מכרז משותף מ/6/2019 בדבר ביצוע עבודות פיתוח תשתיות, שדרוג ב"פטיו דרוקר"

עיריית אילת באמצעות החברה הכלכלית חכ"א אילת בע"מ בשיתוף עם תאגיד המים והביוב עין נטפים בע״מ מזמינים בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח, סלילה, שדרוג תשתיות מים וביוב ב"פטיו דרוקר", והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.

להלן מסמכי המכרז:

מסמכי מכרז משותף פטיו דרוקר 6.2019

מפרט טכני מכרז 6.2019

כתב כמויות מכרז 6.2019 פטיו דרוקר

נוסח ערבויות הגשה מתוקנות חכא ועין נטפים

מכתב הבהרות