מכרז פומבי מס' מ/1/2021 הקמת גן ילדים דו כיתתי – המכרז סגור

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ  מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע הקמת גן ילדים דו כיתתי ברח' כליל החורש מגרש 779 באילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.

להלן מסמכי המכרז:

חוברת מכרז – גן ילדים דו כיתתי ברובע 6 מגרש 779

כתב כמויות-גן ילדים מגרש 779

מסמך הבהרות 1