מכרז פומבי מס' מ/ 03/2023 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול פארק הטרמינל באילת

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן: "המזמינה"), באמצעות מינהלת פארק הטרמינל שבחברה (להלן המינהלת / מינהלת פארק הטרמינל), מזמינה בזאת מציעים העומדים –בתנאי הסף המפורטים להלן, להציע הצעות לאספקה, התקנה ומתן שירותי תמיכה ותחזוקה של מערכת/ות לניהול פארק הטרמינל באילת. ניהול המידע, ממשקים, תיעוד ובקרת תהליכים של פארק הטרמינל באילת ינוהלו באמצעות מערכת מידע מרכזית אחת, שתשמש כמערכת הליבה של הפארק ודרכה יופעלו שאר המערכות ואמצעי הקצה השונים הנדרשים לתפעול הפארק. כל פעילויות ההזמנה, המכר, הכרטוס והמימוש ינוהלו ויתבצעו גם בעזרת מערכת זו. תיעוד הפעילות במערכת אחודה יספק מידע רציף למינהלת הפארק וליזמים במטרה להשיא ערך לפארק, ליזמים ולחוויית המבקרים (להלן: "השירותים" ו/או "העבודות"), והכל בהתאם לתנאים המפורטים במכרז זה.

קיום מפגש ספקים – רשות

מפגש ספקים רשות ייערך ביום רביעי,  ה-17.5.23, בין השעות 13:00-15:00  באמצעות תוכנת הזום (ZOOM) למעוניינים בכך. הפגישות ייערכו עם המציעים באופן אישי. מציע אשר מעוניין להשתתף, מתבקש לפנות למזמינה בדוא"ל maya@eec.co.il או בטלפון 08-9577477  לצורך תיאום הישיבה במסגרת לוח הזמנים כאמור.

פרוטוקול מפגש שירכז את כלל הסוגיות שהועלו על-ידי המציעים השונים, ככל שיהיה, יתפרסם באתר המזמינה לאחר קיום המפגש.

דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה נדחה ליום חמישי, ה-25.5.2023 בשעה 12:00.

אין שינוי ביתר מועדי המכרז, לרבות ביחס לתוקף ערבות המכרז.

כלי נגישות