מכרז משותף עבודות פיתוח תשתיות "פטיו מדברי" מ16.2020 – המכרז סגור

עיריית אילת באמצעות החברה הכלכלית חכ"א אילת בע"מ בשיתוף עם תאגיד המים והביוב עין נטפים בע״מ מזמינים בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח, סלילה, שדרוג תשתיות מים וביוב ב"פטיו מדברי" והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.
להלן מסמכי המכרז:

מסמכי מכרז משותף פטיו מדברי

מפרט משותף מיוחד

מדברי כתב כמויות_הצעת מחיר

מכרז משותף פטיו מדברי – הודעה בדבר שינוי נוסח ערבות עבור תאגיד עין נטפים. 

מסמך הבהרות מספר 1

ערבויות הגשה מתוקנות (ללא הצמדה)

להשתתפות במפגש מציעים לחץ כאן!

צינור מים