 

            (4)        הקבלן מצהיר בזה כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה                    בנאיות, תשכ"ט- 1969, ומתחייב לא למסור לקבלני משנה ביצוע עבודה כלשהי                     בקשר לעבודה או חלק ממנה אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות             החוק האמור.

 

(5)        במידה והקבלן הינו תאגיד, הוא מתחייב בזאת כי לאחר מועד חתימת חוזה זה על ידו הוא לא יעביר מניות בתאגיד ו/או לא יצרף אליו בעלי מניות חדשים אשר  יחזיקו במניות שמקנות זכות ליותר מ – 25% מהדיבידנדים או מזכויות ההצבעה באסיפות בעלי המניות, או המקנות זכות למנות רבע או יותר מהדירקטורים  בתאגיד, אלא אם קיבל הקבלן הסכמת חכ"א לכך מראש ובכתב.

 

היקף החוזה

 1. הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות המצאת כוח-אדם, החומרים, הכלים, הציוד,  המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

 

סתירות במסמכים והוראות מילואים

 

 1. (1) בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה ברורה                         ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים המהווים את החוזה – כוחה של זו                                    האחרונה, עדיף על כוחה של ההוראה האמורה בתנאים אלה.

 

            (2)        גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשניה או שהיה הקבלן                     מסופק בפירושו הנכון של מסמך או כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה                        לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה – יפנה הקבלן בכתב למנהל                   והמנהל ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך – בדבר הפירוש שיש לנהוג                לפיו.

 

            (3)        רשאי המנהל, וכן המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך ביצוע העבודה                            הוראות – לרבות תכניות לפי הצורך – לביצוע העבודה.

 

            (4)        הוראות המנהל שניתנו בהתאם לסעיף קטן (2) או (3) והוראות המפקח שניתנו                      בהתאם לסעיף קטן (3) מחיבות את הקבלן, אולם אין באמור בסעיף קטן זה                        בכדי לגרוע מהאמור בפרק ט'.

אספקת תכניות

 

 1. (1) שני העתקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על ידי המהנדס ללא תשלום.                      כל העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן – יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודה                 יחזיר הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו, בין שהומצאו לו ע"י המנהל ובין               שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו ע"י אדם אחר.

 

            (2)        העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודה                  והמנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק                    ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.

 

ביצוע העבודה לשביעות רצון המנהל והמפקח

 

 1. הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של המנהל והמפקח וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המנהל ושל המפקח, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה.

 

ערבות לקיום החוזה

 

 1. להבטחת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה ימציא הקבלן לחכ"א, לא יאוחר מתום שבעה ימים מיום מסירת ההודעה על זכייתו במכרז, ערבות בנקאית להנחת דעתה של חכ"א בנוסח שנקבע על ידה, בגובה של 5% משכר החוזה (מסמך ט'1). תוקף הערבות יהיה למשך כל תקופת ביצוע העבודה, והיא תוחזר לקבלן עם קבלת ערבות טיב לתקופת הבדק, לפי סעיף 63 להלן.

הודעות


8.א.      כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום לפי הכתובת

              של הצד השני המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה

              בדואר רשום, דינה כדין הודעה שנמסרה ביד, כעבור 48 שעות מזמן מסירתה בדואר.

 

ערבות אישית

 

 1. מבוטל.

 

פרק ב' – הכנה לביצוע

 

בדיקות מוקדמות

 

 1. (1) רואים את הקבלן כאילו בדק, לפני הגשת הצעתו, את מקום העבודה וסביבותיו,                   טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע                 העבודה, את דרכי הגישה למקום העבודה, ואת צרכי השיכון והדיור שיהיה זקוק             להם, וכן כאילו השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות האחרות                         העשויות להשפיע על הצעתו.

 

            (2)        רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה                        שהוצע  על ידו לרבות התעריפים והמחירים שבכתב הכמויות, מניח את דעתו,                    ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו  לפי החוזה.

 

(3)        במידה והקבלן קיבל את התכניות מחכ"א, מוטלת עליו החובה לבדוק התאמתן                    לשטח וכן התאמת התכניות בינן לבין עצמן, והתאמתן למסמכי החוזה האחרים,                     כגון כתב הכמויות ומפרטים טכניים והוא נחשב כיודע את אי ההתאמה וכאילו                         התחשב בהצעתו בכל הידיעות הללו.

 

דרכי ביצוע ולוח זמנים

 

 1. (1) הקבלן ימציא לאישור המנהל, תוך 7 ימים מיום חתימת החוזה, הצעה בכתב                        בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים לרבות: הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש                              בדעתו לבצע את העבודה. כן ימציא הקבלן למנהל, לפי דרישתו מזמן לזמן,                             נתונים ופרטים  בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרבות

                        רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת                      החומר האמור ע"י הקבלן למנהל, בין שאישר אותו המנהל במפורש ובין שלא                     אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהיא המוטלת עליו.

 

(2)        מובהר בזאת כי משך הזמן לביצוע העבודות לא יעלה על התקופה הנקובה
בסעיף 3.2 של מסמך ב' (הצעת המציע).

 

            (3)        לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן (1), ייקבע לוח הזמניים על ידי                     המפקח ויחייב את הקבלן.

 

 1. (1) המנהל יקבע את תחום העבודות  ויסמן את נקודות הקבע שלו, הקבלן יהיה                         אחראי             לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונותם של הגבהים, הממדים                        והכוונים של כל חלקי העבודות, בהתחשב עם נקודות הקבע וקו הבנין

                        שנקבעו וסומנו ע"י המנהל. הוצאות הסימון אשר הקבלן אחראי עבורן חלות על

                         הקבלן.

            (2)        הוטל על הקבלן על פי החוזה לבצע את הסימון לפי נקודות קבע שנקבעו על ידי                     המנהל, חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה. נחרבו נקודות                הקבע שנקבעו על ידי המנהל כאמור, על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא.

 

פרק ג' – השגחה, נזיקין וביטוח

 

השגחה מטעם הקבלן

 

 1. הקבלן או בא-כוחו המוסמך, יהיה מצוי במקום העבודה במשך כל שעות העבודה וישגיח עליה ברציפות לצורך ביצוע העבודה. מינוי בא-כוח מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף  זה, יהא טעון אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל יהא רשאי לסרב לתת את אישורו,  או לבטלו בכל זמן שהוא. לצורך קבלת הוראות מהמנהל או מהמפקח, דין בא כח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן.

 

רישיונות כניסה והרחקת עובדים

 

 1. (1) הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו ממקום העבודה של כל אדם המועסק על ידו, אם לדעת המפקח, התנהג אותו אדם שלא                                כשורה, או אינו מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע  תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו בין במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה.

 

(2)        רשאי המנהל לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום העבודה כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור, ימציא הקבלן למפקח ויעדכן מזמן לזמן את רשימות העובדים, שיהיה זקוק להם במקום העבודה לביצוע העבודה וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותיהם, כפי שידרוש המפקח והמפקח יסדיר את עניני הכניסה למקום העבודה, לפי רישיונות כניסה, כפי שימצא לנכון.

 

(3)        אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף קטן (2), או עובד שהמפקח דרש את החזרת רישיון הכניסה שלו, אחראי הקבלן להרחקתו ממקום העבודה.

 

שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות

 

 1. הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, או שיידרש ע"י המפקח, או שיהיה       דרוש על פי כל דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהיא. הקבלן יהיה אחראי       לשלמות הגידור וכל שאר אמצעי הזהירות משך כל תקופת הביצוע, על חשבונו.

גידור השטח יבוצע בהתאם לדרישות עיריית אילת. 

 

נזיקין לעבודה

 1.      (1)        מיום העמדת מקום העבודה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד מתן תעודת השלמת העבודה, יהא הקבלן אחראי לשמירת העבודה ולהשגחה עליה. בכל מקרה של נזק לעבודה הנובע מסיבה כלשהיא (פרט לסיכון מוסכם בהתאם  לסעיף קטן (4)), יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתו תהא העבודה במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה.

 

(2)        הוראות סעיף קטן (1) תחולנה גם על כל נזק שנגרם ע"י הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת העבודה בהתאם לסעיף 53.

 

(3)        בכל מקרה של נזק לעבודה, שנגרם ע"י סיכון מוסכם, יהיה על הקבלן לתקן את  הנזק בהקדם האפשרי, אם ובמידה שהמנהל ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על חכ"א.

 

            (4)        "סיכון מוסכם" – פירושו: מלחמה, פעולת איבה המבוצעת ע"י כוחות סדירים                      או בלתי סדירים, פלישת אויב ורעידת אדמה.

            (5)        נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של חכ"א ומי שפועל או משתמש בשמה                        בחלק מהעבודה, לאחר שניתנה תעודת השלמה עבורו, דינו כדין נזק שנגרם על                   ידי "סיכון מוסכם".

 

נזיקין לגוף או לרכוש

 

 1. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן, שיגרמו תוך כדי ביצוע העבודה ו/או כתוצאה ממנה ו/או בעקבותיה, לגופו או לרכושו של אדם כלשהוא, וינקוט בכל                            האמצעים המעשיים למניעתם.

            הקבלן מתחייב לשפות את חכ"א בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה בגין נזק ו/או אובדן כאמור, לרבות בעבור כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לחכ"א, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד.

 

נזקים לעובדים

 

 1. הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובדים או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כל שהם, תוך כדי ביצוע העבודה, ו/או כתוצאה ממנה, ו/או בעקבותיה.

     

הקבלן מתחייב לשפות את חכ"א בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה בגין נזק ו/או פיצוי כאמור, לרבות בעבור כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לחכ"א, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, כתוצאה מדרישה ו/או תביעה כאמור.

 

ביטוח ע"י הקבלן

הערה: לעניין סעיף 19 להלן "המזמין" פירושו "חכ"א", כהגדרתה בחוזה זה, "העירייה" פירושו "עיריית אילת" כהגדרתה בחוזה זה.

 

 1. ביטוח על ידי הקבלן
 • מבלי לגרוע מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן על-פי דין ו/או על פי האמור בחוזה זה, מתחייב הקבלן כי לפני מועד תחילת העבודות ו/או מתן השירותים נשוא חוזה זה (להלן: "העבודות") ו/או הצבת ציוד כלשהו באתר העבודות (המוקדם מהמועדים הנ"ל) על ידו ו/או עבורו, ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות ועד לסיומן ולקבלת תעודה על השלמת העבודות במלואן ו/או בחלקן מאת המזמין ו/או עיריית אילת (להלן: "העירייה") ומי מטעמם, לרכוש ולקיים על חשבונו הוא, על שמו, על שם קבלני המשנה ועל שם המזמין ו/או העירייה, את הביטוחים, בהתאם לתנאים המפורטים בנספח ב' לחוזה זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "תנאים כלליים לביטוחי הקבלן") וכן לנספח ב' 1 למסמכי המכרז (להלן: "אישור ביטוחי הקבלן"), אצל חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל.

 

 • בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר שהובא למקום העבודה לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

 

 • ביטוחי הקבלן יכסו בין היתר גם את אחריות הקבלן, קבלנים וקבלני משנה של הקבלן, המזמין ו/או העירייה לרבות מפקח ו/או מנהל מטעמם (להלן: "יחידי המבוטח"), ויכלול את פרקי הבטוח המפורטים בנספחי אישור ביטוחי הקבלן.

 

 • במועד חתימת הסכם זה, הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין ולא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה (המוקדם משני המועדים, אישור בדבר עריכת ביטוחי הקבלן בהתאם לנוסח "אישור ביטוחי הקבלן", המצורף להסכם זה ומסומן כנספח "ב' 1", כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת.

                    

 • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי המזמין, לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, מכתב הצהרה לפטור מאחריות המזמין ו/או העירייה בהתאם לנוסח "פטור מאחריות – הצהרה", המצורף להסכם זה ומסומן כנספח "ב' 2", כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.
 • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה, לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה ומסומן כנספח "ב' 3 " כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.

 

 • פוליסות הביטוח תהיינה על פי הרשימה שלהלן ובהתאם לתנאים והכיסויים המפורטים להלן ("ביטוחי הקבלן") ובנספחי אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב' 1):


19.7.1    ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות.

 

 • פרק א' ביטוח העבודות.
 • בטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן (ערך הכינון) את כל העבודות בקשר עם ההסכם שבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות, כולל בין היתר נזקים לציוד קל, כלי עזר, חומרים בבעלות ו/או באחריות הקבלן ו/או הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או משמשים במישרין ו/או בעקיפין לביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ו/או מטעמו, כמפורט להלן, למשך כל תקופת הביטוח.
 • הביטוח יכלול תקופת תחזוקה בת 24 חודשים מתוכם 12 חודשים תחזוקה מורחבת, המכסה אובדן או נזק שייגרם לעבודות ואשר התגלה בתקופת התחזוקה ומקורו בתקופת ביצוע העבודות הנדרשות לשם קיום התחייבויות הקבלן כלפי המזמין ו/או העירייה בקשר עם אבדן או נזק כאמור.
 • פרק זה יכלול תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם (למעט בגין אחריותם המקצועית של המנהל ו/או מפקח העבודות) ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
 • פרק ב' אחריות כלפי צד שלישי.
 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן ו/או עובדיו ו/או קבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו בביצוע העבודות בקשר עם החוזה שבנדון, בשל מעשה ו/או מחדל בקשר עם העבודות אשר גרמו לאובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה  או נזק למזמין ו/או לעירייה ו/או למי ממנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמם.
 • גבולות האחריות 20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
 • פרק זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ – : אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי רכב, חבות הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או בעומק, זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי, מתקנים סניטאריים פגומים, מהומות, פרעות, שביתה והשבתה (למעט נזקי טרור), הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי (למעט בגין אחריות הקבלן כלפי עובדים שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי).
 • בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש המזמין והעירייה למעט רכוש המבוטח בפרק א' (העבודות) לעיל ולמעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי.
 • הביטוח הנערך על פי פרק זה יורחב לשפות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם (להלן: "יחידי המבוטח") בגין אחריות שתוטל על מי מהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות קבלנים וקבלני משנה וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 • פרק ג' חבות מעבידים.
 • בטוח חבות מעבידים בגין אחריותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 1980, כלפי העובדים המועסקים על ידו בביצוע העבודות לרבות קבלנים, קבלני משנה ו/או עובדיהם (במידה והקבלן ייחשב כמעבידם), בגין מקרה מוות ו/או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו/או מחלה מקצועית (להלן : "מקרה ביטוח") שנגרמו למי מהם במשך תקופת הביטוח תוך כדי ועקב ביצוע עבודתם.
 • גבולות האחריות 20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
 • ביטוח זה אינו כולל הגבלות בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות עבודה ומנוחה, חבות הקבלן כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם (היה והקבלן ייקבע כמעבידם), פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער המועסקים על פי החוק.
 • ביטוח זה יורחב לכסות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם היה ונקבע, לעניין קרות מקרה ביטוח כלשהו, כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן.
 • פרק זה יכלול תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

19.7.2   ביטוח אחריות מקצועית.

 • ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין אובדן ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא שמקורם במעשה או מחדל רשלני של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין העבודות בקשר עם החוזה שבנדון, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק למזמין ו/או לעירייה ו/או למי ממנהליהם ו/או עובדיהם.
 • גבולות האחריות 6,000,000 ₪ (שישה מיליון ₪) לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
 • פוליסת הביטוח הנערכת על פי האמור בסעיף 7.2 זה, תורחב לשפות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם בגין אחריות אשר תוטל על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל רשלני מצד הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.
 • ביטוח זה לא יהיה כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש, איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, כמו כן תכלול הפוליסה הרחבות בגין חבות הקבלן עקב אובדן מסמכים (מוגבל לסך של 50,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח), חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב וחבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של מי מעובדי הקבלן.
 • מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה תכלול מועד תחולה רטרואקטיבי שאינו מאוחר מיום תחילת ביצוען של העבודות על פי הסכם זה.
 • כמו כן תכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של 12 (שניים עשר חודש) חודשים לאחר תום תקופת הביטוח (למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה) בתנאי כי לא נערך ע"י הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו. מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי
 • הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות.
 • על פי דרישת המזמין בכתב, מתחייב הקבלן להמציא למזמין בתוך 14 יום ממועד קבלת הדרישה העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף 7.2 זה.

                  19.7.3    ביטוח חבות המוצר.

 • ביטוח חבות המוצר המבטח את אחריותו של הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 1980, בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר בגינו אחראי הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת מתן השירותים בקשר עם החוזה (להלן: "המוצר"), לכל אדם ו/או גוף כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות למזמין ו/או לעירייה ו/או למי ממנהליהם ו/או עובדיהם.
 • גבולות האחריות 6,000,000 ₪ (שישה מיליון ₪) לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
 • מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה תכלול מועד תחולה רטרואקטיבי שאינו מאוחר מיום תחילת ביצוען של העבודות על פי הסכם זה.
 • פוליסת הביטוח הנערכת על פי האמור בסעיף 7.3 זה, תורחב לשפות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם בגין אחריות אשר תוטל על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל רשלני מצד הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.
 • כמו כן תכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של 12 (שניים עשר) חודשים לאחר תום תקופת הביטוח (למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה) בתנאי כי לא נערך ע"י הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו. מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי.
 • הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות.
 • על פי דרישת המזמין בכתב, מתחייב הקבלן להמציא למזמין בתוך 14 יום ממועד קבלת הדרישה העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף 7.3 זה.


                19.7.4      גבולות האחריות בביטוחי אחריות:

מוסכם בזה על הקבלן כי ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר, ייערכו בגבולות אחריות ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ולא כגבולות אחריות משותפים. מובהר בזאת כי במקרה של ביטוח משולב, יוכפל גבול האחריות המפורט בסעיף ביטוח זה (19.7) ובנספח אישור קיום הביטוחים (ספח ב' (1).

 

                19.7.5      ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי.

 

א.            הקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד ההנדסי שבבעלותו ו/או בהשגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים בביטוחי חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו עקב השימוש בכלי הרכב, בגבולות בסך של 2,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.

ב.            כמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי כולל בין היתר ביטוח לאחריות הקבלן על פי דין כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או חשמלי בגבול אחריות  בסך של 2,000,000 ₪ לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים הנוגעים לביצוע עבודות קבלניות.

ג.              למען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" הינו בהתאם להגדרות הפקודה לביטוח כלי רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל – 1970, על תיקוניה.

ד.            הביטוחים המפורטים בסעיף 19.7.5 זה ייכללו תנאי מפורש בדבר ויתור על כל זכות תחלוף (שיבוב) כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על הזכות התחלוף (שיבוב) לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 

ה.            ביטוחי האחריות, הנערכים על פי סעיף 19.7.5 זה יורחבו לכלול את המזמין ו/או העירייה ו/או הבאים מטעמן בגין אחריותן למעשי ו/או מחדלי הקבלן, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 • כמו כן יצוין בפוליסות במפורש כי רכוש המזמין ו/או העירייה שבו פועל הקבלן, למעט רכוש המבוטח על פי האמור בס"ק 19.7.1 א' "ביטוח העבודות" לעיל ולמעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה.

 

 • בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר שהובא למקום העבודה לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

 

 • המבוטח בכל חוזי הביטוח הנזכרים בסעיף זה יהיו הקבלן, המזמין ו/או העירייה, הקבלנים וקבלני משנה. חוזה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי יכלול גם סעיף אחריות צולבת לגבי כל המבוטחים, וכן בביטוחי העבודות (רכוש) וחבות מעבידים ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף של המבטח כנגד כל מי מיחידי המבוטחים, לרבות מנהליהם ועובדיהם ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף (שיבוב) לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

 

 • הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות חוזי הביטוח ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המזמין ו/או העירייה כדי לממש את חוזי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפותו לתביעה של המזמין ו/או העירייה, על פי חוזה הביטוח, אם נדרש לכך על ידי מי מהם.

 

 • תגמולי הביטוח לפי חוזה ביטוח אחריות קבלנים, בגין נזקי רכוש, ישולמו למזמין, אלא אם הוא הורה אחרת. חוזה הביטוח יכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי חוזה הביטוח כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון המפקח, או שטרם קיבל מהמזמין ו/או  תשלום עבור העבודה שניזוקה , יורה המזמין על תשלום תגמולי הביטוח לידי הקבלן.

 

 • הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המזמין ו/או העירייה, יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו למזמין באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי מי מהם והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, על פיה.

 

 • כל מחלוקת בין הקבלן לבין המזמין ו/או העירייה בדבר עלות תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות  תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את הנזקים מטעם חברת הביטוח.

           

ביטוח ע"י חכ"א על חשבון הקבלן במקרים מסוימים

 

 1. אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה, תהיה חכ"א רשאית (אך לא חייבת) לבצע את הביטוחים (כולם או חלקם בהתאם להחלטתה הבלעדית) תחתיו ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, וחכ"א תהיה רשאית לנכות כספים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל שזמן שהוא, וכן תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.

 

פיקוח ע"י חכ"א

 

 1. (1) אין לראות בזכות הפיקוח, שניתנה לחכ"א ו/או למנהל  ו/או למפקח, על ביצוע

                        העבודה, כדי להטיל על חכ"א ו/או על מי מטעמה שום חובה ואין בה כדי ליצור אחריות  כל שהיא של חכ"א ו/או של מי מטעמה. הפיקוח אינו   אלא אמצעי  להבטיח כי הקבלן יקיים את חיוביו עפ"י החוזה בכל שלביו במלואו.

 

(2)     הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי חכ"א למילוי תנאי  חוזה זה.

 

פרק ד' – התחייבויות כלליות

 

גישת המפקח למקום העבודה

 

 1. הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת למקום העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהיא לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כל שהם לביצוע החוזה.

 

            הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המפקח, או עם כל בא כוח מורשה על ידו, ולסייע להם בכל הדרוש לשם ביצוע עבודתם. כן על הקבלן לדאוג לכך, שכל עובדיו ו/או כל המועסקים על ידו, ו/או קבלני המשנה מטעמו, ישתפו גם הם פעולה עם המפקח, או עם כל בא כח מורשה על ידו.

 

 1. מבוטל.

 

 

 

מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום אגרות

 

 1. בכל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות קבלת רישיונות ותשלום מסים ואגרות, אולם מסים ואגרות ששולמו ע"י הקבלן כאמור ושתשלומם חל על פי דין על חכ"א, יוחזרו ע"י חכ"א.

 

מציאת עתיקות וכו'

 

 1. (1) עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף                     מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כל שהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר

                        יתגלו במקום העבודה, נכסי המדינה הם, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות                              מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך ע"י כל אדם שהוא.

 

            (2)        מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית, כן                   מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.

 

            (3)        ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב נקיטת אמצעי הזהירות האמורים בסעיף קטן (1)                     יחולו על חכ"א וישולמו בהתאם לסעיף 50 (3) כאילו היו ההוצאות האמורות                      הוצאות שנגרמו לקבלן עקב הפסקה זמנית של ביצוע העבודה בהתאם להוראות              המנהל  כאמור בסעיף 50 (1).

           

זכויות וכיו"ב

 

 1. הקבלן ימנע כל נזק מחכ"א ויפצה אותה על כל תביעה, פטנטים, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב, שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה, במתקני העבודה, במכונות או בחומרים שיסופקו ע"י הקבלן.

 

תשלום זכויות הנאה

 

 1. אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש תמורת תשלום כלשהו, כגון לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר שימוש, או כל זכות דומה, יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה וישלם תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.

 

פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים

 

 1. הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהוא.

 

תיקון נזקים לכביש, למובלים וכיו"ב

 

 1. הקבלן אחראי לכל נזק או קלקול שיגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, ניקוז, תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודה. בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה הם יתוקנו על חשבון הקבלן, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצון המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש, בדרך, במדרכה, בשביל, רשת מים, ביוב, בתיעול, חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב.

            על הקבלן לבצע תיאום עם הרשויות הנוגעות בדבר לפני תחילת העבודה ולהודיע להם על       תחילת עבודתו, הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שהוא עלול לגרום לנזק בלתי הפיך אם יפגע         באחד המתקנים הנ"ל וכי אם יפגע בהם ישא בכל אחריות (לרבות פלילית) הכרוכה

            בכך.

 

             למען הסר ספק מובהר, כי רואים את הקבלן כמי שבדק ומכיר את כל התשתיות, לרבות תשתיות מוסתרות, במקום העבודה ובסביבותיו. לא תישמע כל טענה, כי תשתית כזו או אחרת לא הופיעה בתכניות שנמסרו לקבלן, ו/או כי לא נמסרו לקבלן  כל התכניות הרלבנטיות.

 

מניעת הפרעות לתנועה

 

 1. הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה, לרבות כל עבודה ארעית, לא תהיינה הדרכים המובילות למקום העבודה נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרשיון הדרוש לכך מהרשות המוסמכת ושינקטו כל האמצעים, לרבות: בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני  ההובלה, כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות וימנע ככל האפשר נזק לדרכים. הקבלן יתאם מבעוד מועד את פעולותיו עם כל הרשויות הרלוונטיות לכך.

 

אמצעי הגנה משאות מיוחדים

 

 1. אם לביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהוא כשההעברה עלולה לגרום נזק  לכביש, גשר, חוטי חשמל, חוטי פלדה, טלפון, צינור, כבל וכיו"ב, באם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים, יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים, ויקבל אישור מתאים מהרשויות המוסמכות.

 

מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים

 

 1. הקבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק ע"י חכ"א ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפקח וכן לעובדיהם, הן במקום העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פועלה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשר, בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו.

 

ניקוי מקום העבודה עם השלמת העבודה

 

 1. הקבלן יסלק באופן מיידי ממקום העבודה את עודפי החומרים והאשפה, ומיד עם גמר העבודה ינקה באופן יסודי את מקום העבודה ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה, החומרים המיוחדים, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את מקום העבודה, כשהוא נקי ומתאים למטרתו, לשביעות רצונו של המפקח, ובכפוף לאמור בסעיף   39 להלן.

 

פרק ה' – עובדים

העדר יחסי עובד- מעביד

33 א'.   יחסי הצדדים על פי הסכם זה הנם יחסי מזמין-קבלן עצמאי, ושום הוראה מהוראות הסכם זה לא תחשב כיוצרת יחסי עובד מעביד בין חכ"א לבין הקבלן ואו מי מעובדיו ו/או מי מהמועסקים על ידו.       

            הקבלן לבדו יישא בכל העלויות הכרוכות בהעסקת עובדיו, לרבות שכר עבודה וכל התנאים הסוציאליים הקבועים בדין, והוא מתחייב לקיים את כל חובותיו, מכוח כל דין, כלפי עובדיו ו/או המועסקים על ידו בקשר לעבודה. מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב הקבלן לשלם למועסקים על ידו שכר אשר אינו נמוך משכר המינימום הקבוע בדין, ולעדכן את שכרם על פי עדכוני שכר המינימום.

            הקבלן מתחייב לשפות את חכ"א בגין כל הוצאה ו/או תשלום ו/או הפסד ו/או נזק שייגרם לה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה של מי ממועסקי הקבלן שיטען כי הנו עובד של חכ"א.

 

אספקת כוח אדם ע"י הקבלן

 1. הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

אספקת כ"א ותנאי עבודה

 

 1. (1) הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים על פי כל דין, במספר הדרוש  

                           לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה יש צורך  

                           ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל

                           רישיון או היתר  כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך

                           שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה בכל שעות העבודה  על מנת

                           שהמפקח או בא כוחו יוכל לבוא אתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת

                           לפי חוזה זה לקבלן. הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן,

                          יראו אותם כאילו נמסרה לקבלן.

 

 (2)       לפי דרישה בכתב מאת המפקח, יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהלי העבודה, אם לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקיד.

 

 (3)        הקבלן מתחייב לקיים תנאי עבודה, בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו אזור.

 

 (4)       הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועבד על ידו בביצוע העבודה מסים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד ע"י ארגון העובדים המיצג את  המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה עבור עבודה דומה באותו אזור.

 

פנקסי כוח-אדם ומצבות כוח-אדם

 

 1. (1) הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כח-                   אדם שירשם בהם שמו, מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבודתו,                                שעות עבודתו ושכר עבודתו.

 

            (2)        הקבלן מתחייב להמציא למנהל ולמפקח לפי דרישה את פנקסי כח אדם לשם                        ביקורת,  וכן להכין ולהמציא למפקח, לפי דרישתו ולשביעות רצונו, מצבת כח-                אדם חודשית, שבועית ויומית, שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם,                      סוגיהם והעסקתם.

 

רווחת העובדים

 

 1. הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים, המועסקים בביצוע העבודה, מלוא תנאי העבודה וסביבת העבודה על חוקי בטיחות העובד ורווחתו ועפ"י כל דין ומבלי לגרוע מהאמור, הקבלן מתחייב כי ידאג לסידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים במקום העבודה לשביעות רצונו של המפקח, וכן מגורים נאותים במידת הצורך.

 

פרק ו' – ציוד חומרים ומלאכה

 

אספקת ציוד, מתקנים וחומרים

 

 1. (1) הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים  

והדברים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.

 

(2)        רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים    

             לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.

 

            (3)        הקבלן יבטח את החומרים שסופקו למקום העבודה לפי דרישת המנהל, להנחת                     דעתו, לפי התנאים שיקבעו על ידו ובהתאם להוראות סעיף 19 לחוזה.

 

            (4)        חומרים שהקבלן חייב לספקם, רשאי המנהל להורות שישתמש הקבלן בביצוע                      העבודה בחומרים שיסופקו על ידי חכ"א, ושתמורתם תנוכה מהסכומים

                           המגיעים לקבלן.

 

(5)          הותנה במפורש שחכ"א תספק את חומרי העבודה, כולם או מקצתם, וסופקו                        החומרים בהתאם לכך, יחולו עליהם כללים אלה:

                        א. הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודה.

 

                        ב. כשהוכנסו חומרים מהחומרים האמורים למקום העבודה, לא יהא הקבלן רשאי

                              להוציא אותם או חלק מהם, ממקום העבודה, אלא אם קיבל רשות מוקדמת                         בכתב  מאת המפקח.

 

                        ג. הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים, כולם או מקצתם, לא יוחלפו בחומרים                        אחרים, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.

 

                        ד. הקבלן מתחייב להחזיר לחכ"א את החומרים שסופקו על ידי חכ"א ושלא                 השתמש בהם לביצוע העבודה וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים לפי      

                              הוראות  המפקח.

 

(6)        לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, לפי פיסקה (5) (ד) דלעיל, חייב הקבלן לשלם מיד לחכ"א תמורתם סכום שיקבע ע"י המנהל, בהתאם למחירי השוק ביום מתן תעודת ההשלמה. אולם אם נדרש הקבלן להחזיר את החומרים או עודפם לפני השלמת העבודה, תקבע תמורתם כאמור לפי מחירי השוק במועד התשלום; על אף האמור לעיל, תקבע כאמור תמורתם של מלט ושל כל חומר אחר העלול להתקלקל לפי מחירי השוק ביום מסירת המלט או החומר האחר לקבלן.

 

            (7)        הוקצבו לקבלן ע"י רשות מוסמכת על פי המלצת המנהל, חומרים שחלים עליהם                   פיקוח או הגבלות בקשר להקצבתם  או חלוקתם, יחולו עליהם הכללים                                  שבפסקאות (א), (ב), ו (ג) לסעיף קטן (5) בסעיף זה. לא השתמש הקבלן בחומרים                שהוקצבו כאמור, לביצוע העבודה מסיבה כל שהיא, עליו להציע אותם למכירה                         לחכ"א במחיר הקרן בתוספת הוצאות ההובלה למקום העבודה. לא קנתה חכ"א                   את החומרים תוך 30 יום מיום ההצעה כאמור, יוכל הקבלן להשתמש בחומרים             למטרה אחרת, בהסכמת הרשות             המוסמכת, שהקציבה את החומרים.

 

(8)        לצורך סעיף זה, דין דלק ושמנים שמשתמשים בהם בביצוע העבודה להפעלת ציוד
מכני כבד, כדין חומרים.

 

            (9)        הקבלן מתחייב, לא יאוחר מתאריך יום התחלת העבודה בצו התחלת העבודה                       לאגור את החומרים במקום העבודה או להבטיח את אספקתם לפי לוח זמנים              שיגיש הקבלן, או שייקבע ע"י המנהל.

 

38 א'.   מימון עבור אספקת חומרים

 

(1)        ביקש הקבלן מחכ"א מימון עבור חומרים על חשבון החוזה, תהא חכ"א  רשאית לאשר לקבלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי מימון בשיעור עד 10% מהיקף החוזה, ובלבד שהקבלן ימציא לחכ"א ערבות בנקאית צמודה למדד מחירי התשומה בבניה, להנחת דעתה של חכ"א, בגובה המימון שישולם לקבלן.

                        ערבות זו תכלול גם את ההתייקרות האמורה בסעיף קטן (2) להלן.

 

            (2)        למימון שישולם תתוסף התייקרות בשיעור ההתייקרות המחושבת על פי האמור   

                        בסעיף 65 להלן.

                        בחישוב ההתייקרויות, בעת אישור המימון ובעת החזרתו, תעוקר השפעת שינוי                     המדד עקב עבודה בשעות הקיץ, אלא אם נקבע במפורש שהמדד לצורך חוזה זה

                         יהיה המדד המלא, ללא עיקור השפעת שעות קיץ.

           

            (3)        המימון יוחזר בניכוי אחוז קבוע, בשיעור אחוז המקדמה, מכל חשבון שיאושר

                         לפני חישוב ההתייקרויות, עד להחזר מלא של כל סכום המימון ששולם. המימון

                         יוחזר במלואו, בכל מקרה לפני המועד שנקבע בחוזה לגמר העבודה.

 

(4)        בעת חישוב ההתייקרות המגיעה, ינוכה סכום החזר המימון השוטף מהיתרה            לתשלום בכל חשבון לפני חישוב ההתייקרות, כך שההתייקרות תחושב על היתרה 

             בלבד.

 

חומרים וציוד במקום העבודה

 

 1. (1) בסעיף זה "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה                       למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין                  בלתי מוגמרים, וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודה.

 

            (2)        חומרים וכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן במקום העבודה למטרת ביצוע                  העבודה והשלמתה, יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור, לבעלות חכ"א.

 

              (3)    חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה, למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום העבודה ללא הסכמת המפקח  בכתב. ניתנה תעודת השלמה לעבודה על פי סעיף 52 (1), יחזרו הציוד והמבנים

                            הארעיים ועודפי חומרי הבניה לרשותו של הקבלן, והוא יוציאם  ממקום העבודה.

 

            (4)        כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות סעיף קטן (6) לסעיף זה או הורה                    המפקח בכתב, שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים (1) ו – (3) אינם נחוצים עוד               לביצוע העבודה, רשאי הקבלן להוציאם ממקום העבודה ועם פסילתם או מתן                   הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות חכ"א.

                       

            (5)        נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם                    אפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות כן, רשאית                              חכ"א, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 7 ימים, למכרם, ולאחר שתנכה                       ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם, תזכה חכ"א את חשבון הקבלן               בכל העודף שיוותר.

 

            (6)        הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש                      בהם לצורך ביצוע החוזה, אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף 68                רשאית חכ"א להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו סעיף, וזכות השימוש                 של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות חכ"א על פי סעיף 68, כאמור.

 

            (7)        אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים                        וציוד כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.

 

טיב החומרים והמלאכה

 

 1. (1) הקבלן ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים,                         בתכניות ובכתב הכמויות, ובכמויות מספיקות.

 

            (2)        חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו                             בתכונותיהם לתקנים האמורים.

 

            (3)        הקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנקבעו ונמצאו                      כשרים לתפקידם על ידי המפקח.

            (4)        סופקו חומרים מסויימים על ידי חכ"א, אין עובדה זו כשלעצמה גורעת                                 מאחריותו של הקבלן לגבי טיב העבודה.

 

            (5)        הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים                     והמלאכה שנעשתה וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים                            לביצוע בדיקותיהם במקום העבודה או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה,             הכל כפי שיורה המפקח.

 

(6)        דמי בדיקת דגימות במעבדה לפי סעיף קטן (5) יחולו על הקבלן בסכום שלא יעלה על 2% מערך החוזה. כהוצאות שהוצאו עבור דמי בדיקת דגימות במעבדה כאמור ייחשבו רק סכומים שהוצאו למעשה למטרה זו, כנגד חשבוניות של מעבדה מוסמכת ו/או מאושרת על פי חוק, שהקבלן ימציא לחכ"א על גבי גיליון אקסל בנוסח שייקבע על ידי החברה ויימסק לקבלן. לעניין זה לא יוכרו הוצאות שהוצאו עבור בדיקות שתוצאתן שלילית, ועבור בדיקות לאישור מקורות חומרים. לא נוצל כל הסכום שהוקצב כאמור למטרת הבדיקות, יוחזר העודף לחכ"א ע"י הקבלן.

             לא יוכרו הוצאות על פי סעיף זה ללא הגשת גיליון אקסל כנדרש.

 

            (7)        נדרש הקבלן על ידי המפקח כאמור בסעיף קטן (5) לבצע בדיקת דגימות בסכום                     העולה על הסכום שנקבע לכך כאמור, יחול ההפרש על חכ"א, אלא עם נבעו                             ההוצאות העודפות כאמור, לדעת המנהל, מאשמת הקבלן.

 

בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים

 

 1. (1) הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו את הסתרתו של חלק כלשהוא מהעבודה שנועד                  להיות מכוסה, או מוסתר, ולא לכסותו, אלא לאחר קבלת  הסכמתו של המפקח.

                           הפר הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן זה, יחשוף הקבלן, על חשבונו הוא, ועל פי הוראות המפקח, את החלק שהוסתר או כוסה, ולאחר מכן, ועל פי הוראות המפקח, יחזירו הקבלן לתיקונו. לא מילא הקבלן את הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לפעול לחשיפתו של החלק האמור, ו/או להחזירו לתיקונו, ולחייב את הקבלן בגין כל ההוצאות הכרוכות בכך.

           

            (2)        הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח                         בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה, והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון              ולמדוד את החלק האמור מהעבודה, לפני כיסויה או הסתרתה.

 

(3)        הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראת המפקח לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעת רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים, בכל חלק מהעבודה ולאחר מכן להחזירו לתיקונו, ולחייב את הקבלן בגין ההוצאות הכרוכות בכך.

 

            (4)        ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן (3) תחולנה על הקבלן, פרט אם                   קיים הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1), והבדיקות הוכיחו שהמלאכה                   בוצעה כהלכה, לשביעות רצונו של המפקח.

 

 • הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, ושחכ"א נאלצה להוציאן, רשאית חכ"א

                           לנכותן מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהיה רשאית לגבותן

                          מהקבלן  בכל דרך אחרת.

 

סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה

 

 1. (1) המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:

א.  על סילוק כל חומרים שהם ממקום העבודה, בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים        לתפקידם.

 

                        ב. על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים                                         האמורים בפסקה (א).

 

                        ג.  על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהוא מהעבודה, שהוקם                               על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים, או במלאכה בלתי מתאימה, או                                בניגוד לתנאי החוזה.

 

            (2)        כוחו של המפקח לפי סעיף קטן (1) יפה לכל דבר, על אף בדיקה שנערכה על ידי                      המפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.

 

            (3)        לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן (1), תהא חכ"א רשאית                        לבצעה על חשבון הקבלן, והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה                      וחכ"א תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא,                 וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

 

פרק ז' – מהלך ביצוע העבודה

 

התחלת ביצוע העבודה

 

 1. הקבלן יתחיל בביצוע העבודה מתאריך שיקבע על ידי המנהל בהוראה בכתב, שתיקרא "צו התחלת עבודה" וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 11, פרט אם קיבל מאת המפקח הוראה מפורשת בניגוד לכך.

 

העמדת מקום העבודה לרשות הקבלן

 

 1. לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע העבודה, או בשעת מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות הקבלן את מקום העבודה או חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועה של העבודה והמשכתה בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 11. לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן מזמן לזמן חלקים נוספים ממקום העבודה, הכל כפי שיידרש לביצוע העבודה בהתאם ללוח הזמנים האמור. הקבלן לא יהיה רשאי לטעון להארכת תקופת הביצוע עקב קבלת אתר העבודה בחלקים.

 

מועד השלמת העבודה

 

 1. (1) הקבלן מתחייב להשלים את העבודה תוך התקופה שנקבעה בהצעת הקבלן                           שמניינה יתחיל מהתאריך שנקבע על ידי המנהל בהוראתו להתחלת ביצוע                             העבודה.

 

            (2)        הוראות סעיף קטן (1) לסעיף זה, תהיינה כפופות לכל תנאי מפורט בחוזה לגבי                      השלמתו של כל חלק מסוים מהעבודה.

 

            (3)        ניתנה ארכה להשלמת העבודה, או קוצר המועד להשלמת העבודה, בהתאם לסעיף

                          46 להלן, יוארך או יקוצר המועד להשלמת העבודה בהתאם לכך.

 

הארכה או קיצור של התקופה להשלמת העבודה

 

 1. (1) פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון                         לצורך קביעת מועד השלמת העבודה, או המחייבת את ביטולה של חלק

                           מהעבודה או הפסקתה לפי סעיף 50 לחוזה, רשאי המנהל, לאחר שמיעת טיעוני

                           הקבלן, לקבוע בה את השינוי במועד השלמת העבודה.

 

             (2)        נגרם עיכוב בביצוע העבודה על ידי כוח עליון או על ידי תנאים אחרים שלדעת                       המנהל לא הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב,                    רשאי הקבלן לבקש ארכה במועד השלמת העבודה והמנהל יקבע את שיעור                          הארכה בפקודת שינויים בתנאי כי:

                       

א.         הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור
לאחר 30 יום מיום תום התנאים שגרמו לעיכוב ביצוע העבודה.

 

                        ב.         הקבלן יהא חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המנהל, לרבות יומן                                העבודה, שהתנאים האמורים אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה.

           

עבודה בשעות היום בימי חול

 

 1. (1) פרט אם הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר, לא תעשה עבודה בביצוע העבודה                 בשעות הלילה או בימי שבת ובמועדי ישראל, ללא הסכמת המפקח מראש ובכתב.

            (2)        אין הוראות סעיף קטן (1) חלות על עבודה שצריכה להיעשות מטבע הדברים,

                           ללא הפסקה או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת

                           להצלת נפש או רכוש או לביטחון העבודה, ואולם במקרה של עבודה כזו על

                           הקבלן להודיע מיד למפקח על כל הנסיבות שבעבודה במפורש.

 

החשת קצב העבודה

 

 1. (1) אם יהיה צורך לדעת המנהל, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודה                         מכפי שנקבע תחילה, יפנה המנהל בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב                                לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודה בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל             יתר הוראות המנהל  הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.

 

(2)        מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1) ונגרמו לו כתוצאה מכך, לדעת המנהל, הוצאה נוספת על אלה הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע תחילה, תחזיר חכ"א לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור שיקבע על ידי המנהל בתוספת עד 12% עבור רווח והוצאות כלליות והוצאות מימון מוכחות, אם היו כאלה.

 

            (3)        לא מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1), יחולו הוראות סעיף 68 לחוזה                  זה, ובלבד שהקבלן לא יישא אלא בהוצאות הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב                      שנקבע תחילה.

 

פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים

 

 1. (1) אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודה תוך התקופה הנקובה בהצעת הקבלן             בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף 46, ישלם הקבלן לחכ"א את הסכום של  1,500 ₪ על כל יום קלנדרי של איחור, כפיצויים מוסכמים וקבועים           מראש על כל  יום איחור שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת כל שלב משלבי העבודה ועד מועד השלמתה למעשה.

                        סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד כמוגדר בסעיף 65 (1) לחוזה ויוגדל                   בשיעור עליית המדד, בחודש שבו הסתיימה העבודה למעשה.

 

            (2)        חכ"א תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן (1) מכל סכום               שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא מחכ"א, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך               אחרת, תשלום הפיצויים או הניכויים, אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן

                         מהתחייבותו להשלים את העבודה, או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.

 

(3)        תשלום הפיצויים האמורים בסעיף קטן (1) יחול גם על כל יום קלנדרי של איחור בהשלמת קטעים מסויימים של העבודה, בהתאם ללוח הזמנים.

 

הפסקת עבודה ע"י חכ"א

 1. (1) הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות לפי                   הוראה בכתב מאת המנהל בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא                                   יחדשה אלא אם ניתנה לו ע"י המנהל הוראה בכתב על כך. נמסרה לקבלן הוראה

                        לחדש את העבודה, יהיה הקבלן חייב לחדש את ביצועה בתוך 14 יום מקבלת

                        ההוראה כאמור.

            (2)        הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה, לפי סעיף קטן (1), ינקוט הקבלן                              באמצעים להבטחת העבודה ולהגנתה לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח.

 

            (3)        הוצאות ישירות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לפי                     הוראות המנהל, כאמור בסעיף קטן (1), תחולנה על חכ"א ובלבד שהקבלן לא יהא                  רשאי לדרוש תשלום הוצאות כנ"ל אלא אם תוך 30 יום מיום קבלת הוראות                                                המפקח, נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות כנ"ל.               שיעור ההוצאות ייקבע על ידי חכ"א, לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להשמיע

                           טענותיו.

 

            (4)        נגרמה הפסקת העבודה, לדעת המנהל, באשמת הקבלן, תחולנה ההוצאות                             שנגרמו לקבלן, תוך כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה, על הקבלן.

 

            (5)        הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות, אחרי שניתן על ידי המנהל צו                  התחלת עבודה על פי סעיף 43 לחוזה והקבלן החל בביצוע העבודה למעשה, יהא                  הקבלן זכאי לקבל מחכ"א את התמורה עבור העבודה  שבוצעה בפועל, עד למועד

                        הפסקת העבודה וכן פיצויים כמוגדר להלן בסעיף קטן (6), וזאת לסילוק סופי

                         ומוחלט של כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן הכלל, לרבות  

                         הוצאותיו והפסד רווחים, בכפוף לאמור להלן בסעיף קטן (7). לצורך קביעת ערך

העבודה שבוצעה בפועל ע"י הקבלן, תעשנה מדידות סופיות לגבי העבודה או כל           חלק ממנה שביצועה הופסק, הכל לפי העניין. ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי  הקבלן, יקבע תוך 45 יום מיום הפסקת העבודה.

 

            (6)        לצורך חישוב גובה הפיצויים, כאמור בסעיף קטן (5) יעודכן ערך החוזה בהתאם                    להפרש המדדים שבין המדד בחודש הבסיסי, כמוגדר בסעיף 62 לחוזה, לבין                                    המדד בחודש שקדם לחודש בו הופסקה העבודה, (להלן "סכום החוזה המעודכן").                        מסכום החוזה המעודכן יופחתו:

 

                        א.         סכום השווה ל – 25% מסכום החוזה המעודכן, וכן –

                        ב.         סכום השווה לאחוזי הביצוע של העבודה עד למועד הפסקת העבודה.

 

                         מהיתרה שתיוותר ישולמו הפיצויים כדלקמן:

 

מ – 10% הראשונים של היתרה, ישולם סך השווה ל – 8% מהם (8  ש"ח לכל 100 ש"ח).

מ 10%- הנוספים של היתרה, לאחר הפחתת 10% הראשונים של היתרה, ישולם סך השווה ל – 6% מהם (6 ש"ח לכל 100 ש"ח).

מ – 10% הנוספים של היתרה, לאחר הפחתת היתרות בגינן כבר שולם פיצוי כאמור,  ישולם סך השווה ל – 4% מהם (4 ש"ח לכל 100 ש"ח).

מ – 70% הנותרים של היתרה, ישולם סך השווה ל – 2% מהם (2 ש"ח לכל  100 ש"ח).

 

                         למניעת ספק, מוצהר בזה, כי ביצוע החוזה בשיעור של 50% מהיקפו או יותר, לא יקנה לקבלן זכות לקבלת פיצויים כלשהם.

                         הפיצויים על פי סעיף קטן זה ישאו ריבית החשב הכללי מיום הפסקת העבודה ועד למועד הנקוב להלן בסעיף  קטן (10).

 

            (7)        א.         רואים את מחצית הסכום המתקבל בסעיף קטן (6) כשיפוי הקבלן בגין                                 הוצאות מיוחדות שנגרמו לו בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה, כולל                                  הפסד רווחים, פרט להוצאות הקמת המתקנים כמפורט להלן, ומחציתו                                   השניה של הסכום  כשיפוי הקבלן בגין הקמת ופרוק של מתקני העזר,                           הכנת דרכי גישה וכיוצא בזה. אם יוכיח הקבלן, לשביעות רצון המנהל, כי                                       הוצאותיו בסעיפים אלו (הקמת המתקנים), עולות על מחצית הסכום                                   שבסעיף קטן (6), ישולם לקבלן ההפרש בין מחצית הסכום שבסעיף קטן

                                         (6) לבין הוצאותיו בפועל עבור הקמה ופרוק של מבני עזר, גדרות, וכו',        

                                    לרבות היסודות לנ"ל, דרכי גישה, קוי מים ומערכות אחרות וכן עבודות                               ושירותי עזר (להלן – "המתקנים"), הכל בתנאי שמתקנים אלה לא פורטו                              בכתב הכמויות ובתנאי שעל הקבלן לבצעם ולהשתמש בהם לצורך ביצוע                           העבודות על פי חוזה זה, וזאת על פי ניתוח מחירים מפורט, מנומק,             

                                        ומגובה במסמכים מתאימים שהקבלן יגיש לאישור המפקח, ובכפוף

                                        לאמור בסעיף קטן ב' להלן.

                        ב.         הוכיח הקבלן, לשביעות רצון המנהל, את הוצאותיו כאמור לעיל, יהא                                  זכאי להחזר הוצאותיו הישירות בפועל בערך היחסי של יתרת העבודה                             שלא בוצעה מתוך ההיקף הכולל של החוזה. הוצאות אלו ישאו ריבית                         החשב הכללי, מתאריך ביצוע המתקנים ועד למועד הנקוב להלן בסעיף                                     קטן (10).

 

            (8)        הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות אחרי חתימת החוזה, אך לפני                  שניתן ע"י המנהל צו להתחלת העבודה כאמור, יחולו הוראות סעיף קטן (6),                            ובלבד שבמקרה זה ישולם לקבלן רק רבע הסכום שנקבע על פי הוראות סעיף

                          קטן (6) כאמור.

 

            (9)        נגרמה הפסקת ביצוע העבודה לפי סעיפים קטנים (5) עד (8) באשמת הקבלן, לא                     יהא הקבלן זכאי לתשלום פיצויים כאמור.

 

            (10)       א.         הסכומים שיגיעו לקבלן לפי סעיפים קטנים (5), (6), (7) או (8), ישולמו                                 לקבלן בכפוף לכך שיגיש חשבון סופי לא יאוחר מ – 60 יום מיום הפסקת                            העבודה, והוראות סעיף 63 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תשלום                                   הסכומים האמורים.

ב.         הגיש הקבלן את החשבון הסופי בתוך התקופה הנקובה בפיסקה (א), ישאו הפיצויים ו/או ההוצאות כאמור בסעיפים (6) ו – (7) ריבית החשב הכללי עד ליום הגשת החשבון הסופי. איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי ישאו הפיצויים ו/או ההוצאות כאמור ריבית החשב הכללי אך ורק עד ליום ה – 60 מיום הפסקת העבודה.

(11)       הופסק ביצוע העבודה לפי סעיף קטן (5) לעיל יועברו לרשות חכ"א באילת  כל                                          

             החומרים שהוזמנו ע"י הקבלן לביצוע העבודה ואשר תמורתם שולמה ע"י חכ"א.

 

 • הפסקה זמנית של ביצוע העבודה, שנמשכה יותר מ-12 חודשים רצופים, רשאי הקבלן לדרוש מחכ"א, לאחר שחלפו  12 החודשים האמורים, לראותה  כהפסקת העבודה לצמיתות. בנסיבות אלה לא תהיה חכ"א חייבת למסור לקבלן את המשך ביצוע העבודה, אם תחודש בעתיד, לאחר שנחשבה כהפסקה לצמיתות.

 

 • לקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר עם הפסקת עבודה, זמנית או לצמיתות, על פי סעיף זה, והוא מסכים כי הפסקת עבודה כאמור תהייה בשיקול דעתה הבלעדי של חכ"א. הקבלן מצהיר ומסכים כי הסכומים הנקובים בסעיף זה כפיצוי על הפסקת עבודה מהווים פיצוי מלא והוגן וכי לא תהיינה לא כל טענות ו/או תביעות בקשר עם סכומי  הפיצויים.

 

(14)       על אף האמור מובהר כי זאת קצב התקדמות העבודות מותנה בקבלת תקציבים מגורמי חוץ, ולפיכך תהא רשאית החברה להודיע לקבלן במהלך ביצוע העבודות, ובהתראה בת 30 יום מראש ובכתב, על סיום ההתקשרות בשל אי קבלת התקציבים האמורים במועד. בנסיבות אלה והקבלן יסיים עבודתו במועד הנקוב בהודעה, ויהא זכאי לקבלת מלוא התשלום עבור העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד הנקוב בהודעה. הודיעה החברה על סיום ההתקשרות בנסיבות האמורות, לא יהא זכאי הקבלן לקבלת כל פיצוי ו/או תשלום ו/או תמורה מעבר לאמור, והוא יהא מנוע ומושתק מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם סיומה המוקדם של ההתקשרות.

על אף האמור, רשאית החברה להודיע על הפסקה זמנית של העבודות (לתקופה שאינה עולה על 90 יום ובנסיבות האמורות של אי קבלת תקציבים), ובמקרה זה, אם וככל שתחודש ההתקשרות, יהא רשאי הקבלן להמשיכה מהשלב בו הופסקה, בהתאם להוראות ההסכם. הקבלן יהא רשאי להודיע לחברה כי אינו מעוניין להמשיכה, ובמקרה זה, תהא רשאית החברה לפנות לקבלן שהצעתו דורגה במקום השני, או לחילופין, תהא רשאית לבצע את העבודות בכל מסגרת אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה יהא הקבלן מנוע ומושתק מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם סיומה המוקדם של ההתקשרות.

 

שימוש או אי שימוש בזכויות ע"י חכ"א

 

 1. (1) הסכמה מצד חכ"א או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים,

                        לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

(2)        לא השתמשה חכ"א או המפקח בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כל שהוא על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

 

פרק ח' – השלמה, בדק ותיקונים

 

תעודת השלמת העבודה

 

 1. (1) הושלמה העבודה – יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקה                       העבודה תוך 7 יום מיום קבלת ההודעה וישלים את הבדיקה תוך 10 יום מיום                    שהתחיל בה.

                        מצא המפקח את העבודה מתאימה לתנאי החוזה ומשביעה את רצונו, ייתן לקבלן                 תעודת השלמה עם תום הבדיקה, ואם לא, ימסור לקבלן רשימת התיקונים                         הדרושים, לדעת המפקח, והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שתיקבע לכך על ידי             המפקח. ואולם המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם                     לפני ביצוע התיקונים האמורים, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן שיבצע                       וישלים, לשביעות רצון המפקח, את התיקונים המפורטים ברשימה האמורה.

 

            (2)        אין האמור בסעיף קטן  (1) גורע מזכותה של חכ"א להחזיק בכל חלק שהוא

                           מהעבודה או להשתמש בו גם אם טרם בוצעו עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא

                           ניתנה תעודה השלמה, והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה

                           תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.

 

            (3)        אם לפי תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק  מסוים מהעבודות במועד מסוים                      לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת העבודה, או שהושלם חלק כלשהו                                       מהעבודות שחכ"א או מי מטעמה החזיקו בו ו/או השתמשו בו ו/או עומדים

                           להחזיק או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי אותו חלק של

                        העבודות ויחולו על מתן תעודת השלמה לגבי חלק זה הוראת סעיף קטן (1).

בדק ותיקונים

 

 1. (1) הקבלן אחראי לכל נזק, הוצאה או הפסד, שיגרמו לחכ"א עקב ביצוע רשלני של                     העבודה ו/או עקב ביצוע העבודה שלא על פי תנאי חוזה זה, והוא מתחייב לפצות

                           ולשפות את חכ"א בעד כל נזק, הוצאה או הפסד כאמור.

 

(2)        לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושו: 12 חודשים קלנדריים מלאים מתום החודש שבו נמסרה העבודה המושלמת לחברה או לפי חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, על פי המאוחר מביניהם.

              מניין תקופת הבדק והאחריות, יתחיל ממועד השלמת כל העבודות  והליקויים המופיעים בפרוטוקול המסירה וקבלתן ע"י המזמין וקבלת היתר אכלוס (תעודת גמר)לפי המאוחר מבין השניים.

             

(3)        נתהווה בעבודה, תוך תקופה הבדק, נזק או קלקול, אשר לדעת המפקח נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, חייב הקבלן לתקן או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור, הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו של המפקח, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ – 3 חודשים מתום תקופת הבדק. הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לפי סעיף 29 לכביש, דרך, מדרכה, שביל וכיו"ב, ואשר נגרם, לדעת המפקח, כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.

 

            (4)        אין בסעיף קטן (3) דלעיל בכדי לגרוע מהאמור בסעיף 54 (2).

 

            (5)        ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים קטנים (3) ו – (4), יחולו                  על הקבלן בלבד.

 

פגמים וחקירת סיבותיהם

 

 1. (1) התגלה פגם בעבודה בזמן ביצועה רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר                      סיבות הפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח, היה הפגם כזה שאין                הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על חכ"א. היה               הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, וכן                         יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו                      ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחכ"א.

 

            (2)        בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלה פגם בעבודה תוך 5 שנים אחר גמר תקופת                      הבדק, הנובע מביצוע העבודה באופן רשלני ו/או שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה

                        הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הוא, ואם הפגם אינו ניתן                        לתיקון. יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחכ"א, ובשיפוי על כל תשלום בו  

                         תתחייב חכ"א עקב כך.

 

אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים 53 (2) ו – 53 (3) ו – 54

 

 1. אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי הסעיפים 53 (2), 53 (3)), או 54, רשאית חכ"א לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן, תהא חכ"א רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן  בכל זמן שהוא, או לגבותו בכל דרך אחרת, והכל בתוספת של 15% שייחשבו כהוצאות משרדיות.

 

פרק ט' – שינויים, תוספות והפחתות

 

שינויים

 

 1. (1) המנהל רשאי להורות בכל עת על כל שינוי לרבות: צורתה, אופיה, סגנונה,     איכותה, סוגה, גודלה, כמותה, גובהה, מתאריה, מיקומה וממדיה של העבודה וכל

             חלק ממנה, הכל כפי שימצא לנכון, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו ובלבד              שערך כל השינויים לא יעלה על 50% מכלל היקף החוזה.

 

(2)        הוראת המנהל על שינוי בעבודה לפי סעיף קטן (1) תיקרא פקודת שינויים ותימסר לידי הקבלן בכתב.

 

(3)        פקודת שינויים, שערך השינויים הכרוך בה – לרבות שינויים קודמים לפי פקודת כנ"ל – עולה על 50% מהסכום הנקוב בחוזה, תהיה חתומה ע"י יו"ר מועצת              המנהלים של חכ"א.

 

(4)        פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן כל עוד ערך השינויים לרבות שינויים קודמים לפי פקודות  כנ"ל, לא יעלה על 50% מהסכום הנקוב בחוזה. 

 

הערכת שינויים

 

 1. (1) ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו עולה על 50%            מסכום החוזה  כאמור בסעיף 56, ייקבע,  לפי בחירת המנהל, באחת מהדרכים     

                           הבאות.

 

א. על בסיס מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות, שאפשר להתבסס עליו לצורך    

     קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרים.

ב. בהתבסס על מהדורתו העדכנית של המחירון לעבודות פיתוח בהוצאת מינהל 

    תכנון והנדסה במשרד הבינוי והשיכון (להלן "מחירון משהב"ש").

ג. בהתבסס על "מחירון דקל" עם  תוספת אילת, ועם הנחה בשיעור 20%, ללא

    תוספת "קבלן ראשי" וללא מקדמים של היקף הפרוייקט.

 

אם, לדעת המנהל, לא ניתן  לפעול באחת השיטות הנ"ל, ייקבע המחיר במו"מ בין המנהל לקבלן, בהתבסס על אסמכתאות מתאימות שהקבלן ימציא למנהל.

 

(2)        ערכו של שינוי העולה על 50% מסכום החוזה, כאמור בסעיף 56, ייקבע במשא ומתן בין המנהל והקבלן.

 

            (3)        הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצוע השינוי מחמת אי קביעת ערכו של השינוי.

 

(4)        בקביעת מחירי היחידות החסרים במשא ומתן בין המנהל והקבלן כאמור בסעיף קטן  (2) יילקחו בחשבון, בין היתר, תעריפי שכר העבודה שיקבעו על ידי האיגוד המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון בתוספת הוספות המוכרות ע"י האיגוד המקצועי האמור, אלא אם נאמר אחרת במסמכי החוזה. כמו כן יילקחו בחשבון מחירי החומרים שנקבעו מזמן לזמן ע"י כל רשות מוסמכת ובהעדר קביעה כזאת לגבי חומרים בסיסיים, המחירים הנקובים בטבלה החודשית המתאימה לחומרים בסיסיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הרווח וההוצאות הכלליות לא יעלו על 12%. אם פרסמה חכ"א מכרז לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה וההתקשרות עם קבלני המשנה נעשתה ישירות עם חכ"א או באמצעות הקבלן ו/או אם העבודות הן עבודות פיתוח והמחירים לביצוען נקבעו על פי חוזים שנחתמו בעבר עם קבלני משנה לביצוע עבודות דומות, התוספת לה זכאי הקבלן בגין עבודות קבלני המשנה תהיה בתנאי  המכרז האמורה, לא נקבעה תוספת זו בתנאי המכרז האמורה, תקבע התוספת במשא ומתן בין הצדדים ובתנאי שתוספת זו לא תעלה על 12%.

 

            (5)        קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה שהשינוי                   מחייב את העלאת שכר החוזה, יודיע למנהל בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש             העלאת שכר החוזה כאמור. עברו שלושים יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי             שהקבלן פנה בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על                         שכר החוזה.

 

תשלומי עבודה יומית

 

 1. (1) דרש המנהל בפקודת שינויים את ביצועה של עבודה אשר לדעתו מן הראוי                            שתעשה לפי עבודה יומית, יודיע על כך לקבלן בפקודת השינויים, והקבלן יבוא על                       שכרו בעד ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה והחומרים (במקום העבודה)

                          מפורשת ומנוגדת בחוזה, השכר יחושב בהתאם לכללים המפורטים בסעיף 57 (3)                    דלעיל.

 

            (2)        ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע ע"י המפקח על יסוד רשימות                    שינהל הקבלן, לשביעות רצונו של המפקח ושל:

 

                        א.         כמויות החומרים שהושקעו בעבודה;

                        ב.         שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, וכן ימי עבודה, שעות                                 העבודה ושכר העבודה כולל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי                                 חובה אחרים של כל עובד ועובד;

                        ג.          הוצאות הובלה;

                        ד.         הוצאות ציוד מכני כבד.

 

(3)        הרשימות האמורות בסעיף קטן (2) א', ג', ד' תמסרנה למפקח בשני עותקים בסוף כל שבוע, ורשימות העובדים האמורים בסעיף קטן (2) ב' תמסרנה למפקח בשני העתקים לאחר כל יום עבודה. אחד ההעתקים מכל רשימה יאושר ע"י המפקח, אם ימצאנו ראוי לאישור ויוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום.

 

            (4)        מחירי החומרים ייקבעו לפי הכללים המפורטים בסעיף קטן (3) לסעיף 57. לא                       יילקחו בחשבון תעריפי שכר עבודה, העולים על תעריפי שכר העבודה שהונהג                      מזמן לזמן ע"י האיגוד המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים                     במקצוע הנדון, בתוספת ההטבות המוכרות ע"י האיגוד המקצועי האמור.                         תשלומים עבור הטבות סוציאליות המשתלמות ע"י הקבלן יילקחו בחשבון רק                      במידת ושיעורם אינו עולה על שיעור ההטבות הסוציאליות שהונהגו מזמן לזמן                     ע"י האיגוד המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע         הנדון.

 

רשימת תביעות

 

 1. (1) הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש קלנדרי רשימה שתפרט את תביעותיו לתשלומים    

                        נוספים שלא הותנה עליהם, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה  

                        במשך החודש החולף.

 

            (2)        תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן (1), רואים את הקבלן                  כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בכתב בסוף החודש כאמור                       על כוונתו להגיש את התביעה.

 

            (3)        לא הגיש הקבלן רשימת תביעות המפרטת את כל תביעותיו לתשלומים נוספים                      שלא הותנה עליהם, בתוך חודשיים לאחר שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה,                        יראו את הקבלן כאילו ויתר על תביעתו לחלוטין וללא תנאי.

 

            (4)        שום דבר האמור בסעיף זה לא יגרע מכוחו של סעיף קטן (4) לסעיף 57.

 

פרק י' – מדידות

 

מדידות כמויות

 

 1. (1) הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות בעבודה ואין   לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה.

 

(2)        הכמויות שיבוצעו למעשה לפי החוזה תקבענה על סמך מדידות שתעשנה ע"י המפקח והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי כמויות מפורטים, שיוגשו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י המפקח, הכל לפי העניין. כל המדידות תרשמנה  ברשימות מיוחדות לכך ותחתמנה ע"י המפקח והקבלן.

 

(3)        לפני בואו למדוד את העבודה, כולה או מקצתה, ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

 

            (4)        לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי                         המפקח או בא כוחו לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו  את המדידות                               כמדידותיהם הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן. אולם,                אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפקח ונמסרה על                         כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע                        המדידות למועד מאוחר יותר, שיקבע כאמור בסעיף קטן (3).

 

            (5)        נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות, רשאי הוא לערער בכתב תוך                   7 ימים על כל כמות שנמדדה, והמפקח ייקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות               

                           האמורה מחדש. אם גם אחרי המדידה השנייה יתגלו ניגודי דעות בין הקבלן לבין

                           המפקח, יכריע בעניין זה המנהל והכרעתו תהיה סופית.

 

            (6)        הייתה העבודה כולה או מקצתה, מוכנה למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה                         המדידות בהקדם, לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו                         צורך בדחייה.

 

             (7)   מובהר בזה מפורשות, כי התמורה תשולם על פי מדידת כמויות בפועל. מבלי למעט מהאמור ו/או בכל מקום אחר במסמכי המכרז, מובהר בזה מפורשות כי החברה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן כי העבודות אשר יימסרו לו לביצוע, כולן או חלקן, יבוצעו על ידו פאושלית ("כולל הכל"), כך שהתמורה בגין אותן עבודות לא תחושב על סמך מדידות בפועל.

 

ברירת החברה כאמור בסעיף זה, קרי ביצוע העבודות על ידי הקבלן בשיטה הפאושלית, כולן או חלקן, תהא לפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי, ולאחר הסכמתו. הקבלן מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך, לרבות כל טענה שעניינה הסתמכות ו/או אובדן רווח וכיו"ב.

 

 1. (1) סכום שהוכלל ברשימת הכמויות באורח ארעי גרידא, ותואר בו במפורש כסכום                    ארעי, לכיסוי הוצאות ביצוע של חלק כלשהוא מהעבודה, לא יוכלל בשכר החוזה.             ובאם בוצע חלק מהעבודה האמור, יוכלל בשכר החוזה ערכו של חלק העבודה                   האמור, שיקבע בהתאם לסעיף 57 במקומו של הסכום הארעי הנקוב.

 

(2)        מחיר יחידה שננקב בכתב הכמויות המבוסס על מחירים נקובים של חומרים מסויימים שיש להשתמש בהם בביצוע היחידה, יוחלף לצורך חישוב שכר החוזה במחיר היחידה, שיתקבל על ידי הצגת המחירים הממשיים של החומרים האמורים (שנרכשו ע"י הקבלן לפי הוראות המפקח) במקומם של המחירים הנקובים.

 

            (3)        הקבלן מתחייב להמציא למפקח לפי דרישתו, כל הצעת מחירים, חשבון, שובר,                     קבלה וכיו"ב, הנוגעים להשפעתם של סכומים ארעיים או מחירים נקובים של

                        חומרים המופיעים בכתב הכמויות, לפי סעיפים קטנים (1), (2) על חישוב שכר                       החוזה.

 

פרק י"א – תשלומים

תשלומי ביניים

 

אם לא צוין אחרת בסעיף "תנאי תשלום" בפרק 00 של המפרט המיוחד להלן, יחולו ההוראות הבאות על תשלומי הביניים:

 1.      (1.)        בין תאריך האחד לתאריך החמישה של כל חודש יגיש הקבלן לחכ"א, באמצעות

                           המפקח, חשבון חלקי על  העבודה שנעשתה בחודש החולף, בצרוף כל המסמכים

                           שעליו להגיש עם החשבון על פי הוראות החוזה.  

                           החשבונות החלקיים שיוגשו כאמור, ישולמו ע"י חכ"א בתוך  90 ימים 

                           מתום החודש הקלנדרי שבו הוגש כל חשבון.

                         חשבון ביניים שהוגש אחרי תאריך החמישה של החודש, עבור העבודות שבוצעו

                           בחודש החולף, ייחשב כאילו הוגש בחודש שאחריו וישולם בתוך 120 ימים מתום

                           החודש  הקלנדרי שבו הוגש.

                          אולם, בכל מקרה לא יעלה סך כל  התשלומים ששולמו ע"י חכ"א לקבלן לפני הגשת

                          החשבון הסופי על 85% מהיקף חוזה  זה  לרבות כל התוספות המאושרת.

מכל חשבון חלקי שיוגש ע"י הקבלן לפי הוראות חוזה זה  ויאושר לתשלום ע"י המנהל כמפורט, תנכה חכ"א את החלק היחסי בגין המקדמה ששולמה  לקבלן   עם חתימת חוזה זה, אם שולמה מקדמה.

                        כל החשבונות שהקבלן יגיש יהיו מצטברים.

 

(2)        הוסכם במפורש, שאישור חשבונות חלקיים ותשלומם לא ישמש כל הוכחה לאשור מחיר שלא נכלל בחוזה, או כהסכמה לקבלת חלקי העבודות שנכללו בחשבונות חלקיים שאושרו ע"י המנהל.

 

(3)        אם קיבל הקבלן תשלומים כאמור, מעל למגיע לו, יחזירם לחכ"א מיד עם דרישתם, במקרה של פיגור בהחזר הסכום הנדרש, ישלם הקבלן ריבית החשב            הכללי על סכום זה.

 

סילוק שכר החוזה

 

 1. (1) שכר החוזה ייקבע סופית על יסוד המכפלות של מחירי היחידה שברשימת הכמויות, בכמויות שנמדדו לפי הביצוע בפועל, בכפיפות להוראות סעיף 65 של חוזה זה,  בהוספת או בהפחתת ערכם של השינויים לפי הוראות השינויים, זאת למעט החלק של כתב הכמויות שהינו פאושלי.

 

(2)        רק לאחר מסירת העבודה המושלמת למנהל, ולא יאוחר מ- 30 יום ממועד מסירת העבודה כאמור, הקבלן יגיש לאישור המפקח את החשבון הסופי, ערוך כדין לרבות חישובי הכמויות ויתר המסמכים והנתונים. המפקח יבדוק את החשבון בתוך 30 יום ממועד קבלתו מהקבלן יחד עם כל המסמכים הדרושים, לרבות תכניות "לאחר ביצוע" וחישובי כמויות ויעביר את החשבון הבדוק לאישור המנהל. החשבון הסופי יאושר ע"י המנהל, כפי שהוגש או בתיקונים שהוכנסו בו ע"י המפקח ו/או המנהל, תוך 15 יום מיום הגשתו למנהל, אלא אם כן יתגלו חלוקי דעות ואז לא תחול ההגבלה של 15 יום כאמור.

לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי הערוך כדין לרבות חשובי הכמויות ויתר המסמכים והנתונים, תוך המועד האמור בסעיף קטן זה, רשאי המנהל לערוך את החשבון הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשותו, וחשבון סופי זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן ואושר על ידי המנהל ויחייב את הצדדים לחוזה זה.

לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי הערוך כדין לרבות חשובי הכמויות ויתר המסמכים והנתונים תוך 30 יום מיום גמר העבודה והמנהל לא ערך את החשבון בהתאם לסמכותו לעיל, יטיל המנהל על מהנדס שאינו עובד חכ"א לערוך במקום הקבלן את החשבון הסופי. המנהל ימציא למהנדס, שמונה לפי האמור לעיל, את כל המסמכים ויתר הנתונים הנמצאים ברשותו. החשבון שיערך ע"י המהנדס שימונה, יהיה סופי ויחייב את שני הצדדים וינהגו בו כאילו היה חשבון שהוגש ע"י הקבלן ואושר ע"י המנהל.

 

השכר שישתלם ע"י חכ"א למהנדס שימונה לעריכת החשבון במקום הקבלן כאמור לעיל, יחול על הקבלן וישולם למהנדס שימונה, מתוך היתרות המגיעות לקבלן, מתוך החשבון הסופי או מתוך הערבויות שנתנו ע"י הקבלן לחכ"א.

 

(3)        משכר חוזה שנקבע ע"י המנהל, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו וכן כל סכום                            אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה על חשבון שכר החוזה, אם שולם, ובניכוי כל סכום קצוב המגיע לחכ"א מהקבלן עפ"י החוזה או עפ"י חוזה אחר בין חכ"א לבין הקבלן.

                        הכספים המגיעים לקבלן עפ"י החוזה בהתאם לחשבון הסופי, לאחר הניכויים כאמור, ישולמו לקבלן תוך 75 יום מהיום שהחשבון הסופי יאושר ע"י המנהל תנאי שהתשלום של החשבון הסופי יעשה כנגד מסירת ערבות בנקאית צמודה, להבטחת טיב העבודה או ערבות טובה אחרת שתאושר ע"י המנהל  וכנגד המצאת הצהרת הקבלן על חיסול כל תביעותיו. שעור הערבות יהיה 5% מסכום החשבון הסופי למשך כל תקופת הבדק.

                        סכום הערבות שתינתן בהתאם לאמור לעיל תהיה צמודה לאינדקס יוקר המחיה       כשהתאריך הקובע הוא מועד מתן הערבות.

                           באם יתגלה במסגרת סדרי המבדק הנהוגים בחכ"א, הצורך לעריכת ברורים נוספים לאחר אישור המנהל, תהיה חכ"א רשאית לעכב חלק מהתשלום המגיע לקבלן למשך 30 יום נוספים, עד תום הברורים.

 1. מבוטל

 

תשלומי התייקרויות:

 

 1. אם לא נאמר אחרת בסעיף 4 של מסמך ב' ("הצעת הקבלן"), תשלומי התייקרויות, יחושבו

             כדלהלן:

 

 • "המדד" – מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור, כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

                       

            (2)        עבודות ו/או חשבונות אשר יבוצעו עד וכולל החודש ה-18 מיום חתימתה של חכ"א

                           על חוזה זה, לא יישאו הצמדה והתייקרויות.

                   

אולם, אם במהלך 18 החודשים הראשונים ממועד חתימתה של חכ"א על חוזה זה יחול שינוי במדד ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה, תיעשה ההתאמה לשינוי זה כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על ההשוואה בין המדד שהיה ידוע במועד שבו עבר המדד את ה-4%, לבין המדד הקובע במועד הגשת החשבון על ידי הקבלן, והכול בהתאם להוראת תכ"ם.  

 

              (3)         החל מהחודש ה-19 מיום חתימתה של חכ"א על חוזה זה, סכום יתרת ההתקשרות

                           יוצמד למדד, כאשר "מדד הבסיס" הנו המדד שיחול בחודש ה-18 מיום חתימתה

                           של חכ"א על חוזה זה. 

 

העלאה או הפחתה לפי שיעור שינוי המדד תחושב כל חודש (לאחר החודש ה-18) לגבי תשלומי הביניים שמגיעים לקבלן עבור העבודה שבוצעה בפועל באותו חודש בלבד.

 

שיעור השינוי במדד יקבע על ידי השוואה בין המדד הידוע בחודש ה-18 לבין המדד שיהיה ידוע בעת הגשת החשבון.

 

              (4)         במקרה של תנודות במדד, כהגדרתן בסעיפים קטנים (2) ו-(3) לעיל, יחולו הוראות

                           אלה:

 

                        א.         תשלום ההתייקרות יהיה בהתאם ללוח הזמנים לפי סעיף 3.2 להצעת

                                         המציע (מסמך ב'). נגרם עיכוב ע"י הקבלן בביצוע העבודה, או ניתנה לקבלן

                                         ארכה לפי דרישתו הוא להשלמת ביצוע העבודה, במקרה של עליה במדד כל  

                                         פריט שבוצע בעבודה לאחר תקופת הביצוע החוזית, ייחשב כאילו בוצע

                                         בחודש האחרון שעל הקבלן היה לבצע את העבודה בהתאם לחוזה.

 

              ב.          נתנה חכ"א לקבלן מקדמה, יצומצם או יבוטל שעור תשלום

                          ההתייקרות, הכל כמפורט בסעיף 38 א' לעיל (מימון עבור אספקת חומרים).

 

 מניעת רווח מופרז

 

 1. (1) היה למנהל יסוד להניח ששכר החוזה ששולם או שעומד להיות משולם לקבלן                       מניח לקבלן רווח מופרז, רשאי המנהל לצוות על עריכת חקירה והקבלן מתחייב             להמציא למנהל, למפקח ולנציגיהם את כל הפנקסים, החשבונות והמסמכים             האחרים, הנוגעים לחוזה או לביצוע של פעולה כל שהיא הקשורה בביצוע החוזה.                         וכן לתת כל ידיעות אחרות הן בעל פה והן בכתב, שתידרשנה לביצוע החקירה.

           

            (2)        קבע המנהל כתוצאה מהחקירה כאמור, כי לפי שיקול דעתו מניח שכר החוזה                       רווח מופרז, יופחת שכר החוזה כך שיניח לקבלן רווח הוגן ומתקבל על הדעת                  בלבד, כפי שייקבע ע"י המנהל, והקבלן מתחיב להחזיר לפי דרישה כל סכום                                שקיבל מעל לשכר החוזה המופחת כאמור.

 

            (3)        לצורך קביעת רווח הוגן ומתקבל על הדעת לפי סעיף זה, יובאו בחשבון הרווחים                   המקובלים אצל קבלנים אחרים, שביצעו מבנים מטעם המדינה והרשויות                                 המקומיות בתנאים דומים.

 

 • המנהל לא יהיה רשאי לצוות על עריכת חקירה לפי סעיף זה, לאחר תום 12 חודש מיום מתן תעודת סיום תקופת הבדק.

 

פרק י"ב – סיום החוזה או אי המשכת ביצועו

 

תעודת סיום החוזה

 

 1. (1) בתום תקופת הבדק, ימסור המנהל לקבלן תעודה, להלן – (תעודת סיום החוזה,                     ראה מוסף א' לחוזה), המאשרת כי העבודה בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה                     ולשביעות רצונו המלאה של המנהל.

           

            (2)        מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת

                          מהחוזה, אשר מטבע הדברים נמשכת היא לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.

 

 

סילוק יד הקבלן ממקום העבודה וביטול ההסכם עם הקבלן

 

 1. (1) חכ"א תהיה רשאית לבטל את ההסכם עם הקבלן, וכן לתפוס את מקום העבודה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודה בעצמה, או באמצעות קבלן אחר, או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד, המתקנים או בכל חלק מהם, שבמקום העבודה, או למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לחכ"א מהקבלן לפי החוזה, בקרות אחד או יותר מן המקרים המנויים להלן:

 

א.         כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה או שהפסיק את ביצועה ולא ציית תוך 7 ימים להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה, או כשהסתלק מביצוע העבודה בכל דרך אחרת;

 

ב.         כשהמפקח סבור שקצב ביצוע העבודה איטי מדי כדי להבטיח את השלמתה במועד הקבוע בחוזה, או במועד שהוארך להשלמתו, והקבלן לא ציית תוך 7 ימים להוראה בכתב מהמפקח לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה, שמטרתם להבטיח את השלמת העבודה במועד הקבוע בחוזה, או במועד שהוארך להשלמתו;

 

                        ג.          כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה                              לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נתנה תוצאות רצויות;

 

                        ד.         כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או שהעסיק קבלן                                   משנה בביצוע העבודה, בלי הסכמת חכ"א בכתב;

 

                        ה.         כשהקבלן פשט את הרגל, או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים, או כשעשה                                  סידור עם או לטובת נושיו ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק (פרט לפירוק                                ללא חיסול עסקים, לשם יצירת גוף מאוגד אחר);

 

                        ו.          כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן, או אדם אחר בשמו של                             הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה                                  כלשהיא בקשר לחוזה, או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה;

 

                        ז.          כאשר הקבלן הפר חוזה זה הפרה יסודית;

הפרת הוראות סעיפים 3, 11, 13-19, 33א, 35, 37, 38, 45-48, 53 ו-54 תיחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

                        ח.         כאשר הקבלן הפר חוזה זה הפרה שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה                                 תוך 7 ימים מתאריך דרישת חכ"א בכתב, לתקן את ההפרה;

 

            (2)        הוצאות השלמת העבודה כאמור ברישא לסעיף קטן (1) יהיו על חשבון הקבלן                       והוא יישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת של 15% מהן, כתמורה להוצאות                       משרדיות.

 

            (3)        תפיסת מקום העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף קטן (1), אין בהם                      משום ביטול החוזה ע"י חכ"א.

 

(4)        תפסה חכ"א את מקום העבודה בהתאם לסעיף קטן (1), יודיע על כך המפקח                           לקבלן בכתב תוך 30 יום, ויציין בהודעה את הערך המשוער של חלק העבודה שבוצעה עד למועד תפיסת מקום העבודה ואת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים, שהיו במקום העבודה באותה שעה.

 

(5)        תפסה חכ"א את מקום העבודה כאמור בסעיף קטן (1), והיו בו חומרים ציוד או מתקנים, רשאי המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק ממקום העבודה את החומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מהם, ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 14 יום, רשאית חכ"א לסלקם ממקום העבודה על חשבון הקבלן, לכל מקום שייראה  בעיניה ולא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שייגרם להם.

                        הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכותה של חכ"א להשתמש בחומרים, בציוד                   ובמתקנים, או למסרם כאמור בסעיף קטן (1).

 

            (6)        נתפס מקום העבודה, לא תהיה חכ"א חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר                      לחוזה, אלא בכפוף לאמור בסעיף קטן (7) להלן.

 

(7)        עלה אומדן שכר החוזה שהקבלן היה זכאי לו אילו היה מבצע את החוזה בשלמותו (להלן  – אומדן שכר החוזה) על הסכום הכולל של התשלומים החלקיים והאחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום העבודה ושל הוצאות השלמת העבודה ובדקו, שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאשרו ע"י המפקח (לרבות בתוספת האמורה בסעיף קטן (2)) ושל פיצויים על נזקים שנגרמו לחכ"א מחמת כל דחייה בהשלמת העבודה ומחמת נזקים אחרים, תהיה חכ"א חייבת בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר החוזה לבין הסכום הכולל כאמור, ובלבד שהפרש זה לא יעלה על סכום הכולל של ערך אותו חלק העבודה שהקבלן ביצע עד למועד תפיסת מקום העבודה ע"י חכ"א ושל ערך החומרים, הציוד והמתקנים שנתפסו במקום העבודה ושחכ"א השתמשה בהם או שנמסרו על ידיה, הכל כפי שייקבע על ידי המנהל.

 

 • עלה הסכום הכולל של התשלומים החלקיים והאחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום העבודה, על הוצאות השלמת העבודה ובדקה, שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאשרו ע"י המנהל, לרבות התוספת האמורה בסעיף קטן (2), ושל פיצויים על נזקים שנגרמו לחכ"א מחמת כל דחייה בהשלמת העבודה ומחמת נזקים אחרים

על אומדן שכר החוזה, יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור לבין אומדן שכר החוזה.

 

            (9)          הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות חכ"א לפי סעיף 39 ולא לגרוע מהן.

 

            (10)       אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל סעד נוסף ו/או אחר, לו תהא זכאית חכ"א                   לפי החוזה ו/או לפי הדין.

 

קיזוז

 

 1. חכ"א רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל חוב המגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה, או על פי חוזה אחר שבינה לבין הקבלן, ובין כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן לחכ"א. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של חכ"א לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.


אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה

 

 1. (1) אם יתגלה בכל זמן שהוא, שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה כולה או מקצתה  מפאת מלחמה, או כל סיבה אחרת, שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן לחכ"א וחכ"א תיתן לקבלן אישור בכתב, כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה כולה או מקצתה, והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע העבודה כאמור.

 

(2)        הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה לפי סעיף קטן (1) יהיה ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור, בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ופקודת השינויים. נוסף לזה ישולם לקבלן סכום שיקבע בהתאם לאמור בסעיף 50 של החוזה.

 

            (3)        תשלום הסכום האמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות                         פיצויים ותביעות עבור הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור.

 

            (4)        לא סילק הקבלן את הציוד ומתקני העבודה כולם או מקצתם, ממקום העבודה                     או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המפקח לפי סעיף קטן (1). רשאית               חכ"א לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן בעצמה או בכל דרך אחרת,                        והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת 15%, שיחשבו כהוצאות משרדיות,                      ובהפחתת סכום שיאושר ע"י המפקח לכיסוי חלק מתקבל על הדעת מההוצאות                    האמורות שיש  לזקפו על חשבון חכ"א.

 

ביול החוזה

 1. הוצאות ביול חוזה זה, אם יידרש, חלות על הקבלן.

 

מס ערך מוסף

 1. למחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה יתוסף מס ערך מוסף, כשיעורו               באילת.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מוסף א'

 

 

חוזה מס' מ/1/2023 השלמות פיתוח לאכלוס ושצ"פים בשחמון 2 באילת

 

 

 

תעודת סיום

 

 

 

 

אל: ____________________________________________________________________

 

מאת: החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

 

 

 

על פי סעיף 67 של חוזה זה, אני מאשר בזאת, כי העבודה בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה, לשביעות רצוני המלאה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השם: ______________________

 

התפקיד: ____________________

 

 

תאריך:    __________________

 

 

חתימה: ____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכרז פומבי מס' מ/1/2023 השלמות פיתוח לאכלוס ושצ"פים בשחמון 2 באילת

                                                   נספח ב'

 

נספח ביטוח    

 

נספח   ביטוח – השלמות פיתוח לאכלוס ושצ"פים בשחמון 2 באילת

נספח זה גובר על כל הוראה בהסכם אשר עניינה ביטוח, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות נספח זה, יגברו הוראות נספח זה. המונחים המשמשים בנספח זה יפורשו בדרך בה הם מתפרשים בהסכם.

1 מבלי לגרוע מאחריותה של הקבל על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הקבלן  לבצע ולקיים בחברת ביטוח מורשית לפעול בישראל את כל הביטוחים המפורטים בנספח אישור עריכת ביטוחי הקבלן  (להלן: "ביטוחי הקבלן "), במשך כל תקופת פעילותו על פי ההסכם.

 1. הקבלן אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות והשתתפות עצמית במקרה של אירוע.

3 הקבלן  מתחייב  להמציא לחברה את  אישור עריכת ביטוחי חברת הקבלן  כשהוא חתום על ידי מבטחיה וזאת תוך 10 ימים ממועד חתימת הסכם זה.

4 עד ולא יאוחר מתום תקופת הביטוח, מתחייב הקבלן  להמציא לחברה אישור ביטוח מעודכן בגין הארכת תוקף הביטוחים לשנה נוספת. הקבלן  מתחייב  לחזור ולהפקיד בידי החברה את אישור הביטוח במועדים האמורים   מדי שנת ביטוח וכל עוד חוזה זה בתוקף. ולעניין ביטוח אחריות מקצועית /מוצר , הקבלן  מתחייב להמשיך ולערוך ביטוח אחריות מקצועית/מוצר  למשך תקופה שלא תפחת מ- 7 שנים ממועד סיום פעילותה נשוא הסכם זה או כל עוד מתקיימת אחריותה על פי דין, המאוחר מבניהם.

5 לא מילא  הקבלן אחת מהתחייבויותיו בקשר לנספח זה, לרבות לא מסר  הקבלן לידי החברה במועד את אישור הביטוח, יהווה הדבר הפרת הסכם יסודית, אולם לא יהיה בכך בכדי לפטור אותה מהתחייבות כלשהי בקשר עם פוליסות הביטוח הנ"ל.

6 החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לבדוק את אישור הביטוח ואת פוליסת   שימציא הקבלן ובמידה וידרשו התאמתם למתחייב מהוראות הסכם זה, מתחייב הקבלן לבצע את ההתאמה ללא דיחוי. מוסכם כי זכות הבדיקה והביקורת של החברה  , אינה מטילה עליה כל חובה ואחריות שהיא לגבי הביטוחים טיבם, היקפם, תוקפם או העדרם, ואין בה לגרוע מהתחייבויות חברת השירותים.

7 אין בעריכת הביטוחים הנ"ל ו/או באי עריכתם, ככל שלא ייערכו תוך הפרת הסכם זה על ידי הקבלן ו/או בעריכתם, כולם או חלקם, ע"י החברה ו/או כל הבאים מטעמה ו/או בביצוע תשלומים כלשהם בקשר אליהם מצד החברה ו/או כל הבאים מטעמה, כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויות הקבלן בהתאם להסכם זה, או כדי לשחרר אותה מחובתה לפצות את החברה ו/או כל הבאים מטעמה ו/או כל אדם שהוא, בגין כל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מפעילותה ו/או כתוצאה מאי קיום הוראות הסכם זה ע"י הקבלן

8 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי קביעת גבול האחריות כמפורט לעיל הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן. הקבלן מצהיר  ומאשר  כי הוא  מנוע  מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים לעיל.

9 היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי   הקבלן, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור ו/או לתקנם לפי העניין כאשר בכל ביטוח נוסף ו/או משלים, לעניין ביטוחי רכוש ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף לטובת החברה ו/או מי מטעמה. לעניין ביטוחי חבויות, יורחב הכיסוי לכלול אחריות צולבת.

10 הקבלן מצהיר  בזאת כי הוא  פוטר  את החברה והבאים מטעמה מאחריות לאובדן ו/או נזק העלול להיגרם לרכוש כלשהו, אשר הובא על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מטעמה במסגרת ההתקשרות וכן כלפי כל אדם ו/או גוף אשר החברה התחייבה לשפותו בכל הקשור למתן השירותים ו/או כלפי בעלי זכויות אחרים אשר בביטוח רכושם של בעלי הזכויות האחרים נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי הקבלן מאחריות לאובדן ו/או נזק העלול להיגרם לרכוש כלשהו של הקבלן ו/או שבאחריותו ו/או של הבאים מטעמו, ואולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

11 הקבלן מצהיר בזאת כי פוליסות הביטוח שתופקנה על ידו עבור פרויקט זה, ופרויקט זה בלבד, יכללו את ההרחבות המצ"ב, המתייחסות לכ"א מפרקי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, וכן הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצרים.

הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של המזמין כמפורט ברישא למסמך זה, הקבלן, קבלני המשנה של הקבלן בכל דרגה שהיא וכל אלה הבאים מכוחם, מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות.

הגדרת העבודות : השלמות פיתוח לאכלוס ושצ"פים בשחמון 2 באילת

ביטוח עבודות קבלניות כולל פרקי ביטוח כדלקמן:

 1. פרק א' – ביטוח העבודות הקבלניות:        

            אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח.  הכיסוי יחול גם על עבודות אשר תבוצענה על ידי הקבלן או מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י הקבלן עצמו.

            שווי העבודות הקבלניות הינו ע"פ ערך הפרויקט

            על פרק זה חלות ההוראות הבאות :

1.1. ייכלל כיסוי להוצאות פינוי הריסות עד לסך של 10% מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון.

1.2. ייכלל נזק לרכוש עליו עובדים ואו רכוש סמוך  20% משווי העבודות  מינימום 2,500,000 ₪ , לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. 

1.3. ייכלל כיסוי להוצאות בגין תכנון מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים אחרים, לרבות מנהלי תביעות אך למעט שמאות נגדית, לשם כינון האבדן או הנזק עד לסך של 10% מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון.  

1.4. ייכלל כיסוי הנובע מתכנון לקוי ו/או עבודה לקויה ו/או חומרים לקויים בסכום בטוח מלא

1.5. ייכלל כיסוי לנזק הנובע מנזקי טבע ורעידת אדמה.

1.6. סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מחדש של הרכוש.

1.9. הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" של 24 חודש,

 הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 

 

 1. פרק ב' – ביטוח צד שלישי:        

ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של -.20,000,000  ש"ח לאירוע ולא פחות מסכום של  -.20,000,000  ₪  לתקופת הביטוח 

על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

2.1. כל אדם , שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו, בתנאי שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח.

2.2. יצוין במפורש בפוליסה כי המזמין ייחשב לצורך פוליסה זו כצד שלישי.

2.3. הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי תאונתי.

2.4. הפוליסה כוללת הרחבות בגין נזק ישיר עקב פגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים בגבול של 2,000,000 ₪ למקרה, נזק תוצאתי כתוצאה מפגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים עד לסך 2,000,000 ש"ח .

2.5. הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד "המזמין

2.6. הפוליסה כוללת כיסוי לנזקי רעד ו/או הסרת משען ו/או החלשה של תמך בגבול אחריות של -.2,000,000 ש"ח לאירוע, הכלול בגבול האחריות של הפוליסה. ( הרחבה 2 לתנאי ביט ) 

2.7. הפוליסה כוללת כיסוי בגין נזקי גוף וגם או רכוש הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי ו/או מכונה ניידת לרבות כזה הנחשב רכב ע"פ פקודת התעבורה ושלא חלה חובה לבטח כלים אלו ע"פ פקודת רכב מנועי ו/או ע"פ חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה 1976 על כל תיקוניו, גבול האחריות בגין הרחבה זו לא יעלה על -.2,000,000 ש"ח לאירוע  מעבר למבוטח בפוליסת הבטוח של הכלי המבוטח.

2.8. הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 1. פרק ג' – ביטוח חבות מעבידים:

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות אחריות של  לתובע סך של -.20,000,000  ש"ח לאירוע אחד ולתקופת הביטוח .

על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

3.1. לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.

3.2. הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו.

3.3. הפוליסה אינה כוללת הסתייגות כל שהיא בגין עבודות בגובה או בעומק.

הפוליסה תכלול סעיף שיפוי וכן ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 1. 4. ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית לקבלן ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו, בגבול אחריות המבטח שלא יפחת מסך -.6,000,000 ש"ח  למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין היפר חובה מקצועית, שמקורה במעשה או מחדל רשלני, טעות או השמטה שנעשו על ידי מי מיחידי המבוטח.

4.1. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות, אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים, מעשה מרמה על ידי עובד של המבוטח, אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח.

4.2. בניגוד לכל האמור בכל מקום אחר בפוליסה או בדף הרשימה ונספחיה, הכיסוי ע"פ פוליסה זו כולל את אחריותו של המזמין הנובעת ממעשה או מחדל של הקבלן והבאים מטעמו. אין באמור כדי לפגוע בזכויות המבטח כנגד קבלני משנה של הקבלן

4.3. הביטוח מורחב לכסות את המזמין בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו. לעניין זה מורחב שם המבוטח לכלול את המזמין בכפוף לסעיף "אחריות צולבת".

4.4. התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.

4.5. במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי תשלום הפרמיה ו/או נסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך 12חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח, ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות.

 1. ביטוח חבות המוצר.

הביטוח מכסה אחריותו של הקבלן בגין נזק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו, אשר נגרם על ידי או עקב מוצרי הקבלן, בגבול אחריות למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח שלא  יפחת מסך 6,000,000 ש"ח .

5.1. התאריך הרטרואקטיבי בביטוח אינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה, ללא זיקה למועד תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכם.

5.2. המזמין נכלל בשם המבוטח בכל הנוגע לאחריותה עקב מוצרי הקבלן וכל הקשור בתוצרי העבודה של הקבלן,  בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

5.3. הביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי המזמין , ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוף ביטוחיו בגין נזק המכוסה בביטוח זה.

5.4. במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי תשלום הפרמיות ו/או נסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך 12 חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח, ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות.

 • ככל שגבולות האחריות משותפים לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצרים, גבול האחריות המשותף יהיה סכום גבולות האחריות בכ"א מהפוליסות ע"מ הדרישות לעיל
 1. הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:

6.1. כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד (הח"מ).

6.2. המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה של כלי רכב, הורחב כך שהוא כולל גם את "המזמין " ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל הפרויקט, המפקח ( למעט אחריתו המקצועית ), קבלנים וקבלני משנה של הקבלן.

6.3. המזמין נקבע כמוטב בלתי חוזר ע"פ סימן ב' לחוק חוזה הביטוח לגבי פרק א' לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות

6.4. במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בהתאם ובאופן אוטומטי, ע"פ הודעת המבוטח וגם או המזמין אלא אם כן נודיע למזמין על כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 60 (שישים) יום לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף.

6.5. הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן שלח המבטח למזמין הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות 60 (שישים) יום מראש.

6.6. בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה – למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו – המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום שאינו אירוע מתמשך מכל סוג ותאור, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער כחוק, או רכוש של המזמין . כ"כ לסייג 14.7. תתווסף הסיפא – על אף האמור, מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח.

6.7. כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על זכותו לתחלוף נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שהמזמין " ע"פ חוזה ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל הפרויקט  התחייבו לשפותו טרם קרות מקרה הביטוח, או הקשור לעבודות, למעט קבלני משנה וספקים של המזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

6.8. כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות "המזמין " מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע למזמין  ושלעניין זה מוגדר מנכ"ל המזמין ו/או חשב המזמין ו/או האחראי על הביטוח אצל המזמין.

6.9. כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי "המזמין " ע"פ חוזה זה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמין הם הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את "המזמין " , במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי "המזמין", יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

6.10. לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות.

6.11. חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על הקבלן בלבד לרבות החובה לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות.

6.12. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים. על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".

הנני מצהיר כי יידעתי את מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את אישורם להפיק עבור פרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה ונספחיו.

 

 

נספח ב' (1) –  אישור ביטוחי הקבלן

אישור קיום ביטוחיםביטוח עבודות קבלניות

תאריך הנפקת האישור

___________________

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור*

המבוטח

מען הנכס המבוטח /

כתובת ביצוע העבודות*

מעמד מבקש האישור*

שם

שם

 

☒ מבצע העבודה

☒ מכרז מס' מ/1/2023.

☒ השלמות פיתוח לאכלוס ושצ"פים בשחמון 2 באילת

 

☒ מזמין העבודה

☒ חברה כלכלית עירונית

☒ רשות מקומית

 

החברה הכלכלית לאילת חכ"א בע"מ (להלן : "המזמין")

 

 

ו/או

עיריית אילת (להלן: "העירייה")

 

ו/או

משרד הבינוי והשיכון (משב"ש)

 

ת.ז./ח.פ.

ת.ז./ח.פ.

 

 

מען (המזמין)

מען (הקבלן)

ת.ד. 1582

אילת 88115

 

 

       

 

פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר הפוליסה

תאריך תחילה

תאריך סיום

גבול האחריות / סכום ביטוח / שווי העבודה

כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

סכום

מטבע

 

כל הסיכונים עבודות קבלניות הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:

 

 

 

 

__________

 

309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.

313 – כיסוי בגין נזקי טבע.

314 – כיסוי גניבה, פריצה ושוד.

316 – כיסוי רעידת אדמה.

318 – מבוטח נוסף מבקש האישור.

324 – מוטב לתגמולי ביטוח מבקש האישור.

328 – ראשוניות.

רכוש עליו עובדים

 

 

 

2,500,000

רכוש סמוך

 

 

 

2,500,000

פינוי הריסות

 

 

 

1,300,000

הוצאות שכ"ט מתכננים אדריכלים ומומחים אחרים

 

 

 

150,000

נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה

 

 

 

2,000,000

נזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה

 

 

 

מלוא סכום הביטוח

 

תקופת תחזוקה

 

 

 

24 חודשים

 

 

מתוכה תקופת תחזוקה מורחבת

 

 

 

12 חודשים

 

 

הוצאות עבודה ותיקונים זמניים לאחר נזק

 

 

 

20% מהנזק

 

צד שלישי

הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:

 

 

 

20,000,000

302 – אחריות צולבת

307 – הרחבת צד ג' קבלנים וקבלני משנה.

309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.

312 – כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה.

315 – כיסוי לתביעות המל"ל.

318 – מבוטח נוסף – מבקש האישור.

322 – מבקש האישור מוגדר כצד ג'.

328 – ראשוניות.

329 – רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'.

נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה

 

 

 

2,000,000

נזק ישיר מפגיעה במתקנים, צינורות וכבלים תת קרקעיים

 

 

 

מלוא גבול האחריות

 

נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים, צינורות וכבלים תת קרקעיים

 

 

 

2,000,000

רעד והחלשת משען

 

 

 

  2,000,000

חבות מעבידים

 

 

 

20,000,000 לתובע ובמצטבר לתקופת הביטוח.

307 – קבלנים וקבלני משנה.

309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.

315 – כיסוי לתביעות המל"ל.

319 – מבוטח נוסף – היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח.

328 – ראשוניות

אחריות מקצועית

 

 

רטרואקטיבי

 

__________

 

 

 

 

6,000,000

 

 

 

 

 

301 – אבדן מסמכים.

303 – דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע.

309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.

321 – מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור.

325 – מרמה ואי יושר עובדים.

326 – פגיעה בפרטיות.

327 – עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח.

328 – ראשוניות.

332 – תקופת גילוי – (6 חודשים).

חבות המוצר

 

רטרואקטיבי

 

__________

 

 

 

6,000,000

 

 

 

301 – אבדן מסמכים.

309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.

321 מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור .

328 – ראשוניות

332 – תקופת גילוי – 12 חודשים.

        

 

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג' (*

☒ (069) קבלן עבודות אזרחיות (כולל תשתיות)

 

ביטול/שינוי הפוליסה :

שינוי לרעה ו/או ביטול בתקופת הביטוח של איזו מפוליסות הביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 (שישים) יום לאחר משלוח הודעה בכתב בדואר רשום למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

מהדורת הפוליסה :

חברת הביטוח

__________

ביט מהדורה

__________

הערות

 

 

חתימת האישור

המבטח:

 

 

 

 

מסמך "ב (2)"

הצהרה על מתן פטור מאחריות

 

תאריך : __________

לכבוד

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א)  בע"מ (להלן: "חכ"א")

ו/או עיריית אילת (להלן: "העירייה")

 

 

הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות

בקשר עם מכרז פומבי מס' מ/1/2023 השלמות פיתוח לאכלוס ושצ"פים בשחמון 2 באילת (להלן : "העבודות")

 

הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודתנו שבנדון בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או חשמלי ו/או ציוד חפירה בבעלותנו ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או מתקנים ו/או רכוש אחר המשמשים אותנו בביצוע העבודות שבנדון (להלן: "הציוד").

 

על אף האמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כדלקמן:

 1. הננו פוטרים את חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 2. הננו פוטרים את חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותרים על שיבוב כלפי חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.
 3. הננו פוטרים את חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידי ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו או לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 4. היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או מצד קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות.
 5. הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי ו/או ציוד חפירה ו/או רכב המשמש אותנו בביצוע העבודות, כאמור בסעיף הביטוח לחוזה, במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון.
 6. הרינו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ב1 לחוזה), במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע הפרויקט  ועל פי כל דין.

 

ולראיה באנו על החתום:

 

 

                                                                                    

 (חתימת המצהיר)

 

(שם החותם)

 

(תפקיד החותם)

 

 

נספח  ב' (3)

 

הנדון : תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום

 

 

תאריך : __________

 

 

לכבוד

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן: "חכ"א")

ו/או עיריית אילת (להלן: "העירייה")

א.ג.נ.,

הננו מאשרים בזאת, כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום הנוהל שלהלן:

 1. המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה ורכה, עבודות באמצעות מבער (כגון חיתוך, זיפות ואיטום), עבודות קידוח, השחזה, חיתוך בדיסק, הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו/או להבות.
 2. ככל שנבצע "עבודות בחום", נמנה אחראי מטעמנו (להלן – "האחראי") שמתפקידו לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.
 3. בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 10 מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.
 4. האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן – "צופה אש"), המצויד באמצעי כיבוי מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.
 5. ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם מתפתחים לכלל שריפה.
 6. על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות 30 דקות מתום ביצועה, תוך שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

מובהר, כי נוהל זה מהווה התניה מינימאלית וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויבים על פי כל דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל.

הנני מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.

 

ולראיה באנו על החתום

 

 

 

(חתימת המצהיר)

 

(שם החותם)

 

(תפקיד החותם)

 

 

 

 

מסמך ד' –

(מפרט טכני הבין משרדי – לא מצורף)

 

מכרז מס' מ/1/2023

השלמות פיתוח לאכלוס ושצ"פים בשחמון 2 באילת

("מכרז אומדן")

 

 

"המפרט הכללי"

 

המפרט הכללי לצורך מכרז/חוזה זה הוא "המפרט הכללי לעבודות בנין" (הספר הכחול) בהוצאת הועדה הבין משרדית המשותפת למשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ואחרים, (להלן "המפרט הכללי").

 

אם בפרקים הנ"ל יש הפנייה לפרקים אחרים של המפרט הכללי, ההפניה מתייחסת למהדורה האחרונה של הפרקים האחרים, כפי  שהיו ידועים במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז זה.

 

 

המפרט הכללי אינו מצורף לתיק מסמכי המכרז, והקבלן יכול לראותו ולהוריד אותו באתר האינטרנט של משרד הביטחון:

 

https://mifratclali.mod.gov.il/AllSpecifications/39

 

בכל מקום שבו נאמר במסמכי המכרז "המפרט הבין משרדי" או "הספר הכחול" או "מפרט משרד הביטחון" הכוונה היא למפרט הכללי, כהגדרתו לעיל.

 

 

 

 

 

 

 

הצהרת הקבלן:

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה במהדורתם האחרונה, קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות בו. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כתבי הכמויות והמחירים – (מסמך ו')

 

 

מכרז מס' מ/1/2023 השלמות פיתוח לאכלוס ושצ"פים בשחמון 2 באילת

 ("מכרז אומדן")

 

 

 

 

 

 

כתבי הכמויות והמחירים – מסמך ו'

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (תנאים מיוחדים לחוזה)

 

 

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

 

תנאים מיוחדים לחוזה  מ/1/2023

 

תחולת הסעיפים המפורטים במסמך זה

 

מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך זה בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות בצורה אחרת כל שהיא את האמור  במסמך ג' – טופס החוזה ותנאיו לביצוע העבודה. בכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ג' – יחולו הוראות מסמך זה.

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                _______________

                                                                                                                             חתימת הקבלן

 

 

 1. משך ביצוע העבודה יהיה כמפורט במפרט הטכני המיוחד, מסמך ה' בפרק מוקדמות.

 

 1. על הקבלן לוודא מראש ולהשיג את כל הפרטים מאת הרשויות המוסמכות לגבי הימצאותם של שירותים עיליים ותת-קרקעיים אשר עלולים להפריע לו בעבודתו, כגון: קווי טלפון, כבלי חשמל ותאורה, צינורות מים, קווי ביוב וכו'. הקבלן אחראי לקבל מראש אישורים מבעלי שירותים אלו, לבצע עבודות בקרבתם וימנע מכל פגיעה בהם, זאת מבלי שהדבר יגרום עיכוב בעבודותיו לגבי לוח הזמנים הקבוע ומבלי שיהווה עילה לתביעה כספית נוספת.

            השגת האישורים הדרושים לביצוע העבודות מהרשויות המוסמכות וסימון השירותים באתר, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 

 1. למחירים הנקובים בהצעה זו יתוסף מס ערך מוסף, כשיעורו באילת.

 

 1. הגשת חשבונות

 

            4.1        כל חשבון יוגש במקור + 3 העתקים.

            4.2        לא יאושר כל חשבון – חלקי או סופי – אשר לא ילווה בדפי מדידה וכמויות. על          הקבלן להגיש לבדיקת המפקח, את דפי המדידה והכמויות בשני עותקים.

            4.3        כל החשבונות יהיו ממוחשבים.

            4.4        בכל חשבון יצוינו:

                        – מספר החוזה.

                        – שם העבודה.

                        – ערך החוזה.

                        – תאריך התחלת העבודה.

                        – תאריך סיום העבודה.

                        – המדד הבסיסי.

            4.5        כל חשבון יכלול טור נוסף במקביל לטור הכמויות שבוצעו המציג את הכמויות    

                            שבכתב הכמויות המקורי. כמו כן, יהיה טור נוסף שבו ירשום הקבלן את אחוז

                            הביצוע, ביחס לכמות החוזה בכל סעיף וסעיף.

 • כל חשבון יהיה חשבון מצטבר.

            4.7        בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות נוספות ו/או חריגות.

 

 

 1. כל העבודות תבוצענה לפי התכניות, באורח מקצועי נכון, ובהתאם לדרישות המפרטים והתקנים. כמו כן, תבוצענה העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או על חלק מהם, הוא בתחומי סמכותה הרשמית.

            המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להמציא לידיו אישור בכתב של הרשות על התאמת העבודה או כל חלק ממנה, לדרישות אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, אם יידרש.

 

 1. הקבלן יוודא מראש מציאות שירותים שונים עיליים ותת-קרקעיים בשטחי עבודתו ובדרכי הגישה ויתאם עם על גורם מוסמך, את הדרוש למניעת פגיעה בהם.

 

 1. הקבלן לא יורשה לעלות על כבישים קיימים עם כלים כבדים וכלים עם שרשראות, כמו כן, ידאג הקבלן לנקות את הכבישים הקיימים מדי יום מלכלוך ובוץ שייגרמו עקב עבודותיו בשטח. נזקים שייגרמו לכבישים, מדרכות וכו' ע"י הכלים של הקבלן, יתוקנו על ידו ועל חשבונו.

            הקבלן יהיה אחראי לאחזקה תקינה של דרכים זמניות שיתקין על חשבונו עבור התנועה השוטפת, לרבות רחצת דרכי עפר במים ומניעת אבק.

 

 1. על הקבלן יהיה להתקין בעצמו ועל חשבונו את כל הדרכים הארעיות הדרושות לו ולהחזיקן במצב תקין ומסודר. כן יהיה הקבלן אחראי לקבלת אישור מהרשויות המתאימות ומהמפקח לדרכי גישה לאתר, חציית כבישים, מדרכות וכו', ולהתקנת התמרורים והשלטים הדרושים לפי החוק או דרישת הרשויות המוסמכות, כולל סימון של החפירות ביום ובלילה וכו'.

 

 1. הקבלן מצהיר בזה כי:

 

            א.         הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים לביצוע עבודות מסוג זה.

            ב.         נמצא ברשותו אישור של "עוסק מורשה" באזור אילת לצרכי מע"מ.

            ג.          בידיו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה.

            ד.         בידיו אישור על ניכוי מס במקור.

 

             הקבלן ימציא לחכ"א, יחד עם מסמכי החוזה החתומים העתק  מהאישורים הנ"ל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסמך ח'

(רשימות תכניות)

 

מכרז מס' מ/1/2023 השלמות פיתוח לאכלוס ושצ"פים בשחמון 2 באילת

 ("מכרז אומדן")

 

רשימת תוכניות

 

גינון והשקייה – השלמות פיתוח ושצ"פים 100, 104

שצ"פ 100

תאריך

שם גיליון

ק"מ

מהדורה

מס' תכנית

28.08.21

תכנית פיתוח – שצ"פ 100

1:100

18

223-510

19.05.21

תכנית ע"ע שצ"פ 100

1:100

4

EW223-510

06.01.22

תכנית צמחייה שצ"פ 100

1:100

6

z223-510

21.11.21

תכנית השקיה שצ"פ 100

1:100

1

h223-510

28.07.21

פריסות שצ"פ 100

1:100

3

p223-510

11.11.21

פרטים 3-6 שצ"פ 100

משתנה

4

223-511

11.11.21

פרטים 7-13 שצ"פ 100

משתנה

4

223-512

22.07.21

פרט 2 שצ"פ 100

משתנה

1

223-513

 

פירוט מתקני כושר

 

 

 

 

פירוט מתקני משחק

 

 

 

שצ"פ 104

תאריך

שם גיליון

ק"מ

מהדורה

מס' תכנית

16.06.21

תכנית פיתוח – שצ"פ 104

1:100

9

223-520

19.05.21

תכנית ע"ע שצ"פ 104

1:100

3

EW223-520

05.01.22

תכנית צמחייה שצ"פ 104

1:100

6

z223-520

21.11.21

תכנית השקיה שצ"פ 104

1:100

1

h223-520

19.04.21

פריסות שצ"פ 104

1:100

1

p223-520

11.11.21

פרטים ,1 ,2 5 7- שצ"פ 104

משתנה

4

223-521

11.11.21

פרט 3 שצ"פ 104

משתנה

2

223-522

11.11.21

פרט 4 שצ"פ 104

משתנה

3

223-523

20.11.21

פרט 8 שצ"פ 104

משתנה

1

223-524

כבישים

תאריך

שם גיליון

ק"מ

מהדורה

מס' תכנית

22.02.22

תכנית עצים כללית

1:1250

3

trees223-1000

22.02.22

תכנית עצים

1:500

3

tree223-501

22.02.22

תכנית עצים

1:500

3

tree223-502

23.02.22

פרטי רחובות 1 – 5

משתנה

1

223-503

10.08.22

תכנית השקיה

1:500

0

תכנית השקיה רחובות 223-501-

10.08.22

תכנית השקיה

1:500

0

תכנית השקיה

רחובות – 2-223-502

10.08.22

תכנית השקיה – כביש ,400 100 ו300-

1:250

0

תכנית השקיה רחובות – 505-

26.02.22

תכנית השקיה – כביש 600 וחטיבת הנגב

1:250

0

תכנית השקייה רחובות – כביש 600

10.05.22

תכנית השקיה – חטיבת הנגב

1:250

0

223-250-1

10.05.22

תכנית השקיה – כביש +1000 כביש חטיבת הנגב

1:250

0

223-250-2

10.05.22

תכנית השקיה – כביש 1000

1:250

0

223-250-3

 

חשמל תאורה ותקשורת – השלמות פיתוח ושצ"פים 100, 104

 
  


כבישים, תנועה ותיאום מערכות  – השלמות פיתוח ושצ"פים 100, 104

 

 

וכן תוכניות נוספות אשר תתוספנה (במידה ותתוספנה) לצורך ביצוע העבודה ו/או לרגל שינויים, אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו.

התכניות יימסרו לרוכשי מסמכי המכרז בקובץ דיגיטלי.

 

(נוסח ערבות למכרז מסמך ט')

 

נוסח ערבות בנקאית בהתאם לסעיף 4 לתנאי המכרז

 

לכבוד:

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

ת.ד. 1582

אילת

 

א.ג.נ,

הנדון: ערבות בנקאית מספר____________

 

 

על פי בקשת ____________________________ (להלן: "המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  325,000 ש"ח (במילים: שלוש מאות ועשרים וחמש אלף שקלים חדשים), בקשר עם מכרז מס' מ/1/2023 השלמות פיתוח לאכלוס ושצ"פים בשחמון 2 באילת ולהבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי המכרז.

 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, מיד עם דרישתכם הראשונה (ולא יאוחר מ- 3 ימים) בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 

במכתבנו זה:

 

 

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 

ערבות זו תישאר בתקופה עד 29.6.2023  ועד בכלל.

דרישה שתגיע אלינו אחרי 29.6.2023 לא תענה.

לאחר יום 29.6.2023 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

 

 

בכבוד רב,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(נוסח ערבות ביצוע –  מסמך ט'1)

 

נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה – "ערבות ביצוע"

 

 

 

לכבוד

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

ת.ד. 1582

אילת

 

א.נ.,

הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

 

על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של ______________ שקלים חדשים  (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר עם מכרז מס' מ/1/2023 השלמות פיתוח לאכלוס ושצ"פים בשחמון 2 באילת ולביצוע כל התחייבויותיו בהתאם לתנאי המכרז ולהסכם ההתקשרות שנחתם מכוחו.

 

אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

"המדד" – מדד התשומות בבניה למגורים, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  ולמחקר כלכלי.

"מדד הבסיס" – המדד לחודש ינואר שנת 2023, דהיינו: 128.8 נקודות.

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר משבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

 

ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום __________

 (יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

 

 

בכבוד רב,

 

בנק __________

 

כתובת: ____________________ טלפון: __________ פקס: __________

 

 

 

 (תצהיר העסקת עובדים זרים כדין

ותשלום שכר מינימום – מסמך י')

 

תצהיר

 

בדבר העסקת עובדים זרים כדין, תשלום שכר מינימום ושוויון זכויות

לאנשים עם מוגבלות

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976

 

 

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

 

 1. אני הוסמכתי כדין על ידי ________________ (להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה במכרז מס' מ/1/2023 השלמות פיתוח לאכלוס ושצ"פים בשחמון 2 באילת (להלן: "המכרז").

 

 1. הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:

 

(א)        המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים.

(ב)        עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים.

(ב)        אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים  – כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת הצעות.

 

 1. הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:

            (א)       המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.

(ב)        עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום.

(ג)         אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום  – כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת הצעות.

 

 1. הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:

(א)       הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק שוויון זכויות) לא חלות עליו;

        (ב)        (א)    הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן;

           (ב)     אם המציע מעסיק 100 עובדים לפחות, הוא הצהיר על התחייבותו לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף 8(ה) לחוק שוויון זכויות;

           (ג)      המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה (ב) ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה – הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן;

           (ד)     המציע הצהיר על התחייבותו להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

 

 

לעניין הסעיפים לעיל:

 

"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981;

 

"בעל זיקה" – כל אחד מאלה:

 

(1) חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;

 

(2) אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:

 

(א) בעל השליטה בו;

 

(ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק;

 

(ג) מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;

 

(3) אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק.

 

"הורשע", בעבירה – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג (31 באוקטובר 2002);

 

 

"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א-1991;

 

"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987;

 

"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;

 

 

 

 1. זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 

 

 

______________

חתימת המצהיר/ה

 

 

 

 

אישור

 

 

אני הח"מ ______________, עורך דין, רישיון מס' ___________ מכתובת __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ____________________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 

 

 

 

 

____________________

עו"ד

 

 

 

הנחיות איכות סביבה

לתוכניות פיתוח, עבודות תשתית והיתרי בניה – עיריית אילת

 

א.      הנחיות איכות הסביבה להיתרי בניה:

 1. תחום המגרש, יגודר בגדר קשוחה ואטומה בגובה של כ – 2 מ', לשוות חזות אסתטית ולמנוע מטרדי אבק ולכלוך. הסרת הגדר תבוצע, לאחר עמידה בתנאים הנדרשים ובאישור מח' פיקוח בניה.
 2. פסולת בניין, תפונה לאתר פסולת מאושר (נימרה). בשלב הוצאת היתר הבניה יש להגיש ליחידה הסביבתית של עיריית אילת, הערכת כמויות לפסולת בנין שתצא מאתר הבניה. כמו כן יש להיערך ע"פ שעות פתיחת האתר. טל' אתר נימרה: 6355822/3.
 3. פינוי פסולת הבנין לאתר מאושר (נימרה) מחייב קבלת אישור הטמנת הפסולת, אישורים אלו יוגשו ליחידה הסביבתית בשלב הוצאת טופס 4 ויהוו תנאי לחיבור תשתיות.
 4. בשלב הוצאת היתר בניה יש להציג ליחידה הסביבתית חוזה התקשרות עם אתר פסולת מאושר (נימרה).
 5. העבודה תעשה תוך הקפדה מלאה ונקיטת אמצעים (הרטבה וסלילה) למניעת אבק באתר וסביבותיו.
 6. יש לדאוג לפתרון סניטרי לביוב ביתי בתחומי המגרש בלבד וחיבור לקו קיים, בתיאום ובאישור העירייה. חל איסור על הקמת בור ספיגה או כל פתרון ארעי אחר.
 7. אחסון חומרי בניה, כלים, פסולת ועפר, יבוצע בתחומי המגרש בלבד ומוסתר ע"י הגדר.
 8. חל איסור מוחלט על הבערת אש ופסולת, מכל סוג שהוא.
 9. פסולת רטובה (שיירי מזון וכד'), יש לאחסן בפחי אשפה ו/או במכולת אשפה שתוצב בתחומי המגרש. יש להקים מסתור מתאים למיכלים אלה ולדאוג לפינוי כמקובל.
 10. העמסת משאית בתפזורת (פסולת או חומרי בניה) מחייבת נסיעה עם כיסוי מתאים.
 11. אין לפנות עודפי עפר לשטחים פתוחים, אשר אינם מוסדרים סביבתית ואינם מאושרים כחוק ע"י מהנדס העיר ומינהל מקרקעי ישראל.
 12. דרכי הגישה לאתר, ייקבעו בתוואים שלא יגרמו ללחץ תחבורתי ולא למטרדי רעש לדיירים בשכונות. בכל מקרה, תינתן עדיפות לדרכים עוקפות.
 13. חניית משאיות, מערבלי בטון, וכלים מכאניים, תעשה בתחום המגרש בלבד. במידה ומתעורר צורך זמני בחנייה מחוץ לגבולות המגרש, יסוכם שטח החנייה מראש עם מנהל פיקוח בנייה.
 14. בשטחים פתוחים טבעיים יש לקבל אישור מהמפקח על דרכים לשטחי העבודה באתר. אישור זה יהיה בכתב ויכלול הגישה והכניסה לאתר. 
 15. חל איסור מוחלט על שטיפת שאריות בטון ממערבלים או ממשאבות בטון מחוץ לגבולות המגרשים לא בכבישים ולא בשטחים פתוחים ליד אתר העבודה. מערבלים ומשאבות יש לשטוף במפעלי הבטון.

 

 1. יש להקפיד על חוק מניעת רעש. אין לבצע פעולות הגורמות לרעש בשעות הלילה, בין השעות 19:00 בערב ועד לשעה 07:00 בבוקר, בימי העבודה. בשבתות וחגים – חל איסור על כל עבודה הגורמת למטרד רעש בכל שעות היממה. בימי שישי וערבי חג, שעות עבודה המותרות ע"פ סעיף זה הן: 07:00 בבוקר ועד 15:00 אחה"צ.
 2. באזור המגורים ובאזורי התיירות, אין להפעיל כלים מכאניים, הגורמים לרעש כבד (קומפרסור, גנרטור, כלים הנדסיים לעבודות עפר) לפני השעה 07:00 בבוקר ומאוחר מ- 19:00, ובימי העבודה בלבד.
 3. עבודות הכרחיות, העשויות לגרום למטרדים ולחריגה ממגבלות ההיתר (יציקה מתמשכת יום ולילה), מחויבות בתיאום ובאישור מוקדם. בכל מקרה, ידאג בעל ההיתר, לפרסם מבעוד מועד, ביצוע העבודה הכרוכה במטרד כלשהוא ולפנות להבנת הציבור. הפניה תעשה הן בפרסום בעיתונות המקומית והן בשילוט באתר העבודה.                         
 4. שלטים לפרסום האתר והקבלנים השונים מותרים אך ורק בתחום המגרש. בכל מקרה, מחויב בעל ההיתר באישור מזכיר ועדת שילוט עירונית ותשלומי אגרה כנדרש בחוק. כמו כן תידרש ערבות בנקאית להורדת השלטים בסיום הבניה ולפני מתן אישור איכלוס.

 

ב.       תנאים מיוחדים להיתר בניה בקרבת חוף ים:

 

 1. הקמת מבנים מכל סוג שהוא, על קו המים ובים עצמו, יאושר אך ורק על עמודים (פיילים). חל איסור מוחלט ליציקת בטון, או חסימת תנועת מים בסלעים או בשפיכת עפר מקו גיאות ושפל לתוך הים.
 2. חל איסור לפזר חול ועפר מקו הגיאות הגבוה ביותר ועד לפני המים.
 3. חל איסור על מעבר כלים הנדסיים, רכב או אחסון ציוד על קו החוף ובכל רוחב איזור גיאות ושפל כמו כן אין לבצע כל עבודות עפר בתחום זה, לרבות חפירה, דחיפת עפר או יישור שטח בכלים הנדסיים.
 4. השפלת מי תהום מליחים והזרמתם לים, מחייבת פניה מוקדמת לקבלת היתר מהיחידה לאיכות הסביבה ומאגף ים וחופים במשרד לאיכות הסביבה. בקשה זו, תלווה בתוצאות בדיקות איכות מים ותחייב בכל מקרה – הזרמת מים מליחים צלולים בלבד.

 

ג.       תנאים מיוחדים לבריכות שחיה:

 

 1. בריכות שחייה תהיינה מחוברות אך ורק למערכת הביוב העירונית. החלפת מים וריקון בריכות, יעשה בקצב איטי שיתאים לקוטר צינור הביוב וימנע הצפות.

 

 1. חדר משאבות וחומרי חיטוי, חייב להיות מבודד ולעמוד בדרישות בטיחות והיתר רעלים.

 

ד.       כריתת עצים:

 

 1. ע"פ חוק העזר לאילת (הגנה על הצומח – 1987), חל איסור על עקירה ו/או כריתה של עצים, בתחום שיפוט העירייה.

 

      במידה והבינוי ו/או פיתוח השטח, מצריך פינוי עצים מתחום המגרש, תוגש  בקשה מפורטת לצורך כך, אל היחידה לאיכות הסביבה של עריית אילת. ההיתר שינתן, יכלול מקום להעתקת העץ ושיטות לעקירה ונטיעה מחודשת, אשר יתבצעו ע"ח החברה המפתחת ובפיקוח מחלקת הגינון של עיריית אילת.

 

      היתר זה כרוך בתשלום אגרה, כמפורט בחוק העזר.

 

ה.      הגשת תוכניות מפורטות :

 

          במידה והיתר הבניה מותנה בהגשת תוכניות מפורטות להן חשיבות בזמן מתן אישורי איכלוס ורישוי עסקים. יש להציג הנושאים הבאים:

 1. חניונים תת קרקעיים: תכנון איוורור, צנרת תשתיות, ניקוז נגר וחיבורו לביוב העירוני.

 

 1. מערכת הביוב: מתקני קדם טיפול, חיבור חדרי א שפה לקו הביוב, מערכת הביוב וחיבורה לרשת העירונית. כמו כן יש להציג מערכת ניקוז, מתקני קירור ומערכות ריכוך מים.

 

 1. מתקנים למניעת פליטת גזים וריחות ממטבחים ומארובות.

 

 1. אמצעי מיגון אקוסטיים (מזגנים, יחידות קירור ומנועי מקררים).

 

 1. אישורי תוכניות מפורטות:

א.   חדר אשפה – אישור מנהל מחלקת שפ"ע של עיריית אילת.

ב.   מערכת ניקוז וביוב – אישור מהנדס מים וביוב עירוני ומנהל מחלקת תברואה של עיריית אילת.

הגשת נושאים אלו (ע"פ דרישה מפורטת  של הח"מ), תעשה תוך 3 חודשים מיום מתן היתר הבניה.

 

נוהל מינהל ההנדסה – הסדרי  תנועה

                                                                                                        

שם הנוהל

עריכת תכניות תנועה עבור הסדרי תנועה זמניים לצורך התייעצות עם משטרת ישראל.

תאריך עדכון נוהל

19.12.18

עורך

מינהל הנדסה, מח' תשתיות ופרויקטים

מאשר

מינהל הנדסה, מטה מהנדס העיר

מהדורה

1.01

 

 1. הסדרי תנועה יכללו את הפרטים המפורטים להלן:

 

 • התוכניות יהיו בקנ"מ 1:250 או גדול יותר במידה ונדרש, על מנת שניתן יהיה לראות את התמרורים, שמותיהם וסוגם ועם כתב ברור וקריא.
 • התוכניות יוגשו על רקע מצב קיים באופן מדויק ומפורט באמצעות תכנית מדידה עדכנית.
 • התכניות יוגשו בצבע בגיליון הכולל את כל תחום העבודות בהתאם לקנ"מ הנ"ל, ובאם תחום העבודות יוצא מתחום גיליון 0A אזי עם יותר מגיליון אחד ועם מפתח גליונות.
 • יש לציין ע"ג התוכניות את מיקום מנהלת האתר כולל פרוט הפונקציות – משרדים, שטחי אחסנה וכו' ואת דרכי הגישה אליו. הכניסה והיציאה מהאתר יהיו מתומררים בהתאם – שילוט מתריע על כניסה ויציאה מהאתר.
 • יש לציין את גבולות ביצוע העבודה.
 • בכל התוכניות יופיע מקרא מפורט המתאים לתוכנית.
 • על גבי התוכנית יש לכתוב את פרטי מזמין העבודה, הקבלן המבצע, רח' ומהות העבודה.
 • יש לציין את מרחקי התמרורים מנקודת יחוס שתצוין ע"ג התוכנית.
 • יש להבדיל בין השילוט הקיים לשילוט הזמני. במידה וקיים תמרור (בשטח) שאינו מתאים לשלב הביצוע יש להראות הסרתו או כיסויו עד גמר אותו שלב.
 • במידה ומתוכננים מספר שלבי עבודה שבכל אחד מהם נדרשים הסדרי תנועה שונים, יש לערוך כל שלב בנפרד ולערוך מסמך המסביר את השלביות הכולל את תיאור העבודות בכל שלב וביחס אליהן את שלב הסדרי התנועה המתוכנן.
 • יש לציין באילו אמצעים משתמשים לצורך סגירות/הפרדות בין אתר עבודה לנתיבי התנועה הנותרים לנסיעה וחובה שאמצעים אלו יהיו מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית ויותאמו להוראות היצרן.
 • במידה וייעשה שימוש במעקות בטיחות זמניים ממתכת, יש לציין את הרוחב הפעיל שלו, לדאוג להפסקות במעקות לצורך מעבר הולכי רגל ולציין בתוכנית כי בכל קצוות המעקה יוצבו פרטי קצה.
 • יש לציין בכל שלב ושלב מעברים בטוחים (דרך /מדרכה אלטרנטיבית) להולכי רגל ולסמן גדרות הגנה/הפרדה מתחום אתר העבודה.
 • הגדרות התוחמות את אתר העבודה וכן הגדרות התוחמות את מעבר הולכי הרגל יהיו מסוג גדר רשת מודולרית פריקה בגובה 2 מ' המותקנת ללא עיגון בקרקע באמצעות בסיסים.
 • במידה והרחובות בהם מתבצעת העבודה משמשים לנתיבי נסיעת אוטובוסים, יש להסדיר מפרצי אוטובוס חלופיים.
 • יש לציין מידות של: הנתיבים הנותרים לתנועה, אורך הצבת ההפרדות בין אתרי עבודה לנתיבי הנסיעה, קטעי סגירות, מרחקי סגירות, אורך הצבת הסגירות והאלכסונים ובכל נקודה בה נוצר שינוי רוחב נתיבים, רדיוסים וכד'.
 • יש לציין בתוכניות אילו סימני צבע הם זמניים (כתום) ואילו סופיים (לבן).
 • יש לציין את משך הזמן הנדרש לביצוע הסדרי התנועה בכל שלב.
 1. סדר הפעולות:
 • הגשה לעירייה של הבקשה באמצעות המסמכים הבאים:
 1. תכניות הסדרי תנועה כאמור לעיל לצורך ביצוע ההתייעצות עם המשטרה.
 2. לוח זמנים מבוקש לביצוע העבודות.
 3. מסמכים נוספים תומכים בבקשה עפ"י דרישת מח' תשתיות.
 • מנהל מחלקת תשתיות או מי מטעמו יבצע את ההתייעצות והתיאום (שני השלבים בו זמנית) עם קצין משטרה – מפקד מתנ"א אילת – בנוכחות הקבלן או נציגו. בעת ביצוע ההתייעצות יוצגו תכניות הסדרי התנועה ולוח הזמנים המבוקש לעבודה.
 • מפקד מתנ"א אילת יבחן את כל ההשלכות לביצוע העבודה ועד 14 יום מביצוע ההתייעצות יעביר את אישורו, או התייחסותו לצורך ביצוע תיקונים. יודגש כי שלב זה כולל את כל הפעולות הן לשלב ההתייעצות והן לשלב התיאום ובסה"כ את כלל התיאומים הנדרשים מול משטרת ישראל.
 • לאחר קבלת חוות הדעת של קצין המשטרה יועברו התכניות לראש העיר לאישור וחתימה.
 • לאחר חתימת ראש העיר יורשה הקבלן להתחיל בביצוע העבודות לאחר אישור מח' התשתיות כי נתקיימו כל התנאים – הצגת כל האישורים הנדרשים, ערבות וכו'.
 • האחריות לקיום הסדרי התנועה בכל אחד משלבי העבודה, בין אם בימי עבודה ובין אם בימי מנוחה, הינה של הקבלן המבצע בלבד.

 

 • אין לחרוג מלוח הזמנים הקבוע בהיתר העבודות.

 

 • חריגה מהסדרי התנועה המאושרים ו/או מלוח הזמנים עלולה לגרור קנסות.

נספח בטיחות וגהות להסכם בין חכ"א לבין הקבלן

 

נספח בטיחות זה מצורף להסכם התקשרות בין החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן, "המזמינה") לבין הקבלן הזוכה במכרז זה (להלן "הקבלן").

מובהר בזה, כי הוראות נספח בטיחות זה וההנחיות המופיעות בו, באות בנוסף להוראות מסמכי המכרז, ואין בהן כדי לגרוע ו/או להפחית מהוראות מסמכי המכרז, לרבות, ללא הגבלה, מאחריות ו/או התחייבויות הקבלן על פי הן. הוראות נספח בטיחות זה ומסמכי המכרז משלימות אלה את אלה ועל הקבלן יהא לבצע את כל ההוראות המוטלות עליו, לרבות הוראות נוספות שיינתנו לו על ידי המזמינה מעת לעת. מקום בו תתקיים סתירה כלשהי בין הוראה מהוראות  מסמכי המכרז לבין הוראה מהוראות נספח הבטיחות , יפנה הקבלן ליועץ הבטיחות מטעם המזמינה  והחלטתו תהיינה מכרעת.

 

הגדרות בנספח זה:

"הקבלן הראשי"

הקבלן הראשי (להלן "הקבלן הראשי" ו/או "מבצע הבניה" ו/או "הקבלן") שעימו תתקשר המזמינה בהסכם לביצוע העבודות ושקיבל על עצמו לפי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח – 1988 את האחראיות לקיום תנאי הבטיחות באתר כולו, וכן שלח הודעה על פעולת בניה ועל מינוי מנהל עבודה למפקח העבודה האזורי שבאזורו מתבצעת העבודה. הקבלן הראשי – לרבות נציגיו, שלוחיו, מורשיו המוסמכים וכל קבלן משנה הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע העבודות או כל חלק מהן.

"המזמינה" או  הרשות" 

"החברה הכלכלית לאילת  (חכ"א)  בע"מ"

 

 1. על ידי המזמינה או מי מטעמה, לא תטיל אחריות כלשהי על המזמינה ולא תפטור את הקבלן מאחריותו על פי כל דין לבטיחות עובדיו, קבלני משנה או כל עובר אורח כלשהוא באתר העבודה, אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נוהג בטיחות.
 2. מחובת הקבלן, עובדיו וקבלני משנה , לעמוד בכל דרישות הבטיחות הקבועות בחוקים ובתקנות הבטיחות בעבודה וע"פ כל דין, לרבות: חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954; פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל – 1970, תקנות הבניה; תקנות העגורנים; תקנות ציוד מגן אישי, תקנים ישראלים, עבודה ברעש, מפרטים ועל פי כל דין אחר.
 3. אחריות הקבלן הראשי
  • הקבלן בחתימתו על הסכם עם המזמינה – "החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ" או מי מטעמה, מקבל על עצמו כ- "קבלן ראשי" להיות "מבצע הבניה" כמפורט  בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח – 1988 (להלן: "תקנות הבטיחות בניה"), וכל החובות המוטלות בתקנות על "מבצע הבניה" יחולו עליו, לרבות מינוי מנהל עבודה מוסמך לפיקוח מתמיד על עבודות הבניה.
  • הקבלן מצהיר, כי ידוע לו והוא מקבל על עצמו, "כמבצע הבניה" וכקבלן בעל העבודה העיקרית באתר, את האחריות לכל נושא הבטיחות והגהות באתר העבודות למשך כל תקופת הביצוע, , וזאת בהתאם, לסעיף 6ד' לתקנות הבטיחות בעבודה (בניה) התשל"ח 1988, ובהתאם לדרישות להוראות ולהנחיות המפורטות במסמכי החוזה.

הקבלן מתחייב לאשר זאת בכתב ולשלוח הודעה על מינויו כקבלן ראשי וכמבצע הבניה –  למפקח העבודה האזורי ולרשום את קבלני המשנה בפנקס הכללי.

 • ע"פ תקנות 2 ו- 3 לתקנות הבטיחות בעבודה – הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך לניהול העבודות ולפיקוח עליהן, במהלך כל שעות העבודה, ויוודא את ביצוע הנהלים והוראות הבטיחות.
 • בימי חופש/מחלה או אם נפסקה עבודתו של מנהל העבודה באתר, ימונה על ידי הקבלן מנהל עבודה חלופי שיאושר מראש ע"י מפקח עבודה אזורי. במידה והקבלן יבצע עבודה במשמרות נוספות ימונה מנהל עבודה נוסף לפיקוח על העבודה במשמרות הנוספות.
 • הקבלן, לפני תחילת העבודות, ישלח למפקח עבודה אזורי טופס "הודעה על ביצוע עבודות בניה/בניה הנדסית ומינוי מנהל עבודה" ויקבל את אישורו  לביצוע העבודה ולמינוי מנהל העבודה ופרסומם באתר האינטרנט של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית בזרוע העבודה שבמשרד הכלכלה. אישור זה יהווה תנאי למתן צו התחלת עבודה.

טופס ההודעה ואישור  מפקח עבודה אזורי ישמר במשרדי האתר בכל עת בצמוד לפנקס הכללי.

 • נקיטת אמצעי הבטיחות ומילוי ההוראות והתקנות, אין בהם כדי לפטור את הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית ליציבות ובטיחות כל העבודות והפעילויות באתר ובמסגרת העבודה.
 1. הקבלן ומנהל העבודה מטעמו ינהלו באתר פנקס כללי כמפורט בצו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי), תש"ך – 1959 (להלן: "הפנקס הכללי").
 2. הקבלן ומנהל העבודה מטעמו ימלאו יומן עבודה מידי יום ביומו.
 3. במשרד הקבלן באתר ימצא בכל עת "תיק בטיחות" עדכני ובו ריכוז תיעוד נוהלי הבטיחות, הדרכות, דפי מידע לעובד וכדומה.
 4. כל העובדים שיעסיק הקבלן בפרויקט יהיו בעלי הסמכות לסוג העבודות אותן הקבלן נדרש לבצע במסגרת ההסכם.
 5. כל קבלני המשנה שיפעלו בשם או מטעם הקבלן הראשי בביצוע עבודות בפרויקט זה יהיו קבלנים רשומים בפנקס הקבלנים בהתאם לנדרש לסוג העבודה ע"פ חוק רישום קבלן לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969 ותקנותיו.
 6. מינוי ממונה בטיחות לפיקוח, הנחיות ויעוץ בטיחותי לעבודת הקבלן וכל העבודות המתבצעות באתר:
  • הקבלן ימנה ממונה בטיחות מטעמו, בעל "אישור כשירות" בתוקף של מפקח עבודה ראשי, למתן הנחיות, יעוץ ופיקוח בטיחותי על ביצוע העבודה. ממונה הבטיחות יהא בוגר השתלמות ענפית בבניה במוסד מוסמך ומאושר על ידי זרוע העבודה במשרד הכלכלה, כמפורט בסעיף 25.10 להסכם.
  • ממונה הבטיחות של הקבלן יבצע ביקורים שוטפים באתר לפחות אחת לשבוע, וכן יבקר באתר לפני ביצוע עבודות בעלות סיכונים מיוחדים ו/או במידת הצורך, ע"פ דרישה של המפקח או יועץ הבטיחות מטעם המזמינה, ע"פ הנושאים שיקבעו בתוכנית הבטיחות (כגון: עבודות במקום מוקף, עבודות סלילה באספלט, התחברות לקווי ביוב קיימים, הנפות ציוד מיוחדות, דיפונים מיוחדים, קרבה לקווי חשמל וכו').
  • בכל ביקור יועבר "דו"ח ממצאי ביקור" והנחיות לטיפול למנהל העבודה, ואלה ישמרו בתיק הבטיחות באתר. ע"פ דרישה יועבר העתק למפקח וליועץ הבטיחות של המזמינה.

בכל חודש או לפי דרישה אחרת של המפקח יעביר הקבלן למפקח דו"ח חודשי שכולל ריכוז של הביקורים השבועיים, בעיות בטיחות במידה וקיימות או שהיו ותוקנו, הנחיות שניתנו על ידו ושינוי בנוהל הבטיחות שבוצע עקב שינוי באופי העבודה.

 • חובת הקבלן לבצע מיידית את כל ההנחיות של ממונה הבטיחות מטעמו ולסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו ו/או עם קבלת הוראה מממונה הבטיחות ו/או מכל אדם המוסמך לכך מאת המזמינה.
 • הקבלן ו/או מנהל העבודה מטעמו יבצע סריקה לאיתור ליקויי בטיחות באתר העבודה, בתחילת וסיומו של כל יום עבודה. ביצוע הסריקה יירשם ע"י מנהל העבודה  ביומן העבודה ויציין את תאריך ושעת הסריקה, המפגע ואופן הטיפול לסילוקו.
 1. תכנית לניהול הבטיחות

הקבלן יכין "תכנית לניהול הבטיחות", באמצעות ממונה בטיחות בעל הסמכה לכתיבת תכניות לניהול בטיחות  שאושר ע"י מפקח עבודה ראשי. ע"פ הנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות),  התשע"ג – 2013.

התוכנית תכלול את כל הרכיבים הקבועים בתקנות ובכלל זאת סקר סיכונים, תרחישים, הוראות בטיחות להתמודדות עם הסיכונים שהועלו ונהלי עבודה לשגרה ולחירום. התוכנית תנוהל על ידי הקבלן ותעודכן באופן שוטף.

התוכנית תכלול  התייחסות  מיוחדת לסיכונים המייחדים את  העבודות הנדרשות.

 

אישור תוכנית הבטיחות יהוה תנאי למתן צו התחלת עבודה

 1. תכנית ארגון בטיחותי של האתר

לתכנית לניהול הבטיחות , תצורף  "תכנית ארגון בטיחותי של האתר".

התכנית תוצג  בקנה מידה של 1:250 לפחות והיא תכלול:

 • דרכי הכניסה לאתר והיציאה ממנו.
 • דרכי התנועה באתר,
 • דרכי פינוי פסולת.
 • דרכי שינוע ושיטות שינוע של חומרים (כולל ציוד הרמה).
 • מיקום אחסון חומרים.
 • מיקום מבני עזר (משרדים, מחסנים, וכדומה).
 • מיקום ופרוט מבני רווחה לעובדים (מקום מנוחה ואכילה, מלתחה, נוחיות, מי שתייה).
 • מיקום ערכת עזרה  ראשונה. 
 • מיקום קווי חשמל באתר ובסביבתו הקרובה.
 • הזנת זרם חשמל למבנה לשם בצוע העבודה וחלוקת הזרם בתור המבנה.
 • פרוט מיקום ציוד כיבוי אש.
 • אופן פינוי נפגעים

התכנית  תאושר על ידי המזמינה והיא תהווה חלק מהתכנית לניהול הבטיחות ועותק ממנה ישמר באתר. אישור תוכנית זו יהוה תנאי למתן צו התחלת עבודה

 1. סימון גידור ושילוט
  • על הקבלן לסמן ולגדר את כל שטח אתר העבודות לרבות שטחים בהם הוא מניח ציוד, חומרי בנייה, אדמת חפירה שהוציא וכו'.
  • הגדר תהא יציבה באופן שתזהיר ותמנע מעבר של מי שאינו מורשה באופן המבטיח הגנה של הציבור ועוברי אורח  מפני גישה וחשיפה לסיכונים מעבודות הקבלן.
  • הקבלן יציב על הגדר שילוט אזהרה "סכנה כאן בונים" בכל היקף אזור העבודות, במרחק אחד מן השני אשר יבטיח כי כל המתקרב לאזור העבודות יוכל לראותו  באופן ברור, ובכל מקרה במרחק שלא יעלה על 30 מטרים בין שלט לשלט.
  • הקבלן יציג, במקום בולט לעין, באתר שבו מבוצעת פעולת הבניה, שלט בגודל 1X  1 מטר לפחות כקבוע בסעיף 7 בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) ובתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (הצבת שלטים ע"י קבלנים רשומים ) שיכלול לפחות את פרטים אלה:
 • שם מבצע הבניה ומענו.
 • שם מנהל העבודה ומענו.
 • מהות העבודה המתבצעת.

 

 • על הקבלן להחזיק את הגדר במקום ביצוע העבודות במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע העבודות.
 • הקבלן יציב לאורך תוואי החפירה שלטי אזהרה  "זהירות – סכנת נפילה לתוך חפירה או תעלה פתוחה"
 1. עבודות בניה בסמוך למבנים פעילים ו/או אתרי בנייה פעילים
  • מתוקף היות הקבלן "מבצע הבנייה" וכן ע"פ ההסכם עם המזמינה , הקבלן מקבל על עצמו את האחריות הכוללת על הבטחת הבטיחות והגהות באתר לא רק בגין הקמתם של המבנים והמערכות החדשות נשוא ההסכם עם המזמינה , אלא גם באחריות על הבטיחות של העובדים וקבלני המשנה מטעמו ו/או לגבי עובדי המזמינה ונציגים מטעמו השוהים באתר בגין בביצוע עבודות הכרוכות בחיבור המתקנים הישנים למתקנים החדשים אשר נבנו על ידו בגין מכרז זה.
  • אין לקרב כלים הנדסיים ו/או לבצע עבודות חפירה ליד מתקנים או מבנים קיימים ללא קבלת אישור המתכנן מטעם המזמינה, ונקיטת האמצעים הנדרשים, ע"פ תוכנית (דיפונים, כלונסאות, חיזוקי מבנים ומתקנים וכו') למניעת פגיעה ביציבות המתקנים/מבנים הקיימים.
  • הקבלן נדרש במהלך עבודתו לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת מפגע בטיחותי או סיכון, כתוצאה מביצוע העבודה, לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא כגון: לכסות פתחים, שוחות או/ו חפירות להנחת צנרת, לסמן באופן בולט ובשלטי אזהרה מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה, לגדר לבטח (בהתאם להוראות פק' הבטיחות) מכונות, חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים (שוחות, בורות, תעלות חפורות….) ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות.
 2. הקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע עבודתו, או כפי שנדרש עפ"י כל חוק לרבות ע"פ תקנות הבטיחות (ציוד מגן אישי) התשנ"ז – 1997. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן – אביזרי בטיחות, כלי בטיחות, ציוד מגן לעובדים, אפוד זוהר , ביגוד, נעליים, כובעי מגן, אוזניות מגן, וכל ציוד אחר בנוסף הדרוש ו/או שיומלץ ע"י ממונה הבטיחות לשם שמירה על בטיחות עובדי הקבלן בעבודה.
 3. במקומות בתחום אתר העבודות בהם קיימת סכנת נפילה לעומק העולה 2 מטרים, הקבלן יגדר בגידור ע"פ תקנות הבטיחות בניה בגובה של 90-105 ס"מ, הכולל אזן ידי, אזן תיכון ולוח רגל.
 4. תכנית הסדרי תנועה בסביבת עבודות בהם נדרשת חציית כבישים/ דרכים / מדרכות או בסמוך להם:
  • באחריות הקבלן להכין תוכנית הסדרי תנועה, באמצעות מהנדס תנועה מטעמו, לתאם את הסדרי התנועה  ולאשרם בחתימה על ידי הגורמים המוסמכים לרבות הרשות המקומית , משטרת ישראל, בכל המקומות בהם נדרש לבצע את העבודה על הכבישים / מדרכות או בשולי הכביש ו/או ביצוע מעקף – העברת תנועה למסלול זמני .התוכנית תאושר ע"י המפקח מטעם המזמינה ותוצג בכל עת במשרד הקבלן באתר.
 5. הדרכות:
  • הקבלן, יבצע הדרכות בטיחות תקופתיות של עובדיו וקבלני משנה מטעמו, בנושא הבטיחות ובסיכונים בעבודה הצפויים באתר, לרבות: בטיחות כללית, עבודה בגובה, עבודות חפירה , שימוש בציוד מגן אישי, בטיחות בעבודת בניה ובניה הנדסית, בטיחות בעבודות חפירה וכדומה, וייעזר ככל שניתן בדפי מידע.
  • ההדרכות יינתנו ע"י מנהל העבודה ו/או מדריך בטיחות מוסמך או ממונה בטיחות, בהתאם לתחומים בהם הם מוסמכים.
  • הקבלן יחתים את עובדיו על כך שהם קיבלו והבינו את הנאמר בהדרכה, וכן את החובה המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי.
  • ההדרכה תינתן בכתב ובעל פה ובשפה המובנת לאותם עובדים ובכלל זאת באמצעות דפי מידע, העתקים מאישורי ההדרכה יהיו באתר ויצורפו לפנקס הכללי.
 6. עבודות בגובה
  • "עבודה בגובה" – כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 2 מטרים,  ולרבות עבודה:
 • המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תקני.
 • המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ- 45 מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח העבודה.
 • המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן.
  • עבודה בגובה תבוצע ע"פ המפורט בתקנות הבטיחות בעבודה, (עבודה בגובה) – 2007 .
  • העובדים בגובה יעברו הדרכה ויוסמכו, ע"י מדריך מקצועי שהוסמך להדרכת עבודות בגובה ע"י מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה,  כמפורט בתקנות הבטיחות בעבודה, (עבודה בגובה) -2007.
  • "אזור הסכנה" המצוי מתחת או בסמוך למקום בו מתבצעת עבודה בגובה, שקיימת בו תנועת כלים ממונעים, עובדים ועוברי אורח, יסומן וישולט למניעת הימצאות אנשים בו; כן יימצא באזור זה תמיד אדם נוסף על העובדים, יהיה בקשר עין עמם וימנע, ככל האפשר, הימצאות של אנשים בו.
  • בכל עבודה בגובה יצויד העובד בגובה ברתמת בטיחות שתחובר למערכת לבלימת נפילה, שתחובר לקו או לנקודת עיגון איתנה.
  • הקבלן יחזיק ערכות ציוד מגן לעבודה בגובה, בכמות מספקת על פי הנדרש בתקנות הבטיחות (עבודה בגובה). – 2007.
  • על העובדים בגובה לנעול נעלי בטיחות בעלות סוליה תקנית המתאימה נגד החלקה.
  • על העובדים בגובה לחבוש קסדת מגן לעבודה בגובה, הכוללת סנטריה לאבטחה.
 1. הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך או כל בדיקה אחרת הנדרשת ע"פ כל דין וקבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור ציוד שבשימושו, ובכלל זה: מדחסים, מכלים, קולטי אויר, מתקני הרמה, ציוד ואביזריו, עגורנים, סולמות, פיגומים, תמיכות, דיפון חפירות, הארקת מבנים, בדיקת רציפות הארקה לציוד נייד וקבוע, גנראטור וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך.
 2. סולמות ניידים יהיו בעלי תו תקן ישראלי 1847. סולמות עץ הנבנים באתר, יבנו ע"פ המפורט בתקנות הבטיחות בעבודה (בניה) 1988.
 3. הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו ע"פ תקנות הבטיחות (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח – 1988, כולל ציוד לפינוי נפגעים, ימנה אדם שעבר הכשרה מטעם מגן דוד אדום או רשות מוסמכת אחרת להגשת עזרה ראשונה באתר העבודה. הקבלן יקצה רכב שישהה באתר בכל זמן שמתבצעת עבודה שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי, או בית חולים בשעת חירום.
 4. נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה, כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד, עגורנים מלגזות או כל ציוד אחר תעשה עפ"י חוקי התעבורה של מדינת ישראל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת כח אדם נלווה, כגון: מאותתים לעגורנים, מכווני רכב כבד לאחור וכד', וכל זאת ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים עימם רישיונות הסמכה תקפים בהתאם.
 5. אחסון ותנאי השימוש לרבות הכמויות המרביות של חומרים מסוכנים באתר, יהיו ע"פ חוק החומרים המסוכנים ותקנותיו ובמידה ונדרש הקבלן יהיה אחראי לקבלת כל אישור שנדרש, לרבות היתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה. הקבלן יכין נוהל עבודה לאחסון ושימוש בחומרים מסוכנים מכל הסוגים באתר העבודה, כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון, והצבתם על גבי מאצרות. כמו כן ידאג הקבלן להצבת ציוד כיבוי אש באתר העבודה בכלל, ובקרבת חומרים דליקים או מסוכנים בפרט. פינוי פסולת חומרים מסוכנים תהיה לאתר פסולת רעילה מאושר.
 6. הכנסת חומרים, כאמור בסעיף 20 לעיל, לאתר העבודה, או כל חומר אחר המוגדר כמסוכן, רעיל או נפיץ תעשה לאחר קבלת אישור בכתב ומראש מאת ממונה הבטיחות של הקבלן. מובהר כי השימוש בחומרי נפץ ו/או שימוש באמצעי ירייה כלשהם באתר העבודות או בקרבתו אסורים בהחלט.
 7. הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש כנדרש עפ"י הדין והוראות מכבי האש, לרבות מטפים שיהיו באתר העבודה ויוודא את תקינותם, כולל בדיקה תקופתית ושנתית וקבלת רישיון מאת מכבי האש.
 8. הקבלן יכין לעובדיו באתר העבודה שטח מנוחה, רווחה, שירותים, מתקני מי שתייה ורחצה ומתקנים נוספים, כפי שנדרש בכל דין ו/או בתנאי הבטיחות והגהות לעובדים ו/או על פי הסכם ההתקשרות עימו, וכן יתחזק בצורה תקינה ושוטפת את המתקנים הנ"ל.
 9. מתקן החשמל באתר יעמוד בדרישות המפורטות בתקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ב- 2002, ובחוק החשמל, התשי"ד – 1954, לרבות בדיקת "בודק חשמל" למתקן החשמל למבנים, לציוד נייד וקבוע ולגנראטור.
 10. קבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל, יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא לעסוק או לטפל ברשת החשמל או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של חשמלאי מוסמך, לרבות עבודות הקשורות לחיבור או ניתוק חשמל, או לצורך כניסה למתקן חשמל, והכל בהתאם לנדרש עפ"י כל דין, לרבות חוק החשמל.
 11. חל איסור על הקבלן או מי מטעמו, לבצע עבודות במתח חי או בחלק העלול להפוך לחי בשעת ביצוע העבודה במיתקן, לרבות כל עבודה הכרוכה בחדירה של חלק כלשהו מגוף החשמלאי או ציוד שבידו לתחום עבודה במיתקן חי, אלא ע"פ המפורט בתקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו) התשס"ט, 2008.
 12. עבודה בקרבת קווי חשמל

(א)   לא תבוצע כל עבודה באתר במרחק קטן מ-3.25 מטרים מתילים של קווי חשמל במתח עד 33,000 וולט, או במרחק קטן מ- 5 מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על 33,000 וולט, אלא בתנאים האמורים בתקנת משנה (ב). בהתאם לתקנות סעיף 164 לתקנות הבטיחות (עבודות בניה).

(ב)    על אף האמור בתקנת משנה (א), אם מתבצעת העבודה במרחקים קטנים מן האמור בה, יש לנקוט צעדים אלה:

(1)   העבודה לא תבוצע אלא אם כן הקווים מנותקים ממקור אספקת המתח.

(2)  אם הדרישה לפי פסקה (1) אינה מעשית בנסיבות העניין, יינקטו אמצעים מיוחדים כגון התקנת מחיצות או גדרות למניעת מגע ישיר, או בלתי ישיר, של אדם בתילים של קווי חשמל הנמצאים תחת מתח; בעת התקנה או פירוק של מחיצות או גדרות כאמור, יהיו הקווים החשמליים מנותקים ממקור אספקת המתח.

(ג)    עבודה או תנועה בקרבת קווי חשמל תתבצע כך שתימנע כל נגיעה בתילי החשמל או העמודים, לרבות ציודם, יסודותיהם או עוגניהם, או התקרבות יתר אליהם.

(ד)    לא ישונו פני הקרקע בקרבת עמודי החשמל, יסודותיהם, עוגניהם או מתחת לתילי החשמל אלא אם כן אושר הדבר בכתב בידי חברת החשמל לישראל בע"מ; אישור כאמור ימצא באתר בצמוד לפנקס הכללי.

 1. איסור עבודה בשעות החשיכה/ בלילה.

על הקבלן ועובדיו חל איסור על עבודות בשעות החשיכה/ בלילה.

על העבודות להתבצע בשעות היום בלבד.

עבודות בחשיכה יתבצעו רק בחירום ועל פי הנחיתו המפורשות של המזמינה  ורק לאחר שהותקנו אמצעי תאורה מתאימים.

 1. עבודות עפר וחפירה:
  • עבודות חפירה ודיפון תתבצענה על פי דרישות מפרט מכון התקנים מספר 406 הדן בבטיחות עובדים בעת ביצוע דיפון חפירות בורות ותעלות.
  • כל עבודות חפירה לעומק העולה על 120 ס"מ, שאליה אמור להיכנס אדם, מחייבת דיפון החפירה, אלא אם בוצעה ע"פ השיפוע הטבעי של הקרקע, או העבודה באמצעות תא הגנה.
  • אם בעת התקנת דיפון נשקפת סכנה לעובד בשל מפולת, יורד לתוך הבור, החפירה או התעלה תא הגנה שיקנה לעובד הנמצא בו את מידת הבטיחות הדרושה עד להשלמת העבודה.
  • דיפון חפירה שעומקה עולה על 4 מטרים יבוצע ע"פ תוכנית שתוכן על ידי מהנדס אזרחי ותאושר ע"י מפקח מטעם המזמינה.
  • אין לקרב לשפת החפירה כלי רכב, מחפר, דחפור, טרקטור או ציוד הנדסי אחר כיוצא באלה, עד כדי ערעור יציבות צדי החפירה או הדיפון, אלא אם כן ננקטו אמצעים למניעת התמוטטות.
  • טרם ביצוע עבודות חפירה מכל סוג ולכל עומק יבוצע הליך תאום וסימון של תשתיות קיימות וחוצות , יש להיעזר בשרטוטים , מידע מהלקוח , בדיקות גישוש על ידי אמצעי איתור לכבלים וצנרת תת קרקעיים ואימות מול הסימון בתוכניות.
  • בכל מקום בו יש חשש או אימות לתשתית קיימת יבוצע סימון על ידי דגלונים בקרבת אזור החפירה וכן באותו תוואי במרחק של לפחות 10 מטר מהתווי על מנת לוודא המצאות סימון חלופי למקרה של פגיעה בסימון בקרבת החפירה.
  • אין לכסות את הסימונים או להעבירם.
  • בכל מקרה של ספק יש להתייחס כאילו קיימת תשתית תת קרקעית במקום .
  • בעת עבודה במקום בו קיים חשש לתשתית החפירה תעשה בזהירות מרבית ובעת הצורך על ידי חפירה ידנית, זיהוי של תשתית מחייב עבודה ידנית עד לחשיפה מלאה של אותה תשתית מכל עבר.
  • הערמת עפר וחומר חפירה יבוצע הרחק משפת התעלה או הבור, לפחות למרחק של 50 ס"מ, במקום אשר יאושר על ידי המפקח.
  • יוסדרו אמצעי ניקוז לחפירות למקרה של חדירת מי גשם , מי תהום או מי קולחין מצנרת או גובים באתר.
  • על הקבלן לבצע את כל הפעולות הנדרשות למילוי הוראות בטיחות הנוגעים ליציבות הכלים המכניים, יציבות ערימות עפר בקרבת מקום העבודה, דיפון דפנות בחפירה עמוקה של תעלות, טיפול בסלעים כנגד התדרדרות וכל פעולה נוספת למניעת תאונות עבודה, וזאת בהתאם לתקנות ועפ"י הוראות חוק הבטיחות בעבודה (עבודות בניה).
  • על הקבלן מוטלות כל החובות והאחריות ליציבות החפירות והתעלות למניעת מפולות, מניעת ערעור יסודות של מבנים ותשתיות, להמשך פעולתם התקינה והרצופה של כל המערכות והמבנים שבסמוך לחפירה, או מתחתיה. על כן על הקבלן להתקין דיפונים ותמיכות בחפירות ולפעול בהתאם לחוקים, לתקנות ולהנחיות משרד העבודה.
  • יש לבדוק באופן ויזואלי את מצב הקרקע. בקרקע רווית מים או חולית, יש לבקש אישור נוסף לביצוע החפירה ממנהל העבודה ו/או ממהנדס הרישוי של הקבלן.
  • יש לוודא כי אין בשטח קווי חשמל, תקשורת, גז וכדומה. במידה ויש חשש כי מצויים קווים באזור החפירה, יש להודיע למהנדס האתר ולמפקח הצמוד באתר. המפקח או המהנדס, יבחן את העניין בשיתוף מהנדס אזרחי ו/או גורמי החוץ.
  • יש לסמן את מקום החפירות על פני השטח בסימנים פיסיים (יתדות, עמודים, סרטים זוהרים, חבלים, שרשראות, שילוט).
  • בכל שלבי העבודה יש לאתר ולסלק מפגעי בטיחות ומכשולים כך שלא תיווצר סכנת פגיעה כלשהי בעובד.
  • על הקבלן להבטיח יציבות דפנות חפירה (לכל מטרה) שעומקה עולה על 1.2 מ', ע"י דיפון, תמיכה, מיתון שיפועים או כל אמצעי אחר.
  • אמצעי הבטיחות שיש לנקוט בעת ביצוע החפירה:
   • לבדוק את האווירה בתוך וסביב החפירה. באם יש חשש כי תכולת החמצן אינה מספקת או חשש להימצאות גזים דליקים, רעילים וחונקים, יש לבצע בדיקה. הבדיקה תבוצע באמצעות מכשיר לגילוי גזים ע"י עובד המיומן בהפעלת המכשיר. על סמך תוצאותיה, האחראי בהתייעצות עם ממונה על הבטיחות, יחליט אם הירידה לחפירה מותרת ובאילו תנאים (הגנה על דרכי נשימה, אספקת אויר ממקור חוץ וכדומה) יש צורך לבצע את העבודה.
   • ביצוע עבודות עפר בשטח של כבלי חשמל תת קרקעיים במתח נמוך וגבוה לפי הוראת הממונה מטעם חברת החשמל.
   • בטרם ביצוע עבודה כלשהי בתוך החפירה שיש בה נוזלים, כגון: מים תוצרי ביוב וכדומה, חובה לשאוב תחילה את הנוזלים הנמצאים בתוך החפירה באמצעות משאבה.
   • חומר או אדמה לפי העניין, שהוציאו תוך כדי חפירה, יוחזקו במרחק המבטיח מפני התמוטטות שלא יפחת מ- 50 סנטימטרים מדופן החפירה או משפתה.
   • מעל כל תעלה שרוחבה עולה 60 סנטימטרים יותקנו מעברים בטוחים ובמספר מספיק, בהתאם לצורכי העבודה.
   • הרחקת חפצים וחומרים, לרבות אדמה, למרחק שלא יפחת מ- 50 סנטימטרים מדופן החפירה או משפתה, לכל אורכה.
   • שמירה על מרחק בטוח בין כלים מכנים ואחרים (מחפרון, דחפור, משאית) לבין שפת החפירה גדול מ- 2.0 מטר ולהציב מחסומים פיסיים למניעת התקרבותם באם ניתן.
   • במידה ודפנות התעלה רוויות במים, אין לבצע כל עבודה באמצעות מכונה כלשהי במרחק קטן מ- 3.0 מטר משפת החפירה. חומר או אדמה יוחזקו במרחק מינימלי של 1.0 מטר מדופן החפירה.
   • התקנת אמצעי תאורה נאותים שיכסו את כל אזור העבודה לרבות חפירה, הן לביצוע החפירה בשעות החשיכה, לאחר קבלת אישור מפורש ממזמין העבודה, והן כהתראה, כדי למנוע נפילת אדם או כלי רכב לתוך החפירה.
   • כל הציוד החשמלי, לרבות אמצעי התראה וכבלים מאריכים, טעון בדיקה וקבלת אישור מחשמלאי מוסמך לפני שימוש בו. תוך כדי כל יישמרו על כל כללי הבטיחות בדבר סיכוני חשמל, כגון: הגבלת המתח, התקנת מפסק זרם פחת ובדיקת תקינות כבלי החשמל, גופי התאורה המטלטלים וכו'. יש להניח את הכבלים כל שלא יהווה מכשול ולעגן אותם מפני פגיעה מכנית.
   • יצירת תנאים ליציאת העובדים מחפירה שמעל 1.20 מטרים, כגון: סולמות, מדרגות, דרך משופעת וכיו"ב. המרחק בין מקום המצאות של אדם בחפירה לבין היציאה ממנה, לא יעלה על 20 מטרים.
   • בור, חפירה קיר חצוב או מדרון, שלתוכם או לאורך צלעותיהם עלול אדם ליפול מגובה אנכי העולה על 2 מטרים, יסומנו ויתחמו.
   • חל איסור מוחלט לעשן בחפירה, בור ותעלה.
   • כאשר עבודות חפירה מבוצעות במדרון, או בקרבתו ובמהלכה עלולים להידרדר סלעים או חומרים אחרים, האחראי ינקוט באמצעים למניעת פגיעה באדם או ברכוש באמצעות הפעלת שיטות עבודה וציוד הנדסי המותאמים למצב, הצבת מחסומים פיסיים, סמוכות, רשתות מגן חזקות וכו' בהתייעצות עם מהנדס אזרחי.
  • מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מעבודה.
  • מודגש בזה כי כל האחריות לעניין החפירה והדיפון תישאר באחריות הבלעדית של הקבלן גם לאחר אישור הדיפון ע"י המפקח. כל פגיעה או נזק שייגרמו, הן לנפש והן לרכוש, כתוצאה מעבודות החפירה יהיו באחריות הקבלן בלבד ועליו יהיה לשאת בכל התוצאות לכך.
  • יש לגדר או לחסום חפירות פתוחות וכן מכשול המהווה סכנה על מנת שלא תקרינה תאונות. יש להאיר את השטח או לסמנו בפנסי סימון לפי הצורך.

 

 • עליה וירידה אל החפירה:
  • הירידה והעלייה לבור או חפירה שעומקם עולה על 1.20 מטרים תהיה באמצעות דרך ששיפועה אינו עולה על היחס של 1 אנכי ל- 1.5 אופקי, אולם מותר להתקין מדרגות מתאימות או סולם.
  • המרחק בין מקום הימצאותו של העובד בחפירה או בבור אל היציאה לא יעלה על 20 מטרים.
  • בחפירות בהם נמצאים עובדים בסמוך לכלים הנדסיים, העובדים יהיו חבושים בקסדות ובאפוד זוהר להקלת זיהויים.
  • חל איסור עבודת עובד בודד באתר בכל עת.
 • גידור בור, חפירה או מדרון
  • בור, חפירה, קיר חצוב או מדרון שלתוכם או לאורך צלעותיהם עלול אדם ליפול מגובה אנכי העולה על 2 מטרים יגודר קרוב ככל האפשר לשפה, באזן יד ובאזן תיכון מתאימים, כמפורט בתקנות הבניה, בחוזק נאות למניעת נפילה כאמור.
  • אזן יד ואזן תיכון שהותקנו כאמור יהיו במצב תקין כל עוד קיימים החפירה, הבור, המדרון או הקיר החצוב, אך מותר להרחיקם זמנית אם קיים הכרח בכך כדי לאפשר העברת חומר, וזאת לפרק הזמן הדרוש לפעולה זו בלבד, תוך נקיטת אמצעים הדרושים למניעת נפילת אדם או חומרים.
  • בבניה הנדסית, אם אין זה מעשי בנסיבות העניין להתקין אזן יד ואזן תיכון, כנדרש בתקנת משנה (א), יינקטו אמצעים נאותים אחרים למניעת נפילת אדם
 1. עבודות דיפון
  • באם מתברר כי לא ניתן לבצע את החפירה עקב סכנת מפולת, באחריות הקבלן ועל חשבונו להתקין דיפון.
  • בנוסף, דיפון תעלות יבוצע במקומות בהם יורה המפקח מטעם המזמינה כי קיימת הגבלה של רוחב החפירה מסיבה כלשהי והקבלן יידרש לבצע את החפירה עם דיפון בקירות אנכיים.
  • דיפון קרקע ייעשה על פי תכנון של מהנדס מבנים רשוי ומאושר ועל פי הנחיות בכתב של יועץ רשוי ומאושר להנדסת קרקע, הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים, וכן של יועץ בטיחות מוסמך רשוי, הרשום במדור יועצי בטיחות אצל רשם המהנדסים והאדריכלים, שיועסקו על ידי הקבלן, באישור מנהל הפרויקט. דיפון הקרקע ייעשה באמצעות תבניות חרושתיות, או באמצעי תימוך נשלפים אחרים, כפי שיתוכננו ע"י היועצים האמורים ויאושרו ע"י מנהל הפרויקט.
  • לפני תחילת העבודות יגיש הקבלן לאישור המפקח דו"ח הנדסי מקיף ותוכניות מפורטות (כולל כל החישובים הרלוונטיים) לביצוע הדיפון וההגנות הדרושים. בכל מקרה אין להתחיל בחפירה ובבניית אמצעי הדיפון ללא אישור בכתב מהמפקח.
  • דיפון חפירה שעומקה עולה על 4 מטרים ייעשה לפי תכנית חתומה בידי מהנדס מבנים. התכנית תמצא באתר בידי המפקח באתר ובידי מנהל העבודה בשטח, בכל עת ביצוע עבודות החפירה.
  • רוחב התעלה לאחר התקנת הדיפון, אם הותקן, יהיה 60 סנטימטרים לפחות.
  • הערה: כאשר שיטת התקנת דיפון מסיבה כלשהי כרוכה בהמצאות עובדים בתוך החפירה יש לנקוט באמצעים כדלקמן:
  • העובד האמור לרדת לחפירה יצויד ברתמת בטיחות שלמה, שתהיה מחוברת אל התקן לשליפה מהירה, כגון מנוף או מדלה. התקן זה יהיה בכוננות מתמדת, כלומר מאויש על ידי מפעיל מתאים.
  • העובד מורד לתוך החפירה, כשהוא נמצא בתוך תא הגנה, שיעניק לעובד הנמצא בעומק את מידת הבטיחות הדרושה עד להשלמת הדיפון. כל עוד עובד הנמצא בעומק, תא ההגנה יישאר מחובר למנוף מאויש במפעילו, כך תתאפשר כל רגע שליפה מהירה של התא, בעת בצורך.
  • ביקורת של חפירה, מילוי, חציבה או דיפון
   • מנהל העבודה יערוך ביקורת בטיחות של חפירה, מילוי, חציבה או דיפון בכל אחד מאלה:
  • מדי יום לפני התחלת העבודה.
  • אחרי הפסקת עבודה של שבעה ימים ולפני חידושה.
  • אחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה ולפני חידושה.

מנהל העבודה ירשום "בפנקס הכללי" את תוצאות הבדיקה.

 

 1. ביצוע עבודת סלילת כביש בממשק עם ציר תנועה פעיל
  • ביצוע עבודת סלילה בסמוך לאזור כביש פעיל, מחייב ביצוע מעקף באישור ותאום מוקדם עם מהנדס תנועה והמשטרה.
  • בכל עבודה של הסתת תנועה בכביש תוכן תכנית הסדרי תנועה על-ידי מהנדס התנועה באישור הרשות המקומית והמשטרה.
  • הצבת תמרורים ואמצעי בטיחות תעשה ע"י הקבלן בהתאם לתכנית הסדרי תנועה, והן  יעמדו בדרישות כל תקן ודין.
  • בקרה לעניין איכות התמרורים צורת הצבתם ותקינותם תעשה ע"י המפקח.
 2. עבודות סלילה – אספלט
  • אדי אספלט ומגע עימו עשויים לגרום לפגיעות בגוף האדם. טמפרטורת האספלט מגיעה ל-  160° צלסיוס, לכן – מגע עם אספלט חם עשוי לגרום לכוויות חמורות. 
  • הובלת ופיזור האספלט חייב להתבצע בזהירות מרבית ובכלים וציוד מתאימים  ויש לבצע עבודות אלו על פי  תקן ישראלי 362 להובלה פיזור והידוק אספלט.
  • אדי אספלט עשויים לחדור לעיניים, ולגרום לגירויים בנשימה. על העובדים לעטות מסיכת נשימה (נשמית)  המתאימה לתקן.
  • יש להרחיק אדי אספלט ולהפעיל מאווררים, ככל שמותקנים על מכונות הסלילה.
  • יש להשתמש בכפפות עם שרוולים ארוכים למניעת מגע האספלט עם העור.
  • יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן קיימת אפשרות של פגיעה מחלקיקים עפים כולל אספלט ו/או אדי אספלט או ממיסים אורגניים, או אבק, וכדומה.
  • עובדים בריבוד אספלט חייבים ללבוש ביגוד מגן, אוברול או חולצה עם שרוולים ארוכים ומכנסיים ארוכות מחומר מתאים.

המכנסיים צריכות להיות מעל הגרביים והמגפיים. עובדים האוחזים ציוד לפיזור ביטומן חם ו/או אספלט, חייבים להשתמש בכפפות המגינות מחום, עם שרוולים מאורכים צמודים.

 

 1. עבודות בנייה/ עבודות בטונים/עבודות אבן
  • עבודות בטונים
   • מערכת הטפסות תיבדק ע"י מנהל העבודה בשלבי התקנה ולפני יציקה (בדיקות אלו יתועדו בפנקס הכללי).
   • אם גובה הטפסות יעלה על 4 מ' או שתנאי השטח יחייבו זאת, תוכן תכנית  טפסות ע"י מהנדס,  ומנהל העבודה יעבוד על פיה.
   • מערכת הטפסות תיבדק ע"י מנהל העבודה בשלבי התקנה ולפני יציקה. בדגש על ברגי קשירה, תנוחת התבניות, ריתומים אלכסונים.
   • בכל מקום בו עומק הנפילה מגובה עולה על 2 מטר יותקן גידור בעל חוזק  נאות עפ"י דרישת התקנות ובכלל זה סף רצפות פיגומים.
   • בעת התקנת גידורים/ פיגומים זיזים ישתמשו  המתקינים ברתמות בטיחות ויינתן להם  פתרון עיגון. באין אפשרות מעשית לבניית פיגום ישתמשו  העובדים ברתמות בטיחות עם התקן בלימה נגלל.
   • יש להכשיר ולהסמיך את העובדים בגובה.
   • באם לא ניתן לבצע את העבודה מעל משטח עבודה יציב ובטוח יבנו  פיגומים  תקניים.
   • יוקמו משטחי עבודה ברוחב שלא יפחת מ 60 ס"מ שיעוגנו כנדרש .
   • עבודות הברזל יבוצעו ע"ג משטח עבודה יציב ונקי ממכשולים וציוד, הנ"ל יהיה בצידי הטפסות ולא חלק מהן.
   • קוצי ברזל יכופפו למניעת פגיעה בעובדים. יש לשקול התקנת פטריות הגנה.
   • במידה ונעשה שימוש בתבניות יציקה – יש לדרוש מיצרן התבניות הוראות פרוק והרכבה של המערכת .
  • משאבת בטון
   • תופעל על פי הוראות  מפע"ר (מפקח עבודה ראשי) העדכניות  שפורסמו  ביום  1.2020 הכוללות בין היתר את ההנחיות הבאות:
   • משאבת הבטון תמוקם במרחק סביר ממקום היציקה.
   • מנהל העבודה יבדוק את תקינות משאבת הבטון בטרם תחילת עבודתה.
   • אין לחבר בין שני שרוולי משאבת הבטון על מנת להאריכם. במקרה שאורכו של שרוול אינו מספיק, יש להחליפו בשרוול אחר בעל אורך מתאים.
   • חיבור צינור הגומי לצינור מתכת במשאבת בטון יעשה באמצעות חבקים ייעודיים בלבד ולא על ידי חוט שזור או אמצעי מאולתר אחר.
   • בשום שלב ביציקה לא ימצא עובד מתחת לכל חלק של המשאבה.
   • בשום שלב בעבודה לא תתקרב זרוע המשאבה למרחק הקטן מ 3.25 מטרים מקו חשמל.
   • לפני תחילת העבודות יבוצע סיור עם מפעיל המשאבה במהלך סיור זה יוצגו הסיכונים בביצוע העבודה.
   • עבודת היציקה תבוצע בפיקוחו ובניהולו של מנהל העבודה באתר.
   • לא יבוצע שחרור לחץ במשאבה כאשר פיית הצינור נמצאת בקרבת העובד היוצק או כל עובד אחר.
   • כל העובדים השותפים בתהליך היציקה ישתמשו בציוד מגן אישי הבא: קסדת מגן, נעלי מגן, כפפות עבודה, משקפי מגן וכן ציוד מגן אישי לעבודה בגובה ככל שיידרש.
 1. כלים הנדסיים – הפעלת מכונות וציוד הרמה:
  • יש לבדוק את כלי העבודה לתקינותם לפני תחילת העבודה על ידי מנהל העבודה.
  • יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה ולסיכונים הכרוכים בה נעלי עבודה מסוג S3 קסדת מגן בעלת תקן EN397 ובגדי עבודה ארוכים לפחות.
  • אין ללבוש חלקי ביגוד רפויים העלולים להיתפס בחלקים מסתובבים.
  • מפעיל הכלי יהיה בעל רישיון נהיגה מתאים (מפעיל מכונה ניידת כנדרש בתקנה 39 א לתקנות התעבורה).
  • יוצגו אישורי תקינות למכונה הניידת אישורים אלו יתויקו בתיק הבטיחות באתר.
  • כל תנועה של כלי צמ"ה באתר תעשה בלווי של "מכוון".
  • נתיבי התנועה יוגדרו ויסומנו כך שהעובדים באתר לא יכנסו לנתיבים אלו.
  • אין להשתמש בכלי הצמ"ה כמכונת הרמה השימוש בכלי הצמ"ה בהתאם לייעודו לדרישות החוק או להוראות היצרן.
  • שינוי מפלס קרקע יסומן וישולט במקרה במידה והאזור לא מגודר יש לסמן בעזרת נצנצים אדומים.
  • פריקת צמ"ה תבוצע ע"י מכוון שיהא מנהל עבודה או ראש צוות לפחות.
  • ביצוע הפריקה יבוצע רחוק ככל שניתן מצידי כביש. העובדים ועוברי אורח יורחקו מאתר הפריקה. ויסדרו הסדרי תנועה מאושרים בתאום ובהנחיית מפקח.
  • באזור הנפת צמ"ה ימצא "צופה" שישגיח כי לא פוגעים במתקן או אדם.
  • לעולם לא ימצא אדם מתחת למטען מורם.
  • לצורך הכנסת והוצאת ציוד או חומרים יהיה צורך בשימוש בציוד ומכונות הרמה.
  • לצורך העניין, הכנסת תא הגנה לחפירה מהווה הכנסת ציוד.
  • בכל עבודת הנפה העובדים באזור, יהיו חבושים בקסדות ובאפוד זוהר.

 

 1. תדלוק רכבי צמ"ה/ רכבי עבודה
  • חל איסור מוחלט על הצבת מיכלי דלק סולר/בנזין נייחים באתרי העבודות וביצוע תדלוק רכבי עבודה ממיכלים נייחים אלא באמצעות תחנת תדלוק שהקמתה אושרה על ידי מפקח עבודה אזורי.
  • תדלוק רכבי עבודה באתר העבודה באמצעות מיכלית תדלוק תתבצע על ידי הקבלן תוך שמירה קפדנית על הוראות הבטיחות החלות עליו על פי כל דין, תוך הרחקת כל גורם סיכון העלול לגרום להצתה, ובכלל זאת איסור מוחלט על עישון בקרבת המיכלית. ביצוע התדלוק  הרחק מאנשים רכבים וציוד, איסור מוחלט על עישון והדלקת אש, הצבת אמצעים מתאימים לכיבוי אש , ושילוט בולט המזהיר את הסובבים  מסכנת התלקחות.
  • על הקבלן להקפיד ולהימנע משפך דלק בעת פעולות תדלוק. יש להכין אמצעים לעצירת שפך דלקים ובכלל זאת מאגר לחול ליד נקודת ניפוק הדלקים.
 2. עבודה בחלל מוקף / בגובים ובמתקני ניקוז וביוב
  • הגדרה: מקום מוקף: (סעיף 88 – פקודת הבטיחות בעבודה 1970) חדר, תא, מיכל, בור, מעבר לאדים, צינור כיוצא באלה.
  • הקבלן לא יבצע עבודה "במקום מוקף" אלא לאחר שהכין נוהל עבודה מסודר באמצעות ממונה הבטיחות מטעמו, וצורך העבודה קיים ציוד ואמצעי בטיחות תקינים ומכוילים, לרבות גלאי גזים מתאים לסוג העבודה וקיבל את אישר המפקח מטעם המזמינה.
  • אין להיכנס למקום מוקף לכל מטרה שהיא אלא אם נתמלאה אחת מדרישות אלה:
 • האדם הנכנס לבוש מכשיר נשימה מתאים.
 • ננקטו כל האמצעים המעשיים לסלק אדים העלולים להיות שם ולמנוע חדירת אדים, וכל עוד לא הראה מבחן נאות שאין במקום אדים מסוכנים יהיה האדם הנכנס חגור רתמה שאליה מחובר לבטח חבל שקצהו החופשי מוחזק בידי אדם בחוץ.
  • בעבודה במתקני ניקוז פעילים (עבודה בשוחות קיימות, התחברות לשוחות, מובלים וכדו') על הקבלן לבדוק תחילה את המתקנים להימצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה הדרושים כאמור ובהתאם להנחיות הבאות:
   • אין להיכנס לשוחה/תא בקרה, לצינורות ולמובלים אלא לאחר שיאווררו כראוי בעזרת מאווררים מכנים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת אספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה אליהם, וזאת אך ורק לנושאי מסיכת גז.
   • לחיבור אל קו או מובל ניקוז קיים יוסרו המכסים משני צדי נקודת החיבור. לא יורשה אדם להיכנס לשוחת/תא בקרה, צינור או מובל אלא אם יישאר אדם נוסף בחוץ שיהיה כשיר ומוכן להגיש עזרה במקרה הצורך. הנכנס לשוחת בקרה, צינור, או מובל ילבש כפפות גומי, ינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות ויחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל שאת קצהו החופשי יחזיק האדם הנמצא בכוננות לעזרה בחוץ. 
   • על הקבלן לתדרך את העובדים המועסקים על ידו בנושא אמצעי הבטיחות הנדרשים ולאמנם בעבודה הדורשת כניסה לשוחות/תאי בקרה, צינורות או מובלים ובשימוש באמצעי הבטיחות האמורים.
  • ציוד חילוץ ובטיחות:

לצורך עבודה במקום "מוקף" הקבלן יחזיק באתר ערכות חילוץ הכוללות:

 • א. רתמות גוף מלאות וחבלים לחילוץ.
 • ב. חצובה וכננת חילוץ.
 • ג. זאת בכמות מספקת לציוד כל אחד מהעובדים הנכנסים לחלל המוקף.
 • ד. מפוח אוורור או אמצעי אחר לאספקת אויר צח לחלל המוקף.
 • ה. ציוד יניקת גזים ורעלים הנפלטים בעת ביצוע עבודות חמות.
 • ו. 2 גלאי גזים רציפים, עמידים לנוזלים, תקינים ומכוילים, הכוללים לפחות: ניטור אחוז חמצן, CO, ניטור H2S, רמת נפיצות תחתונה של גזים דליקים.
 • ז. במקומות בהם קיים חוסר חמצן – מערכות אספקת אויר חיצונית, ללא תלות בניטור האוויר.
 • ח. בעת ביצוע עבודות חמות בחלל המוקף העובדים בחלל יצוידו באמצעי לאספקת אוויר חיצוני.
 • ט. סולם באורך מתאים לעומק החלל.
  • חשמל ותאורה
  • בחלל המוקף תותקן תאורה בעצמה אשר תאפשר ביצוע העבודה בדייקנות.
  • מערכת החשמל תהיה מסוג מוגן התפוצצות ובעלת מתח נמוך מאוד (עד 50 וולט).
  • כל כלי העבודה החשמליים והמכנים יהיו מסוג מוגן התפוצצות .
  • במקרה של צורך בביצוע עבודה חמה ינקטו צעדים לרבות יצירת אווירה לא נפיצה.
 • הכנות טרם כניסה לחלל מוקף:

יש לבצע בדיקות וההנחיות להלן, ולרשמן בפנקס הכללי:

 • אוורור יסודי של המקום ע"י הזרמת אויר חיצוני.
 • בכניסה אל שוחות, יש לאוורור את הבור 24 שעות לפני הכניסה ע"י פתיחת המכסים של התא והתאים הסמוכים (3 מכסים).
 • בדיקת ניטור האוויר ע"י גלאי הגזים: אחוז חמצן, CO, ניטור H2S, רמת נפיצות תחתונה של גזים דליקים. בדיקת תקינות לציוד הבטיחות. במידה וקיימת התראה מהגלאי אין להיכנס לחלל, לא עם ננקטו צעדים לאוורור המקום ובמקרה של העדר חמצן – אספקת אויר חיצוני במערכת מתאימה!
 • תדרוך לפני משימה.
 • בדיקת כלי העבודה .
 • תקינות ציוד עזרה ראשונה.
 • קבלת אישור (היתר) מאת ממונה הבטיחות של הקבלן.
 • מאבטח:
  • מעל פתח כל חלל מוקף יוצב עובד מיומן בפעילות חילוץ והחייאה.
  • העובד יישאר במקומו בכל עת שנמצאים עובדים בחלל המוקף.
  • העובד יצויד במכשיר טלפון עם חיוג מקוצר לשרותי החירום .
  • העובד ישמור קשר מתמיד עם העובדים בחלל המוקף.
 • כניסה לחלל מוקף:
  • עישון אכילה או שתייה בחלל המוקף אסורים בהחלט.
  • בכל זמן שהות העובדים בחלל המוקף יתבצע ניטור אוויר ע"י גלאי גזים רציף.
  • עליה וירידה לחלל וממנו תבוצע כאשר שתי הידיים חופשיות.
  • הכנסת והוצאת כלים וחומרים תתבצע באמצעות אמצעי הרמה לרבות חבלים.
  • אין להיכנס לחלל המוקף כאשר קיימת בעיית זרימת מים או מפלס המים בבור עולה על שפת התעלה בתחתית הבור.
  • דגש על כך שכאשר העבודה מתבצעת בתא בו קיימת זרימה של מים ועל הקבלן לנטר את גובה מפלס המים בכל עת למניעת מצב בו עובד ישהה בבור כאשר המפלס עולה על גובה מגפיו.
  • העובד ילבש רתמת בטיחות המחוברת באמצעות חבל הצלה אל מחוץ לחלל.
 • חילוץ:
  • במקרה ויש צורך לבצע חילוץ נפגע מחלל מוקף או חפירה החילוץ יבוצע על ידי 2 אנשים לפחות כאשר אחד מהם משמש כמאבטח.
  • כניסה לצרכי חילוץ תתבצע כאשר המחלץ מצויד באספקת אויר חיצונית וזאת ללא קשר לניטור אוויר.
  • כל טיפול בנפגע יבוצע מחוץ לחלל המוקף או החפירה.
 1. הקבלן, באמצעות ממונה בטיחות מטעמו, יבצע בירור מקיף , של כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה שאירעה באתר. הקבלן בשלב ראשון ינקוט צעדים וייתן הנחיות בשטח לטיפול, תדרוך, המשך או עצירת העבודה וכל שנדרש על מנת לטפל בגורמים שהובילו לאירוע. הקבלן ידווח על האירוע למפקח מטעם המזמינה, ויעביר לו בהקדם דו"ח מפורט על נסיבות האירוע והמלצות לטיפול.
 2. הקבלן, באמצעות ממונה הבטיחות שלו, ידווח למפקח עבודה אזורי – אגף הפיקוח על העבודה, משרד העבודה והרווחה , באופן מידי, ולא יאוחר מ- 3 ימי עבודה, על כל תאונת עבודה שבשלה נעדר עובד למשך 3 ימים ומעלה, בטופס מתאים, ויעביר עותק למזמין. הקבלן ידווח למפקח עבודה אזורי על כל מקרה מסוכן כמפורט בתקנות התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה), תשי"א-1951.
 3. כלי העבודה, האביזרים והציוד הנלווה אשר משמשים את הקבלן ועובדיו באתר יהיו תקינים, הקבלן ידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך.
 4. אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים, במידת הצורך, או בכל הקשור לרפואה תעסוקתית תחול על הקבלן בלבד.
 5. עבודות בתנאי מזג אויר קשים או התחברות למתקנים פעילים, לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם וקבלת אישור מאת המפקח מטעם המזמינה, כאשר במהלך ביצוע העבודות נדרשת נוכחותו השוטפת של ממונה הבטיחות של הקבלן.
 6. הקבלן, באמצעות מנהל העבודה המוסמך או ממונה הבטיחות שלו, אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגהות הקשורים לאתר העבודה וסביבתו, כולל סיכונים נלווים הקיימים באתר העבודה.
 7. הקבלן, יפסיק כל עבודה המתבצעת באתר העבודה, אשר נעשית בניגוד לחוקים, תקנות, ונוהלי הבטיחות, ואשר לא ממלאת אחר ההוראות והנהלים המפורטים בחוזה זה, או כל נוהל אחר שלא הוזכר לעיל, או המהווה מכשול לקיום בטיחות וגהות באתר העבודה עפ"י הנדרש על פי דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמינה ו/או מי שהוסמך לכך על ידו, יהיה רשאי להורות על הפסקת כל עבודה כנ"ל המבוצעת בניגוד להוראות הבטיחות והגהות, וזאת במקרים בהם העבודה לא הופסקה ע"י הקבלן.
 8. מניעת מטרדי אבק ורעש
  • הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת מטרדי אבק שמקורם יהיה כתוצאה מעבודתו, במשך כל שעות היממה, ובכלל זאת, הרטבה, התקנת אמצעים להנחתת אבק, שיקוע באמצעות מרססים, יניקת האבק במקום היווצרותו וסילוקו באמצעים ממוכנים או כל אמצעי אחר הדרוש למניעת מטרדי אבק.  מובהר  בזה  כי  במידה וייווצרו מטרדי אבק רשאי המפקח להפסיק את העבודות הכרוכות ביצירת מטרד האבק.
  • המזמינה לא תהא אחראית עבור כל נזק שייגרם לקבלן, לעבודה לעובדים או לצדדים שלישיים כלשהם. יתר על כן, המזמינה יקזז מהתמורה המגיעה לקבלן כל סכום שיידרש על מנת לטפל בתלונות גורמים כלשהם עד להסרת המטרד על ידי הקבלן.
  • הקבלן יגיש לאישור המפקח תוכנית למניעת היווצרות מפגעי אבק. התוכנית תציין את כל מקורות האבק האפשריים ואת האמצעים המתוכננים למניעת המפגעים: חומרי הרטבה וייצוב, תדירויות ההרטבה, אמצעי ושיטות ההרטבה וכו'.
  • הקבלן מחויב בתוכנית הרטבה עבור כל העבודות בהן נוצר אבק.
  • כל כלי רכב ובמיוחד המשאיות הכבדות שייצאו מאתרי העבודה יחויבו בשטיפת גלגלים מבוץ.
  • כל כלי הרכב היוצאים עם מטען עפר או פסולת, חייבים בכיסוי ארגז המטען.
  • הקבלן מחויב באספקת והתקנת עמודים וגדרות הפרדה מבדי יוטה אטומים, בכל גובה שיידרש ע"י המפקח, כולל תחזוקת העמודים, ובדי היוטה ככל שיידרש.
  • הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת מטרדי רעש, כדי שרמת הרעש המכסימלית באתר תותאם למניעת כל פגיעה בנוחות הציבור במשך כל שעות היממה.
  • כל ציוד החפירה/חציבה/בניה/עבודה שיופעל בתחום העבודות יחויב לעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה) תשל"ט – 1979,  כולל  הצגת טופס דיווח (תוספת שנייה לתקנות) עבור כל כלי – לאישור המפקח.
 9. עבודה בתנאי מזג אויר קיצוני
  • עבודה בתנאי חם קיצוני
   • בתנאי חם קיצוניים, בטמפרטורה של 45° ומעלה, יהא על הקבלן לנקוט באמצעי זהירות ומניעה מירביים לדוגמה:
   • הקטנת קצב עבודת העובד והמאמץ הפיזי שלו, לדוגמה, על ידי שילוב מכונות המחליפות את עבודת העובד.
   • תזמון העבודה לשעות שבהן טמפרטורת בסביבת העבודה היא מתחת לערך מסוים (שייקבע על ידי המעסיק על סמך נתונים מטאורולוגיים), או, לחילופין, לשעות הקרירות יותר של היום או לעונה הקרירה, בהתאם לסוג העבודה.
   • הסדרת משטר עבודה-מנוחה, הכולל הפסקות מנוחה תקופתיות והתקנת מתקנים למנוחה בחדרים קרירים.
   • מניעת התייבשות: אספקת שתייה קרה במקום העבודה ועידוד העובדים לשתיית כמויות קטנות לעתים קרובות לפני העבודה, במשך העבודה (כשמתאפשר) ולאחר ביצוע העבודה.
   • אספקת ביגוד מתאים, המאפשר למערכות הוויסות ובקרת חום הגוף לתפקד ביעילות לצורך נידוף נוזלים מבוקר, לדוגמה, בגדים העשויים מאריגים "נושמים", ככותנה, ולא מאריגים סינתטיים, ושימוש בציוד הגנת נשימה או ביגוד להגנת הגוף באופן המונע התחממות והזעת יתר.
   • הדרכת עובדים, ובמיוחד עובדים חדשים וצעירים להעלאת המודעות והכרת הסיכונים לעומס חום ולזיהוי הסימנים לעומס חום, ליישום שיטות עבודה בטוחות ולהכרת אמצעי הגנה בחירום לטיפול בסובלים מעומס חום.
   • זיהוי עובדים הרגישים יותר לעבודה בתנאי חום, כגון נשים בהריון או אנשים הסובלים מבעיות לב, והתייעצות לגביהם עם מומחה לבריאות תעסוקתית.
   • העסקת עובדים שמתאימים לעבודה בתנאי חום (גיל מתאים ומצב בריאותי תקין) ואקלום הדרגתי שלהם.
 1. שמירה
  • הקבלן מתחייב לשמור על מקום ביצוע העבודות בכל משך הבניה, באמצעות שילוב ותפעול כוח אדם מיומן במספר מספיק, ציוד ואמצעים לאבטחה וכן, למנוע כניסת גורמים שאינם מורשים למקום ביצוע העבודות וזאת באופן רציף 24 שעות ביממה.
  • כל הנדרש לעיל, הינו השלמה ותוספת לכל דרישות הדין, המזמינה, משטרת ישראל, חברת הביטוח וכיוצ"ב, בקשר לשמירה, אבטחה ובטחון במקום ביצוע העבודות.
 2. תאורה
  • מבלי לפגוע בשאר התחייבויות הקבלן על פי החוזה והדין, יתקין הקבלן אמצעי תאורה במקום ביצוע העבודות ו/או במבנים הארעיים, אשר יאירו את מקום ביצוע העבודות, החל מתחילת שעות החשיכה ועד לסיומן והכל בהתאם לשביעות רצון המפקח ועל פי הנחיותיו. התאורה לצורך עבודה בלילה תהיה בעוצמה מספיקה לאפשר עבודה בטוחה.
  • שירותי עזרה ראשונה – הקבלן ימציא ויחזיק במצב המתאים לשימוש מידי, ציוד של עזרה ראשונה. לפחות אחד מעובדיו של הקבלן בכל משמרת יהיה מוסמך למתן עזרה ראשונה ומנוסה בה.
 3. צעדים ואמצעים לרבות הפסקת עבודת הקבלן בגין הפרת חוקי הבטיחות
  • הקבלן, יפסיק כל עבודה המתבצעת באתר העבודה, אשר נעשית בניגוד לחוקים, תקנות, ונוהלי הבטיחות, ואשר לא ממלאת אחר ההוראות והנהלים המפורטים בחוזה זה, או כל נוהל אחר שלא הוזכר לעיל, או המהווה מכשול לקיום בטיחות וגהות באתר העבודה או בסביבתו עפ"י הנדרש על פי דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמינה ו/או מי שהוסמך לכך על ידה, יהיה רשאי להורות על הפסקת כל עבודה כנ"ל המבוצעת בניגוד להוראות הבטיחות והגהות, וזאת במקרים בהם העבודה לא הופסקה ע"י הקבלן.
  • מנהל ו/או אדם שמונה ע"י המזמינה, רשאי להורות על סילוק מידי מהאתר, באופן זמני או לצמיתות, של כל עובד או ציוד, אשר, עבר על חוקי הבטיחות או על התנהגות בלתי בטיחותית. הקבלן יחליף מיידית את העובד או הציוד, כך שלא תגרם הפרעה למהלך העבודה, וללא תשלום נוסף לקבלן.
  • בתם עבודות התחזוקה בשטחים פתוחים יפנה הקבלן את שטח העבודה מכל חפץ, כלי עבודה, פסולת בניה ושאריות ציוד בניה  העלולים לפגוע או להסב נזק לשלום הציבור ולרכושו המשתמשים בדרך והעוברים והשבים בה.
 1. כללי:

למען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה, כדי להוות רשימה  סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על הקבלן במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.

המזמינה רשאי מעת לעת בשלבי הביצוע להוסיף דרישות נוספות לצורך קיום סביבת בטיחות עבודה בטוחה ונאותה, לפי העניין.

יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות נספח הבטיחות אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מן החובות החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות הספציפיות החלות עליו.

                                        מסמך ה' –

(מפרט טכני מיוחד)

 

מכרז מס' מ/1/2023 השלמות פיתוח לאכלוס ושצ"פים בשחמון 2 באילת

("מכרז אומדן")

 

מפרט טכני מיוחד

 

פרק 00 – מוקדמות

מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק 00 במפרט הכללי, או פרקים רלבנטיים אחרים שלו.

 

הנחיות ותנאים כלליים

 

 • תיאור העבודה

במסגרת מכרז/חוזה זה יבצע הקבלן עבודת השלמות פיתוח בשכונת שחמון 2 באילת. העבודה כוללת ביצוע עבודות עפר, תשתיות חדשות, סלילה חדשה השלמת פיתוח מדרכות ושטחים ציבוריים תאורה, ו2 שצ"פים וכן השלמה והתחברות לתשתיות קיימות.

 

 • העבודה כוללת
 • עבודות הכנה ופירוקים
 • עבודות עפר
 • מצעים ותשתיות
 • עבודות אספלט
 • עבודות ריצופים ואבני שפה
 • עבודות ניקוז
 • עבודות סימון, צביעה ותמרור
 • עבודות תאורה, חשמל ותקשורת ותשתיות נוספות
 • ביצוע שצפ"ים

 

 • סדרי עדיפויות לביצוע

המנהל ו/או המפקח רשאים לקבוע את סדר ביצוע העבודות בהתאם לעדיפויות שייקבעו על ידו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין קביעת סדר עדיפויות בביצוע העבודה הנ"ל.

 

 

 • תקופת חוזה ולוח זמנים

 

תקופת החוזה תחל במועד הנקוב בצו התחלת עבודה. 

 

ביצוע עבודות נשוא מכרז זה הנו לתקופה של עד 36 (שלושים ושש) חודשים.

 

מובהר, כי העבודה תבוצע בשלבים, בהתאם לקצב האכלוס של היזמים בשחמון 2 באילת.

 

צווי התחלת העבודות ייחתמו על ידי המזמין. רק צו שייחתם על ידי המזמין יהווה צו התחלת עבודות כמשמעותו בהסכם זה.

 

צו התחלת העבודה כולל את הזמן הנדרש לקבלן לבצע את כל התיאומים ולקבל את כל ההיתרים והאישורים הדרושים עפ"י דין לשם ביצוע העבודה מן הרשויות השונות.

 

מובהר בזאת כי כל עיכוב שהוא בהשגת האישורים לא יקנה לקבלן כל זכות לחרוג מהמועד הנקוב בסעיף לעיל כמועד לסיום העבודות, מסירתן לאישור המפקח, וקבלתן על ידי המזמין.

למען הסר כל ספק כל האחריות והעלות הקשורה בהשגת האישורים והעמידה בלוח הזמנים הינה באחריות הקבלן ועל חשבונו וכלולה במחירי היחידה השונים המפורטים בכתב הכמויות.

 

לפי דרישת המפקח, ימציא לו הקבלן רישיונות ואישורים כאמור לפני תחילת ביצוע העבודות, וכן ימציא, לפי דרישתו של המפקח, כל אישור בכתב מאת כל רשות מוסמכת על התאמת העבודות לדרישות כל דין או להוראותיה של אותה רשות.

המזמין יהא רשאי להורות לקבלן להמציא הצעה ללוח זמנים מפורט, והקבלן יבצע זאת לא יאוחר מחמישה ימים מן המועד בו ניתנה לו הוראת המזמין כאמור. במקרה זה יבחן המפקח את לוח הזמנים והוא יהא רשאי לאשרו בחלקו או במלואו. לא אושר לוח הזמנים במלואו או בחלקו – יגיש הקבלן בתוך יומיים לוח הזמנים מתוקן על פי הנחיות המפקח. לא הגיש הקבלן לוח זמנים מתוקן כאמור, יערוך המפקח לוח זמנים מפורט וזה יחייב את הקבלן. הקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה עקב כך.

 

פיגור בלוח הזמנים יגרור אחריו תשלום פיצוי מוסכם בגובה 1,500 ש"ח (אלף וחמש מאות שקלים חדשים) בגין כל יום איחור. המזמין יהא רשאי לנכות סכום הפיצוי המוסכם מן התמורה המגיעה לקבלן.  

 

 • אתר העבודה
 • בהגישו את הצעתו מאשר הקבלן כי ביקר וראה את האתר, את דרכי הגישה אליו, את המבנים והמתקנים הסמוכים לו, את הכבשים הסובבים אותו וכן למד להבין את כל התשתיות הסובבות את האתר או המצויות בתוכו והתחשב בהפרעות כל הגורמים הללו על אופן ומהלך עבודתו.
 • הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצורכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים באתר ובסביבתו במשך כל העבודה, ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. כמו כן, מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על-פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים.
 • בכל מקרה יידרש מהקבלן תיאום התחלת עבודה עם המפקח, מנהל הפרויקט ועיריית אילת. נתיבי תנועה אל מקום העבודה וממנו, יתואמו באחריות הקבלן עם עיריית אילת ומשטרת ישראל.

אין להעלות כלי או רכב על גבי נתיב תנועה מבלי לוודא שגלגליו נקיים והחומר המועמס אינו מתפזר בעת הנסיעה.

 • חוקי התנועה החלים על נהגים חלים גם על הקבלן ועובדיו.
 • הצבת שילוט הכוונה ובטיחות של הקבלן בכמות ובמידות הנדרשות יתואמו עם המפקח ובאישורו בלבד.
 • כל הפועלים ילבשו ווסט צהוב עם זיהוי ושיוך לקבלן, לרבות קסדות מגן ונעלי בטיחות, במשך כל נוכחותם באתר.
 • כל האמור בסעיף זה יבוצע ע"י הקבלן ללא תביעה לתשלום נוסף בעבורם.

 

 • התארגנות באתר

 

א.         שטח התארגנות

            על הקבלן לקבל מהמפקח אישור מראש בכתב למיקום מבני משרדי הקבלן והפיקוח אותם הקבלן נדרש לספק כחלק מהפרויקט, מצבורי החומרים והציוד.      הקבלן יגיש לאישור המפקח תוכנית לאזור ההתארגנות הנדרש.

 

ב.         גידור /בטיחות

 1. הקבלן יהיה אחראי על הבטיחות באתר והוא יתקין סביב כל מתחם העבודה גדרות ומחיצות להגנה על בני אדם ולהגנת הרכוש, הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד העבודה.
 2. גדרות חיצוניות יהיו מפחי "איסכורית" חדשים בגובה 2 מ' לפחות, נסמכים על קונסטרוקצית פלדה צבועה, עמודים כל 3.0 מ' ומרישים אופקיים. תכנון הקונסטרוקציה ע"י מהנדס הקבלן.

            כל פרטי הגדר יבוצעו בתיאום עם המפקח. יש להתקין פתחי ראיה בגדר לפי הנחיות המפקח.

            בכל גדר יותקנו שערים להכנסת כלי רכב, ציוד וחומרי בניה ברוחב 7.0 מ', דו-כנפי, ושער חד כנפי להולכי רגל, אשר יוחזקו במצב נעול במהלך כל העבודה. השערים יהיו מפלדה צבועה.

 1. הקבלן יתחזק את הגדרות והמחיצות לאורך כל תקופת הביצוע. על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות שיידרש להזיז קטעי גדרות, לפרוץ פתחים במחיצות וכדו', בהתאם להתקדמות העבודה, וזאת ללא תשלום כלשהו.
 2. הגדר, המחיצות, השערים והדלתות יפורקו ע"י הקבלן בגמר הביצוע ויפונו מהאתר.
 3. מחיר הגדרות וכל המתואר בסעיף זה ייכללו במחיר היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד.

 

ג.          שלט באתר העבודה

עם תחילת העבודה יתקין הקבלן בכניסה לאתר שלט במידות 2X3 מ' לפחות שבהם יצוינו הפרטים של הקבלן, קבלני משנה, היזם, פיקוח ומתכננים, הכל לפי סקיצה שתימסר לקבלן ע"י המפקח עם תחילת הביצוע.

            כמו כן יספק הקבלן ויתקין שלטי אזהרה "כאן בונים" ושלטי בטיחות, הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד התמ"ת.

            השלטים יפורקו בגמר העבודה על ידי הקבלן.

 

 • הגנה על אתר העבודה
 • על הקבלן להגן על עבודותיו מפני נזק העלול להיגרם ע"י מפולת אדמה, סופה, סערה, שיטפונות וגשם, רוחות, שמש וכיוב'.
 • הקבלן ינקוט לאורך כל תקופת הביצוע בכל האמצעים הנדרשים להגנת האתר מפני גשמים כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת מים וכן החזקת האתר במצב תקין לאורך כל תקופת הגשמים.

 

 • אחריות למבנים ומתקנים קיימים
 1. הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה ובסמוך לו ויתקן במידת הצורך, על-חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. הנזק יתוקן מיד לאחר היווצרו. עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודות הקבלן, על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול בו.
 2. הקבלן לא יקבל כל תמורה נוספת בגין כל האמור בסעיף זה.

 

 • מים וחשמל

ההתחברות למקורות המים והחשמל והבאתם אל מקום העבודה, תעשנה ע"י הקבלן ועל-חשבונו, תוך תיאום מוקדם עם המפקח. התשלום על המים והחשמל יהיה על חשבון הקבלן.

המים והחשמל יהיו לצורכי עבודה בלבד.

 

 • עבודות עם קבלנים/גורמים אחרים

א.         מובא בזאת לידיעת הקבלן שעובדים באתר קבלנים/גורמים אחרים בהתקשרות ישירה עם המזמין או עם מזמינים אחרים וכן גורמים אחרים כגון עירית אילת, חכ"ל אילת, חב' חשמל, בזק, קבלן תקשורת, וכיו"ב.

ב.         על הקבלן לקחת זאת בחשבון ולדאוג לתיאום מוקדם עם הקבלנים ו/או הגורמים הנוספים כך שלא תיווצר כל הפרעה לביצוע העבודה של הקבלן, ע"י הקבלנים הנוספים ו/או גורמים אחרים – לעבודתו של הקבלן.

ג.          בכל מקרה של תביעה או דרישה לתשלום או פיצוי שתוגש על ידי הקבלנים או הגורמים האחרים כנגד המזמין בגין הפרעה כלשהי של הקבלן, ישפה הקבלן, את המזמין, בגין כל הוצאה שנגרמה לו עקב התביעה או הדרישה כאמור.

            המזמין לא יהיה אחראי בגין כל הפרעה לקבלן, שתיווצר עקב עבודת הקבלנים הנוספים או הגורמים האחרים באתר, ולא תשולם כל תוספת בשל כך.

 

 • התוויה ומדידות

א.         לקבלן ימסרו בשטח ונקודות קבע .M.B וקורדינאטות של נקודות פוליגונים לצורך סימון האתר כולל תכנית פרצלציה רשומה והנתונים האנליטים שלה.

ב.         אחריותו של הקבלן לגבי מדידה סימון, ומיקום מתקנים היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטייה או אי התאמה, אשר נובעת מתוך המדידות שבוצעו ונבדקו על ידו, ללא תשלום נוסף, ולשביעות רצונו של המפקח. אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, עבודות התיקון יהיו על חשבון הקבלן.

ג.          הסימון יבוצע באמצעות יתדות עץ או ברזל. לאחר גמר העבודה יחדש הקבלן את הסימון כדי לאפשר בדיקה סופית של העבודה.

ד.         על הקבלן להעסיק באתר, על חשבונו, "מודד רשוי" שיבצע את עבודת המדידה והסימון וכל עבודות מדידה אחרות, באמצעות ציוד מתאים כולל ציוד אלקטרו – אופטי "דיסטומט". המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון וזאת בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות המודדים (מדידות ומיפוי), תשנ"ח-1998.

ה.         אם פגע הקבלן במהלך העבודות בנקודות, כגון: נקודת פוליגון, M.B, הוא יחדש וינעץ נקודות אלו, על חשבונו, ע"י מודד מוסמך.

            כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זווית 40/40/4 באורך 50 ס"מ נעוצות לפחות 30 ס"מ בקרקע.

 

 • עבודות בשעות חריגות

הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל תשלום נוסף, אם כדי לעמוד בלוח הזמנים יהיה עליו לעבוד מחוץ לשעות העבודה הרגילות. שעות עבודה חריגות יתואמו עם הרשויות המוסמכות.

במידה ותהיה חריגה מלוח הזמנים, רשאי המפקח להורות את הקבלן לתגבר באמצעים ציוד וכח אדם ו/או לעבוד בשעות עבודה נוספות במסגרת החוק.

בכל מקרה כל עבודה בשעות חריגות תחייב קבלת אישור בכתב מהמפקח ומעיריית אילת.

 

 • תוכניות עדות (AS MADE)
 • על הקבלן להכין, מיד עם גמר העבודה בכל אחד משלבי העבודה (עבודות עפר ותשתיות, עבודות סלילה והשלמת פיתוח סופי),  תכניות עדות בהן יכללו ויוצגו נאמנה כל הסטיות מהמתוכנן (הן המותרות לפי החוזה, הן הנובעות מאי-דיוק בביצוע), לגבי העבודות כדלקמן:

        *          עבודות עפר וקירות תומכים

*           כבישים, מדרכות, שבילים ושטחים סלולים

*           מתקני תברואה, קווי מים, ביוב ותיעול

*           מתקני חשמל ותקשורת כולל עמודי תאורה

*           סימון כבישים ותמרור

*           עבודות פיתוח השטח     

ב.         כל תכניות ה- AS MADE יוכנו באמצעות תכנת "אוטוקאד" בהתאם לגרסת המתכנן הרלוונטי. המדידה תיעשה ע"י מודד מוסמך ותחתמנה על ידו ותכלולנה את כל המידות המתוכננות ואת מידות ומפלסי/אורכי האלמנטים והמערכות כפי שבוצעו בפועל. המדידה תקושר לנקודות המדידה המקוריות שנמסרו לקבלן.

ג.          התשתיות השונות תתוארנה בשכבות בצבעים שונים ויצורף מקרא להבהרת התוכנית.

            בכל המקומות שליד מידה או גובה המסומנים בתוכניות לא יופיע מספר המצביע על סטייה, ייחשב הדבר כהצהרת הקבלן שבמקומות אלו בוצעה העבודה כנדרש ולפי המתוכנן.

ד.         תוכניות העדות תאושרנה ע"י המפקח, בחתימתו.

ה.         הקבלן יכין וימסור למזמין, על חשבונו, 4 סטים ו-5 CD של תכניות ה-AS MADE. התכניות תסמנה בצורה ברורה ומדויקת את העבודה שבוצעה, לרבות מיקומים ועומקים מדויקים של שוחות וקוים תת קרקעיים חדשים ו/או קיימים, ותימסרנה למפקח כחלק ממסמכי החשבון הסופי.

ו.          כל האמור לעיל בא בנוסף ו/או כהשלמה למצוין בפרקים השונים בנושא הנדון, אם צוין.

 

 

 

 • קבלני משנה

העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן הראשי תבוצע רק עפ"י אישור מראש ע"י המפקח. גם אם יאשר המפקח העסקת קבלני משנה, גם אז יישאר הקבלן הראשי אחראי בלעדי עבור טיב הביצוע של עבודות קבלני המשנה והתיאום ביניהם.

           

 • תכנון -ביצוע אלמנטי קונסטרוקציה , ביסוס ומסגרות

על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו כי כל מרכיבי המסגרות , קונסטרוקציה וביסוס יבוצעו בשיטת "תכנון -ביצוע" ע"י הקבלן וכי התכנון המצורף הינו עקרוני בלבד. בנוסף, לאלמנטי פרגולות והצללות ישלח SD בטרם ייצור לאישור צוות התכנון.

 

 • על הקבלן להכין תכנית עבודה ולוח זמנים מפורט, מתואם ומאושר ע"י מנהל הפרויקט או בא כח המזמין. תכניות לסגירת קטעי דרך וגישה לאתר יתואמו עם המשטרה והרשות המקומית. לוח הזמנים ותכניות העבודה יאושרו ע" בא כח המזמין ויהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה.

 

 • בכל מקום שנדרש או שיידרש ע"י המשטרה או משרד העבודה או הרשות המקומית או במקומות שמופיע בתכניות – יספק הקבלן יציב ויחזיק במצב תקין שלטים, תמרורי אזהרה, הוריה ומודיעין, תאורה, אורות מהבהבים ואביזרים אחרים לבטיחות הציבור, נוחיותו והכוונתו.

     כל האביזרים הנ"ל יתאימו לדרישות "מקום תמרורים בעבודה" של משרד העבודה.

     עלות כל האמצעים הנ"ל תיכלל במחירי היחידה ולא תשולם בנפרד.

     הסדרי תנועה זמניים לביצוע העבודות שלא יסופקו לקבלן ע"י המזמין, יתוכננו ע"י מתכנן תנועה מאושר ע"י הרשות המקומית ,מטעם הקבלן, ויאושרו ע"י רשות התמרור המקומית והמשטרה.

       כל מקום שצוין "פנוי החומר או פנוי וסילוק עודפים ופסולת " – פירושם:

פינוי אל מחוץ לאתר למקום מורשה ע"י הרשויות ולכל מרחק שהוא כולל כל ההוצאות הנדרשות לרבות אגרות לסילוק פסולת ואחרות.

                       

 • יש לראות את ההרחבות להלן כהשלמה למפרט הכללי, לכתב הכמויות ולתכניות העבודה – ועל כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את בטויה הנוסף בהרחבות שלהלן .

 

 • הציוד המכני יהיה מסוג חדיש המתאים לביצוע העבודות. על הקבלן לקבל מראש אישור המפקח לסוג הציוד המכני.

 

 • בכל מקום שלא צוין אחרת כוללים סעיפי העבודה במפרט ובכתב הכמויות גם אספקה והתקנה.
 • הצעת הקבלן כוללת גם את כל מרכיבי העבודה בין שנכללו במפורש במפרט, בכתב הכמויות ובתוכניות ובין שנדרשים לביצוע מושלם של העבודות ולא צוינו במפורש. כל נושא ומרכיב עבודה שאינו מהווה סעיף נפרד למדידה בכתב הכמויות כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.

 

00.22          תנאי תשלום

 • הקבלן יורשה להגיש חשבון אחד לכל חודש של ביצוע עבודות בפועל.

 

 • כל החשבונות שהקבלן רשאי להגישם עפ"י האמור לעיל, ואשר יוגשו למפקח בהתאם להוראות החוזה, ויוגשו למפקח בין תאריך 1 – 4 של החודש ייפרעו ע"י חכ"א, בכפוף לאמור בסעיף קטן ג' להלן, בתוך "שוטף + 90 יום" ממועד הגשתם כאמור, זאת בכפוף לקבלת הכספים מהגורמים המתקצבים והמממנים. חשבונות שיוגשו למפקח אחרי תאריך ה – 4 של החודש ייחשבו כאילו הוגשו בחודש שאחריו.

     כל זאת, בכפוף לכך שסך כל חשבונות הביניים לא יעלה על 95% מסה"כ ערך העבודות.

 

     מאחר והעסקה ממומנת באמצעות מימון חיצוני, רשאית החברה לדחות את מועד תשלום החלק היחסי מהתמורה שממומן באמצעות המימון החיצוני, עד תום 10 ימי עסקים מיום קבלת המימון החיצוני.

 

 • כל החשבונות יוגשו בפורמט בנארית בקבצי HBN. חשבון שיתקבל ללא הקובץ הנ"ל לא יאושר ולא ייקלט.

 

 

 

פרק 08 –  תאורות רחובות

 

תאור העבודה

 

העבודה תבוצע בהתאם לתקן, חוקי החשמל של מדינת ישראל, המפרט הסטנדרטי הבין משרדי 08 המעודכן ביותר, החוזה הסטנדרטי של מדינת ישראל מדף 3211 ואילך, דרישות חברת חשמל, המפקח והמתכנן ועל ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים ובתוקף. 

על קבלן התאורה להיות רשום ברשם הקבלנים בסיווג  160 א3 – חשמלאות 270 א- 3 תאורת כבישים ורחובות, ובעל סיווגים כספיים מתאימים לעלות הפרוייקט בפרקים הנ"ל.

 

לפני בצוע העבודה על הקבלן לקבל הסברים מהמפקח ומהמתכנן באתר.

 

עם גמר העבודה על הקבלן להעביר בקורת בודק ח"ח,  כולל תשלום עבודה ולמסור את המתקן פועל ומושלם למזמין או נציגו.

 

תנאים טכניים כללים

 

כל הציוד אלא באם צוין אחרת בכתב הכמויות יתאים ל:

 • מרחקי הבידוד בין פזה לפזה ובין פזה לאדמה ובין כל המבדדים יהיו מתאימים למתח של 1000 וולט.
 • זרמי קצר של הציוד ופסי הצבירה יתאימו לזרמי קצר העלולים להתפתח במערכת החשמל.

 

בסעיפים הבאים יצוינו פרטים מיוחדים ותאורי כל עבודה שעל הקבלן לבצע במסגרת עבודתו .

 

בכל מקרה של סתירה בין המפרט הטכני,  המפרט הסטנדרטי הבין משרדי 08, התנאים הכללים, התנאים המיוחדים,  החוזה הסטנדרטי של המזמין, התכניות,  כתב הכמויות או התקן או החוק על הקבלן להתריע מראש לפני הבצוע ובאם לא התריע הדרישות המחמירות ביותר חמורות הן הקובעות ו/או לפי החלטת המפקח.

 

על הקבלן לדאוג לשלוט עדכני של המעגלים והמתקן ,  ולהתאים את כל השלטים החדשים והקיימים למצב המתקן המושלם הנוכחי. סוג וצורת הכיתוב בשלט יקבעו על ידי המפקח לאחר קבלת דוגמא שתאושר עם המפקח בהתאמה למקובל בעירייה. כל השילוט כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורו בנפרד.

כל הציוד והאביזרים יהיו בעלי תו תקן ישראלי.

על הקבלן לדאוג לבודק מוסמך מטעם חברת חשמל המתאים במידה של מקורות מתח עצמאיים ו/או ביקורת בודק מוסמך כאשר כל התשלומים לנ"ל חלים על הקבלן כאשר סוג ותכולת הביקורת יהיו לפי קביעת המפקח.

 

עם גמר העבודה על הקבלן להמציא 2 מערכות של תכניות מעודכנות בהתאם לבצוע בפועל של העבודה     (AS  MADE)  כולל דיסקט, במידה ויידרש ע"י הפיקוח.

תשלום למכון העתקות עבור הנ"ל יחול על  הקבלן .

 

חוקים ותקנות

 

כל העבודות תבוצענה על ידי הקבלן בהתאמה לחוק החשמל תשי"ד המעודכן 1954 על כל  ההוראות והתוספות שבו.  ביצוע העבודות ייעשה על כל חלקיהן ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים לעסוק בביצוע עבודות חשמל בהתאם לחוק החשמל -תקנות בדבר רישיונות.

כל החומרים והאביזרים יתאימו לתקן הישראלי הרלוונטי.

 

עם הגשת ההצעה יש להציג למפקח צילום רישיון כשהוא בר תוקף ולאחר אישורו להתחיל בביצוע העבודה.

בנוסף לכך יעמוד מתקן החשמל בדרישות המיוחדות של חברת החשמל דרישות לתנאי עבודה בשטח, הן באם הדבר נדרש בכמויות בתכניות ובמפרטים והן לאו.

 

מודגש בזה שגם עבודות כגון הנחת כבלים, כבלי נחושת, בסיסים לעמודים הרכבת עמודים וכו' יבוצעו אך ורק על ידי אנשי מקצוע בעלי רישיונות מתאימים ובתוקף ואין בשום פנים ואופן לבצען על ידי פועלים לא מקצועיים.

 

ראה פרק 08 במפרט הכללי לעבודות בניה ופרקים 51 ו-57 שבמפרט העירייה ובנוסף:

 • כל עבודות החשמל ותאורת חוץ יבוצעו ע"י קבלן החשמל הרשום ב"רשם הקבלנים" בסיווג 270-א' (3) ובסיווג של 160-א' (3) שיאושר מראש ע"י מחלקת חשמל בעירייה.
 • מצורף טופס אותו יש להעביר למחלקת החשמל לפני תחילת העבודה בשטח באחריות מנה"פ.
 • כל עבודות החשמל ומתקני התאורה, יבצעו בהתאם לדרישות ובכפוף לחוק החשמל, תקנותיו, עדכוניו והמפרט הטכני של עיריית אילת.
 • כל עבודות החשמל יבוצעו ע"י חשמלאים בעלי רישיון "חשמלאי מוסמך".
 • מנהל העבודה לעבודות החשמל יהיה בעל רישיון "חשמלאי ראשי" לכל הפחות.
 • לאחר השלמת עבודות החשמל, תימסר למחלקת החשמל:
 1. הצהרה חתומה ע"י "חשמלאי מוסמך" שביצע את העבודה בפועל מטעם הקבלן, המאשרת כי כל העבודות בוצעו בהתאם לחוק החשמל, למפרט המיוחד, לתכניות ולמסמכי החוזה.
 2. אישור בודק חשמל לכל חלקי המתקן.
 3. אישור המתכנן להתאמת הביצוע לתכנון כולל מבחינה פוטומטרית.
 4. תכניות עדות ב-2 העתקים ובמדיה מגנטית.

 

אין לחבר חלק מחלקי המתקן למתח בלא בדיקת חשמלאי בודק.

אין לחבר/לנתק כל חלק ממתקן חשמל קיים אם בשטחי העבודה ואם מחוץ להם בלא תיאום מראש עם נציגי מחלקת החשמל בעירייה באמצעות המפקח.

 

חפירות

 

כל החפירות יהיו כך  שגובה וקו עליון של צינורות החשמל יהיה לא פחות מ- 100 ס"מ מתחת לפני הכביש ו-90 ס"מ מפני המדרכה וברוחב הדרוש בהתאם לכמות הצנורות או הכבלים המונחים זה ליד זה בחפירה.

על הקבלן להגיש ולקבל היתרי חפירה מכל הגורמים הדרושים, כגון הרשות המקומית, בזק,  משטרה, חברת חשמל, מקורות,  חברת הטל"כ,  קצ"א  וכו' ולא יחפור לפני קבלת והצגת האישורים הנ"ל.

 

במחיר החפירה יש לכלול,  כסוי בשכבות בנות 30 ס"מ והדוק כך שפני הקרקע הסופיים לא ישקעו לאחר זמן,  מצעים לפי הדרוש בכביש ו/או במדרכות והחזרת המצב לקדמותו,  החזרת החומר החפור לקדמותו יהיה לפי הסדר שהיה לפני בצוע החפירה.

40 ס"מ מהקרקע יניח הקבלן סרט סימון תקני בתוואי החפירה מעל הצנור המונח. 

מחיר הסרט כלול במחיר החפירה.

הקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות שתיוצרנה במקום התעלה במשך שנה מיום גמר העבודה.

על הקבלן לבדוק היטב את השטח לפני החפירה,  בדבר תשתיות ביוב ומים, ניקוז, שורשי עצים וגזעי עצים  כבלי טלפון וכבלי חשמל תת קרקעיים ובסיסי עמודים העלולים  להמצא בתוואי החפירה ולבצע את העבודה כך שלא יגרם נזק.

 

עם בצוע החפירה על הקבלן לנקוט באמצעים מתאימים למניעת התקלות או נפילה לחפירה וכן כל האמצעים הדרושים למניעת נזק לנפש או לרכוש העלולים להגרם עקב החפירה או עקב היערמות העפר שהוצאו מהחפירה.

 

מחיר החפירה כולל את כל התמיכות הדרושות, את הוצאת השורשים, סילוק האדמה הנותרת אל מקום אפשרי אותו יקבע המהנדס, סילוק מי תהום, מי גשמים, מי ביוב, מים, מפולות, צמחים ושרשים עצים, חלקי אספלט במדרכות סילוק אבנים משתלבות וכו'.

מחיר החפירה כולל חפירה בכל סוגי הקרקע בכלים או בידיים, כולל חציבות או בכורכר קשה, אספלט במדרכות או כל מכשול שהוא המצויים בתוואי החפירה, וכן בפס הירק.

על הקבלן לסייר בשטח העבודה,  לפני ביצועה לקבל לידיו את כל התוכניות העדכניות לתוואי החפירה,  כניסות למגרשים קימים או עתידיים,  להעריך את כל הקשיים ובהתאם לכך להגיש את הצעתו.

 

העבודה תבוצע על ידי כלים מכניים או חפירת ידיים ביום ו/או בלילה חפירה או חציבה לפי הוראות המפקח, הרשות המקומית  והמשטרה וללא שנוי במחיר.

 

מודגש בזאת:  אין לכסות חפירה ללא אישור המפקח או המהנדס מטעם המזמין .

 

בכל מקרה של מבנה תת קרקעי בתוואי החפירה על הקבלן לקבל אישור מראש מהמפקח לשיטת הבצוע.

 

תוואי החפירה יסומן ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו,  ע"פ התוואי המופיע בתוכניות .

 

צנרת לתאורה

 

הצנרת תהיה מסוג מגנום גמיש דו שכבתי עפ"י ת"י 61386/24, עם דופן פנימית חלקה ותונח בחפירה לפי פרק החפירה. ליד הצינור כבל הזנה יונח לכל אורך התוואי צינור נוסף לפיקוד.

בחציות כביש תהיה צנרת PVC קשיח, עובי דופן 4.0 מ"מ לתאורה.

ראה פרק בהמשך מפרט זה.

כבלים

 

הכבלים יהיו מסוג N2XY  , XLPE, מנחושת חדשים ותקניים.

 

ובעמודים הכבלים יחוברו ע"י מפצלת מתכווצת בחום (כפפה).

 

הכבלים יותקנו בעומק המתאים לפי התקן בתוך צנור תקני כפי שמצוין בתכניות.

 

עמודי תאורה וזרועות

 

העמודים יעמדו בדרישות תקן ישראלי 812 חלק-2 ויהיו לפי הפרטים בתכניות וכתבי הכמויות.

 

גימור

צביעה אלקטרוסטטית בתנור בגווני RAL על פי קביעת האדריכל והעיריה.

 

התקנת עמודים

העמוד יותקן אל הבסיס באמצעות שלושה אומים בצורה ישרה ומאונכת ובקו ישר עם יתר עמודי התאורה,  האומים יכוסו בזפת כדי למנוע החלדה ואפשרות פתיחתם בעתיד.

אום אחד יותקן מתחת לפלטה לפילוס שטיכמוס מעליה כאשר המרווח בין בסיס הבטון  והפלטה יכוסו בבטון בדייס VGM.

 

התקנת העמוד בצורה ישרה היא מעיקרי העבודה והעבודה לא תתקבל על ידי המפקח אלא לאחר יישור העמודים בצורה סופית ומושלמת.

 

מכסה התא יהיה בעל אטימות בפני חדירת רטיבות כאשר המכסה יקבל את אותו הטפול האנטי קורוזובי כמו העמוד,  מנעולי התא יהיו אחידים לכל עמודי התאורה ובדגם ובצורה אשר יאושרו על ידי המפקח – המכסה יחובר לעמוד על ידי שרשרת פלדה מגולבנת. השרשרת תכוסה בשרוול פלסטי למניעת נגיעתה במגעים חיים.

 

בסיסים  לעמודים

 

היסוד יבוצע ע"י יציקה במקום בהתאם לתכניות המתאימות והמפרטים והכמויות.

תוך כדי היציקה יש להתקין צינורות בכמות ובחתך מתאים עבור כניסה ויציאה של הכבלים לכל כבל צנור נפרד וכן צינור לכבל ההארקה.

 

ביסוד יותקנו 4 ברגי יסוד מגולבנים ובחתך תקני לצורך הרכבת העמוד.

 

ברגי היסוד יהיו בהתאם למפרט אספקה של מכון התקנים בפרק המתיחס לברגי היסוד.

 

יש לבדוק בקפידה את מרחקי מרכזי הברגים לפני היציקה ולהתאימם למרווחים בפלטת היסוד של העמוד.

 

במחיר היסוד יש לכלול את החפירה או החציבה עבור היסוד וכן את כל עבודות העזר הדרושות כגון: סילוק העפר המיותר,  ברגי היסוד,  אומים וכדומה.

 

הבטון  מסוג ב – 30 יעבור אשפרה שבוע ימים מיום היציקה.

 

על בצוע היסודות יפקח המפקח ואין לבצע יסודות נוספים לפני קבלת אשור על היסוד הראשון.

 

לפני הצבת העמוד ינוקו כל החלקים שיטמנו באדמה ויצבעו בשתי שכבות צבע לקת אספלט .

 

על הקבלן לקבל אישור המפקח והמתכנן על היסודות לפני התקנת העמודים.

 

מספרים על עמודים

 

מספרי העמודים יתואמו בין המפקח, הקבלן והעירייה, ועל הקבלן לסמן מספרים אלה על העמודים.

 

הקבלן יכין דוגמא, יקבל את אשור המפקח ובהתאם לדוגמא המאושרת יבצע את סימון המספרים, כאשר כיוון המספרים לכיוון הכביש.

 

מחיר המספר כלול במחיר העמוד ולא יקבל הקבלן תשלום נוסף עבור הנ"ל.

המספר יבוצע ע'י שבלונה מאושרת וע"י שני צבעים, צבע רקע וצבע המספר שיכלול גם את המרכזיה ממנה מוזן העמוד.

 

מגש אביזרים

 

בתוך עמוד התאורה יותקן מגש מפוליקרבונט באורך המתאים.

 

המגש יורכב בתוך גוף העמוד על ברגים המאפשרים הוצאתו והכנסתו.

 

על המגש יורכב הציוד הבא:

 

 1. מאמ"ת הכולל ניתוק של פאזה + אפס במודול אחד A ,10 KA  10 זרם קצר לכל נורה בנפרד עם מגעים מוגנים למניעת נגיעה מקרית,  כולל פסי צבירה ומעצורים משני צידי המאמתים.  הפס יכלול מקום ל2- מאמ"תים נוספים.

 

 1. מהדקי 2 BC  או 3   BCתוצרת סוגיקסי או שו"ע מאושר לכניסת הכבלים מהרשת ויציאת כבלים לנורות.

 

 1. בורג הארקה מרותך אל מגש האביזרים ואשר יחובר אל בורג ההארקה בעמוד ע"י חוט נחושת עם בידוד בחתך 6 ממ"ר.

 

 1. מאמ"ת נפרד 16 אמפר לבית תקע במיקום לפי התכנית והכמויות.

 

המגש יותקן בצורה נאותה וחזקה אל העמוד שתמנע זמזום,  בכל מקרה של זמזום שיגרם יהיה על הקבלן לנקוט באמצעים מתאימים להפסקתו.

 

על הקבלן להמציא דוגמא של מגש ואביזרים לאישור המפקח לפני בצוע המגשים ורכישת הציוד .

 

בריכות הסתעפות

 

במעבר צנרת וכבלים בבריכות הסתעפות ישולטו כל הקווים בשלט סנדביץ' חרוט לייעודם וחתך הכבל .

 

הבריכות תהיינה בקוטר המסומן בתכניות כאשר במחיר הבריכה כלולה החפירה,  כסוי ובטון מבפנים ומבחוץ.

 

מכסה הבריכה יהיה לפי תקן B-125 במדרכות ו- 400-D  במיסעות וחניות עם חישוק פלדה ועם סמל וכיתוב מוטבע כולל שם וסמל גדול של הרשות המקומית, בנוסף יהיה חרוט על מכסה הבריכה סימול סוג השירות על גבי פלטת הברזל המותקנת על מכסה הבריכה. המכסה יהיה תוצרת וולקן או אקרשטיין עם הרישומים הנ"ל.

 

*  במדרכות המרוצפות באבנים משתלבות יהיו המכסים מרובעים ולא עגולים וזאת כדי לאפשר סיום נאות של אבני המדרכה המשולבת.

 

בתחתית הבריכה  יש לבצע שכבת חצץ בגובה 20 ס"מ עבור ניקוז.  את חלק המתכתי של מכסה הבריכה יש לצפות בזפת ובגריז והצנרת בתוך הבריכה תהיה 15 ס"מ מעל לחצץ.

 

מיקום הבריכה יתואם עם המפקח וגובהה הסופי יהיה כזה שישתלב עם המדרכה ו/או הגינון בעתיד.

 

בברכות העמוקות מ- 1.5 מ' יש לבצע סולמות ירידה לברכה ולהגדיל את קוטר הברכה לפי הוראות המפקח.

 

אופני מדידה

 

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים במפרט ובחוזה הסטנדרטי של המזמין שיצורף לחוזה ובחוזה הסטנדרטי של מדינת ישראל (הספר הכחול) מדף 3210 ואילך.

 

המחירים המוצגים להלן יחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במלוי התנאים הנזכרים על כל פרטיהם.

 

אי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו לא תוכר על ידי המזמין כסיבה מספקת לשנוי המחיר הנקוב על ידי הקבלן בכתב הכמויות.

 

מחירי היחידה יחשבו ככוללים את ערך כל החומרים והפחת שלהם,  ההובלה וכל עבודה הדרושה לשם בצוע בהתאם לתנאי המפורט והתכניות.

 

כמו כן כוללים המחירים:

 

שימוש בכלי עבודה, הובלתם אל מקום העבודה,  העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים אל מקום העבודה וממנו,  אחסנת כלים,  חמרים,  מכונות ושמירתם וכן שמירת ובטוח העבודות שבתהליך בצוע,  המיסים הסוציאליים,  הוצאות בטוח עובדים,  הוצאות בטוח צד ג , הוצאות כלליות של הקבלן הישירות והעקיפות ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות או המאוחרות או המקריות וכן רווח הקבלן.

 

כמו כן כוללים המחירים דמי בדיקות לחומרים ואביזרים בהתאם למצוין, מדידות תוואי,  אינוך ופילוס על ידי מודד מוסמך וכן כל חומרי העזר ועבודות העזר שידרשו לעבודה,  כגון:  שלוט,  מופות,  חציבת חורים או חריצים וסתימתם על ידי מלט,  קופסאות מעבר,  קונסטרוקציות מתכת וצביעתה,  מהדקים, חיבורים,  נעלי כבל,  סימון ושילוט,  מספור וכדומה.

אך ורק במקרים מיוחדים בהם היקף הקונסטרוקציות או תעלות הפח או המעברים בבטון או השרוולים הוא גדול, יהיה סעיף מיוחד בכתב הכמויות לפריטים הנ"ל, כולם או מקצתם .

 

בכל מקרה בו לא מוזכרים הפריטים בנפרד בכתב הכמויות,  על הקבלן לכלול את הנ"ל כחמרי עזר במחירי היחידה כאמור לעיל.

 

על הקבלן לבקר באתר העבודה, להעריך את כל הנ"ל ולהגיש הצעתו בהתאם.

 

מרכזיות תאורה

 

מרכזיית התאורה תבוצע ע"י יצרן בעל אישור מכון התקנים ליצור לוחות חשמל לפי 61439 (יצרן מאושר ע"י מת"י לייצר לפי ת' 61439). היצרן יגיש מערכת תכניות חיווט ורשימת ציוד ורכיבים חשמליים לאישור המתכנן והמזמין וזאת לפני תחילת ביצוע המרכזיה, ויתקן את התוכניות לפי דרישת המתכנן.

לוח המרכזיה יבנה לפי תקן ישראלי ת"י 61439, לייצור לוחות תעשייתיים ויוטבע עליו תו תקן.

הקבלן יזמין את המתכנן ו/או המפקח לבדיקת המרכזיה במפעל היצור,  יתאים ויבצע את כל דרישות חברת חשמל המתכנן והמזמין ויסייע בכל הנדרש לחבור המרכזיה.

 

המרכזיה תהיה בגודל מתאים ומאושר,  מוגנת מים  65 IP מתאימה להתקנת חוץ,  בנויה מתאי פוליאסטר משורין תוצרת ענבר או שו"ע לפי תקן  43629 DIN מורכבת על יסוד בטון.

 

 

כל הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדביץ חרוטים שיוצמד ללוח ע"י ברגים.

 

הנוסח המדוייק לשילוט מפורט בתוכניות ימסר סופית בשעת בדיקת הלוח אצל היצרן.

 

בלוח החשמל יתכנן הקבלן מקום פנוי בשיעור של  30% מהשטח המנוצל.

פס הארקה מנחושת  4 * 40 יותקן בחלל הארון וכל מוליך ישולט במספר המעגל או מספר האלקטרודה.

 

לאחר גמר חיבור הלוח והפעולה יש לבצע איזון עומסים בין הפזות וחלוקה לערב/לילה, כנדרש בתכניות.

 

כל המרכזיה כולה,  פסי הצבירה הציוד וכל הפריטים יעמדו בזרמי הקצר העלולים להתפתח באותו אביזר ולא פחות מ  25- ק"א.

           

בצידי ארון לוח המרכזייה יותקן תא פוטו אלקטרי שקוע עם פתח – "עינית" והתא הפוטו אלקטרי פלסטי יהיה עם אפשרות כיוון רגישות.

תותקן תאורה פלאורסצנטית  להארת הלוח כולל הבטחה ומ"ז.  כמו כן יותקן חבור קיר משורין מוגן מים מפלסטיק עם הבטחה נפרדת וממסר פחת מתאים.

 

יסוד הבטון ב-  30 למרכזיה יכלול את כל השרוולים הדרושים ויבוצע בהתאם לתוכניות ובהעדרן, בהתאם לגודלו של הארון ומוגבה מהקרקע לפחות 30 ס"מ.

כל חלקי הפח הנעים על צירים ועליהם מותקן ציוד יאורקו בחוט הארקה גמיש מבודד מחובר בברגים ונעלי כבל מתאימים.

 

כל הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדויץ חרוטים שיוצמדו בברגים כאשר הנוסח המדוייק לשילוט יימסר ע"י המפקח ו/או המתכנן.

 

לאחר סיום חיבור לוחות  החשמל יש לבצע איזון עומסים לפאזות השונות ולהמציא את התוצאות בכתב למתכנן ו/או למפקח.

 

מפרט טכני ליישום תאורת לד בכבישים

 

היצרן וספק גופי התאורה

ספק גופי תאורה יצרף את האישורים הבאים:

 1. אישור ממכון מוסמך המעיד כי ארגונו של ספק גופי תאורה בארץ בעל מערכת איכות מאושרת לתקן 2008: ISO-9001, בתחום של "מערכות תאורה ותחום החשמל" (יש לצרף אישור או תעודה בתוקף).

אישור ממכון מוסמך המעיד כי ארגונו של היצרן בעל מערכת איכות מאושרת לתקן 2008: ISO-9001 בתחום של "מערכות תאורה ותחום החשמל" (יש לצרף אישור או תעודה בתוקף).

 1. כתב הסמכה מאת יצרן גופי התאורה או מאת נציגו הרשמי בארץ, אשר מסמיך את ספק גופי תאורה למתן שירות, אחריות, חלפים ותמיכה טכנית בארץ של גופי התאורה, לתקופה של 5 שנים לפחות (יש להציג כתב הסמכה רשמי).

 

 1. הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל כי הוא הבעלים של זכויות הקניין של גופי התאורה וכי אין כל מניעה או הגבלה על הצעת ספק גופי תאורה למזמין. במקרים בהם זכויות הקניין בגופי התאורה שייכות לצד שלישי, יפורט הדבר בהצהרה, בתוספת הסבר מקור זכותו של ספק גופי תאורה להציע למזמין את גופי התאורה. כמו כן, יתחייב ספק גופי תאורה כי ישפה את המזמין בכל מקרה של תביעת צד שלישי הקשורה בגופי התאורה המוצעים על ידו.

 

 1. הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל שכל רכיבי גופי התאורה המוצעים הינם ביצור שוטף וכי אין כל כוונה להפסה מתוכננת של ייצורם.

 

 1. הצהרה כי ספק גופי תאורה הינו בעל ניסיון, לפחות בשלוש השנים האחרונות, בביצוע תכנון תאורה, ייצור ו/או אספקת גופי תאורה.
 2. יש להציג מסמך עם פרטי איש קשר עובד מן המניין בחברת ספק גופי תאורה למתן תמיכה טכנית בעל רישיון חשמלאי מוסמך לפחות.
 3. יש להציג מסמך עם פרטי איש קשר מבצע חישובי תאורה בעל ניסיון של 3 שנים בעריכת חישובי תאורה ובהתאם לטבלה בריכוז המסמכים. (יש להציג תעודת גמר ממכון מוכר, השתלמויות בתכנון תאורה והמלצות).
 4. הסמכה מאת יצרן גוף התאורה כי ספק גופי תאורה רשאי לבצע חישובי תאורה לגופי התאורה מייצורו.
 5. יש להציג הסמכה מאת יצרן גופי התאורה שספק גופי תאורה רשאי לשנות זרמי עבודה בגופי התאורה בהתאם למגבלות גוף התאורה בתנאי ההתקנה.
 6. יש להציג הסמכה מאת יצרן גופי התאורה שספק גופי תאורה רשאי להחליף "מודולים LED".

 

 1. הצהרה כי ספק גופי תאורה הינו בעל זיכיון בארץ, לפחות בשלוש השנים האחרונות, לאספקת גופי תאורה, של יצרן הגופים המוצעים על ידו.

 

 1. הצהרה עם פירוט ניסיון מוכח של יצרן גופי התאורה באספקת גופי תאורה מבוססי LED, לתאורת רחוב אשר הותקנו במערב אירופה ו/או בארה"ב (יש לוודא שהציוד מיועד לתדר ומתח הרשת בארץ), בכמות של 1000 יחידות לפחות במהלך שלוש השנים האחרונות. נדרשת הרשימה כמפורט להלן:
 • אתרים שבהם בוצעה ההתקנה,
 • כמות, הספק, דגם גופי התאורה, תאריך ההתקנה, שם יצרן גוף התאורה ושם המתקין,
 • דגם והספק מקורות האור (LED) שסופקו בהתקנה זו, כולל שם יצרן ה-LED,
 • שם איש קשר ומס' טלפון באתרים הנ"ל.
 1. ספק גופי תאורה יחתום על כל מסמכי המפרט הטכני.

 

 1. ספק גופי תאורה ימלא את "טבלת ריכוז דרישות ונתונים טכניים" המצ"ב ויגיש המסמכים ממוספרים בהתאם.

 

מפרט טכני לגופי תאורה מבוססי לד (LED)

גופי התאורה הנדרשים במסגרת מפרט זה הנם גופי תאורה ייעודיים לנורות מסוג LED בעלי תפוקת אור, הספק חשמלי ופיזור אור אשר יענו על דרישת תכנון תאורה עבור כביש ו/או שטח נתון, בהתאם לדרישות המזמין ותקן ישראלי.

גופי התאורה יכללו בתוכם את המערכת האופטית, ציוד ההפעלה (דרייבר) ומגיני מתח יתר.

גופי התאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן:

 1. גופי התאורה יהיו ייעודיים למערכות תאורת לד (דיודה פולטת אור LED-LIGHT EMITTING DIODE), לא תתאפשר התקנת נורת לד במקום נורת הפריקה הרגילה בגוף תאורה קיים.

 

 1. גוף התאורה יהיה בעל מבנה מתכתי, להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום המופק ממקורות האור וממערכת ההפעלה, ללא מערכת אוורור חשמלית.

 

 1. גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות חשמלית ת"י 20 חלק 1 ובנוסף לדרישות של ת"י 20 חלק 3.2 (או 5.2 במידה ונדרש). בדיקות ההתאמה לתקן יבוצעו בטמפרטורת סביבה של °10- עד °50 לפחות.

 במידה ותעודת הבדיקה של מת"י מתבססת על תעודת בדיקת CB- יש לצרף גם אותה במלואה. תעודת הבדיקה להתאמה לת"י 20 תכלול, בין היתר, את הפרמטרים הבאים:

 

תעודת בדיקה ההתאמה לתקן בטמפרטורת סביבה של עד c°50 . יש להציג אישור מעבדה מוסמכת לזרם עבודה המתוכנן בטמפרטורת סביבה של c°50 (אין לבצע חישובי תאורה בזרם עבודה גבוה מ-700mA). לעמודים בגובה 12 מטר ו-10 מטר ו-530mA לעמודים בגובה 8 ו-6 מטר.

 

א. גוף התאורה יהיה בעל דרגת אטימות IP66 לפחות לתאי הציוד החשמלי ותא הציוד האופטי.

 

ב. דרגת הגנה מפני הלם חשמלי תהיה לפי אחת מהחלופות הבאות כאמור בתקנות החשמל:

 1. ציוד סוג CLASS II
 2. ציוד עם בידוד מוגבר
 3. ציוד סוג CLASS I ובלבד שימולאו הוראות יצרן גוף התאורה, ביחס לאמצעי ההגנה החשמלית, התנגדות הארקה לעמידה ב-EMC ותנאי האחריות של יצרן גוף התאורה.

 

ג. גוף התאורה יעמוד בפני מתחי יתר של 10kA/10kV.

 

 1. מקדם ההספק של גוף התאורה יהיה 0.92 לפחות בעומס מלא או בכל מצבי העמעום האפשריים, בהתחברות ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת.

 

 1. עוצמת האור המופקת מגוף התאורה תהיה יציבה בכל תחום מתח הרשת הנומינלי (10%±). יש להציג מסמך חתום ע"י היצרן.

 

 1. גוף תאורה (כמכלול) יתאים לכל הדרישות לתאימות האלקטרומגנטית כמפורט להלן:

א. ת"י 961 חלק 1.2 (תאימות אלקטרומגנטית) או EN-55015

ב. ת"י 961 חלק 3.12 (הפרעות מוליכות, זרמי הרמוניות) או IEC-61000-3-2

ג. ת"י 961 חלק 5.12 (הפרעות מוליכות, שינויים רגעיים) או IEC-61000-3-3

ד. ת"י 61547 (תאימות וחסינות אלקטרו מגנטית לציוד תאורה) או IEC-61547

 

 1. גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני IK-08 לפחות.

 

 1. גוף התאורה יסופק עם רכיבים (נורות לד, ספקי הכוח, בקרים, מערכות ההפעלה/דרייברים) כפי שאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ותועד בתעודת הבדיקה לת"י 20 לגוף התאורה הנתון. לנוחות התחזוקה העתידית- הרכיבים בכל הגופים זהים יהיו זהים גם כן.

 

 1. כל הרכיבים האלקטרוניים (דרייברים, מגיני נחשולי מתח וכו') יתאימו לסוג הלד ולהספקה ויסופקו כמכלול אינטגרלי, בגוף התאורה (הגוף עם הציוד).

 

 1. כל המערכות האופטיות יהיו חלק אינטגרלי של גוף התאורה ויסופקו על ידי יצרן גוף התאורה כמכלול אחד עם הגוף. מפזרי אור (עדשות ו/או רפלקטורים) יהיו בעלי התכונות הבאות:

א. עשויים זכוכית או חומרים תרמופלסטיים העמידים בפני השפעות קרינת UV ותנאים סביבתיים.

ב. יחוזקו אל גוף התאורה באמצעים מתאימים ומקוריים של יצרן גופי התאורה, בצורה בת קיימא שתאפשר החלפת רכיבים נוחה.

 

 1. מערכת ההפעלה האלקטרונית (Driver) תהיה עם בידוד חשמלי בין מעגל הכניסה לבין מעגל המוצא ותאפשר תאורה קבועה ויציבה, ללא תלות בשינויים במתח הרשת הנומינלי (10%±) . מקדם ההספק של המערכת יהיה 0.92 לפחות בעומס מלא או בכל מצבי העמעום האפשריים משך חיי מערכת ההפעלה תהיה 100,000 שעות לפחות, בהתקנה בתוך גוף התאורה בהעמסה מלאה ובטמפרטורת סביבה של °35 (עדיפות לעמידה בטמפרטורה סביבה של °50).

 

 1. גוף התאורה יכלול ממשק תקשורת DALI, בהתאם לתקן IEC-62386 המאפשר שליטה על גוף התאורה ממערכת בקרה לרבות ביצוע הדלקה/כיבוי/עמעום בהתאם לדרישות לקוח. דרישה זו הינה אופציונלית ובהתאם לדרישות הפרויקט.

 

 1. גוף התאורה יכלול מקורות אור מסוג LED מתוצרת CREE או שווה תכונות, איכות וערך, המאושר ע"י המזמין.

 

 1. מקדם מסירת הצבע יהיה 70 לפחות.

 

 1. טמפרטורת הצבע של הנורות תהיה בין 300K , עם ערך מרבי (פיק) של הקרינה בתחום הכחול של הספקטרום, 420-500nm של עד 55% מהעוצמה המרבית (פיק) הנפלטת.

 

 1. גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות פוטוביולוגית ת"י/IEC-62471, קבוצת סיכון (RISK GROUP)0,

 

 1. אורך חיי נורת הלד כאשר היא מותקנת בגוף התאורה, יהיה 50,000 שעות לפחות, בטמפרטורת סביבה של °35, מותרת ירידת שטף האור עד 80% וכשל של עד 20% מסך הנורות (L80/F20), בזרם העבודה המתוכנן ובהתאם לתקנים הרלוונטיים.
 • תקנים אמריקאים: IESTM21, IESLM79, IESLM82

או

 • תקנים בי"ל: IEC62717, IEC62722

עדיפות לגוף התאורה העומד בתנאי זה בטמפרטורה סביבה של °50.

 

 1. כל נורות הלד יהיו בעלות גוון זהה (נדרשת התחייבות היצרן לתהליך ה-binning).
 2. יש להציג בדיקת רעידות Vibration test לכל גודל של גוף תאורה מוצע ובהתאם לתקן (2-6)-EN 60068

ו- 1-4.20-EN 60598.

 1. יש להציג בדיקת "עמידות ברוח" WIND TEST לכל גודל של גוף תאורה מוצע ובהתאם לתקן 2009: EN-60598-1 פרק 08 2009:34-21  ו- 2-3-EN 60598 פרק 33-34.
 2. ספק גופי תאורה יציג דו"ח "בדיקה טרמית" של עמידת גוף התאורה בתנאי העבודה הנדרשים (טמפרטורה אופפת c°35 ועדיפות ל-c°50 ) בזרם העבודה המתוכנן ועמידה בדרישות L80 F20 כאשר גוף התאורה המכוסה בחול (ב50% משטח פניו) סימולציה ללשלשת ציפורים ע"ג גוף התאורה).
 3. לכל דגם של גוף תאורה יצורף קטלוג של היצרן בהתאם לגופים המוצעים לאחר ביצוע חישוב התאורה, הכולל את הנתונים הבאים:

א. שם היצרן, מק"ט היצרן, שם דגם, תיאור, נתונים טכניים, חומרי בנייה, דרגות הגנה, מבנה מפורט של גוף התאורה.

ב. לדים: שם יצרן, מק"ט יצרן, סוג הלד, הספק הלד, אורך חיים נומינלי, בהתאם לזרם העבודה שטף אור התחלתי של מכלול גוף התאורה ולא רק של פלטת הלדים, ספקטרום, יעילות אורית, גוון, מקדם מסירת צבע.

ג. דו"ח פוטומטרי (יעילות אורית, עקומת פילוג, עוצמת אור) ונתונים פוטומטריים על גבי מדיה דיגיטלית בפורמט IES או LDT.

ד. שם יצרני הרכיבים החשמליים המאושרים על ידי יצרן גוף התאורה ויצרן הנורות, מק"ט יצרנים ונתונים טכניים- טמפרטורות הפעלה, מקדם הספק, נצילות וכו'.

ה. הוראות התקנה.

ו. הוראות תחזוקה.

 

 1. ספק הגופים יחתום על כתב אחריות ל-10 שנים בהתייחס, בין היתר, גם לתנאי ההתקנה ולשיטת התחזוקה, תעודת האחריות תגובה בתעודת אחריות מאת היצרן (יש להציג תעודת אחריות מלאה).
 2. גוף התאורה יתאים לכל דרישות המפרט, ספק גופי תאורה ימלא את הנדרש ב"טבלת ריכוז דרישות ונתונים טכניים" המצ"ב, לרבות הגשת המסמכים בהתאם.

 

טבלת ריכוז דרישות ומסמכים נדרשים

הערות למילוי הטבלה: (הטבלה הינה רשימת דרישה מרוכזת לנוחות ספק הגופים בלבד וההתייחסות תהיה לתוכן המסמכים כפי שנדרש במסמכי המפרט). ספק גופי תאורה ימלא את הטבלה ויגיש את המסמכים הנדרשים (תנאי סף).

 • על הקבלן למלא את הנתונים בטבלה, באין התייחסות מלאה לאחד או יותר מסעיפי הדרישה המפורטים בטבלה להלן, יפרש המזמין שאין לספק גופי תאורה את היכולת לממש את הנדרש.
 • כל סעיף בטבלה להלן הינו סעיף סף המהווה תנאי הכרחי לאישור ההצעה. אם אין ביכולת ספק גופי תאורה לענות תשובה מפורטת ו/או אין ביכולת ספק גופי תאורה לעמוד בדרישה מסוג זה, יציין זאת בעמודת הערות.
 • חובה לענות על כל סעיפי הדרישות המפורטים בטבלה להלן ולגבות את התשובות ע"י המסמכים הנדרשים, שיצורפו על ידי ספק גופי תאורה לטבלה זו. המסמכים ימוספרו כמפורט בטבלה, יש לסמן את מספר המסמך ליד הפסקה המתאימה במסמך שמצרף ספק גופי תאורה, ניתן להפנות למספר סעיפים באותו המסמך.
 • תיאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי ועל ספק גופי תאורה להתייחס לדרישות בהרחבה כמפורט לעיל.
 • תיאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי ואינו פוטר את ספק גופי תאורה מחובת התייחסות ליתר סעיפי הדרישות המפורטות לעיל.

פרק 08 –  שצ"פים

 

תכולת המכרז:

 

המכרז כולל ביצוע של תאורה ותקשורת עירונית בשצפ"ים, בשבילים כולל הזזות מספר עמודי תאורה והזנות תאורה ותקשורת עירונית.

התאורה שצפ"ים כוללת ביצוע תאורה לשבילים, תאורה, למגרשי משחקים והזנות לקולרים ולמחשבי השקייה.

יש לתאם את החיבור מהמרכזייה עם חברת חשמל ולהעביר ביקורת ח"ח בגמר הפרויקט.

 

העבודה תבוצע בהתאם לתקן, חוקי החשמל של מדינת ישראל, המפרט הסטנדרטי הבין משרדי 08 המעודכן ביותר, החוזה הסטנדרטי של מדינת ישראל מדף 3210 ואילך, דרישות חברת חשמל, המפקח והמתכנן ועל ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים ובתוקף. 

על קבלן התאורה להיות רשום ברשם הקבלנים בסיווג  160 חשמלאות 270- תאורת כבישים ורחובות, ובעל סיווגים כספיים מתאימים לעלות הפרוייקט בפרקים הנ"ל.

 

לפני ביצוע העבודה על הקבלן לקבל הסברים מהמפקח ומהמתכנן באתר.

 

עם גמר העבודה על הקבלן להעביר בקורת בודק ח"ח,  כולל תשלום עבודה ולמסור את המתקן פועל ומושלם למזמין או נציגו.

 

תנאים טכניים כללים

 

כל הציוד אלא באם צוין אחרת בכתב הכמויות יתאים ל:

 • מתח 500 וולט.
 • מרחקי הבידוד בין פזה לפזה ובין פזה לאדמה ובין כל המבדדים יהיו מתאימים למתח של 1000 וולט.
 • טמפרטורת הסביבה עד 50 מעלות צלזיוס.
 • זרמי קצר של הציוד ופסי הצבירה יתאימו לזרמי קצר העלולים להתפתח במערכת החשמל.

 

בסעיפים הבאים יצוינו פרטים מיוחדים ותאורי כל עבודה שעל הקבלן לבצע במסגרת עבודתו .

 

בכל מקרה של סתירה בין המפרט הטכני,  המפרט הסטנדרטי הבין משרדי 08, התנאים הכללים, התנאים המיוחדים,  החוזה הסטנדרטי של המזמין, התכניות,  כתב הכמויות או התקן או החוק על הקבלן להתריע מראש לפני הבצוע ובאם לא התריע הדרישות המחמירות ביותר חמורות הן הקובעות ו/או לפי החלטת המפקח.

 

על הקבלן לדאוג לשלוט עדכני של המעגלים והמתקן ,  ולהתאים את כל השלטים החדשים והקיימים למצב המתקן המושלם הנוכחי. סוג וצורת הכיתוב בשלט יקבעו על ידי המפקח לאחר קבלת דוגמא שתאושר עם המפקח בהתאמה למקובל בעירייה. כל השילוט כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורו בנפרד.

כל הציוד והאביזרים יהיו בעלי תו תקן ישראלי.

על הקבלן לדאוג לבודק מוסמך מטעם חברת חשמל המתאים במידה של מקורות מתח עצמאיים ו/או ביקורת בודק מוסמך כאשר כל התשלומים לנ"ל חלים על הקבלן כאשר סוג ותכולת הביקורת יהיו לפי קביעת המפקח.

 

עם גמר העבודה על הקבלן להמציא 2 מערכות של תכניות מעודכנות בהתאם לבצוע בפועל של העבודה     (AS  MADE)  כולל דיסקט, במידה וידרש ע"י הפיקוח.

תשלום למכון העתקות עבור הנ"ל יחול על  הקבלן .

 

חוקים ותקנות

כל העבודות תבוצענה על ידי הקבלן בהתאמה לחוק החשמל תשי"ד המעודכן 1954 על כל  ההוראות והתוספות שבו.  ביצוע העבודות ייעשה על כל חלקיהן ע"י חשמלאי בעל רשיון מתאים לעסוק בביצוע עבודות חשמל בהתאם לחוק החשמל -תקנות בדבר רשיונות.

כל החומרים והאביזרים יתאימו לתקן הישראלי הרלוונטי.

 

עם הגשת ההצעה יש להציג למפקח צילום רשיון כשהוא בר תוקף ולאחר אישורו להתחיל בביצוע העבודה.

בנוסף לכך יעמוד מתקן החשמל בדרישות המיוחדות של חברת החשמל דרישות לתנאי עבודה בשטח, הן באם הדבר נדרש בכמויות בתכניות ובמפרטים והן לאו.

 

מודגש בזה שגם עבודות כגון הנחת כבלים, כבלי נחושת, בסיסים לעמודים הרכבת עמודים וכו' יבוצעו אך ורק על ידי אנשי מקצוע בעלי רשיונות מתאימים ובתוקף ואין בשום פנים ואופן לבצען על ידי פועלים לא מקצועיים.

 

אלקטרודת הארקה

 

יהיו מקופרוולד בעומק 3 מ' ובקוטר "3/4 מותקנת בתוך בריכת בטון בקוטר  60 ס"מ ובעומק  50  ס"מ עם מכסה  125B בעל עמידות ושילוט הארקה ע"י לוחות פח מחוזקים למכסה עם ברגים.

 

האלקטרודה תחובר בחוט נחושת 35 ממ"ר אל הנקודה המתאימה כאשר מחיר הבריכה כלול, החוט, החבור והחפירה,  הבריכה וכל הדרוש הכל כלול במחיר האלקטרודה כקומפלט אחד.

 

חפירות

 

כל החפירות יהיו כך  שגובה וקו עליון של צינורות החשמל יהיה לא פחות מ- 100 ס"מ מתחת לפני המדרכה וברוחב הדרוש בהתאם לכמות הצנורות או הכבלים המונחים זה ליד זה בחפירה .

על הקבלן להגיש ולקבל היתרי חפירה מכל הגורמים הדרושים, כגון הרשות המקומית, בזק,  משטרה, חברת חשמל, מקורות,  חברת הטל"כ,  קצ"א  וכו' ולא יחפור לפני קבלת והצגת האישורים הנ"ל.

 

במחיר החפירה יש לכלול,  כסוי בשכבות בנות 20 ס"מ והדוק כך שפני הקרקע הסופיים לא ישקעו לאחר זמן,  מצעים לפי הדרוש בכביש ו/או במדרכות והחזרת המצב לקדמותו,  החזרת החומר החפור לקדמותו יהיה לפי הסדר שהיה לפני בצוע החפירה.

40 ס"מ מהקרקע יניח הקבלן סרט סימון תקני בתוואי החפירה מעל הצנור המונח. 

מחיר הסרט כלול במחיר החפירה.

הקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות שתיוצרנה במקום התעלה במשך שנה מיום גמר העבודה.

מתחת למדרכות או כבישים קיימים או מתוכננים יהדק הקבלן את המילוי עם הרטבה אופטימלית עד לקבלת צפיפות בדרגה של 98% לפי מוד אשו"י  כל זאת ללא תשלום נוסף.

על הקבלן לבדוק היטב את השטח לפני החפירה,  בדבר תשתיות ביוב ומים, ניקוז, שורשי עצים וגזעי עצים  כבלי טלפון וכבלי חשמל תת קרקעיים ובסיסי עמודים העלולים  להמצא בתוואי החפירה ולבצע את העבודה כך שלא יגרם נזק.

 

עם בצוע החפירה על הקבלן לנקוט באמצעים מתאימים למניעת התקלות או נפילה לחפירה וכן כל האמצעים הדרושים למניעת נזק לנפש או לרכוש העלולים להגרם עקב החפירה או עקב היערמות העפר שהוצאו מהחפירה.

 

מחיר החפירה כולל את כל התמיכות הדרושות, את הוצאת השורשים, סילוק האדמה הנותרת אל מקום אפשרי אותו יקבע המהנדס, סילוק מי תהום, מי גשמים, מי ביוב, מים, מפולות, צמחים ושרשים עצים, חלקי אספלט במדרכות סילוק אבנים משתלבות וכו'.

מחיר החפירה כולל חפירה בכל סוגי הקרקע בכלים או בידיים, כולל חציבות או בכורכר קשה, אספלט במדרכות או כל מכשול שהוא המצויים בתוואי החפירה, וכן בפס הירק.

על הקבלן לסייר בשטח העבודה,  לפני ביצועה לקבל לידיו את כל התוכניות העדכניות לתוואי החפירה,  כניסות למגרשים קימים או עתידיים,  להעריך את כל הקשיים ובהתאם לכך להגיש את הצעתו.

 

העבודה תבוצע על ידי כלים מכניים או חפירת ידיים ביום ו/או בלילה חפירה או חציבה לפי הוראות המפקח, הרשות המקומית  והמשטרה וללא שנוי במחיר.

 

מודגש בזאת:  אין לכסות חפירה ללא אישור המפקח או המהנדס מטעם המזמין .

 

בכל מקרה של מבנה תת קרקעי בתוואי החפירה על הקבלן לקבל אישור מראש מהמפקח לשיטת הבצוע .

 

תוואי החפירה יסומן ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו,  ע"פ התוואי המופיע בתוכניות .

 

צנרת לתאורה

הצנרת תהיה מסוג מגנום גמיש דו שכבתי עפ"י ת"י 61386/24, עם דופן פנימית חלקה ותונח בחפירה לפי פרק החפירה. ליד הצינור כבל הזנה יונח לכל אורך התוואי צינור נוסף לפיקוד.

בחציות כביש תהיה צנרת PVC קשיח, עובי דופן 4.0 מ"מ לתאורה, ולח"ח דרג 10.

ראה פרק בהמשך מפרט זה.

כבלים

הכבלים יהיו מסוג N2XY  , XLPE, מנחושת חדשים ותקניים.

 

ובעמודים הכבלים יחוברו ע"י מפצלת מתכווצת בחום (כפפה).

 

הכבלים יותקנו בעומק המתאים לפי התקן בתוך צנור תקני כפי שמצוין בתכניות.

 

עמודי תאורה וזרועות

העמודים יעמדו בדרישות תקן ישראלי 812 חלק-2 ויהיו לפי הפרטים בתכניות וכתבי הכמויות.

 

גימור

צביעה אלקטרוסטטית בתנור בגווני RAL על פי בחירת האדריכל (עובי צבע מינימום 70 מיקרון )

 

התקנת עמודים

העמוד יותקן אל הבסיס באמצעות שלושה אומים בצורה ישרה ומאונכת ובקו ישר עם יתר עמודי התאורה,  האומים יכוסו בזפת כדי למנוע החלדה ואפשרות פתיחתם בעתיד.

אום אחד יותקן מתחת לפלטה לפילוס שטיכמוס מעליה כאשר המרווח בין בסיס הבטון  והפלטה יכוסו בבטון בדייס VGM.

 

התקנת העמוד בצורה ישרה היא מעיקרי העבודה והעבודה לא תתקבל על ידי המפקח אלא לאחר יישור העמודים בצורה סופית ומושלמת.

 

מכסה התא יהיה בעל אטימות בפני חדירת רטיבות כאשר המכסה יקבל את אותו הטפול האנטי קורוזובי כמו העמוד,  מנעולי התא יהיו אחידים לכל עמודי התאורה ובדגם ובצורה אשר יאושרו על ידי המפקח – המכסה יחובר לעמוד על ידי שרשרת פלדה מגולבנת. השרשרת תכוסה בשרוול פלסטי למניעת נגיעתה במגעים חיים.

 

המרחקים בין העמודים יקבעו לכל קטע בנפרד,  כאשר המקום של העמודים יסומן על ידי מודד הקבלן בתאום עם המפקח ובאישור המתכנן לפני חפירת היסודות.

 

בסיסים  לעמודים

 

היסוד יבוצע ע"י יציקה במקום בהתאם לתכניות המתאימות והמפרטים והכמויות.

תוך כדי היציקה יש להתקין צינורות פי.וי.סי בכמות ובחתך מתאים עבור כניסה ויציאה של הכבלים לכל כבל צנור נפרד וכן צינור לכבל ההארקה.

 

ביסוד יותקנו 4 ברגי יסוד מגולבנים ובחתך תקני לצורך הרכבת העמוד.

 

ברגי היסוד יהיו בהתאם למפרט אספקה של מכון התקנים בפרק המתיחס לברגי היסוד.

 

יש לבדוק בקפידה את מרחקי מרכזי הברגים לפני היציקה ולהתאימם למרווחים בפלטת היסוד של העמוד.

 

במחיר היסוד יש לכלול את החפירה או החציבה עבור היסוד וכן את כל עבודות העזר הדרושות כגון: סילוק העפר המיותר,  ברגי היסוד,  אומים וכדומה.

 

הבטון  מסוג ב – 30 יעבור אשפרה שבוע ימים מיום היציקה.

 

על בצוע היסודות יפקח המפקח ואין לבצע יסודות נוספים לפני קבלת אשור על היסוד הראשון.

 

לפני הצבת העמוד ינוקו כל החלקים שיטמנו באדמה ויצבעו בשתי שכבות צבע לקת אספלט .

 

על הקבלן לקבל אישור המפקח והמתכנן על היסודות לפני התקנת העמודים.

 

מגש אביזרים

 

בתוך עמוד התאורה יותקן מגש מפוליקרבונט באורך המתאים.

 

המגש יורכב בתוך גוף העמוד על ברגים המאפשרים הוצאתו והכנסתו .

 

על המגש יורכב הציוד הבא:

 

 1. מאמ"ת דו קטבי (פאזה + אפס) A ,6 KA  10 זרם קצר לכל נורה בנפרד עם מגעים מוגנים למניעת נגיעה מקרית,  כולל פסי צבירה ומעצורים משני צידי המאמתים.  הפס יכלול מקום ל2- מאמ"תים נוספים.

 

 1. מהדקי 2 BC  או 3   BCתוצרת סוגיקסי או שו"ע מאושר לכניסת הכבלים מהרשת ויציאת כבלים לנורות.

 

 1. בורג הארקה מרותך אל מגש האביזרים ואשר יחובר אל בורג ההארקה בעמוד ע"י חוט נחושת עם בידוד בחתך 6 ממ"ר.

 

 1. מאמ"ת נפרד 16 אמפר לבית תקע שיותקן בגובה 6 מ' בעמוד לפי המפרט והכמויות.

 

המגש יותקן בצורה נאותה וחזקה אל העמוד שתמנע זמזום,  בכל מקרה של זמזום שיגרם יהיה על הקבלן לנקוט באמצעים מתאימים להפסקתו.

 

על הקבלן להמציא דוגמא של מגש ואביזרים לאישור המפקח לפני בצוע המגשים ורכישת הציוד.

 

 1. מהדקי דאלי וסיום הכבל 1.5X5 העולה מהמגש לפנס.

 

בריכות הסתעפות

 

במעבר צנרת וכבלים בבריכות הסתעפות ישולטו כל הקוים בשלט סנדביץ חרוט לייעודם וחתך הכבל .

 

הבריכות תהיינה בקוטר המסומן בתכניות כאשר במחיר הבריכה כלולה החפירה,  כסוי ובטון מבפנים ומבחוץ.

 

מכסה הבריכה יהיה לפי תקן B-125 במדרכות ו- 400-D  במיסעות וחניות עם חישוק פלדה ועם סמל וכיתוב מוטבע כולל שם וסמל גדול של הרשות המקומית, בנוסף יהיה חרוט על מכסה הבריכה סימול סוג השירות על גבי פלטת הברזל המותקנת על מכסה הבריכה. המכסה יהיה תוצרת וולקן או אקרשטיין עם הרישומים הנ"ל.

 

*  במדרכות המרוצפות באבנים משתלבות יהיו המכסים מרובעים ולא עגולים וזאת כדי לאפשר סיום נאות של אבני המדרכה המשולבת.

 

בתחתית הבריכה  יש לבצע שכבת חצץ בגובה 20 ס"מ עבור ניקוז.  את חלק המתכתי של מכסה הבריכה יש לצפות בזפת ובגריז והצנרת בתוך הבריכה תהיה 15 ס"מ מעל לחצץ.

 

מיקום הבריכה יתואם עם המפקח וגובהה הסופי יהיה כזה שישתלב עם המדרכה ו/או הגינון בעתיד.

 

בברכות העמוקות מ- 1.2 מ' יש לבצע סולמות ירידה לברכה ולהגדיל את קוטר הברכה לפי הוראות המפקח.

 

אופני מדידה

 

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים במפרט ובחוזה הסטנדרטי של המזמין שיצורף לחוזה ובחוזה הסטנדרטי של מדינת ישראל (הספר הכחול) מדף 3210 ואילך.

 

המחירים המוצגים להלן יחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במלוי התנאים הנזכרים על כל פרטיהם.

 

אי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו לא תוכר על ידי המזמין כסיבה מספקת לשנוי המחיר הנקוב על ידי הקבלן בכתב הכמויות.

 

מחירי היחידה יחשבו ככוללים את ערך כל החומרים והפחת שלהם,  ההובלה וכל עבודה הדרושה לשם בצוע בהתאם לתנאי המפורט והתכניות.

 

כמו כן כוללים המחירים:

 

שימוש בכלי עבודה, הובלתם אל מקום העבודה,  העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים אל מקום העבודה וממנו,  אחסנת כלים,  חמרים,  מכונות ושמירתם וכן שמירת ובטוח העבודות שבתהליך בצוע,  המיסים הסוציאליים,  הוצאות בטוח עובדים,  הוצאות בטוח צד ג , הוצאות כלליות של הקבלן הישירות והעקיפות ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות או המאוחרות או המקריות וכן רווח הקבלן.

 

כמו כן כוללים המחירים דמי בדיקות לחומרים ואביזרים בהתאם למצוין, מדידות תוואי,  אינוך ופילוס על ידי מודד מוסמך וכן כל חומרי העזר ועבודות העזר שידרשו לעבודה,  כגון:  שלוט,  מופות,  חציבת חורים או חריצים וסתימתם על ידי מלט,  קופסאות מעבר,  קונסטרוקציות מתכת וצביעתה,  מהדקים, חיבורים,  נעלי כבל,  סימון ושילוט,  מספור וכדומה.

אך ורק במקרים מיוחדים בהם היקף הקונסטרוקציות או תעלות הפח או המעברים בבטון או השרוולים הוא גדול, יהיה סעיף מיוחד בכתב הכמויות לפריטים הנ"ל, כולם או מקצתם .

 

בכל מקרה בו לא מוזכרים הפריטים בנפרד בכתב הכמויות,  על הקבלן לכלול את הנ"ל כחמרי עזר במחירי היחידה כאמור לעיל.

 

על הקבלן לבקר באתר העבודה, להעריך את כל הנ"ל ולהגיש הצעתו בהתאם.

 

מרכזיית תאורה

מרכזיית התאורה תבוצע ע"י יצרן בעל אישור מכון התקנים ליצור לוחות חשמל לפי 1419/64319 (יצרן מאושר ע"י מת"י לייצר לפי ת' 64319). היצרן יגיש מערכת תכניות חיווט ורשימת ציוד ורכיבים חשמליים לאישור המתכנן והמזמין וזאת לפני תחילת ביצוע המרכזיה, ויתקן את התוכניות לפי דרישת המתכנן.

לוח המרכזיה יבנה לפי תקן ישראלי ת"י 64319, לייצור לוחות תעשייתיים ויוטבע עליו תו תקן.

הקבלן יזמין את המתכנן ו/או המפקח לבדיקת המרכזיה במפעל היצור,  יתאים ויבצע את כל דרישות חברת חשמל המתכנן והמזמין ויסייע בכל הנדרש לחבור המרכזיה.

 

המרכזיה תהיה בגודל מתאים ומאושר,  מוגנת מים  65 IP מתאימה להתקנת חוץ,  בנויה מתאי פוליאסטר משורין תוצרת ענבר או שו"ע לפי תקן  43629 DIN מורכבת על יסוד בטון.

 

המרכזיה מחולקת ל-2 ארונות:  ארון עבור מוני ח"ח,  וארון עבור לוח מרכזית התאורה.

 

*    מבנה לוח החשמל יהיה עשוי מפוליאסטר משוריין מוגן מים.

 

כל הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדביץ חרוטים שיוצמד ללוח ע"י ברגים.

 

הנוסח המדוייק לשילוט מפורט בתוכניות ימסר סופית בשעת בדיקת הלוח אצל היצרן.

 

בלוח החשמל יתכנן הקבלן מקום פנוי בשיעור של  30% מהשטח המנוצל.

פס הארקה מנחושת  4 * 40 יותקן בחלל הארון וכל מוליך ישולט במספר המעגל או מספר האלקטרודה.

 

לאחר גמר חיבור הלוח והפעולה יש לבצע איזון עומסים בין הפזות וחלוקה לערב/לילה, כנדרש בתכניות.

 

כל המרכזיה כולה,  פסי הצבירה הציוד וכל הפריטים יעמדו בזרמי הקצר העלולים להתפתח באותו אביזר ולא פחות מ  25- ק"א.

           

בצידי ארון לוח המרכזייה יותקן תא פוטו אלקטרי שקוע עם פתח – "עינית" והתא הפוטו אלקטרי פלסטי יהיה עם אפשרות כיוון רגישות.

תותקן תאורה לד  להארת הלוח כולל הבטחה ומ"ז.  כמו כן יותקן חבור קיר משורין מוגן מים מפלסטיק עם הבטחה נפרדת וממסר פחת מתאים.

 

יסוד הבטון ב-  30 למרכזיה יכלול את כל השרוולים הדרושים ויבוצע בהתאם לתוכניות ובהעדרן, בהתאם לגודלו של הארון ומוגבה מהקרקע לפחות 35 ס"מ.

כל חלקי הפח הנעים על צירים ועליהם מותקן ציוד יאורקו בחוט הארקה גמיש מבודד מחובר בברגים ונעלי כבל מתאימים.

 

כל הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדויץ חרוטים שיוצמדו בברגים כאשר הנוסח המדוייק לשילוט יימסר ע"י המפקח ו/או המתכנן.

 

לאחר סיום חיבור לוחות  החשמל יש לבצע איזון עומסים לפאזות השונות ולהמציא את התוצאות בכתב למתכנן ו/או למפקח.

 

מבנה הלוח ורשימת האביזרים בלוח יכלול לפחות את הציוד הבא: ABB, M.B, או שו"ע

מפרט טכני לתאורת לד ובשטחים ציבוריים פתוחים

 

היצרן וספק גופי התאורה

 

המציע יצרף את האישורים הבאים:

 

מפרט טכני לגופי תאורה מבוססי לד (LED)

גופי התאורה הנדרשים במסגרת מפרט זה הנם גופי תאורה ייעודיים לנורות מסוג LED בעלי תפוקת אור, הספק חשמלי ופיזור אור אשר יענו על דרישת תכנון תאורה עבור כביש ו/או שטח נתון, בהתאם לדרישות המזמין ותקן ישראלי.

גופי התאורה יכללו בתוכם את המערכת האופטית, ציוד ההפעלה (דרייבר) ומגיני מתח יתר.

גופי התאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן:

 1. גופי התאורה יהיו ייעודיים למערכות תאורת לד (דיודה פולטת אור LED-LIGHT EMITTING DIODE), לא תתאפשר התקנת נורת לד במקום נורת הפריקה הרגילה בגוף תאורה קיים.

 

 1. גוף התאורה יהיה בעל מבנה מתכתי, להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום המופק ממקורות האור וממערכת ההפעלה, ללא מערכת אוורור חשמלית.

 

 1. גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות חשמלית ת"י 20 חלק 1 ובנוסף לדרישות של ת"י 20 חלק 3.2 (או 5.2 במידה ונדרש). בדיקות ההתאמה לתקן יבוצעו בטמפרטורת סביבה של °10- עד °50 לפחות.

 במידה ותעודת הבדיקה של מת"י מתבססת על תעודת בדיקת CB- יש לצרף גם אותה במלואה. תעודת הבדיקה להתאמה לת"י 20 תכלול, בין היתר, את הפרמטרים הבאים:

 

תעודת בדיקה ההתאמה לתקן בטמפרטורת סביבה של עד c°50 . יש להציג אישור מעבדה מוסמכת לזרם עבודה המתוכנן בטמפרטורת סביבה של c°50 (אין לבצע חישובי תאורה בזרם עבודה גבוה מ-700mA). לעמודים בגובה 12 מטר ו-10 מטר ו-530mA לעמודים בגובה 8 ו-6 מטר.

 

א. גוף התאורה יהיה בעל דרגת אטימות IP66 לפחות לתאי הציוד החשמלי ותא הציוד האופטי.

 

ב. דרגת הגנה מפני הלם חשמלי תהיה לפי אחת מהחלופות הבאות כאמור בתקנות החשמל:

 1. ציוד סוג CLASS II
 2. ציוד עם בידוד מוגבר
 3. ציוד סוג CLASS I ובלבד שימולאו הוראות יצרן גוף התאורה, ביחס לאמצעי ההגנה החשמלית, התנגדות הארקה לעמידה ב-EMC ותנאי האחריות של יצרן גוף התאורה.

 

ג. גוף התאורה יעמוד בפני מתחי יתר של 10kA/10kV כולל רכיב מגן מתח יתר מתאים.

 

 1. מקדם ההספק של גוף התאורה יהיה 0.92 לפחות בעומס מלא או בכל מצבי העמעום האפשריים, בהתחברות ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת.

 

 1. עוצמת האור המופקת מגוף התאורה תהיה יציבה בכל תחום מתח הרשת הנומינלי (10%±). יש להציג מסמך חתום ע"י היצרן.

 

 1. גוף תאורה (כמכלול) יתאים לכל הדרישות לתאימות האלקטרומגנטית כמפורט להלן:

א. ת"י 961 חלק 1.2 (תאימות אלקטרומגנטית) או EN-55015

ב. ת"י 961 חלק 3.12 (הפרעות מוליכות, זרמי הרמוניות) או IEC-61000-3-2

ג. ת"י 961 חלק 5.12 (הפרעות מוליכות, שינויים רגעיים) או IEC-61000-3-3

ד. ת"י 61547 (תאימות וחסינות אלקטרו מגנטית לציוד תאורה) או IEC-61547

 

 1. גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני IK-08 לפחות.

 

 1. גוף התאורה יסופק עם רכיבים (נורות לד, ספקי הכוח, בקרים, מערכות ההפעלה/דרייברים) כפי שאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ותועד בתעודת הבדיקה לת"י 20 לגוף התאורה הנתון. לנוחות התחזוקה העתידית- הרכיבים בכל הגופים זהים יהיו זהים גם כן.

 

 1. כל הרכיבים האלקטרוניים (דרייברים, מגיני נחשולי מתח וכו') יתאימו לסוג הלד ולהספקה ויסופקו כמכלול אינטגרלי, בגוף התאורה (הגוף עם הציוד).

 

 1. כל המערכות האופטיות יהיו חלק אינטגרלי של גוף התאורה ויסופקו על ידי יצרן גוף התאורה כמכלול אחד עם הגוף. מפזרי אור (עדשות ו/או רפלקטורים) יהיו בעלי התכונות הבאות:

א. עשויים זכוכית או חומרים תרמופלסטיים העמידים בפני השפעות קרינת UV ותנאים סביבתיים.

ב. יחוזקו אל גוף התאורה באמצעים מתאימים ומקוריים של יצרן גופי התאורה, בצורה בת קיימא שתאפשר החלפת רכיבים נוחה.

 

 1. מערכת ההפעלה האלקטרונית (Driver) תהיה עם בידוד חשמלי בין מעגל הכניסה לבין מעגל המוצא ותאפשר תאורה קבועה ויציבה, ללא תלות בשינויים במתח הרשת הנומינלי (10%±) . מקדם ההספק של המערכת יהיה 0.92 לפחות בעומס מלא או בכל מצבי העמעום האפשריים משך חיי מערכת ההפעלה תהיה 100,000 שעות לפחות, בהתקנה בתוך גוף התאורה בהעמסה מלאה ובטמפרטורת סביבה של °35 (עדיפות לעמידה בטמפרטורה סביבה של °50).

 

 1. גוף התאורה יכלול ממשק תקשורת DALI, בהתאם לתקן IEC-62386 המאפשר שליטה על גוף התאורה ממערכת בקרה לרבות ביצוע הדלקה/כיבוי/עמעום בהתאם לדרישות לקוח. דרישה זו הינה אופציונלית ובהתאם לדרישות הפרויקט.

 

 1. גוף התאורה יכלול מקורות אור מסוג LED מתוצרת CREE או שווה תכונות, איכות וערך, המאושר ע"י המזמין.

 

 1. מקדם מסירת הצבע יהיה 70 לפחות.

 

 1. טמפרטורת הצבע של הנורות תהיה בין 3000K , עם ערך מרבי (פיק) של הקרינה בתחום הכחול של הספקטרום, 420-500nm של עד 55% מהעוצמה המרבית (פיק) הנפלטת.

 

 1. גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות פוטוביולוגית ת"י/IEC-62471, קבוצת סיכון (RISK GROUP)0,

 

 1. אורך חיי נורת הלד כאשר היא מותקנת בגוף התאורה, יהיה 50,000 שעות לפחות, בטמפרטורת סביבה של °35, מותרת ירידת שטף האור עד 80% וכשל של עד 20% מסך הנורות (L80/F20), בזרם העבודה המתוכנן ובהתאם לתקנים הרלוונטיים.
 • תקנים אמריקאים: IESTM21, IESLM79, IESLM82

או

 • תקנים בי"ל: IEC62717, IEC62722

עדיפות לגוף התאורה העומד בתנאי זה בטמפרטורה סביבה של °50.

 

 1. כל נורות הלד יהיו בעלות גוון זהה (נדרשת התחייבות היצרן לתהליך ה-binning).
 2. לכל דגם של גוף תאורה יצורף קטלוג של היצרן בהתאם לגופים המוצעים לאחר ביצוע חישוב התאורה, הכולל את הנתונים הבאים:

א. שם היצרן, מק"ט היצרן, שם דגם, תיאור, נתונים טכניים, חומרי בנייה, דרגות הגנה, מבנה מפורט של גוף התאורה.

ב. לדים: שם יצרן, מק"ט יצרן, סוג הלד, הספק הלד, אורך חיים נומינלי, בהתאם לזרם העבודה שטף אור התחלתי של מכלול גוף התאורה ולא רק של פלטת הלדים, ספקטרום, יעילות אורית, גוון, מקדם מסירת צבע.

ג. דו"ח פוטומטרי (יעילות אורית, עקומת פילוג, עוצמת אור) ונתונים פוטומטריים על גבי מדיה דיגיטלית בפורמט IES או LDT.

ד. שם יצרני הרכיבים החשמליים המאושרים על ידי יצרן גוף התאורה ויצרן הנורות, מק"ט יצרנים ונתונים טכניים- טמפרטורות הפעלה, מקדם הספק, נצילות וכו'.

ה. הוראות התקנה.

ו. הוראות תחזוקה.

 

 1. ספק הגופים יחתום על כתב אחריות ל-10 שנים בהתייחס, בין היתר, גם לתנאי ההתקנה ולשיטת התחזוקה, תעודת האחריות תגובה בתעודת אחריות מאת היצרן (יש להציג תעודת אחריות מלאה).

 

 1. גוף התאורה יתאים לכל דרישות המפרט, המציע ימלא את הנדרש ב"טבלת ריכוז דרישות ונתונים טכניים" המצ"ב, לרבות הגשת המסמכים בהתאם.

 

גומחות לפילרי רשת ופילרי מונים

להלן רשימת היצרנים המאושרים ע"י חברת חשמל לייצור ואספקת גומחות בטון חדשות לפילרים 630 א' ו- 1000 א' לחלוקה:
 1. רדימיקס מוצרי בטון (ישראל)
   
אזור תעשיה עד הלום
     ת.ד. 3708
     אשדוד
     איש הקשר להזמנות – דוד אלוני, טל': 08-8548817,  050-5665754 , פקס': 08-8548890
     david.aloni@cemex.com
 2. אקרשטיין תעשיות     
     מפעל ראש פינה
     צ.ח.ר פארק תעשיות
     ת.ד. 602
     ראש פינה
     איש הקשר להזמנות – לריסה מורוך, טל': 09-9596664,  פקס': 09-9587820
      Larisam@ackerstein.co.il
3.  ספיגולנט מוצרי בטון     
     דרך בן צבי 36
     אזור תעשיה רמת אליהו
     ת.ד. 4277
     ראשון לציון  75624
     איש הקשר להזמנות – אריה ספיגולנט, טל': 03-9612929, 054-7333370, פקס': 03-9616011

 ישנם שני סוגים של גומחות בטון לביצוע:
1. עבור ארון מורחב 1000 אמפר.
2. עבור פילר גודל "2" 630אמפר.
   
הגומחות תהיינה עם גג בטון ועם זיז "רגל" ביסוס אחורית.


רצפה אופקית עם פתח לכניסת כבלים:
גומחת הבטון תהיה עם פתח ברצפה, לכניסת צנרת וכבלים.

גימור נדרש:

בטון חשוף חלק (אפור).
עבודה במתקן חי או בקרבתו

 

אין לעבוד במתקן חי או בקרבתו אלא לאחר שיתקבל אישור בכתב ממנהל הפרוייקט ומבעל המתקן ואך ורק באין ברירה אחרת. העבודה תבוצע כפוף לתנאים הנ"ל ובהתאם לתקנות מס' 6724 המעודכנת ליום 27/11/08.

 

עבודות צנרת תקשורת עירונית, בזק והוט

 

העבודות תבוצענה בצנרת תת קרקעית בעומק לפי התכניות והכמויות כאשר תחתית  התעלה מרופדת בשכבת חול ים בעובי של 10 ס"מ ועל הצנורות ובינהם שכבה נוספת כנ"ל.

הצנרת תהיה: קוטר "4 – מפי.וי.סי קשיח לעבודות תקשורת נושאת תו תקן ועליה מוטבע P.V.C לכבלי טלפון, וצנרת יק"ע 13.5 עבור צנורות קוטר 63, עם פס זוהר בצבע מתאים ודופן פנימית חלקה.

 

לפני כיסוי כל חפירה יהיה על הקבלן להזמין את המפקח לפיקוח ולאישור הצנורות ורק אח"כ לכסות התעלה. הכיסוי יעשה בשכבות חול דיונות 30 ס"מ, שכבה ראשונה ואח"כ שכבות של 20 ס"מ מהודקות היטב. את כל העבודות יש לבצע לפי מפרטי עבודות בינוי רשת תוספות 13 – 2 בהוצאת בזק. כמו כן הצנורות "4 המונחים בחפירה צריכים להיות מותקנים בתמוכות מיוחדות כל 2 מ' אורך של צנור. התמוכות הנ"ל כלולות במחיר הצנור.

 

הערה: יש להרחיק צנרת בזק וטל"כ זו מזו – לפחות 50 ס"מ בחפירה מקבילה.

 

עם גמר ביצוע העבודות יעביר הקבלן בקורת בזק וחברת הכבלים – HOT, יקבל אישור בכתב מהבזק וימסור את המתקן למזמין. אישור הבזק הוא מעיקרי העבודה ועל הקבלן להזמין פיקוח בזק וטל"כ במהלך העבודה ולשפר לקויים.

ללא אישור בזק סופי בכתב לא תתקבל עבודת הקבלן.

 

הצטלבות צנרת

 

בהצטלבות בין צנרת תקשורת (בזק/טל"כ) לצנרת חשמל ותאורה תהיה צנרת החשמל עמוקה יותר ב40- ס"מ לפחות.

 

בהצטלבות בין צנרת תאורה לצנרת חשמל או צנרת ח"ח  תהיה צנרת החשמל  נמוכה יותר ב30- ס"מ.

 

AS MADE

על הקבלן להגיש תוכנית עדות כפי שביצע משרטטת באוטוקד 2010 כולל קוארדינטות בקצוות החציות עומק החצייה וכמות הצינורות כולל 3 סטים של תוכניות + קובץ ב- CD.

 

אחריות

הקבלן יהיה אחראי לטיב המוצרים והציוד אשר יסופקו על ידו וכל חלק מהם ולכושר פעולתם התקנית ולטיב ביצוע העבודה למשך תקופת זמן המצויינת להלן החל מיום אישור המתקן וקבלתו ע"י הרשות המקומית, כולל החלפת נורות.

 

 1. עמודי תאורה וזרועות שהאחריות עליהם למשך 10 שנים לרבות הצביעה.

 

 1. פנסי תאורה שהאחריות עליהם:
  – למשך 10 שנים – כולל ציוד ההדלקה (דרייברים) והנורות לד.

 

 1. מרכזית הדלקה שהאחריות עליה למשך 10 שנים.

 

 

 

 

 

 

 

                                        

תאריך:                       

 

טופס אחריות גופי תאורה לכל ג"ת שמסופק בפרויקט

 

 

שם העבודה                                                                                                                 

שם קבלן החשמל                                                                                 

שם היצרן                                                                                            

שם הספק / נציג היצרן                                                                        

====================================================

דגם גוף התאורה                                                                                 

====================================================

כמות הפנסים המסופקים                                                                    

====================================================

נורות – לד        גודל                                                    

                        דגם                                                     

                        תוצרת                                                 

====================================================

דרייבר/ספק     גודל                                                    

                        דגם                                                     

                        תוצרת                                                 

====================================================

אחריות:          10 שנים לכל מרכיבי הפנס, הציוד והנורות.

====================================================

תאריך אספקה                                                            
====================================================

 

חותמת וחתימה                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוק התקנים קובע:

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/D603917E-B905-4854-BE5F-8BA2A02A4F77.htm

 

 1. חובת שמירה על תקן רשמי (תיקון: תשל"ט)

(א) לא ייצר אדם מצרך, שמפרט שלו נקבע בתקן רשמי, ולא ימכרנו, ולא ייבאו ולא ייצאו, ולא ישתמש בו בכל עבודה שהיא, ולא יבצע עבודה שהכללים הטכניים של תהליכה נקבעו כתקן רשמי, אלא אם התאימו המצרך או תהליך העבודה לדרישות התקן הרשמי, אם נקבעה הוראה אחרת בהכרזה שבה הוכרז התקן כתקן רשמי.

 

 

40  פיתוח האתר

 

 

40.1      אבני שפה אי ואבני צד גנניות  (סעיפים 40.01.0260,  40.01.0280 40.01.0400 , 40.01.0470  40.01.0480 , 40.01.0490 , 40.01.0540 , 40.01.0550, 40.01.0560    בכתב הכמויות )     

 

אבני שפה לסוגיהן השונים יבוצעו בהתאם למפורט בסעיף 40.08.51 במפרט הכללי לפיתוח האתר (40) ובהתאם לפרטים בתכניות. המחיר הוא אחיד לאבני שפה בקווים ישרים, קשתות ועקומות מסוג כלשהו וכן אבני שפה מונמכות במקומות הדרושים.

אבני השפה לסוגיהן, תונחנה על יסוד ומשענות בטון ב-20 במידות המתוארות בתכניות, בטון יבוצע בתערובת בעלת שקיעה נמוכה, חל איסור מוחלט על שימוש בתערובת יבשה המורטבת במים לאחר ההנחה.

יתר הפרטים יתאימו לסעיף 40.08.05 של פרק 40 במפרט הכללי. לא יאושר שימוש באבני שפה לאחר שבירה באתר, בקשתות יש להשתמש באבנים חרושתיות באורך 0.5/0.25 מטר או אבנים מנוסרות באורך קטן יותר כנדרש. החיתוך בקשתות יהיה זוויתי  (גירונג).

המישקים בין האבנים יהיו עד 6 מ"מ. מישק עבה יותר יחייב פירוק האבנים והנחתם מחדש עם מישק מוקטן כנדרש.

בפינות של אבני שפה הקבלן ינסר אבן השפה הטרומית באלכסון לכל רוחבה לקבלת חיבור מושלם. הניסור יבוצע בזווית של °45 או אחרת בהתאם לזוית המתוכננת.

הקבלן יבצע קטע לדוגמא באורך 10 מ'. רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח יוכל להמשיך בביצוע.

כמו כן בקטעים קשתיים יבצע הקבלן יציקת בטון ב- 30 בחתך זהה לחתך אבן הטרומית. היציקה תהיה תוך שימוש בתבניות מתאימות. בקטעים אלו יבוצע יסוד בטון כנדרש באבן טרומית.

מיקום קטעי ביצוע אלה יקבע מראש עם המפקח.

מדידה ותשלום

העבודה תמדד במ"א כמסווג בכתב הכמויות ותכלול את כל האמור לעיל.

תוספת לסעיפים 40.1.0470, 40.1.0680, 40.01.0550, 40.01.0670 עבור הנחה בסמוך למסעה קיימת

 

במקומות בהם נדרש להניח אבני שפה חדשות מכל סוג בסמוך למסעה קיימת לאחר פרוק האבנים הקיימות תבוצע העבודה בהתאם לפרט בתכניות. המחיר כולל את כל העבודות הנדרשות כולל: ניסור אספלט, פרוק ידני זהיר של שכבות המבנה, פרוק ריצוף כנדרש השלמה ב- CLSM הנחת אבן השפה והחזרת שכבות המבנה האספלט והריצוף בהידוק כנדרש ובהתאם לתכניות.

 

 

 

41 –   השקייה

 

41.1 – השקיה

                           

41.01.01 – כללי:

 1.  ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות המצורפים, שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תקין
 2.      ההנחיות מתייחסות רק לביצוע מערכות השקיה לשטחי גננות נוי המבוצעות מצינורות פוליאתילן לצורך זה נחשבת המערכת החל מנקודות החיבור לרשת אספקת המים המיועדת לשטחי הנוי והיא כוללת את כל הצינורות והאביזרים השונים הדרושים להשקיה.
 3. אם חלפה שנה מגמר התכנון, יש לקבל מהמתכנן אישור מחודש לתכנון לפני ביצוע.
 4. מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה שהוצא על ידי משרד הביטחון – פרק 41.03
 5.        ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה רק לאחר קבלת אישור המפקח על השלב המבוצע.
 6.          כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים ועומדים בתקן הישראלי .
 7.       כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים      להתקנתם,

              וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט, בתכנית ובכתבי הכמויות.
         8.   הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שיינתנו על ידי המפקח,

              כך שלא תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה                                                                        

 1.    מחירי היחידה כוללים: אספקה, התקנה והפעלה מושלמת של הציוד, עבודה, אביזרי  חיבור

              הנדרשים, הוצאות ישירות ועקיפות, ביצוע מלא של כל המתואר במפרטים ואחריות טיב.

 1.    כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים ועומדים בתקן הישראלי .
 2.      11.  לפני תחילת העבודה בשטח על המבצע למדוד ולאמת שלחץ המים במקור המים זהה לנדרש בתוכניות. על כל סטייה מהלחץ המצוין בתוכניות, יש להודיע למתכנן.
 3.        התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור להתחלת עבודה וקבלת תכניות מעודכנות ומאושרות על ידי  המפקח או המתכנן, אשר תשא את החותמת "לביצוע"
 4. על המבצע להגיש למזמין בסיום העבודה תכנית עדות לאחר ביצוע , (As Built) כלומר תכנית מצב קיים בשטח לאחר ביצוע.
 5. לפני תחילת העבודות באתר על הקבלן באמצעות המפקח, להזמין את המתכנן מערכת ההשקיה בנוכחות בא כוח הרשות המקומית לקבלת הסבר מפורט על תכנון המערכת.

            תיאום לקבלת אישור לשלושת השלבים הבאים:

            לפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה מדידה וסימון.

            בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות.

            בנית ראש מערכת יבש (מומלץ להביא לשטח ראש מערכת שלם ללא חיבורים סופיים).

 

            הגדרות

            בכל מקום שמצוין "חפירה", יש לקרוא גם "חציבה" ולא תחול תוספת מחיר בשל כך.

 

            הוראות כלליות

            כל עבודות ההשקיה יבוצעו בהתאם להנחיות המתכנן בתוכניות ובפרטים ו/או במפרט     הטכני המיוחד להשקיה, ועפ"י המפרט הבינמשרדי.

 

41.01.02-מדידה וסימון לצורכי פריסת מערכת השקיה.

 1. המדידה והסימון ייעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל יישור סופי.

        2 .  הקבלן ימדוד ויסמן את תוואי ומיקום הצינורות: אי דיוק בין התכניות לשטח יובא לידיעת המפקח והמתכנן.

 1. תוואי החפירה יסומן ע"י חול ים.
 2. עבודה שבוצעה על סמך סימון לא מדויק תפורק ותבוצע מחדש.
 3. המדידה לתשלום:      צינורות לפי מ"א.

                                           טבעת לעץ  לפי יח'.

                                      שרוולים לפי מ"א.

                                      ראש מערכת לפי יח' קומפלט.

                                      מחשב לפי יח' קומפלט.

                                      ארונות הגנה לפי יח' קומפלט.

 

המחיר: ליח' המדידה הנ"ל כולל את  כל העבודות והדרישות בהתאם למפורט במפרט המיוחד

והכללי וכן כל האביזרים הנלווים כולל לקבלת מערכת גמורה ומושלמת להפעלה.

41.01.03 – חפירה.

 1. לפני תחילת העבודה על מבצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל, טלפון, מים, ביוב וכו'. בחברת חשמל, בזק, חברות הכבלים, עירייה, מקורות וכו' ולקבל מהם אישור עבודה בכתב או ממזמין העבודה. עליו להכין את הדרוש על מנת להתגבר על תקלות העלולות לקרות בזמן החפירה.
 2. חפירת התעלות והשוחות תיעשה בכלים מכנים, או בעבודות ידיים. מומלץ להשתמש מתעל.
 3. עומקי החפירה, למעט עומקי שרוולים, יהיו כדלקמן:

                 קוטר צינור                                    עומק חפירה

               75 מ"מ  ומעלה                                  60 ס"מ

                63-40 מ"מ                                         50 ס"מ

               32 מ"מ ומטה                                    30 ס"מ

 

            במקומות בהם אין אפשרות לחפור, או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן על הצנרת הפלסטית ע"י שרוול.

            במקומות בהם הקרקע מכילה אבנים, עצמים קשים או חדים התעלה תועמק ב- 15 ס"מ מהעומקים הנ"ל ותרופד באדמה נקייה מאבנים בעובי 15 ס"מ.

 1. רוחב החפירה יאפשר הנחה נוחה של צנרת.

            צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה, ניתן להעביר באותה תעלה ע"י הגדלת רוחב החפירה, או להעמיק את החפירה בדרגה אחת לפחות.

    5 .   בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, ריצוף, כביש וכו' יש לפתוח בהם, מעבר צר להנחת

            השרוול ע"י ניסור אספלט או הוצאת אבנים משתלבות ואח"כ להחזיר את המצב                  

            לקדמותו.  דהיינו: שכבות שתית מהודקות בעובי 20 ס"מ, שכבות מצע סוג א', אגו"מ

            ואספלט במידת הצורך (כמפורט) או אבנים משתלבות וכו'. עבודה זו כלולה במחירי

           העבודות השונות ולא תשלום בנפרד. על הקבלן לתחזק את החציות, כך שלא תיגרם

            אי נוחות לציבור. הכול על חשבון הקבלן. תיקון מדרכות, אבני שפה מסוגים שונים בין

            האלמנטים שפורקו או אלמנטים חדשים, יהיה כלול במחירי היחידה השונים.

 1. השרוול יהיה בהתאם לתכנון ובקוטר מינימום כפול מקוטר הצינור המושחל דרכו,

                 בתוכו מושחל חוט משיכה מניילון בעובי 8 מ"מ.

 1. השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים.
 2. שרוולים הטמונים באדמה יבלטו 50 ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם מונחים. יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח וכן לסמן בשטח ע"י צבע עמיד למים. או ע"י יתדות סימון.
 3.   שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה – יהיה מP.V.C  ללחץ מים 10 בר דרג 12.5 או  מפוליאתילן

                בקוטר  מינימלי 110 מ"מ דרג 10 או בהתאם למצוין בתכנית וכתב  הכמויות.

 1. ראש השרוול בעומק 100 ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים.  במעברי כביש רוחב

            החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכניים.   שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה

 • עשויים מפוליאתילן ללחץ מים  בקטרים 75-110 מ"מ  דרג 10  או בהתאם למצוין

בתכנית וכתב הכמויות. עומקו יהיה 50 ס"מ מתחת למצע מדרכה (בקרקע מקומית) כלומר 100 ס"מ מתחת  לפני המדרכה.

        

41.01.04 – תא בקרה.

 1. כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך תא

             הביקורת. המכסה בגובה הריצוף. מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה, יהיה

             מינימום 20 ס"מ. בתחתית הבריכה, תהיה שכבת חצץ בעובי 10 ס"מ. הבריכה תונח ע"ג

            חגורת בטון בחתך 20X20 ס"מ, לרבות זיון ע"פ הנחיות המפקח, הבטון מסוג ב- 20,  או              

            ע"ג רצף מעוגל   של אבנים משתלבות.

     2  . בריכה במדרכה – בריכת בטון בקוטר  80 ס"מ עם טבעת ומכסה דגם "מורן"
            של וולקן או ש"ע  עם  כיתוב "השקיה".    

 

41.01.05 צנרת ומחברים.

 1. צינורות מחומרים פלסטיים כנדרש בתקנים  הישראליים.

                             

קוטר צנרת ודרג

תקן

 

קשיח

/ רך

PE

75/16, 75/10, 63/10, 50/10, 40/10,   32/16,  32/10

תקן   4427   מאושר מי שתיה ת"י 5452

קשיח

PE100 +

25/10

תקן   4427   מאושר מי שתיה

קשיח

PE 80

16/10

תקן   8779   השקיה

קשיח

63 PE

             

 1. יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה.
 2. יש למנוע חשיפת טבעות גומי, המשמשות לאטימה, לקרינת שמש.
 3. כל המחברים לצנרת הפוליאתילן יהיו חיבורים פלסטיים עם אטמים. יהיו חיבורים כדוגמת "פלסאון", "פלסים" או ש"ע.

           חיבור בין שלוחות הטפטוף יהיו מחברי "16M   פלסאון"  ש"ע. אין להשתמש בתחיליות ומחברי שן

 1. הרוכבים יהיו בעלי טבעות אטימה וברגים מגולוונים. מקוטר 40 מ"מ בלבד.
 2. צינור הפוליאתילן באזור סלעי (אשר עלול לגרום חבלה לצינור), ירופד בחול והכל כלול במחיר היחידה.

 

41.01.06 פריסת צנרת וחיבורה.

 1. הנחת הצנרת תיעשה ביום החפירה.
 2. הצנרת תונח בצורה רפויה (ללא מתיחה).
 3. אין ליצור זווית חדה בצנרת פוליאתילן, בכל מקרה של זווית יש להשתמש באביזר פלסטי מתאים.
 4. לא תיעשה כל עבודה בצינור פוליאתילן אלא בתום 24 שעות מפריסתו.
 5. צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני, או שהצינור התחתון הוא בעל הקוטר הגדול והעליון הוא בקוטר קטן יותר.
 6. צינורות זהים בקטרם, המונחים באותה תעלה, יש לסמן בנפרד ע"י סרטי סימון בכל צומת.
 7. צנרת תעבור בשטח מגונן (למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה).  צנרת שלא

                 עוברת  בשטח מגונן תעבור בשרוולים.

               צינורות העוברים בתוך השרוולים יהיו שלמים, ללא כל מחבר בתוך השרוולים.

 1. בהרכבת מחברים לצנרת פוליאתילן יש לדאוג לחתך חלק ואנכי בקצה הצינור. ניתן

                 ליצור זווית (פאזה) בקצה ולמרוח במשחת סיכה צמחית שאיננה על בסיס נפט.

            על הצינור לעבור במחבר דרך טבעת האטימה ולהגיע עד למחסום במחבר. סגירה והידוק המחבר יעשה באמצעות מפתחות מתאימים.

 1. הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מצולבת במידה שווה ע"י

מפתחות מתאימים. החור בצינור ייעשה בעזרת מקדח מתאים על מנת שלא תהיינה נזילות (מקדח כוס עם מוביל) קוטר הקידוח צריך להיות קטן בכ-2 מ"מ מקוטר הרוכב. יש להקפיד להוציא את דסקית הצינור שנקדחה.

 1. אביזרים ליציאות המסומנים על נקודת מעבר מקוטר לקוטר יורכבו תמיד על הקוטר הגדול יותר.
 2. מצמד מעבר מקוטר לקוטר יורכב במרחק 2.0 מטר מאביזר היציאה.
 3. אין לחבר קווי הארקה כלשהם לקווי המערכת.

 

41.01.07 – כיסוי ראשוני, שטיפה ובדיקה.

 1. לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים יש למדוד את אורכי הצינורות ולספור את האביזרים. על המבצע לסמן במפת התכנון את הסטיות בביצוע.
 2. תבוצע שטיפת קווים ראשיים וסופי שלוחות לפי סדר ע"י פתיחה וסגירה של שלוחה אחר שלוחה. יש להקפיד שסילון המים היוצא משלוחה יהיה בזרם סביר וזהה בעצמתו לסילון המים בשלוחות האחרות.
 3. לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני באדמה נקייה מעצמים קשים וחדים. בכל מקום בו יש אביזר, יש להשאיר תעלה פתוחה באורך 1.0  מטר מכל צד. כמו כן יש לאטום את כל הפתחים כך שהאביזרים יעמדו בלחצי העבודה המתוכננים.

            באדמה המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים יש לכסות את הצינור בשכבת חול בעובי 15  ס"מ בהתאם להנחיות המתכנן.

 1. לאחר הכיסוי הראשוני תיערך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן, משך העמידה בלחץ יהיה 24 שעות. במידה שתתגלינה נזילות יש לתקנן ולבדוק שנית, כיסוי סופי של התעלות רק לאחר קבלת אישור המפקח.

 

41.01.08 – טפטוף

 1. כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש בקרה, נכונות גם כאן. מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות אלה את האופייני לטפטוף.
 2. 2. בכל העצים יהיה סוג טפטוף זהה (של אותו יצרן).
 3. שטיפת הצנרת – יש לשטוף צינורות מובילים ואחר לחבר לקו המוביל את שלוחיות הטפטוף ולשטוף. יש לדאוג שמכל שלוחה יצא זרם מים זהה בעוצמתו לזרם שבשלוחות האחרות. רק לאחר השטיפה
 4. במערכות טפטוף יש להשתמש במחברים המתאימים לסוג צנרת טפטוף בהתאם להנחיות בתכנית.
 5. ביצוע טבעות  לעצים יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י הקבלן.     
 6. לעצים –   יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לעומק הנדרש. לצינורות

           המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק 2.0 מטר מהעץ (מלבד

           לצינורות טפטוף).מסביב לכל עץ תצא טבעת בקוטר 16 מ"מ ספיקת הטפטפת 3.5  ל/ש'

                  הכוללת: 10 טפטפות לעץ, המקיפה את הגזע     במרחק  30 ס"מ. בכל טבעת תיוצב ב- 3

                  יתדות כנ"ל.  

 1. מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח ע"י

      הפיקוח או בהתאם לתכנית תאום מערכות. תוואי הקו המחלק יעבור בצמוד לאבן

      בתחום הגומה. הצינור המחלק יעבור בתוך שרוול. ממנו יצא צינור עיוור 16 מ"מ

      לגומה, בתוך שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף.

 

41.01.09 – כיסוי סופי.

            לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המתכנן, יבוצע הכיסוי הסופי. הכיסוי ייעשה באדמה נקייה ללא אבנים. את התעלות יש למלא ולהדק תוך כדי הרטבה עד גובה פני השטח. יש לדאוג למילוי כל שקיעה בעתיד, עד שיתקבלו פני השטח ישרים.

                               

41.01.10 ראש בקרה (ראש מערכת).

 1. מיקום מדויק של ראש הבקרה יקבע עפ"י התנאים במקום ובתיאום עם המזמין והמתכנן.
 2. האביזרים בראש הבקרה וסדר הרכבתם יבוצעו עפ"י פרט בתכנית.
 3.      מד המים יורכב מחוץ לארון ראש המערכת בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת.
 4.      אביזרי הראש יורכבו בצורה קומפקטית. ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה,   הפעלה

                  ופירוק של כל אביזר בצורה נוחה. אביזרי הראש יונחו כך שהמרחקים בין   לדפנות הארגז

                 יהיו אחידים, לפחות 10 ס"מ מהדופן.

 1. אביזרי ראש המערכת יהיו מקבילים לקרקע יהיו מפולסים ומאוזנים.

                  כל אבזרי ראש המערכת בפרויקט יהיו מאותו סוג (מגופים, ווסתים וכו'), אלא אם

                  צוין אחרת בתכנית.

 1. מגופים הידראוליים יורכבו במקביל לפני הקרקע או אנכיים או ע"פ פרט בתכנית.

                 עשויים מברונזה, עליהם מורכב ברזון תלת דרכי, שסתום אנטי  ואקום  "3/4 ורקורד או

                 בהתאם למצוין בתכנית.

 1. היציאות מהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה בזוית של 90 מעלות ע"י שימוש בזוית + מתאם (רקורד). הזקיפים יהיו ממוטות פוליאטילן יוכנסו לקרקע בקו מאונך עד לעומק הנדרש בהתאם לקוטר הצינור ויתחברו בזוית של 90 מעלות לצינור העשוי מחומרים פלסטיים ע"י זווית.
 2. במסנן כניסת המים ויציאתם יהיה באותו מפלס גובה, המסנן יורכב מאוזן לקרקע             ויכיל מדכנים למדידת לחץ.
 3. בראש בקרה יותקנו רקורדים.
 4.  במים שפירים – לכל ראש יורכב ברז כדורי "3/4. 
 5. בסוף ראש הבקרה יורכב פקק.
 6. ראש הבקרה והארון יונחו במקביל לאבן שפה, או לקיר ו/או לפי כל דרישה והנחית

              הפיקוח. על כל מקרה על הקבלן לקבל אישור למיקום הארון.

 1.   בתחתית הבור תכוסה בחול נקי בעובי של 30  ס"מ לפחות.

                               

41.01.11 ארון ראש מערכת.

 1.    ראש  המערכת יותקן בארון מסוג "ענבר" או "אורלייט" ' או ש"ע. עם הגנה מפני סיבי

           זכוכית –  'בלומגארד ' או ש"ע. הכל בהתאם למופיע בתכנית, בכמויות  או ע"פ הנחיות

           הפיקוח.

 1.     גודל הארון יהיה בהתאם לאבזרי ראש המערכת, על הקבלן חלה האחריות שמידות ראש

               המערכת יתאימו לארון, במקרה שמידות ראש המערכת יהיו גדולות ממידות הארון, יותקנו

               שני ארונות או יותר ע"י שילוב ביניהם, על חשבון הקבלן או בהתאם לנאמר בפרטים

              ובכמויות.

 1.    ארון ראש בקרה ינעל במנעול מפתחות MASTER.  על הקבלן לספק מנעולים ומפתחות

             "רב-בריח", בהתאם לדרישות מחלקת גינון.

 1.   הארון יהיה מרוחק כ- 40 ס"מ מאבן השפה ויאפשר פתיחה נוחה של הדלתות.

              השטח שבין הארגז לאבן שפה  יכוסה בשכבת חצץ, משני ציידי  שכבת החצץ  תונח  אבן גן

             שקועה בגובה הקרקע .

 1.   התקנת סוקל תבוצע על ידי חפירת בור בעומק 50 ס"מ באורך ורוחב המתאימים למידות      

              הסוקל ופילוס האדמה בתחתית הנחת הסוקל בקרקעית הבור וייצוב על ידי מעט אדמת

              מילוי  בציידי הסוקל ופילוס הסוקל, יש להשתמש בבטון לייצוב הרגליות בציידי הסוקל.

             הנחת הארון על גבי  הסוקל וחיבורו על ידי ברגים וחיבור הצנרת לראש המערכת

             וקיבועם במקום המיועד לכך. יש לבדוק את פילוס הארון שוב. מילוי חלל הבסיס והבור באדמת

             מילוי  תוך כדי הידוק. יש לפזר את המילוי בצורה אחידה מכל ציידי הסוקל במקביל.

 

41.01.12– בקר השקיה.

 1.  הרכבה תבוצע ע"י היצרן ותכלול אחריות היצרן לשנה או בהתאם להנחיות בכמויות.

         2 . המחשב יורכב בארון הגנה אטום למים דגם "ענבר" או ש"ע.

 1. בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר "3/4 למי פיקוד הכולל ברז, מקטין לחץ  ישיר גוף

              פליז) ומסנן 150 מש או חיבור צינורית מי פיקוד למגוף ההידראולי הראשי כולל   

              התקנת  מסנן פומית בגוף המגוף.

41.01.13 – כיסוי הצנרת וקבלת העבודה.

            הקבלן ירכיב את כל המערכת כאשר התעלות פתוחות. רק לאחר שטיפת הקווים ובדיקת לחצי עבודה ונזילות יורשה הקבלן לכסות את התעלות.

            הכיסוי ייעשה באדמה נקייה מעצמים קשים.

            כיסוי התעלה ע"י הידוק ייעשה אך ורק לאחר בקורת ההפעלות ע"י המפקח.

            צנרת מקוטר 40  מ"מ ומעלה תונח על ריפוד חול בעובי 5  ס"מ לפחות ותכוסה בשכבת חול שלא תפחת מ 8- ס"מ.

 

41.01.14 – אופן המדידה.

        א.  צינורות עיליים ותת קרקעיים לפי מ"א, בציון קוטר ודרג הצינור      

             מחיר היחידה כולל: אספקת החומר, חפירה לעומק הנדרש, הנחת הצינור, 
ניקוי התעלה מאבנים ועצמים קשים, כיסוי התעלה, בדיקת הצינורות בלחץ מים לפני הכיסוי. לא ישולם בנפרד עבור מצמדים, רוכבים או כל אביזר אחר המורכב על גבי הצינור ולא תוספת עבור מחברים שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה מהתפצלויות נוספות בצנרת ובשלוחות

       ב.    אביזרים המופעים בכתב הכמויות כיחידה קומפלט, כולל: כל הנדרש להתקנת אביזרים. אביזרים שאינם מצוינים בכתב הכמויות והנדרשים לביצוע העבודה לא ימדדו בנפרד ויכללו בסעיפי הצנרת.

       ג.   התחברות למקור מים תימדד כיחידה קומפלט הכוללת כל האביזרים המפורטים בפרט.

       ד.   ראש המערכת – יימדד כיחידה קומפלט הכוללת את כל הנדרש בפרט.

            מחיר התקנת ראש המערכת כולל התחברות לקו אספקת המים. מיקום הראש,                            צורת הרכבתו וצנרת החיבור יפורטו במפת התכנון במידת הצורך.

           ה.   מגוף הידראולי  אספקה, הרכבה בראש מערכת חדש, אבזרי חיבור, חיבור לקו השקיה. מחירי

                  מגופים הידראוליים לקווי ההשקיה, ייכלל במחיר פרט ראש מערכת או בסעיף נפרד, בהתאם

                  למופיע בכתב הכמויות. 

           ו.  מחשב – המחיר כולל: אספקת  המחשב, הרכבה, כל האביזרים והדרושים להפעלה                     
      תקינה, חיבור לחשמל ע"י חשמלאי מוסמך. המחיר כולל: תקשורת בין יחידות המחשב   בשטח

                   למרכז מנהל

       ז.   סולונואידים: המחיר כולל אספקה, חיבור למגופים ולמחשב, הרכבה על פס                            סולונואידים, הכלול במחיר היחידה. הסולונואיד יהיה מותאם לסוג המחשב.

      ח.    ארון ראש מערכת: קומפלט לארון ראש מערכת או לפי יחידה בהתאם למופיע בכתב                       הכמויות. מחיר הארון כולל: אספקה והתקנה של הארון על גבי סוקל הכלול במחיר                    היחידה, מנעול מסטר. חבק ושני פסי מתכת פנימיים ותופסנים לתפיסת האביזרים                        לארון.

      ט.   טבעת טפטוף – יחידה. המחיר כולל: אספקת צנרת, אבזרי חיבור, מייצבים, הרכבה              וייצוב הטבעת סביב העץ, חיבורה בעזרת מצמד לקו המים.

      י.     שרוול במטר אורך בציון סוג וקוטר השרוול.          המחיר כולל: אספקה, הנחת השרוול, התקנה, כל האביזרים, מחברים וחוט משיכה ואת כל העבודות הדרושות להנחת                         שרוולים וכיסוי מלא.

     יא.   תא בקרה ומכסה המחיר כולל: אספקה, התקנה, כל האביזרים, מחברים, מצע וכל                      העבודות הדרושות

 

 

 

 

 

41.03   – מסירה ראשונית, אחזקה ומסירה סופית

 

41.03.01  – אישור שלבי העבודה (בפרויקט)

           כל שלב ושלב בעבודה טעון אישור המפקח בכתב, לפני ביצוע השלב הבא ואחריו.  אולם, מתן

             אישור חלקי בין השלבים , לא ישחרר את הקבלן מאחריות מלאה, בהתאם לחוזה.

41.03.02 – מסירה ראשונה ליזם

          בגמר העבודות כולן באתר וע"פ אישור המפקח, יימסר השטח מסירה ראשונה ליזם ותחל

           תקופת האחזקה. אישור מסירה ראשונה בכתב. בעת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות. החל

           מתאריך זה במשך פרק זמן של 3 חודשים. יטפל הקבלן ויתחזק את הגן.                                

          כל שאר העבודות במופיעות בתכנית ו/או מופיעות במפרט מושלמות. אם היזם לא יקבל את הגן

          בגלל חוסר במרכיב מסוים, הקבלן ימשיך לתחזק ללא תשלום את השטח, בהתאם למפורט

          בהמשך פרק זה, עד למסירה ראשונה.

          כל שאר העבודות בתכנית ו/או מופיעות במפרט מושלמות. אם היזם לא יקבל את הגן בגלל חוסר

          במרכיב מסוים, הקבלן ימשיך לתחזק ללא תשלום את השטח, בהתאם למפורט בהמשך פרק זה,

          עד למסירה ראשונה.                                                                            

41.03.03 – אחריות

          אחריותו של הקבלן לשנה, החל ממסירה סופית של השטח ליזם.

         הקבלן יהיה אחראי, בתקופה של 12 חודשים, לתקינותה המתמדת של מערכת ההשקיה. עליו

           לתקן תוך 12 שעות מגילוי התקלה, דליפות בצנרת ובאביזרים. תקלות רציניות הכרוכות באבדן

           כמויות מים גדולות, יש לתקן מיד עם גילוי או להספיק את זרימת המים עד לתיקון התקלה.

           חלקי מערכת פגומים יוחלפו בחדשים, כשאביזרים והצינורות שיספק הקבלן יהיו מסוג מאושר

           ע"י המפקח. מוצרים שאין להם תקן יתאימו לדרישות היזם.

         בתקופת האחריות בין קבלה ראשונה לקבלה סופית יתחזק הקבלן את הגן לא תשולם לקבלן

           תוספת עבור אחזקת שטחי הגנון במשך 90 יום. התשלום כלול במחירי היחידה של הסעיפים

          השונים.

41.03.04  – תחזוקת הגן

         ב3-חודשים ראשונים של האחזקה, הוצאות האחזקה והטיפול על הקבלן. לא ישולם לקבלן בנפרד

         עבור האחזקה והטיפול ב3- חודשים אלו. עליו לכלול את כל הוצאותיו הנובעות מכך במחירי

         היחידה של פרטי העבודה השונים.

         האחזקה כוללת: השקיה בהתאם לתכנית הפעלה או עפ"י הוראות המפקח.

 41.03.05 – סיום עבודה – מסירה סופית    

             בגמר תקופת האחזקה יימסר השטח סופית ליזם. אם מצב הגן לא ישביע את רצון היזם, יתקן

             הקבלן את הדרוש. משך הזמן לתיקון הוא על חשבון הקבלן, והיזם לא יארך לשם כך את תקופת

             התחזוקה.

 1. לאחר תקופה של 3 חודשים מיום כיסוי תעלות רשת ההשקיה, על הקבלן לסתום את הבורות

  והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות המפקח. בגמר ביצוע

  העבודה   על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו בשטח בזמן ביצוע מערכת

  ההשקיה.

 1.  יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת, בכל  בקו טפטוף בתחילת הקו ובסיומו.
 2. על הקבלן להכין על חשבונו תכניות  לאחר ביצוע , (As Built) שיוגשו ע"ג תכניות מדידה שימסרו

        לקבלן ע"ח המזמין, ובאין כאלה ע"ג תכניות מדידה שיכין הקבלן, על חשבונו, ויכלול גם את

        הצנרת התת קרקעית. התכניות  תימסרנה למזמין 14 יום לאחר גמר העבודה, לפני הוצאת תעודת

        גמר.   לא יהיה  רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.

 

   41.03.06 – אופני מדידה

 1כללי

        רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים, בכל התנאים המפורטים בחוזה זה על כל

        מסמכיו. המחירים המוצגים להלן, ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים

        הנזכרים באותם המסמכים על פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהוא, לא תוכר כסיבה מספקת לשינוי

        במחיר הנקוב בכתב הכמויות, או כעילה לתשלום מכל סוג שהוא.

 

          מחירי היחידה כוללים:

 1. כל החומרים והמוצרים ובכלל זה מוצרים וחומרי עזר (הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה) והפחת שלהן.
 2. כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה.
 3. הוצאות בדיקת החומרים והמוצרים ע"י מעבדות מוסמכות, בהתאם לדרישות המפרט הטכני.
 4. ההוצאות הדרושות להכנת דוגמאות של עבודות שונות, כמפורט בסעיפים השונים של המפרט הטכני.
 5. שימוש בציוד, מכונות, כלי עבודה, מכשירים, פיגומים, דרכים זמניות, מבנים זמניים וכו'.
 6. הובלת כל החומרים, המוצרים, הציוד, המכונות וכלי העבודה למקום העבודה, העמסתם ופריקתם וכן הסעת העובדים למקום העבודה וממנו.
 7. אחסון החומרים, המכונות, הכלים ושמירתם וכן שמירת העבודות והמבנה.
 8. המסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח לאומי, ביטוח העבודות, מסי קניה, בלו, מכס וכל יתר המסים מכל סוג שהוא.
 9. עבודות המדידה והסימון.
 10. ההוצאות הכלליות של הקבלן, הן הישירות והן העקיפות ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקוריות.
 11. הוצאות אחרות, מכל סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותו.
 12. רווחי קבלן.
 13. ניקוי השטח המבנה עם סיום העבודה, לשביעות רצון המפקח.
 14. מודגש בזה כי הכמויות בסעיפי החוזה הן באומדנה. העבודות תשולמנה לפי מחירי היחידה המפורטים ולפי הכמויות הסופיות, כפי שתבוצענה ותימדדנה בגמר הביצוע.
 15. יחידת המידה היא זו המפורטת להלן ונתונה בכתב הכמויות. מחירי היחידה כוללים את כל המפורט בתכניות, בפרטים ובמפרט הטכני, אלא אם צוין אחרת באחד מסעיפי כתב הכמויות.
 16. אופני המדידה המיוחדים המצורפים למכרז זה, באם מצורפים – יהיו השלמה, או תיקונים לגבי האמור במפרט הבין משרדי פרק 41 – גינון והשקיה.

                     סעיף או הערה המופיע בתכניות ובמפרט ואינו מופיע בנפרד בכתב הכמויות, רואים אותו ככלול בסעיף הביצוע המתאים. לאחר חתימת החוזה, לא יתקבלו כל טענות והערות בעניין זה.                    

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44          גדרות ומעקות מפרופילי פלדה

    44.1       מעקה בטיחות להולכי רגל    (סעיף 44.01.0010 בכתב הכמויות )

                

                 מעקה בטיחות מצינורות מגולוונים בגובה  110 ס"מ וצינורות אופקיים בהתאם לפרטים בתוכניות כולל: יסודות הבטון ב- 20 במידות 40x40x30 ס"מ או עיגון ע"ג קירות בטון, עב' הפרוק, החפירה השבת המצב לקדמותו, תיקון הריצוף ואבני השפה וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של המעקה והשבת המצב לקדמותו.

51.1           עבודות הכנה

 • מחירי הסעיפים כוללים פינוי וסילוק כל חומר/פסולת/צמחיה לאתר שפיכה מאושר במרחק כלשהו ובאישור המפקח, כולל תשלום אגרה במידת הצורך אלא אם הוגדר אחרת בחוזה.
 • איתור אתרי פינוי עפר ופסולת הינם באחריות הקבלן, לרבות סגירת או שינוי מיקום אתרי הפינוי במהלך העבודות.
 • לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית.
 • פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המפקח לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.

51.1.1  חישוף, ניקוי פסולת והורדת צמחייה עבודות הכנה ופירוק  (סעיף 51.1.0010 בכתב הכמויות)

ניקוי, חישוף, סילוק פסולת ועקירת צמחייה על שורשיה.

ניקוי וסילוק פסולת מכל סוג שהוא לרבות הסרת צמחייה מכל סוג שהוא לרבות עקירת שורשים ופינוי כל הנ"ל לאתר פסולת מורשה.

החישוף יהיה בעובי 20 ס"מ בשטחים בהם יורה המפקח בלבד.

הקבלן לא יחל בביצוע עבודות העפר אלא לאחר קבלת אישור המפקח  לסיום פינוי הפסולת ועקירת הצמחייה ולאחר שהשטח נמדד לצורך חישוב כמויות, עבודות העפר: חפירה והידוק. המדידה תבוצע ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן.

לאחר בדיקת תקינות המדידה ואישורה היא תהווה בסיס לחישוב הכמויות.

מדידה ותשלום

יימדד לתשלום לפי שטח מ"ר.

51.1.0125  פירוק מבנה כבישים ומדרכות עבודות הכנה ופירוק  (סעיף 51.1.0125 בכתב הכמויות)

טיפול במדרכות המצעים הקיימות, יבוצע בהתאם להנחיית המפקח בשטח ומצב מבנה המדרכות הקיים.

גובה העיבוד ייקבע ע"פ הנחיית המפקח.

 • 1.2 איסוף, עירום וסילוק פסולת   (סעיף 51.1.0020 בכתב הכמויות)
 • מיד לאחר קבלת צו התחלת העבודה ולא יאוחר משבועיים ממועד זה, יתקיים סיור בהשתתפות הקבלן והמפקח, במהלכו יתועדו ערימות פסולת הנמצאות באתר. תבוצע מדידה של כמות הפסולת לאחר איסופו ועירומו. לאחר אישור המדידה על ידי המפקח וסיכום הכמויות לפינוי, הקבלן יסלק את הפסולת לאתר שפיכה מאושר.
 • עודף חומר חפירה/חציבה שיקבע ע"י המפקח כחומר פסול, יסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל מקומות שפיכה מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך. השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד עבור עבודה זו.
 • על פי החלטת המפקח תנתן לקבלן האפשרות לסלק עודפי עפר שיאושרו למילוי לאתר שבתחום הרשות המקומית. סילוק לאתר זה כולל הובלה בתחומי הרשות ופיזור בהתאם להנחיות שינתנו לקבלן בשכבות.
 • במידה ויידרש יבצע הקבלן הידוק באתר השפיכה.
 • מדידה ותשלום
 • לפי מ"ק. המחיר כולל קבלת כל האישורים הנדרשים, תשלום אגרות וכו'. לא תתקבל שום דרישה של הקבלן לתשלום לפי סעיף זה בתום תקופה של שבועיים מצו התחלת העבודה.

   51.1.3        התאמת גובה לתאים   (סעיף 51.1.0220 בכתב הכמויות )

                    התאמת גובה לתאים מכל סוג שהוא: ביוב, ניקוז, בזק, קליטה וכו', תבוצע כמפורט להלן:

                    סיתות ושבירת הצווארון הקיים. סיתות יבוצע באופן שגובה היציקה החדשה תהיה לפחות 20 ס"מ. חשיפה וניקוי הזיון הקיים.

                    יציקת הבטון המזוין ב-30 תעשה כנגד תבנית פנימית. עובי הבטון 20 ס"מ לפחות.

                    הזיון בקטרים 8;6 מ"מ קשור ומשולב עם הזיון הקיים. 

                    העבודה תכלול פרוק, ניקוי והתקנה מחדש של כל החלקים המוגבהים וכל שאר העבודות הדרושות לביצוע מושלם של ההגבהה לרום פני האספלט.

                   ההגבהה תבוצע לפני ביצוע האספלט אלא אם כן הורה המפקח אחרת.

                    מדידה ותשלום

                    יימדד לתשלום לפי יחידה לתא מכל סוג שהוא. המחיר כולל החלפת מכסה במידת הצורך.

                    התאמת התקרה תימדד בנפרד.

51.1.4       ניסור ו/או חיתוך אספלט   ( סעיף 51.1.0330 בכתב הכמויות )

              ניסור מיסעת אספלט בעובי עד 20 ס"מ וברוחב עד 50 ס"מ. הניסור יבוצע באמצעות דיסק בקווים ישרים ומקבילים לציר הכביש או המשטח. בטרם הניסור יסמן הקבלן במדויק את תווי הניסור באמצעות צבע או חוטים מתוחים.

                    מדידה ותשלום

                    יימדד לתשלום במ"א.

  51.1.5      קירצוף שטחי אספלט   (סעיף 51.01.0510 בכתב הכמויות)

                

קירצוף שטחי אספלט קיימים בעובי  0-10 ס"מ כולל:

 • איסוף וסילוק החומר המקורצף לכל מרחק שהוא.
 • המקרצפת תהא חדישה ברוחב  5 מ' לפחות ומאושרת ע"י המפקח.
 • ניקוי וטאטוא של פני המיסעה יבוצע במכונת טאטוא כבישים מאושרת ע"י המפקח.
 • קרצוף עדין בעובי 1 ס"מ יבוצע בתחומי כבישי האספלט לפני יישום שכבת אספלט חדשה בהתאם להוראות המפקח.

 מדידה ותשלום

יימדד לתשלום בשטח מ"ר מחיר היחידה כולל כל הנ"ל.

מילוי כלשהו מבטון CLSM (בחנ"מ)  (סעיף 51.01.0405 בכתב הכמויות)

כושר הזרימה של ה- CLSM יהיה כושר זרימה רגיל 150-200 מ"מ, הבדיקות יבוצעו לפי ת"י 26 חלק 2. זמן ההתקשות יותאם ללחץ חדירה של 10.5 מג"פ לפי ת"י 26 חלק 2.

האשפרה תהיה כנדרש בהחיות יצרן החומר.

חוזק דרוש בלחיצה 0.7 מגפ"ס. הצפיפות תהיה לפחות 2200 ק"ג/מ"ק. צפיפות יבשה תהיה בתחום שבין 1760-1890 ק"ג/מ"ק.

מדידה ותשלום

המדידה במ"ק כולל אספקת החומר ויישומו בהתאם לנדרש בתכניות ובכל המקומות שיידרש ע"י המפקח.

51.2       עבודות עפר

עבודות העפר במסגרת מכרז זה יבוצעו בכבישים בשטחים הציבוריים ובחלק מהמגרשים לפי הנחיית המפקח. על פי הנחית המפקח יתכן ולא יבוצעו חלק מעבודות העפר במגרשים.

תשומת לב הקבלן כי חלק מעבודות העפר יבוצעו בשטחים קטנים ומוגבלים כהשלמה לעבודות עפר שבוצעו במכרז מקדים.

עבודות העפר יעשו בכל השטח עפ"י תוכניות עבודה באישור המפקח ובאחריות הקבלן.

עבודות העפר כוללות: חפירה, מילוי, מיון הקרקע, העברת עפר מאושר לשטחי מלוי או לטיפול ע"י ניפוי וגריסה ופיזורו בשכבות, סילוק חומר בלתי מאושר למילוי, התאמת החומר לדרישות המפרט ככל שידרש כולל עירוב עם חומרים לטיוב העפר לצורך התאמתו ככל שידרש.

דרכי גישה

דרכי הגישה הינם על חשבון הקבלן ולא יימדדו בחשבון הכמויות.

בקרה

טיב חומר המילוי ייבדק במעבדה ויאושר למילוי לפני הפיזור.

החומר שיועבר למילוי בין מחפירה ובין לאחר ניפוי וגריסה והתאמה ייבדק כחלק מתהליך העבודה השוטף.הידוק חומר המילוי כמפורט במפרט הכללי בהתאם לסוג החומר ובהתאם לדרישות המפרט.

עבודות עפר מדויקות

עבודות החפירה ופיזור המילוי במגרשים או בשטחים הציבוריים במכרז זה מהוות השלמה לעבודות עפר שבוצעו במכרז קודם, העבודות יעשו  עפ"י התוכנית והחתכים. יישורים סופיים ומדויקים למגרשים ובשטחים יעשו בעתיד עפ"י תוכניות פיתוח מפורטות.

 במקומות שיצויינו בתכניות ידרש הקבלן בהתאמות גבהים מקומיות.

גמר עבודות עפר במגרשים

עבודות העפר במגרשים יבוצעו בצורה חלקית ועל פי פרטים כלליים בתכניות ובממשקים עם השטחים הציבוריים בלבד.

      51.2.1   חפירה / חציבה  ( סעיף 51.02.0072, 51.02.0071 בכתב הכמויות )

בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת כי בכל מקום בו מצוין חפירה, הכוונה היא לחפירה/חציבה בכל סוג קרקע שהוא ובכלים מסוג כלשהם.

כמו כן כולל סעיף זה חפירה של מסעות קיימות או מדרכות.

העבודה כוללת גם:

 • חפירה בקרקע כל שהיא לרבות סלעים, בולדרים, מסעות ובכל התנאים לרבות חפירה במי תהום.
 • חפירה באזורים מוגבלים ליד מתקנים, גדרות לרבות חפירה בזהירות בעבודת ידיים במידת הצורך.
 • חפירה לתעלות ניקוז מעובדות.
 • עבודות החפירה/חציבה ילוו בפיקוח יועץ קרקע, אשר יאשר את שפועי החציבה המבוצעים ע"י הקבלן.
 • העמסה, הובלה ופיזור בשכבות באזורי מילוי.
 • תשומת לב הקבלן מופנית לדיוק החפירה/חציבה בגבולות המגרשים וברצועות שבין המגרשים, בהתאם למתואר בחתכים הטיפוסיים.
 • יתכנו שינויים בשיפוע הדיקור או ביצוע דיקור מדורג (כולל שטחים אופקיים) בחפירה לא תאושר כל תוספת למחיר היחידה עקב שינוי זה.
 • מיון החומרים החפורים ואחסנה זמנית במידת הצורך, לצורך שימושים שונים. הקבלן ידאג להשתמש במיטב החומר החפור ולהתאים אותו לדרישת חומרי המילוי. תוצר החפירה המיועד לשימוש בכבישים ובמגרשים יותאם לדרישות המילוי כמופיע במפרט זה ובתכניות.
 • העמסה ופינוי הפסולת ועודפי חפירה למקום שפיכה מאושר ע"י הרשויות או לפי הוראות המפקח, כולל תשלום אגרות.

באחריות הקבלן לוודא כי לא תחסר כמות חומר מתאים עבור עבודות המילוי באתר, במידה ויחסר יספק הקבלן על חשבונו חומר המתאים לדרישות חומרי המילוי.

 • בנוסף לאמור במפרט הכללי, הקבלן ידאג לגידור זמני ובטיחותי בשפת החפירות /חציבות, למניעת פגיעה מנפילה מקו דיקור החפירה/חציבה בקרקע הטבעית (כלול במחיר היחידה).
 • הגידור הזמני יפורק רק לאחר השלמת קירות מגן שונים וכלל העבודות באתר.
 • לפני פיזור המילויים (בשטחי המילוי) ידאג הקבלן לבצע מידרג של שטחי המילוי למימדי המידרוג המתוארים בתכניות וכן ידאג ליישר את שטחי המילוי כך שיתאפשר הידוק על פי הנדרש במפרט.
 • פירוק מערכות, חלק מבנה, יסודות של קירות, משטחי בטון וכו' שבתחום החפירה.
 • כל האמור לעיל נכלל במחיר היחידה ולא תשולם עבורו תוספת.

מדידה ותשלום

לפי מ"ק מחושב כאמור במפרט הכללי, המחיר כולל את כל האמור לעיל, לרבות סילוק לאתר שפיכה מאושר ולמרחק כלשהו ו/או הובלה לשטחי מילוי בכבישים ובמגרשים ו/או הובלה לניפוי וגריסה.

עבור התאמת החומר למילוי בהתאם למפרטים ישולם בנפרד.

51.2.2         הידוק שתית  (סעיף 51.02.0160 בכתב הכמויות)

על הקבלן לבצע  הידוק שתית תחתית חפירה או מילוי כמפורט (צורת דרך), ועל פי הוראות המפקח, לעומק 20 ס"מ בתחומי הכבישים ,המדרכות והשבילים.

מדידה ותשלום

במ"ר בתחומים בהם יבוצע הידוק השתית.

51.2.3            מילוי בכבישים במגרשים ובשטחי פיתוח  (סעיפים 51.02.0260, 51.02.0072 בכתב הכמויות)

התאמת החומר לדרישות המילוי

 1. על הקבלן להביא בחשבון שלצורך ביצוע העבודות המילוי יהא עליו להשתמש בחומרים החפורים תוך התאמתם לדרישות איכות חומרי המילוי, כולל גם ניפוץ אבן גדולה, גריסה, ניפוי וערוב לטיוב חומר ככל שידרש לעמידה בדרישות המפרט.
 2. החומר לא יכיל פסולת או חומר אורגני ויהיה אחיד מבחינת הרכב ואיכות.

           

מילוי על פני מדרון

במילוי הנבנה על פני מדרון ששיפועו מעל 15% תבוצע חפירת מדרגות כהכנה למילוי.

רוחב חפירת המדרגות יהיה לפחות 2 מטר מקו המדרון.

החומר המופק מחפירת המדרגות יונח ויהודק בהמשך לשכבות חומר המילוי החדש ובמפלסיהן של שכבות אלו, באופן שתובטח האחיזה ואי גלישה.

ההידוק של המילוי על מדרך המדרגות יהיה כהידוק השכבות המקבילות.

ביצוע המילוי

 1. המילוי יבוצע לאחר השלמת עבודות ההכנה, הניקוי, עקירת הצמחייה והידוק הקרקע והכנה למילוי בערוצים.
 2. הקבלן יצור את המילוי ע"י פיזור שכבות רצופות והומוגניות (אחידות) בעובי בהתאם למפרט.
 3. יש ליישר באמצעות מוטוגרידר כל שכבה ושכבה משכבות המילוי לפני ההידוק.

לא תפוזר שכבת מילוי חדשה, אלא לאחר גמר הידוק השכבה שקדמה לה, בדיקתה וקבלת אישור המפקח על התאמת השכבה ולתנאי המפרט.

 1. מקור החומר למילוי יהיה מחפירה/חציבה בשטח או מחומר מובא העומד בדרישות המפרט.
 2. התאמה של חומר המילוי המופק מעבודות באתר תהיה לפי סעיף 51.2.0260, בכתב הכמויות כמפורט להלן:
 • כל המילוי יפוזר ויהודק בשכבות מקבילות ורציפות. יש לדאוג לכך שלא יהיו הפרשים בגבהים בין קטעי עבודה סמוכים העולים על שכבה אחת. הפיזור וההידוק יבוצע ברציפות לכל אורך שטח העבודה.
 • הידוק – דרגת הצפיפות והרטיבות האופטימלית של חומרי המילוי יקבעו על פי מיון בבדיקות מעבדה ודרישות סעיף 51.04.14.02 במפרט הכללי הבין-משרדי (מהדורת מרץ 2014) . בכל מקרה דרגת ההידוק לא תפחת מ 95% לפי " מודיפייד א.א.ש. הו".
 • כל חומרי החפירה שאינם עומדים בדרישות חומרי המילוי יותאמו במידת הצורך באמצעות ניפוי, גריסה ומיון לחומר מילוי הניתן להידוק בשכבות בעובי 20 ס"מ ובקרה מלאה באמצעות בדיקות מעבדה, גודל אבן מקסימלי 7.5 ס"מ ("3).

עד גובה 2.0 מ' מפני השתית או מפלס הפיתוח של המגרש כמופיע בתכניות יבוצע מילוי בשכבות של 20 ס"מ בהידוק מבוקר גודל אבן מקסימלי 7.5 ס"מ ("3) ובאיכות שלא תפחת מקבוצת מיון קרקע A-1 ו/או A-2.

מגובה 2 מ' עד גובה השתית או מפלסי עבודות העפר במגרשים (כפי שמופיע בתכניות) יבוצע מילוי בשכבות בעובי 20 ס"מ מחומר העונה לדרישות חומר נברר במפרט הכללי הבינמשרדי  סעיף 51.04.09.05 ובבקרה מלאה. גודל אבן מקסימלי 7.5 ס"מ ("3).

יש להבטיח שהמילוי לא יכיל גושי סלע גדולים מהמותר.

כל המילוי יותאם לדרישות סעיף 51.04.09.02 (א) במפרט 51 (מהדורת מרץ 2014) למעט הגדרות לגודל האבן המקסימלי שיהיה עפ"י ההגדרות בסעיף זה.

 • יש לקבל אישור המפקח מראש לחומר המילוי על פי תוצאות בדיקות מעבדה ובמהלך הביצוע לפי דרישות המפקח והמפרט הכללי.
 • בדיקות צפיפות השכבות והרכב החומרים יבוצעו ע"י מעבדה מאושרת, יש לנהל רישום מסודר של מיקום הבדיקות ותוצאותיהן כולל סימון ע"ג התעודות של נתוני המיקום (חתך ומפלס ) והתאמה לדרישות המפרט (עותק מצולם של המפרט יצורף לדו"ח המעבדה).
 • בכל מקרה של שינוי ויזואלי בתכונות החומר או עפ"י החלטת המפקח יידרש הקבלן לבצע בדיקות מיון וצפיפות של המילוי.
 • תוצאות הבדיקות יועברו למהנדס הקרקע לאישור.

מדידה ותשלום

המדידה לפי מ"ק.

המחיר כולל את כל האמור לעיל, לרבות ניפוי החומר, גריסה והתאמת החומר ודרישות המפרט להלן, פיזור בשכבות של 20 ס"מ, הידוק מבוקר, כל ההובלות הנדרשות לאתרי גריסה ו/או למילוי, ערבוב החומר עם חומר מובא לצורך התאמתו לדרישות המפרט וכו'.

במידה שלא ניתן יהיה להתאים את החומר למילוי נברר, יספק הקבלן על חשבונו מילוי מובא נברר ויסלק את החומר הפסול למילולי נברר אל מחוץ לאתר בהתאם למפרטים וזאת ללא תוספת תשלום.

51.2.4 איתור תשתיות תת קרקעיות

איתור תשתיות תת קרקעיות קיימות לפי הנחיית המפקח באמצעים ללא הרס כגון,: איתור אלקטרוני, GPR , שאיבת עפר או כל אמצעי שיאושר ע"י המפקח ובעל התשתית.

האיתור כולל סימון בשטח של תוואי התשתית והכנת תכנית, מאושרת ע"י מודד מוסמך, בפורמט DWG הכוללת תוואי התשתית, כמות הקנים, קוטר ועומקים של ראש ותחתית הצינורות.

יבוצע וישולם רק עבור תשתיות שאינן מופיעות בתכניות העדות שיועברו לקבלן עם תחילת העבודה.

 

מדידה ותשלום

ימדד לתשלום במ"א שבוצע בפועל. ישולם רק עבור תשתיות שאינן מופיעות בתכניות העדות שיועברו לקבלן עם תחילת העבודה           

51.3       מילוי מובא

                   51.3.1  מצע סוג א' ( סעיפים 51.03.0120 , 51.03.0140 בכתב הכמויות)

                  מצע סוג א' לכבישים, ומדרכות יהיה מאבן מחצבה גרוס, מדורג ומנופה בהתאם למפרט הכללי סעיף 51032 המצע יבוצע בשכבות בהתאם לתכניות והחתכים, דרגת הצפיפות

                  תהיה לפחות 100% א.א.ש.ו לכבישים ו 98% במדרכות.

                  מדידה ותשלום

                  יימדד לתשלום לפי נפח (מ"ק) לאחר הידוק ובהתאם לעובי השכבות כמפורט בכתב הכמויות

                  ו/או בתוכניות.

51.3.2         חרישה תיחוח והידוק מצעים קיימים

בשטחים בהם בוצעה שכבת מצעים ובתחומי הכבישים בהם תפורק / תקורצף שכבת  האספלט הקיים ולפני ביצוע שכבות אספלט חדשות או ריצוף  על הקבלן לבצע חרישה תיחוח והידוק שכבת המצעים הקיימת.

לפני ביצוע החרישה יש לוודא הסרת כל שאריות שכבת האספלט שפורקה / קורצפה. החרישה והתיחוח יבוצעו לעומק של 20 ס"מ לפחות, וההידוק יבוצע לאחר הרטבה לתכולת הרטיבות הנדרשת.

במקומות בהם יידרש תושלם שכבת המצעים עם מצע סוג א' בעובי מינימלי של 10 ס"מ.

מדידה ותשלום

                  יימדד לתשלום לפי שטח ( מ"ר) , המחיר כולל ביצוע מושלם של כל העבודות כולל ניקוי מושלם לשביעות רצון המפקח של המצעים הקיימים לאחר פרוק האספלט וכולל הוספת שכבת המצעים במקומות שידרש.

51.4       נמחק

51.6                       עבודות תיעול וניקוז

 

   51.6.1      צינורות תיעול מבטון מזויין תקן 27 (חדש) (סעיפים 51.06.0096 , 51.06.0116 , 51.06.0136 , 51.06.0156 

                 ,  51.06.0196 , 51.06.0216 , 51.06.9998    בכתב הכמויות )

צינורות תיעול מבטון  מזויין מסוג הידרוטייל או ש"ע כמפורט בכתב הכמויות בעומקים שונים כמפורט בתכניות ובהתאם למפרט  הכללי פרקים 51 , 57 ובתוספת להלן :

 • הצינור יכלול אטם אינטגרלי (נקבה), אטם מובנה בפעמון הצינור בתהליך הייצור.
 • פירוק וסילוק כל האלמנטים המצויים בתוואי החפירה.
 • חציית מערכות תשתית קיימות באופן שלא יגרם להן נזק כל שהוא. כולל תמיכות זמניות ועבודות ידיים במידת הצורך.
 • תחתית התעלה תיושר ותנוקה משאריות עפר מפורר.
 • כל חפירה נוספת מעבר לנדרש תמולא במצע סוג א' ע"ח הקבלן.
 • התושבת בכל סוגי הקרקע תהיה מחול דיונות נקי ותכלול את כל רוחב החפירה ובעומק 10 ס"מ מתחתית הצינור. 
 • המילוי המוחזר יבוצע בהתאם לסעיף  57032 "מעבר כבישים ומדרכות".
 • מילוי חול דיונות נקי מפני התושבת ועד גובה 20 ס"מ מעל גב הצינור.
 • מעל עטיפת החול הנ"ל תמולא התעלה במצע סוג א' בשכבות בעובי 20 ס"מ לצפיפות 98% לפחות מהצפיפות המעבדתית המקסימאלית עד לרום פני השתית.
 • לא יאושר שימוש בעפר למילוי חוזר.
 • חיבור הצינור לשוחות במחבר מסוג "עוצר מים" (WATER STOP) של וולפמן או ש"ע כולל אספקה והתקנה ומלוי החלל בחיבור בטיט בטון.
 • ניסור הצינור לאורך הנדרש בין התאים.
 • העפר הנחפר יועבר למילוי בתחום העבודה ויפוזר לפי גבהים בתכניות ולפי הוראת המפקח.
 • החפירה לצנרת תבוצע רק לאחר גמר עבודות העפר והידוק השתית.
 • עודפי החפירה והפסולת יסולקו לכל מרחק שהוא למקום שפיכה מאושר ע"י הרשויות באחריות הקבלן.
 • קווי תיעול המיועדים לחיבור נוסף בעתיד יאטמו בקצותיהם בפקק בטון ב -15 בעובי 30 ס"מ לפחות.
 • המפקח רשאי לפסול יצרן ללא ערעור.
 • תעלות ניקוז טרומיות מבטון מזויין

כללי

תעלות הניקוז הטרומיות מבטון יהיו מסוג "מגנודריין" או ש"ע. תעלות ה"מגנודריין"  
הינן תעלות מבטון מזוין ב-  40 להולכת נגר עילי ומתאימות להנחה בכבישים
– מתאימות לעומס כבד של  40טון (מין ,(D400כולל רשת הניקוז של התעלה ואביזרי החיבור.

התקנה
ההתקנה תבוצע בהתאם להוראות היצרן וההנחיות במפרט זה ובתוכניות (גליון
– 3.13 ,3.11תוכנית ,)11097ע"ג תשתית מתאימה. הקישור בין התעלות לשוחות
הבקרה, יעשה באמצעות צינורות פלדה בקוטר 12 " בטון פנים , APC/TRIOחוץ.
בתעלות מדגם "ולפדריין" של ולפמן, או ש"ע, הקישור בין התעלות לשוחות הבקרה
יעשה בצינור פלדה, קוטר " ,8בטון פנים, APC/TRIOחוץ.

יש לבצע  גילוי זהיר של  שוחת החיבור, חציבה בשוחה והתחברות מושלמת בין תעלת הניקוז לבין השוחה כולל איטום החיבור.

רשתות (סבכות) הניקוז
רשתות הניקוז הינן מפלדה מגולוונת או מפלב"מ.
בתעלות המגנודריין – נדרשת התאמה לעומס כבד של  40טון.
בתעלות המותקנות במדרכה – נדרשת סבכה המתאימה למעבר של הולכי רגל
ולעומס של 25טון  .( C250) בחירת דגם הסבכה – עפ"י החלטת המזמין

מדידה לתשלום

      יימדד לתשלום במ' בין קצה שוחה לקצה שוחה. לא תשולם תוספת עבור קטעי צינורות קצרים או תעלות קצרות.

עבור צינורות עומק הצינור ייקבע לפי העומק שבין IL של הצינור למפלס פני הקרקע בעת תחילת החפירה להנחת הצינור, או ממפלס מתוכנן של עבודות השתית – הנמוך מביניהם. 

מחיר היחידה כולל את כל המפורט לעיל וכן האספקה,  ההנחה, החפירה ו/או חציבה, הובלה לשטחי המילוי, מילוי חוזר, החיבור וכל שאר החומרים, העבודות, הציוד והאמצעים הנדרשים לביצוע מושלם של העבודה.

כל העבודות כלולות במחירי היחידה ולא ישולמו בנפרד.

המחיר כולל את כל העיכובים וההתארגנות בגין שלבי הביצוע ולקבלן לא תהא עילה לתוספת תשלום.

     51.6.2  תא בקרה

                תא בקרה עם מכסה רשת

                תא קליטה  (סעיפים 51.06.0536 , 51.06.0664 , 51.06.0668 , 51.06.0712   בכתב הכמויות).

    התאים יבוצעו עפ"י התוכניות והמפרט הכללי פרקים 51 ו-57 בעומק כמפורט בכתב הכמויות. מילוי חוזר יבוצע ב- CLSM  בהתאם לתכניות. העבודה כוללת : החפירה, החציבה, המילוי החוזר ב- CLSM, עבודות הבטון מכל הסוגים, הפלדה מכל סוג ומכל קוטר בהתאם לתכניות הבטון הרזה, הטיח, המדרגות, המפלים, החיבורים, ההסתעפויות מהמערכת הקיימת וכן כל שאר העבודות, החומרים, הציוד האביזרים והאמצעים הנדרשים לביצוע מושלם של התאים בהתאם לפרטים ולתוכניות.

בתאי קליטה כוללת העבודה גם אבן שפה מיצקת וסבכה.

התחברות תאי קליטה לקו קיים כוללת גם גילוי הקו, חפירת הקו וכל מה שנדרש לצורך חיבור מושלם בין הקולטן לבין צינור החיבור לקולטן וחיבור לתא הביקורת ככל ונדרש.

המכסים והמסגרות יהיו מברזל יציקה, מכל סוג כמפורט בכתב הכמויות.

העבודה כוללת הטבעת חותמת בתאום עם עירית אילת כולל ציון סוג התא.

במסעות אספלט המסגרת תהיה עגולה, בשטחי ריצוף ובשטחי עבודות העפר המסגרת תהיה מרובעת. התאים הסטנדרטיים יבוצעו מבטון טרומי במפעל מאושר.

בתאי בקרה בעומק מעל ל- 5.00 מ' יבצעו פודסטים (משטחי ביניים) מבטון מזוין או מפלדה מגולוונת בהתאם לתוכניות.

תאי הבקרה לניקוז יגיעו לשטח עם פתחים מוכנים מהמפעל בהתאם לתכניות.

 מדידה ותשלום

יימדד ביח' לפי סוג התא והמידות כמצוין בתוכניות.

המחיר כולל את כל העבודות המפורטות לעיל ובמפרט הכללי לרבות מכסים ואיטום.

חיבור הצינור לשוחות יימדד במסגרת סעיפי הצינורות.

51.6.3  מתקני כניסה ויציאה מבטון

מעבירי מים ומתקני כניסה ויציאה מבטון מזוין ב-30. העבודה כוללת לרבות החפירה (החציבה), המילוי החוזר בחול בשכבות בהידוק מבוקר לצפיפות 98% מהצפיפות מעבדתית הפלדה מכל סוג ומכל קוטר בהתאם לתכניות, הבטון הרזה, עב' הבטון, המצע וכל שאר העבודות החומרים והאמצעים הדרושים לביצוע מושלם של המתקנים על פי התוכנית ועל פי הוראות המפקח.

              עבודות הבטון והפלדה יבוצעו כמפורט בפרק 02 של המפרט הכללי .

              עבודות האיטום יבוצעו כמפורט בפרק 05 של המפרט הכללי .

             מדידה ותשלום

            יימדד לתשלום לפי נפח (מ"ק) כולל את כל הנדרש לביצוע מושלם של המעביר או המתקן.

         האיטום יימדד לתשלום בסעיף נפרד.

51.9      שונות

51.9.1   עבודות סימון ותמרור

            יהיו כמפורט בסעיפים 51076 במפרט הכללי.

                  תמרורי אזהרה, הוריה, מודיעין כולל עמוד ויסוד

                  התמרורים והשלטים יהיו מחזירי אור דרגה 3 מיצור חרושתי לפי ת"י מס' 2247 .

                  סוג התמרורים ומספרם בהתאם לתוכנית .

                  התמרורים ואופן הצבתם יעמדו  בדרישות משרד התחבורה.

עמודי התמרורים יהיו מצינורות פלדה מקוטר "2 ועובי דופן 3.2 מ"מ חדשים וללא

פגמים ויקבעו בתוך יסוד בטון ב- 20 במידות 50 * 50 * 35 ס"מ, מחוזקים בברזל עוגן.

תחתית היסוד תהיה בעומק 60 ס"מ לפחות מפני השוליים.

                  העמוד יהא ללא כיפה ופניו (מקום חתך הצינור) יהיו מגולוונים.

                  העמוד יהיה מפלדה מגולוונת מבפנים ומבחוץ.

                  העמודים יהיו משני סוגים:

                  גבוהים – יותקנו באופן שתחתית התמרור תהיה בגובה 2.2 מ' מפני המדרכה.

                  נמוכים – יותקנו באופן שתחתית התמרור תהיה בגובה 1.0 מ' מפני המדרכה.

החלק התחתון של העמודים עד גובה תחתית הריצוף או האספלט יצופו בביטומן חם או סיקה.

                  מדידה ותשלום

         ימדד לתשלום ביחידה והמחיר כולל אספקה, הובלה, חפירת היסוד, יציקת הבטון ,ציפוי

          החלק  התחתון של העמודים עד גובה תחתית הריצוף או האספלט בביטומן והתקנת העמוד

צביעה על פני הדרך ועל אבני השפה

יבוצע לפי המפרט הכללי סעיף 51077.

 1. צורת הסימנים תהיה לפי המפורט בהנחיות לאופן הצבת התמרורים, פרק ד'.

רוחב הסימונים כמפורט בכתב הכמויות.

אבני שפה צבעוני בשחור לבן או אדום לבן או צהוב אדום לסירוגין, באורך קטעים של 
1.0 מ'.

 

 1. הצבע יהיה מיוחד לסימון כבישים ויתאים לנדרש בת"י 935 "צבעים לסימון דרכים".

הגוון יהיה לבן, אדום, צהוב או שחור לפי הצורך. כל הצבעים יהיו עם אחריות ל-12 חודשים.

 1. הכנת פני הכביש וצביעתו יעשו כמפורט במפרט הכללי (עפ"י ת"י 934 ).

העבודות תבוצענה בריסוס.   

 1. המחיר כולל אספקת הצבע, הכנת הכביש או אבן שפה, מדידה וביצוע הצביעה.
 2. יחידת התשלום תהיה מ.א. צבע נטו, בהתאם לרוחב שבוצע.
 3. חיצים ימדדו לפי יחידה כמפורט בכתב הכמויות.
 4. צביעת שטחים תהא לפי מ"ר נטו.

 

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות

כל עבודות האספלט יבוצעו בהתאם לנדרש בפרק 51.12 שבמפרט הכללי לעבודות סלילה. לפני ביצוע ריבוד לאחר קרצוף יש להקפיד לבצע ניקוי במכונת טאטוא כביש להסרת כל האגרגטים הרופפים ושאריות האספלט שקורצף. לפני ביצוע השכבה העליונה יבוצע ריסוס מאחה.

52.1.1         ריסוס ביטומן יסוד בשיעור 0.8 – 1.2 ק"ג למ"ר  ( סעיף  52.02.0020 בכתב הכמויות )

ציפוי יסוד ייעשה מתחליב ביטומן (ללא דילול) שתכונותיו תתאמנה למפורט בתקן ת"י 161 חלק 2 טבלה מס' 3.

כמות הציפוי תהיה 0.8-1.2 ק"ג למ"ר. ציפוי בתחליבים אניוניים ירוסס לפחות יומיים אך לא יותר משבוע לפני ריבוד בשכבת אספלט, ציפוי בתחליבים קטיוניים ירוסס לפחות שלוש שעות אך לא יותר משבוע לפני ריבוד בשכבת אספלט.

בחודשי הקיץ ניתן לצמצם, באישור מנהל הפרויקט מראש ובכתב, את משך הזמן המזערי בין ריסוס הציפוי לבין הריבוד בשכבת אספלט לפחות מיום לגבי תחליבים אניוניים ולפחות משעה  לגבי תחליבים קטיוניים.

מדידה לתשלום

יימדד לתשלום לפי מ"ר בהתאם לשטח שבו בוצע ריסוס בפועל.

  52.1.2       שכבת בטון אספלט מקשרת בעובי משתנה ( סעיפים 52.01.0210 בכתב הכמויות)

שכבת בטון אספלט מקשרת בעובי משתנה תבוצע בהתחברויות לכבישים הקיימים, במקומות שצוינו בתכניות ובמקומות שיקבעו ע"י המפקח במהלך העבודה.

האגרגט יהיה דולומיט סוג א' בהתאם לסעיף 51.12.01 שבמפרט הכללי.

תכונות התערובת בהתאם לנאמר בכתב הכמויות ובהתאם לסעיף 51.12.05 עבור שכבה מקשרת סוג א'.

מדידה ותשלום

יימדד לתשלום לפי משקל (טון )  נטו עפ"י המצוין בתעודות המשלוח ובאישור המפקח.

52.1.3  מישק התחברות לאספלט (סעיף 52.02.0040 בכתב הכמויות)

מישק אנכי להתחברות בין אספלט קיים לחדש יבוצע בכל מקום בו תבוצע שכבת אספלט בצמוד לאספלט קיים. כולל חיתוך שכבת אספלט בכל עובייה באמצעות מכשור מכני וסילוק הפסולת, מריחת החתך האנכי של המישק בביטומן 80/100.

בזמן הנחת האספלט החדש יש לדאוג להידוק קפדני במקום החיבור.

 

מדידה ותשלום

יימדד לתשלום לפי אורך (מ') והמחיר כולל את כל העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה.

עבודות תשתית
כלי נגישות