מכרז משותף מ/5/2021 לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה ושדרוג תשתיות מים וביוב בשכונת יעלים (פורטונה) באילת

עיריית אילת, באמצעות החברה הכלכלית (חכ"א) אילת בע"מ ותאגיד המים והביוב עין נטפים בע״מ, מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדרוג תשתיות מים וביוב בשכונת יעלים (פורטונה) ברחובות נחושת, מכרות, תמר, שדרות התמרים, אשלג והמשעולים הפנימיים בשכונה, והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.

 

 

 

 

 

 

 

מכרז משותף מ/5/2021

 

 

לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה

ושדרוג תשתיות מים וביוב בשכונת יעלים

(פורטונה) באילת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נובמבר 2021

1.              כללי

1.1.        מסמכי

החברה והתאגיד ייקראו להלן, יחד ולחוד: "המזמין".

1.2.        מכלול העבודות, אשר יבוצעו על ידי המציע הזוכה בהתאם להוראות ההסכם, מתחלקות, לשתי קבוצות: עבודות פיתוח שיכללו גם עבודות להחזרת המצב לקדמותו, בהתאם להגדרתן בהסכם (להלן: ״עבודות הפיתוח") ועבודות מים וביוב, בהתאם להגדרתן בהסכם (להלן: ״עבודות המים והביוב״).

1.3.        המזמין יהא רשאי להורות למציע הזוכה לבצע את העבודות קטעים-קטעים/שלבים-שלבים, ובמקרה זה יוציא המזמין למציע הזוכה צו התחלת עבודה ספציפי שיכלול את תכולת העבודה הספציפית, ומשך הזמן לביצועה. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המזמין להורות למציע הזוכה לבצע את כל העבודות ו/או לבצע חלק מן העבודות במקביל, ובכל מקרה המציע הזוכה לא יהא זכאי לכל תוספת למחירי היחידה הקבועים בכתב הכמויות ו/או לתוספת זמן לתקופת הביצוע. נוסף על האמור, מובהר כי המזמין יהא רשאי להורות למציע הזוכה לבצע רק חלק מן העבודות, וזאת בין היתר, משיקולי תקציב, והמציע הזוכה לא יהא זכאי לכל תוספת ו/או שינוי של מחירי היחידה ו/או שכר החוזה.

1.4.        מובהר כי ביצוע עבודות המים והביוב מותנית בקבלת אישור הממונה על תאגידי המים והביוב ברשות המים לביצוע עבודות המים והביוב, וככל שיתקבל אישור כאמור יחולו ההוראות הבאות:

1.4.1.           המציע שיזכה יידרש להמציא ערבויות ביצוע ובדק נפרדות – האחת לטובת התאגיד, והשנייה לטובת החברה.

1.4.2.           בסיום ביצוע עבודות המים והביוב ועבודות הפיתוח ייערך סיור מסירה משותף בו ישתתפו נציגי החברה ונציגי התאגיד. במידה ומכלול העבודות יהא לשביעות רצון שני יחידי המזמין – תינתן על ידי כל אחד מהם במועד זה תעודת השלמה ותחל תקופת הבדק. הליך דומה ייערך בתום תקופת הבדק לגבי תעודות ההגמר. למען הסר מובהר כי תעודות ההשלמה והגמר יינתנו בד בבד על ידי שני יחידי המזמין, ולא תתאפשר מתן תעודת גמר לחלק מן העבודות בלבד.

1.4.3.           המציע הזוכה ימציא אישורי ביטוח נפרדים (נספח 1 (ב') לטובת התאגיד ונספח 1 (א') לטובת החברה.

1.4.4.           התאגיד יישא בתשלום עבור עבודות המים והביוב וכן בתשלום עבור עבודות הפיתוח שעניינן החזרת המצב לקדמותו וזאת בהתאם לטבלת ההעמסות המצורפת כנספח 8 להסכם.

1.4.5.           החברה תישא בתשלום עבור עבודות הפיתוח בניכוי עבודות הפיתוח שעניינן החזרת המצב לקדמותו שישולמו על ידי התאגיד בהתאם לטבלת ההעמסות המצורפת כנספח 8 להסכם.

1.4.6.           הקבלן יידרש להגיש לכל אחד מיחידי המזמין חשבון נפרד, וכל אחד מיחידי יאשר את החשבון באופן עצמאי ובלתי תלוי, וישלם את החשבון בגין עבודותיו בלבד.

1.5.        ככל שלא נכתב במפורש אחרת במסגרת ההסכם, התחייבויות החברה והתאגיד כלפי המציע הזוכה, לרבות התחייבויות החברה והתאגיד לתשלום התמורה על פי ההסכם ולרבות כל התחייבות אחרת של החברה ו/או של התאגיד כלפי המציע הזוכה, בין אם התחייבות כספית ובין אם כל התחייבות אחרת, אשר קבועה בהסכם ו/או נובעת מן ההסכם ו/או מביצועו, מחייבת את החברה לחוד ואת התאגיד לחוד, אין מדובר בחיובים שלובים.

1.6.        לחברה ולתאגיד שיקול דעת בלעדי, להורות למציע הזוכה לבצע רק חלק משלבי הביצוע, לדחות את הביצוע של שלבי ביצוע מסוימים או להחליט שלא לבצע כלל שלבי ביצוע מסוימים. למציע הזוכה לא תהיה כל דרישה ו/או טענה כלפי החברה ו/או כלפי התאגיד ו/או כלפי מי מטעמם במקרה שבו החברה ו/או התאגיד יחליטו לדחות את הביצוע של שלב ביצוע מסוים ו/או במקרה בו יחליטו שלא לבצע כלל שלב ביצוע מסוים.

1.7.        לאחר קבלת צו התחלת עבודה, על המציע הזוכה יהיה מוטל לקבל מהרשויות את כל ההיתרים והאישורים הנדרשים בהתאם לכל דין ו/או הסכם לשם תחילת ביצוע העבודות.

1.8.        יודגש כי מדובר במכלול עבודות מורכב, שמחייב עבודה בסביבה עירונית מתפקדת וכולל ביצוע בשלבים, שעבודה אחת נסמכת ותלויה בהשלמתה של עבודה אחרת ו/או בעבודות שאמורות להיות מבוצעות ע"י ובאחריות גורמים אחרים.

1.9.        תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא למן המועד שייקבע בצו התחלת עבודה, ולתקופה של ששה (6) חודשים.

1.10.     קבלן משנה לביצוע עבודות מים וביוב – המציע יהא רשאי להציג לצורך עמידה בתנאי הסף ‎2.2 ו-‎2.4 להלן קבלן משנה מטעמו (אחד בלבד, שיעמוד בשני תנאי הסף האמורים). המציע הזוכה יחויב לבצע את עבודות המים והביוב אך ורק באמצעות קבלן המשנה שיאושר במסגרת הצעתו, ולא ניתן יהא להחליף את זהות קבלן המשנה לאחר המועד להגשת הצעות, אלא במקרים חריגים בלבד ובאישור מראש ובכתב של התאגיד בלבד. אין בביצוע עבודות המים והביוב באמצעות קבלן המשנה כדי לגרוע מאחריות כלשהי של המציע הזוכה.

1.11.     יצוין כי בגוף המכרז קיימת התייחסות לתוספת מע"מ בגין החיובים ו/או התשלומים, זאת על אף שעבור עוסק מורשה הרשום בעיר אילת שעור המע"מ עומד כיום על 0%. באחריות המציע הזוכה לדאוג לקבלת הפטור האמור. מובהר כי כל עוד על פי הדין יהא עוסק מורשה הרשום באילת פטור ממע"מ ו/או שיעור המע"מ עבורו יעמוד על 0%, לא יוסיפו הצדדים לתשלומים המגיעים מהם לזוכה במכרז כל תשלום בגין מע"מ, והיה והמציע הזוכה לא ידאג לקבלת הפטור האמור, או לא יעמוד בתנאי הפטור מכל סיבה אחרת שאינה קשורה בצדדים, כי אז תשלומי המע"מ יהיו על חשבונו בלבד. אם ועד כמה שהדין בעניין המע"מ באילת ישתנה, כך שיוטל תשלום מע"מ על עוסק מורשה הרשום באילת, ישפו הצדדים את המציע הזוכה בתשלומי המע"מ שיתחייבו על פי השינוי האמור, אם יישא בהם כתוצאה מן השינוי, זאת בתנאי שעל פי הדין, לאחר שינויו כאמור, יהיו הצדדים זכאים לקזז את סכומי המע"מ שישלמו.

1.12.     מציע, ו/או מציע שבעל שליטה בו, הורשע, או הוגש נגדו כתב אישום או נחקר כחשוד והליכים אלה לא הסתיימו בזיכוי או בסגירת התיק הפלילי, והכל ביחס לעבירות של שוחד ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או הגבלים עסקיים ו/או גניבה ו/או עבירות של איכות הסביבה, לא יהא רשאי להגיש הצעה במסגרת מכרז זה, אלא אם כן פנה בבקשה מנומקת בכתב למזמין 14 (ארבעה עשר) ימים לפחות לפני המועד להגשת ההצעות תוך פירוט כל פרטי המקרה/ים, ויבקש לאפשר לו לגשת למכרז, והמזמין אישר את בקשתו.

המזמין יבחן את פרטי העניין ונסיבותיו, ויקבע, אם לאשר למציע להגיש הצעה במכרז. בהחלטתו ישקול המזמין, בין היתר, אם מדובר בעניין שיש לו השלכה עניינית לביצוע העבודות מושא מכרז זה, וזאת גם בהתייחס, בין היתר, למועד ביצוע העבירות, לחומרת העבירות המיוחסות, לשלבי ההליכים המדוברים, וכל נתון אחר שתא לו להערכתו רלוונטיות לעניין. המזמין יהא רשאי לפנות לכל גורם שהוא, לרבות למבקש, כדי לבחון את פרטי העבירות והאירועים וההליכים המצוינים בבקשה, וכל הקשור בהם, כדי לוודא ולאמת את פרטי הבקשה, או לברר פרטים נוספים בקשר אליה או בקשר למבקש. המזמין יודיע את עמדתו לפונה לא יאוחר מ-10 (עשרה) ימים לפני המועד להגשת ההצעות במכרז. במקרה ויתברר, בכל עת שהיא, כי מציע שמתקיימים לגביו תנאי סעיף זה לא פנה בבקשה ולא מסר פרטים כאמור, או כי מי שהגיש בקשה כאמור מסר פרטים מטעים או לא מסר פרטים מהותיים ביחס לבקשתו האמורה, יהא המזמין רשאי לדחות את ההצעה, ואם כבר נתקבלה – לבטל את ההתקשרות עם המציע, וזאת בין אם כבר נחתם הסכם ובין אם טרם נחתם.

מובהר בזאת כי ככל שהמזמין לא יוכל לקבל הכרעה בעניין, בין בשל אי קבלת המידע המבוקש במועד, ובין אם מכל סיבה אחרת, כי אז יכריע המזמין בעניין לאחר הגשת ההצעות ו/או בכל מועד מאוחר יותר, בהתאם לנסיבות העניין, כך שהמציע יוכל להגיש הצעה, אך בלא שיהיה בכך כדי להוות אישור מראש לאי פסילתו עקב התנאי האמור.

2.              תנאי סף

רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים המצטברים שלהלן, ואלה התנאים:

2.1.        המציע הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סווג קבלנים רשומים), התשמ״ח – 1988 בענף 200 בסיווג כספי ב-1, לפחות.

2.2.        המציע, או קבלן המשנה המוצע מטעמו לביצוע עבודות המים והביוב, הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סווג קבלנים רשומים), התשמ״ח – 1988 בענף 260 בסיווג כספי ב-1, לפחות.

2.3.        המציע הינו בעל ניסיון מוכח, בעצמו ולא באמצעות צד שלישי, בביצוע של לפחות שלוש (3) עבודות פיתוח אשר ביצוען הסתיים מ-01.01.2018 ואילך, ואשר היקף כל אחת מהן לא יפחת מ-700 אלף ₪ (שבע מאות אלף שקלים חדשים)(נומינאלי, לא כולל מע״מ), לא כולל עבודות מים וביוב.

2.4.        המציע, או קבלן המשנה המוצע מטעמו לביצוע עבודות המים והביוב, הינו בעל ניסיון מוכח, כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בביצוע של שלוש (3) עבודות תשתית מים ביוב לפחות אשר ביצוען הסתיים מ-01.01.2016 ואילך, ואשר היקף כל אחת מהן לא יפחת מ-600 אלף ₪ (נומינאלי, לא כולל מע״מ), לא כולל עבודות הפיתוח.

2.5.        למציע מחזור שנתי בהיקף שלא יפחת מ-1.5 מיליון ש׳׳ח (מיליון וחמש מאות אלף שקלים חדשים), לא כולל מע"מ, בכל שנה, וזאת בכל אחת משלוש השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו – 2018, 2019 ו-2020.

2.6.        המציע צירף להצעתו שתי ערבויות מכרז בנקאיות אוטונומיות, האחת לטובת החברה והשנייה לטובת התאגיד.

2.7.        המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי הוא מנהל ספרי חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.

להסרת ספק מובהר כי על המציע עצמו לעמוד לבדו, ולא בשיתוף עם אחרים, בכל תנאי הסף, ובכל שאר תנאי המכרז, ולא יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף או אדם אחר, לרבות חברות שלובות, חברות בנות, חברות אם, קבלני משנה, אורגנים של המציע, שותפויות וכיוצ"ב, למעט אם צוין במפורש אחרת בתנאי הסף.

3.              מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו

על המציע לצרף להצעתו את ההוכחות לעמידתו בכל תנאי הסף בלא יוצא מן הכלל, ומבלי לגרוע מכלליות הדרישה  האמורה גם:

3.1.        כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

3.2.        אישור תקף על היותו של המציע קבלן רשום בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט – 1969) המורשה לענף 200 בסיווג ב-1, לפחות.

3.3.        אישור תקף על היותו של המציע, או של קבלן משנה מטעמו, קבלן רשום בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט – 1969) המורשה לענף 260 בסיווג  ב-1, לפחות.

3.4.        אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

3.5.        מסמך כולל שיפרט את כלל ניסיונו של המציע בהתאם לדרישות הסף שבסעיף ‎2.3 לעיל, וכן פירוט של הלקוחות ופרטי אנשי הקשר בנוסח נספח ב', וכן מסמכים, אישורים, המלצות ואסמכתאות לגבי ניסיונו בעבודות מסוג זה.

3.6.        מסמך כולל שיפרט את כלל ניסיונו של המציע או של קבלן המשנה המוצע מטעמו בהתאם לדרישות הסף שבסעיף ‎2.4 לעיל, וכן פירוט של הלקוחות ופרטי אנשי הקשר בנוסח נספח ב'1, וכן מסמכים, אישורים, המלצות ואסמכתאות לגבי ניסיונו בעבודות מסוג זה.

במידה והעמידה בתנאי סף זה הנה באמצעות הצגת קבלן משנה, חובה על המציע לצרף גם כתב התחייבות חתום על ידי קבלן המשנה בנוסח נספח ב'2.

3.7.        אישור רואה חשבון של המציע המעיד כי הוא עומד בתנאי סף ‎2.5 לעיל בנוסח נספח ב'3.

3.8.        ערבויות בנקאיות אוטונומית – האחת לפקודת החברה והשניה לפקודת התאגיד – בנוסח הנדרש במסמכי המכרז בנוסח נספח ד'1 וד'2.

3.9.        קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

3.10.     כל מסמכי המכרז על נספחיו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד ולרבות פרוטוקול מפגש מציעים ו/או כל מסמך הבהרות שיישלח, אם יישלח, למשתתפי המכרז.

הצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, יהיה המזמין רשאי, אך לא חייב, לפסול אותה מטעם זה בלבד. על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ (תעודת עוסק מורשה) ובמס הכנסה (אישור על ניהול ספרים), יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.

4.              ערבות

4.1.        על המציע לצרף להצעתו שתי ערבויות בנקאיות אוטונומיות בלתי מותנות של בנק ישראלי, האחת לטובת החברה ושנייה לטובת התאגיד כאשר כל אחת מהן על סך 100,000 ₪ (מאה אלף שקלים חדשים) ובנוסח נספחים ד'1-ד'2 (להלן: "ערבויות המכרז"). תוקפן של הערבויות יהא עד ליום 20 לחודש מרץ שנת 2022 והן תוארכנה על פי דרישת המזמין.

4.2.        מבלי לפגוע בחובת המציע כאמור לעיל מובהר כי המזמין יהא רשאי, אך לא חייב, לקבל הצעה, על אף פגם בנוסח הערבות, אם שוכנע, לפי שיקול דעתו, כי התקיימו כל התנאים הבאים: א. לפגם אין משמעות כלכלית של ממש ב. הפגם אינו יוצר כל קושי ממשי בחילוט הערבות. ג. הפגם  נגרם בשוגג ובתום לב. המזמין יהא רשאי במקרה כזה, אם מצא זאת לנחוץ, לאפשר קבלת הבהרה או השלמה או תיקון לרבות מהבנק הערב.

4.3.        כל אחד מיחידי המזמין יהא רשאי לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או הוא:

4.3.1.          נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

4.3.2.          מסר לועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.

4.3.3.          חזר בו מההצעה שהגיש לאחר חלוף המועד האחרון להגשת            ההצעות.

4.3.4.          אחרי שנבחר כזוכה לא פעל לפי ההוראות המהוות תנאי לחתימת ההסכם.

4.4.        חילוט הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם מינימאלי המוערך ע"י הצדדים מראש עבור הנזקים שייגרמו למזמין עקב האמור, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין לפיצויים במקרה שיוכיח נזקים בסכום גבוה יותר, ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע הפרויקט על המציע ו/או לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.

4.5.        חילוט ערבות המכרז על ידי אחד מיחידי המזמין לא יהא בו כדי לחייב את היחיד האחר לכל פעולה שהיא, ולא יהא בכך כדי לגרוע מכל זכות אחרת/נוספת של יחיד המזמין האחר.

4.6.        המזמין ישיב את ערבויות המכרז של מציע שהצעתו נפסלה או נדחתה בסמוך לאחר ההודעה על דחייתה או פסילתה.

4.7.        ערבויות המכרז של המציע הזוכה תשוחררנה תוך 7 (שבעה) ימים מיום שיחתום המציע הזוכה על ההסכם המצורף (להלן: "ההסכם") בהתאם לדרישת המזמין, וזאת בכפוף להמצאת שתי ערבויות בנקאיות אוטונומיות ובלתי מותנות, האחת לפקודת החברה, והשנייה לטובת התאגיד, כאשר ערבות הביצוע לטובת החברה תהא בשיעור 5% (חמישה אחוזים) מכלל היקף העבודות הפיתוח וערבות הביצוע לטובת התאגיד תהא בשיעור 10% (עשרה אחוזים) מהיקף עבודות המים והביוב, בתנאים ובנוסח הקבועים בנספח 2 להסכם, וזאת להבטחת מילוי התחייבויותיו כלפי כל אחד מיחידי המזמין (להלן: "ערבויות הביצוע"). כל אחת מערבויות הביצוע תופקד בידי יחיד המזמין הרלוונטי.

4.8.        ערבויות הביצוע תשוחררנה על ידי כל אחד מיחידי המזמין בהתאם להוראות ההסכם, וכנגד מסירת שתי ערבויות בנקאיות לטיב, בדק ואחריות בשיעור 5% (חמישה אחוזים) מהסכום ששולם למציע הזוכה בפועל על ידי כל אחד מיחידי המזמין בנפרד, ובתוספת מע"מ, וזאת להבטחת קיום התחייבויות המציע הזוכה וביצוע החוזה בתקופת הבדק כלפי כל אחד מיחידי המזמין, בנוסח המצורף כנספח 2 להסכם (להלן: "ערבויות האחריות/בדק").

4.9.        מובהר בזאת כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל אף אחת מן הערבויות, בדרך של הגשת מספר  
ערבויות, גם אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות הנדרשת.

4.10.     מציע שהצעתו נתקבלה ולא יחתום על ההסכם ו/או לא ימציא ערבות ביצוע כלשהי (לחברה ו/וא לתאגיד) תוך 7 (שבעה) ימים מיום שיידרש לכך על ידי המזמין, יהא כל אחד מיחידי המזמין רשאי לחלט את סכום הערבות לטובתו, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק אשר ייגרם לו עקב כך, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של יחיד המזמין לרבות הזכות לתבוע נזקים גדולים יותר ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע העבודה על המציע ו/או לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.

4.11.     המזמין יהא רשאי להאריך את מועד הערבויות באם המועד האחרון להגשת ההצעות יידחה, בין אם בהודעה שתינתן זמן סביר בטרם הגשת ההצעות, ובין אם לאחר מכן.

5.              אופן העיון והרכישה של מסמכי המכרז

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתרי האינטרנט של התאגיד והחברה בכתובת www.eec.co.il ובכתובת http://www.ein-netafim.co.il וכן ניתן לעיין בהם במשרדי התאגיד (דרך יותם פינת רח' ארגמן) או במשרדי החברה (פארק תעשיה "אילתם", מבנה אמת"ל 2) ללא תשלום וללא זכות לצלמם טרם רכישתם.

את חוברת המכרז כאמור ניתן לרכוש מהחברה תמורת סך של 1,000 ₪, אשר לא יוחזרו בכל מקרה, במשרדי החברה, בימים א'-ה' בין השעות: 8:30-16:00, והכל החל מיום 15/11/2021.

בעת רכישת חוברת המכרז כאמור, ימסור הרוכש את פרטי המציע, כתובתו, מספרי הטלפון, הפקסימיליה והדואר האלקטרוני שבמשרדיו ושמו של איש הקשר מטעם המציע לצורך מכרז זה.

כל המסמכים שבחוברת המכרז הינם רכושו של המזמין ונועדו לצורך הגשת הצעות המציעים בלבד. המציע אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

6.              סתירות אי התאמות והבהרות

6.1.        בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם, תגבר ההוראה המיטיבה עם המזמין, לפי פירושו של המזמין ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

6.2.        ככל שלדעת המציע, קיימות במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות בכתב לחברה למייל: tiran@eec.co.il ולתאגיד במייל eli@ein-netafim.co.il באמצעות קובץ MS WORD בשפה העברית בלבד וזאת עד ליום 09/12/2021 בשעה 12:00, תוך פרוט השאלות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במכרז.

6.3.        על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור בטלפון 03-6315353 (שלוחה 4) או באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו.

6.4.        תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז, ככל שיוחלט עליהם, יינתנו על ידי החברה בלבד ויפורסמו באתרי האינטרנט של התאגיד ושל החברה. באחריות המציעים להתעדכן באתרי האינטרנט באופן שוטף עד למועד הגשת ההצעות, והמציעים יהיו מנועים ומושתקים מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעתם אודות כל עדכון ו/או הבהרה ו/או תשובה שיפורסמו באתרי האינטרנט כאמור. המזמין יהא רשאי להעביר במקביל גם תשובות באמצעות פקס ו/או מייל למציעים ואולם אין באמור כדי לגרוע מחובתם של המציעים להתעדכן באתרי האינטרנט של המזמין.

6.5.        לא התייחס המזמין לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע. מציע שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב.

6.6.        איחור בקבלת הבהרות או אי קבלתן לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת ההצעה.

7.              מפגש מציעים

7.1.        המזמין יאפשר למציעים לבחון את מהות העבודות במפגש שמטרתו ללבן שאלות אשר יתעוררו. עם זאת למידע שיימסר במפגש, או בכלל, לא יהא כל תוקף שהוא, אלא אם ועד כמה שמצא ביטויו בהבהרה בכתב שפורסמה ע"י המזמין, ולמציע לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר למידע שהוצג לפניו ו/או בקשר לנכונותו.

7.2.        המפגש יתקיים במשרדי החברה הכלכלית ביום 29/11/2021 בשעה 11:00.

7.3.        מובהר כי ההשתתפות במפגש אינה חובה אך היא מומלצת ביותר ועוד מובהר כי על המציע לצרף להצעתו וכחלק בלתי נפרד הימנה עותק מפרוטוקול מפגש המציעים ו/או ממסמכי הבהרות שישלחו, אם ישלחו, למשתתפים במכרז זה.

8.              אופן הגשת ההצעה

8.1.        על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז ולחתום בשולי כל עמוד של מסמכי המכרז, לרבות על מסמכי הבהרות ו/או על המענה לשאלות שיועלה לאתרי האינטרנט של התאגיד והחברה ו/או פרוטוקול מפגש מציעים.

8.2.        הצעת המציע, לרבות כל מסמכי המכרז החתומים על ידי המציע כאמור, וכן כל יתר המסמכים הנדרשים מאת המציע, הכל בהתאם לנדרש במסמכי המכרז תוגש בשני עותקים – עותק מקורי ועותק מצולם. שני העותקים יוכנסו לתוך מעטפה אטומה וסגורה המיועדת לכך, אשר תישא את מספר המכרז בלבד ולא יצוין על גבה שום פרט מזהה, לרבות לא שם המציע (להלן: "מעטפת ההצעה").

8.3.        המציע לא יצרף שום הסתייגויות או התניות או שינויים לגבי תנאי המכרז. עשה כן המציע לא יהא בכך כדי לחייב את המזמין והמזמין יהא רשאי לפסול את הצעתו בשל כך בלבד, ו/או להתעלם מן ההסתייגויות ו/או לדרוש תיקונן, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

8.4.        על המציע להניח את ההצעה בתיבת המכרזים של החברה בכתובת פארק התעשיה "אילתם", מבנה אמתל 2, וזאת עד ליום 20/12/2021 בשעה 15:00 בדיוק. לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתימסרנה לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל.

8.5.        הגשת ההצעה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז על נספחיו, הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג.

8.6.        המזמין לא יחזיר ולא ישפה ולא ישתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המציעים או מי מטעמם, לרבות הוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה ו/או בהשתתפות בשלב המכרז, לרבות בגין הבדיקות המוקדמות או כל הוצאות אחרות שהן.

8.7.        הצהרות והתחייבויות המציע בשלב המכרז תחייבנה את המציע הזוכה, ותהווינה חלק בלתי נפרד  מההסכם שייחתם עימו.

9.              ההצעה ואמות המידה לפיהן ייבחר המציע

9.1.        מבין ההצעות הכשירות תיבחר ההצעה שתקבל את הציון המשוקלל (C) הגבוה ביותר, וזאת מבלי לגרוע מכל סמכות או זכות של המזמין, לפי כל דין, לרבות מסמכותו לנהל מו"מ ושלא לקבל הצעה בלתי סבירה, או שלא לקבל כל הצעה שהיא.

9.2.        משקלו של הרכיב האיכותי בהצעה (A) יהא 30% נקודות מתוך הציון הסופי, ומשקלו של הרכיב הכספי בהצעה (B) יהא 70% נקודות מתוך הציון הסופי.

9.3.        בחינת הרכיב האיכותי של ההצעה (A) תעשה לפי אמות מידה אלה:

 

 

 

 

קריטריון המשנה

הניקוד המקסימאלי

היקף כספי של עבודות פיתוח תשתיות הדומות במהותן ובהיקפן לעבודות הפיתוח נשוא מכרז זה על פי מנגנון הניקוד הבא:

10 נקודות יינתנו להיקף כספי מצטבר של עד 3 מלש"ח (נומינאלי לא כולל מע"מ לא כולל עבודות מים וביוב) בשנים 2018 ואילך.

20 נקודות יינתנו להיקף כספי מצטבר מעל 3 ועד 5 מלש"ח (נומינאלי לא כולל מע"מ לא כולל עבודות מים וביוב) בשנים 2018 ואילך.

30 נקודות יינתנו למציע בעל מחזור כספי מצטבר שמעל 5 מלש"ח (נומינאלי לא כולל מע"מ לא כולל עבודות מים וביוב) בשנים 2018 ואילך.

30 נקודות

התרשמות החברה מניסיון המציע בביצוע עבודות פיתוח בעלות אופי דומה לעבודות הפיתוח נשוא מכרז זה, וזאת בהתאם לשיקול דעת מקצועי של החברה ו/או של יועצים מטעמה, לרבות על סמך חוות דעת (כתובות ו/או שיימסרו בעל פה), חקירות, המלצות, שיחות עם ממליצים וכל אמצעי אחר כפי שייראה לחברה לנכון, לרבות על פי הנתונים שיימסרו על ידי המציע, ובשים לב להיקפי ביצוע העבודות, מיקומן, מורכבותן, עמידה בלו"ז וכדו'

מובהר מפורשות כי החברה תהא רשאית להעניק ניקוד על פי התרשמותה שלה על בסיס התקשרויות קודמות שלה מול המציעים השונים.

20 נקודות

התרשמות התאגיד מניסיון המציע בביצוע עבודות מים והביוב בעלות אופי דומה לעבודות נשוא מכרז זה, וזאת בהתאם לשיקול דעת מקצועי של התאגיד ו/או של יועצים מטעמה, לרבות על סמך חוות דעת (כתובות ו/או שיימסרו בעל פה), חקירות, המלצות, שיחות עם ממליצים וכל אמצעי אחר כפי שייראה לתאגיד לנכון לרבות על פי הנתונים שיימסרו על ידי המציע, ובשים לב להיקפי ביצוע העבודות, מיקומן, מורכבותן, כמות הפרויקטים, ניסיון המציע וכדו'

מובהר מפורשות כי התאגיד יהא רשאי להעניק ניקוד על פי התרשמות שלו על בסיס התקשרויות קודמות שלו מול המציעים השונים.

10 נקודות

ביצוע עבודות הנחה/שדרוג של קווי מים (קוטר מינמאלי 110 מ"מ)  במסגרת פרויקט אחד, על פי מנגנון הניקוד הבא:

20 נקודות יינתנו לפרויקט שאורך צנרת המים (במטר) שהונח במסגרתו היה מעל 500 מ'; 10 נקודות יינתנו לפרויקט שאורך צנרת המים (במטר) שהונח במסגרתו היה למעלה מ-250 ועד 500 מ' מההיקף הנדרש במכרז זה; 5 נקודות יינתנו לפרויקט שאורך צנרת המים (במטר) שהונח במסגרתו היה למעלה מ-100 ועד 250 מטר.

20 נקודות

ביצוע עבודות הנחה/שדרוג של קווי ביוב (קוטר מינמאלי 160 מ"מ) במסגרת פרויקט אחד, על פי מנגנון הניקוד הבא:

20 נקודות יינתנו לפרויקט שאורך צנרת הביוב (במטר) שהונח במסגרתו היה מעל 400 מטר; 10 נקודות יינתנו לפרויקט שאורך צנרת הביוב (במטר) שהונח במסגרתו היה למעלה מ-200 ועד 400 מטר; 5 נקודות יינתנו לפרויקט שאורך צנרת הביוב (במטר) שהונח במסגרתו היה למעלה מ-100 ועד 200 מטר.

20 נקודות

סה"כ

100 נקודות

9.4.        להסרת ספק מובהר בזאת כי ועדת המכרזים ו/או החברה ו/או התאגיד תהיינה רשאיות לערוך בירורים לצורך ניקוד איכות המציע ולקבל המלצות ו/או התייחסויות הן ביחס לממליצים אליהם הפנה המציע, והן ביחס לכל אדם או גוף אחר הכל על פי שיקול דעתן המוחלט, ולא תהא מוטלת עליהן כל חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן הבירורים או ההתייחסויות או ההמלצות, ו/או את זהות מוסרי המידע, למציע הרלוונטי, או לכל מציע אחר, וזאת, בין היתר, לאור הצורך לשמור על אמינות המידע המתקבל, ושמירת זכויות מוסרי המידע, והמציע מקבל על עצמו תנאים אלו בעצם הגשת הצעתו.

9.5.        מבלי לפגוע באמור, ומבלי להטיל עליהם את החובה לעשות כן, החברה ו/או התאגיד יהיו רשאים, אך לא חייבים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לדרוש מכל מציע – לאחר הגשת הצעה – כל הוכחה שיראו לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו, כישוריו והאמצעים העומדים לרשותו לבצע עבודות מהסוג ובהיקף של העבודות נשוא המכרז, וכן יהיו רשאים לדרוש ראיות בדבר הרמה המקצועית של המציע, או לערוך כל בירור במקרה בו יהיה בידי המזמין מידע לפיו מתנהלת נגד המציע ו/או בעלי מניותיו ו/או דירקטורים מטעמו ו/או נושאי משרה שלו חקירה פלילית ו/או שהוגש נגדם כתב אישום ו/או שהם הורשעו במהלך חמש השנים שקדמו למועד להגשת הצעות ביחס לעבירות של שוחד ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או הגבלים עסקיים ו/או גניבה, והמציע יהיה חייב לספק למזמין את מלוא המידע להנחת דעתו.

9.6.        המזמין יהא רשאי לבדוק את אמינותו של המציע:

במסגרת זו ייבדקו גם אמינותם של בעלי שליטה, מנהלים ועובדים בכירים (במקרה שהמציע הנו תאגיד). המזמין יהא רשאי להסתייע לצורך בדיקותיו אלו באנשי מקצוע כפי שימצא לנכון, לרבות חוקרים פרטיים ורואה חשבון. מובהר כי חקירה, ככל שתתבצע, תהיה גלויה ובידיעת המציע.

9.7.        המציעים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם המזמין ו/או הממונים מטעמו שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל.

9.8.        המזמין יהא רשאי לפסול מציע במקרה בו תוצאות הבדיקות הנ"ל יעלו, כי הוא אינו עונה על איזה מהקריטריונים הנזכרים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ולרבות אם המזמין סבר כי המציע איננו בעל איתנות פיננסית ו/או שלדעתו אינו משתף פעולה באופן מלא ו/או אינו בעל יכולת מקצועית ו/או בעל ניסיון מספק.

9.9.        המזמין אינו חייב לברר פרטים אודות המציע והוא רשאי לעשות כן, במידה שיראה לנחוץ, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

9.10.     הצעה שציון האיכות הכללי שקיבלה יהיה נמוך מ-75% לא תתקבל. על אף האמור, במקרים מיוחדים, יהא המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו המקצועי, לקבל הצעה שציון האיכות שלה לא נפל מ-70% בהתחשב, בין היתר, בנתונים הבאים: גובה הציון, מספר המציעים שקיבלו ציון של 75% ומעלה וגובה הציון שקיבלו, ההפרש בין ההצעות הכספיות וההפרש בין ההצעות המשוקללות ונתונים מיוחדים של המציע או ההצעה שאינם באים לידי ביטוי בקביעת הציון.

9.11.     ציון האיכות יחושב על ידי הכפלת מספר הנקודות שקיבלה ההצעה הנבחנת 30%.

9.12.     ההצעה הכספית (B):

9.12.1.       בחוברת ב' של המכרז מוצג כתב כמויות ומחירים הכולל את כלל עבודות הפיתוח ועבודות המים והביוב נשוא המכרז.

9.12.2.       על המציעים למלא את אחוז ההנחה הכולל המוצע על ידם לביצוע העבודות בכללותן ובשלמותן עד למסירתן הסופית למזמין, ואחוז זה יחול על כלל כתב הכמויות.

9.12.3.       ככל וכתב הכמויות מופרד למבנים שונים – מובהר בזאת כי המציע לא יוכל להציע אחוז הנחה שונה לכל אחד מן המבנים, ואחוז ההנחה יהא אחד, אחיד ויחיד.

9.12.4.       לא תתקבלנה הצעות שאחוז ההנחה בהם יהא שלילי – כלומר תוספת למחיר העבודות – וכל הצעה תפורש כהנחה בלבד, ללא תלות בסימון שיירשם לצידה.

9.12.5.       אם המציע יציע "אפס" (0) ו/או לא ירשום כלום, המשמעות תהא שהוא מציע לעבוד במחירים הנקובים בכתב הכמויות ללא הנחה או תוספת.

9.12.6.       על המציע למלא את אחוז ההנחה המוצע על ידו בנספח א'. המזמין יהא רשאי לתקן כל טעות סופר ו/או טעות אריתמטית.

9.12.7.       הצעת המחיר של המציע תהא קבועה ולא יחול לגביה כל שינוי לרבות במקרה של שינוי בהיקף העבודות.

9.12.8.           ציון הרכיב הכספי של ההצעה (B) ייעשה לפי הנוסחה הבאה:

                                                 B1/B2)) X 70% = B

[B1 משמעו מחיר העבודות הכולל עבור ביצוע העבודות לאחר ניכוי ההנחה שהציע המציע הזול ביותר]

[B2 משמעו מחיר העבודות לאחר ניכוי אחוז ההנחה שהציע המציע]

9.13.     שקלול הציון הסופי (C) –

הציון הכולל של ההצעה יהא סך ציון האיכות המשוקלל וציון הרכיב הכספי המשוקלל – A + B = C

9.14.     הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז וההסכם המצורף על נספחיו, הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג, והמציע יהא מנוע מכל תביעה עתירה או טענה בהקשר זה אלא אם כן הוגשה כדין לבית המשפט זמן סביר לפני תום המועד להגשת ההצעות.

9.15.     מבלי לגרוע מזכותו על פי כל דין, מובהר בזאת כי המזמין יהא רשאי, אך לא חייב, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה עפ"י מסמכי המכרז ו/או שאינה תואמת את תנאי המכרז ו/או שתהא בה הסתייגות ו/או למחול על פגמים וסטיות כאמור אשר על פי שיקול דעתו יימצאו כפגמים שאינם מהותיים, ו/או לבקש מן המציע לתקנם בין בדרך הבהרה ו/או השלמה ו/או בדרך אחרת, ו/או לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, ו/או למסור את כל העבודות או רק חלק מהם (תוך פיצול העבודות) לבעל ההצעה הנראה לה כדאי ביותר ואפילו אם איננה ההצעה הנמוכה ביותר, ו/או לפסול כל הצעה בלתי סבירה, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. החליט המזמין להתעלם מפגם ו/או שינוי ו/או הסתייגות ו/או סטייה כאמור, תחייב ההצעה את המציע כאילו לא נכתבו הפגם ו/או השינוי ו/או ההסתייגות ו/או הסטייה, אלא אם כן החליט המזמין אחרת.

9.16.     המזמין רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל מציע – לאחר הגשת הצעה – כל הוכחה שיראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו וכישוריו ליתן שירותים מהסוג ובהיקף של השירותים נשוא המכרז, וכן יהא רשאי לדרוש ראיות בדבר כושר המימון והרמה המקצועית של המציע, ויהא רשאי שלא לקבל הצעה אם המציע לא יספק למזמין את מלוא המידע להנחת דעתו.

9.17.     אין מסירת עבודה זו מקנה למציע זכות יתר ביחס לשלבים נוספים ועבודות נוספות.

10.          חתימה על ההסכם

המציע הזוכה מתחייב לחתום על החוזה ולהמציא את כל המסמכים והערבויות כנדרש בתנאי המכרז תוך 7 (שבעה) ימים מיום שנדרש לעשות זאת ע"י המזמין. לא עמד המציע בדרישה זו, יהא המזמין רשאי למסור את העבודה להצעה הבאה בתור או לבטל את המכרז ו/או למסור העבודה לכל גורם אחר כפי שימצא לנכון. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות המזמין לתבוע כל נזק שנגרם לו בשל ההפרה כאמור לרבות חילוט הערבויות הבנקאית שניתנו ע"י המציע הזוכה.

11.          הוראות נוספות

11.1.     המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתו המלא והסופי. אם יחליט המזמין כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה, לא תהיה למציעים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.

11.2.     המזמין שומר לעצמו את הזכות לזמן את המציע לראיון אישי.

11.3.     דרישת הבהרות – המזמין יהא רשאי, אך לא חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפנות למציע בדרישה להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי המכרז, ובלבד שכל רישיון, אישור או היתר יהיו בתוקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות. לא פעל המציע בהתאם לדרישה יהא המזמין רשאי לפסול את הצעתו.

11.4.     המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע או לנקד בהתאם את איכותו של מציע אשר היה לחברה ו/או לתאגיד – כל אחד מהם לחוד – ניסיון שלילי עימו או עם גורם הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, וכן הצעתו של מציע אשר יתקבלו לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד (לרבות חוות דעת שליליות של עיריית אילת).

11.5.     להסרת ספק מובהר כי מחירי ההצעה כוללים את כל ההוצאות, המיסים, האגרות, ההיטלים וכל תשלום מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביצוע השירותים על פי תנאי המכרז וכל אלו ייחשבו ככלולים במחירי היחידה/ות שבכתב הכמויות.

11.6.     כשיר שני – המזמין יהא רשאי, אך לא חייב, לבחור במציע אשר הצעתו דורגה במקום השני כ"זוכה חלופי" (כשיר שני) ולעכב את החזרת הערבות לאותו זוכה במשך 3 (שלושה) חודשים נוספים. המזמין יהא רשאי להתקשר עם המציע שדורג במקום השני, בכל מקרה שבו ההצעה הזוכה תיפסל או שלא ייחתם הסכם עם המציע הזוכה, או אם ההסכם עימו יבוטל, וזאת אם טרם עברו 12 (שנים עשר) חודשים מיום ההודעה על הכרזת הזוכה. היה והחליטה ועדת המכרזים על בחירה בשכיר שני כזוכה, יבוא כשיר שני במקום הזוכה. אם טרם הוחזרה הערבות לכשיר השני כאמור, הוא יהא מחויב בביצוע יתרת העבודות מושא המכרז בהתאם להצעתו, ואם כבר הוחזרה לו הערבות תהא ההתקשרות עימו מותנית בהסכמתו.

11.7.     תיאום הצעות: המציע לא יתאם בשום אופן את הצעתו עם אחרים ולא יהא בשום קשר שהוא עם מציעים או מציעים בכוח במכרז זה. המציע יצרף להצעה תצהיר מטעמו בנוסח נספח א'1.

 

12.          ביטוחי המציע

12.1.     תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המזמין לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז (להלן: "דרישות הביטוח" ו/או "הוראות הביטוח" ו/או "הביטוחים", בהתאמה).

12.2.     המציע הזוכה יידרש לספק נספחי ביטוח נפרדים ספציפית לעבודות הנערכות עבור החברה (נספח 1 (א')) ולעבודות הנערכות עבוד התאגיד (נספח 1 (ב')).

12.3.     המציע הזוכה יידרש לעמוד בדרישות לעניין ביטוחים בתנאים המפורטים בסעיף 43 לנספח ה' "ההסכם" (להלן: "סעיף הביטוח") ובנספחים 1 (א') "אישור ביטוחי הקבלן לחברה"  ו – 1 (ב') להסכם "אישור ביטוחי הקבלן לתאגיד" (להלן: "אישורי ביטוחי הקבלן") ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.

12.4.     מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות לעיל, ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז והחוזה במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל.

12.5.     מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז והחוזה, ולהפקיד בידי כל אחד מיחידי המזמין לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות עבורם וכתנאי לתחילתן, את אישורי עריכת הביטוחים (נספח 1 (א') ונספח 1 (ב')) בנוסחם המקורי כשכל אחד מהם חתום כדין ובנפרד על ידי המבטח.

12.6.     בנוסף להמצאת אישור עריכת ביטוחים, כאמור, מתחייב הקבלן כי בכפוף לדרישת מי מהמזמינים בכתב, ימציא לו גם העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות.

12.7.     מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח. מובהר, כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס למי מאישור קיום הביטוחים המזמינים ביחד ו/או לחוד יתעלמו מהם והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז והחוזה.

12.8.     למען הסר ספק מובהר בזה, כי אי המצאת אישור ביטוחי הקבלן (נספחים 1 (א') ו – 1 (ב') בהתאמה) לכל אחד מיחידי המזמין, חתום כדין על ידי מבטחי המציע (בנוסחו המקורי) לרבות  הצהרת הקבלן "פטור מנזקים" (נספח 1 (ג'), חתומה כדין על ידי הקבלן (בנוסחה המקורי), המזמינים ביחד ו/או לחוד יהיו רשאים למנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע העבודות עבור מי מהם בשל אי הצגת האישור החתום כנדרש.

12.9.     בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 12.8 לעיל, מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת נספח אישור ביטוחי הקבלן (נספחים 1 (א') ו – 1 (ב') בהתאמה), כאמור בסעיף 12.8 לעיל, יהיו המזמינים ביחד ולחוד, רשאים לראות בקבלן כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של הקבלן במכרז.

12.10. יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים, אלא בחתימה וחותמת של המציע, המהווים אישור המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

13.          בעלות על המכרז ועל ההצעה

כל מסמכי המכרז הם רכושו של המזמין, הם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו ולהגשתה, ועל המציע להחזירם לתאגיד עד לתאריך הנ"ל בין אם יגיש המציע הצעה ובין אם לאו. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

14.          סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז

14.1.     ועדת המכרזים תאפשר למציעים שלא זכו במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה, כל זאת בהתאם להוראות הדין [תקנות העיריות (מכרזים), חוק חבת המכרזים וחוק חופש המידע].

14.2.     מציע הסבור כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים (להלן – החלקים הסודיים), שלדעתו אין לאפשר בהם עיון למציעים האחרים במכרז, לאחר הכרזת ועדת המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג כדלקמן:

14.2.1.       המציע יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים וסימן אותם באופן ברור וחד משמעי.

14.2.2.       מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו ועדת המכרזים כמי שהסכים ללא סייג למסירת הצעתו לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז. מציע שסימן בהצעתו את אותם חלקים סודיים, תראהו ועדת המכרזים כמי שהסכים, ללא סייג, למסירת אותם חלקים שלא זומנו כחלקים סודיים לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז.

14.2.3.       סימן המציע בהצעתו חלקים סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג, כי אותם חלקים אשר סומנו בהצעתו כחלקים סודיים מהווהים חלקים סודיים גם בהצעותיהם של המשתתפים האחרים ולפיכך, תראהו ועדת המכרזים שמי שויתר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של המציעים האחרים.

14.2.4.       למען הסר ספק יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור נתון בלעדית לועדת המכרזים, אשר תפעל בעניין זה על פי דין.

14.2.5.       החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים הסודיים בהצעה הזוכה, תיתן על כך תראה לזוכה במכרז ותאפשר לו להשיג על החלטתה בתוך פרק הזמן אשר ייקבע על ידה ובהתאם להנחיותיה.

14.2.6.       החליטה ועדת המכרזים לדחות את השגת הזוכה במכרז בדבר עיון בחלקים הסודיים שבהצעתו, תודיע על כך לזוכה במכרז טרם העמת הצעתו לעיונו של המבקש.

15.          נספחים

15.1.      פרטי המציע , הצעתו והצהרתו – נספח א'.

15.2.      הצהרה על אי תיאום מכרז – נספח א'1.

15.3.      פירוט ניסיון וממליצים להוכחת עמידה בתנאי סף 2.2- נספח ב'.

15.4.      פירוט ניסיון וממליצים להוכחת עמידה בתנאי סף 2.4- נספח ב'1.

15.5.      כתב התחייבות של קבלן המשנה – נספח ב'2.

15.6.      אישור רואה חשבון לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 2.5 – נספח ב'3.

15.7.      תצהיר שכר מינימום והעסקת עובדים זרים – נספח ג'.

15.8.      נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז לטובת החברה – נספח ד'1.

15.9.      נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז לטובת התאגיד – נספח ד'2.

15.10.   הסכם ההתקשרות על נספחיו – נספח ה'.

נספח א'

פרטי המציע, הצעתו והצהרתו

א.         פרטי המציע

שם:                                                                                ;

כתובת                                                                             ;

שם איש קשר                                                                   ;

טלפון                                                                              ;

פקסימיליה                                                                                  ;

כתובת דואר אלקטרוני                                                      ;

מספר עוסק מורשה                                   ______________;

מספר החברה                                                                   ;

פרטי חשבון הבנק                                                              .

                                                  

שמות בעלי זכות התימה במשתתף במכרז:

דוגמת חתימה

שם פרטי

שם משפחה

מספר זהות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב.         הצעת המציע

בהתאם לאמור בסעיף ‎9 לעיל, ולכתב הכמויות, הריני להודיעכם כי באם יוזמן אצלי ביצוע העבודות, להלן אחוז ההנחה המוצע על ידי לביצוע כלל העבודות:

 

%                  (במילים: ______________) הנחה.

יש להקפיד היטב על תאימות בין הכתוב בספרות במילים. כל שגיאה או שיבוש יביאו לפסילת ההצעה, אא"כ תמצא ועדת המכרזים לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למחול על כך, אם תשתכנע כי השיבוש נפל בתום לב וכי לא היה בו כדי לפגוע בעקרון השוויון.

במקרה של סתירה או אי התאמה בין הכתוב במילים לבין הכתוב במספרים תגבר ההצעה הכתובה במספרים.

ג. הצהרת המציע

אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

1.       אנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על כל טענה בדבר אי התאמה ו/או חריגה, של המכרז ו/או תנאי מתנאיו מדרישות כל דין כאמור.

2.       אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ובחוזה ונספחיו.

3.         אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

4.       הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי עד לפקיעתה בהתאם  לתנאי המכרז.

5.       ככל שההצעה מוגשת בשם תאגיד, אנו מסכימים וערבים לכך, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

6.         אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז.

 

שם מלא של מורשה החתימה:        _________      חתימת מורשה החתימה: ____________

 

שם מלא של מורשה החתימה:        _________      חתימת מורשה החתימה: ____________

 

חתימה וחותמת של המציע :

 

_____________________

 

אישור עו"ד

 

אני הח"מ, עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי ביום _________, הופיע/ה/ו לפני מר/גב' _________________, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' ___________/ המוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על ההצעה לעיל.

כן אני מאשר כי החותמים הנם מורשי חתימה של המציע וכי חתימתם מחייבת את המציע בהתאם להצעה זו ולמסמכי המכרז.

 

_______________      __________________________        ___________  _____________

    שם עורך הדין                                           כתובת                               מס' רישיון                      חתימה

נספח א'1 למכרז

תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 

אני הח"מ______________ מס' ת"ז _____________נושא משרה בחברת _____________ (שם המציע) [להלן: "החברה"] מצהיר בזאת כי:

 1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם החברה ומנהליה.
 2. אני נושא המשרה אשר אחראי בחברה להצעה המוגשת מטעם החברה במכרז זה.
 3. המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי החברה באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
 4. המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.
 5. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
 6. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.
 7. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 8. הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא  
  עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
 9. אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד מועד הגשת ההצעות .
 10. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

 

תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________

 

שם המצהיר___________ חתימת המצהיר ____________

 

אישור עו"ד

 

אני הח"מ, עו"ד _________________ שכתובתי ______________והנושא רישיון מספר ______ מאשר בזאת כי ביום________ הופיע/ה/ו לפני מר/גב' ____________________, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' ____ֹֹֹֹֹֹֹֹ______/ ֹהמוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על תצהיר זה לאחר שהבינו את משמעותה המשפטית של חתימתם.

 

_______________                  ___________                             ___________

   שם עורך הדין                               מס' רישיון                                        חתימה

 

 

 

נספח ב'

 

תצהיר המציע בדבר ניסיון מקצועי לביצוע עבודות פיתוח תשתיות + פירוט ניסיון מקצועי בדבר ביצוע עבודות פיתוח תשתיות

 

הנחיות כלליות:

 • התצהיר שלהלן יכלול פרוט ניסיון של המציע לצורך עמידתו בתנאי הסף בדבר ניסיון מקצועי מוכח בביצוע עבודות לפיתוח תשתיות במסגרת המכרז.
 • פרוט הפרויקטים בטבלה שלהלן יתייחס, לפרויקטים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיף ‎3 לתנאי המכרז. המציע יצרף להצעתו אסמכתא להוכחת אלה (אין מניעה שאותה אסמכתא תשמש למספר הוכחות):
  • מועד ההשלמה של כל אחד מהפרויקטים המוצגים על ידי המציע, כגון חשבונות סופיים מאושרים או אישורי מזמין או תעודת השלמה.
  • ההיקף הכספי של כל אחד מהפרויקטים המוצגים על ידי המציע, כגון חשבונות סופיים מאושרים או אישורי מזמין בדבר היקף כספי בפועל.
 • יודגש: הדרישות המפורטות בסעיף ‎3 לתנאי המכרז הינן דרישות סף מינימליות ולפיכך, רצוי לפרט בתצהיר את כל הנתונים הרלוונטיים, אף מעבר לניסיון המינימלי הדרוש לצורך עמידה בתנאי הסף.

 

על המציע לצרף לתצהירו זה ולטבלה שלהלן:

 

 1. אסמכתאות המעידות על נכונות הצהרתו;
 2. פירוט ניסיון המקצועי;
 3. פרופיל מקצועי.

 

 

 

 

 

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

 

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם חברת __________ ח.פ./ח.צ _____________ (להלן – המציע).

 

 1. הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלאות המצ"ב נכונים ומדויקים.

 

 1. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

 

 

 

                                                                                              _________________

                                                                                                                    חתימת המצהיר

 

א י ש ו ר

 

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

 

 

                                                                                                ___________________

                                                                                      ,עו"ד

נספח ב' – המשך

 

ריכוז הפרטים בדבר ניסיון מקצועי בביצוע עבודות פיתוח תשתיות

 

מס'

שם המזמין

תיאור האתר וכתובתו

פירוט ומהות העבודות שבוצעו

מועד תחילת וסיום העבודות

היקף כספי (לא כולל מע"מ)*

שם איש קשר במזמין + טלפון ישיר

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת היקף כספי של הפרויקטים הנזכרים לעיל צילום של ח-ן סופי / דף אחרון של חשבון סופי חתום ומאושר על ידי מזמין העבודות / ח-ן טרום סופי / אישור מזמין העבודה בדבר מועדי ביצוע והיקפי ביצוע.

 

 

נוסח המלצה מוצע לשימוש המציע – עבודות פיתוח תשתיות

 

לכבוד                                                                                                                                      

החברה הכלכלית לאילת בע"מ               

באמצעות המציע                                               

 

א.ג.נ.,                                                              

הנדון: אישור בדבר ביצוע עבודות פיתות תשתיות על ידי המציע

 

שם המזמין:                              ____________________

 

שם מנהל היחידה הרלוונטי:       ____________________

 

טלפון ליצירת קשר (חובה):         ____________________

 

 • הננו מאשרים בזה כי המציע/ה _________________________________ ביצע/ה עבורנו את הפרויקטים הבאים (מיום 1/1/2018 ואילך בלבד):

 

שם הפרויקט

פירוט העבודות

(עבודות פיתוח, תשתיות על, שצ"פים וכו')

מועד סיום ביצוע

(מסירה סופית)

היקף כספי

(לפי ח-ן סופי / טרום סופי מאושר המצ"ב)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • להלן חוות דעתנו המקצועית ביחס לעבודות המפורטות בטבלה דלעיל (*הקף/סמן בהתאם):

 

איכות העבודה

גבוהה

 

טובה מאוד

 

טובה

 

מספקת

 

עמידה בלו"ז

עומד בלו"ז

 

עומד חלקית

 

חורג מלו"ז

 

 

יחסי עבודה מול המזמין

טובים מאוד

 

טובים

 

מספקים

 

 

 

 • הננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל יש / אין (*מחק את המיותר) תביעות משפטיות תלויות ועומדות כלפינו.

 

 

פרטי החותם (שם מלא + תפקיד): _____________________

 

חתימה + חותמת: _________________________

 

חשוב: טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי המזמין בלבד (חתימה + חותמת).

 

נספח ב'1

 

פירוט ניסיון המציע או קבלן המשנה מטעמו בהתאם לתנאי סף 2.4

 

פירוט עבודות המים והביוב אותן ביצע המציע, או קבלן המשנה המוצע מטעמו, אשר ביצוען הסתיים החל מיום 01/01/2016 ואילך, ואשר כל אחת מעבודות המים והביוב היתה בהיקף של 600 אלף ₪ (נומינאלי, לא כולל מע״מ) לא כולל עבודות הפיתוח:

הפירוט מתייחס ל: מציע/קבלן משנה ___________ (נא למחוק את המיותר)

שם הגוף  המזמין

שם איש הקשר, ומספר טלפון

 תקופת ביצוע העבודות

תיאור העבודות שבוצעו

היקף כספי (לפני מע"מ)

קוטר צינור הביוב שבוצע וההיקף  שהונח במטר

קוטר צינור המים שהונח וההיקף שהונח במטר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חתימה וחותמת המציע:             _____________________________________

 

שם מורשה החתימה מטעם המציע : ___________________ ת.ז. ___________________       

 

חתימת מורשה החתימה : __________________

 

שם מורשה החתימה מטעם המציע : ____________________ ת.ז. ___________________     

 

חתימת מורשה החתימה : __________________

 

 

אישור עורך דין

 

אני הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר רשיון _________ מאשר בזה כי ביום __________________ הופיע/ה בפני גב'/מר _____________________ ת.ז. _________________ וכן גב'/מר ______________________ ת.ז. ______________ וחתמו בפני על מסמך זה. אם המציע הנו תאגיד, אני מאשר בזאת כי ההצעה נחתמה ע"י מורשי חתימה כדין של התאגיד, ובמסגרת סמכותם, באופן המחייב את התאגיד המציע בהתאם למסמך הצעה זה.

                                                                     

חתימת עורך הדין         _________________

נספח ב'2

לכבוד :

 

החברה הכלכלית לאילת בע"מ ועין נטפים בע"מ

 

א.ג.נ

הנדון: התחייבות קבלן-משנה

אנו הח"מ _________ ת.ז. __________ ו__________ ת.ז. __________ מצהירים בזאת בכתב כדלקמן:

 1. אנו מורשי החתימה של _________________ (להלן: "קבלן המשנה") ומוסמכים      לחייב את קבלן המשנה בחתימתנו.
 2. ידוע לנו כי קבלן המשנה הנו חלק מהצעת ____________ (שם המציע).
 3. בין קבלן המשנה לבין המציע נחתם הסכם במסגרתו התחייב קבלן המשנה לבצע את עבודות המים והביוב מכוח מכרז משותף מ/5/2021 שפירסמו החברה והתאגיד (להלן: "המכרז"), ואנו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות הסכם זה.
 4. אנו מתחייבים לבצע את עבודות המים והביוב מושא המכרז כקבלן משנה של המציע. דוע לנו כי כל החלפה שלנו מחייבת אישור מראש ובכתב מאת עין נטפים בע"מ וזאת תינתן מטעמים מיוחדים בלבד.
 5. הננו מצהירים כי בין קבלן המשנה לבין עין נטפים בע"מ לא יתקיים כל קשר משפטי ו/או בכלל, וכי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתהא לנו תופנה כנגד המציע בלבד, ונהיה מנועים ומושתקים מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עין נטפים בע"מ.

 

בכבוד רב,

_________

 

 

אישור רו"ח/עו"ד

 

אני הח"מ, ____________________, המשמש כעו"ד/רו"ח של _____________________________ (להלן: "קבלן המשנה"), ואני מאשר בזאת את חתימת קבלן המשנה על גבי הצעה זו, שנעשתה באמצעות מורשי החתימה שלו _________________________, נושא ת.ז. ___________, ו- _________________________, נושא ת.ז. ___________, וכי הנ"ל חתמו בפניי בהתאם למסמכי ההתאגדות של קבלן המשנה ובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל קבלן המשנה כדין ואשר אושרה כדין, וכי חתימתם מחייבת את קבלן המשנה.

 

 

 

 

 

תאריך

 

 

 

עו"ד/רו"ח

נספח ב'3

 

 

אישור רו"ח בדבר עמידת המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף 2.5

 

תאריך:_______________

 

לכבוד

 

חברת  ______________

 

 

הנדון : אישור על מחזור כספי (או כל מידע אחר המופיע בדו"חות הכספיים) לשנים 2020-2018

 

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 

 • הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת _________.

 

 • הדו"חות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______ (או לחילופין ליום____ וליום ____) בוקרו/נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו.

 

 • בהתאם לדו"חות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום_________ המחזור הכספי של חברתכם בכל אחת מהשנים 2018; 2019 ו-2020 הינו גבוה מ/שווה ל _________₪ (לפני מע"מ).

 

 

 

 

בכבוד רב,

 

__________________

רואי חשבון

 

 

 

* יודפס על גבי לוגו של משרד רואה החשבון וייחתם על ידו

נספח ג'

 

הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' ________, מורשה החתימה מטעם ________________ שמספרו ____________ (להלן: "נותן השירותים") מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

1.              הנני מצהיר, כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:

(א)      נותן השירותים ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה.

(ב)       אם נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים – ההרשעה האחרונה לא הייתה ב 3 השנים שקדמו לחתימת ההצהרה.

לעניין סעיף זה–

"בעל זיקה" – מי שנשלט על ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים הוא חבר בני אדם- גם  בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו.

"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א- 1991.

"שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968.

2.         הנני מצהיר, כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:

(א)      נותן השירותים ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום;

(ב)       נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה;

(ג)        נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

            לעניין סעיף זה –

"אמצעי שליטה", "החזקה" ו- "שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א- 1981.

            "בעל זיקה" – כל אחד מאלה:

            (1)        חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים.

            (2)        אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:

                        (א)        בעל השליטה בו;

                        (ב)        חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה;

במהותו להרכב כאמור של נותן השירותים, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של נותן השירותים;

(ג) מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה;

(3)      אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים;

"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג (31.10.02).

"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987.

"שליטה מהותית" – החזקה של 75% או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.

 

זו חתימתי וכי תוכן  הצהרתי זו אמת.

 

 

 

                 תאריך                

 

שם המצהיר + חתימה

 

 

 

אימות חתימה

 

אני הח"מ. עו"ד /רו"ח מאשר בזאת, כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ___________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

 

 

 

שם

 

חותמת וחתימה

 

תאריך

 

 

נספח ד'1

 

נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז לפקודת החברה

 

תאריך_________________                               שם המוסד הבנקאי____________________

 

 לכבוד

החברה הכלכלית (חכ"א) בע"מ

 

הנדון: כתב ערבות מס' _________

 

לפי בקשת _____________ (שם המציע) הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בסך 100,000 ₪ (מאה אלף שקלים חדשים) להבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי המכרז, מכרז מס' מ/5/2021 ע"י ______________(שם המציע).

ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך חמישה (5) ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב  כל סכום עד לסכום הנ"ל על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

ערבותנו זו בתוקף עד ליום 20 לחודש מרץ  שנת 2022 ועד בכלל.

ערבות זו ניתנת להארכה באמצעות פנייה מאת החברה הכלכלית אילת (חכ"א) בע"מ אלינו.

 

 

 

 

 

נספח ד'2

 

נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז לפקודת עין נטפים

 

תאריך_________________                               שם המוסד הבנקאי____________________

 

 לכבוד

עין נטפים  בע"מ 

 

הנדון: כתב ערבות מס' _________

 

לפי בקשת _____________ (שם המציע) הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בסך 100,000 ₪ (מאה אלף שקלים חדשים) להבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי המכרז, מכרז מס' מ/5/2021 ע"י ______________(שם המציע).

ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך חמישה (5) ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב  כל סכום עד לסכום הנ"ל על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

ערבותנו זו בתוקף עד ליום 20 לחודש מרץ  שנת 2022 ועד בכלל.

ערבות זו ניתנת להארכה באמעצות פנייה מאת עין נטפים – תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ אלינו.

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח ה'

 

הסכם

 

 

                               שנערך ונחתם באילת ביום ______ בחודש ______ שנת _____

 

 

                                

                                 בין:         החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

                                                פארק התעשייה "אילתם", מבנה אמת"ל 2, ת.ד. 1582, אילת

                                               

                                                (להלן: " החברה")

 

                                                עין נטפים בע"מ

                                                בית הארז פורום שער העיר, קומה א' ת.ד. 1200 אילת

                                               

                                                (להלן: "התאגיד")

 

                                                החברה והתאגיד ייקראו להלן: "המזמין". כל אחד מהם ייקרא "יחיד                                                         המזמין"

                                                                                          מצד אחד

 •  
 •  

לבין:     ______________________ ח.פ _____________

                        כתובת _________________________________

                        טלפון ___________ פקס _____________

                        דוא"ל ____________________________

                                               

                        (להלן: "הקבלן")

 

                                               מצד שני

 

הואיל:        והמזמין פירסם מכרז משותף מ/5/2021 לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדרוג תשתיות מים וביוב בשכונת יעלים (פורטונה) באילת  (להלן: "המכרז");

והואיל:       והקבלן, אחרי עיון ובחינה זהירה של ההסכם, על כל נספחיו, ושל שאר מסמכי המכרז, הגיש למזמין הצעה, לביצוע ומילוי כל האמור במכרז, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז;

והואיל:       וועדת המכרזים של המזמין החליטה בישיבתה מיום                            כי הצעת הקבלן תוכרז כהצעה הזוכה במכרז ;

והואיל:       והצדדים מעוניינים לעגן את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;

 

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1.              מבוא, נספחים וכותרות

1.1.        המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2.        כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנות ההסכם.

 

2.              הגדרות

בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש או המשמעות המפורטים לצדם, אלא אם הקשר הדברים מחייב משמעות אחרת:

2.1.        החברה: החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ.

2.2.        העירייה: עיריית אילת.

2.3.        התאגיד: עין נטפים בע"מ.

2.4.        המזמין: החברה והתאגיד.

2.5.        הקבלן: המציע שזכה במכרז, לרבות נציגיו של הקבלן (כולל קבלני המשנה מטעמו), עובדיו, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, יועצים ומתכננים מקצועיים, ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או בשבילו לאחר שקיבל אישור מפורש בכתב מאת המהנדס המשמש כקבלן משנה לפי חוזה זה בביצוע המבנה.

2.6.        האתר: שכונת יעלים ברחובות המסילות, "רחבת סוף העולם" והמשעולים הפנימיים בעיר אילת וכן המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצעו העבודות, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.

2.7.        מסמכי החוזה: כל מסמכי מכרז פומבי משותף מ/5/2021 על כל נספחיהם, בין שצורפו ובין שלא צורפו, לרבות מפרטים, שרטוטים, תוכניות, הודעות לקבלנים, מסמכי הבהרות, וכן הצעת הקבלן, על כל נספחיה, וכן כל מסמך מכל מין ו/או סוג שהוא שיצורף לחוזה בעתיד.

2.8.        הודעות למציעים ומסמכי ההבהרות: מסמך שהוצא לפני הגשת ההצעות, בין ביוזמת המזמין, בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בעקבות שאלות הבהרה של המשתתפים במכרז, אשר מבהיר ו/או משנה ו/או מתקן את מסמכי המכרז.

2.9.        המהנדס: מהנדס החברה ומהנדס התאגיד או מי מטעמם.

2.10.    עבודות הפיתוח: עבודות עפר, עבודות הכנה ופירוק, מצעים, עבודות אספלט וסלילה, עבודות צביעה ותמרור, אבני שפה, ריצופים ומדרגות, ריהוט רחוב ועבודות שונות וכן עבודות השקייה, הכל בהתאם לתכניות ולמפרט.

2.11.    עבודות המים והביוב: הנחת קווי מים וביוב, קו מים זמני לפי הנחיות המפקח, חידוש החיבורים לרשת המים והביוב העירונית, חיבורי בתים וביטול מערכות מקבילות ו/או קיימות ו/או ישנות בהתאם להנחיות המנהלת והמפקח והכל בהתאם לתוכניות ולמפרט.

2.12.    העבודות: עבודות הפיתוח ועבודות המים והביוב, לרבות כל העבודות, הפעולות, ההתחייבויות והמחויבויות שעל הקבלן לבצע על פי האמור במסמכי המכרז/חוזה זה, על נספחיהם, בין אם הם מפורשים ובין אם לאו.

2.13.    המפקח: אדם או תאגיד שמונה ע"י החברה והתאגיד לפקח על עבודות הפיתוח ועבודות המים והביוב על כל מכלוליהן. שם המפקח יועבר לידיעת הקבלן. למפקח אין סמכות להתחייבות כספית.   

2.14.    המנהל: מי שמונה על ידי כל אחד מיחידי המזמין כמנהל הפרויקט.

2.15.    שכר החוזה: הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע "העבודות" לרבות כל תוספת שתתווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.

2.16.    "מחירון דקל" – מחירון דקל לעבודות בנין ותשתית (עבודות קבלניות) כפי שהתפרסם במועד פרסום המכרז בתוספת אילת ובניכוי 20% הנחה וללא תוספת קבלן ראשי. למען הסר כל ספק תעריפי מחירון דקל יהיו קבועים לכל אורך תקופת המכרז .

2.17.    חוק הפרשנות, התשמ"א-1981, יחול על החוזה, כאשר לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.

2.18.    לצורך פרשנות חוזה זה, לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין לראות בעובדה כי מסמכי המכרז/חוזה הוכנו על ידי המזמין ככלי עזר כלשהו בפרשנותם. כמו כן, כותרות הסעיפים ו/או סעיפי המשנה בחוזה זה נועדו אך ורק לנוחיות בלבד ואין להן נפקות כלשהי בפרשנות החוזה.

3.              הצהרות והתחייבויות הקבלן

3.1.        כי הוא בעל ידע, ניסיון, מומחיות ומיומנות והיכולת הדרושים לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה בהיקף, ברמה, בשיטה, באופן ובאיכות הקבועים בהסכם זה.

3.2.        כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות לצורך הגשת הצעתו ויכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, לרבות סיור באתר, למידת מיקומם של הדרכים והעזרים שבשטח, למידת תשתיות המים וביוב וכל תשתית אחרת/נוספת, על קרקעית ותת קרקעית, והיכרות עם תנאי העבודה הספציפיים והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי המזמין בקשר עם כך.

3.3.        כי הוא מעסיק ו/או כי יש בידו להשיג ולהעסיק את כוח האדם הנדרש על פי תנאי הסף והמפרט הכללי המיוחד, בהכשרה, ברמה האישית ובכמות הדרושים לשם ביצוע העבודות בהיקף, ברמה, בשיטה, בתנאים ובאופן הקבועים בהסכם זה.

3.4.        כי ידאג להעביר לעובדיו ו/או לעובדים מטעמו הכשרה מלאה בנושא בטיחות וגהות ולא יעסיק עובדים אשר לא עברו הכשרה מתאימה.

3.5.        כי בבעלותו הכלים, הציוד והאמצעים הדרושים לשם ביצוע העבודות בהיקף ובכמויות הנדרשות על פי הסכם זה על כלל נספחיו, לרבות המפרט הכללי המיוחד.

3.6.        כי במועד חתימת הסכם זה יש בידיו את האישורים כדלקמן, כי במהלך כל תקופת הסכם זה ו/או התקופה המוארכת, לפי העניין, ידאג כי יהיו בידיו אישורים אלו תקפים, וכי הוא יציגם מפעם לפעם בפני התאגיד לפי דרישתו:

                                                          א.       אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו – 1976.

                                                           ב.       אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ.

                                                           ג.        אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי הקבלן מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם להוראות הדין.

3.7.        כי לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו ו/או נגד עובד מעובדיו ו/או נגד כל מי שפועל ו/או יפעל מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע עבודות עפ"י הסכם זה, כתב אישום לבית המשפט בגין עבירה שיש עמה קלון.

3.8.        כי למיטב ידיעתו לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב תביעה בגין עבירה לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א – 1991 בשנה שקדמה למועד חתימת הסכם זה.

3.9.        כי אין בחתימתו על הסכם זה ובביצועו משום הפרה כלשהי בדרך של מעשה ו/או מחדל, של כל הסכם אשר הקבלן מהווה צד לו ו/או של כל דין אשר הקבלן מחויב ו/או כפוף לו.

3.10.    הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים להגיש את כל המסמכים, הרישומים והטפסים ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות לפי הדין החל.

3.11.    הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים, כי הוא יקיים את כל הוראות הדין החלות ביחס למתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מסים ואגרות.

3.12.    כי יבצע את כל התחייבויותיו במקצוענות ובמיומנות נאותה, בקפדנות וביעילות, הכל לשביעות רצונו המלאה של המזמין.

3.13.    הקבלן מצהיר ומתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז וההסכם בהתאם להוראות כל דין, ולרבות בהתאם למפרטים הכלליים והמיוחדים, להנחיות, לכללים, לאמות מידה ולהוראות רשות המים ו/או הממונה על תאגידי המים והביוב (הן משפטיות והן הנדסיות).

3.14.    הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי הוא הקבלן הראשי של העבודה, והוא יבצע את העבודות תוך שמירה מוחלטת על כל הוראות הבטיחות, ותוך עמידה בכל כללי וחוקי הבטיחות בעבודה בשים לב למהות העבודות נשוא ההסכם.

3.15.    הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל תו תקן ישראלי שקיים.

3.16.    הקבלן מתחייב כי ככל שהוצג על ידו במסגרת הצעתו למכרז קבלן משנה לביצוע עבודות המים והביוב, הוא מתחייב לבצע את עבודות המים והביוב באמצעות קבלן המשנה שאושר בלבד, והוא לא יהא רשאי להחליפו אלא מטעמים מיוחדים בלבד ובאישור מראש ובכתב מאת התאגיד, הן לגבי עצם ההחלפה והן לגבי זהות המחליף.

4.              סמכויות המהנדס

4.1.        סמכות שנתייחדה או פעולה שרשאי או חייב המפקח לעשותה על פי חוזה זה, אינן גורעות מזכויותיהם של המהנדס או ב"כ להשתמש באותה הסמכות או לעשות אותה פעולה.

4.2.        סמכות שנתייחדה או פעולה שרשאי או חייב ב"כ המהנדס לעשותה לפי חוזה זה, אינן גורעות מזכויותיו של המהנדס להשתמש באותה הסמכות או לעשות את אותה הפעולה.

5.              תפקידיו וסמכויותיו של המפקח וניהול יומן

5.1.        המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי הוא  לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המהנדס ואת הוראותיו הוא.

5.2.        הוראות המפקח, בכפוף לאמור בחוזה זה, תחייבנה את  הקבלן.

5.3.        הקבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתר העבודות ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים מוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע החוזה.

5.4.        אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח ו/או למהנדס  על ביצוע העבודה עפ"י חוזה זה אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן.

5.5.        הפיקוח הנ"ל לא יטיל על המזמין ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי ולא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי מלוא מסמכי החוזה.

5.6.        הקבלן ינהל יומן עבודה ובנוסף אף ידרש לנהל יומן עבודה דיגיטלי על גבי תוכנת ניהול פרויקטים בצרוף תמונות, היה ויידרש לעשות כן (להלן: "היומן"), שבו ירשמו מדי יום ביומו פרטים המשקפים לדעתו את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות. מובהר כי בגין ניהול יומן עבודה דיגיטלי לא יהא הזכאי הקבלן לתוספת תמורה.

5.7.        היומן ייחתם כל יום על ידי המפקח והעתק חתום מהרישומים יימסר  לקבלן או לבא כוחו המוסמך אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו, תוך 7 (שבעה) ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן.

5.8.        הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את המזמין.

5.9.        לא הודיעו הצדדים או באי-כוחם המוסמכים על הסתייגות כאמור, רואים אותם כאילו אישרו נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

5.10.    רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.

5.11.    היומן יהא בבעלות המזמין.

6.              איסור הסבת החוזה

6.1.        אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, את ביצוע העבודות או כל חלק מהן, את התחייבויותיו על פי חוזה זה וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין מראש בכתב.

6.2.        אין הקבלן רשאי למסור את ביצוען של העבודות, כולן או מקצתן, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. הודיע הקבלן למנהל בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהוא מהעבודה לקבלן משנה, שיצוין בהודעה, יודיע המנהל לקבלן בכתב תוך זמן סביר על הסכמתו או התנגדותו לכך. על אף האמור מובהר כי הוראה זו לא תחול לגבי קבלן משנה אשר הוצג על ידי הקבלן במסגרת הצעתו למכרז, אם וככל שהוצג, והוא אושר על ידי המזמין במסגרת הצעת הקבלן למכרז.

6.3.        נתן המזמין את הסכמתו במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי-מעשה של כל מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.

6.4.        האמור לעיל לא יחול לגבי קבלן משנה לעבודות מים וביוב אשר הוצג על ידי הקבלן במסגרת הצעתו למכרז, אם וככל שהוצע כזה, ולגבי קבלן משנה זה לא יהא רשאי הקבלן להחליפו אלא מטעמים מיוחדים בלבד, ובאישור מראש ובכתב של התאגיד הן לגבי עצם ההחלפה והן לגבי זהות המחליף.

6.5.         הקבלן מצהיר בזה, כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט- 1969 בענפים ובסיווגים הכספיים כנדרש במכרז, ומתחייב לא למסור לקבלני משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר לעבודה או חלק ממנה אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות החוק האמור. הקבלן מתחייב כי קבלן המשנה שהוצג על ידו במסגרת הצעתו למכרז, אם וככל שהוצג, אוחז בסיווג קבלני מתאים (הן בענף המתאים והן בסיווג המתאים) וכי במשך כל תקופת העבודות יהא רשום ברשם הקבלנים ככזה.

6.6.        במידה והקבלן הינו תאגיד, הוא מתחייב בזאת, כי לאחר מועד חתימת חוזה זה על ידו הוא לא יעביר מניות בתאגיד ו/או לא יצרף אליו בעלי מניות חדשים אשר יחזיקו במניות שמקנות זכות ליותר מ-25% מהדיבידנדים או מזכויות ההצבעה באסיפות בעלי המניות, או המקנות זכות למנות רבע או יותר מהדירקטורים בתאגיד, אלא אם קיבל הקבלן הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב.

7.              היקף החוזה

7.1.        הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות המצאת כוח-אדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

7.2.        המזמין שומר לעצמה את הזכות להזמין מהקבלן עבודות או פעולות נוספות אשר יתברר כי יש לדעת המזמין צורך לבצעם בהקשר לביצוע העבודות נשוא חוזה זה, אם נוכח דחיפות ביצוע אותן עבודות ואם מכל טעם אחר והתמורה תחשב ועפ"י מחירי יחידה המפורטים בכתב הכמויות או בהתאם להוראות חוזה זה ביחס להערכת שינויים / עבודות חריגות.

7.3.        מובהר בזאת כי הזמנת עבודות נוספות על ידי החברה יחייבו אותה בלבד, והזמנת עבודות נוספות על ידי התאגיד יחייבו את התאגיד בלבד.

7.4.        לא נמצא מחיר יחידה בכתב הכמויות התמורה הנוספת תיקבע על פי מחירון דקל (כהגדרתו לעיל לרבות אחוז ההנחה).

7.5.        המזמין שומר לעצמו את הזכות להקטין או להגדיל את היקף העבודות בהתאם להוראות כל דין ונהליו, וזאת מבלי שהדבר יקנה לקבלן זכות לשינוי המחיר שהוצע על ידו בהצעתו למכרז.

8.              סתירות במסמכים, הוראות מילואים וסדרי עדיפויות בין המסמכים

8.1.        בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה במסמך אחר מהמסמכים המהווים את החוזה או המכרז שמכוחו נחתם הסכם זה, תגבר ההוראה הבאה להוסיף על זכויות המזמין, לפי שיקול דעת המזמין.

8.2.        גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנה או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה – יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך – בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.

8.3.        רשאי המנהל, וכן המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך ביצוע העבודה, הוראות – לרבות תכניות לפי הצורך – לביצוע העבודה.

8.4.        סדר העדיפויות בין מסמכי החוזה/מכרז – לצורך ביצוע העבודה – הינו כדלקמן:

8.4.1.                       דרישות הדין והרשויות המוסמכות, כולל תכנית המתאר.

8.4.2.                       תוכניות לביצוע.

8.4.3.                       הוראות החוזה, כולל תנאי המכרז והמפרטים הטכניים.

8.4.4.                       הצעת הקבלן.

8.5.        בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט הטכני המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות – לעניין התשלום – יהא כדלהלן:

8.5.1.                       מדידה בפועל שאושרה על ידי המפקח;

8.5.2.                       כתב הכמויות;

8.5.3.                       אופני מדידה מיוחדים;

8.5.4.                       מפרט טכני מיוחד;

8.5.5.                       תכניות;

8.5.6.                       מפרט כללי;

8.5.7.                       תנאי החוזה.

8.6.        בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה דו משמעות בין המסמכים הטכניים לבין עצמם, יכריע המהנדס לפי שיקול דעתו בשאלת העדיפות והקבלן ינהג לפי הוראותיו.

9.              אספקת תכניות

9.1.        הדיסק עליו התוכניות וכל המסמכים האחרים בקשר לו, הם רכושו וקניינו הבלעדי של המזמין ואסור לקבלן להעתיקם או להשתמש בהם, כולם או מקצתם, אלא למטרת ההסכם ולביצוע העבודות בלבד. המזמין יספק לקבלן לצורך ביצוע העבודות דיסק עליו התוכניות, והקבלן יידרש להדפיס העתקים של התוכניות במספר הדרוש כראות עיניו.

9.2.        הקבלן יודיע למפקח על התוכניות, תוכניות העבודה, וההוראות הדרושות, או שיידרשו, לביצוע העבודות בזמן ובאופן שהדבר לא יפריע למהלך התקין של ביצוע העבודות ולא יגרום לאיחור או עיכוב בגמר העבודות והשלמתן.

9.3.        העתקים מכל מסמך, המהווה חלק מהחוזה, יוחזק על ידי הקבלן במקום העבודות, והמהנדס, המפקח וכל אדם שהורשה על ידיהם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.

10.          ביצוע העבודה לשביעות רצון המנהל והמפקח

הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של המנהל והמפקח וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המנהל ושל המפקח, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן  מפורטות בחוזה.

11.          ויתור על הודעה נוטריונית והודעות

11.1.    שני הצדדים מוותרים בזאת על הצורך בשליחת התראות או הודעות נוטריוניות ועצם הפרת החוזה או אי קיומו או אי קיום כל תנאי הימנו ישמשו במקום התראה או הודעה כזאת.

11.2.    כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד  השני המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום, דינה כדין הודעה שנמסרה ביד, כעבור 48 שעות מזמן מסירתה בדואר.

 

12.          תאור האתר

12.1.    העבודות תתבצענה בשכונת יעלים באילת ברחובות נחושת, מכרות, תמר, אשלג, שדרות התמרים, רחבת " פרטונה" והמשעולים הפנימיים להלן: "האתר").

12.2.    הקבלן מצהיר כי הוא ראה ובדק את האתר המיועד וסביבתו, לרבות מצבו הפיסי והמשפטי, וכן, כי הוא בדק את מצב ותנאי הקרקע והתשתיות הקיימות באתר, ומצא אותם מתאימים לצרכיו ולמטרותיו.

12.3.    מובהר בזאת למען הסר ספק, כי לקבלן אין ולא תהיינה זכויות קנייניות כלשהן באתר ו/או במתקנים, לרבות זכויות מכח חוק הגנת הדייר-1972 ו/או כל חוק אחר שיבוא במקומו. מעמדו של הקבלן יהיה כשל בר רשות בלבד, וכל עוד רשות זו ניתנת על ידי המזמין.

12.4.    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאת, כי עם העמדת האתר לרשות הקבלן, הופך זה להיות האחראי הבלעדי לכל מעשה ומחדל בשטח האתר, לרבות ניקיון האתר.

12.5.    במידה ויידרש הקבלן במהלך עבודתו לשטח התארגנות וזאת על פי קביעת המהנדס, על הקבלן לתאם את קבלת שטח ההתארגנות מול גורמי המזמין השונים כולל ביצוע התאומים הנדרשים בגין זאת.  ללא שטח התארגנות לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות אלא אם התקבלה הוראה אחרת בכתב ע"י המהנדס. בסיום העבודה על הקבלן להחזיר שטח זה לידי בעליו נקי וללא כל מפגעים. הקבלן מתחייב לפנות את שטח ההתארגנות תוך 10 (עשרה) ימים מקבלה ראשונית של העבודות או על פי הוראת המפקח. למען הסר כל ספק כל העלויות הכרוכות בשטח ההתארגנות כלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות ואין הקבלן רשאי לקבל כל תמורה נוספת בגינן.

12.6.    ידוע לקבלן שהעבודות תתבצענה באזור הכולל תשתיות רבות, על קרקעיוות ותת קרקעיות, וכי באחריותו התיאום המלא בין כל התשתיות ומניעת כל פגיעה בהן.

13.          בדיקות מוקדמות

13.1.    הקבלן מאשר כי ערך לפני הגשת הצעתו למכרז, בדיקות של האתר וסביבתו, את טיב הקרקע, את דרכי הגישה לאתר, את מיקומן של מערכות תשתית באתר ובסמוך לו והחיבורים אליהן, ואת כל יתר הגורמים והנסיבות העשויים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז ו/או החוזה.

13.2.    הקבלן מצהיר, כי ידוע לו מיקומו של האתר. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים לשמירה על האתר ביום ובלילה וחלה עליו האחריות לכל פגיעה ברכוש ובנפש. לא תוכר שום תביעה בגין הפרעות, פגיעות, התנגדויות הן כספיות והן להארכת לוח הזמנים שנקבע במכרז, ולא תשולם לקבלן כל תמורה אחרת/נוספת בגין ביצוע דרכי גישה לאתר.

13.3.    הקבלן מצהיר, כי הביא בחשבון שהעבודות תבוצענה בסמוך לשטחים בהם קיימים צנרת, תאי ביקורת, שוחות, תשתיות חשמל וטלפון, וכן תשתיות על ו/או צמודות ומערכות ומתקנים נוספים, הן מעל הקרקע והן מתחתיה.

13.4.    לא תוכר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מאי לימוד ו/או מהערכה בלתי נכונה של כל  האמור לעיל על ידי הקבלן.

13.5.    ידוע לקבלן כי אספקת מים, חשמל, הסדרי תנועה זמנים, אביזרי בטיחות, גידור האתר וכל הנדרש באתר ו/או על פי דין ו/או על פי דרישת הרשויות המוסמכות לצורכי ביצוע העבודה יהיה על חשבון ובאחריות הקבלן.

 

14.          תאור העבודות

14.1.    הקבלן יידרש, באחריותו הבלעדית ועל חשבונו, לבצע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, ושדרוג תשתיות מים וביוב.

תיאור מפורט של העבודות קיים במפרט המיוחד, והוא גובר על כל תיאור בהסכם זה.

14.2.    מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יכללו מחויבויות הקבלן במסגרת ההסכם, בין היתר את המחויבויות הבאות:

14.2.1.       ביצוע תיאום תשתיות מול כל הגורמים הרלוונטיים והסדרי תנועה.

14.2.2.       הקבלן יקים עד 5 (חמישה) ימים לאחר קבלת "צו התחלת העבודה", שני שלטים על חשבונו משני צידי אתר העבודות. השלט יכלול את כל המידע הנדרש באותה עת על ידי המזמין, לרבות סוג הפרויקט, פרטי המזמין והמבצע, והכול בהתאם לדוגמא והנחיות שימסור המפקח. מובהר בזאת כי באחריות הקבלן לקבל מאת הגופים המוסמכים אישור בדבר הצבת השלטים, והוא יהא רשאי להניחם רק לאחר שקיבל אישור מראש ובכתב לכיתוב השלט מהמזמין. מידות כל שלט יהיו 2X3 מטר, או כפי שיונחה ע"י המפקח והם יוקמו על גבי קוסטרוקציה מתאימה על פי דין ו/או על פי הנחיות המפקח, כולל תמיכות נדרשות. הקבלן יתקין את השלטים למשך כל תקופת ביצוע העבודות והוא יהא אחראי לפנות את השלטים ולהחזיר את השטח למצבו הקודם תוך 10 ימים מקבלה ראשונית של העבודות.

15.          תקופת החוזה

15.1       תקופת החוזה תחל במועד הנקוב בצו התחלת עבודה, ולתקופה של שמונה

15.2        

15.3        (8) חודשים. צו התחלת העבודות ייחתם על ידי כל אחד מיחידי המזמין. רק צו שייחתם על ידי שני יחידי המזמין יהווה צו התחלת עבודות כמשמעותו בהסכם זה.

15.4       צו התחלת העבודה כולל את הזמן הנדרש לקבלן לבצע את כל התיאומים ולקבל את כל ההיתרים והאישורים הדרושים עפ"י דין לשם ביצוע העבודה מן הרשויות השונות.

15.5       מובהר בזאת כי כל עיכוב שהוא בהשגת האישורים לא יקנה לקבלן כל זכות לחרוג מהמועד הנקוב בסעיף 15.1 לעיל כמועד לסיום העבודות,מסירתן לאישור המפקח, וקבלתן על ידי כל אחד מיחידי המזמין.

15.6       למען הסר כל ספק כל עלות הקשורה בהשגת האישורים הינה על חשבון הקבלן וכלולה במחירי היחידה השונים המפורטים בכתב הכמויות.

15.7       לפי דרישת המפקח, ימציא לו הקבלן רשיונות ואישורים כאמור לפני תחילת ביצוע העבודות, וכן ימציא, לפי דרישתו של המפקח, כל אישור בכתב מאת כל רשות מוסמכת על התאמת העבודות לדרישות כל דין או להוראותיה של אותה רשות.

15.8       המזמין יהא רשאי להורות לקבלן להמציא הצעה ללוח זמנים מפורט, והקבלן יבצע זאת לא יאוחר מחמישה ימים מן המועד בו ניתנה לו הוראת המזמין כאמור. במקרה זה יבחן המפקח את לוח הזמנים והוא יהא רשאי לאשרו בחלקו או במלואו. לא אושר לוח הזמנים במלואו או בחלקו – יגיש הקבלן בתוך יומיים לוח הזמנים מתוקן על פי הנחיות המפקח. לא הגיש הקבלן לוח זמנים מתוקן כאמור, יערוך המפקח לוח זמנים מפורט וזה יחייב את הקבלן. הקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה עקב כך.

15.9       פיגור בלוח הזמנים יגרור אחריו תשלום פיצוי מוסכם בגובה 3,000 ₪ (שלושת אלפים שקלים חדשים) בגין כל יום איחור. כל אחד מיחידי המזמין יהא רשאי לנכות מחצית מסכום הפיצוי המוסכם מן התמורה המגיעה לקבלן מכל אחד מיחידי המזמין.  

 

 

16.          שינוי קצב העבודה

16.1       החליט המפקח כי קצב העבודה איטי מכדי להבטיח את השלמת העבודות בזמן הקבוע, או תוך תקופת הארכה שניתנה להשלמתה – יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד בכל האמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודה תוך זמן או תוך הארכה שנקבעה ע"י המפקח. מובהר בזאת כי הקבלן בלבד יישא בעלות האמצעים הנדרשים לעמידה בקצב העבודה שנדרש ע"י המפקח.

16.2       סבר המפקח כי האמצעים שנקט בהם הקבלן אינם מספיקים בכדי להבטיח את השלמת העבודות בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתה – יורה המפקח לקבלן בכתב על האמצעים שלדעתו יש לנקוט בהם, לרבות הגדלת כמות המשמרות ו/או ביצוע עבודות במקביל ו/או שימוש בציוד מכני שונה, והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים. מובהר בזאת כי הקבלן בלבד יישא בעלות אמצעים אלו.

16.3       לא מילא הקבלן את התחייבותו כאמור, רשאי המזמין לבצע את העבודות כולן או מקצתן, ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון הקבלן, והקבלן יישא בכל ההוצאות האמורות, בתוספת סך של 15% מההוצאות שייחשבו כהוצאות משרדיות. לצורך סעיף קטן זה תהיה למזמין זכות מלאה להשתמש בכל הציוד, המתקנים ובחומרים שנמצאים באתר, וזאת ללא תשלום תמורה כלשהי לקבלן בגין שימוש זה.

16.4       אם יהיה צורך לדעת המפקח, בכל זמן שהוא, לסיים את העבודה מוקדם מכפי שנקבע בצו התחלת העבודות, יפנה המפקח אל הקבלן בכתב, יפרט את השינוי הנדרש במתכונת העבודה ומספר הימים בהם נדרש הקבלן להקדים את מועד הסיום לעומת המועד המתוכנן. הקבלן יגיש למפקח מסמך שבו תפורט העלות הנוספת שיסב לו השינוי בצירוף ניתוח מחירים. המפקח יבחן את ניתוח המחירים ויגיש למהנדס את חוות דעתו המפורטת הכוללת את תוספת המחיר הראויה לדעתו בהתאם לנתונים שהובאו לו ע"י הקבלן. המהנדס יקבע את גובה התוספת שתאושר לפי שיקול דעתו, וקביעה זו תהיה סופית. המהנדס יגיש לקבלן הוראה בכתב חתומה על ידו, בה מאושרת תוספת המחיר שקבע. הקבלן יפעל כאמור בהוראה, וייערך לסיים את העבודה במתכונת שנקבעה בהוראה האמורה.

16.5       על אף האמור בכל מקום אחר, חייב הקבלן, באם ידרשו זאת המהנדס ו/או המפקח, לדחות כל עבודה או חלק ממנה, אשר לפי דעתו של המהנדס, רצוי לדחותה לזמן אחר. דחיית העבודה ו/או חלק ממנה לא תהווה עילה לתשלום תוספת ו/או פיצוי לקבלן.

17.          הפסקת העבודה

17.1.    הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב מאת המהנדס, בהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה, ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו על ידי המהנדס הוראה בכתב על כך.

17.2.    הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו בגין הפסקת עבודה לתקופה שאינה עולה על 90 (תשעים) יום רצופים גם אם מדובר במספר הפסקות עבודה שכל אחת מהן לא עולה על 90 (תשעים) ימים רצופים.

17.3.    נגרמה הפסקת העבודה, לדעת המנהל, באשמת הקבלן, תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה על הקבלן.

17.4.    הופסק ביצוע העבודה כולה או חלקה, לצמיתות, אחרי שניתן על ידי המזמין צו התחלת עבודה, והקבלן החל בביצוע העבודות למעשה, יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבור העבודה שביצע בפועל בלבד ולפי המחיר שהוצע על ידו. ביצע הקבלן רק חלק מן העבודה הנקובה בסעיף למדידה הצעת המחיר – יהיה זכאי לתשלום חלק יחסי מן המחיר שננקב למדידה בהצעת המחיר. מלבד האמור לא יהא הקבלן לכל תשלום בגין תקופת הפסקת העבודה, לרבות לא בשל בטלת ציוד או כלים או כוח אדם ו/או כל פיצוי ו/או שיפוי אחרים.

17.5.    נגרמה הפסקת ביצוע העבודה, כאמור לעיל באשמת הקבלן – לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהו.

17.6.    תשלום כאמור בסעיף קטן 17.4 לעיל ישולם לקבלן תוך 60 (ששים) יום מיום שבו ניתנה לקבלן הודעה בכתב כאמור לעיל.

17.7.    תשלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות כלשהן כלפי המזמין, כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות לכיסוי הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהי בקשר עם הפסקת העבודה וכתוצאה ממנה .

17.8.    היה והופסקה העבודה כאמור בסעיף זה לעיל, לצמיתות, ובאשמת הקבלן, יהא המזמין חופשי להתקשר עם כל קבלן אחר להמשך ביצוע העבודות, במלואן או בחלקן, אם בדרך של הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודה ואם בכל דרך אחרת, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, והקבלן יהיה מנוע מלטעון כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שהיא מהמזמין בקשר עם הפסקת העבודה וההתקשרות עם קבלן אחר. הקבלן מוותר בזאת על כל תביעה, טענה או דרישה כאמור.

17.9.    מובהר בזאת הוראות סעיף זה לא יחולו במקרה של כוח עליון.

לצורכי החוזה "כוח עליון" פירושו: מצב לחימה, הכרזת מצב חירום על ידי ממשלת ישראל החל על איזור העבודה, וכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי המזמין ככוח עליון, או אשר לדעת המפקח, לקבלן לא הייתה שליטה עליה והוא לא יכול היה למנעה ובלבד שתנאי מזג האוויר לרבות ימי גשם, שלג, רוח ו/או שירות מילואים ו/או מחסור בחומרים ו/או בכלים ו/או בציוד, שביתות ו/או השבתות וכיוצ"ב ו/או המצב הנוכחי במשק של העדר ו/או קשיים בהשגת עובדים לעבודות בניה מיהודה שומרון וחבל עזה ו/או מהומות בשטחי יהודה שומרון וחבל עזה ו/או מהומות בישראל ו/או ברשות הפלסטינית לרבות החרפת המצב האמור, לא יהוו ולא יחשבו כוח עליון ולא יזכו את הקבלן בארכה כלשהי לכל תקופת ביצוע העבודות. מודגש, התפרצות נגיף קורונה (19COVID) ו/או מגבלות שיוטלו בשל כך לא יהוו לצרכי חוזה זה כוח עליון.

17.10. המזמין מבקש להבהיר כי לא ישלם הוצאות ו/או פיצוי ו/או תשלום בגין "ניהול מתמשך" אשר ייגרם בעטיו של המזמין ו/או מי מטעמו, והקבלן מצהיר כי שיקלל נתון זה בהצעתו למכרז. כן מובהר כי עיכובים הנובעים מאי קבלת היתרים מרשויות או תיאום איתן באחריות הקבלן בלבד ותהליך קבלת האישורים נכלל בזמן שהוקצב לפרויקט. כל עכוב הינו באחריות הקבלן ולא יהווה בסיס או עילה לטענה.

18.          שינויים בהיקף העבודה וסיוג בלעדיות

18.1.    הקבלן יבצע כל שינוי במתכונת העבודה, לרבות שינויים בעבודה לעומת הקבוע בתוכניות, שינוי בלוח הזמנים וכיו"ב כפי שיידרש ע"י המהנדס.

18.2.    מובהר כי כל תוספת ו/או שינוי אשר יתבצעו על ידי מי מיחידי המזמין – יישא אותו מזמין בעלות זו בלבד, והיא לא תחייב את יחיד המזמין האחר, למעט בכל הנוגע להחזרת המצב לקדמותו שישולם לפי טבלת ההעמסות.

18.3.    שינויים הקשורים בעבודות המים והביוב יחייבו את הקבלן במילוי נספח 7 ואישור מראש של הגורמים הנדרשים לאשרו על גבי נספח זה.

18.4.    שינויים, תוספות והפחתות

18.4.1.       המהנדס רשאי להורות בכל עת על כל שינוי בעבודה או בחלק ממנה ביחס לכל מה שנוגע לאופייה, לאיכותה סגנונה, סוגה, גודלה, כמותה ו/או ממדיה של העבודה ו/או כל חלק ממנה וכיוצא בזה, הכל כפי שימצא לנכון, לרבות בשל עיכוב בעבודה, פיגור בזמני הביצוע על ידי הקבלן וכיו"ב, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו לרבות פרוק, הריסה וכו' של חלקי העבודה או עבודות שבוצעו.

18.4.2.       מבלי לגרוע מכלליות סעיף זה, רשאי המפקח להורות על:

 • א. הגדלת הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות והמחירים או הקטנתן.
 • ב. השמטת פריטים הנקובים ברשימת הכמויות והמחירים.
 • ג. שינוי באופי, בסוג ובאיכות של הפריטים הנקובים ברשימת הכמויות והמחירים.

18.4.3.       האמור בחוזה זה לגבי הקטנת היקף החוזה יחול, בשינויים המחוייבים, גם לגבי הגדלת היקף החוזה.

18.4.4.       הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שכל הכמויות המצוינות במפרטים ובכתבי הכמויות ניתנות באומדן, וכי מחירי היחידה לאחר שהופחתה מהם ההנחה שבה נקב הקבלן בהצעתו לא ישתנו עקב קבלת תוצאות שונות במדידה הסופית שתיערך לאחר ביצוע העבודה.

18.4.5.       היה והתגלה שינוי בכמויות העבודה בשטח ביחס לכמויות המצוינות במפרטים ובכתב הכמויות המהווים את הבסיס לחוזה, אשר יש בו כדי להגדיל את שכר החוזה ביחס לאותו פריט, על הקבלן לדווח על כך מיידית בכתב למהנדס ולקבל את אישורו לשינוי שכר החוזה בגין שינוי כאמור. להסרת הספק יובהר, כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת לשכר החוזה בגין שינוי בכמויות העבודה, אשר לא אושר מראש ובכתב על ידי המהנדס, למרות כל האמור בחוזה זה.

18.4.6.       כל עוד לא נקבע אחרת מפורשות בחוזה, ייקבע ערך השינוי שבוצע לפי המפורט כדלקמן:

 • א. לפי מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות בהפחתה של ההנחה שניתנה ע"י הקבלן בהצעתו, בהם בוצע שינוי או ע"י המפקח על פי ניתוח מחיר שיעשה המפקח – הנמוך מבין השניים ובכפוף לקבלת אישור המהנדס מראש.
 • ב. לא נקבעו בכתב הכמויות למדידה, כל מחירי היחידה הדרושים לקביעת ערכו של השינוי – יקבע המחיר על פי ניתוח מחיר שיעשה המפקח ובכפוף לקבלת אישור המהנדס מראש. בכל מקרה לא יקבע מחיר מעל מחירון דקל פחות הנחה של 20% .
 • ג. על אף האמור בסעיף קטן א' לעיל אם קבע המהנדס, ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן, שמחיר יחידה הנקוב בכתב הכמויות בהפחתה של ההנחה שנתנה ע"י הקבלן בהצעתו, אינו מתקבל על הדעת – רואים את מחיר היחידה כאילו אינו נקוב בכתב הכמויות ונוהגים לגבי קביעת מחיר יחידה מתאים בהתאם לאמור בסעיף קטן ב' לעיל.

18.4.7.       למניעת ספק מובהר בזאת כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעיף זה מחמת אי קביעת ערכו של השינוי, ועליו לבצעו מיד עם קבלת הוראה מהמפקח. המפקח יקבע את ערך השינויים תוך 30 יום מיום מתן הוראת  שינויים/ תוספות לקבלן.

18.4.8.       מובהר בזאת כי הוראת שינויים/תוספות אשר אינה קובעת במפורש הארכה והשלמת העבודה אינה מזכה את הקבלן בארכה להשלמת העבודה.

18.4.9.       מובהר ומוסכם כי אם ניתנה הוראת  שינויים כאמור לעיל בשל כך שהקבלן לא קיים הוראה מהוראות החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לפיו, הרי אין במתן הוראת השינויים כדי לגרוע מכל זכות של המזמין לפי החוזה או לפי כל דין.

18.4.10.    בכל מקרה לא ישולם לקבלן רווח קבלני ו/או רווח קבלן ראשי על עבודות נוספות או חריגות שבוצעו ע"י קבלני משנה או כאלה שמחירם נלקח ממחירון דקל או כתב הכמויות.

 

18.5.    תשלומי עבודה יומית (רג'י)

18.5.1.       המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע חלק מן השינויים ו/או התוספות בעבודה יומית (עבודות רג'י).

18.5.2.       הוראות המפקח ינתנו בכתב, ואין הקבלן רשאי לבצע עבודה יומית בלא שניתנה לו הוראה כתובה כאמור. שיטת העבודה תקבע על ידי המפקח אולם אין בכך כדי לגרוע מאחריות כלשהי של הקבלן לפי חוזה זה לניהול העבודה, לטיב העבודה או לכל ענין אחר הקשור בעבודה, והוראות החוזה יחולו גם על עבודות אלה.

18.5.3.       למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי הקבלן ימלא אחר כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק על ידו או מטעמו בביצוע העבודה היומית, או בדבר פסילת ציוד מלשמש בביצוע העבודה היומית. הכל – לפי שיקול דעתו של המפקח. הקבלן יחליף את המועסק והציוד, כאמור, על חשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה כזו תחולנה עליו.

18.5.4.       היה ולא נכללו מחירי עבודות יומיות בכתב הכמויות יקבעו מחירי העבודה היומית על פי המפורט להלן ו/או לפי מחירון מוסכם בין הצדדים הכל על פי שיקול דעת המפקח:

 • א. הפעלת צמ"ה – על פי מחירון דקל האחרון הידוע בעת חתימה על ההסכם, בתוספת אילת ובהנחה של 20% ממחיר המחירון ללא תוספת קבלן ראשי.
 • ב. כוח אדם וחומרים – על פי מחירון דקל האחרון הידוע בעת חתימה על ההסכם, בתוספת אילת ובהנחה של 20% ממחיר המחירון ללא תוספת קבלן ראשי.

18.5.5.       למען הסר ספק, בכל מקרה יכללו מחירי העבודה היומית שיקבעו על פי סעיף קטן זה, כל הוצאה שהיא של הקבלן, לרבות רווח, הוצאות, הבאת ציוד ופועלים לאתר העבודה והסעתם ממנו, וכל הוצאה אחרת.

18.5.6.       סיווג הפועלים המועסקים בעבודה יומית יהיה בהתאם לתפקידם וסוג העבודה שהוטלה עליהם לביצוע. המפקח הוא שיקבע, לפי שיקול דעתו, את הסיווג שיינתן לכל אדם ואת שיבוצו בעבודה.

18.5.7.       שינוי היקף העבודה ייעשה באמצעות דרישה בכתב של המפקח לאחר אישור המהנדס.

18.5.8.       היה וחרג הקבלן מהיקף העבודה ללא דרישה בכתב, וללא אישור המהנדס בכתב, לא יהא זכאי לתמורה כלשהי מאת המזמין.

18.5.9.        המזמין רשאי להוסיף עבודות באתר או מחוץ לאתר, בכל מקום, בגבולות ההוספה.

18.5.10.    התמורה לקבלן בגין ההגדלות, ההקטנות ו/או השינויים תהיה כקבוע בסעיף התמורה להלן.

19.          טיב החומרים

19.1.    כל החומרים והציוד בהם יעשה הקבלן שימוש בעבודתו יהיו חדשים, מאיכות מעולה, מהסוגים כפי שנקבעו במפרט הטכני ו/או בכתב הכמויות ו/או ע"פ קביעת המנהל והמפקח ולשביעות רצונם המלאה.

19.2.    הקבלן יגיש לאישורו של המפקח דוגמאות של כל החומרים והציוד קודם שייעשה בהם שימוש במסגרת העבודה. הוצאות הבדיקה לרבות בדיקה ע"י מכון התקנים ו/או מכונים אחרים מוסמכים עפ"י דין תחולנה על הקבלן. כל החומרים והציוד שיסופקו לצורך המשך העבודה יתאימו בדיוק לדוגמאות שאושרו.

19.3.     מובהר ומוסכם בזה כי עובר להגשת הדוגמאות לאישור המפקח כאמור לעיל, ימציא הקבלן אישורים על תו תקן ישראלי ממכון התקנים הישראלי.

19.4.    נוכח המפקח כי חומר כל שהוא שסופק ע"י הקבלן אינו מתאים לדוגמא שאושרה ו/או אינו תואם את הדרישות כקבוע בסעיף זה ירחיק הקבלן את החומר ממקום העבודה, תוך 24 שעות מקבלת הוראה מטעם המפקח לעשות כן. קביעתו של המפקח אינה ניתנת לערעור ועל הקבלן לבצע את ההוראות ללא דיחוי. סרב הקבלן לעשות כן, רשאי המפקח להרחיק את החומרים הפסולים בעצמו. עלות פעולתו זו של המפקח תהא על חשבונו של הקבלן.

20.          כפיפות ודיווח

20.1.    לצורך ניהול, תיאום ופיקוח על ביצוע העבודות ימנה המזמין מפקח מטעמו.

20.2.    המפקח ינהל את ביצוע העבודות, יקבע לוחות זמנים, שלבים לביצוע העבודות, ויפקח על ביצוע העבודות.

20.3.    המפקח יהיה רשאי לזמן את הקבלן או מי שמוסמך מטעמו לישיבות אשר בהן, בין היתר, יערך מעקב אחר ביצוע העבודות. מועד, תדירות ומקום ישיבות אלו יקבעו ע"י המפקח. הקבלן מתחייב כי בישיבות אלו ישתתף נציג מוסמך מטעמו.

20.4.    הקבלן יאפשר למפקח גישה נוחה ועזרה בביקורת החומרים והעבודה.

20.5.     המפקח יערוך ביקורת מתמדת באשר לאופן ביצוע העבודה והחומרים בהם נעשה שימוש לצורך ביצועה.

20.6.    הקבלן יהא כפוף להוראות המהנדס והמפקח, ויפעל על פי כל הוראה והנחיה שתינתן על ידם בקשר עם ההסכם, ובכללן הצורך לבצע תיקונים ופעולות אחזקה שונות הן בתמורה והן שלא בתמורה, הכול כמפורט בהסכם. בכלל זה רשאים המהנדס ו/או המפקח לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, והקבלן יהא מחויב לפעול בהתאם להוראותיהם. לא תישמע תביעה מן הקבלן לתשלום נוסף, המתבססת על קביעת סדרי עדיפויות על ידי המנהל ו/או המפקח.

20.7.    הקבלן ידווח למהנדס ולמפקח באופן שוטף על ביצוע עבודותיו, על כל בעיה והתפתחות באשר להן, וכן על כל נושא הקשור לביצועו של ההסכם.

20.8.    הרשות בידי המפקח לדרוש מהקבלן לשנות את שיטת העבודה אם היא לפי דעתו אינה מתאימה או אינה יעילה או שתאריך את זמן העבודה יותר מהזמן הסביר. במסגרת זו רשאי המפקח לדרוש שכלול וייעול שיטת העבודה או שימוש בציוד מתאים יותר והקבלן מתחייב לבצע מייד את דרישות המפקח.  

20.9.    מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תמורה בגין ביצוע דרישות אלה. עוד יובהר אי הצגת דרישות כאמור אינה משחררת את הקבלן מאחריותו לבצע את העבודה בטיב ובקצב המותנים בהסכם.

20.10.  מובהר, כי המפקח איננו מוסמך לאשר כל חריגה מתנאי ההסכם, בין חריגה המחייבת תשלום נוסף ובין חריגה אשר אינה מחייבת תשלום כזה.

20.11. לא תישמע תביעה מן הקבלן לתשלום נוסף, המתבססת על אישור המפקח.

21.          מנהל עבודה

21.1       במהלך ביצוע העבודה ועד להשלמתה, חייב הקבלן להעסיק מנהל עבודה, מוסמך ומאושר ע"י המפקח. מנהל העבודה ימצא באתר ו/או בכל מקום אחר בו מתבצעת העבודה במשך כל שעות העבודה. ההוראות או ההסברים שינתנו למנהל העבודה, ע"י המהנדס או המפקח, יחשבו כאילו ניתנו לקבלן.

21.2       מנהל העבודה יהיה מנהל עבודה מוסמך לעבודות תשתית על ידי משרד הכלכלה שהינו בעל ניסיון מוכח של 7 (שבע) שנים לפחות בתחום, וכן בעל ניסיון בעבודות פיתוח ושדרוג תשתיות, ובכלל זאת תשתיות מים וביוב, והוא יהא אחראי על קיומם של כל תנאי הבטיחות באתר הנדרשים על פי כל דין ועל פי הוראות ההסכם על נספחיו.

21.3        דבר מינויו של מנהל עבודה ידווח לכל הרשויות המוסמכות.

21.4       מנהל העבודה יוחלף רק באישורו של המפקח ו/או המנהל, מראש ובכתב.

21.5       המזמין יהא רשאי להורות לקבלן להחליף את מנהל העבודה מכל סיבה סבירה שהיא, והקבלן יפעל להחלפתו בתוך זמן סביר ולא יאוחר מ-14 ימים ממועד קבלת דרישה על החלפת מנהל העבודה.

מהנדס ביצוע

21.6       הקבלן יעסיק מהנדס ביצוע לצורך תכנון וביצוע שלבי הפרויקט. במידה והקבלן לא ימנה מהנדס הביצוע בהתאם להוראות האמורות ו/או ימנה מהנדס ביצוע שלא יאושר ע"י המזמין ו/או שהמזמין יידרש להורות לקבלן לסיים את העסקתו של מהנדס הביצוע בשל איכות עבודה ירודה ו/או שאינה בהתאם להוראות ההסכם או הדין, יהא רשאי המזמין למנות מהנדס ביצוע שיעמוד בכל הדרישות, והקבלן יידרש לשאת בעלות העסקת מהנדס ביצוע  זה – במישרין או באמצעות קיזוז מתוך התמורה המגיעה לקבלן.

22.          ביקורת ואישור המהנדס/המפקח

 •  

22.1       המהנדס/המפקח רשאי לערוך בכל עת ביקורות ו/או בדיקות שוטפות לבדיקת כל הקשור בעבודות כנדרש מהקבלן בהסכם. גילה המהנדס/המפקח ליקויים כלשהם בעבודות במהלך ביקורו ו/או בדיקתו, יעביר בכתב לקבלן הוראות לתיקונם המיידי.

22.2       המהנדס/המפקח יהיו רשאים לערוך סיורי ביקורת לבדיקת טיב העבודה המבוצעת ע"י הקבלן עפ"י ההסכם.

22.3       תיקון ליקויים אשר נתגלו בסיורי ביקורת ע"י המהנדס/המפקח יבוצע ע"י הקבלן תוך פרקי הזמן שייקבעו ע"י המנהל/המפקח.

22.4       בגמר ביצוע העבודה הנדרשת, יודיע על כך הקבלן המהנדס/למפקח. המהנדס/המפקח יבדוק את עצם וטיב ביצועה של אותה עבודה ויפרט בפני הקבלן בכתב, ברשימה שתיחתם על ידו ועל ידי הקבלן, את הליקויים והפגמים שמצא בעבודה שיש לתקנם ו/או שינויים שהינו מעוניין שיבוצעו בה.

22.5       הקבלן יתקן את הליקויים והפגמים ויבצע את כל השינויים כמפורט ברשימה ובמועדים הנקובים בה, ככל ונקובים מועדים כאמור, לשביעות רצונו של המהנדס/המפקח כאמור.

22.6       לאחר שתוקנו הליקויים והפגמים ובוצעו השינויים לשביעות רצונו של המהנדס/המפקח, ייתן המנהל/המפקח אישור בכתב על סיום ביצועה של אותו עבודה.

22.7       מובהר בזאת כי מתן אישור כאמור הינו תנאי לתשלום התמורה האמורה להלן או כל חלק ממנה.

22.8       מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי אין באישור המנהל/המפקח כדי לשחרר את הקבלן מאחריות ו/או מחויבות כלשהי מכוח ההסכם, ואין בו בכדי להוות ראיה או חזקה לכאורה בדבר היעדר אחריותו של הקבלן לגבי כל פגם, ליקוי או נזק שיתגלה במתקנים בקשר עם העבודות נשוא ההסכם.

23.          מדידת כמויות

 •  

23.1       העבודה שבוצעה בפועל, וכמויות החומרים בהן השתמש הקבלן בפועל, יקבעו על ידי המפקח על סמך מדידות שיבוצעו על ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן. המודד יהא מודד בעל השכלה מתאימה וניסיון של לפחות חמש (5) שנים במדידה של פרויקטים הדומים במהותם ובהיקפם לעבודות נשוא החוזה, לרבות מדידת עבודות הנחת תשתיות מים וביוב.

23.2       כל המדידות תירשמנה בספר מדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן. מובהר למען הסר כל ספק, כי העבודות נשוא מכרז זה, הן עבודות הפיתוח והן עבודות המים והביוב, ימדדו על ידי המפקח אולם יאושרו סופית על ידי הנציג המוסמך של החברה והתאגיד, בהתאמה.

24.          ביצוע מקצועי

24.1.    כל העבודה תבוצע בהתאם למפרטים הטכניים, להוראות המפקח ולהסכם ובאורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו של המפקח. אישורו של המפקח לביצועה של עבודה או מטלה מכוח הסכם זה, לא ישחרר את הקבלן מחובתו ואחריותו האמורה לעיל.

24.2.    בוצעה עבודה שלא באורח מקצועי ונכון, לדעת המפקח, יחויב הקבלן עפ"י דרישת המפקח לתקן ו/או להחליף את הטעון תיקון על חשבון הקבלן, לשביעות רצון המפקח.

24.3.    נתגלה פגם בעבודה או בדרך ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין. היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה – יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו.

24.4.    למזמין שמורה הזכות לגבות מן הקבלן, בכל דרך, את הסכומים הנדרשים עפ"י שיקול דעת המנהל לתיקון עבודה שהוא טוען תיקון ו/או פגומה לדעתו, וזאת במקום לדרוש מן הקבלן לתקנה.

24.5.    אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין לסעדים נוספים או חלופיים עפ"י כל דין או הסכם.

25.          ניהול האתר ואתר התארגנות ושמירה על הבטיחות והסדרי תנועה

25.1.    הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורים (לרבות פנסים מהבהבים ושאר האמצעים הנדרשים להסדרת תנועה) ושאר אמצעי זהירות לבטיחותו ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, בהתאם להוראות המפקח ו/או להוראות כל דין ו/או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

25.2.    במידת הצורך ועל פי דרישת המזמין, מתחייב הקבלן להציב, על חשבונו, משרד אתר, בתנאים, במועדים ובהתאם להנחיות והמפרטים אשר יינתנו לו לעניין זה על ידי המפקח. נדרש הקבלן להציב משרד אתר כאמור, תחולנה ההוראות הבאות:

25.2.1.         המשרד יהיה בשטח של 20 מ"ר לפחות (ברוחב של 3 מ' לפחות), כולל דלת כניסה מפלדה מסוג רב בריח או ש"ע ו-2 חלונות אלומיניום לפחות עם צלונים, מזוגגים ומסוגרים, בגודל שלא יפחת מ-2 מ"ר כל חלון ומזגן מפוצל של 1.5 כ"ס לפחות.

25.2.2.         המשרד ימוקם ע"ג משטח מצע (לרבות הידוק) אשר יוכשר ע"י הקבלן.

25.2.3.         המשרד יהא מסוג הניתן לפירוק, אטום, מבניה או חומר מבודד מבחינה תרמית בהתאם להנחיות המפקח ובאישורו.

25.2.4.         הקבלן יספק ריהוט משרדי בהתאם להנחיות המפקח, המתאים לצרכי העבודה במשרד, לרבות לוח תלייה מגנטי ומחיק לתליית מפות, תכניות וכו'.

25.2.5.         הקבלן ידאג להקמת מבנה שירותים בסמוך למשרד הנ"ל, לרבות חיבורו לרשת המים והביוב וידאג לאחזקתו וניקיונו הסדיר ולחילופין, לתא שירותים כימיים על פי דין.

25.2.6.         הקבלן יגיש לאישור המפקח תכנית המבנים והעמדת הציוד והריהוט הנ"ל תוך 7 ימים מיום חתימתו על הסכם זה. כלל המבנים ייבדקו ויאושרו מראש ע"י המפקח בטרם הבאתם לאתר.

25.2.7.         כל עבודות האחזקה כגון: ניקיון, שמירה, אספקת חשמל ועלותו (ע"י חח"י או גנרטור), הוצאות טלפון ותקשורת (אינטרנט), מים וכיוצ"ב, אספקת נייר, דיו, טונר וכיו"ב יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

25.2.8.         טיפול והוצאות בגין רישוי העמדתם הזמנית של המבנים הנ"ל לתקופת החוזה תהיינה באחריות ועל חשבון הקבלן. תקינות המבנים מבחינת בטיחות, כיבוי אש וכיו"ב – באחריות הקבלן.

25.2.9.         עם גמר ביצוע העבודות מתחייב הקבלן לנתק ולפרק את המשרד והמתקנים האחרים, וינקה את האתר מכל פסולת.

25.2.10.     מובהר בזה למען הסר ספק, כי לצד משרד המפקח ובמידת הצורך יציב הקבלן מיגונית ניידת בכל מקרה של מצב חירום ו/או התקפות טילים ו/או מלחמה לטובת שמירת שלומם ובטחונם של הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או המפקח ו/או מי מטעמו ו/או החברה או התאגיד או העירייה ומי מטעמם. יובהר, כי בגין הצבת מיגונית ניידת כאמור בהוראות סעיף זה וכפי שיורה על כך המפקח לא תשולם כל תוספת תמורה. 

25.2.11.     למען הסר הספק, כל המבנים ו/או המתקנים ו/או הציוד ו/או המכשור וכיו"ב המפורטים לעיל יהיו על חשבון הקבלן, ייראו כרכושו והוא יפרקם ויסלקם מאתר העבודות עם גמר ביצוען, אלא אם נקבע אחרת. מודגש, העתקת המבנים המפורטים לעיל (ככל ותידרש על ידי) תעשה על ידי ועל חשבון הקבלן ובגין העתקתם כאמור לא תשולם כל תוספת תמורה.

25.3.    מובהר ומוסכם בזאת כי כל ההתחברויות למים, חשמל וכו' באתר ההתארגנות כולל למשרד האתר תהיינה על חשבון הקבלן בלבד.

25.4.    הקבלן יהיה אחראי לכך שאף אדם פרט לאנשים המועסקים באתר, לא יכנס לאתר או לאתר ההתארגנות במהלך העבודה, למעט המהנדס, המפקח ו/או בא כוחם.

25.5.    הקבלן יוודא כי האתר/אתר התארגנות לא ישמש כמקום דיור לאף אדם בכל זמן שהוא, לא יוקמו כל מבנים מעבר למבנים נשוא ההסכם וההכרחיים לביצוע העבודה נשוא ההסכם, והקבלן לא יאפשר לינה באתר מעבר לצורכי השמירה.

25.6.     הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל שהוא.

25.7.     הקבלן ייתן, ללא כל תמורה נוספת, אפשרות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק ע"י המזמין, ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפקח, וכן לעובדיהם הן במקום העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף עימם פעולה. כמו כן יאפשר להם הקבלן את השימוש במידת המצוי והאפשר, בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידיו, ואולם רשאי הקבלן לדרוש תשלום מתקבל על הדעת בתמורה לשימוש האמור מאת הנזקקים בהתאם למקובל בענף.

25.8.    הקבלן יהא אחראי, על חשבונו וללא כל תמורה נוספת לעריכתם של כל התאומים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם, הסדרי תנועה באתר העבודות, הזמנת משטרה ותאום תשתיות, כולל שכירת הציוד והאנשים הנדרשים על פי התוכניות שבפרשה הטכנית.

25.9.    הקבלן יסלק באופן יום יומי ושוטף את עודפי החומרים והפסולת ממקום ביצוע העבודות וסביבותיו. הקבלן ימקם בכל שטחי ביצוע העבודות מכלים ו/או פחים לאגירת פסולת ויפנה/ירוקן אותם באופן יום יומי מהאתר. מיד עם גמר ביצוע העבודות ינקה הקבלן את האתר ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה, החומרים המיוחדים, האשפה והמבנים הארעיים, מכל סוג שהוא, וימסור אותו לידי המזמין כשהוא נקי ולשביעות רצונו של המפקח. הקבלן יפעל בכל פעולות הניקוי והסילוק דלעיל על פי הוראות כל דין לרבות לעניין שמירה על איכות הסביבה.

הקבלן יפנה את פסולת הבניין ו/או כל פסולת אחרת, כולל הריסות, למקום פינוי פסולת מאושר ומוכר על ידי הרשויות המוסמכות ויציג בפני המנהל ו/או המפקח הוכחות לכך. הקבלן יציג עם תחילת עבודתו הסכם/חוזה התקשרות עם אתר מורשה לפינוי פסולת. למען הסר ספק יובהר, כי בגין האמור בסעיף זה לא יהא הזכאי לקבלת כל תוספת תמורה, לרבות אגרות, היטלי הטמנה וכיו"ב.

מבלי למעט מהאמור בסעיף זה, בכל מקרה בו הקבלן לא ימלא אחר התחייבויותיו כאמור בסעיף זה ו/או בכל מקרה בו יתברר לחברה ו/או לתאגיד כי פסולת הקבלן גרמה לנזקים כלשהם בתשתיות המים ו/או הביוב באתר ביצוע העבודות, יהיה הקבלן חייב לשפות את התאגיד בגין נזקים אשר נגרמו לו כתוצאה מאי קיום התחייבויותיו כאמור, בסך 10,000 ₪ (עשרת אלפים שקלים חדשים) בגין כל שוחה ו/או קו או צינור מים ו/או ביוב אשר ניזוקו.

25.10. הקבלן ימנה מטעמו ממונה על הבטיחות בעל השתלמות ענפית לבניה ותשתיות.

25.11. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומהוראות הבטיחות הקבועות בהסכם זה, ימלא הקבלן גם אחר הוראות הבטיחות המפורטות בנספח 3 להסכם.

25.12. הקבלן יהא אחראי לביצוע כל הסדרי התנועה (תכנונם וביצועם) וזאת ללא כל תמורה נוספת/אחרת, ויראו את הצעת המחיר של הקבלן ככוללת את עלות הסדרי התנועה.

26.          שעות וימי מנוחה

26.1.    הקבלן מצהיר ומתחייב כי העבודה תבוצע על ידו בימים ובשעות שאינם ימי מנוחה כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, ובלבד שהמשך העבודה בימי  המנוחה כאמור אינו דרוש באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכנה או הפרעה כאמור, וניתן על כך אישור המפקח.

26.2.    הקבלן מצהיר כי לא יפעיל ולא ירשה להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט-1979 לצרכי חפירה, בניה או כיו"ב באזור מגורים בין השעות 19:00  ל- 06:00 למחרת ובימי מנוחה, כמשמעותם בפקודת סדרי שלטון ומשפט, התש"ח-1948, זולת אם הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכנה או הפרעה כאמור, וניתן על כך אישור המפקח.

26.3.    הוראות סעיף זה יחולו גם על כל קבלן משנה אשר יועסק ע"י הקבלן והקבלן יהיה אחראי לקיומן.

 

27.          שמירת הסביבה

27.1.    לא ייכרת כל עץ ממקום העבודה אלא בהסכמתו בכתב של המנהל ובאישור הרשויות המוסמכות במידה ונדרש. אם יכרות הקבלן, או מי מטעמו, עץ כלשהו, ללא הסכמה כאמור, יהא עליו לשלם פיצויים בסך שיקבע ע"י המנהל וכמו כן, יהא על הקבלן לנטוע עץ אחר במקומו, עפ"י קביעת המנהל.

27.2.    הקבלן לא יכרה ולא יוציא מתחום האתר ומחוצה לו, כל חומר או מחצב שלא על פי הרשאה מפורשת בכל דין או הסכם, ולרבות חומרי תשתית ותכסית כגון חול, אדמה, סלעים, כורכר וכיו"ב (להלן: "חומרי תשתית").

28.          עתיקות

28.1.    אם יתגלו, במהלך ביצוע העבודות, עתיקות, כמשמעותן עפ"י כל דין, יפסיק הקבלן את עבודתו ככל שהיא מתקשרת עם אותן עתיקות, ויודיע על כך מיידית למפקח, למהנדס ולרשות העתיקות, וכן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים למנוע פגיעה באותן עתיקות.

28.2.    אין בהפסקת העבודה עקב מציאת עתיקות בכדי לשנות את לוח הזמנים לביצוע העבודות אלא אם אישרו המהנדס ו/או המפקח ארכה. הקבלן יהא מחויב להמשיך בכל עבודה אחרת שאינה קשורה בעתיקות אלו.

28.3.    מובהר בזאת, כי כל העתיקות, החפצים והממצאים הארכיאולוגיים אשר ימצאו באתר הינם נכסיה הבלעדיים של מדינת ישראל.

28.4.    הקבלן מתחייב לפעול על פי הנחיות רשות העתיקות ולנקוט בכל אמצעי זהירות שיורו לו, לשם שמירה על העתיקות, ובכלל זה לעבוד תחת פיקוחם של מפקחים מטעם רשות העתיקות.

28.5.    הפעולות למטרת הצלת העתיקות ו/או כל פעולה אחרת שיהא בה כדי למלא את דרישת הרשויות הרלוונטיות יהיו על חשבון הקבלן ועל אחריותו.

29.          סיום העבודות, תעודת השלמה ותקופת הבדק

29.1.    עם סיום העבודות ידווח הקבלן למפקח על סיומה.

29.2.    המפקח יתאם סיור מסירה בהשתתפות הקבלן, ונציגים מוסמכים של כל אחד מיחידי המזמין. בתום הסיור יפרט המפקח, בתיאום עם כל אחד מיחידי המזמין לגבי עבודותיו, בפני הקבלן בכתב, ברשימה שתיחתם על ידי המפקח ועל ידי הקבלן, את הליקויים והפגמים שמצא לגבי כל אחת מן העבודות ושיש לתקנם ו/או שינויים שיש צורך לבצעם על פי שיקול דעתו המקצועית של המפקח.

29.3.    הקבלן יהא חייב לתקן את הליקויים והפגמים ולבצע את כל השינויים כמפורט ברשימה, לשביעות רצונו של המפקח ושל כל אחד מיחידי המזמין.

29.4.    לאחר ביצוע התיקונים לשביעות רצון כל אחד מיחידי המזמין, קבלת תוכנית עדות (AS MADE) של העבודה בהתאם למפרט המיוחד אצל כל אחד מיחידי המזמין, וחתימה על מסמך העדר תביעות לכל אחד מיחידי המזמין בנפרד כמפורט בנספח 4 להלן יוציא כל אחד מיחידי המזמין בנפרד לקבלן תעודת השלמה לגבי חלקו בנוסח נספח 5 להלן בה יצוין תאריך השלמת העבודה ע"י הקבלן.

מובהר בזאת כי כל אחד מיחידי המזמין יוציא לקבלן תעודת השלמה באופן נפרד אולם הוצאת התעודות תתואם בין יחידי המזמין, ואף אחד מהם לא ימסור תעודת השלמה ללא שתינתן תעודת השלמה גם על ידי יחיד המזמין האחר.

29.5.    במידה והעבודות יבוצעו בהתאם להנחיית המפקח בשלבים, יחול האמור בסעיף זה לגבי כל שלב בנפרד. במקרה כאמור, זכותו של הקבלן לקבלת התמורה בעבור חלק העבודה שבוצעה על ידו, כפופה תהא למתן אישורו של המפקח ושל המזמין כמפורט לעיל.

29.6.    מובהר בזאת כי אין באישורו של המהנדס או כל גורם אחר, של או מטעם המזמין, בכדי לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן כלפי צד שלישי או המזמין או עובדיהם או כדי ליצור אחריות כל שהיא של המזמין או שלוחיהם כלפי הקבלן.

29.7.    עם גמר העבודה יפנה הקבלן את האתר מכל ציודו וחפציו, וידאג על חשבונו להשבת המצב במקום ביצוע העבודה לקדמות ו/או לשלמות ו/או לתקינות, לפי העניין ובשינויים המתחייבים מהקמת הפרויקט, ובכלל זה יתקן כל נזק אשר נגרם לכבישים, ריצוף, שוחות, שטחי גינון או כל מתקן או פרט אחר במקום ביצוע העבודה על פי הנחיות המפקח.

30.          תקופת הבדק ותעודת גמר לכל אחד מסוגי העבודות

30.1.     בסעיף זה ולעניין ההסכם "תקופת הבדק" – התקופה שתחילתה ביום סיום העבודה, כקבוע בתעודת ההשלמה, וסיומה כעבור 12 (שנים עשר) חודשים.

30.2.    תקופת הבדק תחל לגבי העבודות בכללותן, והיא תמנה החל ממועד מתן תעודות ההשלמה על ידי שני יחידי המזמין כאמור בסעיף 29.5 לעיל.

30.3.    כל ליקוי, קלקול או חוסר שיתגלו במהלך תקופת הבדק בעבודה הנובעים, לדעת המפקח, משימוש בחומרים ירודים ו/או בלתי מתאימים או מביצוע שלא עפ"י ההסכם, או הנובעים מכל סיבה שהמפקח יראה את הקבלן כאחראי לה, יתוקנו ו/או יושלמו ע"י הקבלן ועל חשבונו, תוך 48 שעות, וכפי שיקבע ע"י המפקח בהודעה בכתב.

30.4.    לחילופין יוכל כל אחד מיחידי המזמין לבצע עבודות תיקון בעצמו, על חשבון הקבלן ולגבות את הסכומים מן הקבלן או לנכותם מסכומים המגיעים לקבלן מאותו יחיד המזמין עפ"י כל דין או הסכם.

30.5.    כל אחד מיחידי המזמין רשאי גם לוותר על התיקונים האמורים, ולחייב את הקבלן בסכום שיקבע ע"פ שיקול דעתו המפקח כשווה לערך התיקונים הדרושים.

30.6.    בחלוף תקופת הבדק, ולאחר שמילא הקבלן את כל דרישות המפקח, שהועברו אליו במהלך תקופה זו, יוציא המפקח בתיאום נציגי המזמין המוסמכים לקבלן שתי תעודות גמר – האחת, לגבי חלקו בעבודות הפיתוח, והשנייה לגבי חלקו בעבודות המים והביוב בנוסח נספח 6 להלן המאשרות כי הקבלן עמד בעבודות הבדק הנדרשות במהלך תקופת הבדק האמורה לגבי אותו סוג של עבודות. תעודת הגמר לכל אחד מסוגי העבודות תהווה אסמכתא להחזרת ערבות הבדק מאת אותו יחיד המזמין לו ניתנה ערבות הבדק. למען הסר ספק מובהר כי תעודות הגמר יינתנו באותו המועד לגבי שתי סוגי העבודות וכי עיכוב בהשלמת תיקוני הבדק לגבי סוג עבודה אחד, יגרום לאי הוצאת תעודת גמר לגבי סוג העבודה האחר.

30.7.    קבלת תעודת גמר לגבי עבודות הפיתוח לא יהוו אישור להשלמת עבודות המים והביוב ולהפך, ועל הקבלן לקבל תעודות גמר לכל אחד מסוגי העבודות בנפרד.

30.8.    מובהר בזאת כי אין באישור כאמור בס"ק 30.6 לעיל בכדי לשחרר את הקבלן מכל אחריות המוטלת עליו מכוח ההסכם או ע"פ כל דין או נוהג.

30.9.    נתגלה פגם בעבודה לאחר סיום תקופת הבדק, הנובע מביצוע העבודה שלא בהתאם לתנאי החוזה, וזאת במהלך תקופה של שלוש (3) שנים לאחר סיום תקופת הבדק, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו, תוך פרק זמן קצוב כפי שיקבע המפקח הרלוונטי ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה חייב הקבלן בתשלום פיצויים לאותו יחיד מזמין.

31.          רשימת תביעות

31.1.    הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש קלנדרי רשימה שתפרט את תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם באשר לסוג העבודות – פיתוח (יוגש לחברה) או מים וביוב בצירוף עבודות החזרת המצב לקדמותו בהתאם לטבלת ההעמסות (יוגש לתאגיד), ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה במשך החודש החולף.

31.2.    תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור לעיל, יראו את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בכתב, בסוף החודש כאמור, על כוונתו להגיש את התביעה.

31.3.    לא הגיש הקבלן רשימת תביעות המפרטת את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם, בתוך חודשיים לאחר שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה, יראו את הקבלן כאילו ויתר על תביעתו לחלוטין וללא תנאי.

32.          תמורה

32.1.    בגין ביצוע עבודות הפיתוח וכל מחויבויותיו לפי ההסכם על כל נספחיו, יהא הקבלן זכאי לתמורה אשר תקבע ע"י מכפלת מחירי היחידה הרלוונטיים של עבודות הפיתוח שבכתב הכמויות, כפי שנקבעו על ידי החברה, בכמויות שבוצעו בפועל בהתאם לקביעת המפקח  (להלן: "התמורה עבור עבודות הפיתוח").                   

32.2.    בגין ביצוע עבודות המים והביוב וכל מחויבויותיו לפי ההסכם על כל נספחיו, יהא הקבלן זכאי לתמורה אשר תקבע ע"י מכפלת מחירי היחידה הרלוונטיים של עבודות המים והביוב שבכתב הכמויות, כפי שנקבעו על ידי התאגיד, בכמויות שבוצעו בפועל בהתאם לקביעת המפקח ונציג התאגיד המוסמך (להלן: "התמורה עבור עבודות המים והביוב").

32.3.    עבודות החזרת המצב לקדמותו – מובהר בזאת כי חלוקת התשלומים בין החברה לתאגיד בגין ביצוע עבודות להחזרת המצב לקדמותו שהינן חלק מעבודות הפיתוח תהא בהתאם לטבלת ההעמסות המצורפת כנספח 8 להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. על הקבלן לכלול בכל אחד מן החשבונות – לחברה ולתאגיד בנפרד – את חלקו בביצוע עבודות החזרת המצב לקדמותו בהתאם לנספח האמור, וכל אחד מיחידי המזמין יישא באחריות לתשלום חלקו בלבד.

32.4.    התמורה עבור עבודות הפיתוח והתמורה עבור עבודות המים והביוב ייקראו להלן: "התמורה".

32.5.    התמורה עבור עבודות הפיתוח תשולם על ידי החברה בלבד, והתמורה בגין עבודות המים והביוב והחזרת המצב לקדמותו שבגינן תשולם על ידי התאגיד בלבד. אף אחד מיחידי המזמין לא יחוב בתשלום עבור עבודה שבוצעה ליחיד המזמין האחר, והקבלן מאשר כי חיובי יחידי המזמין הנן חיובים נפרדים ולא שלובים ו/או תלויים ו/או קשורים.

32.6.    הקבלן יהא מנוע מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד יחיד המזמין אחד בגין אי קבלת תשלום מאת יחיד המזמין האחר.

32.7.    לתמורה לא יתווסף מע"מ כאמור בסעיף 1.11 לתנאי המכרז.

32.8.    למען הסר ספק, מובהר כי כמות היחידות, המפורטות בכתב הכמויות אינה מחייבת את המזמין לכל עניין שהוא. התמורה תשולם לקבלן על ידי כל אחד מיחידי המזמין, על בסיס מחירי היחידה שהוצעו על ידו במסגרת הצעתו, אך ורק בגין עבודה שבוצעה על ידו בפועל ובכמות שבוצעה כאמור ואושרה על ידי המפקח.

32.9.    מובהר בזאת כי התמורה לעיל הינה תמורה כוללת בגין כל מרכיבי העבודה ולרבות כל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות במסגרתה, לרבות כל הוצאה הנדרשת לצורך ביצוע העבודה בשלמותה עד למסירתה במסירה סופית למזמין, נשיאה בכל הוצאות הציוד, כח האדם והחומרים הנדרשים לביצוע העבודה, הסדרי תנועה וכיו"ב, והכול כמפורט במפרט הטכני וביתר מסמכי המכרז. 

32.10. למען הסר ספק מובהר כי עלות פינוי עודפי אדמה ופסולת כלולה במחירי היחידה ולא תשולם בגינה תמורה נוספת/אחרת. למען הסר כל ספק פינוי עודפי אדמה ופסולת הינה באחריות המלאה של הקבלן כולל מציאת האתרים המורשים לכך, תשלום כל ההיטלים, האגרות והמיסים ותשלום עבור הובלת החומר ו/או הטמנתו. הצגת תעודות המשלוח לפינוי האדמה והפסולת לאתר מורשה יהוו תנאי מקדים לתשלום החשבון הסופי לקבלן.

32.11. למען הסר ספק מובהר כי עלות הסדרי התנועה כלולה במחירי היחידה ולא תשולם בגינה תמורה נוספת. זאת ועוד, במידה ותידרש עבודת לילה כהגדרתה בחוק, לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת בעדה. אין באמור כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לשלם לעובדיו בהתאם לחוק.

32.12. מוצהר בזה כי פרט למקרים בהם נאמר במפורש כי המזמין ישא בהוצאה כלשהי, תחול ההוצאה האמורה על הקבלן בין אם הדבר נקבע בחוזה במפורש ובין אם לאו.

32.13. תעריפי הזכייה של הקבלן אותם נקב בהצעתו למכרז, יישארו בתוקפם ללא כל שינוי ו/או עדכון במהלך כל תקופת ההסכם.

32.14. מובהר ומוסכם כי, תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר עבודה, במסים, ארנונות, תשלומים ומחירי חומרים אשר על הקבלן לספק ע"פ ההסכם לא ישנו את תעריפי הזכייה הנ"ל.

32.15. למען הסר כל ספק יובהר כי שינויים במדד מחירי הבניה ו/או בכל מדד אחר לא יגרמו לעדכון תעריפי הזכייה הנ"ל והם יישארו בתוקפם ללא כל שינוי ו/או עדכון במהלך כל תקופת ההסכם. 

32.16. מובהר בזאת ומוסכם מפורשות כי במסגרת החשבונות החלקיים והחשבון הסופי, אשר יוגשו ע"י הקבלן הזוכה ויאושרו ע"י המפקח, הן ביחס לעבודות הפיתוח והן ביחס לעבודות המים והביוב, ינכו החברה הכלכלית והתאגיד, כל אחד ביחס לחשבונותיו המאושרים, סך כספי שלא יעלה על 1% (אחד אחוז) מסך עבודות הפיתוח ועבודות המים והביוב אשר תימסרנה לביצוע (חשבונות מצטברים) וזאת בגין עלויות הליכי שיתוף ציבור וקשרי קהילה.

33.          תנאי תשלום

33.1.    הקבלן מחויב בהגשת חשבונות נפרדים – חשבון עבור עבודות המים והביוב ועבודות החזרת המצב לקדמותו לפי חלקו על פי נספח 8 יוגש לתאגיד, וחשבון עבור עבודות הפיתוח  בניכוי עבודות החזרת המצב לקדמותו בהתאם לנספח 8 יוגש לחברה.

33.2.    התמורה בגין עבודות הפיתוח תשולם לקבלן במועדים כדלקמן:

33.2.1.       הקבלן יגיש למפקח חשבון קבלני חלקי (לרבות חישוב כמויות מפורט עם דפי ריכוז) עבור עבודות הפיתוח שבוצעו על ידו בחודש הקודם וזאת עד ל-5 לכל חודש בגין החודש שקדם לו ובו יפורטו:

33.2.1.1.   ערכן של חלק העבודות שבוצעו מיום התחלת ביצוע העבודות עד לסוף החודש שקדם לחודש בו הוגש החשבון, לרבות ערך עבודות שבוצעו על פי פקודת שינויים.

33.2.1.2.   חישובן של הכמויות ממועד הגשת החשבון הקודם ועד למועד הגשת החשבון הנוכחי.

33.2.1.3.   ערכן של עבודות נוספות, ככל שבוצעו, בצירוף דף הסבר מפורט לביצוע העבודות כשהוא מאושר מראש.

33.2.2.       כל חשבון שיוגש לאחר ה-5 לחודש ייחשב כאילו הוגש בחודש העוקב. החשבון ייערך על גבי תוכנה ממוחשבת בהתאם להנחיות המפקח אשר תינתנה לקבלן ובאופן כפי שיורה המפקח. חשבון שיוגש מאוחר ממועד זה או בשונה מן האופן הנדרש לעיל, תהיה החברה רשאית לדחות את תשלומו עד לחודש הבא. כל החשבונות יוגשו כחשבון מצטבר מתחילת העבודות. 

33.2.3.       החשבון הקבלני החלקי ייבדק על ידי המפקח ובתוך 21 (עשרים ואחת) יום ממועד קבלת החשבון הקבלני החלקי, על נספחיו, אצל המפקח. המפקח יעביר לידי הקבלן פירוט בדבר הסכומים שאושרו לתשלום.

33.2.4.       הקבלן יגיש חשבונית מס עבור החשבון הקבלני החלקי שאושר לתשלום על ידי המפקח על עבודות הפיתוח עד ה-5 לחודש, וחשבונית המס תשולם לקבלן בתנאי תשלום של שוטף + 30 ממועד קבלת חשבונית המס במשרדי החברה.

33.2.5.       מוסכם בין הצדדים כי המחירים על גבי כתב הכמויות בניכוי ההנחה שהציע הקבלן הינם מוחלטים ואינם מוצמדים למדד כלשהו.

33.2.6.       העבודה תסתיים עם קבלתה על ידי החברה ונתינת תעודת השלמה לקבלן על ידי החברה או מי מטעמה עבור עבודות הפיתוח.

33.2.7.       אישור תשלומי הביניים כאמור בסעיף זה וכן ביצוע תשלומים אלה אין בהם משום הסכמת החברה ו/או המפקח לטיב העבודה שנעשתה ו/או לאיכותם של החומרים ו/או לנכונותם של אומדנים כלשהם שעליהם מבוססים תשלומי הביניים וכל התשלומים הנ"ל יחושבו כמקדמות ששולמו לקבלן, בכפוף ועד לאישור החשבון הסופי.

33.2.8.       קיבל הקבלן תשלומים כאמור מעל למגיע לו, יחזירם לחברה מיד עם דרישה ראשונה, בתוספת ריבית והצמדה מיום היווצרות החוב ועד ליום התשלום בפועל.

33.2.9.       מובהר בזה למען הסר ספק, כי סך כל חשבונות הביניים לא יעלה בכל מקרה על 95% (תשעים וחמישה אחוזים) מערך החוזה.

33.3.    התמורה בגין עבודות המים והביוב וחלקו היחסי של התאגיד בעבודות החזרת המצב לקדמותו בהתאם לנספח 8 תשולם לקבלן במועדים כדלקמן:

33.3.1.       הקבלן יגיש לתאגיד חשבון קבלני חלקי (לרבות חישוב כמויות מפורט עם דפי ריכוז ובליווי סקיצות/מדידות ) עבור עבודות המים והביוב שבוצעו על ידו בחודש הקודם וזאת עד ל-5 לכל חודש.

33.3.2.       החשבון הקבלני החלקי ייבדק על ידי המפקח ועל ידי נציג התאגיד המוסמך ובתוך 21 יום ממועד קבלת החשבון הקבלני החלקי יעביר המפקח לידי הקבלן פירוט בדבר הסכומים שאושרו על דיי נציג התאגיד המוסמך לתשלום.

33.3.3.       הקבלן יגיש חשבונית מס עבור החשבון הקבלני החלקי שאושר לתשלום על ידי המפקח ועל ידי נציג התאגיד המוסמך עד ה-5 לחודש, וחשבונית המס תשולם לקבלן בתנאי תשלום של שוטף + 30 ממועד קבלת חשבונית המס במשרדי התאגיד.

33.3.4.       מוסכם בין הצדדים כי המחירים על גבי כתב הכמויות בניכוי ההנחה שהציע הקבלן הינם מוחלטים ואינם מוצמדים למדד כלשהו.

33.3.5.       העבודה תסתיים עם קבלתה על ידי התאגיד ונתינת תעודת השלמה לקבלן על ידי התאגיד או מי מטעמו עבור עבודות המים והביוב.

33.3.6.       אישור תשלומי הביניים כאמור בסעיף זה וכן ביצוע תשלומים אלה אין בהם משום הסכמת התאגיד ו/או המפקח לטיב העבודה שנעשתה ו/או לאיכותם של החומרים ו/או לנכונותם של אומדנים כלשהם שעליהם מבוססים תשלומי הביניים וכל התשלומים הנ"ל יחושבו כמקדמות ששולמו לקבלן, בכפוף ועד לאישור החשבון הסופי.

33.3.7.       קיבל הקבלן תשלומים כאמור מעל למגיע לו, יחזירם לתאגיד מיד עם דרישה ראשונה ובתוספת ריבית והפרשי הצמדה מיום קבלת הדרישה ועד ליום התשלום בפועל.

33.3.8.       מובהר בזה למען הסר ספק, כי סך כל חשבונות הביניים לא יעלה בכל מקרה על 95% (תשעים וחמישה אחוזים) מערך החוזה.

33.4.    כל מס, היטל או תשלום חובה,  מכל סוג, החלים, או אשר יחולו בעתיד על העבודות יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. כל אחד מיחידי המזמין ינכה מהסכומים שיגיעו לקבלן כל סכומים שעליו לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה והעברתם לזכאי יהווה תשלום לקבלן.

33.5.    הקבלן מצהיר כי ידוע לו שכל אחד מיחידי המזמין ינכה מכל תשלום שישולם לו על פי חוזה זה מיסים ו/או תשלומי מלוות חובה ו/או היטלים בשיעורים שהוא יהיה חייב לנכותם במקור לפי הדין אלא אם ימציא הקבלן לכל אחד מיחידי המזמין לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שיעור הניכוי כאמור.

33.6.    הקבלן מצהיר כי ידוע לו שכל אחד מיחידי המזמין ינכה מכל תשלום שישולם לו על פי חוזה זה את כל הקנסות והפיצויים המוסכמים שיחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת החוזה.

34.          סילוק שכר החוזה (חשבון סופי)

34.1.    לא יאוחר מתום שישים (60) יום ממועד קבלת תעודת ההשלמה ומסירת העבודות למזמין, יגיש הקבלן למפקח חשבון סופי נפרד עבור עבודות הפיתוח ועבור עבודות המים והביוב, שכל אחד מהם יהא בליווי תוכניות מתאימות ומסומנות, ניתוחי מחירים של סעיפי שינויים וכל יתר המסמכים הנדרשים ("החשבון הסופי").

34.2.    משכר החוזה יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו לקבלן, וכן כל סכום אחר  ששולם לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר החוזה, אם שולם, לרבות, מקדמה אם שולמה, דמי השתתפות בביטוח עבודות קבלניות, קנסות, הורדות על טיב ביצוע לקוי, פיצויים וכיו"ב, ובניכוי כל סכום קצוב המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה או על פי כל חוזה אחר בין המזמין לבין הקבלן מכל סיבה אחרת.

34.3.    לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי ערוך כמפורט בסעף לעיל ובתוך פרק הזמן הנקוב לעיל, רשאי המזמין, אך לא חייב, לערוך את החשבון לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשותו, וחשבון סופי זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן ויחייב את הצדדים לחוזה.

34.4.    לא הגיש הקבלן חשבון סופי בתוך תקופה כאמור לעיל, והמזמין לא התחיל לערוך את החשבון בהתאם לסמכותו לעיל בתוך חודש לאחר מכן, יחשב הדבר כוויתור מצד הקבלן על זכותו להגיש חשבון סופי וכהודאה על כך שקיבל את מלוא שכר החוזה בעד ביצוע העבודות כולו בחשבונות חלקיים, ושלא מגיעה לו יתרת תמורה כלשהי מהמזמין.

34.5.    כל אחד מיחידי המזמין ישלם לקבלן את סכום החשבון הסופי, כפי שאושר על ידי המפקח ונציג יחיד המזמין, בתנאי שוטף + שישים (60) יום, מיום אישור החשבון הסופי על ידי כל אחד מיחידי המזמין.

34.6.    מובהר כי כל אחד מיחידי המזמין יהא האחראי הבלעדי לתשלום החשבון הסופי הנוגע לעבודותיו בלבד, ולא יחול חיוב הדדי ו/או משולב בכל הנוגע לתמורה לקבלן.

34.7.    מוצהר בזאת שתאריך הגשת החשבון הסופי, לצורך מרוץ הזמן לאישורו  ולפירעונו, יראה כנדחה עד שיוגש לכל אחד מיחידי המזמין, בין היתר, גם אחרון מבין המסמכים הבאים:

34.7.1.        תוכניות עדות ("AS MADE"):

34.7.2.        הצהרה בדבר חיסול תביעות לכל אחד מיחידי הצדדים בנוסח המצורף כנספח 4 לחוזה, חתומה על ידי הקבלן.

 

34.8.    מוצהר ומודגש בזה שכל אחד מיחידי המזמין יהיה רשאי לעכב את אישורו של החשבון הסופי הנוגע לעבודותיו בלבד ו/או את התשלום בגינו עד לגמר ביצוע כל התיקונים וההשלמות וסילוק כל הליקויים שפורטו בפרוטוקול "קבלת העבודות" לשביעות רצונו המלאה של כל אחד מיחידי המזמין,  ועד לגמר מילוי כל יתר התחייבויותיו של הקבלן כלפי כל אחד מיחידי המזמין עפ"י החוזה ופינוי מקום העבודות מכל פסולת שהיא, מכל אדם שהוא מטעמו של הקבלן ומכל חפץ השייך לקבלן.

 

34.9.    מוסכם בזה שלצורך עריכת חשבון סופי במקום הקבלן רשאי המזמין, אך לא חייב, לבצע כל פעולה שתידרש לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות לשכור שירותים כלשהם, לרבות עריכת החשבון על ידי מהנדס עצמאי שאינו עובד המזמין, הדפסות, העתקות ושירותי משרד אחרים  וכיו"ב, וכל ההוצאות הללו יהיו על חשבון הקבלן וינוכו משכר החוזה  כאמור לעיל.

 

34.10. הערבות לביצוע החוזה שהופקדה בידי כל אחד מיחידי המזמין, תוחזר לקבלן באופן עצמאי ובלתי תלוי ביחיד המזמין האחר, רק עם ביצוע התשלום של יתרת שכר החוזה לפי החשבון הסופי על ידי כל אחד מיחידי המזמין, ובתנאי שהקבלן הפקיד בידי כל אחד מיחידי המזמין את ערבות הבדק.

35.          פיצויים מוסכמים וקבועים מראש 

35.1.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל אחד מיחידי המזמין יהא רשאי לנכות מן התמורה המגיעה ממנו לקבלן את הפיצויים המוסכמים המפורטים להלן :

האירוע

הפיצוי המוסכם

איחור בלוח הזמנים

1,000 ₪ (500 ₪ לכל יחיד מזמין)

הפרת בטיחות

על פי טבלת קנסות בנספח בטיחות

אי מילוי הוראה של המפקח/מנהל בתוך הזמן שנקבע לכך בהוראה

1,000 ₪ (500 ₪ לכל יחיד מזמין)

אי זמינות (הגעה לביצוע בזמן שיורה המפקח)

1,000 ₪ (500 ₪ לכל יחיד מזמין)

 

35.2.    כל אחד מיחידי המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן מאותו יחיד מזמין בכל זמן שהוא ולרבות מהחשבון הסופי, וכן יהא כל אחד מיחידי המזמין רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים האמורים לעיל ו/או מתשלום סכום הפיצויים בגין הפרת הבטיחות ו/או בתשלום הפיצויים המוסכמים לעיל כשלעצמם, ו/או בניכויים מהקבלן, משום שחרור הקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודות או מכל התחייבות אחרת המוטלת על הקבלן על פי החוזה.

 

35.3.    למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של כל אחד מיחידי המזמין לפיצויים בגין כל נזק  שנגרם לו עקב הפרת החוזה על ידי הקבלן, לרבות הוצאות מימון ואובדן רווחים.

 

35.4.    הפיצויים המוסכמים לעיל ו/או הפיצויים המוסכמים בגין הפרת הבטיחות ו/או הפיצויים המוסכמים לעיל, משקפים את הנזק המוערך והמשוער מראש הצפוי להיגרם כתוצאה מההפרות האמורות לעיל ו/או מהפרת הבטיחות ו/או מהפרות כאמור, והם ייגבו ללא צורך בהוכחת קיומו של כל נזק, ומבלי לפגוע בכל תרופה אחרת לפי החוזה או לפי כל דין.

36.          כוח אדם

          העסקת עובדים

36.1.    הקבלן מתחייב לספק את כל כוח האדם הדרוש לביצוע כל התחייבויותיו על פי המכרז ו/או החוזה.

36.2.    הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחראיים בעלי אזרחות ישראלית, או עובדים זרים בעלי היתר עבודה חוקי במספר הדרוש לשם ביצוע התחייבויותיו בהתאם ללוח הזמנים. בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, היתר או רישיון על פי דין, חייב הקבלן להעסיק אך ורק עובדים מקצועיים שהינם בעלי הרישיון, ההיתר או הרישום.

36.3.    הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה, וכן יקיים תנאי עבודה נאותים, בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף ובאותו האיזור.

36.4.    הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו את כל התנאים הסוציאליים הנובעים ו/או הקושרים להעסקתם, וכן למלא אחר חוק הוראות הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ט-1968.

36.5.    הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות וגהות באתר העבודות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, וכן להבטיח תנאים נאותים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש על פי כל דין.

36.6.    הקבלן מתחייב לנהל בכל מהלך העבודות, לשביעות רצון המזמין, פנקסי כוח אדם, בהם ירשמו – שמו, מקצועו וסיווגו במקצוע של כל עובד, וכן את ימי עבודתו. הקבלן מתחייב להמציא למזמין, לפי דרישתו, את פנקסי כוח האדם לשם ביקורת, וכן להמציא למזמין, לפי דרישתו, מצבת כח אדם חודשית, שבועית ויומית שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.

36.7.    מובהר בזאת למען הסר ספק, כי הקבלן משמש כקבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין בין המזמין לבינו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, יחסי עובד מעביד. על אף האמור לעיל, אם בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים, יקבע כי שררו יחסי עובד ומעביד בין כל אחד מיחידי המזמין לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, אזי מתחייב הקבלן לשפות את כל אחד מיחידי המזמין בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו בשל כך.

השגחה מטעם הקבלן

36.8.    הקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת החוזה כוח אדם לניהול מקצועי והנדסי על ביצוע העבודות (להלן: "כוח אדם ניהולי"). כוח האדם הניהולי יהיה ברמה מקצועית גבוהה ובעלי ניסיון מוכח בניהולן של עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נושא חוזה זה. היקף כוח האדם, ניסיונו ומומחיותו יהיו בהתאם לכל דין וחוק.

36.9.    הקבלן מתחייב, כי כוח אדם ניהולי ימצא באופן קבוע באתר, וינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה.

36.10. מינוי חברי כוח האדם הניהולי יהא טעון את אישורו, מראש ובכתב, של כל אחד מיחידי המזמין. כל אחד מיחידי המזמין יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי כוח האדם הניהולי, מבלי לנמק את החלטתו. נדרשה החלפת חבר כוח האדם הניהולי, ימלא הקבלן את הדרישה בתוך שבועיים ממועדת נתינתה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות סעיף משנה זה יחולו גם על חבר כח האדם הניהולי אשר מונה בעקבות דרישת החלפה כאמור.

36.11. כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי מי מיחידי המזמין למי מכוח האדם הניהולי, ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו.

36.12. מובהר בזאת, כי לא יהא בעסקתו של כוח האדם הניהולי או של מי מחבריו, כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או על פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריות הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה.

הרחקת עובדים מאתר העבודות

36.13. הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המזמין בדבר הרחקתו מאתר העבודות של כל אדם המועסק על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות מכח האדם הניהולי, לרבות קבלו משנה ועובד המועסק על ידי קבלן משנה, אף אם הסכימה המזמין בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת המזמין התנהג אותו אדם שלא כשורה או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא מבצע ברשלנות את תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור – לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר העבודה או בביצוע העבודה.

37.          העדר יחסי עובד- מעביד

37.1.    יחסי הצדדים על פי הסכם זה הנם יחסי מזמין-קבלן עצמאי, ושום הוראה מהוראות הסכם זה לא תחשב כיוצרת יחסי עבודה בין מי מיחידי המזמין לבין הקבלן ואו מי מעובדיו ו/או מי מהמועסקים על ידו. הקבלן לבדו יישא בכל העלויות הכרוכות בהעסקת עובדיו, לרבות שכר עבודה וכל התנאים הסוציאליים הקבועים בדין, והוא מתחייב לקיים את כל חובותיו, מכוח כל דין, כלפי עובדיו ו/או המועסקים על ידו בקשר לעבודה.

37.2.    היה וייפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות מוסמכת, כי בין מי מיחידי המזמין לקבלן ו/או לעובדי הקבלן נוצרו יחסי עבודה אזי מוסכם ומוצהר, כי התמורה שתשולם כוללת את כל התנאים הסוציאליים מכל מין וסוג להם זכאים הקבלן ועובדיו בגין ביצוע העבודה, והקבלן מתחייב לשפות ולפצות את אותו יחידי המזמין אם יחויב בהליך כלשהו, משפטי או מנהלי, לשלם תשלומים שכאלה לעובד הקבלן ו/או למי מטעמו.

38.          זכויות מקרקעין וזכויות אחרות

38.1.    מובהר בזאת כי כל הזכויות מכל מין ו/או סוג שהוא באתר, על כל חלקיו, מתקניו וציודיו, תהיינה למזמין בלבד ולפיכך מצהיר בזאת הקבלן, כי ידוע לו שאתר העבודות הועמד לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה, וכי אין לו ולא תהיה לו בכל תקופת החוזה כל זכות קניינית ו/או זכות אחרת במקרקעי האתר.

38.2.    המזמין יהיה רשאי בכל עת, ובפרט במקרה של הפרת החוזה ע"י הקבלן, להורות לקבלן לפנות את מקרקעי האתר ולסלק את ידו מהם, ולקבלן לא תהיה כל תביעה ו/או טענה בקשר לכך.

38.3.    כמו כן, הקבלן יפצה את המזמין על כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הוצאה שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר, זכות יוצרים או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה, במתקני העבודה, במכונות או בחומרים או בציוד שיספקו על ידי הקבלן.

39.          חומרים וציוד במקום העבודה

39.1.    בסעיף זה "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה מטרת ביצוע העבודה והשלמתה, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודה.

39.2.    חומרים וכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן במקום העבודה למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור, לבעלות המזמין.

39.3.    חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה, למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום העבודה ללא הסכמת המפקח בכתב. יחזרו הציוד והמבנים הארעיים ועודפי חומרי הבניה לרשותו של הקבלן, והוא יוציאם  ממקום העבודה.

39.4.    כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות האמורות או הוראה המפקח בכתב, שהציוד והחומרים אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, רשאי קבלן להוציאם ממקום העבודה ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות עלות המזמין. נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם אפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות כן, רשאי המזמין, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 7 ימים, למכרם, ולאחר שתנכה ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם, יזכה כל אחד מיחידי המזמין את חשבון הקבלן בעודף שיוותר.

39.5.    הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע החוזה, אולם בכל מקרה מן המקרים רשאי המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות המזמין.

39.6.    אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.

40.          בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים

40.1.    הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו ו/או הסתרתו של חלק כלשהוא מהעבודה שנועד להיות מכוסה ו/או מוסתר, ולא לכסותו, אלא לאחר קבלת הסכמתו של המפקח. הפר הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן זה, יחשוף הקבלן, על חשבונו הוא, ועל פי הוראות המפקח, את החלק שהוסתר ו/או כוסה, ולאחר מכן, ועל פי הוראות המפקח, יחזירו הקבלן לתיקונו. לא מילא הקבלן את הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לפעול לחשיפתו של החלק האמור, ו/או להחזירו לתיקונו, ולחייב את הקבלן בגין כל ההוצאות הכרוכות בכך.

40.2.    הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה ו/או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה, והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודה, לפני כיסויה ו/או הסתרתה.

40.3.    הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראת המפקח לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעת רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים, בכל חלק מהעבודה ולאחר מכן להחזירו לתיקונו, ולחייב את הקבלן בגין ההוצאות הכרוכות בכך.

40.4.    ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן 38.1 לעיל תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן 38.1 לעיל והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה כהלכה, לשביעות רצונו של המפקח.

40.5.    הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, ושמי מיחידי המזמין נאלץ להוציאן, רשאי אותו יחיד המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהיה רשאי לגבותן  מהקבלן בכל דרך אחרת.

41.          סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה

41.1.    המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:

                                                          א.       על סילוק כל חומרים שהם ממקום העבודה, בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.

                                                           ב.       על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים.

                                                           ג.        על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהוא מהעבודה, שהוקם על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים, או במלאכה בלתי מתאימה, או בניגוד לתנאי החוזה.

41.2.    כוחו של המפקח לפי סעיף קטן 39.1 לעיל יפה לכל דבר, על אף בדיקה שנערכה על ידי המפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.

41.3.    לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן 39.1 לעיל, יהא רשאי כל אחד מיחידי המזמין לבצעה על חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה ואותו יחיד המזמין יהא רשאי לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהא רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

42.          אחריות

42.1.    כללי

42.1.1.       "הקבלן" יהא אחראי עפ"י דין לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון ולכל נזק אחר שייגרם ל"מזמין" ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד "הקבלן", הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע עבודתו עפ"י חוזה זה, בין במהלך תקופת החוזה ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.

42.1.2.       הוראות סעיף זה על כל תתי סעיפיו יחולו לגבי כל אחד מיחידי המזמין ללא תלות באחר. ויתור של מי מיחידי המזמין על זכותו לפי סעיף זה לא יחייב את יחיד המזמין האחר ולהפך.

42.2.    אחריות לעבודה

42.2.1.       מיום מתן צו התחלת עבודה ועד למתן תעודת השלמה לכל אחד מסוגי העבודות, ולמשך כל תקופת הבדק עבור כל אחד מסוגי העבודות, יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודה והעבודה, לרבות המבנים הארעיים שהוקמו עליו ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודה מסיבה כלשהי לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כתוצאה משטפונות, רוחות, סערות, שלגים וכיו"ב יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו, ובמהירות המרבית, ולהביא לידי כך שעם השלמתה תהיה העבודה במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון המזמין והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה. הוראות הסעיף תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על ידם בתקופת הבדק.

42.2.2.       הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי המזמין לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או קלקול שיגרמו לחומרים ו/או לציוד ו/או לעבודות, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש, והוא פוטר את המזמין ו/או את עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשרותו, מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור.

42.2.3.       הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא בשימוש בקשר עם ביצוע העבודות הוא פוטר את המזמין ו/או עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשרותו, מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור.

42.2.4.       בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאי וזכאי המזמין לקבל מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבע המזמין ו/או עבור נזקים שהמזמין החליט לפי שיקול דעתו המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי המזמין וקביעותיו תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.       

42.3.    אחריות לגוף או לרכוש

42.3.1.       הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל נזק ו/או אבדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, לרבות כל אחד מיחידי המזמין ו/או לכל רשות עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה המצוי באתר העבודה ו/או כל מבנה המצוי מחוץ לאתר העבודה ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודה על ידי הקבלן  ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה שלו, בין בתקופת ביצוע העבודה ובין בתקופת הבדק לגבי כל אחד מסוגי העבודות. הקבלן ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמורלמזמין ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות ולרבות בתקופת הבדק עבור כל אחד מסוגי העבודות.

42.3.2.       כל אחד מיחידי המזמין יהא רשאי לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן ו/או מי מטעמו בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון יחידי המזמין.

42.3.3.       הקבלן ישפה את כל אחד מיחידי המזמין על כל סכום שאותו יחיד המזמין יחויב לשלם, או שישלם, בגין נזק או אובדן להם אחראי הקבלן על פי סעיף קטן 1 ו/או על פי כל דין לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות. כאמור, כל אחד מיחידי המזמין יהיה רשאי לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן ו/או מי מטעמו בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון יחיד המזמין, בכפוף לכך שתימסר לקבלן הודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה.

42.3.4.       הקבלן ישפה ו/או יפצה כל אחד מיחידי המזמין בגין כל נזק שיגרם לו עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה.

42.4.    אחריות מקצועית

42.4.1.       הקבלן יפצה כל אחד מיחידי המזמין בגין כל נזק שיגרם למזמין כתוצאה משגיאה מקצועית ו/או רשלנות ו/או הזנחת חובתו המקצועית הוא או מי מטעמו ו/או משימוש בחומרים או באביזרים לקויים או מטיב לקוי.

42.4.2.       אחריותו של הקבלן כאמור לעיל, תחול גם לגבי מקרה של רשלנות מקצועית שתתגלה לאחר סיום תקופת החוזה ותחול על כל פעולה שבוצעה או היתה אמור להתבצע על ידי הקבלן או על ידי קבלני המשנה מטעמו, או על ידי מי מעובדיו ו/או שליחיו.

42.5.    אחריות לנזק סביבתי

42.5.1.       הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות ובכל תקופת החוזה לא תהיה פגיעה שלא לצורך באיכות הסביבה ו/או בנוחות הציבור, ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל או הרכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל אמצעים  הדרושים, כדי להבטיח את האמור לעיל.

42.5.2.       כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק ו/או פגיעה ו/או קלקול שיגרם לכל כביש, דרך, שביל, מדרכה, וכן לרשת המים, הביוב, התעול, החשמל, הטלפון ו/או לכל תשתית קרקעית או עילית אחרת (להלן: "תשתיות"), תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הפגיעה נגרמו באקראי ובין בשל מעשה או מחדל מצידו של הקבלן. הקבלן מתחייב לתקן את הנזק ו/או הפגיעה בתשתית כאמור, באחריותו ועל חשבונו, ובאופן היעיל ביותר ולקבל את אישור הרשות המוסמכת על התשתית שניזוקה. אם לשם ביצוע העבודות יהיה צורך להעביר תשתית כלשהי אל מחוץ לאתר, מתחייב הקבלן להעביר את התשתית בפיקוח נציג הרשות המוסמכת הרלוונטית, כגון: חברת חשמל, בזק, חברת מקורות, מע"צ וכיו"ב, ולנקוט בכל אמצעי ההגנה  הדרושים, בהתאם להוראות הרשויות המוסמכות הרלוונטיות.

42.6.    אחריות לעובדים ולשלוחים

42.6.1.       הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמצאים בשרותו והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם  תוך כדי ביצוע העבודות לרבות במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק עבור כל אחד מסוגי העבודות, והוא פוטר בזאת את המזמין מאחריות כלפי עובדים המועסקים על ידו, לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, קבלני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה. כל אחד מיחידי המזמין יהא רשאי לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או תאונה, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון אותו יחיד המזמין.

42.6.2.       הקבלן ישפה כל אחד מיחידי המזמין בגין כל תשלום שיחויב לשלם כתוצאה מאי – קיום התחייבותו שבסעיף קטן 1. נדרש יחיד המזמין לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת ביצוע העבודות, ישפה אותו הקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אבדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון יחיד המזמין.

43.          ביטוח

43.1     מבלי לגרוע מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן על-פי כל דין ו/או על פי האמור בחוזה זה, מתחייב הקבלן לערוך, לרכוש ולקיים, על חשבונו לפני מועד תחילת העבודות נשוא חוזה זה (להלן : "העבודות") ו/או הצבת ציוד כלשהו באיזה מאתרי העבודה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו (המוקדם מבין שני המועדים הנ"ל) ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות וכן לעניין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר כמפורט בסעיף 43.4 להלן, את הביטוחים המפורטים להלן, בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה זה (להלן: "התנאים המיוחדים לביטוחי הקבלן") וכן לנספחים 1 (א') ו -1 (ב')  למסמכי המכרז והחוזה המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה (להלן: "אישורי ביטוחי הקבלן") אצל חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל (שכולם יחד יקראו להלן- "ביטוחי הקבלן"):

           מובהר ומוסכם בזה כי הקבלן יערוך ויקיים ביטוחים נפרדים עבור החברה בגין עבודות הפיתוח ועבור התאגיד בגין עבודות המים והביוב בתנאים המפורטים להלן ובנספחי הביטוח המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והחוזה.

43.1.1     ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות

 • א. פרק א' ביטוח העבודות,

המבטח במלוא ערכן את העבודות, הציוד וכל רכוש אחר בבעלות ו/או באחריות הקבלן המשמש את הקבלן בביצוען של העבודות נשוא חוזה זה

 • ב. פרק ב' ביטוח אחריות כלפי צד שלישי,

המבטח את אחריותו של הקבלן על פי דין,  בקשר עם ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה.

 • ג. פרק ג' חבות מעבידים

המבטח את אחריותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 1980, כלפי כל העובדים המועסקים על ידו ו/או מטעמו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה לרבות קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

43.1.2     ביטוח אחריות מקצועית

המבטח את אחריותו של הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק שמקורם במעשה ו/או מחדל רשלני של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה.

              מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של 12 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.

              הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות.

              על פי דרישת מי מיחידי המזמין בכתב מתחייב הקבלן להמציא לו העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה.

43.1.3     ביטוח חבות המוצר

המבטח את חבות הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 1980, בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות המבוצעות על ידי הקבלן בקשר עם חוזה זה (להלן: "המוצר").

              מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של 12 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.

              הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות.

              על פי דרישת מי מיחידי המזמין בכתב מתחייב הקבלן להמציא לו העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה.

 • ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי:
 • הקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד ההנדסי שבבעלותו ו/או בהשגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו עקב השימוש בכלי הרכב, בגבולות האחריות המקובלים בענף הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.
 • כמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי הכולל, בין היתר, ביטוח לאחריות הקבלן על פי דין כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני ו/או ציוד הנדסי בגבול אחריות בסך של 2,000,000 ש"ח לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים בקשר לביצוע עבודות קבלניות.
 • מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי (כמפורט בסעיף 43.1.4 ב' לעיל ) ואולם האמור בסעיפים א' (1) – א' (4) לנספח 1 (ג') הצהרה על מתן פטור מאחריות יחול לגבי כל נזק לציוד מכאני הנדסי כאילו נערך הביטוח בגינו".
 • למען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" הינו בהתאם להגדרות הפקודה לביטוח כלי רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל – 1970, על תיקוניה.
  • בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר שהובא למקום העבודה לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דין.
  • ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים הנערכים על ידי הקבלן כאמור בסעיף 43 זה, יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי קבלנים וקבלני משנה (בביטוח אחריות מעבידים ככל וייחשבו לעובדיו) ובנוסף (ומבלי לגרוע מהאמור) יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן: "החברה") ו/או עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ (להלן : "התאגיד") ו/או את מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו (להלן: "יחידי המבוטח").
  • הקבלן מתחייב להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, במשך כל התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף. עם זאת, את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי הדין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו.
  • ביטוח הקבלן הנערך על פי סעיף 43.1.1 (א') לעיל (פרק א' העבודות), יכלול ויתור על כל זכות תחלוף (שיבוב) של מבטחי הקבלן כלפי החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
  • מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן כפופה לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
  • פוליסות ביטוחי האחריות (צד שלישי, חבות מעבידים, אחריות מקצועית וחבות המוצר) הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות כאמור יורחבו לשפות את החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם (למעט אחריותם המקצועית של מנהלי הפרויקטים והמפקחים מטעמם של החברה ו/או התאגיד) בגין אחריות שתוטל על מי מהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו – הכול כמפורט באישורי ביטוחי הקבלן נספחים 1 (א') ו – 1 (ב').
  • כמו כן יצוין בפוליסת אחריות הקבלן כלפי צד שלישי, במפורש, כי רכוש החברה ו/או התאגיד שבו פועל הקבלן, אשר לא בוטח על פי הביטוח שנערך בהתאם לסעיף 43.1.1 (א) לעיל בפרק א' ביטוח העבודות), ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה למעט אותו חלק של הרכוש שבו פועל הקבלן והנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן. למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות בהם פועל הקבלן במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי, בכפוף לאמור לעיל למעט אותו חלק של הרכוש שבו פועל הקבלן והנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן.
  • במועד חתימת חוזה זה, כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע איזה מהעבודות נשוא חוזה זה, הקבלן ימציא לחברה ולתאגיד את אישור ביטוחי הקבלן הרלוונטי לעבודה המבועת עבור מי מהם בנוסח המצורף לחוזה כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח (בנוסחו המקורי). מוסכם בזה כי המצאת אישורי ביטוחי הקבלן חתומים לכל אחד ממזמיני העבודה, כאמור לעיל, מהווה תנאי יסודי לקיום החוזה.
  • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה והתאגיד, לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע איזה מהעבודות נשוא חוזה זה, מכתב הצהרה לפטור מאחריות החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בהתאם לנוסח "פטור מאחריות- הצהרה", מצורף לחוזה זה ומסומן כנספח 1 (ג') (בנוסחו המקורי) כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.
  • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה והתאגיד, לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע איזה מהעבודות נשוא חוזה זה, נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח המצורף לחוזה זה ומסומן כנספח 1 (ד') (בנוסחו המקורי) כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.
  • מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישורי עריכת ביטוחי הקבלן (נספחים 1 (א') ו – 1 (ב')).
  • למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין מעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם  ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
  • הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוחי הקבלן הנערכות כמפורט בסעיף 43.1 לעיל ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או על ידי החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם כדי לממש את זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפותו לתביעה של החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם, ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הקבלן, על פי פוליסות הביטוח, אם יידרש לכך על ידם.
  • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח בגין איזה מהביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף 43.1 לעיל, מתחייב הקבלן לפנות באופן מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.
  • בנוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מייד לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו והחברה ו/או התאגיד מתחייבים להעביר אל הקבלן את הסכום שתשלם למי מהן, בהתאמה, חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח (לרבות ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הביטוח) וכי החברה ו/או התאגיד לא יהיו חייבים לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור.
  • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח על פי פרק א' בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו לחברה או לתאגיד (בהתאמה לפי נסיבות האירוע), אלא אם מי מהם הורה אחרת בכתב למבטח. מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור, בשלמותו, לשביעות רצון מנהל העבודה ו/או המפקח מטעם החברה או התאגיד, או שטרם קיבל מהחברה ו/או מהתאגיד תשלום עבור העבודה שניזוקה , מתחייבים החברה והתאגיד ביחד ולחוד להורות למבטח בכתב על תשלום תגמולי הביטוח ישירות לידי הקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק.
  • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות המפורטות בסעיף 43.1 לעיל יודיע הקבלן על כך בכתב לחברה ולתאגיד (בהתאמה ולפי נסיבות האירוע). הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המבטח ו/או החברה ו/או התאגיד ו/או מי מטעמם בכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסה ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הקבלן, וזאת מבלי לגרוע מזכויות החברה ו/או התאגיד ו/או מי מטעמם לנהל המשא ומתן בעצמם, ביחד ו/או לחוד בהתאם להחלטתם.
  • מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה לעיל ולהלן מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או החברה ו/או התאגיד ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם.
  • הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם, יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו לחברה ו/או לתאגיד ו/או למנהליהם ו/או לעובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם, באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפיהם והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור.
  • כל מחלוקת בין הקבלן לבין החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בדבר עלות תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את הנזקים מטעם חברת הביטוח.
  • כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.
  • ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ראשוניים וקודמים לכל בטוח אשר נערך על ידי החברה ו/או התאגיד וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי החברה ו/או התאגיד, לרבות כל טענה או זכות המפורטים בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1981 ולרבות כל טענה של "ביטוח כפל" כלפי החברה ו/או התאגיד וכלפי מבטחיהם.
  • ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספחי אישור ביטוחי הקבלן (נספחים 1 (א') ו – 1 (ב')) יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או לשנותם לרעה במשך תקופת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה (להלן: "תקופת הביטוח"), אלא אם כן תישלח לחברה, לתאגיד ולקבלן, הודעה בכתב, באמצעות דואר רשום, שישים (60) יום מראש על כוונתו לעשות זאת. וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום ו/או לשינוי לרעה  שכאלו לגבי החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף שישים (60) הימים ממועד משלוח ההודעה.
  • בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן, לחברה ולתאגיד כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם או מבוטל, כאמור בסעיף 43.24 לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה ולתאגיד אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הצמצום או או השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל.
  • הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף 1 (ביטוח העבודות) לאישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספחים 1 (א') ו – 1 (ב')), ו/או הפרת תנאי מתנאי איזו מהפוליסות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או בהתאם לנדרש בחוזה זה והוא פוטר בזאת את החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל אחריות לנזק כאמור לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה,. ובלבד שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
  • מוסכם בזה כי האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף (ולא יגרע) על כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר פטור מאחריות כלפי החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם. למען הסר כל ספק מובהר כי האמור בסעיף 27 זה מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות נושא חוזה זה על ידי הקבלן ו/או כל מי מטעמו.
  • מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או התאגיד ו/או על מי מטעמם ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם אחריותו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין.
  • לא יאוחר מ- 7 (שבעה) ימים ממועד תום תקופת איזה מביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן לחזור ולהפקיד בידי החברה והתאגיד את אישור עריכת הביטוח כאמור בסעיף 43.9 לעיל, בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן, במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב לערוך ביטוח על פי החוזה על נספחיו.
  • הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור עריכת ביטוח" חתום כדין (נוסח מקורי) כאמור בסעיפים 9 43.25 ו- 43.29, והצהרות חתומות על ידי הקבלן, כאמור בסעיפים 43.10 ו- 43.11 לעיל, מהווים תנאי מתלה ומקדים ובהעדר קיום אישור ו/או הצהרות כאמור בהתאם לחוזה, והחברה ו/או התאגיד, בהתאמה, יהיו רשאים (ביחד ו/או לחוד) למנוע מן הקבלן תחילת ו/או המשך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, וזאת בנוסף לכל סעד השמור לחברה ו/או לתאגיד עפ"י החוזה או הדין.
  • מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת נספחי אישור ביטוח העבודות (נספחים 1 (א') ו – 1 (ב')) ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או על מי מהבאים מטעמם.
  • למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח והצהרות הקבלן במועד כאמור לעיל לא תפגע בהתחייבויות הקבלן על-פי חוזה זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו נשוא החוזה גם אם יימנעו ממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת רכוש ו/או ציוד לאתר בשל אי הצגת האישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם לחוזה זה.
  • הקבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך על-פי סעיף 1 באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח 1 א'), מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא השווי של איזה מהעבודות ו/או הרכוש ו/או הציוד ו/או החומרים המבוטחים בקשר חוזה זה.
  • למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.
  • החברה ו/או התאגיד ו/או מי מטעמם רשאים (אך לא חייבים) לבדוק את אישורי הבטוח שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לעיל והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות הקבלן כאמור בסעיף הביטוח לחוזה זה על נספחיו.
  • הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה ו/או התאגיד ו/או מי מטעמם ביחס לאישורי הבטוח וזכותם לבדוק ולהורות על תיקון אישור ביטוחי הקבלן כמפורט לעיל ו/או פוליסות הקבלן, אינה מטילה על החברה ו/או התאגיד ו/או מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לביטוחים כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם של ביטוחי הקבלן ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה ונשוא כל דין.
  • הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא, לבקשת מי מיחידי המזמין בכתב, אישורים על תשלומי דמי הביטוח, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא חוזה זה ו/או התחייבותו על פי החוזה על נספחיו.
  • בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע בביטוחי הקבלן כי הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו לא יפגעו בזכויות החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.
  • לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה במלואם או בחלקם, יהיו החברה ו/או התאגיד רשאים, אך לא חייבים, ומבלי לפגוע בזכויות מי מהם לפי חוזה זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים במלואם או בחלקם תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. ובלבד שהחברה ו/או התאגיד, בהתאמה, הודיעו ביחד ו/או לחוד לקבלן על כוונת מי מהם לעשות כן 14 יום מראש ובכתב. כל סכום שהחברה ו/או התאגיד שילמו או התחייבו בתשלומו כאמור יוחזר מיד לחברה ו/או לתאגיד, בהתאמה על פי דרישתו הראשונה של מי מהם. לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות המזמין על פי סעיף זה, החברה ו/או התאגיד  יהיו רשאים, בהתאמה ובהתאם לנסיבות, לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממי מהם לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהיו רשאים לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת ובלבד ששלחו ביחד ו/או לחוד בהתאם לנסיבות, לקבלן הודעה בכתב של 14 יום מראש.
  • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.
  • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת"ד) וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת חוזה זה, מורשים לנהוג ברכב מנועי על פי החוקים הנ"ל וכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה.
  • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה, מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודות.
  • ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו זכותם של החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם על פי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים. למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.
  • הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות החברה ו/או התאגיד ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.
  • הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע העבודות.
  • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין החברה ו/או התאגיד. החברה והתאגיד מתחייבים ביחד ולחוד להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל.
  • למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על פי סעיף 43 זה (ביטוח) וההשתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על החברה ו/או התאגיד ו/או על מי מטעמם.
  • מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף 43 זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין.
  • בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי החברה ו/או התאגיד, ביחד ו/או לחוד ובהתאם לנסיבות והחלטת כל אחד מהם יהיה רשאי לעכב כל סכום אשר מי מהם זכאי לקבלו על פי תנאי סעיף 43 זה (סעיף הביטוח) מהתמורה העומדת לזכות הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם חוזה זה. ובתנאי שהגורם המעכב הודיע על כך לקבלן, בכתב, 7 (שבעה) ימים מראש. מוסכם בזה על החברה ו/או התאגיד כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על החברה ו/או התאגיד (על פי העניין), יושב לקבלן הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה ו/או לתאגיד (באם נגרמו) בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח,
  • מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף 43 זה (ביטוח), כולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

44.          ערבות ביצוע וערבות בדק

44.1.    להבטחת קיום כל התחייבויותיו כלפי החברה בתחום ביצוע עבודות הפיתוח נשוא הסכם זה, ימציא הקבלן לחברה במעמד חתימתו על הסכם זה, ערבות בנקאית צמודה, אוטונומית ובלתי מותנית בשיעור 10% (עשרה אחוז) מהיקף עבודות הפיתוח (להלן: "ערבות הביצוע לחברה") עפ"י הנוסח המצורף להסכם זה כנספח 2.  ערבות הביצוע תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם ועד 90 יום לאחר סיומה או עד גמר כל העבודות הפיתוח המתבצעות מכוח הסכם זה, עפ"י המאוחר מביניהם.

44.2.    בנוסף, להבטחת קיום כל התחייבויותיו כלפי התאגיד בתחום ביצוע עבודות המים והביוב נשוא הסכם זה, ימציא הקבלן לתאגיד במעמד חתימתו על הסכם זה, ערבות בנקאית צמודה, אוטונומית ובלתי מותנית בשיעור 10% מהיקף עבודות המים והביוב (להלן: "ערבות הביצוע לתאגיד") עפ"י הנוסח המצורף להסכם זה כנספח 2.  ערבות הביצוע תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם ועד 90 יום לאחר סיומה או עד גמר כל העבודות המים והביוב המתבצעות מכוח הסכם זה, עפ"י המאוחר מביניהם.

44.3.    מובהר כי ערבות הביצוע לחברה וערבות הביצוע לתאגיד יהיו אוטונומיות, נפרדות ובלתי תלויות, והן יופקדו בידי כל יחידי המזמין – ערבות הביצוע לחברה תהיה לפקודת החברה ותופקד בידה, וערבות הביצוע לתאגיד תהיה לפקודת התאגיד ותופקד בידיו.

44.4.    בתום התקופה האמורה בסעיפים 42.1 ו-42.2 לעיל, ובהתקיים התנאים הנקובים בסעיפים קטנים 42.7 ו-42.8 להלן, ישיב כל אחד מיחידי המזמין, באופן נפרד ובלתי תלוי, את ערבות הביצוע שהופקדה בידיו, וזאת מבלי לגרוע מסמכותו הכללית של כל אחד מיחידי המזמין בנפרד לחילוט הערבות כמפורט בס"ק 42.6 להלן, ומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים מיחידי המזמין מכוח כל דין או הסכם.

44.5.    סכום ערבות הביצוע יהיה צמוד למדד מחירי התשומה בסלילה וגישור על פי מדד הבסיס, כקבוע בנספח 2 להלן.

44.6.    כל אחד מערבויות הביצוע תהא ניתנת למימוש תוך 7 ימים מדרישתו ע"י יחיד המזמין, ללא הגבלות ו/או התניות כלשהן. כל אחד מיחידי המזמין יחליט, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, אם יש מקום לממש הערבות, כולה או מקצתה. 

44.7.    ערבות הביצוע לחברה תוחזר לקבלן, כאשר יומצאו המסמכים הבאים לידי החברה:

                                                          א.       החשבון הסופי וחשבונית המס בסכום החשבון הסופי המאושר לתשלום עבור עבודות הפיתוח;

                                                           ב.       העתק מתעודת השלמה של עבודות הפיתוח;

                                                           ג.        ערבות בנקאית חדשה לפקודת החברה, להבטחת התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק עבור עבודות הפיתוח, אשר תוקפה יהיה ל- 12 חודשים מיום מתן תעודת ההשלמה עבור עבודות הפיתוח, ושיעורה 5% מן החשבון הסופי המצטבר המאושר ע"י החברה (להלן: "ערבות בדק לחברה"). תנאי ערבות הבדק לחברה יהיו על פי נוסח כתב הערבות המצורף כנספח 2 א' להסכם זה.

44.8.    ערבות הביצוע לתאגיד תוחזר לקבלן, כאשר יומצאו המסמכים הבאים לידי התאגיד:

                                                        א.         החשבון הסופי וחשבונית המס בסכום החשבון הסופי המאושר לתשלום עבור עבודות המים והביוב;

                                                        ב.         העתק מתעודת השלמה עבור עבודות המים והביוב;

                                                         ג.          ערבות בנקאית חדשה לפקודת התאגיד, להבטחת התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק של עבודות המים והביוב, אשר תוקפה יהיה ל- 12 חודשים מיום מתן תעודת ההשלמה לעבודות המים והביוב, ושיעורה 5% מן החשבון הסופי המצטבר המאושר ע"י התאגיד כולל מע"מ (להלן: "ערבות בדק לתאגיד"). תנאי ערבות הבדק יהיו על פי נוסח כתב הערבות המצורף כנספח 2 א' להסכם זה.

44.9.    מובהר כי ערבות הבדק לחברה וערבות הבדק לתאגיד יהיו נפרדות ובלתי תלויות, והן יופקדו בידי כל יחידי המזמין – ערבות הבדק לחברה תהיה לפקודת החברה ותופקד בידו, וערבות הבדק לתאגיד תהיה לפקודת התאגיד ותופקד בידיו.

44.10. הוארכה תקופת הסכם זה:

                                                      א.                 רשאי כל אחד מיחידי המזמין לעדכן את גובה ערבות הביצוע שהופקדה בידו, לפי שיקול דעתו, ולדרוש מן הקבלן למסור לידיו את הערבות המעודכנת.

                                                      ב.                הקבלן ימציא לאותו יחיד המזמין את הערבות המעודכנת עד 7 ימים לפני תום תוקפה של ערבות הביצוע כאמור בס"ק א' לעיל.

                                                       ג.                 כנגד מסירתה של הערבות המעודכנת יחזיר יחיד המזמין לקבלן את ערבות הביצוע הקודמת אשר מצויה בידו. לא נמסרה הערבות המעודכנת ע"י הקבלן, רשאי כל אחד מיחידי המזמין לחלט את ערבות הביצוע הקודמת שבידו, וזאת מבלי לגרוע מסמכותו הכללית לחילוט ערבות כאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים ליחיד המזמין מכח כל דין או הסכם. 

45.          ביטול ההסכם ותוצאותיו

45.1.    מוסכם בין הצדדים כי כל אחד מיחידי המזמין יהא רשאי לבטל את ההסכם מיידית בקרות כל אחד מהמקרים הבאים:

                                                      א.                מונה לקבלן כונס נכסים מכוח כל דין, ו/או הוכרז כפושט רגל, או – במידה והינו תאגיד – ניתן לגביו צו פירוק.

                                                      ב.                נגד הקבלן או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עימה קלון.

                                                       ג.                 הקבלן או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה.

                                                      ד.                הוכח למזמין כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת.

                                                      ה.                הקבלן הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן אותה בתוך 48 שעות ממועד קבלת הודעת המזמין על כך בכתב.

                                                       ו.                 הפרה יסודית משמעה הפרת אחד או יותר מן הסעיפים המנויים בסעיף 49 להלן.

                                                       ז.                הקבלן הינו שותפות ואחד מן השותפים נפטר או הוכרז פושט רגל או מונה לו כונס נכסים או הוכרז פסול דין וזאת אף אם השותפות לא פורקה.

מובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה, וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות המזמין לבטל ההסכם מכוח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן.

45.2.    על אף האמור לעיל, מוסכם בזאת כי החברה תהא רשאית לבטל את התקשרותה עם הקבלן בכל הנוגע לעבודות הפיתוח באופן נפרד ובלתי תלוי מהתחייבויות התאגיד, ובהתאם התאגיד יהא רשאי לבטל את התקשרותו עם הקבלן בכל הנוגע לעבודות המים והביוב באופן נפרד ובלתי תלוי מהתחייבויות החברה. בוטל ההסכם עם אחד מיחידי המזמין – תבוטל ההתקשרות לגבי עבודות הקבלן כלפיו בלבד.

45.3.    בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכם, תחולנה ההוראות הבאות:

                                                      א.                זכויותיו של המזמין, חובותיו של הקבלן והביטחונות מטעמו לא יפגעו, כל אלה יישארו בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ההסכם.

                                                      ב.                המזמין יוכל לחלט את ערבות הקבלן ו/או לדרוש את תשלומי הביטוחים למטרת השלמת האמור בהסכם זה.

                                                       ג.                 המזמין יהא רשאי לעכב בידו כל מיטלטלין השייכים לקבלן והמצויים ברשותו וזאת עד מילוי מלוא מחויבויותיו מכוח ההסכם.

האמור בסעיף זה אינו בא על מנת לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים המגיעים למזמין עפ"י כל דין או הסכם.

45.4.    הודיע המזמין או מי מיחידיו לקבלן על ביטול ההסכם מחמת הפרתו ע"י הקבלן ולרבות עפ"י האמור  לעיל, יהא הקבלן זכאי לקבל אך ורק תשלומים בגין העבודות אשר בוצעו על ידו בפועל עד להודעת המזמין כאמור וזאת מאת כל אחד מיחידי המזמין בנפרד בשים לב למהות העבודות שבוצעו, וזאת בניכוי כל ההוצאות והנזקים שנגרמו ו/או יגרמו למזמין עקב הפרת ההסכם ע"י הקבלן, לרבות פיצויים מוסכמים.

45.5.    קבע בית משפט מוסמך כי משתתף אחר ולא הקבלן הוא הזוכה במכרז (להלן: "הזוכה המאוחר"), יבוטל הסכם זה, והקבלן מתחייב לפנות את שטח העבודה לטובת הזוכה המאוחר. במקרה כזה לא יהא זכאי הקבלן לכל פיצוי או תשלום מאת המזמין, פרט לשכר עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל.

45.6.    למען הסר ספק מובהר כי לקבלן לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין, בגין ההליך שבוצע.

46.          זכויות פטנטים

הקבלן יפצה את המזמין על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, היטל וכיוצ"ב שינבעו מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש במכונות או בחומרים או בפריטים שיסופקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע העבודה.

47.          אמצעי ההגנה להעברת משאות

47.1.    אם לביצוע העבודות יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שהעברה עלולה לגרום נזק למבנים כלשהם, לכביש, גשר, חוטי חשמל, חוטי טלפון, צינור, כבל וכיו"ב באם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים – יודיע הקבלן בכתב למפקח לפני ההעברה על פרטי החפץ שיש להעבירו ועל תכניתו להבטחת אמצעי ההגנה המתאימים.

47.2.    הקבלן ינקוט בכל אמצעי ההגנה המתאימים על חשבונו הוא, על מנת למנוע נזקים כאמור בסעיף קטן 45.1 דלעיל.

48.          אספקת חשמל ומים

הקבלן יספק על חשבונו את החשמל והמים הדרושים לביצוע העבודות כמפורט במפרט המיוחד.

49.          שימוש או אי שימוש בזכויות

49.1.    הימנעות המזמין מלעשות שימוש בזכות כלשהי המוקנית לו על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל – אין בה ולא תתפרש בשום אופן כוויתור על אותה הזכות באותו מקרה או בכלל.

49.2.    הסכמה מצד המזמין לסטייה בתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

49.3.    כל ויתור או ארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו ע"י המזמין או מטעמו, לא יפגעו בזכויות המזמין, ולא ישמשו כצידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד הקבלן של התחייבויותיו על פי החוזה.

50.          קיזוז

          המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן מאת יחיד המזמין על פי החוזה, כל חוב, בין שקצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לאותו יחיד המזמין מהקבלן על פי החוזה ו/או על פי כל דין. מובהר בזאת, כי הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.

51.          סמכות השיפוט

51.1.    מוסכם על הצדדים כי על הסכם זה יחול הדין הישראלי, וכי לבתי המשפט  בתל אביב בלבד, תהיה סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה ו/או מחלוקת שתתגלע בין הצדדים בקשר לחוזה זה.

51.2.    למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל מחלוקת ו/או תביעה שתועבר לבית המשפט המוסמך לא תהווה עילה לשינוי ו/או לעיכוב ביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה.

52.          עיסוק בהרשאה וניהול ספרים

52.1.    הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975.

52.2.    הקבלן ינהל ספרים כדין ויפעל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש על פי כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת חלותו של הסכם זה.

52.3.     הקבלן ינהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, יפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי הדין וימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.

52.4.    במעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה, ימציא הקבלן לכל אחד מיחידי המזמין אישור על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא לכל אחד מיחידי המזמין אישור כאמור במועד, לא יהא זכאי הקבלן לכל החזר מאותו יחיד המזמין בגין סכומי ניכוי שנוכו מהתמורה בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא אישור לאחר מכן.

53.          פרשנות

53.1.    במקרה של סתירה, בין הוראה מהוראות הסכם זה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים המהווים את ההסכם יכריע המנהל בשאלה איזו הוראה מבין ההוראות תהא עדיפה על רעותה, (אשר על כן יש לנהוג על פיה). הכרעת המנהל תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור.

53.2.    גילה הקבלן סתירה בין הוראות ההסכם או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך ממסמכי ההסכם או מסמך אחר הנוגע לו יפנה מיד למנהל לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג.

53.3.    הנחיות המנהל יינתנו לקבלן בכתב תוך שבעה ימים מיום קבלת הפניה. מובהר בזאת כי ההכרעה בעניינים המפורטים לעיל תהא נתונה באופן מוחלט ובלעדי בידי המנהל וכי הקבלן יהא מחויב לנהוג על פי הנחיותיו והוראותיו של זה.

54.          ו י ת ו ר

54.1.    ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכוח דין או הסכם לא ייחשב הדבר לויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בויתור כאמור משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור.

54.2.    כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים לחוזה זה.

55.          הפרה יסודית

55.1.    הוראות סעיפים  3, 6, 12-15, 25-28, 30-31, 36, 38-48 להסכם זה הינן בבחינת תנאים עיקריים בהסכם, והפרתן תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

56.          כתובות והודעות

56.1.    כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם.

56.2.    כל מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים, וכל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען עם תום 72 שעות מתאריך המשלוח.

 

 

 

 

 

57.          שינוי החוזה

          אין לשנות איזו מהוראות חוזה זה, אלא במסמך בכתב ובחתימת שני הצדדים.

58.          הודעות

          כל הודעה שתשלח על פי הסכם זה בדואר רשום לפי כתובות הצדדים המופיעות בכותרת להסכם זה, תחשב שהגיעה לתעודתה תוך 72 שעות ממועד משלוחה.

59.          אישור החוזה

          חוזה זה טעון את אישור המזמין, וכן כל אישור אחר הדרוש על פי דין.

 

ולראייה באו הצדדים על החתום:

 

 

__________________________

החברה

 

 

__________________________

התאגיד

 

 

__________________________

הקבלן

נספח 1 (א')

 

 

 

 

 

נספח 1 (ב')

אישור קיום ביטוחיםביטוח עבודות קבלניות

תאריך הנפקת האישור

___________________

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור*

המבוטח

מען הנכס המבוטח /

כתובת ביצוע העבודות*

מעמד מבקש האישור*

שם

שם

 

☒ מכרז 5/2021

☒ עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדרוג תשתיות מים וביוב בשכונת יעלים באילת.

 

 

☒ מזמין העבודה

☒ תאגיד מים וביוב.

☒ חברה עירונית

 

עין נטפיםבע"מ (להלן : "המזמין")

 

ו/או

עיריית אילת (להלן: "העירייה")

 

ת.ז./ח.פ. __________

ת.ז./ח.פ. ___________

מען

מען

ת.ד. 1200

אילת 8811002

 

 

       

 

פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר הפוליסה

תאריך תחילה

תאריך סיום

גבול האחריות / סכום ביטוח / שווי העבודה

כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

סכום

מטבע

 

פרק א' – העבודות

כל הסיכונים עבודות קבלניות הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:

 

 

 

 

__________

 

 

 

 

308 – ויתור על תחלוף לטובת העירייה.

309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.

313 – כיסוי בגין נזקי טבע.

314 – כיסוי גניבה, פריצה ושוד.

316 – כיסוי רעידת אדמה.

318 – מבוטח נוסף מבקש האישור.

324 – מוטב לתגמולי ביטוח, מבקש האישור.

328 – ראשוניות.

רכוש עליו עובדים

 

 

 

4,000,000

רכוש סמוך

 

 

 

4,000,000

נזקים לרכוש בהיותו מחוץ לאתר העבודות כולל לצורך תיקונים והתאמות.

 

 

 

2,000,000

למקרה ביטוח

רכוש בהעברה

 

 

 

2,000,000

פינוי הריסות

 

 

 

3,000,000

הוצאות האצה לשיקום נזקים לאחר מקרה ביטוח

 

 

 

20% מגובה הנזק

הוצאות תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה לאחר נזק, והוצאות הכנת תביעה.

 

 

 

2,000,000

הוצאות שכ"ט מתכננים אדריכלים ומומחים אחרים

 

 

 

150,000

נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה

 

 

 

5,000,000

למקרה ביטוח

נזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה

 

 

 

מלוא סכום הביטוח

 

תקופת תחזוקה

 

 

 

24 חודשים

 

מתוכה תקופת תחזוקה מורחבת

 

 

 

12 חודשים

 

הוצאות עבודה ותיקונים זמניים לאחר נזק

 

 

 

150,000

פרק ב' צד שלישי

הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:

 

 

 

20,000,000

302 – אחריות צולבת

307 – הרחבת צד ג' קבלנים וקבלני משנה.

308 – ויתור על תחלוף לטובת העירייה.

309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.

312 – כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה.

315 – כיסוי לתביעות המל"ל.

318 – מבוטח נוסף – מבקש האישור.

321 – מבקש האישור, מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח.

322 – מבקש האישור מוגדר כצד ג'.

328 – ראשוניות.

329 – רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'.

נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה

 

 

 

2,000,000

נזק ישיר מפגיעה במתקנים, צינורות וכבלים תת קרקעיים

 

 

 

מלוא גבול האחריות

 

נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים, צינורות וכבלים תת קרקעיים

 

 

 

1,000,000

תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי

 

 

 

2,000,000

רעד והחלשת משען

 

 

 

2,000,000

 

 

 

 

 

 

פרק ג' חבות מעבידים

 

 

 

6,000,000 – לתובע

20,000,000 במצטבר לתקופת הביטוח.

307 – קבלנים וקבלני משנה.

308 – ויתור על תחלוף לטובת העירייה.

309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.

315 – כיסוי לתביעות המל"ל.

319 – מבוטח נוסף – היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח.

328 – ראשוניות

אחריות מקצועית

 

 

 

רטרואקטיבי

 

__________

 

 

 

 

10,000,000

במצטבר לתקופת הביטוח

 

 

 

 

 

301 – אבדן מסמכים.

303 – דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע.

308 – ויתור על תחלוף לטובת העירייה.

309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.

321 – מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור.

325 – מרמה ואי יושר עובדים.

326 – פגיעה בפרטיות.

327 – עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח.

328 – ראשוניות.

332 – תקופת גילוי – (12 חודשים).

חבות המוצר

 

רטרואקטיבי

 

__________

 

 

 

10,000,000

במצטבר לתקופת הביטוח

 

 

 

308 – ויתור על תחלוף לטובת העירייה.

309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.

318 – מבוטח נוסף, מבקש האישור.

321 מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור .

328 – ראשוניות

332 – תקופת גילוי – 12 חודשים.

        

 

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג' (*

☒ (009) עבודות קבלניות גדולות (עבודות פיתוח תשתיות: עב' עפר, כבישים, סלילה ותשתיות מים וביוב  "פארק הטרמינל" באילת).

ביטול/שינוי הפוליסה :

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול בתקופת הביטוח של איזה מפוליסות הביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 (שישים) יום לאחר משלוח הודעה בכתב בדואר רשום למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

מהדורת הפוליסה :

חברת הביטוח

__________

ביט מהדורה

__________

הערות

 

חתימת האישור

המבטח:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח "1 (ג')"

הצהרה על מתן פטור מאחריות

                                                                                                            תאריך : __________

לכבוד

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

ת.ד 1582

אילת 8811501 (להלן: "החברה")

לכבוד

עין נטפים בע"מ

ת.ד 1200

אילת 8811002 (להלן: "התאגיד")

להלן: "החברה ו/או התאגיד")

א.ג.נ.,

הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות

מכרז משותף מ/5/2021 והסכם לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדרוג תשתיות מים וביוב בשכונת יעלים באילת  (להלן: "העבודות" ואו "ההסכם") עבור החברה ו/או התאגיד.

 • הריני להצהיר בזאת כי הנני משתמש בעבודתי שבנדון בציוד מכני ו/או ציוד הנדסי ו/או ציוד חפירה ו/או ציוד חשמלי ו/או ציוד אלקטרוני אשר בבעלותי ו/או בשימושי לרבות וללא הגבלה כל ציוד אחר ו/או מתקנים המשמשים אותי בביצוע העבודות בקשר עם ההסכם שבנדון.
 • על אף האמור בהצהרה זאת, הריני להתחייב כדלקמן:
  1. הנני פוטר את החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתרי העבודות על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.
  2. הנני פוטר את החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותר על זכות השיבוב (תחלוף) כלפי את החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.
  3. הנני פוטר את החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלי ו/או מי מטעמי ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.
  4. היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדי ו/או קבלני משנה המועסקים על ידי, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הנני מתחייב לשפות את החברה ו/או התאגיד /או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות.
  5. הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי ו/או ציוד חפירה ו/או רכב המשמש אותנו בביצוע העבודות, כאמור בסעיף הביטוח להסכם, במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי ההסכם שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון.
  6. הריני להצהיר בזה כי אערוך ואחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספחים 1 (א') ו – 1 (ב') לחוזה), במשך כל התקופה בה קיימת אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין.

ולראיה באנו על החתום

 

 (חתימת המצהיר)

 

(שם החותם)

 

(תפקיד החותם)

 

נספח "1 (ד')"

 

                                                                                                            תאריך : __________

לכבוד

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

ת.ד 1582

אילת 8811501 (להלן: "החברה")

לכבוד

עין נטפים בע"מ

ת.ד 1200

אילת 8811002 (להלן: "התאגיד")

להלן: "החברה ו/או התאגיד")

א.ג.נ.,

 

הנדון : תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום

אני מאשר בזאת, כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכם על ידי ו/או כל הפועל מטעמי, מותנה בקיום הנוהל שלהלן:

 1. המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה, עבודות באמצעות מבער (כגון חיתוך, זיפות ואיטום), עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו/או להבות.
 2. ככל שאבצע "עבודות בחום", אמנה אחראי מטעמי (להלן – "האחראי") שמתפקידו לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.
 3. בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 10 מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.
 4. האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן – "צופה אש"), המצויד באמצעי כיבוי מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.
 5. ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם מתפתחים לכלל שריפה.
 6. על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות 30 דקות מתום ביצועה, תוך שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

מובהר, כי נוהל זה מהווה התניה מינימאלית וכל תנאי בטיחות נוספים להם הנני מחויב על פי כל דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר בהסכם יוסיפו על האמור לעיל.

הנני מצהיר ומתחייב בזאת לקיים את האמור לעיל, ככתובו וכלשונו. ידוע לנו כי במידה ולא נקיים האמור, אהיה אחראי לכל נזק שייגרם לחברה ו/או לתאגיד  והנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או התאגיד בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יידרש לשאת בהם מיד עם קבלת הדרישה לתשלום.

הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי גם קבלנים מטעמנו יקפידו גם כן על ביצועו של נוהל זה.

 

ולראיה באנו על החתום

 

 

 (חתימת המצהיר)

 

(שם החותם)

 

(תפקיד החותם)

 

 

 

נספח 2

 

נוסח ערבות ביצוע לחברה

 

 

תאריך____________                                          שם המוסד הבנקאי ___________________

 

 לכבוד :

החברה הכלכלית (חכ"א) אילת בע"מ

 

הנדון: כתב ערבות מס' _________

 

לפי בקשת _____________ (שם המציע) הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בסך של ___________ ₪ להבטחת מילוי מלוא התחייבויות ________ בהתאם לחוזה שנחתם מכוח מכרז משותף מס' מ/5/2021 לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדרוג תשתיות מים וביוב בשכונת יעלים באילת.

הסכום הנ"ל צמוד למדד מחירי התשומה בסלילה וגישור, כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באופן הבא:

 (א)       מדד הבסיס יהיה מדד של חודש אוקטובר 2021 שפורסם ביום 15/11/2021 [או בסמוך לכך] שהוא ______ נקודות.

 (ב)       המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו.

 ערבותנו זו בתוקף עד ________ ועד בכלל.

ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך שלושה (3) ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב  כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס, נשלם לכם את סכום הקרן.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 

 

 

 

 

נספח 2

 

נוסח ערבות ביצוע לתאגיד

 

 

תאריך____________                                          שם המוסד הבנקאי ___________________

 

 לכבוד :

עין נטפים בע"מ

 

הנדון: כתב ערבות מס' _________

 

לפי בקשת _____________ (שם המציע) הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בסך של ___________ ₪ להבטחת מילוי מלוא התחייבויות ________ בהתאם לחוזה שנחתם מכוח מכרז משותף מס' מ/5/2021 לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדרוג תשתיות מים וביוב בשכונת יעלים באילת.

הסכום הנ"ל צמוד למדד מחירי התשומה בסלילה וגישור, כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באופן הבא:

 (א)       מדד הבסיס יהיה מדד של חודש אוקטובר 2021 שפורסם ביום 15/11/2021 [או בסמוך לכך] שהוא ______ נקודות.

 (ב)       המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו.

 ערבותנו זו בתוקף עד ________ ועד בכלל.

ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך שבעה (7) ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב  כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס, נשלם לכם את סכום הקרן.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 

 

 

 

 

נספח 2'א

 

נוסח ערבות בדק לחברה

 

 

תאריך____________                                                      שם המוסד הבנקאי_______________

 

 לכבוד :

החברה הכלכלית (חכ"א) אילת בע"מ

 

הנדון: כתב ערבות מס' _________

לפי בקשת _____________ (שם הקבלן) הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בסך של _________ ₪ (במילים: ________________), צמודים למדד המחירים לצרכן, להבטחת מילוי נכון ומדוייק של תנאי המכרז והחוזה לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדרוג תשתיות מים וביוב בשכונת יעלים (פורטונה) באילת שנחתם מכוח מכרז מס' מ/5/2021 ע"י ________(שם הקבלן).

הסכום הנ"ל צמוד למדד מחירי התשומה בסלילה וגישור, כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באופן הבא:

א.                  מדד הבסיס יהיה מדד של חודש ___/__ שפורסם ביום _________שהוא _______ נקודות.

ב.         המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו.

 ערבותנו זו בתוקף עד ________ ועד בכלל.

ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך שבעה (7) ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב  כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס, נשלם לכם את סכום הקרן.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 הערה: נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח 2'א

 

נוסח ערבות בדק לתאגיד

 

 

תאריך____________                                                      שם המוסד הבנקאי_______________

 

 לכבוד :

עין נטפים בע"מ

 

הנדון: כתב ערבות מס' _________

לפי בקשת _____________ (שם הקבלן) הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בסך של _________ ₪ (במילים: ________________), צמודים למדד המחירים לצרכן, להבטחת מילוי נכון ומדוייק של תנאי המכרז והחוזה לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדרוג תשתיות מים וביוב בשכונת יעלים באילת שנחתם מכוח מכרז מס' מ/5/2021 ע"י ________(שם הקבלן).

הסכום הנ"ל צמוד למדד מחירי התשומה בסלילה וגישור, כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באופן הבא:

א.                  מדד הבסיס יהיה מדד של חודש ___/__ שפורסם ביום _________שהוא ____________נקודות.

ב.         המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו.

 ערבותנו זו בתוקף עד ________ ועד בכלל.

ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך שבעה (7) ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב  כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס, נשלם לכם את סכום הקרן.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 הערה: נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח 3


נספח בטיחותנספח בטיחות זה מצורף להסכם התקשרות בין תאגיד עין נטפים  (להלן, "המזמין") לבין __________ ("להלן הקבלן"), מיום ______ ("להלן תאריך ההסכם").

הוראות הסכם בטיחות זה וההנחיות המופיעות בו, יחייבו את הקבלן ואת כל הגורמים מטעמו של   הקבלן (לרבות ומבלי לגרוע, עובדיו, קבלני משנה ועובדים של קבלני משנה כאמור) המעורבים בביצוע העבודות ו/או מתן השירותים עבור "המזמין" תחת ההסכם. הקבלן יהא אחראי לכך, כי כל הגורמים כאמור ימלאו ויקיימו באופן מלא את כל הוראות נספח בטיחות זה על כל ההנחיות המופיעות בו.

על הקבלן לדאוג, במשך כל תקופת העבודה, למניעת תאונות באתרי העבודה ולמנוע בכל האמצעים כל תקלה לאדם ולרכוש כתוצאה מעבודתו. הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה ותוגש תביעה לפיצויים נגדו, נגד המזמין או כל אדם אחר, עבור נזק לגוף ו/או לרכוש כתוצאה מפעולותיו, ציודו או מחדליו בין אם תבוצע ישירות על ידו, או על ידי עובדיו, באי כוחו  וקבלני המשנה שלו.

 1. ביצוע העבודה בכפוף לדיני הבטיחות
  • הקבלן ידאג לכך שהוא עצמו, עובדיו, קבלני המשנה שלו, או כל אדם מטעמו, יכירו וינהגו בהתאם להוראות החוקים, התקנות, חוקי העזר, נהלי התאגיד, או כל חיקוק אחר וכן בהתאם לאמצעי הזהירות המקובלים והנהוגים בביצוע עבודות אלה. הקבלן, או כל אדם הבא מטעמו יבצע כל עבודה בהתאם לכל חיקוק . לרבות ומבלי לגרוע, ההוראות הקבועות ב:
   • פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970.
   • בחוק החשמל תשי"ד 1954 ותקנותיו
   • תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988.
   • תקנות חוק ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999.
   • תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז-1997.
   • תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007.
   • תקנות הבטיחות בעבודה ועזרה ראשונה במקומות עבודה, התשמ"ח-1988.
   • בתקנות הבזק והחשמל (התקרבויות והצטלבויות בין קוי בזק לקווי חשמל) התשמ"ו 1986
   • חוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1196
   • חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968
   • בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט – 1989
   • בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1993
   • תקנות הבניה.
   • תקנות עבודה במקום מוקף
   • תקנות עבודה ברעש ועוד.
   • בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד- 1954
   • בחוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951
   • בחוק עבודת הנוער תשי"ג 1953
   • בחוק עבודת נשים תשי"ד 1954
   • בפקודת התאונות ומחלות משלוח היד (הודעה) 1945
  • לרבות כל התקנות שהוצאו, ואשר יותקנו מעת לעת, מכוחן,
  • הקבלן לוקח על עצמו את האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד תאגיד עין נטפים וכל מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.
  • מובהר בזה, כי הוראות הסכם בטיחות זה וההנחיות המופיעות בו, באות בנוסף להוראות מסמכי המכרז , ואין בהן כדי לגרוע ו/או להפחית מהוראות מסמכי המכרז, לרבות, ללא הגבלה, מאחריות ו/או התחייבויות הקבלן על פי הן. הוראות הסכם בטיחות זה ומסמכי המכרז הינן משלימות זו את זו – ועל הקבלן יהא לבצע את כל ההוראות המוטלות עליו, לרבות הוראות נוספות שיינתנו לו על ידי המזמין מעת לעת. מקום בו תתקיים סתירה כלשהי בין הוראה מהוראות  מסמכי המכרז לבין הוראה מהוראות נספח הבטיחות , יפנה הקבלן ליועץ הבטיחות מטעם המזמין  והחלטתו תהיינה מכרעת. לא פנה הקבלן כאמור ישא במלוא האחריות לכל מעשה או מחדל כתוצאה מכך, וכן בהוצאות שינבעו מכך.
  • מובהר בזאת כי על אף נקיטת אמצעים להבטחת העובדים והציבור מפני תאונות, מקרי אסון, שריפות וכו', הן על דעת עצמו והן לפי הוראות מהנדס לא ישוחרר הקבלן מאחריות לתשלום פיצויים, דמי נזיקין, דמי נכות, קנסות וכו'.
  • הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת תאונות בעת ביצוע העבודה. כל ההוצאות הכרוכות בנקיטת אמצעי זהירות ובטיחות יחולו על הקבלן והן יהיו כלולות במחירי היחידות שבכתבי הכמויות.

 

 1. כללי
  • על הקבלן למלא, על אחריותו ועל חשבונו, את התנאים הבאים:
   • הקבלן הנו קבלן רשום ובעל כל הסיווגים המקצועיים הנדרשים כדין לביצוע העבודה לשמה הוא נמצא באתר.
   • כל עובדי הקבלן המשתתפים בעבודה כשירים (לרבות מבחינה בריאותית), מורשים ומוסמכים על פי כל דין לביצוע עבודתם.
   • מובהר, כי כל עובדי הקבלן, או כל גורם אחר מטעמו, המשתתפים בעבודה יעברו תדריך בטיחות בדבר כל הסיכונים בעבודתם על ידי ממונה הבטיחות מטעם הקבלן.
   • כלי הרכב, המתקנים והציוד בו משתמש הקבלן מצוידים באישורים, רישיונות וביטוחים מתאימים לעבודתם והם בדוקים ע"י הרשויות המוסמכות ובודק מוסמך עפ"י העניין.
   • הקבלן חתם על נספח בטיחות זה ואישר כי קרא והבין את האמור בו.
  • הקבלן יעביר לתאגיד דיווחים על אירועי בטיחות חריגים, כולל תאונות, "כמעט תאונות", גורמי סיכון בטיחותיים ומצבים מסוכנים אחרים.
 2. בעת ביצוע עבודות בניה ובניה הנדסית כמשמעותם בחוק, הקבלן יהווה קבלן ראשי ו"מבצע הבניה" כמשמעותם בפקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה, על כל המשתמע מכך
 3. בא כוח הקבלן
  • הקבלן יעסיק בא כוח מוסמך בעל ניסיון מקיף במקצוע נשוא העבודה, שיימצא במקום העבודה וישגיח ברציפות על הביצוע. מינוי בא-כוח מוסמך כנ"ל מטעם הקבלן יהא טעון אישורו המוקדם של נציג המזמין או המפקח, ונציג המזמין או המפקח יהיו רשאים לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא. כל הוראה שניתנה לבא כוח המוסמך, תיחשב כאילו ניתנה לקבלן.
  • הקבלן מתחייב להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה בשעות העבודה הרגילות על מנת שהמפקח יוכל לבוא אתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה לקבלן. הוראה, הודעה או דרישה שמסרו לבא כוחו של הקבלן, יראו אותה כאילו נמסרה לקבלן.
  • בא כוחו המוסמך של הקבלן יוגדר כ"מנהל האתר" ובעל ותק מקצועי של 5 (חמש) שנים לפחות ובעל ניסיון מספיק, לדעת המהנדס, בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה. בא כוחו המוסמך של הקבלן ימצא בתחומי העיר או בסביבה הקרובה במשך כל תקופת הבצוע של חוזה זה.
 4. ממונה בטיחות
  • כדי להבטיח שעבודת הקבלן מתבצעת על פי כללי הבטיחות המתחייבים, הקבלן נדרש להחזיק ממונה בטיחות בעבודה בעל אישור כשירות המאושר ע"י משרד התמ"ת, שילווה את עבודת הקבלן במשך כל תקופת ההסכם. כל ההוצאות הכרוכות בהחזקת ומיון ממונה הבטיחות יחולו על הקבלן.
   • ממונה הבטיחות יהיה בעל השתלמות ענפית לבנייה ובנייה הנדסית ובעל ניסיון של לפחות שלוש שנים בתחום עבודות הקבלן.
   • ממונה הבטיחות יידרש לאשר בכתב ולהיות נוכח בכל עבודה שתוגדר על ידי יועץ הבטיחות של התאגיד או המפקח באתר העבודה כמסוכנת. ממונה הבטיחות יוודא שהקבלן ערוך לביצוע העבודה ושיש בידו את כל הציוד הנדרש במצב תקין.
   • ממונה הבטיחות של הקבלן ישלח לתאגיד דוח מבדק לפחות אחת לשבועיים.
 1. עובדים
  • הקבלן מצהיר כי לא ירשה לנוער מתחת לגיל 18 להימצא בתחומי חצרי המזמין.
  • הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ומיומנים במקצועם, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה זו, שלביצועה יש צורך ברישום,  רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין.
  • הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המזמין או יועץ הבטיחות של התאגיד או המפקח בדבר הרחקתו ממקום העבודה של כל אדם המועסק על ידו במקום העבודה אם, לדעתם, התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה, כאמור לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה. המזמין לא יידרש לנמק את דרישתו.
  • הקבלן המבצע ידאג לספק על חשבונו את כח האדם המיומן והמוסמך וכן את כל החומרים, הציוד והמתקנים הנדרשים על מנת ליישם את כל סידורי הבטיחות והגהות הנדרשים לביצוע העבודה עפ"י הנחיית יועץ הבטיחות תאגיד עין נטפים ועפ"י דרישות כל דין.
  • הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו וכל המועסקים מטעמו בביצוע העבודות ו/או מתן השירותים כלים וחומרים מטיב מעולה ובכמות מספקת, וכן מתחייב לסלק מחצרי המזמין כל ציוד או חומר פגום.
 2. תכנון בטיחות
  • על הקבלן לבצע תכנון בטיחות טרם תחילת העבודה נשואת הסכם זה על ידי ממונה הבטיחות מטעמו, והקבלן מתחייב לעשות כן בהתאם להנחיות שיינתנו לו לשם כך על ידי יועץ הבטיחות של התאגיד כאמור.  כ"כ מצהיר הקבלן שלא יחל בעבודות אלו עד שיועץ הבטיחות של התאגיד. יאשר את תכנון הבטיחות.
  • הקבלן מצהיר שכל עבודותיו יתבצעו בהתאם לתכנון הבטיחות. מובהר כי תכנון הבטיחות יוכן על חשבונו של הקבלן.  עותק מתכנון הבטיחות ישמר באתר העבודה.
  • לפני כל עבודה יכין הקבלן טופס אג"ס . הטופס ישלח וישמר אצל רכז הבטיחות של התאגיד.
 3. בדיקות תקופתיות
  • הקבלן המבצע יערוך בדיקות, ע"י בודקים מוסמכים, לציוד עבורו נדרשות בדיקות אלה עפ"י דרישות כל דין. הציוד הנבדק יסומן באופן ברור.
 4. תיעוד
  • הקבלן המבצע ינהל תיעוד תקף ומעודכן לנושאים הבאים:
   • הפנקס הכללי של האתר, כנדרש על פי כל דין בעבודות בניה ובניה הנדסית.
   • פנקס הדרכת העובדים באתר, כנדרש על פי כל דין. רישיונות והסמכות העובדים העוסקים בתפקידים להם נדרש רשיון, היתר או הסמכה על פי כל דין או על פי הוראות התאגיד (כגון: הסמכה לעבודה בגובה חשמלאי, מנופאי (מפעיל עגורן), מלגזן, רתך, וכיו"ב).
   • רישיונות לציוד ותעודות ביטוח לציוד הנמצא באתר או המופעל באתרי העבודה, כולל תסקירים עדכניים של בודק מוסמך (לציוד עבורו נדרשת בדיקה זאת עפ"י החוק,).
   • העתקי דוחות ביקורת ומבדקים של גורמים שונים (כגון: משרד העבודה, וכיוב').
 1. משמעת
  • על הקבלן, עובדיו וכל הגורמים מטעמו להישמע בכל עת להנחיות המפקח מטעם התאגיד ויועץ הבטיחות של התאגיד, להזדהות עפ"י דרישה ולעצור את העבודה על פי דרישתם.
  • עובד קבלן אשר יפר הוראות בטיחות צפוי לנקיטת אמצעים כנגדו, כגון: קנסות אשר ישלם הקבלן למזמין, על פי דרישת המזמין, ובמקרים מסוימים אף השעיה מעבודתו באתר.

הנושא

ההפרה

סכום הקנס

הערות

הדרכה

עבודה באתר ללא קבלת הדרכת אוריינטציה של התאגיד

300

 

הסדרי תנועה

עבודה בקרבת כביש ללא תכנון או יישום הסדרי תנועה

600

 

חללים מוקפים

ביצוע עבודה בחללים מוקפים שלא על פי הנוהל

1000

 

חפירות ותעלות

ביצוע חפירה מעל 1.2 מ' ללא תא הגנה או שיפועים מתאימים

1000

 

חפירות ותעלות

עובד בתוך  חפירה מעל 1.2 מ' ללא תא הגנה או שיפועים מתאימים

2000

לכל עובד

חפירות ותעלות

חפירה או תעלה ללא גידור או תאורת אזהרה

500

 

חשמל

שימוש בכבלים מאריכים לא מתאימים

800

לכל כבל מאריך

חשמל

גורמי סיכון בחשמל חוזרים שלא טופלו

800

 

כלי עבודה חשמליים

שימוש בכלי עבודה חשמליים בעלי גורמי סיכון להתחשמלות או לפגיעה מכאנית

800

 

מנהל עבודה

אי מינוי מנהל עבודה לפרויקט

1000

לכל יום

מנהל עבודה

ביצוע עבודה ללא מנהל עבודה באתר

2000

לכל יום

מעברים

ביצוע עבודה באתר עירוני ללא הסדרת מעבר להולכי רגל

700

 

סולמות

שימוש בסולמות שאינם תקינים

800

 

עבודה בגובה

ביצוע עבודה בגובה ללא הסמכה

1000

 

פיגומים

שימוש בפיגומים לא תיקניים

1000

 

פיגומים

שימוש בפיגומים שלא הוקמו על ידי בונה פיגומים מוסמך

1000

 

פנקס כללי

אי מילוי פנקס כללי

500

 

ציוד מגן אישי

אי שימוש בציוד מגן אישי בסיסי כגון: נעלי בטיחות, אפוד זוהר וכיו"ב

100

לכל עובד

רשיונות הסמכות

ביצוע עבודה ללא רישיון או הסמכה כגון: רישיון נהיגה או הסמכה לעבודה בגובה

1000

לכל עובד

דוח ממונה בטיחות

אי הגשת דוח ממונה בטיחות דו שבועי בזמן

1000

לכל דוח

 

 1. הדרכה
  • קבלן יבצע הדרכת בטיחות לכל עובדיו על ידי ממונה הבטיחות לפחות אחת לשנה בכל הקשור לסיכונים בעבודתם ויוודא הבנת ההדרכה על ידי מעבר מבחן ידע בהצלחה.
  • ההדרכה תינתן בכתב ובעל פה ובשפה המובנת לאותם עובדים. העתקים מאישורי ההדרכה יהיו באתר ויצורפו "לפנקס הכללי".
  • הקבלן יחתים את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה.
  • מנהל העבודה יעביר הדרכת אורינטציה לעובדים לפני כל פרויקט / אחת לרבעון. מסמך ההאורינטציה יועבר למנ"ע על ידי המפקח עם תחילת העבודה.
  • הקבלן ישמור תיעוד מהדרכות אלו ויעביר עותק ליועץ הבטיחות של תאגיד עין נטפים במידה ויתבקש לעשות כן. כמו כן יבצע הקבלן תדריך לכל עובדיו בהתאם לתכנון הבטיחות לפרויקט.

 

 1. מנהל עבודה מטעם הקבלן
  • הקבלן מתחייב למנות מנהל עבודה מוסמך כחוק לכל עבודות הבנייה והבנייה ההנדסית יש להזכיר כי ההגדרה לבנייה הנדסית בחוק היא : "בניית מכון-מים, מאגר, קו צינורות, מובל מים, ביב או מכון-ביוב, הריסתם, שינוי מבנם ותיקונם, לרבות חידושם של מילוי המשקים ושל הצבע";
  • הקבלן יעביר הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי על מינוי מנהל העבודה.
  • במקרה של עבודה של יותר ממשמרת אחת ביממה ימנה הקבלן מנהל עבודה נוסף.
  • הקבלן יספק תכניות עבודה והוראות נדרשות למנהל העבודה, אשר יכללו את כל היבטי הבטיחות הנדרשים ויוודא כי ההוראות מובנות ומיושמות.
  • מנהל העבודה ימצא באתר בכל משך העבודה.
  • מנהל העבודה יהיה אמון מטעם הקבלן על צוות העובדים ועל ביצוע העבודה ויהיה אחראי , בין השאר, לנושאים המפורטים להלן, וזאת מבלי לגרוע מאחריות וחבויות הקבלן על פי נספח זה, הוראות ההסכם ו/או הוראות כל  דין:
   • הכרת האתר, תנאי השטח באתר והסיכונים הקיימים בו.
   • ארגון האתר, גידור ושילוט עפ"י דרישות החוק ודרישות תאגיד עין נטפים.
   • ניהול פנקס כללי
   • הכרת כלל האמצעים והציוד הקיימים באתר, כולל הבנת דרישות החוק בהפעלתו הבטוחה, בדיקתו, רישיונות נדרשים וכיוב'.
   • וידוא כי המועסקים באתר הנם אך ורק בעלי מקצוע מוסמכים ובקיאים בתחום עיסוקם.
   • הנחיית כלל העובדים להישמע לכל הנחיות גורמי הבטיחות בכל עת, להזדהות ולעצור את העבודה עפ"י דרישתם.
   • מתן הוראות עבודה וחלוקת העבודה תוך פיקוח על סידורי הבטיחות והגהות ואכיפת משמעת בטיחות נדרשת על העובדים.
   • אספקת ציוד המגן האישי הנדרש, אכיפת השימוש בו בכל עת והחלפתו כשאינו תקין או בלוי.
   • הסדרת כל הנדרש בנושאי שירותים, רווחה, אוכל שתייה וגהות של העובדים.
   • עשיית שימוש בציוד בדוק ותקין, כולל קיום תסקירי בדיקה עדכניים ע"י בודק מוסמך במידת הצורך.
   • קיום הדרכת בטיחות לעובדים חדשים וכן הדרכת בטיחות שוטפת לכלל העובדים אשר באחריותו כולל קבלני משנה ושלוחים, בכל נושאי הבטיחות.
   • דיווח מיידי על אירועים חריגים, מפגעים, מקרים מסוכנים או תאונות (לרבות "כמעט תאונות") לתאגיד עין נטפים.
   • אחריות לבטיחות המבקרים בתחום עבודתו.
   • אחריות הבטיחות בתעבורה בתוך האתר
   • אחריות לדיווחי בטיחות למפקח מטעם תאגיד עין נטפים לפי דרישתו, נוסף לדיווחים הקבועים המתחייבים מדרישות החוק.
   • כל פעילות אחרת הנדרשת עפ"י כל דין.

 

 1. סביבת העבודה
  • על אתרי העבודה להיות מגודרים ומשולטים כנדרש על פי הוראות כל דין, באופן שימנע כניסה בלתי מבוקרת של אנשים או כלי רכב לאזור העבודה.
  • כל אזורי העבודה ועמדות העבודה, נקודות האחסון והמעברים ישמרו פנויים ונקיים ככל הניתן, ללא מהמורות ומכשולים.
  • ציוד יאוחסן בצורה מסודרת במתקנים המיועדים לכך, האתר ינוקה מפסולת אשר תסולק על ידי הקבלן מדי יום.
 2. גידור שילוט והסדרי תנועה
  • הקבלן מתחייב לספק ולהתקין, על חשבונו הוא, שמירה, גידור, כולל הצבת הפרדות פיזיות, כגון: מחסומים, שילוט, ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ולנוחיותו של הציבור, כפי שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. כמו כן על הקבלן לארגן את עבודתו כך שהכבישים והמדרכות הסמוכים למקום העבודה חייבים להישאר עבירים לתנועה ציבורית באופן מתמיד בהתאם להוראות התאגיד, הרשויות ומשטרת התנועה.
  • על הקבלן לוודא שיש בידו תכנון הסדרי תנועה על ידי מהנדס תנועה והקבלן יעמיד את הסדרי התנועה בהתאם לתכנון.
  • בעת ביצוע עבודות ברשות הרבים, במקרים בהם לא יהיה תכנון הסדרי תנועה, יינקטו אמצעי בטיחות להגנת הולכים ושבים ו/או תנועת כלי-רכב לרבות כמפורט להלן:
   • תמרור מסוג א11- "זהירות, עובדים בדרך" יוצב בכל כווני התנועה המובילים לשטח העבודה, בדרך להולכי רגל – במרחק 5 מ' ממקום העבודה ובדרך לרכב – 25 מ' ממנו.
   • שטח העבודה יגודר למניעת מעבר הולכי רגל על פי הגדרת המפקח מטעם התאגיד.
   • שטח העבודה יתומרר ברציפות מסביב בתמרור ו2- שיוצב במאוזן בגובה 00 מ' מעל פני הקרקע.
   • בעבודה המבוצעת במסלול נסיעת כלי-רכב יוצבו בנוסף לתמרור ו2- גם תמרורי ו4- במרחקים של כ- 10 מ' האחד מהשני ובמקביל לציר התנועה.
   • כל התמרורים יוצבו בצורה יציבה ובטוחה שתמנע נפילתם ו/או הסרתם במשך בצוע העבודות.
   • התמרורים יוצבו מסביב לשטח העבודה במשך 24 שעות ביממה.
   • תמרורים יוארו בשעות החשיכה בפנסים מהבהבים.
   • בעת ביצוע עבודות שבהן נחסם מעבר הולכי-רגל יותקנו במקום גשרונים ו/או מעברים חליפיים לשימוש הולכי-רגל. המעברים יאובטחו בתמרורי ו2-.
   • בעת ביצוע עבודות במסלול תנועת כלי-רכב לא ייחסם ציר התנועה אלא בצורה שתאפשר המשך תנועה בטוחה לכלי-רכב ובהתאם להוראות משטרת ישראל.
   • על מבצע העבודה להציב במקום בולט באתר העבודה – שלט בגודל של 00 מ' x 1.20 מ' ובו יהיה כתוב – מהות העבודה, מבוצעת עבור, שם המבצע, כתובתו וטלפון.
   • במקרה של עבודות ניקיון יוצב במקום בו מתבצעות העבודות שלט המזהיר מפני החלקה ו/או מעידה.
 1. בטיחות חשמל
  • עבודת חשמל תתבצע על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים ועל פי כל דין.כל העבודות הדורשות התקנה חשמלית, קבועה או זמנית, יבוצעו בהתאם להוראות כל דין, לרבות ללא הגבלה,  לכל למפורט בפרק 08 משנת 1981 של המפרט הכללי שבהוצאות משרדי הממשלה והתקנים הישראליים ולפי חוק החשמל, התשי"ד – 1954 וכל התקנות שהותקנו ואשר יותקנו מכוחו, ע"י גורמים מקצועיים המוסמכים לכך.
  • כל עבודות החשמל שהקבלן נדרש לעשותן במהלך עבודתו יעשו ע"י חשמלאי מוסמך עם רישיון מתאים לזרם המתקן החשמלי בו הוא מבצע את העבודה וכל זאת בהתאם ל תקנות החשמל (רישיונות), התשמ"ה-1985
  • כל לוחות החשמל הזמניים באתרי בניה או בנייה הנדסית יהיו בהתאם לתקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ב- 2002
  • אספקת החשמל לעבודה תעשה באחריות הקבלן. כל החיבורים החשמליים למכשירי הקבלן יעשו ע"י חשמלאי מוסמך של הקבלן ובעל רישיון מתאים
  • יעשה שימוש אך ורק בציוד חשמלי תקין ובטוח לשימוש והמסומן כראוי, וזאת בהתאם לדרישות התקינה הרלבנטית.
  • מתקנים חשמליים חדשים ייבדקו ע"י בודק מוסמך טרם הפעלתם באתר.
  • כבלי חשמל לא ימצאו על הקרקע אלא יוגבהו באופן בטוח או יסללו בצורה בטיחותית.
  • בתופי גלילה לכבלי חשמל יש לוודא המצאות ממסר פחת על התוף.
  • יש לוודא שכל אביזרי החשמל הינם בעלי תו תקן.
  • אין להשתמש במפצלים או רבי שקע
  • כל כבלי החשמל המאריכים יהיו מסוג בידוד מוגבר (הכבלים הכתומים)
  • עבודה בסמוך לתילי חשמל במתח גבוה תהיה בכפוף להיתר עבודה ובכל מקרה לא תבוצע כל עבודה במרחק קטן מ-3.25- מטרים מתילים של קווי חשמל במתח עד 33,000 וולט, או במרחק קטן מ- 5 מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על 33,000 וולט,
  • אין לשנות פני הקרקע בקרבת עמודי החשמל, יסודותיהם, עוגניהם או מתחת לתילי החשמל אלא אם כן אושר הדבר בכתב בידי חברת החשמל לישראל בע"מ; אישור כאמור ימצא באתר בצמוד לפנקס הכללי.
 2. עבודה בלהבה גלויה
  • המונח "עבודות בלהבה גלויה" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה ורכה, עבודות באמצעות מבער (כגון חיתוך, זיפות ואיטום), עבודות קידוח, השחזה, חיתוך בדיסק, הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו/או להבות.
  • בטרם תחילת ביצוע העבודות בלהבה גלויה, יסייר מנהל העבודה בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 10 מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בלהבה גלויה, כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט.
  • ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם מתפתחים לכלל שריפה. על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות 20 דקות מתום ביצועה, תוך שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.
 3. כלי עבודה חשמליים
  • הקבלן מתחייב לספק כלי עבודה ידניים מטלטלים המופעלים בחשמל, העומדים בתקנים והם בעלי בידוד כפול.
  • כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת), בין שהלוח קבוע ובין שהלוח נייד.

 

 1. ציוד מגן אישי
  • לספק לעובדיו, לשלוחיו ולכל העובדים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק לרבות מבלי לגרוע בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז –  , אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא החוזה לרבות נעלי  עבודה, בגדי עבודה, מגני אוזניים, אפודים זוהרים, כובעי מגן, ציוד מגן אישי בעבודה בגובה ויוודא כי עובדיו, שלוחיו וכל הפועלים מטעמו קיבלו הדרכה מתאימה וכי הם משתמשים בציוד המגן.
  • הציוד יסופק ע"י הקבלן כשהוא תקין וראוי לשימוש.
 2. עבודה בגובה
  • בכל ביצוע עבודה בה ניתן ליפול לעומק של למעלה מ 2 מטר הקבלן יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי הסמכה בתוקף לעבודה בגובה.
  • העבודה בגובה תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז- 2007 לרבות כמפורט להלן:
   • לא תתבצע עבודה בגובה במפלסים שונים אחד מעל השני
   • עובדים המבצעים עבודה בגובה ישתמשו באמצעי הגנה מפני נפילה במקרים הבאים: עבודות המתבצעות בגובה של 2 מ' ומעלה. המתבצעות על גבי סולם, פיגום או משטח עבודה אחר כאשר לא ניתן להיאחז ב – 3 נקודות אחיזה.
   • ציוד מגן אישי לעבודות גובה יכלול קסדה כולל סנטריה, נעלי בטיחות, רתמת בטיחות וחבל עגינה עם משכך זעזועים וכל אביזר נוסף שנדרש בהתאם לאופי העבודה.
   • כל ציוד העבודה בגובה יהיה בדוק בהתאם לחוק ולהוראות היצרן. לפני תחילת העבודה יבדק כל הציוד לוודא שאין בו ליקוי.
   • העבודה בגובה תעשה ע"י שני עובדים לפחות ושמירה על קשר עין כאשר עובד אחד ימצא במפלס הקרקע במקום בו לא קיים סיכון.
   • האזור שמתחת לעבודה בגובה יגודר וישולט
   • כל כלי העבודה יאובטחו כנגד נפילה
   • נקודת העגינה לציוד הגנה או מניעת הנפילה חייבת להיות מעל לעובד ועליה להיות בעלת יכולת לשאת 1.5 טון.
 1. עבודה על גבי סולמות
  • בעבודה על גבי סולמות יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי הסמכה בתוקף לעבודה בגובה בעזרת סולמות
  • העבודה על גבי סולמות תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז- 2007 לרבות כמפורט להלן:
   • בכל מצב שבו ניתן הדבר רצוי לשקול שימוש בפיגום תיקני עם מעקה מאשר סולם
   • אין להזיז סולם כאשר עומדים עליו.
   • על כל סולם יעמוד אדם אחד בלבד (גם כאשר עובדים על סולם מדרגות).
   • יש לוודא שהסולם מצויד באמצעי מקורי למניעת החלקה
   • יש לוודא שגובלי הפתיחה הסולם ישרים לגמרי ונעולים.
   • על העובד לאחוז בכל עת ב 3 נקודות אחיזה בסולם. במידה ואין הדבר אפשרי העובד צריך להיות מאובטח.
   • אין לשבת על ראש הסולם או לעמוד כך שהוא נמצא בין שתי הרגליים.
   • הטיפוס בסולם ייעשה עד לשלב הרביעי מלמעלה.
   • טיפוס או ירידה מסולם ייעשו כאשר הפנים כלפי הסולם.
   • סולם השענה יוצב כך שיבלוט 1 מ' מעבר למשטח האנכי עליו הוא נשען (כדי שניתן יהיה לעלות ולרדת בקלות)
   • הסולם יוצב כך שהיחס בין הניצב האופקי לאנכי יהיה 1:4
 1. עבודה על גבי פיגומים ניידים
  • בעבודה על גבי פיגומים יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי הסמכה בתוקף לעבודה על פיגומים.
  • העבודה על גבי פיגומים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז- 2007 לרבות כמפורט להלן:
   • פיגום נייד יכיל 4 גלגלים שלכל אחד מהם יש מעצור.
   • בתוך מבנה היחס בין הצלע הקטנה של פיגום מלבני לבין הגובה של משטח העמידה יהיה 1:3 (בפיגום ריבועי 1:4). מחוץ למבנה היחס בכל צורה של פיגום נייד יהיה 1:3. חריגה מהיחס הזה מחייבת שימוש במייצבים מכל צד של הפיגום.
   • כל פיגום יכיל מעקה תחתון (סף רגל בגובה 15 ס"מ), מעקה אמצעי (אזן תיכון בגובה 45-55 ס"מ)ומעקה עליון (אזן עליון בגובה 85-115 ס"מ).
   • אסור להזיז את הפיגום כאשר יש עליו אנשים.
   • אין לטפס על פיגום מצדו החיצוני אלא עם ישנו סולם טיפוס שנבנה עם הפיגום ומיועד לכך. בהעדר אמצעי כזה יעשה הטיפוס מהצד הפנימי כאשר הכניסה היא דרך דלתית המהווה חלק ממשטח העמידה.
   • אין לעמוד על מעקה של פיגום.
   • יש לוודא את עומס העבודה המותר על הפיגום ואין לחרוג ממנו.
   • כל הרכבה של פיגום נייד שגובהו עולה על 12 מ' תעשה ע"י בונה פיגומים מוסמך.
   • יש לתחום את אזור העבודה סביב הפיגום בעזרת סרטי סימון.
   • הפיגום ימוקם באופן יציב ועל רצפה ישרה וללא שיפוע ו/או  מפגע אחר (מישורי, מרוצף, סלול ו/או מהודק)
   • לפני עבודה על הפיגום יש לבדוק שלא קיים פגם כגון מעיכה, עיוות, סדק, שבר.
   • יש לוודא כל חלקי הפיגום מקוריים ואין תוספת זמנית / מאולתרת לבדוק שהפיגום יציב ולא מתנדנד לבדוק האם דרושים מייצבים במידה וקיימים מייצבים יש לוודא כי הם  פתוחים ב-45 מע' ועומדים היטב על הקרקע.
   • בפיגום עם יותר ממשטח אחד, יש לוודא שהפתחים מנוגדים
   • אם יש מעבר עובדים מתחת לפיגום יש להסיט את מעבר לנתיב אחר !!
 1. עבודה על גבי במות הרמה ניידות
  • בעבודה על גבי במות הרמה יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי הסמכה בתוקף לעבודה על במות.
  • העבודה על גבי במות הרמה תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז- 2007 לרבות כמפורט להלן:
   • הקבלן יוודא שאישור הבדיקה האחרונה של הבמה עדיין בתוקף (בדיקת מתקני הרמה אחת ל – 14 חודשים)
   • יש לערוך לפני תחילת העבודה, סקירה של הסיכונים הקיימים בסביבת העבודה ומניעתם. סקירה כזו תכלול בין היתר התייחסות ל:
   • מצב פני השטח (שיפועים, בורות וכו')
   • מכשולים פיזיים (ציוד, פסולת, חבלים, חומרי בניה וכו')
   • אנרגיות מסוכנות (חשמל, גז, כימיקלים, מכונות וכו')
   • מכשולי גובה (מקום צר, צנרת מעל, מבנים צמודים, כבלי חשמל וכו')
   • יש לוודא שמעקות הבטיחות סגורים היטב.
   • אין להעמיס על הבמה משקל העולה על המשקל המותר ע"י היצרן (שני עובדים וציוד עבודה אישי)
   • תנועה אופקית של הזרוע (ב – Boom Lift) מותרת רק בשלב ההתמקמות הסופית של הבמה.
   • יש להימנע מלנסוע עם הבמה המצב מורם על דרך משובשת.
   • אזור העבודה ייחסם ויסומן בסרטי סימון כדי שלא לסכן אנשים אחרים באזור.
   • אין להציב סולם או כל אמצעי אחר על גבי הבמה לשם הגבהה.
   • אין לעמוד, לשבת או לטפס על מעקות הבטיחות.
   • את כבל העיגון של הרתמה יש להצמיד לנקודה המיועדת לכך בבמה. אין להיקשר לנקודת עיגון חיצונית לבמה כגון: מבנה או ציוד אחר שנמצא בסמוך למכונה.
   • יש לשים לב שלא לעמוד בסמוך למכונה על מנת להימנע מנקודות מעיכה.
   • יש לוודא שאין אפשרות של הפעלת הכלי ע"י לחיצה אקראית על מתג אחד .
   • העבודה תבוצע כך שתמיד ימצא לפחות משגיח אחד למטה. יש לוודא שהמשגיח יודע לתפעל את הבמה במצב חירום מלמטה.
   • יש לקרוא היטב את הוראות הבטיחות של היצרן לפני השימוש בבמה.
   • במקרה והעבודה אמורה להתבצע בתנאי מזג אוויר קשים (רוח חזקה, גשם, חמסין וכו') יש לשקול את קיומה ולהתייעץ עם ממונה הבטיחות של הקבלן.
 1. כלים מכנים הנדסים
  • כל כלי מכני הנדסי, כגון: כלי הרמה, אביזרי הרמה, מנוף וכו', יהיו תקינים ובעלי רישוי תקף כדין. הקבלן מתחייב לבדוק את רישוי הכלים טרם כניסתם לאתר של  התאגיד, וכן מתחייב כי בביצוע העבודות לא יעשה שימוש כלשהו בכלי מכני הנדסי  שאינו בעל רישוי תקף כדין ו/או שאינו תקין.
  • מובהר בזה, כי הקבלן מתחייב לדאוג לכך כי כל מפעיל כלי מכני הנדסי כאמור יהיה מוסמך לכך על פי כל דין ובעל רשיון תקף כדין.
 2. כימיקלים וחומרים מסוכנים
  • הקבלן מתחייב לבצע בדיקה מדידה ואיתור של חומרים העלולים לגרום נזק בריאותי ובכלל זה חומרים רעילים ו/או נפיצים ו/או מקרינים, בכל מקרה בו  נמצאים ו/או עלולים להימצא באתר העבודה אדים, גזים, עשן או חומרים מסוכנים אחרים כלשהם, ובכלל זה גורמים כימיים ו/או פיסיקליים ו/או ביולוגיים הנחשבים כגורמי  סיכון.
  • הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה שבה יש צורך בכניסת אדם לבור או שוחה או תא או כל מקום מוקף, כל עוד לא ננקטו כל האמצעים לבדיקה של המצאות חומרים סוכנים, לא סולקו החומרים המסוכנים בעזרת אמצעים מתאימים, לא נעשה איטום או מניעה בדרך טכנולוגית אחרת של חדירת חומרים מסוכנים, בכל עת שבו עשוי אדם להימצא במקום המוקף, וכל עוד לא בוצעה בדיקה נאותה אשר תוצאותיה יצביעו על אי המצאות חומרים מסוכנים או חוסר חמצן במקום.
 3. חפירות וקידוחים
  • כל משך העבודה בכלל, ובעת ביצוע עבודות חפירה/חציבה ובנייה בתוך התעלות באתר העבודה בפרט, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת החפירה מפני מפולות והתמוטטות, כולל דיפונים ותמיכות, גם כאשר החפירה נעשתה לפי המפרט, ובמיוחד כאשר החפירה נחפרה שלא על פי השיפוע הטבעי. כמו כן, על הקבלן ובאחריותו להבטיח אמצעי הגנה מרביים לעובדיו, בעת ביצוע עבודות שונות בתוך החפירה ובקרבתה, להגנה מפני מפולות וזאת על ידי מילוי אחר הוראות הבטיחות הבאות:
   • לפני התחלת החפירה או החיצוב יש לבדוק קיום של קווי חשמל, ביוב, טלפון, גז וכד', ומנהל העבודה ינקוט אמצעי זהירות מיוחדים כדי להבטיח שעובדים לא יפגעו מזרם חשמלי, אדים מזיקים, או מים פורצים.
   • הקבלן יתקין גידורים, דיפונים והגנות מתאימות בהתאם לתקנות הקיימות והוראות כל דין ובהתייחס לעומק החפירה ומורכבותה, למניעת נפילת אדם ומניעת התמוטטות החפירה.
   • בחפירה שעומקה עולה על 1.2 מ', ושיש בה סכנת התמוטטות, יש לנקוט באמצעים בכדי למנוע תאונות מפולת העלולות לקבור עובדים תחתיה
   • אמצעים למניעת התמוטטות הדפנות יכולים להיות על ידי חפירה בשיפוע או התקנת מערכת דיפונים או תאי הגנה
   • דיפון תעלות באדמה חולית על-פי התקנות: מותקנות בה דפנות עומדות יציבות, עם משענות וחיזוקים, המכסות את כל צידי התעלה, חודרות לעומק מספיק בקרקעיתה, ובולטות 15 ס"מ מעל פני הקרקע הסמוך לתעלה
   • אם קיימת סכנת התמוטטות בעת התקנת הדיפון, העובד ישתמש בתא הגנה (אין צורך בדיפון אם משתמשים תמיד בתא הגנה לכל עובד הנמצא בחפירה, או שהחפירה מתבצעת באמצעות מכונה בלבד)
   • דיפון חפירה בעומק של יותר מ-4 מ' רק לפי תוכנית .
   • חומר או אדמה שהוצאו מהחפירה יוחזקו במרחק שלא יפחת מ-50 ס"מ משפת החפירה
    כל בור, חפירה, קיר חצוב או מדרון מהם עלול אדם ליפול מגובה העולה על שני מטר יהיו מגודרים ע"י מעקה עם אזן-יד ואזן-תיכון
   • יש לקיים תאורה נאותה אם מבצעים עבודת חפירה בשעות החשכה או במקום חשוך
   • בעת עבודה בשעות החשכה, יוצבו פנסים בצבע אדום לאורך כל חפירה או בור שקיימת סכנת נפילה לתוכם
   • אין לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד כבד אחר שעשוי למוטט את דפנותיה, אלא אם ננקטו צעדים מיוחדים למניעת התמוטטות
   • הירידה והעליה לבור או חפירה שעומקם עולה על 120 היא רק על-ידי סולם או מדרגות מתאימים המרחק המרבי בין הימצאות עובד בחפירה לבין היציאה ממנה לא יעלה על 20 מטרים
 1. פסולת באתר
  • הקבלן יערוך מדי יום את כל הסידורים הנדרשים לפינוי פסולת ומכשולים מהאתר וידאג לביצוע סילוק פסולת יומית למקום מוסדר ומאושר לצורך כך.
  • פינוי פסולת חומרים מסוכנים יהיה בהתאם להוראות ותקנות המשרד להגנת הסביבה.
 2. מבקרים באתר
  • מבקרים יכנסו לאתרי העבודה באישור מנהל העבודה בלבד.
  • במידה ויורשו מבקרים להיכנס לאתר ייעשה הדבר בליווי צמוד תוך כדי שימוש בציוד מגן אישי רלוונטי.
  • הקבלן יהא אחראי לדאוג לבטיחות האתר, בכל עת, לרבות בעת ביקורים באתר על  ידי צדדים שלישיים כלשהם.
 3. חירום
  • על הקבלן לוודא שהוא והעובדים מטעמו בקיאים במצבי החירום העלולים להתפתח בתחומי ובאזורי עבודתו וכי הוא יודע להתמודד עם מצבי חירום אלה.
  • הקבלן יספק ויחזיק באתר ציוד עזרה ראשונה לעובדיו ע"פ תקנות הבטיחות (עזרה ראשונה) 1988, וימנה אדם שעבר הכשרה על ידי רשות הסמכה להגשת עזרה ראשונה באתר העבודה. הקבלן יקצה רכב שישהה באתר בכל זמן שמתבצעת עבודה, שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי, או בית חולים בשעת חירום.
 4. דיווח וטיפול בתאונת עבודה
  • בהתרחש תאונת עבודה עדיפות הטיפול הראשונה היא לדאוג לבריאותם ושלומם של הנפגעים ולדאוג לפינוי מהיר ויעיל בעת הצורך.
  • במקביל, יש לדווח מיידית בטלפון על האירוע למזמין העבודה.
  • על המנהל הממונה לדאוג למילוי טופס "דיווח על תאונת עבודה".
  • לכל תאונה יבוצע תחקיר על ידי הקבלן, על מנת להבין את אופן התרחשותו ולמנוע הישנותו באמצעות הסקת מסקנות והפקת לקחים מעשיים הניתנים ליישום. עותק מהתחקיר יימסר לתאגיד.

 

תאריך  _______________________ שם ומשפחה: ___________________

 

ת.ז.: _________________________ ח.פ: _________________________

 

חברה: ________________________חתימת הקבלן: __________________

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח 4

 

נוסח הצהרת הקבלן על העדר תביעות לחברה

 

לכבוד

החברה הכלכלית (חכ"א) אילת בע"מ

א.ג.נ.,

 

הנדון: הצהרה על חיסול תביעות

 

 

הנני/אנו הח"מ _____________________________________ מצהירים ומאשרים בזה כדלהלן:

 

1.         כי הסכום המצטבר בסך___________________ ₪ כדין (___________________ _____________________________שקלים חדשים) שאושר לנו כחשבון הסופי בעד ביצוע מלוא עבודות הפיתוח, כאמור בחוזה מס' מ/5/2021 שנחתם ביום _____________ בינינו לבין החברה הכלכלית (חכ"א) אילת בע"מ ועין נטפים בע"מ בדבר ביצוע עבודות הפיתוח____________ ("ביצוע עבודות הפיתוח") הינו התמורה המלאה והסופית המגיעה לי/לנו מאת החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ, תמורת ביצוע עבודות הפיתוח.

2.         כי פרט לתמורה הסופית כמפורט לעיל, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג ומין כלשהם כלפי החברה הכלכלית לאילת בע"מ ו/או כלפי כל הבאים מכוחה ו/או מטעמה, בקשר לביצוע עבודות הפיתוח ו/או כל הכרוך בהן ו/או הנובע מהן ו/או מן המכרז ו/או מן החוזה.

 

 

 

ולראיה באנו על החתום:

 

 

 

תאריך:_____________;                                   חתימת הקבלן וחותמתו:____________________

נוסח הצהרת הקבלן על העדר תביעות לתאגיד

 

לכבוד

עין נטפים בע"מ

א.ג.נ.,

 

הנדון: הצהרה על חיסול תביעות

 

 

הנני/אנו הח"מ _____________________________________ מצהירים ומאשרים בזה כדלהלן:

 

1.         כי הסכום המצטבר בסך___________________ ₪ כדין (___________________ _____________________________שקלים חדשים) שאושר לנו כחשבון הסופי בעד ביצוע מלוא עבודות המים והביוב, כאמור בחוזה מס' מ/5/2021 שנחתם ביום _____________ בינינו לבין החברה הכלכלית (חכ"א) אילת בע"מ ועין נטפים בע"מ בדבר ביצוע עבודות המים והביוב____________ ("ביצוע עבודות המים והביוב") הינו התמורה המלאה והסופית המגיעה לי/לנו מאת עין נטפים  בע"מ, תמורת ביצוע עבודות המים והביוב.

2.         כי פרט לתמורה הסופית כמפורט לעיל, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג ומין כלשהם כלפי עין נטפים בע"מ ו/או כלפי כל הבאים מכוחה ו/או מטעמה, בקשר לביצוע עבודות המים והביוב ו/או כל הכרוך בהן ו/או הנובע מהן ו/או מן המכרז ו/או מן החוזה.

 

 

 

ולראיה באנו על החתום:

 

 

 

תאריך:_____________;                                   חתימת הקבלן וחותמתו:____________________

 

 

נספח 5

 

 

 

לכבוד

 

_______________ בע"מ

____________________

 

 

תעודת השלמה לעבודות הפיתוח

 

 

הננו לאשר כי בתאריך __________ הושלם ביצוען של עבודות הפיתוח אשר אתם כקבלן התחייבתם לבצע על פי כל הדרישות של ההסכם מס' מ/5/2021 מיום _______ על כל מסמכיו, נספחיו וצרופותיו לביצוע עבודות הפיתוח, למעט אותן עבודות ו/או התחייבויות בקשר לתקופות הבדק והאחריות אותן התחייבתם לבצען לאחר הוצאת תעודת השלמה זאת.

 

תקופת הבדק ביחס לעבודות הפיתוח תחל במועד ההשלמה הנקוב לעיל ותמשך 12 חודש. אין בתעודה זו כדי לשחרר אתכם מאחריות בגין ביצוע לקוי או אי קיום התחייבות המוטלת עליכם על פי ההסכם.

 

 

 

 

בכבוד רב,

 

____________________

    המפקח

 

לכבוד

 

_______________ בע"מ

____________________

 

 

תעודת השלמה לעבודות המים והביוב

 

 

הננו לאשר כי בתאריך __________ הושלם ביצוען של עבודות המים וביוב אשר אתם כקבלן התחייבתם לבצע על פי כל הדרישות של ההסכם מס' מ/5/2021 מיום _______ על כל מסמכיו, נספחיו וצרופותיו לביצוע עבודות המים והביוב, למעט אותן עבודות ו/או התחייבויות בקשר לתקופות הבדק והאחריות אותן התחייבתם לבצען לאחר הוצאת תעודת השלמה זאת.

 

תקופת הבדק ביחס לעבודות המים והביוב תחל במועד ההשלמה הנקוב לעיל ותמשך 12 חודש. אין בתעודה זו כדי לשחרר אתכם מאחריות בגין ביצוע לקוי או אי קיום התחייבות המוטלת עליכם על פי ההסכם.

 

 

 

 

בכבוד רב,

 

____________________

    המפקח

 

 

 

 

 

 

   

 

 נספח 6

 

 

תעודת גמר לעבודות הפיתוח

 

 

 

 

הננו לאשר כי בתאריך __________ הסתיימה תקופת הבדק לעבודות הפיתוח והושלם ביצוען של עבודות הפיתוח אשר אתם כקבלן התחייבתם לבצע על פי כל הדרישות של ההסכם מס' מ/5/2021 מיום _______ על כל מסמכיו, נספחיו וצרופותיו לביצוע עבודות הפיתוח כולל אותן עבודות פיתוח ו/או התחייבויות בקשר לתקופות הבדק לעבודות הפיתוח אותן התחייבתם לבצע.

 

אין בתעודה זו כדי לשחרר אתכם מאחריות בגין ביצוע לקוי או אי קיום התחייבות המוטלת עליכם על פי ההסכם.

 

 

בכבוד רב,

 

____________________

החברה הכלכלית (חכ"א) אילת בע"מ

 

 

 

תעודת גמר לעבודות המים והביוב

 

 

 

 

הננו לאשר כי בתאריך __________ הסתיימה תקופת הבדק לעבודות המים והביוב והושלם ביצוען של עבודות המים והביוב אשר אתם כקבלן התחייבתם לבצע על פי כל הדרישות של ההסכם מס' מ/5/2021 מיום _______ על כל מסמכיו, נספחיו וצרופותיו לביצוע עבודות המים והביוב כולל אותן עבודות המים והביוב ו/או התחייבויות בקשר לתקופות הבדק לעבודות המים והביוב אותן התחייבתם לבצע.

 

אין בתעודה זו כדי לשחרר אתכם מאחריות בגין ביצוע לקוי או אי קיום התחייבות המוטלת עליכם על פי ההסכם.

 

 

בכבוד רב,

 

____________________

                                                                                                                        עין נטפים

 

 

 

 

               

    נספח 7

 

 

טופס   בקשה   לאישור   שינוי   / תוספת                  מס'__________

(יוגש ע"י המפקח/נציג התאגיד)

 

שם הפרויקט: ­­____________ מס' הפרויקט: ______________ שם הקבלן: ________________    

שם המתכנן: _____________  שם המפקח: _______________ ערך חוזה נומינלי: ____________ ₪

 

סה"כ ערך השינוי/ התוספת המבוקש/ת:  ___________ ₪

סה"כ ערך שינויים / תוספות שאושרו עד היום (למעט בקשה  זו):  ___________ ₪

סה"כ ערך חוזה + התייקרויות + שינויים שאושרו עד היום (למעט בקשה זו):       __________ ₪

% החריגה מסכום החוזה הנומינלי:                     _________ %

 

תאור הבקשה: (יש לתאר את מהות השינוי והסיבות לו, לצרף ניתוח מחיר וכל  אסמכתה רלוונטית לאישורו)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

המפקח: ________________________________________            חתימה: ________________________

המתכנן/ פיקוח עליון: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________ חתימה: _______________________

מהנדס    התאגיד:                     

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________ חתימה: ______________

 

חשב   התאגיד :  מאשר/לא מאשר                                  חתימה: ______________

 

מנכ"ל  התאגיד: מאשר/לא מאשר                                  חתימה: ______________

הערות* ודברי הסבר:

*            הערות המפקח ו/או המתכנן הינן המלצה בלבד. החלטה סופית תתקבל ע"י המהנדס

והמנכ"ל.

 

 

    נספח 8

טבלת העמסות – יעלים פורטונה

טבלת העמסות – פורטונה

סעיף

תאור

חכ"א

תאגיד

01.020

פרוק

0.57

0.43

01.030

פירוק ריצוף קיים והנחתו מחדש

0.16

0.84

01.050

פירוק וסילוק משטחי בטון

0.80

0.2

01.060

פירוק וסילוק מעקות

0.80

0.2

01.070

פירוק וסילוק מאחזי יד

0.80

0.2

01.080

פירוק וסילוק אבני שפה

0.50

0.5

01.160

הנמכת גדמים +הנמכת צנרת

1.00

0

01.110

התאמת מפלס שוחות

1.00

0

01.180

תיקון קירות אבן

1.00

0

01.185

העתקה של עמוד עם שלט רחוב

1.00

0

01.195

העתקת שלט עם 2 עמודים

1.00

0

01.200

פירוק וסילוק של פריט ריהוט רח

1.00

0

01.230

פירוק וסילוק קיר  אבן

1.00

0

01.250

פירוק וסילוק גדר אבן

1.00

0

01.280

כריתה ועקירת עצים בוגרים

1.00

0

01.310

ניקוי פסולת והורדת צימחיה

1.00

0

01.320

הנמכת תשתיות קיימות

1.00

0

01.360

פירוק וסילוק מדרגות

0.85

0.15

03.010

חפירה במצע קיים

0.57

0.43

05.040

צביעת אבני שפה

0.50

0.5

06.013

אבן גן כורכרית לתיחות גומה

1.00

0

06.050

ריצוף עוורים עובי 6

1.00

0

06.060

ריצוף הכוונה לעיוורים

1.00

0

06.100

מדרגות

0.85

0.15

06.140

אבן שפה 17/25

0.50

0.5

06.180

ריצוף אבן

0.57

0.43

06.190

אבן גן אפור

0.50

0.5

07.040

איטום

1.00

0

08.130

מעקה

1.00

0

08.150

אשפתון

1.00

0

08.190

מאחז יד

0.85

0.15

08.210

מחסום לרכב

1.00

0

פרק 17

בצ"מ

1.00

0

פרק 56

כללי

0.00

1

פרק 57

מים וביוב

0.00

1

 

חוברת מס' 2

 

 

 

מכרז משותף מ/5/2021

 

 

לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה

ושדרוג תשתיות מים וביוב בשכונת יעלים

(פורטונה) באילת

 

 

מפרט טכני מיוחד

כתב כמויות ומחירים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרק 00 – מוקדמות

 • תאור העבודה

 

פרק זה של המכרז/החוזה מתייחס לביצוע קווי מים וביוב במתחם מגורים 300 באילת. המתחם חולק לשלושה שלבי העבודה, העבודה נשוא מסמך זה מתייחסת לשלב ב' של העבודה.

העבודה כוללת בין היתר:

 • קווי מים עשויים פוליאתילן מצולב דרג 12בקטרים שונים.
 • אביזרים שונים במערכת המים: מערכות מדידה ראשיות ומשניות לבתים, מגופים, הידרנטים וכו'.
 • מערכות מדידה חדשות מחוץ למגרשים והעתקת מונה קיים מערכות החדשות.
 • הכנות לגינון.
 • התחברות למערכות מים קיימות.
 • מאספי ביוב עשויים פי וי סי SN-8.
 • תאי ביקורת טרומיים.
 • התחברות לתאי ביקורת קיימים.
 • עבודות שונות.
 • עבודות פיתוח

מובהר בזאת כי תאור העבודה הוא כללי ואינו מפרט את כל העבודות הכלולות במכרז/חוזה זה.

 • אופי המכרז

מכרז/ חוזה זה הינו מכרז עם מחירי יחידה נקובים על ידי המזמין, והקבלן מתבקש להגיש הנחה על המחירים שנקבעו על ידי המזמין.

המזמין קבע את מחירי היחידה לפי מחירי שוק הנהוגים באילת ועל פי מיטב שיפוטו על מנת שמחירי היחידה יבטיחו ביצוע עבודה איכותית בהתאם לדרישות המפרט וכולל הוצאות נלוות שאינן מקבלות תמיד ביטוי בסעיפי העבודה השונים אבל נכללים בהיקף העבודה בהתאם למסמכי המפרט.

כמו כן נקבעו מחירי יחידה לסעיפים כלליים כגון הסדרי תנועה ואמצעי בטחון על ידי המזמין על פי ניסיונו ומיטב השפיטה.

על הקבלן לתמחר את כל סעיפי העבודה ואת כל העבודות הנכללות הן המפורטים בכתב הכמויות והן העבודות הנדרשות בהתאם למפרטים שאינן משולמות בנפרד , לחשב את עלות העבודה, ההוצאות הנלוות ורווח הקבלן ולקבוע בהתאם הנחה כוללת שמתייחסת לכל העבודה יחד לא לכל סעיף בנפרד.

לא תתקבל שום טענה של המציע שמחיר יחידה מסוים שנקבע על ידי המזמין נמוך מידי והקבלן לא יכול לעמוד בביצוע העבודה בהתאם למחיר שנקבע לאחר ההנחה שניתנה .

הקבלן ינקוב בסוף כתב הכמויות את ההנחה המוצעת על ידו.

ההנחה תחול על כל פרקי כתב הכמויות וכל מחירי היחידה בכתב הכמויות.

מודגש במיוחד ששינוי בכמויות, ביטול מוחלט של סעיפים, הגדלת/הקטנת כמויות ללא הגבלה ו/ או כל שינוי שיעשה בכמויות לא ישנה את מחירי היחידה השונים בכתב הכמויות והיקף ההנחה שניתנה ע"י הקבלן .

 • מסירת העבודה ותיק מסירה

 

העבודה, לאחר השלמתה וקבלתה ללא הסתייגות ע"י המפקח והמתכנן, תימסר לתאגיד "עין נטפים". כל דרישה של התאגיד תמולא ע"י הקבלן לשביעות רצון. מודגש במיוחד שלא תוצא "תעודת השלמה למבנה" ללא קבלת העבודה ללא הסתייגויות ע"י תאגיד "עין נטפים".

עם השלמת העבודה יכין הקבלן "תיק מסירה" אשר יימסר לתאגיד. התיק יכלול את כל המסמכים, הבדיקות והתעודות הנדרשות במפרטים ובדיקות שנעשו בשטח.

התיק יכלול בין היתר:

 • תכניות עדות צבעוניות על נייר
 • מדיה מגנטית של תכניות עדות על D.C
 • תצהיר הקבלן בעניין הספקת צינורות מים
 • אישור שירות השדה להנחת צינורות המים
 • דו"ח בדיקות לחץ במערכת המים
 • אישור על חיטוי ובדיקה בקטריאלית של קווי המים
 • תעודות בדיקות הידוק מילוי חול בתעלות של המעבדה הבודקת
 • אישור ספק הצינורות וספק הספחים על ביצוע המערכת לפי הנחיות המפעלים
 • דו"חות סיורי פיקוח של ספקי הצינורות והספחים
 • תעודת אחריות של ספק צנרת המים והספחים כנדרש במפרט
 • תצהיר הקבלן בעניין צינורות הביוב
 • תצהיר הקבלן בעניין אספקת מכסים מיצקת
 • דו"ח בדיקת אטימות של צנרת הביוב והתאים
 • דו"ח בדיקת ווידאו של מערכת הביוב כולל D
 • כל התעודות של שאר הבדיקות שנעשו לפי פרוגרמת הבדיקות
 • כל בדיקה, חומר ומידע רלוונטי שנעשה במהלך ביצוע המערכת

כל החומר הנ"ל יוגש באופן מסודר ב"תיק מסירה" מסודר עם חוצצים, תוכן התיק וכו'.

לאחר אישור תיק המתקן על ידי המתכנן יימסרו חמישה "תיקי מסירה" הכוללים את כל החומר המפורט לעיל.

עבור הכנת תיקי המסירה כמפורט לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

 • בדיקת מערכות הביוב והמים הקיימת

תכנון מערכות הביוב והמים החדשות מתבסס על תכניות קיימות של המערכות הקיימות שבידי תאגיד עין נטפים, השלמת מדידות של מערכות הביוב בהן סומנו תאים קיימים וצינורות נכנסים ויוצאים והמתאים, סימון מדי מים, הידרנטים, מגופים וכו'  סיורים בשטח ופתיחת התאים הידועים.

למרות הנ"ל יתכן שהמידע אינו מושלם ואינו מדויק, יתכן  שקיימים תאים וחיבורי בתים ומרכיבים במערכת הביוב הקיימת שלא נתגלו, שאינם ידועים ושאינם מסומנים בתכניות, קווי מים במקומות לא ידועים וכו'.

לפני תחילת ביצוע העבודה ובמהלכה, הקבלן יפתח את כל התאים הקיימים בשטח, כולל תאים של תשתיות אחרות כגון חשמל, תקשורת, ניקוז וכו' על מנת לקבל מידע מלא על מערכות קיימות שעשויות להפריע לביצוע העבודה, יוודא שוב את הכניסות והיציאות מהתאים ו- I.L. היציאות והכניסות בתאים, יעזור למפקח ולמתכנן לאתר את התאים המכוסים שלא נתגלו בשטח, יבצע חפירות גישוש במידת הצורך לגילוי תאים מכוסים וכו'.

גם במהלך העבודה הקבלן יפעל כמיטב יכולתו למצוא  מערכות קיימות לא ידועות ולגלות חיבורים שלא אותרו על מנת להבטיח שעם סיום המערכת החדשה כל המבנים וכל תורמי הביוב יהיו מחוברים למערכת החדשה וכל המבנים יחוברו למערכות המים.

עבור כל הנ"ל לא יושלם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

 • אספקת חומרים

כל החומרים וחומרי העזר הנדרשים לביצוע מושלם של העבודות נשוא מכרז זה יסופקו ע"י הקבלן. מודגש במיוחד שגם אם כתוב בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר "התקנה", "ביצוע", "הכנה", "הנחה", שם המוצר בלבד; לדוגמא "צינור פוליאטילן","מגוף", "תא" וכו' הכוונה היא אספקה, הובלה לשטח, התקנה וכו' לקבלת מוצר מושלם ומתפקד בשלמות על כל האביזרים, החלקים וחומרי העזר הנדרשים.

 

 

 

 • המפרט הכללי

המפרט הכללי לעבודות בנין על כל פרקיו המתאימים שבהוצאת הוועדה המיוחדת בהשתתפות הוצאת משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון ("המפרט הבינמשרדי") במהדורתם האחרונה והמעודכנת.

כל מקום בו מצוין מפרט, מפרטים, מפרט כללי או מפרטים כלליים הכוונה למפרט לעיל.

 • מפרט טכני מיוחד (מפרט מיוחד)

המפרט הטכני המיוחד, להלן: "המפרט המיוחד", הוא מסמך זה, והוא השלמה למפרט הכללי ומהווה יחידה ושלמות אחת עם המפרט הכללי הנ"ל כאשר בכל מקרה של סתירה, יגברו הוראות האמור במפרט הטכני המיוחד.

כמו כן יש לקרוא את המפרט המיוחד יחד עם מסמכי חוזה תאגיד "עין נטפים" – מפעלי מים וביוב אילת בע"מ ומפרט טכני של עיריית אילת.

הסעיפים להלן של המפרט המיוחד באים להסביר ולהדגיש את היקף העבודה ותנאיה וכן כהשלמה ו/או כשנוי למפרט הכללי – הכל לפי הצורך בכל מקרה ומקרה. בשום  מקרה אין סעיפי המפרט המיוחד באים לגרוע או להקל בנאמר בתנאים הכלליים, במפרט הכללי ובתוכניות. פרטי העבודה מתוארים במפרט המיוחד, בתכניות וברשימת הכמויות. את הקבלן יחייב כל פרט המופיע במסמכים אלה, גם אם הופיע  באחד מהם בלבד.

 • עדיפות בין מסמכים

 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או פרוש שונה בין התיאורים והדרישות אשר במסמכים השונים יקבעו העדיפויות כלהלן:

לצרכי ביצוע :

 • תכניות
 • כתב כמויות
 • מפרט מיוחד של עיריית אילת
 • המפרט הבין משרדי
 • תנאי החוזה של תאגיד, "עין נטפים"

 

לצרכי מדידה ותשלום:

 • כתב הכמויות
 • מפרט מיוחד
 • תכניות
 • מפרט טכני של עיריית אילת
 • המפרט הבין משרדי
 • תנאי החוזה של תאגיד, "עין נטפים"

 

 • מחירי היחידה בכתב הכמויות

מחירי היחידה של המציע יכללו את כל הדרוש לביצוע מושלם של העבודות בהתאם לתנאי מכרז/חוזה זה.

תאור העבודה בכתב הכמויות הוא תמציתי ואין זה מן ההכרח שכל העבודה על כל פרטיה מתוארת במלל בכתב הכמויות. ביצוע העבודה בהתאם לסעיפי כתב הכמויות מפורט במלואו בתוכניות, בתוכניות הסטנדרטיות, במפרט המיוחד (מסמך זה), במפרט הכללי ובכתב הכמויות – בכל המסמכים יחד.

מודגש במיוחד, שביצוע העבודה יהיה לפי כל המסמכים לעיל גם אם העבודה מקבלת ביטוי אך ורק במסמך אחד בלבד בתכניות בלבד, בכתב הכמויות בלבד, במפרטים הכלליים בלבד או במפרט הטכני המיוחד. כמו כן, מודגש שתכולת המחירים (מחירי היחידה בכתב הכמויות) כוללת את כל המפורט בכל המסמכים לעיל יחד גם אם דרישה מסוימת מציינת במסמך אחד בלבד.

 

 • אתר העבודה

אתר העבודה הוא מתחם מגורים 300 התחום בין רחובות מלחה, שד התמרים, רחבת פורטונה, הנחושת והאשלג כולל חניות, שבילים, דרכים משתלבות, ערוגות מגוננות, קירות תומכים וכו'. תמהיל הבתים: קוטג'ים טוריים (צמודי קרקע) ומספר מבנים טוריים בעלי שלוש קומות ומספר מבני ציבור (מקלט וכו').

 • רישיונות ואישורים

השטח מאוד צפוף, השבילים בין הבתים צרים ובהם מונחות תשתיות רבות ועל כן נושא איסוף המידע וקבלת אישורים מכל בעלי התשתיות והעירייה מאוד חשובים.

לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך את כל הרישיונות והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן מדיה מגנטית לצורך טיפול באישורים. העתקים לפי הצורך יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת רישיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם.

כוונת המילה רשויות בסעיף זה הינה: משרדי הממשלה, חברת חשמל, משרד התקשורת, חב' "בזק", רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהן, מקורות, רשות העתיקות, רשויות הניקוז וכו'.

 • הסדרי תנועה

המתחם הינו מתחם "סגור", אין בו כמעט תנועה עוברת של כלי רכב אבל התשתיות במתחם מתחברות לתשתיות קיימות הנמצאות בכבישים ראשיים. יהיה צורך בתאום והכנת הסדרי תנועה בעיקר לתושבי השכונה לאפשר הליכה רגלית ולא תנועת רכב. לצורך התחברות לתשתיות הראשיות יתכן ויידרש תאום עם המשטרה ונקיטת אמצעים בעת עבודה בתאים סמוכים לכביש. במידת הצורך "הסדרי התנועה" יאושרו על ידי משטרת ישראל, וגורמים נוספים: מח' דרכים בעירייה, מח' תנועה, וכו'.

ברשות הקבלן יימצאו באופן קבוע שלטים, תמרורים, מחסומים, סרטים זוהרים, פנסים מהבהבים לעבודה בשעות הלילה וכל אמצעי אחר שיידרש על ידי המשטרה ושאר הגורמים הרלוונטיים.

מודגש, שהאמצעים הנ"ל יימצאו לידו לשימוש בעבודות השונות גם אם לא יידרשו הסדרי תנועה ע"י המשטרה לצורך עבודה שוטפת לפי דרישות המזמין והמפקח.

עבור כל האמצעים הנ"ל וכל אמצעי נוסף שיידרש ע"י המשטרה או ע"י גורמים אחרים והמפקח, כולל העסקת שוטרים, עבודות הכנה לא ישולם בנפרד ויש לכלול את ההוצאות בגים סעיף זה במחירי החידה השונים. הכנת תכנון הסדרי התנועה ע"י מהנדס מוסמך ואישור התכניות ע"י הגורמים המוסמכים ייעשה ע"י התאגיד כולל תשלום בגין התכנון.

 • מדידה וסימון
 • הקבלן חייב לפני שיתחיל בביצוע העבודה לבדוק את קווי הגובה, כל המתקנים הקיימים בשטח, עומק התאים, L. תאים קיימים בשטח ובסביבת השטח, I.L. תאים אליהם מתחברות מערכות הביוב החדשות, סוג תאים, המספרים והממדים שנקבעו בתוכניות ובהוראות בכתב של המהנדס או המפקח. לאחר הבדיקה יסמן הקבלן את כל המתקנים, קווי הגובה, הנתונים, המימדים של כל מבנה וכל נתון בהתאם לתכניות ולהוראות בכתב מהמהנדס או מהמפקח וישא באחריות גמורה לדיוק סימונם.

הוצאות המדידות והסימון כולל כל המפורט לעיל יחולו על הקבלן.

נמצאו שגיאה או אי דיוק בסימונם של המבנים – יתוקנו בכל חלקי המבנה שנעשו כבר מתוך אי דיוק או שגיאה כאמור, על חשבונו של הקבלן והוצאותיו, כדי הנחת דעתו של המהנדס.

 • הקבלן יהא אחראי להספקתם ולהחזקתם התקינה והמדויקת של כל יתדות הסימון והסימונים האחרים, שנקבעו לצורך ביצוע, ובמקרים של סילוקם ממקומם, פגיעה בהם או שינוי בהם, יחדשם הקבלן או יחזירם למצבם הקודם על חשבונו והוצאותיו. כן ישא הקבלן באחריות מלאה לשגיאות ותקלות בביצוע המבנים שתיגרמנה על ידי סילוק הסימונים האמורים, קלקולם, שינויים או פגיעה בהם.

 

 

 • קבלני משנה
  • תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו על ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, בנושא איסור מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם רשומים בפנקס הקבלנים.

"מובא בזאת לידיעת ציבור הקבלנים, כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל במקצוע, תשמ"ט- 1988 על הקבלנים להעסיק אך ורק קבלני משנה הרשומים בפנקס הקבלנים כחוק, בענף ובסיווג המתאימים לביצוע העבודה.

להלן לשון התקנות:

תקנה 2 (8): קבלן אינו מעביר או מסב את הרישיון לאחר.

תקנה 2 (9): קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברישיונו.

תקנה 2 (11): קבלן אינו מסב, מעביר או מוסר עבודות שקיבל על עצמו בשלמותן או בחלקן, לקבלן אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים, לעניין זו לא יראו בהעסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שעור העבודה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע עבודה לאחר.

 • כל קבלן משנה שבדעת הקבלן להעסיק יהיה בעל סיווג ענפי וסיווג כספי זהה לנדרש מהקבלן הראשי וחייב באישור מראש ובכתב של מנהל הפרויקט אשר יהיה רשאי לאשרו או לפסלו, לפני או תוך כדי העבודה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ללא זכות ערעור של הקבלן וללא זכות לקבלת פיצוי כלשהו בגין החלטת מנהל הפרויקט. בנוסף לדרישות הסיווג הענפי, כל קבלן משנה יהיה בעל וותק וניסיון חיובי מוכח בביצוע עבודות נשוא חוזה זה שבדעת הקבלן למסור לו.
 • הקבלן מתחייב לא להעסיק בעבודות נשוא חוזה זה כל קבלן משנה שלא אושר ע"י מנהל הפרויקט וכן להפסיק מיד עבודת קבלן משנה או כל עובד שלו אשר נפסל ע"י מנהל הפרויקט במהלך הביצוע ולהחליפו בקבלן משנה אחר שיאושר ע"י מנהל הפרויקט. במידה ויועסק קבלן משנה כזה, תופסק עבודת הקבלן לאלתר והאחריות לכל נזק שיגרם או לכל פיגור שיגרם תחול על הקבלן.
 • הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים

הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודה במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתה, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולת אדמה, שיטפונות, רוח וכו', ובמיוחד ינקוט הקבלן על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כגון: גלישות ביוב, פיצוץ בצינור מים, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים וסתימתם לפני מסירת העבודה, החזקת האתר במצב תקין במשך הגשמים וכו'. כל עבודות העזר להתנקזות זמנית וכו' לא תמדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.

כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן ללא דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המהנדס.

 • בדיקת השטח ע"י הקבלן

על הקבלן לסייר בשטח ולוודא שכל תנאי השטח וכל הנתונים ברורים לו. חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור לכך שתנאים אלה ידועים לו והמצב בשטח הוא כמו שהיה בעת סיור הקבלנים. מודגש במיוחד שהשטח צפוף, יש בו ריבוי תשתיות וצפויים קשיים רבים בעבודה, ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בעת קביעת מחירי היחידה.

 • אחריות נגד נזקים וגניבות

משך כל תקופת ביצוע העבודה, על הקבלן להגן על המערכות המותקנות על- ידו על כל חלקיהם ופרטיהם נגד גניבות או נזקים אחרים. המזמין יהיה פטור מכל אחריות לשלמות ותקינות המערכות, כל עוד לא נמסרו ולא אושרו קבלתן.

 • מים וחשמל לעבודה
 • א. על הקבלן לדאוג לעצמו ולבאים מטעמו לאספקה סדירה של מים וחשמל ממקורות ראשיים לצורך ביצוע כל העבודות. הקבלן יתקין על חשבונו מערכת קווים הנחוצים להעברת המים והחשמל מהמקורות הראשיים למקום העבודות הספציפיות, וכן יתקין אביזרים ומערכות מניה לצורך הפעלה מסודרת ותשלומים עבור הצריכה. מקור מים יתואם עם תאגיד עין-נטפים. במידה ולא ניתן יהיה לקבל אספקת חשמל מחברת החשמל, אספקת החשמל לצורך העבודות תבוצע באמצעות גנרטור שיסופק ע"י הקבלן ועל חשבונו, לרבות אספקה סדירה של סולר.
 • ב. בכל מקרה של הפסקת חשמל זמנית או נמשכת, חייב הקבלן בהספקת עצמית של חשמל וכוח לצורך עבודותיו והבאים מטעמו באמצעות גנראטורים שיביא הקבלן לאתר ללא דיחוי וזאת ללא כל תשלום לקבלן. הפסקות באספקת חשמל ומים לא תהוונה עילה לתביעות כלשהן מצד הקבלן כלפי המזמין.
  • תקופת ביצוע

על הקבלן לבצע ולסיים את העבודה על כל מרכיביה, לרבות  עבודות הפיתוח, קווי המים, התחברויות, הפעלת קווי המים ומאספי הביוב כולל התחברויות למערכות הביוב במגרשים על- פי לוח זמנים מוכתב מראש שיחל מיום קבלת צו התחלת העבודה כמוגדר בחוזה, ולא יאוחר מ- 8 חודשים (שמונה חודשים) מהתאריך שנקבע ע"י המזמין בהוראתו להתחלת העבודה.

 • לוח זמנים

הקבלן יגיש תוך שבוע מיום מתן צו התחלת העבודה לוח זמנים ממוחשב מחייב למנהל הפרויקט לבצוע העבודה. לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר שלבי הביצוע, והוא יקיף את כל התהליכים והשלבים של הביצוע, כולל הספקת חומרים, שימוש בציוד מכל סוג שהוא, שילוב העבודות השונות והשלבים השונים של הביצוע בהתאמה לתקופת הביצוע המוגדרת בסעיף 00.19

לוח הזמנים יכלול את הפעילויות העיקריות, לרבות סימון ברור של הנתיב הקריטי בלו"ז.

כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, המעקב, העדכון וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד. לוח הזמנים יעודכן על ידי הקבלן מדי חודש ויצורף אל החשבון החודשי. העדכון ישקף את הביצוע מול התכנון המקורי.

 • סילוק עודפי חומרים ופסולת

הקבלן  יסלק מאתר העבודה את כל עודפי החומרים והפסולת הכרוכים בעבודתו. לצורך סעיף זה, יוגדרו כפסולת:

 • עודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים של הקבלן.
 • כל חומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי, לפי החלטת המפקח.
 • פסולת, לכלוך, צמחיה וחומר זר הנוצר בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח.
 • כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל על ידי המפקח.
 • כל חומר זר או פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקו אל מחוץ לאתר.

כל העודפים והפסולת הנ"ל יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה תוך 48 שעות ממועד סיום עבודתו בכל שלב ו/או ממועד קבלת הוראת המפקח. המקום אליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל, כל אלה יתואמו ע"י הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו, עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ועליו לקבל את כל הרישיונות המתאימים ואישור בכתב מהמפקח ומבעל השטח. לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן, אלא אם דרש המפקח במפורש כי חלקים מסוימים ממנה (או כולה) יאוחסנו לשימוש "המזמין" באתר העבודה ו/או בקרבתו.

לא תורשה שפיכת חומר בצידי אתר העבודה, ויסולקו חומרים עודפים, כולל עודפי חפירה וחומר חצוב, מכל מקור ומכל סוג שהוא ע"י הקבלן, לפי הוראת המפקח, לכל מרחק שיידרש, עד למקום השימוש או הפיזור (כולל הפיזור). ללא תשלום נוסף והמחיר יחשב ככלול במחיר הכולל של העבודה.

 • תכניות
 • בדיקת תכניות ע"י הקבלן

עם קבלת התכניות המסומנות לביצוע יבדוק אותן הקבלן ויודיע מיד למנהל הפרויקט על כל טעות, החסרה, סתירה ו/ או אי התאמה בין התכניות לבין שאר מסמכי החוזה או בין התכניות לבין עצמן. מנהל הפרויקט יחליט כיצד לנהוג והחלטתו תהיה קובעת. לא הודיע הקבלן כאמור, בין אם הרגיש בטעות, החסרה, סתירה ואי התאמה כנ"ל ובין אם מתוך הזנחה גרידא, ישא הקבלן לבדו בכל האחריות לתוצאות הנובעות מכך.

 • תכניות עדות (AS- MADE)
 1. עם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח תכניות עדות AS- MADE), לאחר ביצוע) שהוכנו על ידי מודד מוסמך במהלך הביצוע ולאחר השלמתה של העבודה, מאושרות ע"י המפקח. התוכניות תכלולנה את כל המפורט בנספח "תכניות עדות" וכמפורט להלן.

התכנית תימסר למתכנן ומהנדס התאגיד לבדיקה 30 יום לפחות לפני מסירת העבודה לתאגיד. מודגש במיוחד שהעבודה לא תתקבל ללא תכנית לאחר ביצוע והחשבון הסופי של הקבלן לא יאושר ללא תכנית לאחר ביצוע מאושרת על ידי המתכנן ועל ידי מהנדס התאגיד.

התכנית תיבדק על ידי המתכנן ומהנדס התאגיד ובמידה ויש הערות התכנית תוחזר לקבלן לביצוע תיקונים.

התכנית תחשב כמאושרת רק לאחר אישורה בחתימה על ידי המודד, הקבלן, המפקח, המתכנן ונציג התאגיד.

התכנית תוכן בהתאם להנחיות תאגיד עין נטפים ונספח מס' 12 המצורף למכרז.

בנוסף למידע דיגיטאלי על C.D., הקבלן ימסור חמישה סטים של תכניות צבעוניות חתומות ע"י כל הגורמים כמפורט לעיל.

 1. התכניות תעשנה על גבי תכניות בסיס של המתכנן (הרקע עליו המתכנן הכין את התכנון) בתוכנת "אוטוקאד" בגירסה שתקבע ע"י המזמין, והן תכלולנה את כל המבנים, המתקנים והמערכות כפי שבוצעו למעשה וכן מידע שיידרש לאיתור של המבנה בעתיד, כגון; תוואי הקווים, מיקום תאים, נקודות ניקוז, נקודות אויר, עומק קווי המים, סוג הצינורות, מרחק בין הסתעפויות וזוויות קוטר בצינורות, תשתיות אחרות קיימות בסביבה שנתגלו במהלך העבודה ואינן מסומנות על התכניות, מבנים שונים בשטח, גדרות, תעלות, קשירה למתקנים קיימים בשטח (קו מתח גבוה, צירי כבישים, מבנים, סוג התאים, סוג המכסים, גבולות חלקות וכו'), הצטלבויות עם תשתיות אחרות, כולל סימון התשתיות האחרות וסוגן, וכל מידע רלבנטי שיידרש וכד'.

המידע יוכן לפי שכבות שונות בהתאם למפרט   GISשל התאגיד.

מיד עם תחילת העבודה, מודד הקבלן יפנה למתכנן לקבל רקע ממוחשב עליו הוכן התכנון, אשר ישמש אותו לצורך הכנת "תכנית לאחר ביצוע".

 1. בכל מקום שניתנה מידה מתוכננת תופיע המידה שנמדדה בפועל.
 2. הכנת תכניות בדיעבד ומסירתן למפקח בצורה מסודרת הינה תנאי מוקדם לאישור חשבון סופי של הקבלן.
 3. עבור תכניות עדות (AS-MADE) כמפורט לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחיר היחידה השונים.
 4. היה והמזמין יחליט לבצע בעצמו את התכניות לאחר ביצוע, או שהתכניות שהוכנו ע"י הקבלן אינן עונות על הדרישות או שיהיה צורך בהשלמות של התכניות או שהקבלן מכל סיבה שהיא לא סיפק תכניות, המזמין יהיה רשאי להכין תכניות לאחר ביצוע בעצמו, להעסיק מודדים, מהנדסים, שרטטים, או כל כח אדם מקצועי לצורך הכנת התכניות ולחייב את הקבלן בהוצאות. החיוב ייעשה לפי תשומות בפועל: ש"ע מודד, מהנדס, שרטט, וכו' לפי תעריף שעות עבודה במשרדי הממשלה.
  • חציית מכשולים

אין להתחיל בביצוע העבודה לפני קבלת אישור מהרשויות המוסמכות וממזמין העבודה. על הקבלן לתאם את העבודה עם הגופים והרשויות האלה ולמלא אחר כל ההוראות והדרישות שלהם. כל האחריות למניעת פגיעה ונזק, במכשולים שאינם גלויים ואינם מסומנים בתוכניות והעלולים להתגלות תוך מהלך הביצוע, תחול על הקבלן בלבד, גם במקרה שלא נמסרה אינפורמציה מוקדמת לקבלן.

 

 • הדגשות בסעיפי מפרטים וכמויות

מובהר בזאת שהדגשת יתר ו/או אזכור זה או אחר בסעיפים מסוימים במפרטים הטכניים ו/או כתבי הכמויות, אינם מבטלים ו/או אינם גורעים במאומה מהוראות וניסוחים סטנדרטיים במקומות אחרים במפרטים ובכתבי הכמויות ואינם גורעים מאחריותו המלאה של הקבלן לבצע עבודות דומות בצורה מושלמת ואשר אליהן אין הדגשות ואזכורים כנ"ל.  

 • חומרים פגומים ועבודה לקויה

במהלך ביצוע העבודה יהיה רשאי המפקח להורות לקבלן להחליף תוך זמן מתאים שייקבע ע"י המפקח, את החומרים והמוצרים שאינם מתאימים לנדרש או לדוגמאות המאושרות או שהנם פגומים ולשנות ולתקן כל עבודה לקויה (לרבות הריסה, פירוק, וסילוק מהמקום של עבודות שלדעת המפקח אינם ניתנים לתיקון). קביעתו של המפקח אינה ניתנת לערעור ועל הקבלן לבצע את ההוראות ללא דיחוי.

 • המונח "שווה ערך"
 • לכל מוצר הרשום במסמכי החוזה בשם מסחרי כלשהו רשאי הקבלן להציע "שווה ערך".
 • המונח "שווה ערך" כרשום לעיל ו/או אם נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתוכניות כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן,  פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות האחרות למוצר הנקוב. טיבו, איכותו, סוגו, צורתו ואפיו של המוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם והבלעדי של המתכנן ומנהל הפרויקט.
 • ההחלטה אם מוצר הוא ש.ע. למוצר שאופיין במפרטים הינה בלעדית של המתכנן ולקבלן לא תהיה זהות ערעור על החלטות המתכנן.
 • החליטו המתכנן ומנהל הפרויקט לאשר לקבלן להשתמש במוצר שלדעת המתכנן מחירו ו/או איכותו פחותים מהמוצר שצוין במפרט ו/ או בכתב הכמויות, יהיה רשאי לקבוע את שוויו של המוצר שהקבלן עשה בו שימוש כאמור לחייב את הקבלן בהפרש שבין ערך זה לבין הערך הקבוע במפרטים ו/ או בכתב הכמויות. ההפחתה בין המוצר המאופיין והמוצר שאושר כשווה ערך יהיה ההפרש בין המחירים הקטלוגיים של שני המוצרים ללא התייחסות להנחות הניתנות ע"י הספקים.
  • אישור המתכנן

נושאים לאישור המתכנן – בכל מקום ובכל מסמך ממסמכי המכרז בו רשום "לאישור המתכנן" הכוונה היא שהטיפול באישור ייעשה באמצעות המפקח, רק אישורו וחתימתו הסופית של המפקח היא הקובעת, על בסיס אישור המתכנן.

 • בטיחות ואמצעי זהירות

למען הסר ספק מובהר כי הקבלן ייחשב לקבלן ראשי לכל דבר ועניין, ולרבות עניין פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל- 1970 והתקנות על פיה.

הקבלן מתחייב על מנת למנוע תאונות, מפולות, שרפות וכו' בשטח העבודה, לשמור על כל דין המתייחס לבטיחות ועל נוהלי עבודה בטוחים מקובלים ובמיוחד ישים לב לנושאים כדלהלן:

 • הודעה על מינוי מנהל עבודה במכתב רשום למפקח האזורי של משרד העבודה, תוך 7 ימים מתאריך הוצאת צו התחלת העבודה. צו התחלת העבודה יכנס לתוקף על בסיס הודעה על מינוי מנהל העבודה. בנוסף, מינוי אחראי בטיחות מטעמו באתר זה.
 • החזקת פנקס באתר הבנייה בו תרשמנה תאונות וכו'.
 • בכניסה לאתר יוצב שלט בו יצוין שם הקבלן, פעולות הבנייה ושם מנהל העבודה, וכן יוצבו שלטי אזהרה מתאימים שבמקום מבוצעות עבודות בניה ושהכניסה לשטחים אלה אסורה.
 • לספק לעובדים כלי עבודה תקינים (לרבות: פטישים, אזמלים וכו') כובעי מגן (במקום שקיים סיכון של עצמים נופלים), משקפי מגן (בריתוך, חיתוך, סיתות, שברי בטון וכו') – הכל לפי הדין והצורך.
 • כל הציוד, לרבות מנופים וכלי הרמה אחרים, יהיו תקינים לחלוטין עם תעודות בדיקות שגרתיות ועדכניות וברות תוקף של בודקים מוסמכים. הציוד יופעל רק על ידי עובדים המורשים והמוסמכים לכך.
 • לא לחבר לרשת חשמל ציוד חשמלי אשר לא נבדק קודם על ידי חשמלאי מוסמך שאישר זאת בכתב (ביומן העבודה).
 • לא להשתמש באש גלויה בריתוך, חיתוך, עבודות זפת חם ועבודות אחרות שעלולות לגרום לשרפה, אלא לאחר קבלת אישור לביצוע העבודה ואופן ביצוע מאת המנהל.

אישור המפקח אינו משחרר את אחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שעלול להיגרם עקב ביצוע העבודות הנ"ל.

ביצוע הוראות סעיף זה הינו בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא תתקבל כל דרישה או טענה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר עבודה לקויה שביצע או מוצר לקוי שסיפק ושלדעתו הנם תוצאות של עמידה בדרישות הבטיחות כמפורט לעיל.

 • עבודות בשעות הלילה או עבודות בשעות חריגות

העבודות מבוצעות בשכונה מאוכלסת בצפיפות ואין לפגוע באספקת המים וניתוקי ביוב לשכונה באופן שיפגע ברווחת האוכלוסייה החייה בשכונה.

ייתכן שיהיה צורך לבצע חלק מהעבודות בשעות הלילה או בשעות חריגות כאשר הפגיעה באוכלוסייה פחותה. ההחלטה לגבי מועדי ביצוע עבודות בשעות הלילה או בשעות חריגות תהיה בלעדית של המזמינים ולקבלן לא תהיה שום תביעה לגבי הארכת מועדי ביצוע העבודה ושינויים במחירי היחידה או כל דרישה אחרת  לפיצוי.

עבור ביצוע עבודות בלילה או בשעות חריגות לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

 

 • כוח אדם מקצועי וקבלנים שונים
  • מהנדס ביצוע ומנהל עבודה
 • הקבלן יעסיק מנהל עבודה מנוסה ומאושר, ובנוסף יעסיק הקבלן במקום העבודות במשך כל תקופת הביצוע, גם מהנדס מנוסה ורשום בפנקס המהנדסים. למהנדס הפרויקט חייב להיות ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בעבודות נשוא החוזה.
 • מיד עם קבלת צו התחלת העבודה יודיע הקבלן למפקח ובכתב, את שמות וזהות המהנדס ומנהל העבודה אותם ייעד לפיקוח, תיאום וניהול העבודות.
 • מהנדס ביצוע ו/או מנהל עבודה שלדעת המזמין אינם מתאימים לתפקידם, יוחלפו על ידי הקבלן ללא ערעור וללא כל דיחוי באחרים ולשביעות רצונו המלאה של המזמין.

 

 • בטיחות בעבודה ומינוי אחראי לבטיחות
 • הקבלן ימנה מטעמו ממונה על הבטיחות באתר כנדרש בחוק ויודיע על כך למפקח האזורי, תוך 7 ימים מקבלת צו התחלת העבודה, הכל כפוף לאמור בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970.
 • הקבלן יהיה אחראי הבלעדי לכל נושא הבטיחות בעבודה באתר כולו, כולל כל אדם וכל קבלן אחר הנמצא בתוך אתר העבודות.
 • האחראי על הבטיחות כנ"ל יהיה אחראי באתר עד למועד גמר תפקידו והוא יהיה האחרון לעזוב את שטח האתר מטעם הקבלן- כך ששרותי הבטיחות יינתנו על ידי הקבלן עד לרגע סיום עבודותיו.
 • בגין הוראות סעיף זה לא תשולם כל תמורה לקבלן ורואים את כל הוצאותיו ככלות במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות.

 

 • גילוי עצמים תת קרקעיים ואישורי עבודה בסביבתם
 •  

על גבי התכניות מסומנים מיקומם המשוער של מתקנים תת קרקעיים ידועים לרבות צינורות מים, קווי ביוב, תקשורת, תאורה וכו' – לפי מיטב ידיעת המתכנן.

כמו- כן ניתן למסור לקבלן מידע שהועבר למתכנן ע"י חברת HOT וחברת החשמל לגבי קווים קיימים שלא סומנו בתכניות עקב צפיפות מידע וחוסר אפשרות להכין תכנית עמוסה מידע.

על הקבלן מוטלת החובה לקבל מהרשויות הנוגעות בדבר, לפני התחלת העבודה, אישורי מעבר ואת כל האינפורמציה הדרושה בקשר למיקום ולמפלס של מתקנים תת-קרקעיים ולדאוג להזמנת מפקח מטעם הרשות המוסמכת, שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן ביצוע העבודה בסמוך למתקן תת-קרקעי, או בחצייתו.

לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת-קרקעי, ללא נוכחות מפקח כנ"ל (התשלום עבור המפקח הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן).

בכל מקרה של עבודה סמוך למתקן תת-קרקעי או בחצייתו או באיתורו יבצע הקבלן חפירות גישוש בידיים לגילוי המתקן, ועבודה בידיים בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד של המתקן, ידפן את החפירה (במידת הצורך ובאישור המפקח), ויתמוך את המתקן התת-קרקעי בהתאם להוראות המפקח מטעם הרשות הנוגעת למתקן.

נוכחות המפקח מטעם הרשות המוסמכת אינה משחררת את הקבלן מאחריות לכל הנזקים הישירים והעקיפים שייגרמו עקב פגיעה במתקן תת-קרקעי.

עבור כל הנ"ל, כולל: חפירות גישוש,  עבודה בידיים, טיפול בקבלת האישורים, תאומים, תשלום אגרות למיניהם, לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

למען הסר ספק, מודגש שתשלום האגרות השונות יהיו על חשבון הקבלן.

 

 

 • מניעת הפרעות ובטיחות הדיירים במתחם העבודה

אתר העבודה הוא מתחם מגורים פעיל וצפוף בו ומתנהלת פעילות יום- יומית וחיי שגרה.

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בתושבים, צרכי התחזוקה, התפעול והתנועה הסדירה המתנהלים בסביבת אתר העבודה במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.

כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים, לחסום כניסות לבתים בתעלות, ערמות עפר או חומרי בנין, או לפגוע במתקנים קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים וכו' לפי הצורך, ויבנה מעקפים לצורך הטיית תנועה.

באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל האתר. הנ"ל באחריות הקבלן ובאישורו של המפקח.

לצורך הבטחת תנועה ממונעת או תנועה של הולכי רגל או שניהם יחדיו יקים הקבלן דרכים עוקפות, גשרונים מעל תעלות בכניסות לבתים או כל אמצעי שיבטיח תנועה שוטפת ומניעת הפרעות לתושבים על פי הנחיות ושיקול דעתו של המפקח. מודגש שהמפקח הוא המחליט הבלעדי לגבי מינימום האמצעים הנדרשים להבטיח את בטיחות הדיירים והעוברים ושבים במתחם העבודה אבל הקבלן יהיה אחראי בלעדי על הבטיחות המוחלטת באתר וכל אמצעי שיידרש בהתאם לשיקול דעתו של הקבלן, גם אם לא נדרש ע"י המפקח  יותקן באתר.

עבור הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות ו"גישרונים" בכניסה לבתים וכל אמצעי שיידרש, ישולם בנפרד לפי סכום סופי שהוגדר ע"י המזמין.

כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי הדרישות המפורטות סעיף זה תכללנה  במחיר היחידה של "אמצעי בטיחות והבטחת תנועה של רכב והולכי רגל" בכתב הכמויות.

כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל  האמצעים למניעת  הפרעות.

 • תקופת הבדק והאחריות

הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של 24 חודשים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין. הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או ליקוי אשר יתגלו תוך תקופה זו, אלא אם כן נגרם הפגם או הליקוי עקב שימוש בלתי נכון , בניגוד להוראת ההפעלה והאחזקה שנמסרו על ידו. כל התיקונים יבוצעו ללא דיחוי לא יאוחר מ – 24  שעות ממסירת ההודעה על התקלה וזאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו התקינה והסדירה של המתקן.

הכוונה בליקויים היא כל תקלה במגוף, הידרנט, פיצוץ צנרת, נזילה, שקיעת צנרת, מכסי תאים, מדרגות תאים, עיבוד, שקיעות קרקע, שקיעות אספלטים בתוואי צנרת וסביב תאים וכל תקלה או פגיעה ישירה או עקיפה הקשורה לתשתיות המים והביוב.

לא בא הקבלן לבצע התיקונים במועד שנדרש רשאי המזמין להורות על ביצוע התיקונים, לרבות רכישת חלקים, באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות.

תוך תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק ו/או פריט שלם אשר נתגלה כליקוי. על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול אחריות למשך תקופה של 24 חודש מיום החלפתם.

במידה של חריגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד והחומרים ו/או דרישות מפרט זה, ישא הקבלן באחריות מלאה לפגמים ליקויים ותקלות שיתגלו, ויתקנם על חשבונו במשך תקופת האחריות כמפורט לעיל.

כמו כן חייב הקבלן במשך תקופת הבדק לבצע את עבודות השרות הנדרשות והמומלצות ע"י יצרני הציוד.

עם תום תקופת הבדק והאחריות על הקבלן למסור את המתקן למזמין במצב פעולה תקין מכל הבחינות כולל תיקון או חידוש במידה ויידרש.

על הקבלן להודיע בכתב למזמין שבועיים לפני תום מועד תקופת הבדק והאחריות על כוונתו למסור את המתקן. לא הודיע הקבלן על כוונתו למסור את המתקן, או שנמצא המתקן בעת בדיקתו במצב שאינו כשיר למסירה, יידחה מועד גמר תקופת האחריות עד למועד בו יימסר המתקן למזמין לשביעות רצונו המלאה. עם מסירת המתקן יוציא היועץ תעודת קבלה של המתקן.

 

 

פרק 51 –  עבודות פיתוח ראה מפרט חכ"א

פרק 57 עבודות קווי ביוב וקווי מים

 • עבודות עפר להנחת צנרת

57.01.01             כללי

 • כל עבודות החפירה תבוצענה לפי פרק 01 של המפרט הכללי לעבודות עפר. בכל מקום בו מופיע המילה "חפירה" במפרט, בכתב הכמויות או כל מסמך אחר, הכוונה לחפירה ו/או חציבה בסלע מכל סוג  שהוא בכלים מכניים או בידיים. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות במשך העבודה בהתאם לתקנות משרד העבודה, ובכל הנוגע לתמיכת החפירה, גידורה, שילוטה בשלטי הזהרה וכו', כדי להבטיח הן את העובדים והן את התושבים שבסביבת שטח העבודה. כל האחריות למניעת פגיעות במכשולים תת-קרקעיים כגון: כבלי טלפון, צינורות מים, תקשורת, ביוב וכו', תחול על הקבלן לבד, גם במקרה שלא נמסרה אינפורמציה מוקדמת  על מיקום המכשולים או שהאינפורמציה נמסרה לקבלן  הינה מוטעית ולא  מושלמת.
 • רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את תנאי המקום סוג אדמה והשטח, בדק דרכי גישה והובלה, כבישים קיימים, גדרות, מבנים, צנרת מים, חשמל, טלפון, ביוב, הפרעות קיימות לכלים מכניים וכו' ועל יסוד כל זה ביסס את הצעתו.
 • במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכניים בלתי אפשרי, או שהשימוש בכלים מכניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלה בעבודות ידיים. כל הדרישות המפורטות מעלה לגבי חפירה באדמה רגילה יחולו גם על  חפירת התעלה בידיים.
 • במקומות מיוחדים, בהם קווי צינורות אחרים חוצים מעל קו הצינורות, יבוצע מילוי מהודק  עד לגובה הציר האופקי של הצינור החוצה, ולמידות והשיפועים שייקבעו  ע"י המפקח.
 • אין הבדל לגבי סוג האדמה בכל עבודות העפר והמילוי. חפירה משמעותה חפירה ו/ או חציבה, בכל סוג קרקע או סלע או קרקע המעורבת בסלע. לא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין אי הכרת השטח וההפרעות שבו או בגין טעות באבחנה לגבי טיב הקרקע, ברטיבות וכו' גם אם התבטא השוני  בשכבות הקרקע התחתונות.
 • על הקבלן לנקוט בכל האמצעים, על חשבונו, שבכל זמן לא יעמדו או יזרמו מים בתעלות או בחפירות; הן מים עיליים, מי ביוב, מי שיטפונות וכו'. אם איכות העבודה תפגע בשל היקוות מים, רשאי המפקח להורות על תיקון העבודה על חשבון הקבלן.
 • הקבלן הוא אחראי הבלעדי לבטיחות באתר העבודה, לפיכך עליו לוודא שחפירת תעלות, מחפורות וכל עבודות החפירה ומילוי תעשנה באופן בטוח. אם יהיה צורך הוא ידפן את דפנות  החפירה. הוראות המתכנן או המפקח אינן פוטרות את הקבלן מאחריות זו. בכל מקרה, בחפירות שעומקן 0 מ' או יותר יבוצע דיפון של דפנות התעלות. יש לגדר או לחסום חפירות פתוחות או מכשולים המהווים סכנה על מנת שלא תקרינה תאונות. יש להאיר את השטח או לסמנו  בפנסי סימון לפי הצורך.
 • כל עודפי החפירה הינם רכוש המזמין ועל הקבלן לסלקם אל מחוץ לאתר העבודה ולמקום שיורה המפקח. עבור כל המפורט בסעיפים לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

 

 

 • חפירת תעלות

חפירת תעלות לצורך הנחת צינורות תיעשה לפי החתכים האופייניים בתכנית A200. בחפירות שבכבישים ושבילים הרוחב העליון של החפירה לא יהיה גדול מ – 2.0 מטרים בשום מקרה. בקטעים בהם עומק הצינור המתוכנן 1.2 מ' או יותר חובה להתקין דיפון לתעלות, גם אם הקרקע יציבה והקבלן חושב שלא קיימת סכנת התמוטטות. מודגש במיוחד, שבמקרה של ביצוע חפירה מעל 1.2 מ' ללא דיפון עבודת הקבלן תופסק.

לאורך התעלה ומצידיה יתקין הקבלן סרטי אזהרה לבנים זוהרים ברוחב 3 ס"מ לפחות בגובה בין 100 ס"מ מהקרקע עם עמודים במרחקים שלא יעלו על 3.0 מ' זה מזה, הסרט יהיה מוצב כל עוד התעלה פתוחה.

עבור דיפון תעלות שעומקן מעל 1.2 מ', סרטים ונקיטת אמצעי זהירות כמפורט בסעיף זה לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

 • עבודות עפר בתעלות להנחת צינורות
 • כללי

החפירה ו/או החציבה תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים לפי הצורך והנסיבות. עיצוב קרקעית התעלה ייעשה בדיוק של 2 ס"מ והדפנות בדיוק של 5± ס"מ.

ציוד החפירה לתעלות יהיה מחפרון עם כף ברוחב 60 ס"מ לפחות. רוחב תחתית התעלה לא יעלה על המתחייב מביצוע העבודה.

יש להדק את תחתית החפירה או המילוי בהידוק מבוקר. אם לא צוין אחרת בתכניות ובכתבי הכמויות הכוונה היא להידוק וכבישה בתחום של 2% מהרטיבות האופטימאלית ולהשגת צפיפות העולה על 93% מהצפיפות המקסימאלית כפי שנקבעה בניסוי מעבדתי בשיטת מודיפייד א.א.ש.ה.ו.

עודפי החומר החפור ופסולת יורחקו מאתר העבודה ויפוזרו במקום, באתר שיאושר ע"י המפקח.  

ציוד ההידוק לתעלות ולכיסויי התעלות יהיה :

 • – הידוק משני צידי הצינור יהיה עם מהדק העשוי מצינור בקוטר "6 ובאורך 80 ס"מ ממולא בעפר וחסום משני הצדדים.
 • – פלטה ויברציונית (בשכבה העליונה עם לוח) במידות בהתאם לרוחב התעלה ומספר תנודות של לפחות 2000 לדקה.
 • – מהדק "צפרדע", "קוברה" וכו'.

הכלים טעונים אישור המפקח.

במקומות מיוחדים כגון מקומות בהם קווי צינורות אחרים חוצים מעל קו הצינורות יבוצע מילוי מהודק כנ"ל עד לגובה הציר האופקי של הצינור החוצה, ולמידות והשיפועים שייקבעו ע"י המפקח.

הקבלן יהיה אחראי עבור כל שקיעה שתיווצר בתעלה אחרי ביצוע המילוי והוא יתקן על חשבונו, כל נזק שייגרם לצינורות החוצים את הקו או למתקנים בתקופת הבדק.

 • עבודת ידיים

רוב העבודה מתבצעת בשבילים מאוד צריך עם פיתוח משני הצדדים,גינון גדרות וכו' ולא ניתן להשתמש בכלים מכניים סטנדרטיים חלק מהעבודה ניתן לבצע באמצעות BOB-CAT אך חלק לא מבוטל יהיה צורך לבצע בעבודת ידיים.

מחירי היחידה השונים כוללים עבודת ידיים לצורך הנחת קווים במקומות מוגבלים לצורך גילוי מערכות קיימות לצורך עבודה בקרבת מערכות קיימות, מבנים, התחברות למערכות קיימות וכו' או בכל מקום שיידרש ע"י המפקח.

 • שקיעות

הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל שקיעה שתיווצר במילוי של החפירות לצינורות, לשוחות ולמיתקנים ולתיקון כל נזק שייגרם בעקבותיה, ישיר או עקיף, הן  בשטחים הפתוחים והן בשטחים המרוצפים (כבישי  אספלט, ברחבות בטון, משטחים מרוצפים, משטחי מצעים וכו') במשך שנתיים מיום מתן תעודת ההשלמה.

 • ריפוד ועטיפה בחול

כל צינורות הביוב והמים יעטפו בעטיפת חול בהתאם לפרט הסטנדרטי. עטיפת החול תהיה לכל רוחב התעלה עד לגובה המצויין בחתך הסטנדרטי אך לא פחות 20 ס"מ מתחת לצינור, 20 ס"מ מכל צד של הצינור ו- 30 ס"מ מעל פני  הצינור. יש לקבל אישור המפקח לחול המילוי.

 

 

מילוי מבוקר של התעלות

מילוי התעלות יעשה לפי פרט סטנדרטי A200.

המילוי מעל עטיפת החול ועד לפני הקרקע בכבישים מתוכננים, לאורך כבישים מתוכננים, מדרכות, חניות, משטחים מרוצפים, מגרשים וכו', משטחי מצע, כבישי מצע, דרכי מצע וכו' יהיו חול מהודק בשכבות של 20 ס"מ בהרטבה לצפיפות 100% מוד. א.ש.א.ה.ו.

המילוי בשטחים פתוחים יעשה בחומר מקומי מוברר נקי מאבנים, מהודק בשכבות לצפיפות לפי סוג החומר כמפורט בפרק 51 במפרט הכללי. במידה והחומר בשטח לא מתאים, החומר ינופה או יובא חומר נקי מבחוץ (חומר מובא) זאת ללא תוספת תשלום.

פני השטח בכל תוואי הקווים יוחזרו לרומים ולשיפועים המדויקים שהיו לפני התחלת החפירה. עודפי החפירה יפונו מהשטח ויובלו לשטח פיזור מחוץ לאתר העבודה שם יפוזרו ויהודקו בהידוק כלים על-פי הוראות המפקח.

עבור כל המפורט לעיל; מילוי בחול, מילוי בחומר מוברר, הידוק, סילוק, חומר עודף, פיזורו בשכבות וכו' לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה  השונים.

 

 • שיקום כביש ושיקום מדרכות לאחר הנחת קו ביוב או קו מים

בחציית כביש, מתקנים ומבנים, ע"י חפירת תעלה יהיה על הקבלן להשתמש בציוד המתאים לכך כדי להבטיח שהנזק שיגרם יהיה מזערי. במסעות אספלט יבוצע ניסור שכבות האספלט.

רוחב התעלה יהיה מזערי בהתאם לקוטר הצינור ובהתאם לפרט סטנדרטי מס' 200.

המילוי החוזר בכביש יעשה עם חול בשכבות או מצע מהודק עד למפלס  תחתית מבנה  שכבות  הכביש,אך לא יותר מ-66 ס"מ מפני הכביש הקיים. ממפלס זה יבנה מבנה הכביש משלוש שכבות מצע סוג א' מהודק לצפיפות 100% מוד. א.א.ש.ה.ו. כל שכבה בעובי של 20 ס"מ לפחות.

לפני השלמת האספלט דפנות האספלט ינוסרו במסור דיסק בקווים ישרים, המישק ימרח בשכבה מקשרת של ביטומן והתשתית תרוסס ביטומן 10M.S בכמות של 1 ק"ג למ"ר. מיד לאחר ביצוע הריסוס כנ"ל תבוצע שכבת בטון אספלט סוג א' בעובי 7 ס"מ.

 • סרט סימון מעל קווי מים אל-מתכתיים

צינורות מים עשויים חומר אל-מתכתי (פלסטיק) יסומנו בסרט סימון עשוי פלסטיק כחול עם שני חוטים מתכתיים (נירוסטה) לגילוי הקו ע"י מכשיר לגילוי מתכות. הסרט יונח בחפירה 30 ס"מ מעל צינור המים כמפורט בפרט הסטנדרטי. הסרט יהיה ברוחב 50 ס"מ עם כיתוב "זהירות קו מים". עבור הסרט לא ישולם בנפרד ועלותו תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

 • חפירה לתאים

על הקבלן לחפור חפירה נוספת הדרושה לבניית תאי מגופים תאי ביקורת או לצורך התחברויות לתאים קיימים. עבור החפירה הנ"ל לא ישולם בנפרד והתשלום ייחשב ככלול בסעיפי העבודה השונים.

 

המילוי סביב תאים  יהיה חול נקי כמפורט בסעיפים ד' ו-ה' לעיל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • צנרת ביוב
 • כללי

 

עבודת אספקת והנחת הצנרת ואביזרי הצנרת תתבצע עפ"י פרק 57 במפרט הכללי וכמפורט להלן.

לפני ביצוע הנחת צינורות הביוב הקבלן יסמן ויאזן  את מיקום השוחות בהתאם לנספח הסימון והמדידות . מספרי היתדות יהיו זהים למספרי השוחות בתכניות.

מיקום התחברויות וגבולות של מגרשים עלול לחייב שינויים במיקום שוחות ביקורת ו/או בחתך לאורך. לפיכך אין להתחיל בביצוע לפני סימון הפרצלציה, זיהוי גבולות המגרשים וקבלת אישור המפקח ו/או המתכנן, לסימון הקו ומיקום המתקנים השונים וההכנות במגרשים.

 • סוג הצינורות והאביזרים

הצינורות לביוב  בעומק עד 5.0 מ' יהיו עשויים פי.וי.סי. לביוב SN-8 באורך 3 מ' בקוטר המופיע בתכנית  מיוצרים  ע"פ תקן ישראל מס' 884.

 • הנחת צינורות
  1. חפירת תעלות

חפירת התעלות לצורך הנחת צינורות תהיה לפי מפרט סטנדרטי A 200. החפירה תהיה עמוקה דיה כדי להכניס חול לריפוד הקרקעית. דפנות התעלות יהיו בשיפוע כזה שימנעו מפולות. במידת הצורך יותקנו תמיכות לדפנות.

 1. כללים בהנחת צינורות

 מומלץ להניח את הצינורות מן המורד אל המעלה אולם אילוצים ומכשולים עשויים לשבש כלל זה.

בין שתי שוחות יהיה צינור מסוג אחד בלבד, אין לעשות מעבר בין השוחות  אלא צינור מסוג מסוים יחל משוחה ויגמר בשוחה הבאה כמפורט בתכניות. בשינויי עומק בין תאים מעומק קטן מ- 5.0 מ' לעומק מעל 5.0 מ' יעשה שימוש בצינור לחץ.

 1. הנחת צינורות פי.וי.סי

כל הטיפול וההנחה של צינורות פי.וי.סי ייעשו לפי תקן ישראל מס' 1083 וההוראות של יצרן הצינורות (כללים והמלצות להנחת קווי ביוב מפי.וי.סי "עבה".

יצוינו ההקפדות על הפרטים הבאים:
שיפוע אחיד בין שתי שוחות ושמירה על קו ישר.

 • – פעמון הצינור יהיה במעלה הזרם.
 • – הצבה נכונה של האטם ומריחתו במשחה.
 • בדיקת הצינורות
  1. בדיקת אטימות קווי ביוב

 לפני ביצוע הבדיקה יש לשטוף את  הצינורות בהתאם למפרט הכללי. בדיקת אטימות תיעשה בכל הצינורות והתאים ע"י מכון מוסמך בנוכחות היצרן והמפקח.  מודגש במיוחד שהקבלן לא יורשה לבצע את הבדיקה בעצמו.

תבוצע כמפורט בנספח מס' 8, בדיקת אטימות במערכת הביוב.

עבור הבדיקה לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

 1. בדיקה סופית

 לפני מסירת העבודה על הקבלן לבצע בדיקה סופית בכל רשת הצינורות כולל שוחות הבקרה. אם הבדיקה הנ"ל לא  תשביע  את רצון המפקח על הקבלן יהיה לתקן את כל התיקונים  הדרושים לשביעות רצונו של המפקח.

 1. בדיקה בצילומי ווידאו

כללי

בדיקת צינורות בצילומי ווידאו יבוצעו בכל הקווים הגרביטציוניים כולל חיבורים למגרשים. ביצוע הצילום ייעשה ע"י גוף מוסמך לכך והוא ייתן תמונה שלמה של פנים הצינור ויראה כל פגם בפנים הצינור. צילום הווידיאו יכלול שטיפת הצינור לפני הצילום וכל ההכנות הדרושות. מודגש במיוחד שהצילום ייעשה כאשר הצינור עדין רטוב מהשטיפה לצורך זיהוי שקעים בצינור. במידה והצילום מבוצי יותר מ-12 שעות ממועד השטיפה, יוזרמו מים בצינור לצורך מילוי השקעים במים. צילום במצב "יבש" של הצינור לא יאושר והקבלן יחויב לבצעו מחדש ב"רטוב" בדו"ח יכללו כל הפגמים שיתגלו בצינור ומקומם המדויק.

בדו"ח ייכתבו גם תאריך, שעת הצילום ותנאי הרקע. הדו"ח יימסר למפקח תוך 24 שעות אחרי ביצוע  הצילום.

מפרט טכני לציוד וביצוע הבדיקה

בדיקת "וידיאו"  ע"י צילום טלוויזיוני במעגל סגור של פנים הצינור  והתאים תיעשה ע"י קבלן משנה המיומן לכך, ובעל ציוד מתאים כמפורט להלן, שברשותו  תכנה ייעודית לצילום ופיענוח צילומי ווידאו  וניסיון לביצוע הצילום, הפיענוח  וההכנת הדו"ח.

הצילום יכלול את כל הצינורות  ואת כל התאים  ללא יוצא מן הכלל.

דוח הצילום יכלול פירוט נפרד של הצנרת לפי קטעים ודוח נפרד של התאים.

מטרת צילום הווידאו היא לקבל המלצות לגבי איכות ביצוע הקווים והתאים בחלקים שאינם נראים בעין והדוח צריך לכלול התייחסות מפורטת למצב הקווים והתאים כולל המלצות לטיפול. הערות כגון "שקיעה קלה" "לכלוך בקו" , "מעיכה קלה בשעה 11" "לא מספיקה בין הצינורות"  וכו' ללא המלצות לתיקון הליקוי לא תתקבלנה.

מודגש במיוחד שצלם שאין ברשותו תכנה ייעודית לצילומי ווידאו ופיענוח ממוחשב של הצילומים בצנרת גרביטציונית  לא יורשה לבצע את הצילומים

 • צילום צנרת יבוצע על ידי עובד מיומן ומוסמך.
 • פענוח ממצאי צילום צנרת יבוצע באמצעות תוכנה ייעודית לפיענוח צילומי ווידאו בצנרת ע"י עובד מיומן ומוסמך. מבצע הצילום ומפענח הצילום יוכשרו ויוסמכו לכך, לאחר שעברו קורס הסמכה מתאים ועמדו במבחנים ובדרישות.
 • הציוד שהקבלן ייעשה בו שימוש יהיה ציוד צילום מודרני משוכלל המאשר סיבוב המצלמה לצילום היקפי של הצינור, מדידת שיפוע הקו בעת הצילום, רישום המרחק לאורך הצינור ועוד. קבלן הצילום וציודו יובאו לאישור המזמין לפני תחילת הצילום.
 • ציוד הטלוויזיה יכלול רובוט הסעה מותאם לקטרים הנדרשים, מצלמה,
 • מקור כוח עם מייצב מתח, וכל הציוד הדרוש לביצוע ביקורת טלוויזיה במעגל סגור.
 • המצלמות יהיו מתאימות לפעילות בסביבת ביוב.
 • כל מערכות המצלמה תהיינה מסוגלות לנווט סביב אובייקטים קטנים, שורשים, ופסולת.
 • המצלמות תהיינה בעלות יכולות צידוד Pan-and-Tilt (ימינה ושמאלה, למעלה ולמטה), עם מינימום יכולת סיבוב של 360 מעלות, ורגישות תאורה תהיה lux 3 או פחות ורזולוציה מינימלית  של 460 קווים.
 • מרחק מוקד יהיה מתכוונן בתחום מ- 25 מ"מ (אינץ' 1~) עד אינסוף.
 • האורך המינימאלי של הכבל יהיה 150 מטר.
 • מדידת המרחק תהיה בדיוק של 2 מטר לכל 1000 מטר.
 • מערכת הצילום תכלול מדידת שיפוע בדיוק של עשירית האחוז.
 • המערכת המשמשת להנעת המצלמה, לא תחסום את שדה הראיה של המצלמה או תפריע לתיעוד נכון של התנאים בצינור.      
 • כבל המצלמה יהיה מקובע ולא רפוי כדי להבטיח מדידה מדויקת.

הנחיות לביצוע הצילום

 • ביום הצילום תבוצע שטיפה של קווי הביוב והתאים להבטיח את ניקיונם המוחלט לצורך הצילום וגם לאפשר בדיקה חזותית של שקעים מקומיים הצינורות בהם המים עומדים.
 • הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלויזיה במעגל סגור בקטעי אורך בהתאם למגבלות הציוד. המצלמה תכוון בכל קטע לכל היקפו הפנימי של הצינור. המצלמה תמדוד את המרחק בתוך הצינור ואת שיפוע הקו, יבצע צילומים היקפיים כאשר יש חשש למחבר פתוח או גומייה שלופה, יבצע צילומי תקריב כאשר יש חשש לפגיעה חיצונית בצינור וכו'.
 • כל תאי הביקורת יצולמו בצילום ווידאו כולל סיבוב של 360 מעלות אופן הצילום יהיה כזה שניתן לראות בצילום את העיבוד, את דפנות התא עד לתקרה תוך כדי תנועה סיבובית של המצלמה, תקריבים על התפרים בין החוליות, צילום  של מהלך המדרגות עד לתקרה, צילום זום של התקרה  וכו' לקבלת מידע מלא על פנים התא.
 • כל המידע יופיע בסרט המצולם וכל מידע רלוונטי למצב הצינור המצולם יפורט בדוח שילווה את הצילום.  התמונות יוקרנו, בעת הצילום על גבי מסך טלויזיה כך שהצלם והמפקח יוכלו לראות את הצילום בעת הביצוע ויוכלו לעצור ולבדוק מחדש מקומות חשודים כלא תקינים. בעת הצילום מפעיל המצלמה יקליט הסברים והערות לצילום במידת הצורך על מנת להקל על הפיענוח בל הצילומים.
 • המרחק לאורך הצינור יימדד בין היציאה מתא הביקורת בהתחלת הקטע ועד לכניסה אל התא בסוף הקטע (מדידה של אורך קטע צינור).
 • מדידת אורך הצינור תהיה במטרים .
 • מדידת קוטר הצינור תהיה באינץ' / מטר.
 • מדידת השיפוע יהיה באחוזים.
  • – בדוח יירשמו כל הנתונים לעיל: מס' התא בתחילת הקטע כפי שמופיע בתכניות המתכנן,      מס' התא בסוף הקטע, שיפוע ממוצע של הקו ( טווח שיפוע מינימאלי ושיפוע מכסימלי), אורך הקטע, קוטר הקטע .
  • – עדשות המצלמה יהיו נקיות מעיבוי ולכלוך במהלך ביקורת טלוויזיה במעגל סגור. במידה וימצאו בצינור אדים שיפריעו לקבלת תמונה איכותית, יופעל מפוח לסילוק האדים.
  • – גובה המצלמה יהיה במרכז קוטר הצינור, מותרת סטייה מהמרכז עד 10% מקוטר הצינור.
 • הצילום על כל שלביו יתועד על גבי CD, וכן בעזרת מיקרופון יהיה תיעוד קולי, על גוף הסרט, בו יספר המצלם על כל מפגע או ליקוי ויציין את מקומו המדויק.
 • בכל שוחה ממנה נעשה הצילום יש לרשום בצבע בולט את מספרה (כמופיע בתכניות) כדי לאפשר זיהוי ברור של מקום הצילום.

הכנת דו"ח צילום

במצורף לתקליטור  יוכן דו"ח מפורט מורכב משני חלקים, לקווים בנפרד ולתאים בנפרד שיהיה כתוב בצורה ברורה ויכלול :

 • מס' תא מוצא, תא בקצה הקטע המצולם, כוון הצילום , אורך הקטע המצולם, סוג הצינור המצולם, קוטר הקטע המצולם, שיפוע ממוצע של הקטע המצולם  וכל סימן אחר לזיהוי המקום.
 • כל מפגע ומצב חריג בצינור בציון המרחק מתא המוצא ומקומו בהיקף הצינור: גומייה שלופה, פגיעה פנימית, מעיכה, מים עומדים ( שקע מקומי) כולל הערכה של עומק השקע, לכלוך בצנרת כולל הגדרה של לכלוך נייח או לכלוך מודבק לדופן הצינור וכו'  .
 • כל מפגע המתגלה בתא: עיבוד לקוי, לא חלק, שבור , חוסר איטום בין תפרים, חוסר איטום בין הצינורות החודרים לתא והקדח בדופן התא, מדרגות חסרות, מרחקים לא שווים בין מדרגות, סדקים בתא, אטמים בולטים בין הטפרים וכו'.
 • סיכום ממצאים וחוות דעת המצלם לגבי מהות המפגעים כולל המלצות לטיפול במפגע: פירוק קטע, שטיפה, תיקון נקודתי בצינור, טיפול בתאים כולל פירוט הטיפול המוצע וכו'.
 • מפגעים יצולמו בצילום תקריב ויצורפו לדו"ח בצילום קשיח כולל ההמלצה איך לטפל במפגע.
 • הערות רלוונטיות לכל קטע שצולם
 • כל מידע רלוונטי לצילום

צילום הווידאו יוזמן ע"י המזמין מחברה בעלת ציוד מתאים, כוח אדם מיומן העומדת בכל דרישות המפרט. לקבלן המבצע לא תהיה שום זכות בבחירת חברת הצילום והחברה תוכתב למעשה ע"י המזמין ולא יהיה לה שום קשר עסקי או אחר לקבלן המבצע את הקווים.

הקבלן ייעשה את כל ההכנות לצורך בדיקת הווידאו כולל שטיפת הקווים לפני ביצוע הצילומים, פתיחת /סגירת תאים לצורך ביצוע הצילום וכל עזרה שהחברה המבצעת את הצילום צריכה.

תשלום בגין בדיקת ווידאו

  הצילום כאמור, יוזמן ע"י המזמין ישירות מחברה המתמחה בצילומים והתשלום בגין הצילום ייעשה ע"י המזמין ישירות למבצע הצילומים.. כל הליקויים והפגמים שיתגלו במאספים, בהכנות למגרשים ובתאים יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו. צילום נוסף לאחר תיקון הליקויים יבוצע ויישולם על ידי התאגיד והעלות תקוזז מחשבון הקבלן.

 

 • אופני מדידה ותשלום להנחת הצינורות
 1. התשלום עבור הנחת צינורות יהיה לפי אורך הצינור המונח. לא תשולם תוספת עבור חפירה עודפת, וכיו"ב מעבר לאורך או עומק הצינור עצמו.
 2. עומק הצינור לכל קטע ייחשב כממוצע בין שתי השוחות שמגדירות את הקטע. השתנות העומק בין שתי השוחות לא תובא בחשבון. העומק הוא המרחק האנכי בין רום פני הקרקע המדוד לפני ביצוע חפירת התעלה, לבין רום הכניסה היציאה מהשוחה.

מודגש במיוחד שכאשר החפירה נעשית במצב של צלחת כביש או שכבה ראשונה של מצע, עומק החפירה ימדד מפני הצלחת או פני המצע ולא מרום פני הכבישים הסופיים המתוכנן.

החפירה  הנוספת המתחייבת כדי  לרפד את התעלה  בחול,  איננה נחשבת לצורך חישוב עומק  הצינור.

 1. במחיר הנחת הצינורות כלול בין היתר:
  • – הכנת תכנית בטיחות והסדרי תנועה כולל הצבת מחסומים/ גדרות/ וכל הנדרש על פי התקנים והתכניות
  • – איתור תשתיות
  • – פתיחת כבישים ומדרכות, גדרות, קירות או חפירה מתחתם בהתאם לצורך ולאפשרויות, לרבות כל אמצעי הזהירות הדרושים.
  • – מעבר מתחת לגדרות וקירות מכל סוג שהוא אל שטחים פרטיים כולל החזרת מצב השטח לקדמותו לאחר המעבר
  • – הספקה, הובלה והנחת הצינור בתעלה עם כל האביזרים, האטמים, החומרים וכו'.
  • – חפירת ו/או חציבה התעלה לפי החתך לאורך ולפי חתך רוחב סטנדרטי בהתאם לתנאי  השטח, בכלים מיוחדים ובעבודות ידיים לפי הצורך.
  • – פתיחת כל התאים הנראים לעין בתחום העבודה ותאים שקיימים לפי התכניות אך כוסו באדמה או באספלט, מדידת עומקם והעברת נתונים למתכנן לפי הצורך.
  • – מדידת L. תאים אליהם מתחברת המערכת והעברת הנתונים למתכנן לפני תחילת ביצוע העבודה.
  • – סימון הקווים על כל המרכיבים כמפורט במפרט.
  • – דיפון התעלה לפי הנחיות משרד העבודה.
  • – סימון התעלות בסרטי סימון ופנסים בלילה.
  • – הידוק שתית התעלה
  • – אספקת חול, פיזורו, הרטבתו והידוקו.
  • – כיסוי התעלות בהתאם לחתך המפורט הכולל מילוי בחול בשכבות מהודקות בכבישים, מדרכות, שבילים, משטחים מרוצפים מתוכננים או קיימים וכו' והשלמת מצע סוג א' במידה והתעלה נחפרת במצעים.
  • – תיקון שטחים מגוננים, חריש שטח חקלאי וכיו"ב כולל אספקת כל החומרים הדרושים לכך, והבאת המצב לקדמותו כולל  החומרים  הדרושים לכך.
  • – חציית מכשולים, כגון: צינורות מים, קווי תקשורת, חשמל וכו' לרבות קבלת אישורים ותשלומי אגרות הקשורים בכך.
  • – ביצוע הבדיקות בהתאם למפורט לעיל: שטיפה, בדיקה הידראולית, בדיקת ווידאו וכו'.
  • – שטיפה נוספת לפני מסירת המערכת למזמין העבודה.
  • – כל הדרישות המפורטות במפרטים, בכתבי הכמויות ובתכניות.
  • – עבור תיקון כביש האספלט ותיקון מדרכה בלבד ישולם בנפרד לפי מ"א.
  • שוחות בקרה (תאי בקרה)

אספקת והובלה של כל המרכיבים של שוחות הבקרה חלות על  הקבלן, וכלולות במחירי היחידה.

 • החומר לשוחות בקרה והתקנתם
  1. שוחות בקרה יהיו עגולות טרומיות, ייוצרו במפעל מלט מוכר העומד בהשגחת מכון התקנים. הקוטר הפנימי בשוחה יהיה לפי המסומן בחתך לאורך.
  2. במקרים יוצאים מן הכלל, באישור המהנדס, ניתן יהיה להתקין תאים עשויים פוליאתילן במקום תאים טרומיים. מכסי התאים יהיו מוצקים עם מסגרת מרובעת הכללי מתאם מכסה לתא. עלות התאים יהיה זהה לתאם הטרומיים מבטון.
  3. כל שוחה תהיה בנויה מחוליות בסיס, חוליות ביניים תקרה ומכסה. החוליות יהיו לפי ת"י 658 והתקרות והמכסים לפי ת"י 489.
  4. כל התאים יאטמו כמפורט בסעיף ד' להלן.
  5. גובה כל מרכיב בשוחה (חולית הבסיס, חוליות ביניים) יחושבו ע"י הקבלן עם ספק השוחה לקבלת שוחה בגובה המתוכנן בלי צורך בהתאמות בשטח.
  6. את החורים לחיבורי צינורות כניסה ויציאה יקדחו במפעל במיקום ובגודל המתאים לכל מוצא. החור יהיה מרוחק לפחות 7 ס"מ מקצה חוליה ובהתאם לכך יש לחשב את הרכב התא וגובה כל חוליה.
  7. איטום בין החוליות, בין הבסיס לחוליה ובין החוליה העליונה לתקרה ייעשה ע"י מערכת איטום כמפורט להלן שתבטיח איטום מוחלט בתא. יש לנהוג לפי הוראות היצרן, כדי לקבל איטום מלא.

האיטום בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה יעשה באמצעות שני אטמים "פרוסטיק" או ש.ע מותקנים בין החוליות והשלמת האיטום בחלק הפנימי של התא באמצעות PRO 3 SIKAFLEX.עבודות האיטום יבוצעו לפי הנחיות ובהשגחת ספקי התאים כך שהתאים יהיו אטומים באופן מוחלט. הספק ימציא אישור שחומרי האטימה תואמים לנדרש והביצוע נעשה לפי הנחיות יצרן החוליות ובהשגחתו.

 1. חיבור שוחה לכניסות ויציאות, לרבות כניסה עלית ממפל יהיה מחבר "איטוביב" או "פורשדה" מתאים לכל סוגי הצינורות. חלקי המתכת במחבר יהיו פלדה אל חלד מסוג S.316.
 2. תעלות התחתית (בנצ'יק) ייעשו בעיבודים מבטון ב- 20 ללא חצץ ע"י אדם שהתמחה בביצוע עבודה זו. התנוחה תהיה לפי תכנית סטנדרטית מס' 201 ב'. זוית הנטיה של הזרימה לא תהיה חדה מ- °

כניסות צד ממגרשים תהינה גבוהות ב- 10 ס"מ מעל התעלה היוצאות מהתא.

הפרש הגובה בין כניסה ליציאה יהיה בהתאם למפורט בחתך לאורך. בדרך כלל ההפרש לא יהיה קטן משני סנטימטרים  ולא גדול מ- 30 ס"מ (בשוחות בקוטר 150 ס"מ ומעלה עד 40 סנטימטרים.

המפגש בין תעלת צד לתעלה ראשית יהיה לפי התכניות אך לא פחות מ- 5.0 ס"מ גבוה מהתעלה המרכזית.

התעלות יהיו בעלות חתך חצי מעגלי בקוטר של הצינור היוצא, הגימור יהיה  חלק, הן בתוך התעלה והן בגדות. גובה התעלה יהיה בגובה קוטר הצינור.

הגדות יהיו בשיפוע מזערי של 1:4 מדופן השוחה אל תעלת הזרימה.

חוליות בסיס עם תעלות חרושתיות מוכנות (ציפוי פלסטי) יכולות להתאים בתנאי שהכניסות והיציאות בגבהים ובכיוונים המתאימים. יש להיוועץ במתכנן במקרים חריגים. לא ישולם לקבלן עבור תא נוסף המתחייב משימוש בחוליות בסיס מוכנות.

 1. מדרגות יהיו יצוקות בדופן השוחה כאשר המרווח האנכי ביניהם לא יעלה על 33 ס"מ. רוחב המדרך יהיה 25 ס"מ והוא יבלוט מהדופן 12-15 ס"מ. המדרגה תהיה עשויה יציקת ברזל עם הגנה של צבע ביטומני או ציפוי פלסטי. מקום המדרך יהיה מחוספס ומשני הצדדים תהינה בליטות בגובה 10 מ"מ למניעת החלקה. בשוחה בעומק מעל 75 מ' יותקן סולם עשוי פיברגלס עם כלוב בטחון.
 2. שוחות שיבוצעו מחוץ לתוואי דרכים קיימים או מתוכננים יבלטו כ-20 ס"מ מעל פני השטח הסופיים ויכללו תקרה ופקק תקניים כמפורט.
 3. מחיר השוחה יכלול את כל העבודות והחומרים (לרבות מחברי השוחה) הדרושים לביצוע  מושלם של העבודה. המדידה לצרכי תשלום תהא עפ"י יחידות בסיווג קוטר ועומק השוחה.
 4. חיזוק קונסטרוקטיבי של חוליות השוחה בעומקים גדולים, במידה ויידרש מהקבלן ע"י הספק, יבוצע ע"י הקבלן והוא כלול במחירי השוחה.
 5. כל שוחת בקרה תעבור בדיקת אטימות. פתחי הצינורות בכניסות וביציאה מהשוחה – ייאטמו; השוחה תמולא במים לכל גובהה, לאחר שעתיים יבדוק המפקח  אם יש סימני נזילה  בדופן החיצונית  של השוחה. אם נמצאו סימני  נזילה יתקן הקבלן את הנזק ע"י אטם  איטופלסט אחר, תוספת חומרי אטימה  או כל דרך אחרת שתאושר ע"י  המפקח.
 6. בכל מקום בתכניות או במפרט בו נאמר "תא בקרה" הכוונה היא לשוחת בקרה.
 • מכסים לשוחות בקרה
  1. המכסים יהיו לפי פרט סטנדרטי G201
  2. כל התקרות לתאים, הן בשטח פתוח ,שטח מגונן והן בכבישים ומדרכות יהיו עשויים יצקת בקוטר 60 ס"מ מין D-400 מתאימים לעומס בדיקה 400 ק"ג לפי ת.י. 489 חלק 124-1994 EN עם סמל התאגיד ועם יעוד התא.
  3. מכסה היצקת יהיה מעוצב עם סמל תאגיד עין נטפים. המסגרות למכסים יהיו עגולים בכבישי אספלט ומרובעים בשבילים  ושטחים מרוצפים.
  4. הדיוק הנדרש בביצוע המכסים והמסגרות מיצקת יהיה מרבי כך שכל מכסה יתאים לעל מסגרת. הדיוק יושג ע"י יציקה ברמת דיוק טובה מאוד וחריטת המכסה והמסגרת להתאמה מושלמת.

לפני הבאת המכסים לשטח הקבלן ימציא דוגמא של המכסה לבדיקת עיצוב המכסה ורמת הדיוק של המכסה והמסגרת .     

מכסים שיובאו לשטח לפני אישור מכסה אחד לדוגמא ע"י המזמין  יוחזרו ליצרן  באותו משלוח שנשלחו לשטח ללא בדיקה האם הם עומדים בדרישות המפרט או לא עומדים בדרישות.

תושבת המכסה מיצקת ומסגרת המכסה העשויה יצקת יהיו חרוטים לקבלת דיוק מרבי בשטח המגע בין המכסה והמסגרת כך שהמכסה לא "ירקוד" בתוך המסגרת במעבר רכב מעל המכסה.

מכסים שלא יעמדו בתנאים לעיל יוחלפו ללא דיחוי על ידי הקבלן במכסים מתאימים.

על המכסים יופיעו הפרטים שלהלן:

 • שם התאגיד
 • יעוד השוחה "ביוב".
 • תו תקן.
 • שנת ייצור.
 • העומס המותר.
 • שם היצרן.
 1. תקרות בכבישים ושטחים מרוצפים יהיו משלושה חלקים: תקרה, מסגרת ומכסה. המסגרת תותאם בדייקנות לפני השטח הסופיים באמצעות יציקת בטון מזוין.
 2. קוטר המכסה יהיה 60 ס"מ.
 3. לפני הצבת המכסה יש לנקות את התושבת של המכסה מכל לכלוך. כל חלק עשוי יצקת או פלדה יש לצבוע (אחרי הכנה כמפורט בסעיף 11051) כמפורט בסעיף 11055 של המפרט הבינמשרדי. הגוון יהיה שחור. אין לסגור מכסה אם הצבע איננו יבש לחלוטין.
 • שוחה עם מפל
  1. במקרה של הפרשי גבהים בין כניסת השפכים ליציאתם משוחה יבוצע בשוחה מפל כמפורט  להלן.
  2. אם הפרש הגבהים בין הכניסה לשוחה ליציאה מהשוחה איננו עולה על 40 ס"מ יבוצע "מפל פנימי" בתוך השוחה ע"י עיבוד תעלת הקרקעית (הבנצ'יק). עבור מפל פנימי לא ישולם בנפרד.
  3. אם הפרש הגבהים בין הכניסה לשוחה ליציאה מהשוחה גדול מ- 40 ס"מ, או במקום שכתוב במפורט בתכנית, יבוצע מפל חיצוני בהתאם לסטנדרט 201א'.
  4. שוחת בקרה מבטון עם מפל חיצוני תבוצע לפי מפרט סטנדרטי מס' 201 א'. השוחה תוצב על משטח בטון מזוין. קוטר המשטח יהיה 50 ס"מ גדול מהקוטר החיצוני של השוחה כך שהמפעל ישען על בסיס הבטון של התא. עוביו 20 ס"מ ויהיה בו זיון רשת בקוטר 8 מ"מ כל 20 ס"מ. מסביב למפל יש לצקת בטון עם רשת זיון. לשוחות בגובה 50 מ' או יותר תותקן חגורת חיזוק 15 X 30 ס"מ עם זיון.
  5. מפל לפי סטנדרט 201 א' ישולם כתוספת לתשלום עבור השוחה עצמה. המחיר זהה למפל בכל גובה שהוא.
 • חידוש חיבור קיים למגרש

כל חיבורי המגרשים הקיימים למערכת הביוב יחודשו כולל החלפת קווי הביוב עד התא האחרון במגרש המתחבר למערכת הביוב העירונית מחוץ למגרש כולל חיבור לתא במגרש. הביצוע ייעשה ע"י החלפת קו הביוב הקיים במקומו או ע"י הנחת קו ביוב חדש סמוך לקוו הקיים בהתאם לתכניות.

העבודה כוללת תאום עם בעל המגרש, צילום שטח המגרש לפני תחילת העבודה בשני עותקים ומסירת עותק אחד של הצילום לבעל המגרש, חפירה ו/או חציבה עד התא האחרון במגרש הפרטי, מעבר עם קו הביוב החדש מתחת לגדר או קיר מכל סוג שהוא אל תוך  המגרש, שיקום והחזרת מצב הגדר/קיר במידה ונפגעה, התחברות לתא הקיים במגרש, תיקון העיבוד והסדרתו לאחר ההתחברות, פתיחת ריצף בשטח המגרש  ומחוץ לשטח המגרש מכל הסוגים והחזרת מצב הריצוף לקדמותו, החזרת מצב הגינון והפיתוח במגרש במידה והקו עובר בתחום מגונן, התחברות לתא במגרש, הסדרת העיבוד או ביצוע עיבוד חדש לפי הצורך בתא הקיים במגרש, קו ביוב עשוי פי. וי. סי. בקוטר 160 מ"מ באורך עד  5.0 מ' ( מעל 5.0 מ' ישולם תוספת לפי מ"א צינור),  החזרת מצב השטח לקדמותו, ניקוי השטח, צילום מצב השטח בחצר לאחר השלמת העבודה, הכל קומפלט לקבלת חיבור חדש מושלם בין המגרש והמערכת הציבורית החדשה.

עבור חידוש החיבור למגרש ישולם לפי קומפלט כולל כל המפורט לעיל.

עבור החלפת התא במגרש במידה והמזמין ידרוש זאת , בכתב, ישלום בנפרד לפי מחירי היחידה בכתב הכמויות.

במידה ואורך החיבור גדול מחמישה מטרים ישולם לקבלן תוספת לפי מ"א צינור לפי מחירי היחידה לצנרת בכתב הכמויות.

 • התחברות לתא קיים

התחברות לתא קיים כולל תאום עם המזמין לביצוע העבודה ובעלי המגרשים כאשר מדובר בתא במגרש פרטי או תא שעשוי לפגוע בזרימת הביוב מהמגרש,נקיטת כל האמצעים להמשך תפקוד מערכת הביוב הקיימת כולל מעקפים של התא אליו מתחברים על מנת לאפשר המשך הזרימה במערכת,שימוש במשאבות ביוב כולל חסימת התא במעלה הקו, שאיבה מהתא במעלה והזרמת השפכים לתא במורד הקו כך שניתן יהיה לבצע התחברות לתא וביצוע העיבוד ביבש,חציבה בדופן התא,התקנת מחבר מתאים לצינור ביוב,איטום הפתח שנחצב לצורך התקנת המחבר החומר מיוחד להבטחת איטום מושלם של התא, ביצוע עיבודים חדשים ,המשך ההזרמה במערכת הזמנית העוקפת את התא עד התיישבות העיבוד החדש, פירוק כל העבודות, המעקפים, משאבות וכו' והחזרת מצב השטח לקדמותו בשלמות.

 

 

 • התקנת תא חדש במקום תא קיים

התקנת תא חדש במקום תא קיים כולל את כל המפורט לעיל בסעיף "התחברות לתא קיים" ובנוסף כולל פירוק התא הקיים, סילוק הפסול לאתר שפיכה מאושר, חיבור הצינורות הנכנסים לתא והיוצאים ממנו לתא החדש בגבהים לפי התכנון החדש הכל קומפלט לקבלת תא חדש  במקום תא קיים.

בגין התא החדש ומפלים חיצוניים ישולם בנפרד לפי סעיפים בכתב הכמויות.

 • פירוק תאי ביקורת לביוב

פירוק תא ביקורת לביוב כולל פירוק התקרה והחוליה העליונה וסילוקם לאתר פסולת מאושר ע"י הרשות, חסימת הצינורות הנכנסים ויוצאים מהתא כולל מפלים בבטון בעומק כ-50 ס"מ לתוך הצינור, מילוי התא בבטון קל, CLSM, מילוי במצע סוג א' מהודק בשכבות  עד פני הקרקע הסופיים והחזרת מצב השטח לקדמותו בשלמות.

 • אופן התשלום לתאי ביקורת חדשים

התשלום לתאי ביקורת לביוב יהיה לפי קוטר ועומק התא ויכלול את כל המפורט לעיל במפרט הטכני.

 • הרחבת החפירה לצורך ביצוע התא
 • שתית חול,מצע או בטון בהתאם לפרטים
 • חוליות בסיס, חוליות ביניים ותקרה
 • אטמים בין החוליות, החוליה העליונה והתקרה ואיטום פנים של המרווחים בין החוליות.
 • מחברים לתא.
 • ביצוע עיבודים.
 • מדרגות/ סולמות.
 • מכסה מיצקת בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד D-400 עם סמל ההתאגיד וכיתוב לפי הנדרש במפרט.
 • בדיקה הידראולית של התא.
 • סתימת החריצים בין החוליות בתערובת גמישה.
 • התאמת המכסים לפני הפיתוח הסופיים כולל טבעת בטון מזוין.
 • כל המפורט והנדרש בתכניות ובמפרטים.

עבור מפלים חיצוניים ישולם בנפרד.

 • צנרת מים
  • כללי
 • קבלן צנרת הפלסטיק

בנוסף לכל הדרישות הפורמאליות מהקבלן (כמו אישור קבלן רשום, סיווג קבלנים וכו') הקבלן חייב להיות בעל הרשאה מיצרן הצינורות להנחת צנרת פלסטית תוצרת המפעל. הקבלן מחויב להגיש מכתב משרות השדה של יצרן הצינורות בו מדגיש שרות השדה שנתן הדרכה לקבלן או לצוות העובדים הנוכחי של הקבלן בהנחת וריתוך צינורות המסופקים לאתר עבודה זה.

הקבלן לא יורשה להתחיל בעבודות השדה, הנחת קווי מים, עד אשר יציג את כל המסמכים וההוכחות להכשרתו לשביעות רצון המפקח. כל ההוצאות שייגרמו עקב כך יהיו על חשבון הקבלן.

הקבלן ישתמש במכונת ריתוך לצינורות פוליאתילן ולריתוך ספחים מאושרת על ידי ספק/ יצרן הצינורות.

ציוד לריתוך ספחים בריתוך חשמלי (ELECTRO FUTION)  והציוד לחריטת קצות הצינורות לפני הריתוך יהיו מאושרים כנ"ל על ידי ספק/ יצרן הצינורות/ ספחים לריתוך חשמלי.

הכוונה "מאושר", היא אישור בכתב לציוד הספציפי המשמש לביצוע העבודה, האישורים יצורפו לתיק המסירה של העבודה.

 

 

 • אחריות הספקים לצנרת ולספחים

ספק הצינורות לאספקת מים וספק הספחים שניהם יחד וכל אחד לחוד יהיו אחראים לביצוע מערכת המים ע"י הקבלן המבצע, ילוו את ביצוע העבודה ויפקחו על הקבלן כדי להבטיח ביצוע בהתאם לדרישות יצרני הצנרת והספחים.

בגמר העבודה הם ימציאו תעודות אחריות על שם הרשות המקומית בה תינתן אחריות מוחלטת לצנרת, לספחים ומערכת בשלמותה לתקופה של 15 שנים. בתעודת האחריות תינתן התחייבות לתקן כל תקלה במערכת המים הנובעת מפגם בצנרת, פגם בספח, ביצוע לא תקין של הרכבת הספחים או הנחת הצנרת תוך 24 שעות.

התיקון יכלול צנרת, ספחים, עבודה והחזרת מצב השטח לקדמותו בשלמותו וכל נזק ישיר או עקיף שנגרם עקב התקלה בצנרת או בספחים.

במידה וספק הצנרת/ספחים לא יתקן את התקלה במערכת תוך 24 שעות, הרשות המקומית תהיה רשאית לבצע את התיקון בעצמה או באמצעות קבלנים ולחייב את ספק הצנרת/ספחים בעלות ביצוע העבודה כולל צנרת, ספחים, עבודה והחזרת מצב השטח לקדמותו בשלמותו.

על יצרן הספחים לריתוך חשמלי לסייר באתר בעת ביצוע הריתוכים וללוות את הקבלן המבצע. מייד עם התחלת הביצוע, על הקבלן הראשי לקרוא לשירות השדה של ספק הספחים וספק הצינורות, על מנת לוודא שהקבלן הוא בעל תעודת הסמכה לריתוך ושברשותו כל הכלים הדרושים לביצוע הריתוכים לפי מפרט ספק הספחים ושהוא מבצע את העבודה בהתאם לדרישות שרות השדה של יצרן הצנרת ויצרן הספחים.

מייד לאחר ביצוע קו מים בכל רחוב יופק דו"ח בדיקת טיב הריתוכים ע"י יצרן הספחים. בדו"ח תהיינה בדיקות של כ-3 ריתוכים בקו ראשי וכ-5 ריתוכים בקווים משניים המזינים את המגרשים.

עותקים מהדו"חות יופצו לקבלן הראשי, למנהל מחלקת המים ברשות המקומית, למפקח ולמתכנן. הדו"חות יצורפו ל"תיק המסירה" שיימסר למזמין בסיום העבודה.

תנאי לקבלת העבודה ע"י המזמין היא המצאת תעודת אחריות ל-15 שנים חתומה ע"י ספק הצנרת וספק הספחים.

מודגש במיוחד שהמצאת תעודה זו אינה משחררת את הקבלן מכל החובות והדרישות שבמסמכי החוזה ושדרישות המזמין, הרשות המקומית, המפקח והמתכנן הן עדיפות ומחייבות את הקבלן.

 • סוג הצנרת

צינורות המים יהיו צינורות פוליאתילן מצולב שחור דרג 12.5 עמיד U.V. לפי ת.י. 1519     חלק 1,

הצינורות יסופקו בגלילים באורך מכסימלי כפי שייקבע בין הקבלן ליצרן הצינור. יודגש במיוחד כי מפרטי היצרן מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

לא יתקבלו להנחה צינורות ללא סימון (מוטבע) של פרטי היצרן והצינור על גבי הצינור.

צינורות פלדה יהיו עשויים לפי תקן ישראל מס' 530 עם פאזה חדה לריתוך. הציפוי הפנימי ממלט לבן בהתאם למפמ"כ 266.1, הציפוי החיצוני יהיה פוליאתילן שחול תלת שכבתי דרג 3.

 • ספחים וחיבור צינורות פוליאתילן

 

ספחים לצינורות פוליאטילן מצולב יהיו ספחים לריתוך חשמלי (אלקטרופיוז'ן). ספחים לאורך קו הצינורות יהיו כולם לפי הנחיות היצרן ומחוברים בריתוך חשמלי.

לא יורשה שימוש ברוכבים מכל סוג למעט חריגים מיוחדים באישור מוקדם ובכתב של המתכנן.

הסתעפויות מצינורות בקוטר גדול לקוטר קטן יעשה באמצעות מסעף חרושותי דרג 16. לא יורשה שימוש במעברי קוטר או מסעף נירוסטה,

טיב החומרים, ההובלה, השינוע, הבקרה, ביצוע הקווים והחיבורים, הבדיקות וכו' יהיו ע"פ המפרט הכללי פרק 5707 ומפרטי והנחיות היצרן.

לפני הביצוע יציג הקבלן בפני המפקח את שיטת הביצוע ונוהל הפיקוח והבקרה ע"י שרות השדה של ביהח"ר על פיהם הוא מתכנן לעבוד ועליו לקבל אישור על כך. אי אישור הצעת הקבלן לא יהיה עילה לשינוי במחיר הספקה והנחת הצינור כפי שיידרש ע"י המפקח ובכתב הכמויות.

 

 • שוחות מגופים ואביזרים

כללי

כל המגופים והאביזרים יהיו מותקנים בתוך שוחה טרומית לפי הפרט הסטנדרטי.

שוחות למגופים תיבנינה מחוליות בטון טרומיות חרושתיות המיוצרות לפי תקן ישראלי ת"י 658, כולל גימור וטיב לפי סעיף 201.1 של התקן.

שוחות במדרכות ובשבילים לא נגישים לכלי רכב תהינה עם מכסה לעומס בינוני C-250 ובכביש תהיינה עם מכסים לעומס כבד .D-400 המכסים יהיו עשויים מיציקת ברזל המיוצרים לפי ת"י 489 דגם כרמל של וולפמן או שווה ערך. המכסה יתאים לדרישות סעיף 57.03 ב' (מכסי לתאי ביקרת לביוב)   עם סמל מעוצב של  תאגיד מי נטפים  וכיתוב "מים".

בתחתית השוחה יש לפזר חצץ דק, בשכבה בעובי של 30 ס"מ לפחות.בין משטח החצץ לתחתית המגוף יהיה רווח חופשי של 10 ס"מ.

בשוחות המגופים הנמצאות בתחום הדרך, תותקן תושבת בטון. תושבת הבטון תורכב משני חלקים משני צידי הצינור, במידות רוחב 50 ס"מ ועובי 20 ס"מ, ובאורך הזהה לקוטר השוחה בתוספת 40 ס"מ.

מעבר הצינורות דרך דופן התא יאטם בפוליאוריטן מוקצף אשר ייושר במישור דופן התא.

מידות שוחות המגופים יהיו כדלקמן:

שוחות אביזרים למגוף בקוטר עד 6 אינץ כולל

שוחה בקוטר 1.00 מטר

שוחות אביזרים למגוף בקוטר מעל  8 אינץ  עד 12 אינץ

שוחה בקוטר 1.25 מטר

סולמות ומדרגות בשוחה בעומק מעל 60 ס"מ יותקנו מדרגות מיצקת עם ציפוי פלסטיק לפי תקן ישראל 631 חלק 2. המדרגות יותקנו עד 30 ס"מ מעל תחתית השוחה. התקנת מדרגות ו/או הסולם תאפשר גישה נוחה למשתמש.

 • סוג המגופים
 • מגופים בקוטר עד "2 יהיו מגופים אלכסוניים עם מחברי הברגה, כדוגמת תוצרת "דורות" או ש.ע. המתאימים לת.י. הרלבנטי. לחץ עבודה 16 בר. מחיר המגוף יכלול גם אביזרי חיבור לרבות רקורד.
 • מגופים בקוטר מעל "3 כולל יהיו מטיפוס מגופי טריז (GATE VALVE) תוצרת "הכוכב" או תוצרת "רפאל" או ש.ע. הציר והאביזרים הפנימיים יהיו עשויים נירוסטה S316. המדף יהיה מגופר וגוף המגוף מצופה רילסן, מבחוץ ומבפנים. האוגנים מותאמים לתקןISO 9000. לחץ עבודה 16 בר, הברגים לחיבור המגופים יהיו עשויים נירוסטה SS316.
 • המגוף כולל אביזרי חיבור של צינור משני הצדדים.
 • הידרנטים (ברזי שריפה)

ברזי שריפה יבוצעו בהתאם לתוכניות מס' 304 ותקני ישראל 448 ו-449 כמפורט להלן:

ברזי שריפה בקוטר "3 יהיו מתוצרת "פומס" או ש.ע. מאוגן עם תושבת מנירוסטה או מפליז בלבד (מסעף הברגה עם מעבר יצקת). הזקף יהיה זקף מאוגן בקוטר "4 עם ציפוי מלט פנימי. החלק התת-קרקעי יעוגן ע"י עיגון מבטון כמפורט בפרט הסטנדרטי. צינור הפלדה התת קרקעי (המחבר בין המסעף לזקף) יהיה עטוף בעטיפה פוליאתילן תלת שכבתי (טריו). הציפוי הפנימי של הצינור יהיה ממלט.

בחיבור בין זקף לצינור בקרקע יותקן מתקן שבירה עם ברגי נירוסטה מוחלשים בחלק העליון של מתקן השבירה.

על פיית הברז יותקן מחבר "שטורץ" עשוי פליז או אלומיניום בקוטר "3 המתאים לתקן כבאות.

ההידרנטים יסופקו על מכסה מגן.

במידה והרשות המקומית תדרוש שראשי הידרנטים ו/או זקפים יימסרו לרשות, ההכנה שנותרה תחסם באוגן עיוור והזקפים וראשי ההידרנטים יימסרו לרשות המקומית, כל זאת ללא תשלום נוסף.

 

 • הנחת צינורות פוליאתילן
 • צינורות פוליאטילן למים יונחו על גבי מצע חול בעובי 20 ס"מ לשם כך יש לחפור עמוק יותר מאשר מתואר בחתך.

אחרי הנחת הצינור ובדיקתו יכוסה הצינור בשכבת חול בעובי 30 ס"מ כמתואר בחתכים האופייניים. החול יהיה חול דיונות אינרטי ללא חומר אורגני ובלי מלחים מיון A-1 או A-3. כמות הפרקציות הדקות לא תעלה על 5% בנפח. לא יהיו בחול אבנים בגודל העולה על 5 מ"מ , ושום חומרים זרים.

 • לפני כיסוי הצינורות תיערך בדיקת לחץ בהתאם לסעיף 57077 במפרט הבינמשרדי.
 • מילוי החפירה יעשה בחול כנ"ל מהודק בשכבות של 20 ס"מ בהרטבה ל-98% מוד. א.א.ש.ה.ו. עד תחתית המצעים.
 • שטיפה וחיטוי ייעשו בהתאם ל"הוראות לשטיפה וחיטוי צנרת מי שתיה" בהוצאת משרד הבריאות, המחלקה לבריאות הסביבה, המובא בנספח.
  • שטיפת וחיטוי הקווים

שטיפת וחיטוי הקווים יעשה לפי הוראת משרד הבריאות כמפורט בנספח א' למפרט המיוחד.

עם גמר ביצוע החלפת המגוף או התחברות לקו קיים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקווים לפני ואחרי המגוף שהוחלף בין שני מגופים תוך הזרמת מים ופתיחת נקודות ניקוז, ברזי כיבוי וכו' להוצאת מים. לאחר שהמפקח יבחין שהמים היוצאים מכל נקודה הם צלולים, יתיר ביצוע חיטוי הקווים כמפורט להלן.

פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים כגון: מגופים, צינורות, הידרנטים וכו'. פעולה זו תהיה באישור של משרד הבריאות ובתאום עם המפקח.

 • הנחיות להנחת צינורות מים בקרבת צינורות ביוב

הנחת קווי מים בקרבת צינורות ביוב תהיה בהתאם להנחיות משרד הבריאות המפורטות בנספח ב'. יש להקפיד בביצוע שתי המערכות מבחינת מרווחים אופקיים ואנכיים הנדרשים בנספח. במידה ויהי צורך בהצטלבויות בין המערכות יונחו שרוולים בקווי הביוב כמפורט בנספח. החלטה על ביצוע השרוולים תהיה ע"י המתכנן.   

 • בדיקת לחץ של צינורות המים

בדיקת הלחץ של צינורות המים תבוצע על ידי נציג מוסמך של יצרן/ ספק הצינורות ובנוכחות המפקח. בדיקה שלא תבוצע בנוכחות המפקח לא תאושר ע"י המזמין.

הבדיקה תהיה בדיקה רציפה משך 24 שעות באמצעות מד לחץ רושם דיגיטלי אשר יתעד את ירידת הלחץ שמרווחי זמן של שעה אחת לפחות משך 24 שעות.

הבדיקה תבוצע בקטעים של לא יותר מ- 500 מ' ולאחר בדיקת כל הקטעים בנפרד תבוצע בדיקת לחץ לכל המערכת יחד.

כל הליך בדיקת הלחץ והתנאים הסביבתיים ירשמו ביומן העבודה כולל, סוג הכלים (מדי הלחץ, משאבת הלחץ וכו') , טמפרטורות הסביבה, מיקום מדי הלחץ, משך זמן העלאת הלחץ, הלחץ הסופי, משך זמן ירידת הלחץ והלחץ שירד וכו'.

קו המים הנבדק ימולא במים תוך כדי פתיחת הידרנטים להוציא את כל האוויר העודף ויישאר מלא מים 24 שעות לפחות.

לאחר 24 שעות הלחץ יועלה עד ללחץ הבדיקה המוכתב בתכניות או במפרטים (מינימום 12 באר) . לאחר שעה הלחץ יועלה שוב ל-12 באר ויחל רישום רציף של  ירידת הלחץ במשך 24 שעות במרווחי זמן של שעה אחת לפחות

הבדיקה הסופית הקובעת, לאחר הגברת הלחץ כמפורט לעיל, היא ירידת הלחץ הממוצעת במשך 24 שעות.

הצינור יחשב כעמד בבדיקת הלחץ אם ירידת הלחץ הממוצעת במערכת במשך 24 שעות  היא  פחות מ- 5% מלחץ הבדיקה המוכתב, או 0.6 באר בבדיקה מינימלית של 12 באר.

 אופן ביצוע הבדיקה, החלוקה לקטעים, סימון הקטעים בהתאם לתכנית כך שניתן יהיה לזהות את הקטעים בבירור, משך הבדיקה,  מספר הפעמים שהלחץ הועלה, ירידת הלחץ  הסופית וכו' ירשמו בדו"ח בדיקת הלחץ שבנספח לחוזה  וייחתם ע"י נציג שרות השדה של ספק/יצרן הצינורות והמפקח.

 

עבור בדיקת הלחץ לא ישולם בנפרד והתמורה תחושב ככלולה במחירי היחידה השונים.

נציג התאגיד, אם ימצא לנכון, יוכל לערוך בדיקת לחץ רציפה כנ"ל למשך 24 שעות במועד שימצא לנכון . הקבלן ו/או נציג שירות השדה של ספק הצינורות יקבל הודעה מראש על כוונת התאגיד לערוך בדיקה עצמאית ויוכל, אם רצונו בכך,  להשתתף בבדיקה .בדיקת התאגיד , גם אם נציג הקבלן או שירות השדה  לא השתתף בבדיקה של התאגיד תהווה הקובעת ותחייב את הקבלן בכל תיקון שיידרש , על חשבונו במידה והצנרת הנבדקת לא תעמוד בקריטריוני העמידה בלחץ שנקבעו לעיל.

 • אופני מדידה ותשלום
 • צינורות המים
  1. התשלום עבור הנחת צינורות יהיה לפי אורך הצינור המונח. לא תשולם תוספת עבור חפירה עודפת, וכיו"ב מעבר לאורך או עומק הצינור עצמו.
  2. במחיר הנחת הצינורות כלול בין היתר :
   • הכנת תכנית בטיחות והסדרי תנועה כולל הצבת מחסומים/ גדרות/ וכל הנדרש על פי התקנים והתכניות
   • איתור תשתיות
   • מדידה וסימון הצינורות כמפורט.
   • פתיחת כבישים ומדרכות לרבות כל אמצעי הזהירות הדרושים.
   • פתיחת אלמנטי פיתוח שונים כגון גינון, ריצופים שונים וכו'
   • אספקה והובלה והנחת הצינור בתעלה, כולל ספחים מכל הסוגים וכל המינים: מופות, מעברי קוטר, מסעפים חרושתיים, אוגנים, אוגנים עוורים, קצה קו (כיפת ריתוך) וכו'
   • חפירה ו/או חציבת התעלה לפי החתך לאורך או לפי המצוין במפרט ולפי חתך רוחב סטנדרטי בהתאם לתנאי השטח.
   • העמקת החפירה לקו מעבר למצוין בחתך או מעבר למצוין במפרט במידה ותנאי השטח מכתיבים זאת
   • הידוק שתית התעלה.
   • אספקה ופיזור עטיפת חול, הרטבתו והידוקו.
   • הנחת שכבת חול נוספת בעובי 20 ס"מ מהודקת ברטוב מעל עטיפת החול
   • סרט סימון עם שני תילים נירוסטה לגילוי הצינור כולל בדיקת רציפות חשמלית של התילים.
   • כיסוי התעלות בהתאם לחתך המפורט הכולל מילוי מתאים בשכבות מהודקות בחומר מוברר בשטח פתוח וחול מהודק בשכבות בבקרה מלאה בכבישים, מדרכות, שבילים, משטחים מרוצפים וכו'.
   • השלמת מצע כולל הידוק כנדרש במשטחים עם מצעים .
   • חציית מכשולים, כגון: צינורות מים, קווי תקשורת, חשמל וכו' לרבות שימוש במכשירים וחפירה ידנית לאיתור המכשולים, קבלת אישורים ותשלומי אגרות הקשורים בכך, תשלומים למפקחים מטעם בעלי התשתיות וכו'.
   • שטיפה, חיטוי, בדיקת לחץ וכו' בהתאם למפורט.
   • המצאת כל התעודות ואישורי ספקי הצנרת והספחים כולל תעודת אחריות ל-15 שנים.
   • החזרת מצב השטח לקדמותו בשלמות כולל תיקוני אלמנטי פיתוח וגינון הן בשטח ציבורי והן בשטח פרטי, תיקוני גדרות וכו'
   • כל המפורט במפרט הטכני והתכניות
   • עבור תיקון כביש האספלט ומדרכה בלבד ישולם בנפרד לפי מ"א.
 • התחברות לקווים קיימים

התחברות לקו מים קיימים כוללת תאום עם התאגיד על מועד ואופן ביצוע ההתחברות, ביצוע עבודות לילה במידה והתאגיד ידרוש זאת, שימוש בציוד לצורך עבודה בלילה כגון תאורה, גנרטור וכו' ,הודעות לתושבים על סגירת המים לפי נוהלי התאגיד, חפירה ו/או חציבה בעבודת ידיים לחשיפת הצינור, ניתוק הקו וחסימת הקצוות  הפעילים בספחים המבטיחים איטום מוחלט של הקו, ניקוז הקווים והרחקת המים למקום שלא יפריע, התקנת כל האביזרים והספחים והעבודות הנלוות לקבלת חיבור מושלם לפי סוג הצינור הקיים, קטעי צנרת, ספחים כנדרש,קטעי עיגון מיצקת בצנרת א.צ. ופי.וי.סי.,גושי בטון, מסעפים עשויים +100- PE דרג 16, מתאמים, כיסוי בחול, החזרת מצב השטח לקדמותו וכו' לקבלת חיבור מושלם ומתפקד.

 

 • מערכות מדידה
  1. מערכות המדידה החדשות תתוקנה מחוץ למגרש ומערכות המדידה הישנות תבוטלנה. אם יתאפשר, ההתחברות מהמערכת החדשה  תעשה לקו המים היוצא מהמערכת הישנה הממוקמת במגרש שמתבטלת ואם לא, ההתחברות של המערכת החדשה  תהיה בגבול המגרש אל קו המים המזין את המערכת הישנה בתוך המגרש. מד המים הישן יפורק ויועבר למערכת החדשה מחוץ למגרש.
  2. התשלום עבור מערכות מדידה יהיה קומפלט ולא לפי ספחים בודדים.
  3. המערכת החדשה תבוצע לגובה של 40-50 ס"מ לפי הפרטים ותכלול.
 • – ביצוע מערכת חדשה כולל מגופים, קטעי צנרת, ספחים, שרוולי עיגון וכו'  כמפורט בפרטים
 • – פירוק אביזרים במערכת הקיימת
 • – ביצוע "גישור" במערכת הקיימת במידה ולא יתאפשר לפרקה באמצעות קטע צינור שמחליף את האביזרים והמונה שפורקו מהמערכת
 • – אספקה והתקנת מגופים חדשים כדוריים לפני המונה ואחרי המונה
 • – התחברות לצינור ההזנה למגרש או לצינור ההזנה לבית לאחר מערכת המדידה הישנה שמתבטלת
 • – אספקה והתקנת ספחים וקטעי צנרת כנדרש
 • – פירוק מד מים קיים במערכת הישנה
 • – התקנת מד המים שפורק מהמערכת הישנה או מד מים חדש (אשר יספוק ע"י התאגיד ללא תשלום)
 • – אספקה והתקנת קטעי צנרת, ספחים, ניפלים, רקורדים וכו' כנדרש
 • – התקנת גשר הארקה עשוי פלדה מגולוונת והתחברות לכבל הארקה בקרקע לאורך הצנרת החדשה והמשך כבל הארקה במגרש
 • – רישום של מספר מד המים הישן, קריאתו הנוכחית, תאריך ההחלפה ומספר מד המים החדש במידה ויוחלף בחדש.
 • – התחברות לצינורות קיימים בקרקע לאספקה לבית וגינון לפי הקיים
 1. תשלום עבור כל צנרת נוספת בקרקע בתחום המגרש לצורך העתקת המערכת תהיה בנפרד ולפי מטר ארוך. העבודה כוללת צילומים והחזרת מצב השטח לקדמותו בשלמות וכל המפורט  בסעיפים הרלוונטיים בכתב הכמויות להנחת צנרת בחצרות פרטיים.
 • מגופים

המחיר יהיה בהתאם לקוטר המגוף ויהיה זהה לכל עומק שהוא. מחירי היחידה למגוף כולל אספקה והובלה של מגוף טריז,הגדלת והעמקת החפירה לצורך התקנת המגוף, מחברים מאוגנים לצינור, אוגנים, פינים, חצץ מתחת למגוף, גושי בטון, התאמה לריצוף וכו', הכל לפי התכנית הסטנדרטית. עבור התאים ישולם בנפרד לפי קוטר התאים.

 • הידרנטים

המדידה תהיה קומפלט כולל ברז שריפה, מחבר "שטורץ", זקף "4, מתקן שבירה, צנרת, גוש עיגון מבטון, אביזרים, ספחים, צינור פ.א. 110 מ"מ באורך כ-3.0 מ' מההידרנט עד להתחברות לקו ראשי לרבות מסעף על הקו הראשי, ספחים וכו', הכל כמפורט בתכניות, סעיפי כתב הכמויות והמפרט הטכני.

 • פירוק מגופים קיימים

פירוק  מגוף קיים כולל פירוק התא בשלמותו כולל  בסיס בטון או גושי בטון במידה וקיימים,סילוק החצץ,פירוק המגוף כולל חיתוך הצינורות וחסימת קצות הצינורות בספח מתאים לאיטום מושלם,העברת המגוף לידי המזמין או סילוקו לאתר פסולת בהתאם להחיות המזמין,סילוק פסולת,מילוי החפירה בחול מהודק בשכבות והחזרת מצב השטח לקדמותו בשלמות.

 • פירוק צינורות קיימים

צינורות מים לא יפורקו בדרך כלל אלא לפי הוראה בכתב מאת המפקח כאשר הצינור החדש מונח במקום הצינור הקיים או יש סיבה אחרת לפירוק הצינור.

פירוק הצינור כולל חפירה זהירה לחישוף הצינור מבלי לפגוע בו,חיתוך הצינור, חסימת קצות הצינור שנחתך שנישאר בקרקע בספחים מתאימים להבטחת איטום מוחלט, חיתוך הזנות למגרשים או להידרנטים והסתעפויות וחסימתם בספח מתאים לקבלת אטימה מוחלטת של הצינור שנחתך, פירוק הצינור בקטעים ושליפתו מהקרקע, ביצוע הפירוק לפי הנחיות משרד העבודה כאשר הצינור עשוי א.צ, סילוק חומרי הפסולת לאתר מאושר ע"י הרשויות, ניקוי התעלה ממנו הוצא הצינור,מילויה בחול נקי מהודק בשכבות, החזרת מצב השטח לקדמותו בשלמות לקבלת שטח נקי ומפותח כפי שהיה לפני פירוק הצינור.

 • החזרת מצב השטח לקדמותו

הקבלן יחזיר את השטח לקדמותו בצורה מלאה הן בשטח ציבורי והן בשטח פרטי כולל: חגורות בטון, אבני תיחום לערוגות עצים, הנמכות במדרכות, מילוי מלט והשלמות בין אבני שפה וחגורות לריצוף, גדרות, אבני גן, אלמנטי פיתוח שונים, התאמת מכסים של תאי ביקורת של תשתיות שונות כגון בזק, כבלים, מקורות וכו' שנמצאים בשטח העבודה, שלטים שפורקו לצורך ביצוע העבודה וכו'.

עבור החזרת מצב השטח לקדמותו לאחר החלפת מגוף, פירוק מגוף או ליד מגוף חדש סביב המגוף ולאורך הצינורות שנחשפו או פורקו, לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

כל הנ"ל כלול במחירי העבודה ולא תשולם שום תוספת עבור עבודה שנדרשת שמוזכרת או אינה מוזכרת במוסמכים השונים או בתכניות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצהרת המציע

 

בחתימתו על הצהרה זו מאשר המציע, כי סייר באתר העבודה ולמד את כל פרטי העבודה. כמו כן ברשותו של מגיש ההצעה נמצאים של התכניות והמפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, לרבות המפרטים (עם אופני המדידה המצורפים להם), וכי קראם והבין את תכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לקבלם ומתחייב לבצע את העבודה בכפיפות לדרישות החוזה.

 

בחתימתו על הצהרה זו מאשר המציע כי ביקר בשטח העבודה, התרשם מצפיפות הבניה, הפיתוח, השטחים הפתוחים המגוננים , התשתיות הקיימות, הן הנראות לעין והן התת קרקעיות שאינן מסומנות ואינן נראות לעין, בדק את תנאי הקרקע ואת כל תנאי העבודה המיוחדים בפרויקט זה. לפיכך הצעת הקבלן שלהלן מבוססת על בדיקות אלה והבנת העבודה במלואה ובשלמותה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________

____________________

_____________________

תאריך

שם המציע

חתימת המציע

 

 

 

 

 

מסמך ה' – רשימת תכניות

 

מס' גליון                       תאור                            

001

01

02

01B

02B

01M

02M

101

102

תנוחה כללית

מערכת מים גיליון 1

מערכת מים גיליון 2

מערכת ביוב גיליון 1

מערכת ביוב גיליון 2

מערכת מים תנוחה גיליון 1

מערכת מים תנוחה גיליון 2

חתך לאורך קווי ביוב

חתך לאורך קווי ביוב

פרטים סטנדרטיים

 

200

עטיפת בטון

A200

קווי ביוב, מילוי חול, חתך אופייני

B200

קווי מים, מילוי חול, חתך אופייני

201

תא ביקורת

A201

תא ביקורת עם מפל חיצוני

B201

עיבוד בתחתית תא ביקורת

F201

התאמת גובה תא ביקורת לביוב

G201

תקרות ומכסים בתאי ביקורת

K201

התחברות לשוחה קיימת, פרט איטום פתח למעבר צינור בקיר בטון

S201

סולם פיברגלס עם כלוב בטחון

210

הכנה לחיבור מגרש למערכת הביוב

H300

מגוף בתא ביקורת

304

הידרנט "3ø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1S

התחברות צינור פולי אתילן חדש לצינור קיים

2S

הכנה לגינון "2ø

3S

נקודת דיגום והגדרת כלור

4S

הכנה לחיבור מים בודד "1ø

10S

פרט התחברות למערכת ביוב קיימת

 

וכן כל התכניות אשר תתווספנה, במידה ותתווספנה  לצורך השלמה או הסברה ו/או לצורך שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו.

 

_________________חתימת וחותמת הקבלן

 

מסמך ו' –  נספחים

 

נספח מס' 1

תצהיר הקבלן בעניין צינורות ביוב

נספח מס' 2

תצהיר הקבלן בעניין אספקת צינורות המים

נספח מס' 3

תצהיר הקבלן בעניין אספקת מכסים מיצקת לתאים

נספח מס' 4

אישור שרות שדה להנחת צינורות מים

נספח מס' 5

אישור שרות השדה להנחת צינורות ביוב באילת

נספח מס' 6

אישור בדיקה בקטריאלית להנחת צינורות מים

נספח מס' 7

אישור בדיקת לחץ ברשת הצינורות

נספח מס' 8

אישור בדיקת אטימות במערכת הביוב

נספח מס' 9

אישור המפקח להתקנת מגופים ושוחות מגופים

נספח מס' 10

הוראות לשטיפה וחיטוי צנרת מי שתייה (1)

נספח מס' 11

הנחיות להנחת צנרת ביוב בקרבת צינורות מים

נספח מס' 12

תכנית עדות – מפרט להכנת והגשת תכנית עדות למערכת מים

נספח מס' 13

פרוגראמת בדיקות

נספח מס' 14

טופס קבלת העבודה

נספח מס' 15

הערכת עבודות ושירות הקבלן

נספח מס' 16

תוכן תיק מסירה מאושר ע"י המפקח

נספח מס' 17

פרטים סטנדרטים

נספח 1

תצהיר הקבלן בעניין אספקת צינורות הביוב

פרויקט מס' ___אילת- מתחם מגורים 300 – מערכות מים וביוב

 

התאם לתנאי המכרז שבנידון, אני מתחייב לספק את הצינורות המפורטים למטה. צינורות אלה כפי שיפורט להלן, מתאימים לדרישות המפורטות במכרז. כמובהר במכרז הצינורות, המחברים, האטמים שבקו הצינורות, קבלו אישור מוקדם מהיצרן ומסופקים בפיקוחו.

מחיר הצעתי למכרז מבוססים על צינורות אלה בלבד.

יצרן הצינור: …………………………………………………………………………………

 

ספק הצינור: ………………………………………………………………………………..

 

תאור הצינור, תקן ותו השגחה : …………………………………………………………..

 

נתוני הצינור שיספקו לפרויקט זה:

 

היצרן

שם מסחרי של הצינור

קוטר,מ"מ

דרג

עובי דופן, מ"מ

כמות משוערת, מטר

מחיר יחידה, מטר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצהרת יצרן/ספק הצינורות

היצרן/ספק הצינורות מצהיר כי בדק בדיקה מקפת ומעמיקה את כל המסמכים ההנדסיים בחומר המכרז הקשורים לתכנון קווי הביוב במסגרת מכרז/חוזה זה (תוכניות, פרטים, מפרטים, כתבי כמויות) ואת השימוש לשמו נרכשים הצינורות וכי הצינורות שיספק מתאימים התאמה גמורה לשימוש שיעשה בהם כמובילי שפכים וכי הצינורות מתאימים לייעודם זה על פי התכנון שהוצג בפניו ובאם תבוצענה הוראות מפרטי היצור, ההובלה והטמנת הצינורות שהוצגו לפניו ואושרו על ידו.

בנוסף לכך מתחייב היצרן/ספק ללוות את ביצוע הפרויקט כולו מתחילתו ועד סיומו ומסירתו לידי המזמין, בשירות שדה מטעמו וכי עליו לוודא כי הקו יונח בהתאם להנחיותיו ולשביעות רצונו המלאה.

היצרן/ספק מתחייב כמו כן, להתריע מיידית, בפני הקבלן, המפקח הצמוד, המתכנן והמזמין, על כל ליקוי או חריגה מכללי הביצוע, כפי שמוכתבים במפרט הטכני.

 

____________________

שם היצרן/ספק צנרת

_______________________

כתובת

_____________________

חתימה+חותמת

נספח מס' 2

תצהיר הקבלן בעניין אספקת צינורות המים

פרויקט מס' ___אילת- מתחם מגורים 300 – מערכות מים וביוב

 

התאם לתנאי המכרז שבנידון, אני מתחייב לספק את הצינורות המפורטים למטה. צינורות אלה כפי שיפורט להלן, מתאימים לדרישות המפורטות במכרז. כמובהר במכרז הצינורות, הקשתות, המופות, ההסתעפויות והאביזרים האחרים שבקו הצינורות ושיטות הריתוך, קבלו אישור מוקדם מהיצרן ומסופקים בפיקוחו.

מחיר הצעתי למכרז מבוססים על צינורות אלה בלבד.

 

יצרן הצינור: …………………………………………………………………………………

 

ספק הצינור: ………………………………………………………………………………..

 

תאור הצינור, תקן ותו השגחה : …………………………………………………………..

נתוני הצינור שיספקו לפרויקט זה:

היצרן

שם מסחרי של הצינור

קוטר,מ"מ

דרג

עובי דופן, מ"מ

כמות משוערת, מטר

מחיר יחידה, מטר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצהרת יצרן/ספק הצינורות

היצרן/ספק הצינורות מצהיר כי בדק בדיקה מקפת ומעמיקה את כל המסמכים ההנדסיים בחומר המכרז הקשורים לתכנון קווים במסגרת מכרז/חוזה זה (תוכניות, פרטים, מפרטים, כתבי כמויות) ואת השימוש לשמו נרכשים הצינורות וכי הצינורות שיספק מתאימים התאמה גמורה לשימוש שיעשה בהם כמובילי מים וכי הצינורות מתאימים לייעודם זה על פי התכנון שהוצג בפניו ובאם תבוצענה הוראות מפרטי היצור, ההובלה והטמנת הצינורות שהוצגו לפניו ואושרו על ידו.

בנוסף לכך מתחייב היצרן/ספק ללוות את ביצוע הפרויקט כולו מתחילתו ועד סיומו ומסירתו לידי המזמין, בשירות שדה מטעמו וכי עליו לוודא כי הקו יונח בהתאם להנחיותיו ולשביעות רצונו המלאה.

היצרן/ספק מתחייב כמו כן, להתריע מיידית, בפני הקבלן, המפקח הצמוד, המתכנן והמזמין, על כל ליקוי או חריגה מכללי הביצוע, כפי שמוכתבים במפרט הטכני.

 

____________________

שם היצרן/ספק צנרת

_______________________

כתובת

_____________________

חתימה+חותמת

נספח מס' 3

תצהיר הקבלן בעניין אספקת מכסים מיצקת לתאי ביקורת לביוב ותאי מגופים

 

פרויקט מס' ___אילת- מתחם מגורים 300 – מערכות מים  וביוב

 

בתאם לתנאי המכרז שבנידון, אני מתחייב לספק מכסי יצקת לתאים מים וביוב מתאימים לדרישות המפורטות במכרז ובעיקר ברמת דיוק כמפורט להלן:

 

 • מכסי היצקת יהיו מעוצבים עם סמל תאגיד עין נטפים ,עיצוב גרפי יימסר לקבלן לפני תחילת ביצוע העבודה.
 • הדיוק בביצוע המכסים והמסגרות מיצקת מבטיח שכל מכסה יתאים לכל מסגרת. הדיוק מושג ע"י יציקה ברמת דיוק טובה מאוד וחריטת המכסה ותושבת המסגרת להתאמה מושלמת.

תושבת המכסה מיצקת וטבעת המכסה העשויים  יצקת חרוטים לקבלת דיוק מרבי בשטח המגע בין המכסה והמסגרת כך שהמכסה לא "ירקוד" בתוך המסגרת במעבר רכב מעל המכסה.

 

הצהרת יצרן/ספק המכסים

 

היצרן/ספק המכסים  מצהיר כי בדק בדיקה מקפת ומעמיקה את כל המסמכים ההנדסיים והדרישות בחומר המכרז הקשורים למכסי היצקת לתאים והם מתאימים התאמה גמורה לשימוש שיעשה בהם ולדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

 

בנוסף לכך מתחייב היצרן/ספק שכל מכסה שאינו עומד בדרישות המפרט ,אינו ניתן להתקנה בכל מסגרת אחרת שסופקה ע"י היצרן או שהמכסה  "רוקד" בתוך המסגרת יוחלף ללא דיחוי במכסה ומסגרת חדשים העומדים בדרישות המפרט כולל ביצוע כל עבודות הלוואי הדרושות להחלפת המכסה והמסגרת וכיסוי כל הנזקים הישירים והעקיפים ולשביעות רצונו המלאה של המזמין.

 

היצרן/ספק מצהיר שידוע לו שהמזמין לא יאפשר התאמת מכסים בשטח .

 

 

 

 

____________________

שם היצרן/ספק צנרת

_______________________

כתובת

_____________________

חתימה+חותמת

 

 

נספח מס' 4

תאריך: __________________

לכבוד

מהנדס המים והביוב

תאגיד "עין נטפים"

אילת

א.נ.,

הנדון: אישור שרות שדה להנחת צינורות מים  באילת

סימוכין : פרויקט מס' ………………..

 1. הננו לאשר ששרות השדה של חברתנו, חברת ____________הדריך ועקב אחרי ביצוע עבודות הנחת קווי מים באילת כמפורט להלן:

רחוב/ שכונה ………………………. קטע ………………….. אורך ………………….. מטר

הונח צינור מסוג ……………………………….

קוטר/דרג ………………………………………

בימים ………………………………………….

 1. להלן רשימת קטעים שנבדקו במיוחד, הכוללת את סוג הבדיקה והתיקונים שנעשו.

סימון קטע

קוטר

סוג התקלה

איזה תיקון בוצע

תוצאות

אישור המפקח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. רצ"ב דו"חות פיקוח/הנחיות לקבלן של שירת השדה.
 2. הערות המפקח לדו"ח ________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

בכבוד רב

 

 

 

חתימה וחותמת המפקח

 

חתימה וחותמת נציג שרות השדה

 

העתק: מתכנן 

 

נספח מס' 5

תאריך: __________________

לכבוד

מהנדס המים והביוב

תאגיד "עין נטפים"

אילת

א.נ.,

הנדון: אישור שרות שדה להנחת צינורות ביוב  באילת

 

סימוכין : פרויקט מס' ………………..

 

 1. הננו לאשר ששרות השדה של חברתנו, חברת _______________הדריך ועקב אחרי ביצוע עבודות הנחת קווי ביוב באילת כמפורט להלן:

 

רחוב/ שכונה ………………………. קטע ………………….. אורך ………………….. מטר

הונח צינור מסוג ……………………………….

קוטר/דרג ………………………………………

בימים ………………………………………….

 1. להלן רשימת קטעים שנבדקו במיוחד, הכוללת את סוג הבדיקה והתיקונים שנעשו.

 

סימון קטע

קוטר

סוג התקלה

איזה תיקון בוצע

תוצאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. רצ"ב דו"חות פיקוח/הנחיות לקבלן של שירת השדה.

 

 

בכבוד רב

 

 

 

חתימה וחותמת המפקח

 

חתימה וחותמת נציג שרות השדה

 

העתק: מתכנן 

נספח מס' 6

לכבוד

מהנדס המים והביוב

תאגיד "עין נטפים"

אילת

א.נ.,

הנדון: אישור בדיקה בקטריאלית להנחת צינורות מים  באילת

סימוכין : פרויקט מס' ………………..

 

שם הפרויקט …………………………………………………………………….

 

 1. הנני לאשר שבוצעה על ידנו בדיקה בקטריאלית לאחר חיטוי קו המים

 

במתחם מגורים  300  באילת בקטעי הצנרת המסומנים בתכנית הרצ"ב.

 

 1. תוצאת הבדיקה תקינה לא תקינה

 

רצ"ב:

 • תעודת הבדיקה.
 • תכנית עם סימון צנרת שנבדק

 

 

 

 

בכבוד רב

 

 

 

חתימה וחותמת המפקח

 

חתימה וחותמת נציג המעבדה

 

 

 

 

העתק: מתכנן 

 

 

 

 

נספח מס' 7

לכבוד

מהנדס המים והביוב

תאגיד "עין נטפים"

אילת

א.נ.,

הנדון: אילת, מתחם  מגורים 300  , אילת

אישור בדיקת לחץ ברשת הצינורות

סימוכין : פרויקט מס' ………………..

הננו לאשר שערכתי טסט תחת לחץ, בהתאם להנחיות המפקח/מתכנן במערכת הספקת המים כמפורט להלן והתקבלו התוצאות המפורטות להלן:

נתוני התכן לבדיקת הלחץ:

לחץ עבודה נדרש ……………………… מטר

לחץ בדיקה נדרש ……………………. מטר

משך הבדיקה ……………………….. שעות

הפרשי לחץ מותרים במשך הבדיקה ……………… מטר

קטע

קוטר מ"מ

סוג הצינור

משך הבדיקה שעות

תוצאות, מטר

 

 

 

 

לחץ תחילי

לחץ סופי

הפרש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בדיקה כללית מסכמת

 

 

 

 

 

 

 

הערות עורך הבדיקה : ……………………………………………………………………………..

 

 

בכבוד רב

 

 

 

חתימה וחותמת המפקח

 

חתימה וחותמת נציג שרות השדה

העתק: מתכנן 

נספח מס' 8

לכבוד

מהנדס המים והביוב

תאגיד "עין נטפים"

אילת

 

א.נ.,

הנדון: מכרז לביצוע מערכות מים, ביוב ועבודות פיתוח

אישור בדיקת אטימות  מערכת הביוב כולל צנרת ותאים

אופן הבדיקה.

 לפני ביצוע הבדיקה יש לשטוף את  הצינורות ולנקות את תאי הביקורת בהתאם למפרט הכללי. בדיקת אטימות תיעשה בכל הצינורות והתאים ע"י מכון מוסמך בנוכחות היצרן והמפקח.  מודגש במיוחד שהקבלן לא יורשה לבצע את הבדיקה בעצמו.

הבדיקה תבוצע בשיטה כדלקמן:

הבדיקה תבוצע בקטעים של לא יותר מארבעה תאים כאשר התא הנמוך ביותר בקטע הנבדק ימולא עד גובה התקרה  .הבדיקה תבטיח שבכל תא גובה המים לא יהיה נמוך מ-2.0 מ' מטרים. במידה ועקב השיפועים הגדולים בקטע הנבדק יתקבל תא שגובה המים בו פחות מ-2.0  מ' או במערכת קיימים תאים שעומקם הכולל פחות מ-2.0 מ' ,תאים אלו יבדקו בנפרד.

יש למלא את הקטע הנבדק במים שיעמדו בתוך הצינורות 24 שעות לפחות. אחרי זמן יש להוסיף את המים החסרים ולמדוד את גובה המים בשתי שוחות לפחות.יש לשים לב שאם ירידת המים אינם אחידה בכל הקטע הנבדק המשמעות היא שנעשתה טעות במדידה ויש לבצע את המדידה מחדש.

כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור על המדידה ולחשב את הפסדי החלחול.

 הפסד זה לא יהיה גדול משלושים ליטר מים לשעה לכל קילומטר קו לכל אינץ' של קוטר פנימי. אם איבוד המים יעלה על השיעור הנ"ל, יש לבדוק את הקו בדיקה קפדנית: כל קטע צינור בנפרד וכל תא בנפרד ולגלות את הקטע הדולף או את התא הדולף , ולטפל בדליפות  עד לקבלת תוצאות המשביעות את רצונו של המהנדס.

עבוד הבדיקה לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

 

תאורן הבדיקה וממצאים:

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

קטע בין תאים וקוטר התאים

קוטר צינור (אינץ)

אורך הקטע (מ"א)

סוג הצינור

משך הבדיקה שעות

ירידת מפלס (ס"מ)

תא מס' וקוטר

תא מס'   וקוטר

 

 

 

 

תא מס'

תא מס'

הפסד מים מחושב (ליטרים)

הפסד מים מותר (ליטרים)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

*

**

 

*   סה"כ ההפסד בקטע הנבדק המחושב לפי הירידה בתאים: הירידה שנמדדה בתאים  בס"מ × הערך בטבלה להלן לפי קוטר התא

** סה"כ ההפסד המותר בקטע הנבדק: סיכום אורך הקטעים בין התאים בקטע הנבדק (מטרים) × קוטר הקטעים  (אינצ'ים) ×0.03 ליטר

נתונים לחישוב הפסד במערכת לפי ירידת המים בתאים

 

קוטר התא

שטח התא

הפסד לס"מ ירידה

(ס"מ)

(מ"ר)

(ליטרים)

100

0.78

7.8   ליטר/ס"מ ירידה

125

1.23

12.3 ליטר/ס"מ ירידה

150

1.77

17.7 ליטר/ס"מ ירידה

 

הננו לאשר שערכתי בדיקת אטימות למערכת הביוב כולל צנרת ותאים בהתאם לת.י___________, ובהתאם להנחיות המפקח/מתכנן כמפורט להלן והתקבלו התוצאות המפורטות להלן:

הערות עורך הבדיקה :

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

המערכת שנבדקה עמדה/לא עמדה בבדיקת האטימות.

 

 

בכבוד רב

 

 

 

חתימה וחותמת המפקח

 

חתימה וחותמת מבצע הבדיקה

 

העתק: מתכנן

נספח מס' 9

לכבוד

מהנדס המים והביוב

תאגיד "עין נטעים"

אילת

 

א.נ.,

הנדון: אישור המפקח להתקנת מגופים ושוחות מגופים

 

סימוכין : פרויקט מס' _____

 

הננו לאשר שהמגופים ושוחות המגופים המפורטים להלן הותקנו באופן מושלם על פי התוכניות והנחיות תאגיד עין נטפים.

 

יש לפרט את כל המגופים שהותקנו בפרויקט.

 

פרטים

הערות

 

 

תאריך

 

 

 

צומת מגופים מס'

 

 

 

רחוב/צומת

 

 

 

סוג הצינור בו הותקן המגוף

 

 

 

קוטר המגוף

 

 

 

סוג המגוף ודרג

 

 

 

קוטר השוחה

 

 

 

החלפת מכסה השוחה

כן/ לא

 

 

מצורף חומר מצולם

כן/ לא

 

 

 

בכבוד רב

 

מר…………………….

 

 

חתימה וחותמת המפקח

העתק: מתכנן 

 

לוט: תרשים סביבה עם סימון ומספור המגופים

 

נספח מס' 10

משרד הבריאות

הוראות לשטיפה וחיטוי צנרת מי שתייה (1)

(1)  הוצאה שלישית – אוגוסט, 1990,) (2)

 1. באילו נסיבות דרושים שטיפה וחיטוי

 

ישנן נסיבות שונות בהן דרושים שטיפה וחיטוי של צנרת מי שתייה כדי לחסל מזהמים שנכנסו, או שהיו עלולים להיכנס לתוך הצנרת. הנסיבות הרגילות הן :

 • התקנת צנרת מים חדשה

במקרה זה, ישנם מוצקים גסים או דקים שנשארו מהייצור שמוצאים דרכם לתוך הצינור בעת ההובלה, ו/או שנכנסו בעת ההרכבה או בדיקת הלחץ. גם חיידקים שונים עלולים להיכנס לצנרת בעת התקנתה, במיוחד מהעפר מסביב לצינור.

 • החלפת קטע צינור, תיקון פיצוץ או תיקון נזילה גדולה

במקרה זה, יש צורך להפסיק את הזרמת המים לאותו קטע ע"י סגירת שסתומים משני הצדדים, לנקז את המים שבתוכו. הוצאת הקטע הפגום (או הישן) והכנסת הקטע החדש גורמים לאותו מצב שתואר לעיל, כך שמוצקים וחיידקים עלולים להיכנס למערכת.

 • חדירה או חשד לחדירה של זיהום לתוך הצנרת

בעת התפרצות מחלת מעיים, כאשר הוכח שזיהום חדר למערכת המים או שניתוח אפידמיולוגי מצביע על חשש שמקור ההתפרצות היה בקטע מצנרת מי השתייה או בכולה – יש צורך לנקז את כל המים בקטע זה של הצנרת, לשטוף ולחטא אותו.

 • תת – לחץ בקטע מצנרת מי שתיה

תת – לחץ כזה יכול להיווצר בנסיבות שונות : –

 • פיצוץ או נזילה בקטע זה או – אם הקטע הנדון הוא גבוה מבחינה טופוגרפית אף פיצוץ או נזילה בקטע אחר.
 • הפסקת הספקת מים לאותו קטע בגלל תקלות במיתקני השאיבה או הפסקה מכוונת בגלל מחסור במים או סיבה אחרת.

________________________________________________________________

 

(1)      בהתאם לתקנה 8 (2) של תקנות מי השתייה (ק.ת. 3794 , דצמבר 1977),

הערה: הוראות לשטיפה וחיטוי בריכות מי שתיה מופיעות בתקנות בריאות העם (מערכות למי שתייה) התשמ"ג – 1983 (סעיפים 5 ו – 28 בתוספת לתקנות).

(2)      ההוצאה הראשונה יצאה ב – 1978, והשנייה בנובמבר 1979.

נסיבות הנ"ל יש צורך לשטוף ולחטא את הצנרת.

במקרים מיוחדים כאשר ברור לרשות הבריאות שזיהום לא יכול היה להיכנס לצנרת, היא יכולה לפטור את הספק משטיפה וחיטוי.

הערה: לכאורה, אין סכנה בתת – לחץ בתוך צנרת, מכיון שמדובר במערכת סגורה. אבל, למעשה, תמיד יש נזילות קטנות בתוך צנרת לחץ הגורמות להרטבת האזור מסביב לאתר הנזילה, והמסת מרכיבי הקרקע במקום. לכן, כאשר הצינור נמצא בתת – לחץ, מוצקים מומסים אלה עלולים להיכנס לצינור דרך אתר הנזילה ולזהם את המים בפנים.

 

 

 1. חובת רישום

ספק המים ינהל רישום של כל  אירוע מהאירועים הנזכרים בסעיף 1; ספר רישום זה יעמוד לבדיקת רשות הבריאות או נציגה בכל עת סבירה.

 1. ההוצאה בשלישית

ההוצאה הראשונה של הורואות אלו עובדה ע"י מהנדס ישראל רייכמן, לפנים יועץ להנדסת תברואה במשרד הראשי. ההוצאה השניה עובדה ע"י יעקב ערן, בהוצאה השלישית הוצאנו את נושא שטיפת בריכות מים, שכבר מופיעה בתקנות. (3).

 1. החיטוי בכלור  בלבד

חומר החיטוי היחיד שיש להשתמש בו הוא כלור נוזלי (היפוכלורית הנתרן) או כלור גזי או מוצק כאשר הוא מומס במים.

פרק   ב'

הוראות לשטיפה וחיטוי של רשתות מי שתייה

 

 1. מתי לשטוף ולחטא

בכל אירוע מהאירועים המתוארים בהקדמה (ראה  עמ' 1), יש לשטוף וחלטא את רשת מי השתייה בהתאם להוראות אלו, לפני שהקווים יוכנסו או יוחזרו לשימוש.

מקרה חריג לדרישה זו הוא תיקון נזילה קטנה, תוך שימוש באמצעי הידוק ובתנאי שהתיקון מתבצע כולו בשעה שהקו מלא מים ותחת לחץ מערכת ההספקה ואינו מכוסח באף נקודה במים העומדים בחפירה.

 1. בטיחות בעבודה

כל העוסק בשטיפה וחיטוי צנרת מי שתייה יעבוד לפי חוקי משרד העבודה הנוגעים בדבר (4).

 1. אמצעי מנע בעת התקנה או תיקון
 • הגנה על הצינור וחומרי הבניה

על חלקי הצינורות, השסתומים, חיבורים וכו' להיות מוגנים מלכלוך באתר הבניה. ניתן לצמצם את סכנת הזיהום ע"י צמצום הזמן שבין הובלת הצינורות והתקנתם, טיפול ואחסון זהירים, הנחת הצינורות לאורך החפירה בעת הבאתם לאתר, וכסוי או סגירה של קצוות פתוחות. יש לנקוט ביתר זהירות בטפול ואחסון של אטמי החיבורים מאחר וחיטוי אטמים  אלה הוא קשה במיוחד.

 • לפני ההתקנה יש לנקות באופן יסודי את הצינורות והחיבורים מלכלוך, עפר ושאר משקעים שונים. משקעים שאינם ניתנים לסילוק ע"י אמצעים פיסיים יש לנגב עם תמיסת היפוכלורית 5%. יש לזכור שככל שפנים הצינור הוא נקי יותר מלכתחילה, יהיה החיטוי יעיל יותר, והחיטוי יבוצע מהר יותר ובקלות רבה יותר.
 • בקרה בשעת הנחת הצינורות

חיבור כל הצינורות המונחים בחפירה יושלם לפני תום מלאכת היום. כל פתחי הצינורות יכוסו או יסגרו היטב בשעה שעבודה אינה מתנהלת, אמצעי זהירות אלה יינקטו גם בשעה שבתעלה נמצאים מים עומדים, מצא שעלול להיווצר מהצפה, נזילה מביוב, ניקוז מכבישים, חלחול מי תהום וכדומה. יש לדאוג שהפקקים ישארו במקום עד שכל המים המזוהמים יישאבו.

 

 1. שטיפה מוקדמת – הסרת משקעים עודפים

לאחר גמר ההתקנה ולפני החיטוי יש לשטוף את המערכת על מנת להסיר כל חומרים עודפים או משקעים שהיו עלולים להיכנס ולהישאר בצינורות בשעת ההרכבה. שטוף את הקו אחרי פתחית מוצאים או הידרנטים והזרמת המים מכיוון המקור אל המוצאים. חשוב במיוחד לפתוח מוצא בקצה הקווים ממש, כדי להבטיח שכל המים העכורים יצאו מתוכו. על מנת שהשטיפה תהיה יעילה, מומלץ על מהירות של 1 מטר/שניה לפחות במידה שהמהירות המצויה אינה מספקת (דבר שיתכן במקרה של צינורות בעלי קוטר גדול) או במידה ששטיפה בלבד אינה יעילה מספיק, אזי יש צורך באמצעי ניקוי פיסיים אחרים, כגון: השימוש בפקקי קצף או מברשים ספוגיים. בעת השטיפה ישטפו גם נקודות הניקוז ומוצאים אחרים. השטיפה תמשך עד לקבלת מים צלולים במיכל מזכוכית שקופה, לאחר השטיפה יש לנקז את הצינורות כהכנה לחיטוי.

 1. החיטוי
 • גז הכלור

אם משתמשים בכלור בצורת גז, יש להזין אותו באמצעות מכלר מאושר ואת התמיסה המוכנה יש להזריק לקו המים ע"י משאבת דחף (בוסטר) או ע"י הפרש לחצים בקו. הכנסת הכלור ישר לקו ממיכל האספקה הינה נוהל מסוכן ואסור לפעול כך.

________________________________________________________________

 

(3)         תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתייה) התשמ”ג – 1983 (הערה: תיקון התש”ן בידי המנכ”ל לחתימה)

(4)         "פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש)", התש"ל – 1970; "חוק ארגון הפיקוח על העבודה", התשי"ד – 1954; והוראות המוסד לבטיחות וגיהות.

 • היפוכלורית

היפוכלורית הסידן, המכיל 70% כלור זמין נמצא בישראל בצורת טבליות ח.ט.ה. ומותר להשתמש בו כפי שהוא או בתמיסה במים בריכוז הדרוש. היפוכלורית הנתרן ניתן להשיג כתמיסה בריכוז כלור זמין הנעים בין 5% – 15%.

 • שתי אזהרות

אזהרה מס' 1: אין להשתמש לחיטוי המים בתמיסות היפוכלורית הנמכרות בשוק לשימוש ביתי, או כמלבין כביסה. חומרי הלבנה אלה מכילים לעתים קרובות מלחי כרום,  המסווגים כרעילים, ולכן אין  להוסיף אותם למי השתייה.

אזהרה מס' 2: למדידת כלור נותר, אין להשתמש בתמיסת אורתו – טולידין שהוכח כגורם לסרטן העור. במקומו יש להשיג קומפרטור המבוסס על ד.פ.ד. הדרכה להשגת קומפרטור כזה והשימוש בו תינתן ע"י רשות הבריאות.

 • שיטת החיטוי

הערה: בכל אחת מהשיטות המובאות כאן, חשוב שיינקטו אמצעים מתאימים כדי למנוע זרימה חוזרת של תמיסת כלור מרוכזת לתוך מערכת המים או מקור אספקת המים.

 • שיטת ההזנה המתמדת

את תמיסת הכלור (גז הכלור או היפוכלורית מומסים במים) יש להחזיר באמצעות משאבת מינון המאפשרת פיקוח על המינון. במקרה של קוים חדשים יש להשתמש במים במערכת המים הקיימת או ממקור של מי שתיה מאושרים כדי למלא את הקו בשיעור מדוד קבוע, יחד עם תמיסת כלור.

יש לקבוע את קצב זרימת המים ומינון הכלור כך שריכוז הכלור במים בקו תמיד יהיה לפחות 50 מ"ג/ ליטר כלור זמין, כאשר ניתן להשאיר את תמיסת החיטוי במערכת במשך 24 שעות לפחות 100 מ"ל לליטר כאשר ניתן להשאירה במערכת במשך 12 שעות בלבד.

כאשר משתמשים בטבליות כלור (ה.ט.ה.) של 5 גרם, יש לחשב משקל של 3.5 גרם כלור נקי לכל טבלית, כשהיא במצב טרי או אם הוחזקו הטבליות במיכל סגור אטום לאור לא יותר משנה. אם תנאים אלה לא קיימים יש למדוד את  ריכוז הכלור ע"י המסת הטבלית בנפח מספיק של מים, בהתאם להוראות רשות הבריאות.

יש להמשיך את הזרמת תמיסת הכלור עד שכל המערכת התמלאה בה. יש לפתוח כראוי את כל השסתומים בשעת המילוי על מנת לשחרר את כל האוויר שהיה בקו ולהבטיח שתמיסת הכלור תגיע בכל המשטחים הפנימיים כולל האביזרים.

יש להשאיר את תמיסת החיטוי במערכת 24 שעות כאשר במנה ההתחלתי היתה 50 מ"ג לליטר; ו – 12 שעות כאשר המנה היתה 100 מ"ג לליטר. דוגמאות המים שיילקחו מתקן בתום 24 שעות צריכות להראות שארית כלור חפשי של לפחות 25 מיליגרם/ליטר. אם השארית היא לא פחות מ – 10 מ"ג/ליטר, יש להשאיר את תמיסת הכלור לתקופת השהייה נוספת. אם לאחר מכן שארית הכלור החופשי קטנה מ – 1 מ"ג/ליטר, יש לשטוף ולחטא את הקו  מחדש.

 • שיטת הבוכנה

במקרים שקשה ליישם את שיטת ההזנה המתמדת דבר שיתכן בקווי מים בעלי קוטר גדול ניתן לבצע את החיטוי בשיטת הבוכנה. השוני בין שיטה זו לקודמת הוא בעיקר במינון הכלור וזמן המגע. מינון הכלור (אשר לפי שיטת הזנה מתמדת מחושב לפי קצב זרימת המים. כך מוגבר ומזינים את הכלור עד שנוצר גוש של מי כלור בריכוז של לפחות 300 מ"ג/ליטר.

אורך הגוש עם הכלור תלוי במהירות הזרימה של המים בקו, כאשר המטרה היא להבטיח שכל נקודה בקו תמצא חשופה לחומר החיטוי לתקופת זמן של 3 שעות לפחות כלומר אורך הגוש צריך להיות גדול במקצת מהמרחק שהמים בקו עוברים במשך 3 שעות.

בשעת הפעולה יש לפתוח את השסתומים בצנרת במקום שעובר גוש המים המוכלרים כדי שכל המשטחים הפנימיים בשסתומים יתמלאו מים עם כלור.

כאשר גוש המים המוכלרים מגיע לקצה הקו יש למדוד את ריכוז הכלור הנותר.

 

 • שיטת הטבלית

שיטה זו אינה מומלצת לשימוש כללי למרות יעילותה בתנאים מסויימים, בעיקר מפני שאי אפשר לשטוף את המערכת לפני הטיפול בכלור. בהעדר פעולת השטיפה המוקדמת, יש להיזהר באופן מיוחד למנוע זיהום בשעת ההתקנה – מידת פיקוח שקשה להגיע אליה. יתר על כן, במקרה שהתוצאות של הבדיקות הבקטריאליות אינן משביעות רצון,  יהיה צורך לחטא שוב את הקו הראשי, והפעם באחת משתי השיטות הקודמות, אין להשתמש בשיטת הטבלית אם חלקי הצינור חוברו באמצעות ריתוך בחום.

במקרה של השימוש בשיטת הטבליות- שבדרך כלל מוגבלת לקטעי צינורות עד ל – 700 מטר אורך בלבד, וקוטר צינור של עד "12 בלבד, מצמידים טבליות ה.ט.ה. (H.T.H) בעת הרכבת הצנרת לחלק הפנימי – עליון, קרוב לחיבור של כל צינור . מספר הטבליות שיש לשים לכל קטע של צינור מופיע בטבלה מס' 1. אם מצמידים את הטבליות לפני שמניחים את הצינור בתעלה, יש לסמן את מיקומן בצד החיצון של הצינור, על מנת להבטיח שבגמר ההנחה תהיה הטבלית בראש הצינור ולא בצידו.

את הטבליות יש להצמיד בחומר דביק מאושר רק לאותו שטח של הטבלית אשר מתחבר לצינור. טבליות שלמות או מרוסקות יש לשים גם במרווחים הטבעיים של קטעי הצינורות, גם בהידרנטים ושאר האביזרים.

לאחר סיום ההרכבה יש למלא באיטיות את הקו במים, במהירות של פחות מ – 30 מ"מ לשניה, כך שהטבליות לא תשמטנה ממקומן וכדי שהתמיסה המרוכזת לא תישטף עד סוף הקו. חשוב שבמים שעברו טיפול בכלור יהיה רכוז של לפחות 50 מילגרם/ליטר.

 

 

 

 

טבלה  מס'  1 – שיטת  הבוכנה

 

מספר טבליות ה.ט.ה. שיש להצמיד לקטע צינור בהתאם לאורכו וקוטרו

 

קוטר נקוב                 אינץ

של הצינור                  ס"מ

2  3   או  4   5  6  8  10  12

5  7.5  או 10  12.5   15  20  25  30

אורך  הקטע  –   מטרים

              4

              6

              12

מספר טבליות ח.ט.ה. שיש להצמיד

1       1       2       2       2      3        5

1       1       2       2      3       5        7

1       2       3       4      6       9        14

 

 1. שטיפה  אחרונה

 

בתום תקופת שהיית הכלור, יש לשטוף את הקו עם מים מהמערכת. יש להמשיך שטיפה זו עד שמדידות  שארית הכלור מצביעות על ריכוז של פחות מ – 1 מ"ג/ליטר.

 1. לקיחת דוגמאות לבדיקות בקטריאליות

 

לאחר השטיפה האחרונה ולפני שהקו ייכנס לפעולה, יש לאסוף דוגמא או דוגמאות של המים מסוף  הקו לשם עריכת בדיקות בקטריולוגיות. בקווים ארוכים יש לקחת דוגמאות בכמה נקודות לאורך הקו. אין לקחת דוגמאות מקצה צינור גומי או הידרנט (זרנוק), אלא ישירות מבר מיוחד לבדיקות או ממתקן השטיפה מקצה הקו, בתנאי שהוא נשטף במי כלור. אם מדובר ביותר מקטע צינור אחד, יש לבדוק באופן נפרד כל קטע צינור.

יש לדאוג שנטילת הדוגמאות לבדיקה בקטריולוגית תתאים לתוספת החמישית – סימון א' של התקנות בדבר איכותם התברואית של מי שתיה (קובץ תקנות 3794 דצמבר 1977), וכי הבאת הדוגמא למעבדה תהיה בהתאם לתקנה 16 של תקנות אלו.

 1. החזרת הקו לפעולה –

 

לאחר לקיחת הדגימות כנ"ל יוכנס (יוחזר) הקטע החדש (המתוקן) של הקו לפעולה.

 1. פעולה חוזרת בתהליך החיטוי

 

 • תוצאות הבדיקות – אסור שיימצאו יותר מ – 2 חיידקי קוליפורם ב – 100 מ"ל באף אחת מהדוגמאות.

 

 • אם תוצאות הבדיקות הבקטריולוגיות אינן משביעות רצון, יש לחזור על החיטוי ופעולות השטיפה האחרונות בהתאם להנחיות שבסעיף 5 (ד) (1) או 5 (ד) (2) וסעיף 6.
 1. צנרת מים שתוקנה – טיפול מוקדם

 

במקרה של מערכות מים שזה עתה תוקנו, כגון אחרי פיצוץ או נזילה, כאשר התרוקן הקו באופן מלא או חלקי, יש לשטוף את הצינור, אם ניתן לעשות זאת, בשעה ששואבים את המים שהצטברו בחפירה. כאמצעי זהירות נוסף למניעת בהמשך, יש לפעול לפי סעיף 5 והלאה.    

נספח מס' 11

הנחיות להנחת צנרת ביוב בקרבת צינורות מים

הנחת מלמש ומים

הנחת קווי מים שאינם מיועדים לשתיה (משמ"ל) בקרבת קווי מי שתייה

הנחיות תכנון וביצוע (יוני 2003)

הגדרות

מים – מים המיועדים לשתיה

משמ"ל – מים שאינם מיועדים לשתיה: ביוב, קולחים, רכז, תמלחות, מים חקלאיים וכדומה.

מרחק אנכי – מרחק מקודקוד צינור תחתון לתחתית צינור עליון

הקדמה

בעבר קרו אירועי זיהום חמורים עקב פגיעה באיכות מי השתייה מדליפות מצינורות משמ"ל שלא הונחו בצורה תקינה. מערכות ביוב באזורי בנית מגורים צפופה, ניצול מוגבר של קולחים או מים אחרים המיועדים לחקלאות בלבד ואינם מתאימים לשתייה, קווי רכז או תמלחות במתקני טיפול במים ועוד, כל אלה מחייבים תכנון נכון והפרדת רשתות ברורה, שתבטיח מניעת חיבורי כלאיים ופגיעה במערכת מי השתייה .

ההנחיות שלהלן באות לפרט תנאים להנחת קווי משמ"ל בקרבת מערכות אספקת מי שתייה.

המידות והנתונים המפורטים הינם ערכי מינימום ויש להתחשב גם בנתונים כגון מי תהום, טיב הקרקע והמוליכות ההידראולית שלה, ולבטאם בקביעת מרחקים מוגדלים בהנחת קווים במידת הצורך .

נקיטת האמצעים המתאימים תמנע אפשרות שתקלה או דליפה בקווי משמ"ל תשפיע על מערכות אספקת המים ותיצור מוקדי זיהום .

הנחיות כלליות להנחת קווי משמ"ל בקרבת מערכת לאספקת מים

 1. אישור: תכניות להנחת קווי משמ"ל יובאו לאישור מהנדס הרשות המקומית ומהנדס מחוזי לבריאות הסביבה .

במקרים מיוחדים בהם לא ניתן לעמוד בהנחיות אלו, בכפוף לנקיטת אמצעים מיוחדים לאותו מקרה,  יש לקבל מראש את אישור משרד הבריאות .

 1. צנרת: הצינורות להובלת משמ"ל יעמדו בדרישות תקן ישראלי .
 2. חומרים: קווי משמ"ל העוברים בקרקע קורוזיבית יהיו עשויים או מוגנים בחומר עמיד בפני קורוזיה .
 3. הנחה: הצינור המיועד למשמ"ל יונח מתחת לצינור אספקת מים.
 4. מרחק אופקי: יש להשתמש במרחקים גדולים עד כמה שניתן בין צינורות המשמ"ל לצינורות מי השתייה .

מומלץ תכנון המשק התת – קרקעי כך שהצינורות להולכת משמ"ל ולאספקת מים יהיו משני צידי הכביש ולא בצד אחד .

 1. שיפועים: במידת האפשר יש להניח קו משמ"ל כך שבמקרה של פריצה ממנו, גלישת הנוזלים תהיה לכיוון הפוך מזה של קו מי השתייה .
 2. הצטלבויות: יש להימנע ככל האפשר מהצטלבויות בין קווי משמ"ל לבין קווי מי שתייה.
 3. מצע: בהנחת צנרת יש להקפיד על כל הכללים המקובלים כגון שימוש במצע מחומר גרנולרי מהודק מסביב לצינור וכדומה .
 4. בדיקות אטימות: בכל מערכת של חציות קווים או קווים מקבילים יערכו בדיקות אטימות לפני הפעלת הקו :
  • א. קו משמ"ל בלחץ – ייבדק לאטימות בלחץ הגבוה פי אחד וחצי מלחץ העבודה ולא פחות מ – 14 אטמ'.
  • ב. קו משמ " ל גרוויטציוני – תיעשה בדיקה הידרוסטטית .
  • ג. קווים פרקיים – בעת בדיקת האטימות יהיו המחברים בקו חשופים במידת האפשר
  • ד. בקווים פרקיים בקטרים מעל "36 (כולל) פיברגלס או בטון, תעשה בדיקה הידרוסטטית פנימית בכל חיבור בין הצינורות .
 5. צילום: צילום פנימי בווידאו יעשה בכל קו מעל 10" בנקודות הצטלבות או התקרבות בין הקווים .הצילום יימסר למזמין העבודה וישמר לביקורת .

 

 

 1. הנחת צינורות מקבילים
  • כאשר צינור המשמ"ל הוא גרביטציוני :
   1. המרחק האופקי המינימאלי בין שתי דפנות הצינורות הסמוכים יהיה לפחות 1 מ '

לגבי צינור מים ראשי ידרשו המרחקים כמפורט:

"12 ומעלה – מרחק אופקי של 3 מטר לפחות.

"24 ומעלה – מרחק אופקי של 5 מטר לפחות .

מעל "36 יובא לאישור פרטני לגבי ההגנות הנדרשות אצל מהנדס המחוז במשרד הבריאות.

 1. צינור המשמ"ל חייב להיות תמיד נמוך מצינור המים. המרחק האנכי בין הצינורות יהיה0.30 מ' לפחות.

 

      
    
   

קו מים

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • כאשר צינור המשמ"ל הוא צינור העובד בלחץ :

המרחק האופקי המינימלי בין שתי דפנות הצינורות הסמוכים יהיה 3 מ' לפחות לגבי צינור מים ראשי יידרשו המרחקים כמפורט :

24"  ומעלה – מרחק אופקי של 5 מ' לפחות .

מעל 36" יובא לאישור פרטני לגבי ההגנות הנדרשות אצל מהנדס המחוז במשרד הבריאות .

 

      
    
   

קו מים

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • במקרה שאין אפשרות למלא את הדרישות הנ"ל חייב צינור המשמ"ל או המים להיות מוגן בקטע הבעייתי ע"פ הפרוט בסעיף .4

 

 1. הנחת צינורות מצטלבים

 

כללי: כאשר יש צורך בהצטלבות קווי משמ"ל ומים, יש להשתדל ככל האפשר לשמור על זווית של º90 ביניהם .

 • כאשר צינור המשמ"ל הוא גרביטציוני:

 

 • בהצטלבות צינורות מים ומשמ"ל חייב צינור המשמ"ל להיות תמיד נמוך מצינור המים וללא חיבורים עד למרחק של 3 מ' לפחות מצדי צינור המים.

 

 • המרחק האנכי בין הצינורות חייב להיות לפחות 1 מטר .

בחיבורי מגרשים למערכת הביוב הראשית ניתן להסתפק במרחק אנכי של 0.7 מטר .

 

משמ"ל, צינור גרביטציוני

 

1.00 מ'

 

קו מים

 

 

 • במקרה שאי אפשר למלא את התנאים בסעיפים 1 ו – 2 חייב צינור המשמ"ל או המים להיות מוגן בקטע הבעייתי ע"פ הפרוט בסעיף 4.
    
    

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 • כאשר צינור המשמ"ל הוא צינור העובד בלחץ:

 

צינור המשמ"ל יהיה תמיד מתחת לצינור המים, כאשר המרחק האנכי יהיה 1מ' לפחות.

צינור המשמ"ל יהיה מוגן עד למרחק של 6 מטר מצינור המים, (משני צדי ההצטלבות).


        
      
    
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 1. סימון

 

 • על האביזרים, חיבורים וצינורות המשמ"ל יעשה סימון הנראה לעין ובעל קיים ארוך.
 • יש לסמן את הקווים בסרט סימון שיוטמן בקרקע בגובה של כ – 30 ס"מ מעל הקו סימון זה מסייע במניעת פגיעות מכניות (חפירות וכו') בקווים .

לקו המשמ"ל סרט בצבע אדום כאשר על הסרט יוטבעו המילים "קו ביוב/ רכז/ קולחים".

לקו המים סרט בצבע כחול כאשר על הסרט יוטבעו המילים "קו מים לשתייה".

 • מומלץ לסמן מעל פני הקרקע מקומות של חציות קווים בסימן נראה לעין ובעל קיים ארוך .

 

 1. הגנה על הקווים

בכל המקרים בהם לא ניתן לפעול ע"פ ההנחיות שפורטו בסעיפים1 ו -2  יש להגן על קו המשמ"ל או על קו המים באחת מהאפשרויות הבאות:

א . שרוול

בכדי שהשרוול יתאים למטרתו – הגנה בפני פגיעה במערכת אספקת המים – נדרש להקפיד על העקרונות הבאים:

 

 1. צינור המשמ"ל או המים הנמצא בתוך השרוול יהיה ללא חיבורים (למעט ריתוכים)
 2. עדיפות לצינור פנימי מושחל מפוליאתילן ע"פ תקן ישראלי ב – SDR9 (יחס קוטר לעובי דופן) או נמוך יותר.
 3. השרוול יונח בצורה כזו שלא יפעיל לחץ על קו המשמ"ל או על קו המים.
 4. השרוול יעוגן בקרקע כך שלא ישקע או יזוז (שקיעתו או תזוזתו עלולים לשבור את הקו שבתוכו).
 5. השרוול יהיה מחומר ובחוזק המסוגלים לשאת את הצינור כשהוא מלא נוזל.
 6. בקרבה או בחצייה של צינורות מים ראשיים מעל "12 (קצוות השרוול יאטמו ויצוע ניקוז לנקודת בקרה באמצעות שוחת בקרה לבדיקת דליפות.

ב . תעלת בטון

6.00 מ' לפחות

ג . עטיפת בטון

העטיפה תהיה מבטון מזוין מסוג ב – 30 יצוק במקום, כשתחתית התעלה תהיה בלתי מופרת או מהודקת.

 

נספח: קווי ביוב/ קולחים באזורי סיכון

המלצות לבחירת צנרת לפי דירוג עולה עפ"י רמת עמידותם

א. זרימה גרביטציונית

דירוג

סוג הקו

תחום קטרים (מ"מ)

תקן ייצור ישראלי

הערות

1.

בטון

2000 – 300

27

ציפוי פנימי מגן משרוול HDPE\PVC מרותכים

2.

פוליאתילן

700 – 30

499/1519

מרותך בשיטת EF\BW

2.

פיברגלס

1500 – 350

1892

 

3.

פיברגלס

600 – 110

884

מסוג "עבה"

 

ב. זרימה בלחץ

דירוג

סוג הקו

תחום קטרים (מ"מ)

תחום לחצים אטמ'

תקן ייצור ישראלי

הערות

1.

פוליאתלין

700 – 50

עד 16

499/1519

 

1.

פיברגלס

1500 – 350

עד 16

1892

10 PN         º20

2.

P.V.C ללחץ

600 – 100

עד 10

532

10 PN         º20

2.

פלדה

"80 – "4

לא מוגבל

530

–     עובי הדופן מינמאלי "3/16

–     חיבור פעמון מעל "20 בלבד

–     ציפוי פנימי מגן

–     עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול דרג 2/ דרג 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח מס' 12

תכנית עדות מפרט להכנת והגשת תכנית עדות למערכת מים

מפרט להכנה והגשת תכנית עדות למערכות מים וביוב

מפרט שרטוט תשתיות מים/ביוב

    הנחיות להגשת תכניות עדות  ותוכניות מצב קיים למודדים 

 המערכת המקוונת

גרסה 1
אפריל 2016

קטע זה במסמך מהווה הנחייה מחייבת למדידה של עצמים בשטח במטרה להגדיר את הביטוי הגראפי של השכבות והעצמים בשירטוט, ליצירת שפה אחידה בין אלו העוסקים במדידה לבין האחראים על קליטת המידע במערכות לניהול תשתיות בתאגיד.

ההנחיות במסמך זה נוסחו ברוח הנחיות משרד הפנים להגשת תוכניות מבא"ת, תוך התמקדות על ההיבטים שחשובים לתאגיד של שכבות המדידה הרלוונטיות של מים וביוב.

הנחיות כלליות

 1. פורמט השרטוט – יש לשמור את קבצי השרטוט בפורמט Dwg של AutoCAD .
 2. רשת קורדינטות – רשת ישראל חדשה (ITM).
 3. קנה המדידה:
  • קנ"מ המודל הגיאומטרי – 1:1
  • קנ"מ השרטוט – 1:500 / 1:250 (בכפוף להנחיות התאגיד).
 4. יחידות מידה (Meter – (Measure Units, רמת דיוק 6 ספרות אחרי הנקודה.
 5. סימבולים – ישות מסוג בלוק בהתאם להנחיות בסעיף 5.1
 6. מסגרת קורדינטות – לתיחום גבול אזור המדידה בהתאם להנחיות המודדים.
 7. שלמות הנתונים (רציפות) – יש לוודא שתחילה/סיום אובייקט קווי יהיה ב- InsertionPoint של אובייקט מסוג Block.
 8. שכבה 0 – צריכה להיות ריקה.
 9. גופנים (FONTS) – פונט תקין יחיד מסוג HEBTXT (מהאתר של משרד הפנים), והסגנון

   מוגדר _HEBTXT.

 

הנחיות לקבצים – קבצי עדות

 

 1. קובץ Survey:
  • מפה מצבית כרקע : תכנית העדות, תתבסס על מדידה קרקעית עדכנית לרצועת
   הכביש שתכלול הפרטים הנ"ל : תוואי הכביש, (מדרכות, אבן שפה, וכ'), דרכים סלולות   
          ובלתי סלולות, קירות וקירות תומכים, חזיתות מבני (מבנים קבועים וארעיים בעלי   
          יסודות), מצוקים, מסילת ברזל, מקווי מים, מעיינות ובארות.
  • גבהים : המדידה תכלול גבהים.
  • פוטוגרומטריה : אין להשתמש ברקע פוטוגרומטרי, (רק באישור בכתב מהתאגיד).
  • התמצאות : יש לציין שמות רחובות ומספרי בתים.
  • מערכות מים/ביוב : אין להכניס לקובץ המדידה, נתונים/בלוקים/שכבות, השייכים
        למערכת אלו.
 2. קובץ INDEX :
  • יש לחבר לקובץ הנ"ל, את שאר הקבצים הנלווים בפקודת XREF.
  • הגיליון יבנה במרחב הנייר Paper Space, (במיוחד אם יש חלוקה לגיליונות).
  • בגיליון / גיליונות, יופיע בו, פרטי המודד כולל הלוגו, תאריך המדידה וכ'.
  • במפות עדות, בנוסף לאמור בסעיף 11.3 יש לציין עבור מי הוכנה תכנית העדות, (שם
          הקבלן המבצע).

 

 1. SysW+SysWW :
  • יש לשרטט את מערכת המים והביוב בהתאם להנחיות המופיעות בנוהל הגשה למודדים זה בגרסתו האחרונה המעודכנת.
  • יש למדוד שוחה קיימת / מגוף קיים, שאליהם מתחברים עם הקווים החדשים .
  • מקטני לחץ : על המודד לקבל תכנית פרטי המערכת המתוכננת מהקבלן, להתאים אותה לביצוע בשטח כולל הכנת חתך השוחה ולהגיש אותם עם מפת תכנית העדות.

 

 • פרט שוחת אביזרים : על המודד לקבל תכנית פרטי המערכת המתוכננת מהקבלן,
         להתאים אותה לביצוע בשטח כולל הכנת חתך השוחה ולהגיש אותם עם מפת תכנית 
         העדות.


 

תחנות שאיבה מים וביוב + בריכות מים

 

 1. מפרט זה אינו כולל הנחיות עבור הכנת תכניות עדות ותוכניות לצרכי תכנון עבור תחנות שאיבה מים וביוב וכן עבור בריכות מים.

 

נוהל הגשה

 

 1. בדיקת ביצוע בשטח:
  • המודד יאשר בחתימת ידו כל עותק של מפה טופוגרפית, מפה מצבית, מפת רקע, ויציין את תאריך החתימה.
  • יש למסור למפקח העתק נייר כפי שצוין בסעיף 13.1,לבדיקת ביצוע העבודה בשטח, במידה והביצוע תקין, המפקח יחתום ע"ג המפה ויעביר לבדיקת המתכנן.
  • על המתכנן לבדוק את מפת העדות החתומה ע"י המפקח ולאשר את תאימות העבודה לתכנון שלו, כולל בדיקותיו במסגרת פיקוח עליון, לאחר אישורו וחתימתו של המתכנן, יועברו הקבצים לבדיקת תקינותם.
 2. בדיקת תקינות הקבצים:
  • הגשה להגיש את כל הפרויקט מכווץ בפורמט ZIP ע״י הפקודה eTransmit.
  • מייל יש לציין את שם הפרויקט בנושא של המייל, את הקבצים לבדיקה יש לשלוח
    לכתובת הדוא"ל amnon@ein-netafim.co.il
 3. בדיקת תקינות תוכניות/קבצי הגשה : יש לפעול בהתאם להנחיות במסמך זה, לפיו :
  • תכנית עדות :
   • שכבת רקע וקדסטר – לא רלוונטי
   • שכבות מים וביוב– הכנת הקבצים בהתאם למפרט הנחיות במסמך זה.
  • תוכניות – מצב קיים
   • שכבות רקע וקדסטר – בהתאם להוראות מבא"ת, באתר משרד הפנים
   • שכבות מים וביוב- הכנת הקובץ בהתאם למפרט הנחיות במסמך זה.

 

חשבונות

 

 1. לא יאושר חשבון כל עוד לא תתקבל תכנית חתומה ע"י המפקח והמתכנן !

 

 

 

 

 

עקרונות לעריכת התשריט – קבצים לתוכניות עדות

עריכת תשריט המדידה תבוצע עפ"י 3 העקרונות להלן:

 1. חלוקה לקבצים
 2. חלוקה לשכבות
 3. מבנה הגיליון

קובץ המדידה יוגש בחלוקה לקבצים נפרדים לפי הנושאים שבטבלה (_XXX ]סוג-קובץ]).

שם הקובץ

לבדיקה

מהות הקובץ

השכבות בקובץ

שם שכבה

תאור

Index_XXX.dwg

לא

קובץ ראשי

מסגרות, מיקרא , הצהרת מודד, כותרות ,  חלוקה לגיליונות  וכ'

ללא

Survey_XXX.dwg

לא

קובץ מפת המדידה

ללא

Parcel_XXX.dwg

לא

קובץ גושים וחלקות

ללא

SysW_XXX.dwg

כן

מדידות מים

4600

טקסט חופשי–חיבור בית/קיים

4601

קו מים

4602

נקודת גובה על הצינור

4609

מגוף / שוחת מגופים

4610

שעון / מד מים (חיבור צרכן)

4611

ברז כיבוי אש (הידרנט)

4613

באר מים / קידוח

4614

חיבור מקורות

4616

הכנה לחיבור מגרש

4682

מעבר קוטר

4683

שסתום (אוויר/ אל חזור)

4684

תחנת שאיבה

4685

מקטין לחץ

4690

בריכה / מגדל מים

4691

עוגן / עוגן עיוור

SysWW_XXX.dwg

כן

מדידות ביוב

4800

טקסט חופשי–חיבור בית/קיים

4801

קו ביוב + כיוון זרימה

4802

קו סניקה + כיוון זרימה

4803

נקודת גובה על הצינור (סניקה)

4804

שוחת ביוב

4805

תחנת שאיבה

4807

שסתום אויר / אל חוזר (סניקה)

4809

מגוף (סניקה)

4815

מפל

4816

בור רקב/ספיגה

 

עקרונות לעריכת התשריט – קבצים לתוכניות מצב קיים מערכת מקוונת

עריכת תשריט המדידה תבוצע עפ"י 3 העקרונות להלן:

 1. חלוקה לקבצים
 2. חלוקה לשכבות
 3. מבנה הגיליון

קובץ המדידה יוגש בחלוקה לקבצים נפרדים לפי הנושאים שבטבלה (_XXX ]סוג-קובץ]).

שם הקובץ

לבדיקה

מהות הקובץ

השכבות בקובץ

שם שכבה

תיאור

Index_XXX.dwg

לא

לצורך חלוקה לגיליונות והוצאת פלוטים עם כותרות וכ'

ללא מפרט – (דרישה של מי כרמל)

Survey_XXX.dwg

כן

קובץ מפת המדידה

בהתאם הוראות מבא"ת עדכניות

באתר האינטרנט של מש.הפנים

המערכת המקוונת

 

Parcel_XXX.dwg

כן

קובץ גושים וחלקות

Gvul_XXX.dwg

כן

קובץ גבול

Plan_XXX.dwg

כן

קובץ תאי שטח-פיקטיבי-קוד 955 (רצועת תשתיות)

SysW_XXX.dwg

כן

מדידות מים

4601

קו מים

4609

מגוף / שוחת מגופים

4610

שעון / מד מים (חיבור צרכן)

4611

ברז כיבוי אש (הידרנט)

4613

באר מים / קידוח

4614

חיבור מקורות

4616

הכנה לחיבור מגרש

4682

מעביר קוטר

4683

שסתום (אוויר/ אל חזור)

4684

תחנת שאיבה

4685

מקטין לחץ

4690

בריכה / מגדל מים

4691

עוגן / עוגן עיוור

SysWW_XXX.dwg

כן

מדידות ביוב

4801

קו ביוב + כיוון זרימה

4802

קו סניקה + כיוון זרימה

4804

שוחת ביוב

4805

תחנת שאיבה

4807

שסתום אויר / אל חוזר (סניקה)

4809

מגוף (סניקה)

4815

מפל

4816

בור רקב/ספיגה

 

5.1 נתונים אלפא נומריים נילווים – Attributes

מים

שכבה

תיאור

סוג

מאפיין (Attribute)

מאפיין

תיאור

עדות

תכנון

סוג

ערכים

4601

 

קווי מים

Line

בלוק  מצורף – 4601

 

 

לשרטט ב Poly Line

בלוק מידע לקו

Point

DIAMETER

קוטר צינור

P

P

מספרי

אינץ'

LENGTH

אורך

P

P

מספרי

מטר

MATERIAL

חומר

P

 

טקסט

אסבסט , אחר , PE , פלדה

WT

עובי דופן

P

 

מספרי

אינץ'

UNDERGROUND

עילי/תת קרקעי

P

P

לוגי

0=לא , 1=כן

IS_SLEEVE

שרוול

P

P

לוגי

0=אין , 1=יש

SLEEVE_DIAM

קוטר שרוול

P

P

מספרי

אינץ'

OWNER

בעלות

 

 

טקסט

מקורות, תאגיד, פרטי, אחר

CMT

הערה

 

 

טקסט

 

4602

נק' גובה

Point

HEIGHT

עומק הנחת צינור

P

 

מספרי

TL  צינור (גובה ארצי)

CMT

הערה

 

 

טקסט

 

4609

מגוף/שוחת מגופים

Point

DIAMETER

קוטר

P

 

מספרי

אינץ'

OPEN_CLOSE

מגוף פתוח/סגור

 

 

לוגי

OPEN =1 , CLOSE = 0

VALVE_TYPE

סוג מגוף

P

 

טקסט

טריז, פרפר, אלכסוני, אחר

MANUFACTURER

יצרן

P

 

טקסט

רפאל, כוכב, ארקה, אחר

MODEL

דגם

P

 

טקסט

B-3 , 1551/1511 , TRL/TRS

PRESSURE

לחץ עבודה

P

 

טקסט

PN.16  PN.25

STANDARD

תקן קידוח אוגנים

P

 

טקסט

BSTD , DIN (ND)

DEPTH

עומק שוחה

 

 

מספרי

 

IS_PIT

יש/אין שוחה

P

 

לוגי

1=יש , 0=אין

אם

יש שוחה

COV_TYPE

סוג מכסה

 

 

טקסט

רגיל , כבד

COV_SHAPE

צורת מכסה

 

 

טקסט

עגול , מלבני

COV_DIM

מידות מכסה בס"מ

 

 

טקסט

אורךX  רוחב

TL

גובה מכסה שוחה

P

 

מספרי

 

OWNER

בעלות

 

 

טקסט

מקורות, תאגיד, פרטי, אחר

CMT

הערה

 

 

טקסט

 

4610

שעון/מד מים

(חיבור צרכן)

Point

NUMBER

מספר שעון/מד מים

P

P

מספרי

למד הכללי בלבד

DIAMETER

קוטר

P

P

מספרי

מילימטר

STREET_NAME

שם רחוב

P

 

טקסט

 

HOUSE_NUM

מספר בית

P

 

מספרי

 

CMT

הערה

 

 

טקסט

 

           

 

 

 

4611

הידרנט

 

Point

 

hydrant_type

סוג הידרנט

P

P

טקסט

בודד, כפול

diam_z

קוטר זקף

P

 

מספרי

אינץ'

quick_fix

מתקן שבירה

P

 

לוגי

1=יש , 0=אין

manufacturer

יצרן

 

 

טקסט

כוכב, רפאל, פומס, ZET

z_topo

רום קרקע

P

P

מספרי

 

cmt

הערה

 

 

טקסט

 

4613

באר מים/ קידוח

Point

name

שם

 

 

טקסט

שם קידוח

status

סטטוס

 

 

טקסט

פעיל, מבוטל, אחר

water_table

מפלס מי תהום

 

 

מספרי

מטר

depth

עומק קדוח

 

 

מספרי

מטר

supply

ספיקה

 

 

מספרי

מק״ש

pressure

לחץ

 

 

מספרי

אטמ'

diameter

קוטר קידוח

 

 

מספרי

מטר

diam_mapok

קוטר מפוק

 

 

מספרי

אינץ'

wat

גודל חשמל

 

 

מספרי

ק״ווט

engine_power

הספק מנוע

 

 

מספרי

כ״ס

model

דגם משאבה

 

 

טקסט

 

diesel

דיזל

 

 

טקסט

 

gnirtor

גנרטור

 

 

טקסט

 

z_topo

רום קרקע

 

 

מספרי

 

cmt

הערה

 

 

טקסט

 

4614

חיבור מקורות

Point

name

שם החיבור

 

 

טקסט

 

cmt

הערה

 

 

טקסט

 

4616

הכנה לחיבור מגרש

Point

DIAMETER

קוטר

P

 

מספרי

אינצ'

MATERIAL

חומר

P

 

טקסט

פלדה, PE, אחר

CMT

הערה

 

 

טקסט

 

4682

מעבר קוטר

Point

DIAM1

מגודל קוטר

P

 

מספרי

 

DIAM2

לגודל קוטר

P

 

מספרי

 

TYPE

סוג

 

 

טקסט

אקסצנטרי, קונצנטרי

CMT

הערה

 

 

טקסט

 

4683

שסתום

(אוויר / אל חזור)

Point

TYPE

סוג שסתום

P

P

טקסט

אוויר , אל חזור , אחר

DIAMETER

קוטר

P

P

מספרי

אינץ'

UNDERGROUND

עילי/תת קרקעי

P

P

לוגי

0=לא , 1=כן  (מתייחס לשסתום אוויר בלבד)

CMT

הערה

 

 

טקסט

 

4684

תחנת שאיבה

Point

STATION_NAME

שם תחנה

 

P

טקסט

 

OWNER

בעלות

 

 

טקסט

מקורות, תאגיד, פרטי, אחר

CMT

הערה

 

 

טקסט

 

 

 

4685

על המודד לקבל מהקבלן את תכנית פרטי המערכת שבוצעה בשטח, ולהגיש אותה עם מפת תכנית העדות !

מקטין לחץ

Point

מקטין 1

DIAMETER_1

קוטר

P

 

מספרי

אינץ'

PRESSURE_IN_1

לחץ כניסה

P

 

מספרי

אטמ'

PRESSURE_OUT_1

לחץ יציאה

P

 

מספרי

אטמ'

TYPE_1

סוג מקטין לחץ

P

 

טקסט

יחסי, מתכוונן, אחר

MODEL_1

דגם

P

 

טקסט

ברמד, רפאל, אחר

מקטין 2

DIAMETER_2

קוטר

P

 

מספרי

אינץ'

PRESSURE_IN_2

לחץ כניסה

P

 

מספרי

אטמ'

PRESSURE_OUT_2

לחץ יציאה

P

 

מספרי

אטמ'

TYPE_2

סוג מקטין לחץ

P

 

טקסט

יחסי, מתכוונן, אחר

MODEL_2

דגם

P

 

טקסט

ברמד, רפאל, אחר

BYPASS

מעקף – אם יש או אין

 

 

לוגי

0=לא , 1=כן

יש מעקף

DIAMETER_3

קוטר מעקף

P

 

מספרי

אינץ'

TYPE_3

סוג מעקף

P

 

טקסט

 

CMT

הערה

 

 

טקסט

 

4690

בריכה/ מגדל מים

Point

NAME

שם

 

 

טקסט

 

DIAM_PIPE_IN

קוטר צינור כניסה

 

P

מספרי

אינץ'

DIAM_PIPE_OUT

קוטר צינור יציאה

 

P

מספרי

אינץ'

CMT

הערות

 

 

טקסט

 

4691

אוגן/אוגן עיוור

Point

DIAMETER

קוטר

P

 

מספרי

אינץ'

CMT

הערה

 

 

טקסט

 

           

 

 

 

ביוב

(Attribute) מאפיין

סוג

תיאור

שכבה

ערכים

סוג

תכנון

עדות

תיאור

מאפיין

Poly Line לשרטט ב

בלוק מצורף – 4801

Line

קו ביוב

4801

רציף Poly Line לשרטט ב

בלוק מצורף – 4802

Line

קו סניקה

4802

בלוק בצורת חץ לציון כיוון הזרימה

Point

בלוק מידע לקו

ביוב + כיוון זרימה

4801

מטר

מספרי

P

P

אורך רשום

LENGTH

מטר

מספרי

P

P

רום כניסה תחתון

IL_IN

מטר

מספרי

P

P

רום יציאה עליון

IL_OUT

%

מספרי

 

P

שיפוע

SLOP

מ״מ

מספרי

P

P

קוטר

DIAMETER

3/16"

5/32"

WT

פלדה

טקסט

 

P

חומר

MATERIAL

17

13.6

11

SDR

PE

דרג

תקן

PVC

SN-8

884

SN-10  / SN-12.5

532

"ראה טבלה בשדה חומר"

מספרי

 

P

עובי דופן (צינור פלדה)

WT

"ראה טבלה בשדה חומר"

מספרי

 

P

תקן (P.E.)

SDR

"ראה טבלה בשדה חומר"

מספרי

 

P

תקן (צינור P.V.C)

STANDARD

"ראה טבלה בשדה חומר"

טקסט

 

P

דרג (צינור P.V.C)

GRADE

פעיל, מבוטל

טקסט

P

 

סטטוס

STATUS

 

טקסט

 

 

הערות

CMT

בלוק בצורת חץ לציון כיוון הזרימה

Point

בלוק מידע לקו סניקה + כיוון זרימה

4802

מטר

מספרי

 

P

אורך רשום

LENGTH

מ״מ

מספרי

 

P

קוטר

DIAMETER

" לתת עובי דופן "

פלדה

טקסט

 

P

חומר

MATERIAL

 SDR  :  11 , 13.6 , 17

PE

אינץ'

מספרי

 

P

עובי דופן (צינור פלדה)

WT

"ראה טבלה בשדה חומר"

טקסט

 

P

תקן (P.E.)

SDR

 

טקסט

 

 

הערות

CMT

מטר (גובה ארצי)

טקסט

 

P

עומק הנחת צינור

HEIGHT

Point

נק' גובה

 מתייחס לסניקה

4803

 

טקסט

 

 

הערות

CMT

 

טקסט

P

P

מספר שוחה

NUMBER

Point

שוחת ביוב

4804

מטר

מספרי

P

P

רום מכסה שוחה

TL

מטר

מספרי

P

P

רום תחתית שוחה

IL

טרומי, יציקת בטון

טקסט

 

P

חומר

MATERIAL

עגולה=קוטר  מלבנית=אורך/רוחב

טקסט

 

P

מידות שוחה

MEASURE

כבד, רגיל

טקסט

 

P

סוג מכסה

COVER_TYPE

מלבן, עגול

טקסט

 

P

צורת מכסה

COV_FORM

פעיל, מבוטל

טקסט

P

 

סטטוס

STATUS

 

טקסט

 

 

הערות

CMT

              

 

4805

 

תחנת שאיבה

Point

STATION_NAME

שם תחנה

P

P

טקסט

 

TL

רום מכסה שוחה

P

P

מספרי

מתייחס לנתוני השוחה בכניסה לתחנת השאיבה !

IL

רום תחתית שוחה

P

P

מספרי

STATUS

סטטוס

 

P

טקסט

פעיל, מבוטל

CMT

הערות

 

 

טקסט

 

4807

שסתום אויר / אל חוזר
מתייחס לסניקה

Point

TYPE

סוג

P

 

טקסט

שסתום אוויר / אל חוזר

DIAMETER

קוטר

P

P

מספרי

אינץ'

PRESSURE

לחץ עבודה

P

 

מספרי

PN.10  PN.16  PN.25

MANUFACTURER

יצרן

P

 

טקסט

 

MODEL

דגם

P

 

טקסט

 

CMT

הערות

 

 

טקסט

 

4809

מגוף

מתייחס לסניקה

Point

FEAT_TYPE

סוג מגוף

P

 

טקסט

פרפר, טריז

OPERATING

אופן הפעלה

P

 

טקסט

ידני, תמסורת , חשמלי

DIAMETER

קוטר

P

P

מספרי

אינץ'

PRESSURE

לחץ עבודה

P

 

טקסט

PN.10  PN.16

MANUFACTURER

יצרן

P

 

טקסט

 

MODEL

דגם

P

 

טקסט

 

STANDARD

תקן קידוח אוגנים

P

 

טקסט

PN.10 , PN.16 , BSTD

UNDERGROUND

עילי/תת קרקעי

 

 

לוגי

0=לא , 1=כן

CMT

הערות

 

 

טקסט

 

4815

מפל

Point

TYPE

סוג מפל

P

P

טקסט

פנימי, חיצוני, קיר

IL_TOP

גובה עליון

P

P

מספרי

מטר

IL_DOWN

גובה תחתון

P

P

מספרי

מטר

DIAMETER

קוטר

P

P

מספרי

אינץ'

CMT

הערה

 

 

טקסט

 

4816

בור רקב/ ספיגה

Point

TL

רום מכסה שוחה

P

P

מספרי

מטר

CMT

הערה

 

 

טקסט

 

 

נספח מס' 13

פרוגרמת בדיקות

פרוגרמת בדיקות למכרז

תיאור העבודה: הנחת קו מים וקווי ביוב ריצוף וסלילה

מיקום האתר: מתחם מגורים 300  – אילת

שם הקבלן: ________________

מס סד'

תיאור העבודה

יחידה

כמות

סוג הבדיקה הנדרש

כמות הבדיקות

דרישות

1.

בדיקות הידוק בתחתית התעלה

קווי ביוב בלבד

מ"א

 

צפיפות 100% במעבדה לפי מוד א.א.ש.ה.ו בכל בדיקה כל 100 מ'

 

 

 

 

 

קווי ביוב

 

 

מ"א

810

 (3 נקודות לבידקה)

 

8

 

 

2.

מילוי חול מהודק בשכבות לפי התכנית והמפרט

 

2000

צפיפות 100% במעבדה לפי מוד. א.א.ש.ה.ו.

10

 

 

לפי סוג הקרקע בהתאם למפרט הכללי פרק 51

 

קווי מים

 

קווי ביוב

מ"א

 

מ"א

1100

 

810

בדיקה כל 200 מטר

כל שכבה לבדיקה – 3 נקודות

 

5

 

4

 

3.

בטון יצוק באתר: יסודות לשוחות, גושי עיגון, תאי ביקורת

יח'

 

חוזק בטון

כל יציקה

לפי התקן והערה 4

4.

מוצרים: צינורות פוליאתילן ופי.וי.סי, חוליות טרומיות לתאים, מכסים וכו'

קומפ'

 

זיהוי מוצרים, בעלי תו תקן, סימן השגחה

כל מוצר

תו תקן

5.

בדיקת לחץ

 

 

 

 

בדיקת לחץ פנימי ע"י שאיבה לצינור באמצעות רושם רציף דיגיטלי משך 24 שעות

כל אורך

הצינור

לפי המפרט הכללי פרק 57 והערות 3.1  ו-3.4

 

קווי מים

מ"א

1100

 

 

 

6.

בדיקת איכות מי השתייה אחרי שטיפה וחיטוי

מ"א

1100

בדיקה בקטריולוגית לצינורות

כל אורך

הצינור

לפי המפרט הכללי פרק 57 והערה 3.3

7.

בדיקת ריתוכים

מ"א

1100

בדיקת ריתוכים על ידי שרות השדה של יצרן הספחים

כל אורך

הצינור

לי הנחיות יצרן הספחים/ צינורות והפיקוח

8.

הארקה

מ"א

1100

בדיקת רציפות הכבל ובדיקה וויזואלית של חיבור לצינורות, כבלים ומתקני פלדה

כל האורך

דוח חשמלאי מוסמך בכתב

9.

סרט סימון

 

1100

בדיקת רציפות

כל האורך

דוח בדיקה בכתב

10

 

בדיקת אטימות של צנרת הביוב ובדיקת אטימות של תאי ביקורת לביוב

מ"א

810

בדיקת אטיות של הקווים ושל כל התאים במערכת

כל האורך וכל התאים

לפי המפרט הכללי  ותקנים-ביצוע ע"י מכון התקנים בלבד

11

בדיקת ווידאו של קווי הביוב

מ"א

810

צילום של הקווים והכנת דו"ח

כל האורך

לפי המפרט

12

בדיקת האספלט במפעל

טון

1

בדיקת "מרשל"

כל משלוח לשטח/כל יום

הרכב לפי המפרט/התקן

13

בדיקות אספלט בשטח

מ"ר

1

בדיקות צפיפות ועובי השכבה

3 גלילים

בדיקת צפיפות ועובי לפי מפרט/תקן

הערות

 1. תוצאות הבדיקות יצורפו לתיק המתקן
 2. עבור הבדיקות לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה תיחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.
 3. כל הבדיקות הנדרשות יבוצעו ע"י הקבלן באמצעות מעבדה מוסמכת. הבדיקות כוללות את כל הסידורים הזמניים הדרושים לביצוען לרבות כל התוספות הנובעות מסדרי העבודה של הקבלן, בגין ציוד, עבודות וחומרים. על כל אלה לא תשולם כל תוספת.
 4. על הקבלן לדאוג להזמין בדיקות רק אחרי אישור הפיקוח לפחות 24 שעות לפני מועד ביצוען.
 5. על הקבלן לבצע את כל הבדיקות ע"פ המפרט הכללי הבא:

בדיקת לחץ לקווי מים תעשנה לפי המפרט הכללי ובתוספת הנחיות ודרישות נוספות של המתכנן/מפקח ו/או היצרן.

בדיקות איכות מי השתייה אחרי שטיפה וחיטוי של קווי המים תעשנה לפי המפרט הכללי ובתוספת הנחיות נדרשות נוספות של המתכנן ו/או המפקח.

יש להזמין את שירותי השדה של יצרן הצינורות (לפחות 3 פרוטוקולים של סיור באתר) ולקבל אישור על טיב העבודה לכל אורך הקווים.

 1. במקרה שכמות יציקות הבטונים לפי התקדמות העבודות באתר לא תתאים לפרוגרמת הבדיקות הנ"ל, תבוצע כמות הבדיקות בהתאם לדרישות התקן לכל כמות הבטון – באם העבודה נמשכת יותר מיום אחד תילקח לפחות בדיקה אחת לכל יום יציקה.

 

הערות נוספות:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

עורך הפרוגמה: ____________________________     תאריך: ____/___/___

 

מאשר הפרוגרמה: __________________________     תאריך: ____/___/___

 

חתימת הקבלן: ____________________________     תאריך: ____/___/___

נספח מס' 14

תעודת מסירה קבלת העבודה ע"י המזמין

 

 פרויקט: מתחם מגורים 300 – מערכות מים וביוב

 

פרטי / תאור העבודה: ביצוע עבודות מים וביוב

 

פרטים נוספים לזיהוי העבודה : ………………………………………………………………………………..

 

תאריך צוו התחלת העבודה: ………………………………….

 

תאריך סיום העבודה לפי צוו התחלת העבודה: ………………………………..

 

תאריך סיום העבודה בפועל: ………………………………………

 1. בתאריך……………………………… נערך סיור באתר ונבדקה העבודה לעיל לצורך קבלתה/ מסירתה הסופית לתאגיד  לאחר שכל הליקויים והערות בסיורים קודמים תוקנו ע"י הקבלן ונבדקו ע"י המפקח והקבלן השלים את כל המוטל עליו בהקשר לעבודה בהתאם לדרישות החוזה:

 

 1. השתתפו בסיור המסירה: …………………………………

    

                                                    …………………………………

 

…………………………………

  להלן  ההערות / תיקונים שנתגלו בקבלה הסופית.

 • ……………………………………………………………………………………………………………….

 

 • ……………………………………………………………………………………………………………….

 

 • ……………………………………………………………………………………………………………….

 

 • ……………………………………………………………………………………………………………….

  

 • ……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 1. נמסרו תכניות לאחר ביצוע חתומים על ידי הקבלן, מודד מוסמך, המפקח , נציג התאגיד והמתכנן :כן / לא

 

 1. נמסר תיק מתקן הכולל את כל המסמכים המפורטים בנספח מס' 16

 

 1. נמסרה ערבות בדק שתחילתה בתאריך ………………………..וסופה בתאריך…………………..

 

 

 1. העבודה מתקבלת / לא מתקבלת ע"י:

 

                                                                  – המפקח:              כן / לא

 

                                                                  – המתכנן:              כן / לא

 

                                                                  – מהנדס התאגיד:  כן / לא

 1. ניתנת בזה "תעודת גמר" לעבודה הנ"ל שמשמעותה שהקבלן סיים את עבודתו, עמד בכל תנאיי ודרישות מסמכי החוזה והעבודה התקבלה ללא הסתייגות על ידי כל הגורמים הרשומים מטה.

 

"תעודת גמר"  זו אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבויותיו הנובעות מהחוזה אשר מטבע  

הדברים נמשכות גם לאחר גמר העבודה ומסירתה למזמין.

 

תאריך מתן  "תעודת הגמר" (התאריך המאוחר ביותר

של אישור הגורמים המאשרים את קבלת  העבודה )    :……………………

 

 1. אנו החתומים מטה, לאחר שבדקנו את העבודה ואת כל המסמכים וההתחייבויות של הקבלן בהתאם להסכם, מאשרים שהעבודה בוצעה בהתאם לתכניות, מפרטים וכל מסמכי ההסכם והקבלן השלים את כל התחייבויותיו ומקבלים את העבודה

 

 

חתימת המפקח………………………… …..תאריך………………………………

 

חתימת המתכנן……………………………..תאריך………………………………

 

חתימת מהנדס התאגיד………………….. תאריך………………………………

 

 1. תחילת תקופת הבדק……………………………….. (תאריך מתן תעודת הגמר)

 

נספח מס' 16

תאריך: __________

לכבוד

מהנדס המים והביוב

עין נטפים – מפעלי מים וביוב אילת בע"מ

ת.ד. 1200

אילת 88110

א.נ.,

הנדון: תוכן תיק מסירה ואישור המפקח

פרויקט מס' ………….  – מתחם מגורים 300 – החלפת קווי מים וביוב רשימת מסמכים המצורפים לתיק מסירה:

מס

שם המסמך

תאריך המסמך

מצורף כן / לא

1

פרוגראמה לבדיקת עבודות הנחת קווי צינורות

 

 

2

סט תכניות עדות בצבע חתומות ע"י מודד מוסמך , המפקח, הקבלן והמתכנן

 

 

3

קובץ אוטוקאד של תכניות העדות

 

 

4

תצהיר קבלן בעניין אספקת צינורות מים

 

 

5

תצהיר לקבלן בעניין אספקת מכסים לשוחות בקרה

 

 

6

אישור שרות שדה להנחת צינורות

 

 

7

אישור שרות שדה לאספקה חול למילוי התעלה

 

 

8

תעודות בדיקת הדוקים בתעלת הצינור כולל תכנית עם סימון מיקום הבדיקות

 

 

9

תעודת בדיקה לרציפות חשמלית של סרט סימון

 

 

10

תעודות אחריות לצינור ואביזרי צנרת

 

 

11

תעודת אחריות לציוד הידראולי (לכל אביזר)

 

 

12

אישור חיטוי ובדיקה בקטריולוגית של קווי מים

 

 

13

דו"ח בדיקת לחץ חתום ע"י שרות השדה והמפקח

 

 

14

דו"ח צילום ווידאו של מערכת הביוב + דיסק

 

 

15

אישור בדיקת אטימות לקווי ביוב

 

 

16

אישור חיטוי ובדיקה בקטריולוגית של קווי מים

 

 

17

מסמכים ותעודות אחרות לפי התנאים המיוחדים של עבודה זאת

 

 

18

הערכת עבודות הקבלן

 

 

 

 1. אישור והערות המפקח ………………………………………………….
 2. לאחר אישור התיק ע"י המתכנן ומהנדס המים והביוב של התאגיד ימסור הקבלן עוד ארבעה תיקים מושלמים כנ"ל למזמין

 

חתימה וחותמת המפקח

עבודות פיתוח

פרק 1 עבודות הכנה ופרוק

הערה:

 • התמורה עבור כל סעיפי העבודות בפרק 1 (עבודות הכנה ופרוק) כוללות גם את כל עבודות החפירה, מילוי חוזר מהודק (כולל אספקת חומר מובא אם נדרש ע"י המפקח) והחזרת השטח לקדמותו. זאת גם אם הדבר אינו נזכר במפרט שלהלן, ו/או בכתבי הכמויות.
 • התמורה כוללת את פינוי ושמירת החומר המפורק הן למחסני המזמין/מחסן הקבלן לפי הוראת המפקח והן פינוי לאתר שפך מאושר כולל כל עלויות ההובלה וההטמנה כולל את כל ההיטלים האגרות והמיסים השונים.
  • פירוק וסילוק אבני שפה קיימות

במסגרת סעיף זה יפרק הקבלן ויסלק מהאתר למקום שפיכה מאושר, אבני שפה מסוגים שונים, גם בקטעים לסירוגין, בכל מקום עליו יורה המפקח מראש ובכתב. המחיר מהווה תמורה מלאה עבור פירוק אבני השפה כולל הגב ויסוד הבטון, סילוקם, הרחקת הפסולת מאתר העבודה ומילוי מהודק של הבורות שנוצרו. המדידה תהיה במ"א של אבן שפה שפורקה וסולקה באישור המפקח, ללא הפרדה לסוגים של אבני שפה שפורקו ו/או לאורכי קטעים שיפורקו.

 • פרוק וסילוק ריצוף קיים, מסוגים שונים, כולל במדרכות מרוצפות
 •  

במסגרת סעיף זה יפרק הקבלן ויסלק ריצוף קיים מסוג כל שהוא, כולל מדרכות מרוצפות מאבני ריצוף ישנות בגודל 45X45 ס"מ ו/או 40X40 ס"מ, כולל שכבת החול שמתחת לריצוף שפורק, עד פני מצע קיים. הריצוף שפורק והחול שמתחתיו יועברו ע"י הקבלן למקום שפיכה מאושר. העבודה תימדד במ"ר של ריצוף שפורק באישור מראש של המפקח, ללא הפרדה לסוג ולגודל המרצפות שפורקו או לעוביין. המחיר מהווה תמורה מלאה עבור פרוק הריצוף והחול והעברתם למקום שפיכה מאושר.

 • פרוק וסילוק אספלט קיים במיסעות ובמדרכות

במקומות שיורה המפקח יבצע הקבלן פרוק וסילוק של אספלט קיים לכל עוביו במיסעות ובמדרכות ובשטחים אחרים מאספלט. פרוק האספלט יבוצע בזהירות, מבלי לגרום נזק לשכבת המצע או האגו"ם שמתחת לאספלט. העבודה תימדד במ"ר, ללא תלות בעובי השכבה המפורקת ו/או במיקומה הגיאוגרפי. המחיר מהווה תמורה מלאה עבור פרוק האספלט ופינוי החומר המפורק לאתר שפיכה מאושר.

המחיר לפרוק וסילוק אספלט, כולל גם פרוק וסילוק הגבהות שונות מבטון, מאספלט ומחומרים אחרים, שקיימות במקומות שונים  בצמוד לאבני שפה.  לא ישולם בנפרד עבור פרוק סילוק הגבהות אלה והן לא תימדדנה.  מחיר פירוקן וסילוקן, בכל המקומות שהן קיימות, כלול במחיר לפרוק וסילוק אספלט קיים.

 • ניסור אספלט קיים

במקומות שיורה המפקח יבצע הקבלן ניסור אספלט קיים. הניסור יתבצע אך ורק באמצעות

משור מכני, לכל עובי שכבת האספלט. לא ישולם בנפרד עבור עבודה זו ומחירה נכלל במחיר פירוק וסילוק אספלט קיים שבסעיף 1.3 לעיל.

 • התאמת מפלס מכסה של שוחות ותאי בקרה קיימים)

במסגרת סעיף זה יבצע הקבלן התאמת מפלס של שוחות ותאי בקרה מסוגים שונים, במקומות שיאושרו מראש ע"י המפקח.

התאמת הגובה של שוחות ותאי בקרה קיימים תבוצע עד למפלסים המתוכננים בקרבת התא או השוחה ו/או בהתאם להוראות המפקח. העבודה תבוצע על ידי פירוק המכסה, והנמכה או הגבהת השוחה הקיימת. העבודה תכלול את כל העבודה לביצוע מושלם – ללא הפרדה לסוגי שוחות ותאים, וללא הפרדה לשיעור ההנמכה או ההגבהה. העבודה תימדד ביחידות ללא הפרדה לסוג השוחה, מיקומה, או לשיעור ההגבהה או ההנמכה.

 • תוספת למחיר התאמת מפלס מכסה שוחה עבור אספקת והתקנת מכסה חדש

במסגרת סעיף זה יספק הקבלן ויתקין מכסה ריבועי חדש מיצקת מסוג "כבישי"  (40 טון) או מסוג מדרכתי (25 טון) במקומות שיורה המפקח מראש ובכתב. המכסה יהיה עם מסגרת ריבועית ועם כתובת מוטבעת של עירית אילת או תאגיד עין נטפים לפי העניין וסוג של המערכת התת-קרקעית, העבודה כוללת פירוק וסילוק המכסה הקיים למקום שפיכה מאושר, אספקת מכסה חדש ומסגרת והתקנתם, לשביעות רצון המפקח. סעיף זה יימדד ביחידות, שיבוצעו באישור המפקח מראש ובכתב, עם הפרדה למכסה כבישי או מדרכתי, אולם ללא הפרדה לקוטר המכסה וסוג השוחה.

הכיתוב על מכסי השוחות ייעשה בהתאם להנחיות הבאות:

            – בתאי תאורה ותיעול- יוטבע הכיתוב והסמל של עירית אילת ושם מערכת

                התשתית  שהתא משרת ("תאורה", או "תיעול" לפי העניין).

              –  בתאי מים וביוב – יוטבע השם והסמל של תאגיד  עין נטפים ושם מערכת התשתית שהתא

                    משרת ("מים" או "ביוב" לפי העניין) וכן שנת התקנת המכסה.

 • תוספת למחיר התאמת מפלס מכסה שוחה עבור אספקת והתקנת תקרה חדשה

במסגרת סעיף זה יספק הקבלן ויתקין תקרה חדשה מסוג "כבישי" (40 טון) או מדרכתי,

במקומות שיורה המפקח מראש ובכתב.

העבודה כוללת פירוק וסילוק התקרה הקיימת למקום שפיכה מאושר, אספקת תקרה חדשה מסוג

מתאים והתקנתה בשוחה, לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

סעיף זה יימדד ביחידות, שבוצעו באישור המפקח מראש ובכתב, עם הפרדה למכסה כבישי או

מדרכתי, אולם ללא הפרדה לקוטר השוחה וסוגה.

 • הנמכת גדמים של עצים במדרכות

במסגרת סעיף זה יבצע הקבלן הנמכה של גדמים שבולטים במדרכות או במקומות אחרים שיורה המפקח. עד מתחת למפלס הריצוף המתוכנן במדרכות.

העבודה תימדד ביח' של גדם שהונמך, ללא תלות במימדי הגדם. גדם שמסתעפים ממנו ענפים יחשב כיחידה אחת. המחיר כולל חפירה סביב הגדם, ניסורו עד מפלס נמוך ממפלס הריצוף המשתלב המתוכנן במדרכה, מילוי חוזר מהודק של הבור שנוצר, עד מפלס שתית הריצוף וסילוק החומרים שנותרו והפסולת, למקום שפיכה מאושר.

 • תיקון אבני שפה פגומות

במסגרת סעיף זה יבצע הקבלן תיקון מקומי של אבני שפה פגומות, במקומות שיורה המפקח מראש ובכתב. התיקון יבוצע באמצעות מלט עם ערב הדבקה מתאים, מסוג ובמינון שיאושרו מראש ע"י המפקח.

סעיף זה יימדד ביח' של אבני שפה (באורך 1 מ') שהמפקח אישר לתקן, ללא תלות בסוג אבן השפה, מיקומה, סוג הפגמים ו/או מספר הפגמים באבן השפה, שהמפקח קבע להתקנה.

המחיר מהווה תמורה מלאה עבור ניקוי האבן, אספקת כל חומרי המליטה, כולל ערב ההדבקה, יישום החומר, ביצוע משולם של התיקונים הנדרשים באבן, אשפרה וניקוי השטח בסיום העבודה.

1.10 פירוק וסילוק של מדרגות קיימות מסוגים שונים

במסגרת סעיף זה יבוצע פירוק וסילוק של מדרגות קיימות מסוג כל שהוא, העברת החומרים המפורקים לאתר שפיכה מאושר מילוי מהודק של הבורות שנוצרו ופילוס השטח וניקויו.

העבודה תימדד במ"א של מדרגות שפורקו וסולקו כאמור.

המחיר מהווה תמורה מלאה עבור פירוק המדרגות, כולל כל עבודות החציבה והחפירה הדרושות, העברתם לאתר שפיכה מאושר, כולל כל העבודות והפעולות המתוארות לעיל.

1.11  מבוטל

1.12  מבוטל

1.13  העתקת מעקה הפרדה מסוגים שונים להולכי רגל

במסגרת סעיף זה, יועתקו מעקות הפרדה להולכי רגל ("בין מדרכה לכביש") מסוגים שונים, למקום חדש לפי הנחיות המפקח.

המחיר מהווה תמורה מלאה עבור פירוק זהיר של המעקה הקיים כולל היסודות, ניקויו, אחסונו הזמני, הובלתו למקום ההצבה החדש הצבתו במקום החדש, כולל הכנת הבורות והכנת יסודות מבטון ב-30 להצבתו, הצבה, מילוי חוזר מהודק, סילוק הפסולת לאתר שפיכה מאושר וניקוי השטח.

כל נזק שייגרם במהלך הביצוע למעקות הקיימים יהיה באחריות הקבלן והקבלן יפעל לתיקונו, כולל תיקוני צביעה,  או לאספקת מעקה חדש מאותו סוג – על חשבונו של הקבלן.

העבודה תימדד במ"א של מעקה, מדוד במקום הצבתו החדש.

1.14  הנמכת קו תאורה קיים

במסגרת סעיף זה יבצע הקבלן הנמכה של קו תאורה קיים, במקומות שיורה המפקח.

המחיר מהווה תמורה מלאה עבור חפירת/חציבת  תעלה בעומק עד 150 ס"מ, מפני השטח הקיימים,

ריפוד חול, ניתוק הכבל הקיים מסוג כל שהוא, אספקת כבל חדש מאותו סוג ככל הנדרש להנמכת הקו וביצוע שתי מופות בשני קצותיו של הכבל החדש, לצורך חיבורו לכבל הקיים, מילוי מהודק בבקרה מלאה של התעלה, העברת הפסולת לאתר שפיכה מאושר וניקוי השטח, כולל כל העבודות החומרים והאביזרים הנדרשים לביצועה המושלם של העבודה.

העבודה תימדד כקומפלט.

1.15  העתקת עמוד תמרור

במסגרת סעיף זה יבצע הקבלן העתקה של עמוד תמרור, כולל התמרורים המחוברים אליו, למקום שיורה המפקח.

המחיר מהווה תמורה מלאה עבור פירוק זהיר של העמוד הקיים עם התמרורים המחוברים אליו, כולל היסוד, ניקויו, אחסונו הזמני, הובלתו למקום ההצבה החדש הצבתו במקום החדש, כולל הכנת הבור והכנת יסוד מבטון ב-30 להצבתו, הצבה, מילוי חוזר מהודק, סילוק הפסולת לאתר שפיכה מאושר וניקוי השטח.

כל נזק שייגרם במהלך הביצוע לעמוד ו/או לתמרורים המחוברים אליו, יהיה באחריות הקבלן והקבלן יפעל לתיקונו, כולל תיקוני צביעה,  או לאספקת עמוד ותמרורים חדשים מאותו סוג – על חשבונו של הקבלן.

העבודה תימדד ביחידות, כאשר כל עמוד שיועתק נחשב יחידה אחת, ללא תלות במספר התמרורים המחוברים לאותו עמוד.

1.16   העתקת שלטים ו/או תמרורים על שני עמודים

במסגרת סעיף זה יבצע הקבלן העתקה של שלט ו/או תמרור המוצבים על שני עמודים, למקום שיורה המפקח.

המחיר מהווה תמורה מלאה עבור פירוק זהיר השלטים ו/או התמרורים, פרוק זהיר של  העמודים הקיימים, כולל היסודות, ניקוי השלטים, התמרורים והעמודים, אחסונם הזמני, הובלתם למקום ההצבה החדש הצבתם במקום החדש, כולל הכנת הבורות  והכנת יסודות מבטון ב-30 להצבתם, הצבתם, מילוי חוזר מהודק, חיבור השלטים והתמרורים לעמודים, סילוק הפסולת לאתר שפיכה מאושר וניקוי השטח.

כל נזק שייגרם במהלך הביצוע לעמודים ו/או לשלט /לתמרור, המחובר אליהם, יהיה באחריות הקבלן והקבלן יפעל לתיקונו, כולל תיקוני צביעה,  או לאספקת עמודים ו/או שלטים/תמרורים חדש מאותו סוג – על חשבונו של הקבלן.

העבודה תימדד ביחידות, כאשר כל מערכת שלטים/תמרורים המוצבים על שני עמודים,  שיועתקו למקומם החדש ייחשבו יחידה אחת, ללא תלות במספר התמרורים/שלטים המחוברים לאותם שני עמודים.

1.17  פירוק וסילוק שטחי גרנוליט

מודגש בזאת, כי סעיף פירוק וסילוק שטחי גרנוליט בכתב הכמויות, מתייחס גם לפרוק וסילוק כל הבטון הקיים מתחת לגרנוליט עד לעובי כולל של 30 ס"מ.

העבודה תימדד במ"ר ללא תלות בעובי הבטון ו/או הגרנוליט, עד לעובי כולל של 30 ס"מ.

פרק 2 עבודות עפר

2.1   כללי

תשומת לב הקבלן מוסבת לכך, שהעפר לסוגיו הם רכוש המזמין בלבד והמזמין יורה לקבלן כיצד לנהוג לגביו. בשום אופן לא יותר לקבלן להוציא מתחום העבודה חומרים חפורים שונים לשימושו שלו אלא באשור בכתב  ומראש של המזמין. 

             

2.2   חפירה ו/או חציבה                         

 • בכל מקום שבו מוזכר המונח "חפירה", הכוונה היא ל"חפירה ו/או חציבה" בכל סוגי

              הקרקע ובכל כלי הדרוש לביצוע העבודה.                                                                    

      ב.   על הקבלן להביא בחשבון שלצורך ביצוע עבודות מילוי יהא עליו להשתמש בחומרים          

                     החפורים באתר תוך התאמתם לדרישות האיכות מחומרי המילוי, כמפורט בסעיף 

                     מילוי ( גריסה, ניפוי וכו' ). אדמה חפורה שאינה מתאימה למילוי, על הקבלן לפנות

                     על חשבונו לאתר מאושר ע"י הרשות. לא ישולם עבור פינוי עודפי חומר חפור ו/או

                     חצוב ומחיר פינויים כלול במחיר סעיף חפירה ו/או חציבה.

       ג.        הסרת צמחיה וניקוי השטח הם עבודות המהוות חלק מעבודות העפר חפירה ומילוי ולא  תחושב לצורך תשלום.

                   כל צמחיה על שורשיה, גדמי עצים על שורשיהם, פסולת למיניהם יורחקו מהאתר לפני תחילת עבודות החפירה ו/או מילוי.

                 רק לאחר הרחקה כמפורט לעיל, יותר להתחיל בעבודות חפירה/חציבה ומילוי.                

     ד.           מחיר החפירה יימדד במ"ק נטו וכולל :

                        –   חפירה וחפירה לתעלות ניקוז.

                           –   הובלה ופיזור בשכבות (בעובי 20 ס"מ מקס' לאחר הידוק ) בשטחי המילוי.

                           –   חפירה  להחלפת קרקע    

                        –   פינוי עודפי עפר לא ראויים לאתר שפיכה מאושר. 

                           –   חיתוך (על ידי משור ) ופינוי שורשי עצים אשר ימצאו בתוואי הכביש

                                בכל עומק  שהוא.

                           –   הסרת הצמחייה וניקוי השטח כמפורט לעיל.

                           –   פעולת הפרדה בין עפר הראוי למילוי ועפר שאינו ראוי למילוי.

     ה.         לא תשולם תוספת בגין חפירה בשטחים  קטנים, ו/ או בלתי רציפים.

 

2.3     מילוי   

כללי                     

א. באזור העבודה יבוצע מלוי לאחר השלמת עבודות פינוי הפסולת, הורדת הצמחייה והידוק של הקרקע הקיימת.

ב. הערות :

 1. פיזור חומר מסוג מסוים ייעשה לרוחב כל השטח המיועד למילוי ולכל  אורכו.
 2. 2. סך הכל עובי שכבות מסוג חומר אחד יהיה אחיד בכל השטח המיועד למילוי.

            3 .   עובי שכבות המילוי לא יעלה על 20 ס"מ אחרי הידוק.

 

2.4     החלפת קרקע

 • יש להביא בחשבון כי בקטעים מסוימים יהיה צורך לבצע החלפת קרקע וזאת בגלל

      צפיפויות נמוכות אשר התקבלו בחלק מבדיקות ההחדרה התקניות ( SPT ) או

      המצאות שכבות המכילות פסולת. החלטה לגבי היקף החלפת הקרקע תקבע ע"י 

      המפקח באתר בתחילת העבודה ובמהלכה לאחר ביצוע מספר בדיקות צפיפות שדה

      מייצגות.                   

             ב.   החומר למילוי חוזר יאושר מראש ובכתב ע"י המפקח.                

             ג.    המונח "החלפת קרקע" לעיל מתייחס גם להחלפת שכבות מבנה קיימות בכבישים, 

                   חניות ובשבילים שהמפקח יורה על החלפתם.

             ד.   "החלפת קרקע" תימדד ותשולם במסגרת סעיף "חפירה ו/או חציבה".

 

2.5      מילוי מובא מבחוץ

            הבאת מילוי מובא מבחוץ תותר אך ורק לאחר שאזלו כל מקורות המילוי המתאים מחומר     מקומי, וקבלת אישור מראש ובכתב מהמפקח לספק לאתר מילוי מובא.  

 

 

 

 

 

2.6     הידוק

                         

א. הידוק שטחים   

 לפני התקנת חומר המילוי (על קרקע מקורית לאחר הסרת צמחיה וניקוי או  חישוף) ו/או

 שכבות המבנה (בחפירה) יש להדק את השטח ואו השתית לפי סעיף 510262 של המפרט הכללי.

 ב.   כל שכבות המילוי יהודקו בהידוק מבוקר לכל עומק השכבה.

ג.   עובי שכבות המילוי, מדוד לאחר הידוק , לא יעלה על 20 ס"מ.

ד.  שיעור ההידוק הנדרש בסוגי קרקע שונים יהיו כמפורט בטבלה שלהלן:

 

            סוג הקרקע                    עומק מפני השתית         שיעור הידוק

            4 – 2 – A                        בכל עומק                      95% ( מינימלי )

            6 – 2 – A                        קטן מ- 100 ס"מ            95% ( מינימלי )

            6 – 2 – A                        גדול מ-100 ס"מ             93% ( מינימלי )

            6 -A עד (5)6 -7 -A         בכל עומק                      90% -93% 

            5( <) 6 -7-A                   בכל עומק                      89% – 92%

קרקעות גסות גרגר ( 4  2 -; A 6 -2 -A ) תהודקנה ברטיבות אופטימלית.

קרקעות דקות גרגר (6 -; A 6-7 –  A) תהודקנה ברטיבות המרבית בה ניתן לעבד ולהדק את הקרקע על מנת להגיע לצפיפות הדרושה (בד"כ רטיבות בסביבות גבול הפלסטיות מינוס  1% , פלוס 3%.

 

2.7     שיפועי מדרונות

 

שיפועי מדרונות הן בחפירה והן במילוי יבוצעו לפי 1 אנכי ל-3 אופקי. במקרים מיוחדים כמו מגבלות זכות הדרך יתוכננו השיפועים לשיפוע המתון ביותר שנתן, לא תלול מ- 1  אנכי ל-2 אופקי.

 

2.8    הדברת צמחיה  לפני ריצוף (באישור המפקח מראש ובכתב בלבד)

 

דרישות ביצוע

א. הדברת צמחיה תעשה ע"י ריסוס בחומר קוטל עשבים/צמחיה, מאושר ע"י משרד החקלאות   

   משרד איכות הסביבה וקק"ל, לשביעות רצון המפקח. הריסוס יבוצע בשטחים אשר מיועדים   

   לסלילה ולמדרכות כפי שצוינו במפרט ו/או בתכניות, אך ורק אם אושרו מראש ובכתב ע"י   

   המפקח.          

    ב.הריסוס יבוצע ע"י קבלן בעל רישיון הדברה מטעם השירותים להגנת  הצומח (משרד החקלאות)   

   המבצע עבודות כנ"ל עבור רשויות מקומיות, קק"ל, מע"צ וכדומה ואשר ישמש קבלן משנה 

   מטעם הקבלן, על הקבלן המשנה הנ"ל להגדיר את הצמחייה שבאתר, ולהתאים את החומר

   הכימי הקוטל, המתאים לאותה צמחיה.

   על הקבלן להציג למפקח לפני התחלת ההדברה, אישור השירותים להגנת הצומח (מטעם משרד   

   החקלאות) למכשור, סוג הריסוס הדרוש וכמותו. הביצוע ע"י קבלן משנה כנ"ל לא משחרר את 

  הקבלן  מאחריותו.                                 

 ג.הריסוס יבוצע על פני שכבת המצע התחתונה לאחר יישורה ולפני הידוקה (אלא עם המפקח 

   יחליט שהריסוס יבוצע על פני השתית). כאשר על פני השתית יריעה או שכבה אוטמת, ייעשה 

   הריסוס על פני השתית.              

 ד.מיד לאחר הריסוס, תחל השקיית מים. הכמות הכוללת להשקיה תלויה בסוג הקוטלים. לא

    תותר השקיה בפעם אחת יותר מאשר 20 ליטר למ"ר וכן לא כמות אשר תגרור רטיבות יתר בין

    השקיה אחת לשנייה יש להמתין 6 שעות לפחות.                                                  

  ה.הידוק שכבת המצע התחתונה בקטעים שרוססו יתבצע לאחר 24 שעות לפחות מגמר ההשקיה

     האחרונה.

  ו.מדידה

    הדברת צמחיה תימדד באתר לפי מ"ר של שטח שרוסס בקוטל  עשבים/צמחיה, לפי אישור

    מראש ובכתב מהמפקח.

                                                 

  ז.תשלום

     התשלום עבור הדברת צמחיה יהווה תמורה עבור כל  הנאמר לעיל, כולל השגת אישורים שונים ותשלום אגרות שונות הנדרשים ע"י הרשויות ( כגון : איכות הסביבה, קק"ל וכו' ) וכולל אספקת מים  והרבצתם.

 

 

 

 

פרק 3 – צורת דרך ומצעים

הערה: לא תשולם שום תוספת מחיר, עבור עבודה בשטחים מצומצמים, ברצועות צרות (כגון במילוי תעלות צנרת וכבלים), בקטעים בלתי רציפים וסביב מתקנים ומכשולים.

 3.1  מצעים

המצעים יהיו מסוג א'. דרישות לטיב ודרוג של החומרים יהיו כמפורט בפרק 51032 במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחובות (פרק 51). כמו כן הקבלן מחויב בכל דרישות הבצוע האחרות הכלולות בפרק הנ"ל.

מצעים ימדדו וישולמו בהתאם למפורט בכתב הכמויות (נטו) ללא הבדל בין מסעה או מדרכה. לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים מצומצמים

3.2 מצעים לדרכים, חניות, מפרצי חניה ומדרכות

למצעים ישתמש הקבלן בחומר מחצבה. כל המצעים יהיו מסוג א' ויעמדו בדרישות המפורטות במפרט הכללי פרק 5103. טיב החומר וביצוע שכבות המצע יעמדו בדרישות המופיעות בסעיף 51032 של המפרט הכללי. המצעים יהודקו לדרגת צפיפות של 100% מדרגת הצפיפות המכסימלית לפי מוד. א.א.ש.הו בתכולת רטיבות אופטימאלית 2% +. עובי המצע יהיה כמפורט בתכניות או כפי שיורה המפקח. הנחת מצעים מותנית באישור המפקח לאחר הצגת תעודת מסַפָק חומרי המצע המעידה על טיב החומרים שבכוונת הקבלן לספק, ולאחר הצגת ממצאי בדיקת הידוק שתית. העבודה תימדד במ"ק של מצע מהודק, ללא תלות בעובי השכבה, שהודקה לפי הוראות המפקח.

 3.3עיבוד פני מצע קיים

במסגרת סעיף זה יבוצע עיבוד פני מצע קיים במקומות שבהם פורק אספלט קיים ו/או במקומות שבהם פורק ריצוף קיים ו/או במקומות שבהם היה קיים מצע שלא בוצע במסגרת חוזה זה. העבודה כוללת ניקוי מושלם של פני המצע הקיים, סילוק הפסולת, הרטבה חרישה והידוק של פני המצע הקיים והבאתו לגבהים המתוכננים של פני המצע, כולל הוספה של מצע סוג א' או גריעה של מצע במידת הצורך, כדי להגיע לגבהים אלה.

העבודה תימדד במ"ר. לא ישולם בנפרד עבור הוספת או גריעת מצע כאמור. על הקבלן לקחת בחשבון הימצאות מתקנים שונים כגון עמודי תאורה, קירות גדר ותאי בקרה וכו' בתחום העבודה או בגבולותיה. על הקבלן לבצע את עיבוד פני המצע בזהירות הראויה, כדי למנוע פגיעה במתקנים אלה. תשומת לב הקבלן מוסבת לכך שבקטעים בהם יבוצע עיבוד פני מצע קיים לא ישולם עבור צורת דרך.

עבודה זו תימדד בשני סעיפים נפרדים כדלקמן:

– סעיף 3.010 בכתבי הכמויות יבוצע במקומות שבהם פורק אספלט קיים שאמור להיות מוחלף בריצוף.

– סעיף 3.020 בכתבי הכמויות יבוצע במקומות שבהם פורקו וסולקו ריצוף קיים והחול שמתחתיו ואמור להתבצע בהם ריצוף חדש, ובמקומות שבהם פורק אספלט קיים, שאמור להיות מוחלף באספלט חדש.

3.4  אגו"ם

במסגרת סעיף זה ועל פי הוראת מפקח בלבד, יספק הקבלן ויפזר אגו"ם מאגרגט סוג א' לפי פרק 51 במפרט הכללי, ויהדק אותו בשכבות בעובי 15 ס"מ אחרי הידוק.

פיזור האגו"ם מותנה באישור המפקח, לאחר שהוצגה בפניו ואושרה על ידו תעודה מספק החומר, המעידה על התאמת החומר לדרישות המפרט הכללי, ולאחר שהתקבל אישור המפקח לכך שהושלם גמר עיבוד שכבת המצע שמתחת לשכבת האגו"ם.

העבודה תימדד במ"ק

המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת החומר, הרטבתו, פיזורו, והידוקו, עפ"י הנחיות והוראות פרק 51 במפרט הכללי.

 3.5 צורת דרך עיבוד שתית

עבודה זו תבוצע במקומות שבהם פורק וסולק מבנה השכבות של כביש קיים, וזאת לצורך עיבוד השתית החדשה, לפני החזרת שכבות מבנה חדשות, וכן בקטעי מיסעות חדשות ומדרכות חדשות

העבודה תבוצע לפי הנחיות סעיפים 510262 ו – 510263 במפרט הכללי. העבודה תימדד במ"ר.

פרק 4 עבודות אספלט

4.1        ריסוס יסוד מסוג 10 – MS בשיעור 1 ק"ג/מ"ר

עבודה זו תבוצע אך ורק במקומות שבהם יבוצע מבנה חדש מאספלט למיסעת הכביש. העבודה תבוצע לפי הנחיות פרק 510452 במפרט הכללי.

העבודה תימדד במ"ר.

4.2        ריסוס מאחה מסוג 1 – SS בשיעור 0.5 ק"ג/מ"ר

עבודה זו תבוצע על גבי אספלט מקורצף ונקי, לקראת ביצוע שכבת אספלט חדשה. העבודה תבוצע לפי הנחיות פרק 510452 במפרט הכללי, אך ורק במקומות שעליהם יורה המפקח מראש ובכתב.

העבודה תימדד במ"ר.

4.3        שכבות אספלטיות

4.3.1     שכבת אספלט מקשרת בעובי 5 ס"מ, תא"מ 25ׁ(S )

4.3.2     שכבת אספלט נושאת בעובי 4 ס"מ, תא"צ 19

4.3.3     שכבת אספלט בעובי משתנה, תא"צ 19

העבודה תבוצע לפי הנחיות תת – פרק 5104 במפרט הכללי. גודל הגרגר המקסימאלי בתערובות יהיה כמצוין בכתב הכמויות.

האגרגט בכל התערובות יהיה אגרגט גרניט סוג' א'.

הביטומן בכל תערובות האספלט יהיה מסוג PG 70-10

 העבודה בסעיפים 4.3.1 ו- 4.3.2 לעיל תימדד במ"ר לגבי כל תערובת וכל עובי בנפרד.

 אספלט בעובי משתנה, לפי סעיף 4.3.3 לעיל, יבוצע אך ורק במקומות שעליהם יורה המפקח מראש ובכתב.  אספלט זה  יימדד בטונות, לפי משקל האספלט נטו, עפ"י המצוין בתעודות המשלוח, שיימסרו למפקח "בזמן אמת", בעת ביצוע האספלט, שהמפקח אישר לבצעו כאספלט בעובי משתנה. המפקח לא יכלול בסעיף זה בחשבונות הקבלן כמויות של אספלט מתעודות משלוח שנמסרו לו בדיעבד.

4.4   מבוטל

4.5   מישק התחברות לאספלט קיים

העבודה כוללת יישור וניקוי קו ההתחברות לאספלט קיים, מריחתו בביטומן, בכל עובי שכבת האספלט הקיימת וביצוע התחברות לקבלת קו התחברות חלק ורציף. העבודה תימדד במ"א של מישק ההתחברות.

4.6   קרצוף אספלט קיים לעומק כלשהוא

העבודה כוללת קרצוף שכבה בכל עובי בפני אספלט קיים, סילוק החומר המקורצף למקום מאושר וניקוי מוחלט של השטח המקורצף וסביבתו מכל שאריות של חומר מקורצף ופסולת כל שהיא.

העבודה תימדד במ"ר של שטח אשר קורצף ונוקה כאמור, לפי הוראה מראש ובכתב מהמפקח.

לא ישולם עבור ביצוע קרצוף בשכבות אספלט שמיועדות לפרוק וסילוק, אולם הקבלן יהיה רשאי לקרצף אותן תמורת תשלום לפי סעיף פירוק וסילוק אספלט.

 

 

 

פרק 5 – עבודות צביעה ותמרור

5.1  צביעה

עבודות צביעת כבישים תבוצע בהתאם להנחיות סעיף 51077 במפרט הכללי והאמור להלן:

צביעה תתבצע בצבע מתאים בעל תו תקן ישראלי ובהתאם לתקנות והנחיות להצבת תמרורים (1997) למפרט היצרן. צביעה לצורך הסדרי תנועה זמניים לא תשולם.

מדידת עבודות הצביעה תהיה כדלקמן:

קווים ברוחב 12 ס"מ או 15 ס"מ ימדדו במ"א, מופרד לפי רוחב קו הצבע. ימדדו אך ורק קטעים צבועים נטו (ללא מרווחים). צביעת סימני צבע ו/או קווים שרוחבם עולה על 15 ס"מ תימדד במ"ר של שטח צבוע נטו. לא ימדדו שטחים בלתי צבועים.

5.2 תמרורים

עבודות תמרור יבוצעו בהתאם להנחיות סעיף 51076 במפרט הכללי וההנחיות כדלקמן:

 1. צורת התמרורים, צביעתם ודוגמאות הסימון שבהם, יהיו מתאימים למתואר בתקנות לביצוע פקודת התעבורה, "הודעת התעבורה (קביעת תמרורים) תש"ל 1970" בדיני מדינת ישראל.
 2. צורת האותיות, הספרות והמרווחים ביניהן יהיו לפי המפורט בחוברת" הנחיות לאופן הצבת תמרורים 1970" – של משרד התחבורה, המפקח על התעבורה.
 3. פינות התמרורים המשולשים והמרובעים יעוגלו ברדיוס 25 מ"מ.
 4. התמרורים ייוצרו מפח עשוי סגסוגת אלומיניום לפי המפורט במפרט אספקה מס' 11 (מרס 1968) "תמרורי דרך ממתכת המחזירים אור" – של מכון התקנים הישראלי, עיבודי הפח, הגנתו בפני החלדה וצביעתו- הכול לפי מפא"ס 111.
 5. כל התמרורים יהיו מחזירי אור, לפי הדרישות המפורטות במפא"ס 111, הדבקת הסרט המחזיר אור תיעשה בחימום ובתנאי תת-לחץ בלבד.
 6. הסימנים על הסרט המחזיר-אור ייעשו ע"י הדפסת רשת ויעברו ייבוש בתנור.
 7. כל תמרור יישא על פניו שאינם מכוסים בסרט, סימן ברור ובר קיימא הכולל את שם היצרן (או סימולו המסחרי) ותאריך ייצור התמרור.

 

העמודים

 1. העמודים יהיו עשויים צינור פלדה בקוטר "3 ובעובי דופן 20 מ"מ, לדרישות ת"י 530 – "צינורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי.
 2. אורך הצינור ייקבע בהתאם לכמות התמרורים המיועדים להתקנה עליו, גובה התקנתם ועומקו ביסוד, הכל לפי המפורט בתוכניות.
 3. בקצהו התחתון של העמוד ירותך מוט פלדה למניעת סיבוב העמוד לאחר הצבתו.
 4. פני העמודים ינוקו בחומר ממיס לפני הצביעה, אם יש שכבת חלודה ינוקה העמוד בהתזת חול לצורך הסרתה.
 5. העמודים ייצבעו בשכבת אבץ כרומטי ובשתי שכבות של לכה סינתטית בצבעים שחור-לבן וכמפורט בתוכניות, הצביעה תיעשה לפני הצבת העמוד במצב אופקי ובאופן שתהא נקיה מנזילות צבע בין כל שתי שכבות צבע יפרידו 24 שעות.
 6. העמוד יכוסה בקופסא עשויה בלחץ מפח אלומיניום שעוביו 1 ס"מ, הקופסה תהיה בקוטר פנימי כזה כך שיולבש בכוח על הצינור והסרתו תהיה קשה.
 7. מיקום העמודים יבוצע בהתאם לתוכניות ולפי פרטי המיקום לפני הצבת העמוד יש לבדוק שלא יהיה  מוסתר מעיני הנוהגים ברכב במרחק המתאים כל סטייה במיקום העמוד חייבת באישור המהנדס.
 8. העמוד יוצב בתוך בור בקוטר 40 ס"מ ממולא בבטון ב – 15 (לפי ת"י 118) הצבת העמוד תיעשה לאחר שנוצקה שכבת בטון בגובה 20 ס"מ.
 9. העמוד יוצב בזהירות ובאופן שתימנע מפולת בקירות הבור, העמוד יוצב אנכית, ולאחר שתוצק כל כמות הבטון הדרושה, תמולא שאר החפירה באדמה החפורה אדמה זו תהודק ידנית.
 10. התקנת התמרור אל העמוד תבוצע לפחות 24 שעות לאחר יציקת היסוד.

57.02.03                       הצמדת העמודים לתמרורים

57.02.04                        

 1. התמרורים יוצמדו אל העמודים בעזרת התקן (קולר) כמפורט בתוכניות ובפרטים.
 2. כל חלקי ההתקן יהיו עשויים פח פלדת פחמן, כל הפינות יעובדו ויקמטו כל הרכיבים יהיו מגולוונים באבץ, בטבילה חמה ויעברו תהליך צריבה בחומצה לפני כן, כל הברגים והאומים יהיו מגולוונים.
 3. התמרורים יותקנו בגבהים שמאפשרים מרווח פנוי בגובה 210 ס"מ מתחת לתמרור הנמוך ביותר.
 4. זווית ההתקנה תיבדק בשעות החשיכה, ותתוקן עד לקבלת החזר-אור לשביעות רצון המהנדס.

אספקה והצבה של תמרורים תימדד ביח' כדלקמן:

– אספקה והצבה של תמרור אחד על עמוד, תימדד לפי סעיף 5.100 בכתבי הכמויות, כאשר העמוד והתמרור גם יחד נמדדים ביחידה אחת.

– אספקה והצבה של לוח תמרור נוסף על עמוד קיים תימדד לפי סעיף 5.110 בכתבי הכמויות, כאשר כל לוח תמרור נמדד כיחידה אחת. המונח "עמוד קיים" מתייחס הן לעמוד שהוצב ע"י אחרים והן לעמוד שהוצב ע"י הקבלן, במסגרת סעיף 5.100 בכתבי הכמויות.

פרק 6 – אבני שפה ריצופים ומדרגות

6.1 אספקת והנחת אבני שפה מסוגים שונים (כולל אבני תעלה)

אבני שפה לסוגיהן יבוצעו וישולמו לפי האמור בסעיף 51074 של המפרט הכללי. המחיר כולל את כל החומרים, אבני שפה, את העבודה, אספקה וסידור האבנים והיסוד, כולל יסוד ומשענת מבטון           ב – 20, לביצוע מושלם. במקומות שבהם תבוצע אבן שפה חדשה בצמוד למיסעת אספלט קיימת, יכלול מחיר אבן השפה גם את מילוי כל המרווח בין אבן השפה לבין האספלט בבטון.

6.2 אבן שפה גננית

אבן השפה הגננית תבוצע ותשולם אך ורק במקומות שעליהם יורה המפקח מראש ובכתב (בין היתר סביב גומות לעצים) לפי האמור במפרט הכללי. המחיר כולל גם יסוד ומשענת מבטון  ב – 20.

6.3 אבני  שפה בקשתות

מודגש בזאת כי בקשתות יבוצעו אבני שפה קצרות באורך 25 ס"מ או 50 ס"מ, בהתאם לסוג האבן המונחת במקום. אבני שפה אלה לא ימדדו בנפרד, אלא יכללו בסעיפים הקיימים, בכתב הכמויות לאבני שפה באורך 1 מ', מסוגים שונים.

6.4 מדידה

כל אבני השפה לסוגיהן, ימדדו במ"א, לכל  סוג אבן בנפרד, לפי הסעיפים השונים בכתבי הכמויות.

ריצופים באבנים משתלבות מסוגים שונים ובגוונים שונים

כללי

עבודות הפיתוח והריצוף יעשו בהתאם למפורט בפרק 40 למפרט הכללי. אותם הסעיפים

שלא באים לידי ביטוי בפרק 40 יבוצעו בהתאם למפורט בפרק 51 של המפרט הכללי.

כמו כן יחולו ההנחיות הניתנות בסעיף זה של המפרט המיוחד.

הריצוף יהיה באבנים משתלבות אפורות וצבעוניות מסוגים שונים בעובי 6 עד 10 ס"מ על גבי שכבת חול נקי בעובי 4 ס"מ. דוגמת הריצוף תהיה כמפורט בתכניות.

אבני ריצוף בעובי 8 ס"מ, ובעובי 10 ס"מ, יונחו אך ורק במקומות שעליהם יורה המפקח מראש ובכתב. במקומות האחרים יונחו אבני ריצוף בעובי 6 ס"מ.

אבני ריצוף בעובי 10 ס"מ יהיו מייצור מיוחד המיועד לשימוש באילת –  Heavy Duty Eilat

 • ביצוע ריצוף באבנים משתלבות

  כללי:

 • בקטעי ריצוף בהם נדרש יותר מגוון אחד, ייקבע מרקם הנחתם ע"י המפקח.
 • הקבלן ישתמש במידת האפשר בחלקי אבנים חרושתיים (חצאי אבנים לריצוף בקצוות ליד

            אלמנטים ישרים, כגון אבני שפה). במקרים בהם אין זה מתאפשר יבוצע חיתוך במשור    

            מכני/חשמלי סיבובי כמפורט במפרט הכללי – פרק 40).

 • האבנים תהיינה מהסוג המפורט בכתב הכמויות או שווה ערך מאושר בעובי 6 ס"מ,7 ס"מ או 8  ס"מ (לפי הסוג) ותונחנה על גבי שכבת חול בעובי 4 ס"מ. 
 • בכיכרות יונחו אבני הריצוף על גבי שכבת חול בעובי 4 ס"מ מיוצב בצמנט, בשיעור 4 ק"ג

       צמנט לכל מ"ק חול.

 • במקומות שתידרש חגורה סמויה לתמיכת הריצוף, היא תכלל במחיר הריצוף ולא ישולם

            עבורה בנפרד.

6.5.2         אספקת האבנים המשתלבות והנחתן:

 

 1. הקבלן יספק את האבנים המשתלבות ממפעל  מאושר ליצורם ונושא תו תקן. על

הקבלן יהא להציג תעודות של בדיקות שבוצעו לאבנים כנדרש במפרט זה ממעבדה מאושרת – תוך התייחסות לתאריך הייצור של כל סדרה שיסומן על גבי האבנים של אותה סדרה.

 1. הבדיקות הנ"ל לא ישחררו את הקבלן מאחריות לטיב החומרים. המפקח שומר לעצמו  

             את הזכות לדרוש לבצע בדיקות נוספות מתוך האבנים שיובאו לאתר, תוצאותיהם     יקבעו    גם  הן את התאמת האבנים לדרישות המפרט.

 1. האבנים יגיעו לאתר מסודרות על מגשים במנות שיוכנו על ידי המפעל. כל אבן 

             שתמצא באתר עם ליקוי או פגיעה כלשהי בניגוד לנדרש במפרט זה, תפסל ותוצא 

             מהאתר באחריות הקבלן.

 1.   על הקבלן להשתמש באבנים שלמות וחצאים שיוצרו על ידי היצרן. ניסור יותר  

             רק למידות שונות מהנ"ל.

 1.   חיתוך מרצפות יבוצע בניסור בלבד – לא יותר שימוש בגליוטינה.
 2.     חגורת בטון סמויה בעבודת הריצוף תכלל במחיר הריצוף,  ללא   

             מדידה ותשלום נפרד. חתך החגורה יהא 25*15ס"מ ויהא מבטון ב-20, כולל 2  

             ברזלי אורך בקוטר 8 וברזל קושר 20@6 .   פני החגורה יונמכו מפני הריצוף הסמוך  

             ב- 3 ס"מ ויהיו בשיפוע של 10% כלפי חוץ.

 1. על הקבלן לקבל הוראת המפקח ביחס לקו או קווי התחלת דוגמת הריצוף. 

6.5.3 שכבת החול מתחת לאבנים

שכבת החול מתחת לאבנים תהיה מחול דיונות שפיך או חול נקי שפיך אחר שיאושר ע"י המפקח, עובר נפה 60 95% עובר נפה 140 -5%, יבש, חסר פלסטיות ונקי מאבק ולכלוך וחומרים אורגניים ויתאים לדרישות ת"י לגבי אגרגט דק. תכולת הרטיבות של החול בעת הפיזור לא תעלה על 4%.

לפי פיזור החול תנוקה השתית מלכלוך ומגופים זרים. אין להתחיל בפיזור שכבת החול

לפני אישור המפקח לטיב השתית.

החול יפוזר בשכבה אחידה בעובי הנדרש תוך גירוף ופילוס לקבלת הגבהים המתוכננים

לפני הנחת הריצוף, ללא הידוק, לשביעות רצון המפקח.

שכבת החול לאחר הנחת הרצוף והידוקו תהיה בעובי אחיד של 4 ס"מ. לפני הנחת האבנים לא תותר כל תנועת כלים ורכב על גבי שכבת החול שפזורה ופולסה.

 

6.5.4 ביצוע הריצוף

לפני התחלת ביצוע הריצוף יש להקפיד ששכבת החול תהיה תחוחה ויבשה (תחולת הרטיבות

לא תעלה על 4%).

ביצוע הריצוף יתחיל מאלמנטי השפה, במרצפות שיסודרו בהתאם לתכנית, בהתאמה לקו

הגימור של אלמנט השפה.

השלמת המשטח אל אלמנטי הקצה תבוצע במרצפות שלמות וחלקיות בהתאם לצורך.

האבנים החלקיות יחתכו לפי מידה בעזרת מכשיר ניסור מיוחד שיאושר ע"י המפקח. לא יורשה שימוש בגליוטינה. יש  להקפיד שהאבן המנוסרת תישאר שלימה ללא פגמים וסדקים עם שפות ניצבות לאחר  הניסור.

אבני הריצוף יונחו בעבודת ידיים בסידור כמצוין בהתאם לתכנית. האבנים יונחו כך

שתשתלבנה במרווחים מינימליים ביניהם. כל זאת בהתאם לדוגמא שתסוכם ותאושר בקטע

ניסיוני בגודל כ – 20 מ"ר שהקבלן יכין על חשבונו.

המרווח המכסימלי המותר בין האבן המשתלבת לאלמנט השפה יהיה 3 מ"מ. הרווח 

המכסימלי המותר בין אבנים סמוכות 2 מ"מ.

בסמוך ככל האפשר אחרי מועד סיום הנחת אבני הריצוף, יש לבצע הדוק ראשוני של משטח

האבנים המשתלבות באמצעות פלטות הידוק ויברציוניות בעלות כח צנטרפוגלי של 2000 

ק"ג ותדירות של 100 הרץ ובגודל של 0.5 מ"ר לפחות. הידוק זה יבוצע ב -3 מעברים.

הידוק זה יבוצע בתוך יום העבודה של ביצוע הריצוף. בכל מקרה לא יושאר בסוף יום העבודה

שטח מרוצף שלא קיבל את ההידוק הראשוני. לאחר ביצוע ההידוק הראשוני ולא יאוחר מ –   

24 שעות לאחר ביצוע הריצוף יש לפזר על המשטח שכבת חול מחצבה נקי ודק ולטאטאו 

לתוך המרווחים בין האבנים המשתלבות. לאחר מכן יימשך הידוק הראשוני כולל מילוי

המרווחים בחול המחצבה ב – 4 מעברים נוספים.

בגמר פיזור החול והשלמת ההידוק הראשוני תבוצע כבישת אימות במכבש 12 טון או מכבש

פניאומטי כבד ב – 8 מעברים לפי הוראות המפקח ובהתאם למסקנות שיתקבלו מביצוע 

המשטח הניסיוני, לקבלת מישוריות ומשטח בגבהים הנדרשים ללא בליטות בין אבן לאבן.

המפקח רשאי להורות על שינוי בדוגמת הריצוף ובהתאמת הגוונים. לא ישולם בנפרד עבור כל האמור לעיל והוא לא יהווה עילה לשינוי במחירי היחידה לעבודות ריצוף בכתב  הכמויות.

6.5.5 סטיות מותרות בביצוע

 1. על הקבלן להקפיד על ביצוע בהתאם לרומי תכנון ובהתאם לשיפועים שיורה המפקח.
 2. הסטייה המותרת מהגובה המתוכנן ו/או מהמישוריות לא תעלה על 8 + מ"מ.
 3. מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל אלומיניום ברוחב של לפחות 5 ס"מ ובאורך של 5 מטר והבנוי כך ששקיעתו המכסימלית עקב משקלו העצמי, בהישענו על קצותיו, לא תעלה על 1 מ"מ.
 4. סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשיעורים שהותרו לעיל, יחייבו את הקבלן לעבד ולרצף מחדש את המשטח, בגבולות שייקבעו על ידי המפקח.
 5. הפרש גובה בין שתי אבנים סמוכות לא יעלה על 1 מ"מ.
 6. תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות הגובה והמישוריות

       ונמצא מתאים לתכניות.

 6.5.6 אחריות לטיב האבן והביצוע

          אחריות הקבלן לטיב האבן, לטיב הביצוע וכו' כנדרש, תהיה 24 חודש ממתן תעודת גמר   

          לכל "מבנה" בנפרד. במסגרת אחריות זו יהא על הקבלן לבצע עבודות של החלפת אבנים  

          סדוקות ו/או שבורות בפינותיהם במידה העולה על 3 סמ"ר (בהיטל אופקי) ותיקוני

          משטחים שבהם היו שקיעות מעבר למוגדר בסעיף 6.5.5 לעיל, הכל לשביעות רצון המפקח.

6.5.7 מדידה ותשלום

מדידת הריצוף תעשה במ"ר, לפי סוג האבן ועובייה, כמצוין בכתב הכמויות.

   המחיר בכתב הכמויות לאבני ריצוף לבנות, יהווה תוספת למחיר האבנים    

   הצבעוניות.

   מחיר היחידה לכל אחד מסוגי אבני הריצוף לעיל יהווה תמורה מלאה עבור אספקת האבן,  

   אספקת והנחת שכבל החול, פיזור האבנים והנחתן, לפי הדוגמאות בתכניות והוראות המפקח,

   ניסורים, מילוי מרווחים, חגורה סמויה מבטון ב – 20, הידוקים אספקה, פיזור וטאטוא של חול

   על גבי האבנים, וביצוע כל העבודות הדרושות לקבלת עבודה מושלמת, כולל סילוק הפסולת

   למקום שפיכה מאושר. בריצוף לבן כוללת תוספת המחיר גם הנחה בקווים מקוטעים בהתאם לתכניות ולהנחיות המפקח.

פרק 7  –  קירות וסלעיות

7 .1  ביצוע קירות תומכים מבטון מזויין, ללא חיפוי אבן

               

                 העבודה כוללת ביצוע קירות תומכים מבטון מזויין ב-30, בהתאם לפרטים בתכניות.

טפסנות חזית הקיר תהיה עם לוחות עץ ברוחב 10 ס"מ, אופקיים, או אנכיים –  לפי הוראות האדריכל.

ניקוז הקיר יבוצע באמצעות צינורות P.V.C  בקוטר "3,  כמסומן בתוכניות.

קיר עד גובה 50 = H יהא ללא פתחי ניקוז. קיר בגובה 2.5 = H יהא בעל שתי שורות נקזים ועבור כל 2.0 מטר נוספים בגובה הקיר, תתוסף שורת נקזים. מאחורי צינורות הניקוז יש לסדר צרורות אבן עטופים ברשת פלסטית, הכל בהתאם לפרטים בתכניות.

תפרים יבוצעו כל כ – 8 מטר. התפר יהיה ברוחב 2 ס"מ עם מילוי "קל – קר".

מילוי בגב הקיר יבוצע מחומר גרנולרי בלבד, בשכבות מהודקות בעובי  עד 25 ס"מ.

כל מחירי היחידה עבור הקירות, כוללים את כל עבודות החפירה או החציבה הדרושות, אספקת ויציקת הבטונים ואשפרתם,  ברזל הזיון (בשיעור עד 70 ק"ג ברזל לכל מ"ק בטון), נקזים וצרורות ניקוז כמפורט לעיל, מילוי והידוק בשכבות בגב הקיר, סילוק עודפים למקום שפיכה מאושר, וכן כל העבודה הנדרשת לביצוע מושלם של הקיר וכל הנדרש בפרטים ובמפרט הכללי, בפרקים ובסעיפים המתאימים. המדידה במ"ק לפי המידות בתוכניות בהתאם לגובה הקיר, ללא הפרדה בין היסוד והקיר, ולא כולל נפח נדבך ראש הקיר.

7.2   נדבך ראש מאבן כורכרית לכל סוגי הקירות התומכים

   נדבך הראש  יהיה עשוי מאבן כורכרית במידות 26/20/810 ס"מ, או במידות

  40/40/10 ס"מ , לפי בחירת האדריכל.  המחיר כולל את אספקת האבנים והתקנתם, כולל קשירה, לשביעות רצונו המלאה של המפקח.     

  הנדבך בראש הקיר יימדד במ"א, לפי גודל האבן.

7.3   חיפוי "כורכרית" בחזית קיר מבטון מזויין

                   העבודה כוללת אספקת אבני חיפוי מכוכרית מנוסרת בעובי 2.5 ס"מ, דגם "חופית" או שווה ערך מאושר,  ויישומם בחזית הקיר מבטון מזויין, במקומות שיורה האדריכל.

                   עבודה זו תימדד במ"ר.

                  המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת אבני החיפוי, יישומם, ניקיון בסיום העבודה, כולל כל הציוד, העבודות והחומרים, הדרושים לביצוע מושלם של החיפוי, לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

     7.4     ביצוע קירות תומכים מסוג "קיר כובד" עם חיפוי אבן אילת בבניה פראית

                 העבודה כוללת ביצוע קירות תומכים מסוג "קיר כובד" עם אבן אילת בבניה פראית, הכל 

                 בהתאם לפרטים בתכניות.

                סוג הבטון יהא ב – 20 ויכיל 250 ק"ג צמנט לפחות למ"ק בטון.

האבן בפני הקיר תהא אבן אילת. סוג הבנייה כפרית פראית. תשומת לב הקבלן לבצוע דו פנים ב – 50 ס"מ העליונים של הקיר.

המפקח יאשר את סוג האבן עפ"י דוגמא שתובא ע"י הקבלן ואת אופן הבנייה עפ"י דוגמא של 2 מ"ר לפחות, שתבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו. אין להתחיל בביצוע הקיר לפני קבלת אישור המפקח לדוגמא.

ניקוז הקיר יבוצע באמצעות צינורות P.V.C  בקוטר "3 כל 2 מטר בגובה  של  40 ס"מ.

קיר עד גובה 50 = H יהא ללא פתחי ניקוז. קיר בגובה 2.5 = H יהא בעל שתי שורות נקזים ועבור כל 2.0 מטר נוספים תתוסף שורת נקזים. מאחורי צינורות הניקוז יש לסדר צרורות אבן עטופים ברשת פלסטית, הכל בהתאם לפרטים בתכניות.

תפרים יבוצעו כל כ – 8 מטר ברוחב 2 ס"מ עם מילוי "קל – קר" כמסומן בתכניות.

מילוי בגב הקיר יבוצע מחומר גרנולרי בלבד בשכבות מהודקות של עד 25 ס"מ.

מחיר הקיר בכתב הכמויות יהווה תמורה מלאה עבור הקירות כוללים אספקת האבנים והנחתם, הבטונים, חומר המילוי בגב הקיר, צינורות ניקוז, צרורות אבן, חפירה לקירות, ליסודות, למרחב עבודה, מילוי והידוק בשכבות בגב הקיר, סילוק עודפים למקום שפיכה מאושר, וכן כל עבודה הנדרשת לביצוע מושלם של האלמנט וכל הנדרש בפרטים ובמפרט הכללי בפרקים ובסעיפים המתאימים.

 המדידה במ"ק, ללא הפרדה בין היסוד והקיר, ולא כולל נפח נדבך ראש הקיר.

7.5      ציפוי דו – פני

  עבור תוספת ציפוי דו – פני במקומות שיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח תשולם תוספת

  למחיר הקיר. לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות. המדידה במ"ר.

7.6    אספקה והתקנה של גושי סלע לסלעיה

             העבודה כוללת אספקה והתקנה של גושי סלע בנפח מעל 0.5 מ"ק כ"א, מסוג מאושר ע"י האדריכל, וסידורם במסלעה, לפי הפרטים בתוכניות והנחיות האדריכל.

            המדידה תהיה במ"ר של פני הסלעייה, כמסומן בפרט 10B. 

            המחיר מהווה תמורה מלאה, עבור כל עבודות החפירה והמילוי הדרושות, כולל מילוי בשכבות בגב הסלעייה, אספקת הסלעים, סידורם – לפי פרט 10B, סילוק עודפי עפר ופסולת, וכל העבודות, הציוד והחומרים הדרושים לביצועה המושלם של העבודה לשביעות רצון האדריכל והמפקח.

            אם המפקח ידרוש זאת, יכלול המחיר גם הכנת קטע לדוגמא לאישור האדריכל או המפקח.

 

 

 

פרק 8  –  ריהוט רחוב, גדרות, מעקות  ועבודות שונות

8.1   הערות כלליות

א.   מחירי כל הסעיפים בפרק 8 בכתב הכמויות, כוללים את כל העבודות ההכנה הדרושות, כולל:

       –  חפירות ליסודות ובסיסים.

       –   חציבות בבטונים, לחיבור מעקות, גדרות ומאחזי יד.

       –   יציקת בסיסים מבטון מזויין, כולל זיון עפ"י הפרטים בתוכניות, או – בהעדר פרטי זיון

            בתוכניות – בכמות של 50 ק"ג ברזל לכל מ"ק בטון, לפי הנחיות המפקח.

       –   אשפרת הבטון.

       –   הצבת הפריט במקומו.

       –   פילוסים והתאמות.

       –   מילוי חוזר מהודק.

       –   סילוק עודפים ופסולת לאתר שפיכה מאושר.

       –   ניקוי השטח.

       –  כל העבודות, הציוד והחומרים, הדרושים לביצוע מושלם של העבודה בכל פריט ופריט,

           לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

ב.   אם לא נאמר אחרת כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים בגילוון חם. המחיר בכתב הכמויות מתייחס לגימור של הפריט בגילוון חם

ג.    לפריטים מסוימים בכתב הכמויות, מופיע סעיף נפרד, של תוספת עבור צביעה בתנור של אותו פריט. במסגרת סעיפים אלה תשולם תוספת למחיר הפריט המגולוון, עבור צביעתו בתנור אחרי הגילוון.

ד.    במוצרי מדף, שמגיעים ממילא צבועים בתנור, יתייחס המחיר הבסיסי של הפריט לגימור בצבע, ולא תשולם עבורם התוספת עבור הצביעה בתנור.

8.2    אספקה והצבה של ספסלים מדגמים שונים

העבודה כוללת אספקה והצבה של ספסלים  מדגמים שונים, בהתאם לפירוט בכתב הכמויות ולפרטים בתוכניות.

העבודה תימדד ביחידות, לפי כל דגם ספסל בנפרד.

המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת הספסל לאתר, חפירת הבורות ליסודות, יסודות מבטון מזוין (כמות הזיון 50 ק"ג ברזל למ"ק בטון), מילוי חוזר מהודק של הבורות, הצבת הספסל באופן אופקי ומפולס. וסילוק עודפי עפר ופסולת לאתר שפיכה מאושר, כולל כל העבודות, הציוד והחומרים, הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.

ספסלים מדגם שמיוצר עם משענת יד, יסופקו עם משענת יד.

8.3     אספקה והצבה של אשפתונים מדגמים שונים

העבודה כוללת אספקה והצבה, עם ביסוס או עיגון לפי הנחיות היצרן, של אשפתונים מדגמים שונים, בהתאם לפירוט בכתב הכמויות ולפרטים בתכניות

העבודה תימדד ביחידות, לכל דגם אשפתון בנפרד.

המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת האשפתון לאתר, חפירת הבור להצבתו, יסוד מבטון מזוין (כמות הזיון 50 ק"ג ברזל למ"ק בטון), מילוי חוזר מהודק של הבור, הצבת האשפתון, עיגון וביטון וסילוק עודפי עפר ופסולת לאתר שפיכה מאושר, כולל כל העבודות, הציוד והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.

8.4     אספקה והצבה של עציצים מדגמים שונים

 

העבודה כוללת אספקה והצבה ועיגון במידת הצורך, לפי הנחיות היצרן, של עציצים מדגמים שונים, בהתאם לפירוט בכתב הכמויות ולפרטים בתכניות

העבודה תימדד ביחידות, לפי כל דגם עציץ בנפרד.

המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת העציץ לאתר, כל ההכנות להצבתו, הצבת העציץ, עיגונו וסילוק עודפי עפר ופסולת לאתר שפיכה מאושר, כולל כל העבודות, הציוד והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.

עבור מילוי העציץ באדמת גן, ישולם עפ"י הסעיף של אדמת גן בפרק 11.

8.5   אספקה והצבה של ברזיה לשתייה מדגמים שונים

 

העבודה כוללת אספקה, הצבה, ביסוס ועיגון לפי הנחיות היצרן, של ברזיה לשתייה מדגמים שונים, כמפורט בכתב הכמויות, ובפרטים שבתוכניות.

העבודה תימדד ביחידות, לכל דגם של מתקן שתיה בנפרד.

המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת הברזייה לאתר, חפירת הבור להצבתה, יסוד מבטון מזוין (כמות הזיון 50 ק"ג ברזל למ"ק בטון), מילוי חוזר מהודק של הבור, הצבת הברזייה, עיגון וביטון וסילוק עודפי עפר ופסולת לאתר שפיכה מאושר, כולל כל העבודות והחומרים הדרושים לחיבור מתקן השתייה למקור מי שתיה  עירוני, מערכת ניקוז לפי הנחיות היצרן וכולל כל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.

עבור ברכת ניקוז ועבור חבית ניקוז ישולם בנפרד, לפי הסעיפים שלהלן.

8.6   תוספת למתקן שתיה  עבור ביצוע  ברכת ניקוז

 

       העבודה כוללת אספקה והתקנה של שוחת ניקוז עגולה מחוליות בטון, בעומק עד 1.5 מ' ובקוטר

       100 ס"מ, עם מכסה מיצקת לעומס 25 טון עם מסגרת ריבועית, וכולל כל הפרטים בתיאור הסעיף בכתב הכמויות.

 

       עבודה זו תימדד ביחידות.

 

       התשלום יהווה תמורה מלאה עבור אספקת השוחה על כל מרכיביה, ביצוע עבודות העפר   הדרושות,  התקנת הברכה, כל אביזרי החיבור הדרושים לחיבורה למתקן השתייה, ביצוע החיבור, סילוק כל הפסולת לאתר שפיכה מאושר וניקוי השטח.

8.7   אספקה והטמנה  של  חבית ניקוז עבור מתקן לשתייה

 

    העבודה  כוללת אספקה והטמנה של חבית מחוררת ממתכת בקיבולת 200 ליטר, מילויה בחצץ, חיבורה עם צינור בקוטר "3/4 למתקן השתייה, כולל כל עבודות החפירה הדרושות, המילוי החוזר המהודק, סילוק עודפים ופסולת לאתר שפיכה מאושר, וניקוי מושלם של השטח. שיעור החירור של החבית יהיה לפי הנחיות המפקח.

     עבודה זו תימדד ביחידות. המחיר יכלול את כל האמור לעיל, לקבלת עבודה מושלמת, לשביעות רצונו המלאה של  המפקח.

 

8.8   אספקה והצבה של תחנת אוטובוס 

העבודה כוללת אספקה, הצבה, ביסוס ועיגון לפי הנחיות היצרן של תחנת אוטובוס בדגם המצוין בכתב הכמויות, או שווה ערך מאושר.

העבודה תימדד ביחידות.

המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת התחנה לאתר, כל עבודות החפירה הנדרשות,  יציקת משטח מבטון מזוין ב-20 (כמות הזיון 50 ק"ג ברזל למ"ק בטון) בעובי 15 ס"מ, פילוס השטח והידוקו לפני יציקת משטח הבטון, מילוי חוזר מהודק כפי שיידרש, הצבת התחנה ועיגונה, וסילוק עודפי עפר ופסולת לאתר שפיכה מאושר, כולל כל העבודות, והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה, וכולל אספקה והתקנה של שלט על גבי  התחנה לפי לוח התמרורים.

8.9  אספקה והתקנה של פרגולה דגם "דרומית" ממתכת ובטון טרום 

העבודה כוללת אספקה, הרכבה, הצבה ועיגון לפי הנחיות היצרן של הפרגולה  בהתאם לפרט מס'  P6  בחוברת הפרטים.

העבודה תימדד במ"ר, של שטח הקירוי.

המחיר מהווה תמורה מלאה עבור ייצור הפרגולה על כל חלקיה ומרכיביה, אספקתם לאתר, הכנת היסודות להצבת הפרגולה, הצבתה, כל עבודות החפירה הדרושות, המילוי החוזר, החזרת השטח לקדמותו, סילוק הפסולת ועודפי עפר לאתר שפיכה מאושר וניקוי מושלם של השטח, כולל כל העבודות, הציוד והחומרים הדרושים לביצועה מושלם של העבודה לשביעות רצון המפקח .

 

8.10  אספקה והתקנה של גדר רשת בגובה 1.2 מ'

        במסגרת סעיף זה יספק הקבלן ויתקין גדר רשת בגובה 1.2 מ' מעל פני הקרקע הסופיים של עבודות העפר, במקומות שיורה המפקח.

       הרשת תהיה מגולוונת עם חוטים בקוטר 3 מ"מ, וגודל חורים 5*5 ס"מ, ותמתח על עמודים מצינורות מגולוונים כל 3 מ'. כל עמוד שלישי ועמודי הקצה יהיו עמודים מחוזקים עם עמוד אלכסוני, מסוג עמודי הגדר, שיותקנו באלכסון בניצב למישור הגדר,  בצד הפנימי שלה. לאורך הגדר יותקנו 3 חוטי מתיחה מגולוונים בקוטר 2.5 מ"מ בתחתית הרשת, בראשה , בתחתיתה ובמחצית גובהה.  תהיה במרחק עד 5 ס"מ מעל פני הקרקע.

       בראש כל עמוד תותקן כיפה מפלסטיק, למניעת חדירת מים.

       העמודים יבוססו על בסיס בטון  ב-20 בקוטר 30 ס"מ ובעומק 40 ס"מ.

       העבודה תימדד במ"א של גדר מותקנת באופן מושלם באתר, לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

       המחיר יהווה תמורה מלאה עבור אספקת כל חלקי הגדר ואביזריה, עבור הכנת היסודות מילוי חוזר סביב היסודות, הצבת הגדר על כל חלקיה ואביזריה, וניקוי השטח בסיום העבודה.

פרק 9  –  עבודות תיעול

9.1     כללי

               תשומת לב הקבלן מופנית במיוחד לפרק 57 במפרט הכללי, המהווה חלק בלתי נפרד

               ממפרט זה.

9.2   קווי ניקוז   

               קווי הניקוז יהיו מצינורות בטון  ללא זיון (דרג "1") לפי הפרוט בכתב הכמויות.

הצינורות יהיו ללא חריצים, סדקים, וכל פגמים אחרים כלשהם. שטח פני  הצינור הפנימיים יהיו חלקים בהחלט, האטם במישקים בין צינור לצינור  יהיה מטבעת גומי.

הקבלן ימציא לידי המפקח לפי בקשתו, אישור של מכון התקנים שצינורות  מאותו טיפוס עמדו בבדיקת עומס המעיכה הנדרש וכן יספק הוכחות  שהצינורות הם מאיכות ייצור שווה לזו של הצינורות שנבדקו. שום צינור  לא יונח עד שיקבל את אישור המפקח. על כל צינור יסומן שם היצרן  ותאריך היציקה. תהיה למפקח הזכות להתנגד להספקת הצינורות ממפעל  מסוים, אם ימצא שבאופן חוזר אינם עומדים בבדיקת עומס המעיכה שפורשה  לעיל.

הבדיקות תעשנה על חשבון הקבלן.

הרוחב של החפירה, מתחתית התעלה עד ל- 60 ס"מ מעל לראש הצינור תהיה שווה למידות  החיצוניות של גוף הצינור עם התוספת הבאה:

–  עבור צינורות שקוטרם הפנימי עד 50  ס"מ – 25 ס"מ מכל צד של גוף הצינור .

 – עבור צינורות שקוטרם הפנימי מעל 50 ס"מ  ס"מ – 35 מכל צד של גוף הצינור.

הצינורות יונחו על תושבת חול נקי ומהודק בעובי 15 ס"מ מתחת לתחתית  הצינור. החול, הן לצורכי התושבת והן לצורכי המילוי, יהיה חול  נקי, חופשי מגושים, אבנים, חרסית, או חומרים אורגניים.

דרוג החול לפי נפות יהיה:

 נפה מס'                                        אחוז חומר עובר נפה

 מס' 4                                                      100

מס' 200                                                  0-5

 

קטעי צינורות בין שני תאי בקורת סמוכים, יונחו באופן רצוף.

חיבורי שקע תקע יחוברו כך, שייווצר מעבר פנימי חלק מצינור לצינור.

הסטייה המותרת בשיפוע לא תעלה על 2 ס"מ בין תחתית שני תאי ביקורת  סמוכים ולא תעלה על 2 מ"מ בין צינורות שכנים. הסטייה בתוואי האופקי לא תעלה על 2 ס"מ. כל הצינורות שיונחו בין שני תאי ביקורת סמוכים, יהיו מאותו יצרן. הנחת הצינורות תתקדם מצד המורד לכיוון המעלה.

לא יוצק שום יסוד ולא יונח שום צינור עד שהחפירה תיבדק ותאושר ע"י  המפקח.

במשך ביצוע העבודות ולפני קבלתן, ינוקה החלל הפנימי של  הצינורות מכל לכלוך וחומרים זרים.

לאחר הנחת הצינור תמולא החפירה משני צידי הצינור בחול נקי עד גובה 20 ס"מ מעל ראש הצינור  תוך  כדי הידוק לדרגת צפיפות שלא תפחת מ-  98%   מהצפיפות המרבית לפי

מוד. א.א.ש.טו.. המשך המילוי  החוזר עד פני השתית, או פני הקרקע המתוכננים, יבוצע כאמור במפרט הכללי סעיף 510255 – מילוי חוזר למעבירי מים וצנרת.

הידוק החול  והמילוי החוזר עד 100 ס"מ מעל ראש הצינור יבוצע בציוד  הידוק קל, כך שלא יגרם שום נזק לצינור.

בדיקת אטימות

כל קווי הצינורות יבדקו לאטימות כדלקמן:

א. לדליפת מים מתוך הצינור החוצה.

ב. לחלחול מים מחוץ לצינור לתוכו.

בדיקה א' תבוצע לפני כיסוי הצינורות ומילוי התעלה.

בדיקה ב' תבוצע לאחר מילוי התעלה ותגלה גם  אילו נזקים נגרמו לצינור  בשעת מילוי התעלה וכן עד  כמה מתאים הצינור לדרישות הנוגעות  לאטימות.

עבור בדיקות אטימות הצינור לא ישולם בנפרד וההוצאות הכרוכות בכך תהיינה כלולות במחירי היחידה השונים לעבודה.

המדידה לתשלום תהיה בהתאם לאורך נטו של הצינור בין הדפנות  החיצוניות של תאי הביקורת לאורך ציר הצינור ובסיווג לפי הקוטר  הפנימי של הצינור ועומק החפירה.

מחיר הצינור כולל אספקה, הובלה, פריקה, עבודות החפירה וסילוק עודפי  העפר, דיפון החפירה ושמירה על יציבותה, מילוי החול והידוקו, כיסוי  הצינור והידוק, סתימת החיבורים בטיט צמנט או בטבעות גומי ובדיקת  אטימות – הכל לקבלת עבודה מושלמת לשביעות רצון המפקח. כן כולל המחיר, חיתוך פעמון של הצינור (במקרה הצורך) וחיבור הצינור לתא בהתאם לתכניות וסגירה בטיט צמנט.

 מקום מערכות קיימות

    לפני ביצוע הצינור יבצע הקבלן על חשבונו בדיקה מדוקדקת של מקום  הקווים הקיימים.

9.3   תאי ביקורת, שוחות ותאי קליטה

                   התאים והשוחות יהיו טרומיים. לפני הזמנת התאים יאושרו פרטיהם ע"י המפקח.

     מתחת לתא תונח שכבת חול מהודק בעובי 25 ס"מ ושכבת בטון רזה בעובי  5 ס"מ. המילוי החוזר יהיה בהתאם לאמור במפרט הכללי סעיף 510255 מילוי חוזר למעבירי מים וצנרת.

     בכל התאים יותקנו שלבי מדרגות בהתאם לת"י 631.

              העבודה כוללת עיבוד רצפת התא.

              המכסים יהיו בקוטר 60 ס"מ, מדגם מרובע, לפי ת"י 489, מכסה כבד בכביש ובחניות (40 טון), מדגם שמקובל על הרשות המקומית

              המכסים יסופקו עם הטבעת סמל הרשות המקומית ושמה, סימון הקוטר והעומס (עפ"י

                סוג  המכסה)  ותאור הייעוד (ניקוז). כמו כן, יכלול המכסה הטבעה של שנת הייצור.

               המדידה לתשלום: לפי יח' של תא בקרה, או תא קליטה מושלם, לפי ממדי המתקן או סוגו – כמפורט בכתב הכמויות. המחיר כולל עבודות עפר, אספקת והנחת התא כולל

                המכסה, אספקה והתקנה של כל האביזרים הנלווים כגון שלבי ירידה, שבכות, אספקת כל חומרי המילוי  החוזר והידוקם,  סילוק הפסולת לאתר שפיכה מאושר, ניקוי השטח, וכל הדרוש לביצוע מלא ומושלם של העבודה.

9.4   אספקה והתקנה של שבכות ניקוז

סעיפי כתב הכמויות לאספקה הותקנה של שבכות ניקוז, מתייחס אך ורק לאספקתן והתקנתן, בתעלות ניקוז ו/או בתאי קליטה קיימים ולא בתאי קליטה חדשים, שהקבלן יבצע במסגרת חוזה זה.

מחיר אספקת והתקנה השכבות בתאי הקליטה החדשים כאמור, כלול במחיר ביצוע תא הקליטה ולא ישולם עבורן בנפרד.

9.5    יציקת בטון ב-20 להגנה על צנרות וכבלים מכל הסוגים

                במסגרת סעיף זה יספק הקבלן ויצוק בטון ב- 20, כשכבת הגנה מעל צינורות וכבלים  מסוג כל שהוא – במקומות ובעובי שעליהם יורה המפקח מראש ובכתב.

               העבודה תימדד במ"ק, מחושב ע"י הכפלת שטח הבטון שנוצר בעובייה של שכבת הבטון שהמפקח דרש לבצע.

               המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת הבטון, יציקתו, ריטוטו, אשפרתו, וניקוי השטח בסיום העבודה.

9.6    יציקת בטון מוסג CLSM למילוי תעלות ובורות

               במסגרת סעיף זה יספק הקבלן ויצוק תערובת בחנ"מ –  CLSM, למילוי תעלות, בורות וכו' – אך ורק במקומות שעליהם יורה המפקח בכתב.

               העבודה תבוצע בהתאם להנחיות סעיף 51.04.11 במפרט הכללי.

               העבודה תימדד במ"ק.

               המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת החומר ויישומו, וניוקי השטח בסיום העבודה.

 

פרק 10 – עבודות השקיה

10.1      תקנים

כל אבזרי ההשקיה והצינורות יהיו אבזרי ההשקיה תקינים ומאושרים עפ"י כל תקן ישראלי, ובהעדר תקן ישראלי יתאימו לתקן אמריקני או אירופאי בהתאם להנחיות המפקח.

10.2      מתקנים קיימים בשטח

עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת-קרקעיים המצויים בשטח כגון עמוד תאורה, חשמל וטלפון, ריהוט גן וכדומה – תבוצע בכפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו ובאישורה. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים.

מערכות תת-קרקעיות (צנרת וכבלים) יסומנו על פני השטח לפני תחילת העבודה. אופן ביצוע העבודה בתחום מתקן תת-קרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח. אישור זה לכשיינתן, לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שייגרם למתקנים עיליים או תת-קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה.

נתקל הקבלן, באקראי, במהלך העבודה במתקן תת-קרקעי, יודיע על כך מיד למפקח ויפסיק את העבודה באזור עד קבלת הוראות מפורטות מהמפקח על אופן הטיפול בו.

10.3 הכנה למערכת השקיה

10.3.1   פריסת צנרת השקיה

פריסת מערכת ההשקיה התת-קרקעית וההכנות לרשת השקיה עילית יבוצעו לאחר

ניקוי, הדברה והכנת קרקע.

10.3.2  יישור סופי

יישור גנני יתבצע לאחר שלב פריסת צנרת השקיה בהתאם להנחיות המפקח.

10.4 מערכות השקיה

10.4.1   כללי

א.  פרק זה מתייחס למערכות השקיה המיועדות לשטחי גננות נוי, המורכבות מצינורות   פלדה, פוליאתילן, או פי.וי.סי שקוטרם אינו עולה על "4. המערכות משמשות להשקיית הצמחייה באתר או למתקני הגן השונים כגון: ברזי גן ושתייה, וכו'.

ב. ההנחיות במפרט זה מתייחסות רק לביצוע מערכות השקיה לשטחי גננות נוי המורכבות מצינורות פוליאתילן ו/או פי.וי.סי. לצורך זה נחשבת המערכת החל מנקודות החיבור לרשת אספקת המים המיועדת לשטחי הנוי והיא כוללת את הצינורות והאביזרים השונים הדרושים להשקיית הגן.

במקרה של צנרת למי קולחים חובה לנהוג ע"פ ההנחיות והתקנות המעודכנות של משרד הבריאות והן גוברות במקרה של סתירה או חוסר התאמה עם ההנחיות בפרק זה. לא תשולם תוספת עקב כך למחירי היחידה.

ג. כל אבזרי ההשקיה והצינורות  יהיו  אבזרי ההשקיה חדשים , תקינים ומאושרים עפ"י  תקן ישראלי. מוצרים שאין להם תו תקן והקבלן יורשה מראש לספקם לאתר, יהיו על פי דרישות המתכנן ו/או המפקח.

ד.  לפני תחילת העבודה בשטח יש למדוד את לחץ המים הסטטי במקור המים  ולחץ בספיקה המקסימלית הדרושה להשקיית השטח. יש להודיע למתכנן ולקבל את אישורו לתחילת עבודה. התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת תכנית מעודכנת ומאושרת ע"י המתכנן או מסמך המאשר תחילת ביצוע.

ה.  ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר קבלת אישור המפקח על כל שלב שבוצע. בסיום העבודה יש להגיש למזמין העבודה תוכנית עדות AS-MADE)) חתומה ע"י מודד מוסמך מאושרת ע"י המפקח והמתכנן וכן עדכון לוחות ההפעלה עפ"י מדידה של מודד לכל מגוף בנפרד.

ו. כל הפריטים במפרט  ובכתב הכמויות  כוללים במחירם את כל אביזרי  החיבור  הדרושים להתקנתם וכן את כל העבודות הדרושות בהתאם  להנחיות במפרט ובתוכניות.

מדידה וסימון למערכת ההשקיה

 1. מדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גבהים.
 2. הממטירים, מקום ראש המערכת, פרטים ואביזרים בשטח יסומנו על ידי יתדות. תוואי החפירה יסומן על ידי אבקת סיד.

על כל סטייה בשטח ממפת התכנון, יש להודיע למתכנן/מפקח. המשך הביצוע רק לאחר אישור השינוי על ידי המתכנן, באמצעות המפקח.

10.4.2 חפירה והנחת שרוולים

לפני ביצוע החפירה על מבצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של מטרדים ומערכות תשתית תת קרקעיות כגון: קווי חשמל, טלפון, כבלים, סיבים אופטיים, מים, ביוב תיעול וכו' ולקבל אישור הגורמים המוסמכים והמפקח להתחלת החפירה. עליו להכין את הדרוש על מנת להתגבר על תקלות העלולות לקרות בזמן החפירה. כולל סימון ברור של התעלות והשוחות כנדרש בתקנות הבטיחות, וייצובן כנגד התמוטטות.

10.4.3 חפירה ועומקי חפירה

חפירת התעלות והשוחות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים.

בכל מקום בו עלול להיגרם נזק לתשתיות קיימות תתבצע חפירה  ידנית, ללא תוספת תשלום.

א. עומקי החפירה לצנרת פוליאתילן                       

קוטר הצינור                                                       עומק חפירה בס"מ

75 מ"מ ולמעלה                                        50 ס"מ מקסימום.

63-40 מ"מ                                                           40   

32-25 מ"מ ומטה                                               30

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן על צנרת

פלסטית ע"י שרוול, או חיפוי בחול, לאחר תיאום עם המפקח.

ב. רוחב החפירה צריך לאפשר הנחה וכיסוי של הצנרת בנוחיות, ולשביעות רצון המפקח.

צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה, ניתן להניח באותה תעלה זו לצד זה.

צינורות העוברים ליד עצים קיימים ו/או מתוכננים יש להעביר את תוואי

החפירה כ 2 מטר לפחות מהעץ.

10.4.4 שרוולים למעבר צנרת

בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, מדרכה, כביש או קיר, שאין בהם מעבר קיים, יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת שרוול ולהחזיר את המצב לקדמותו, (ע"י מילוי מהודק של מצע ציפוי אספלט, החזרת מרצפות, אבני שפה, ועוד). עומק הנחת השרוול יהיה כמתוכנן.  ביצוע מעבר כביש, קיר, שביל וכיו"ב מחייב אישור מראש ובכתב מהמפקח. שרוול יהיה מחומר קשיח העמיד לקורוזיה ובקוטר עפ"י תוכנית . בתוך השרוולים יותקן חוט משיכה מניילון בעובי 8 מ"מ קצות חוט המשיכה יעוגנו בקצוות והשרוולים יאטמו. במדרכות ובמשטחים מרוצפים או כבישים יעוגנו קצות השרוולים בשוחות בטון לפי הוראות המתכנן.

שרוולים המוטמנים באדמה יבלטו 20 ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים. יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים כולל עומקם ולסמן בשטח את תוואי המעבר ביתדות סימון של מודדים ו/או ע"י צבע . את הסימון מכינים כאשר התעלה עדיין פתוחה.

השרוולים יונחו לאחר הידוק כל שכבות התשתיות. יש לבצע תעלה בתשתית המהודקת, במידות כדלקמן:

 

רוחב התעלה יהיה כפול מקוטר השרוול, אך לא יפחת מ- 20 ס"מ. עומק החפירה: 80 ס"מ מתחת פני כביש, 40 ס"מ מתחת פני שביל / מדרכה. העומקים הנ"ל יחושבו ממפלסי הפיתוח הסופיים.

 

שרוול במיסעת כלי רכב

שרוול המונח בתשתית של כביש, ייעטף בשכבת חול רטוב בשכבה של  20 ס"מ מעל ומתחת השרוול, לכל רוחב החפירה.

השרוול יהיה מסוגp.v.c.     (צבע כתום המשמש לביוב). במידה ויש צורך לחבר מספר שרוולים יש לדאוג לחיבור מושלם לרבות התקנת טבעות אטימה.

שרוול בשבילי הולכי רגל

שרוולי פוליאתילן יוטמנו רק בשבילים או באזורים שרוחבם קטן מ – 3 מ' ובדרג 10 . בכל מקרה, השרוול יהיה מחומר קשיח עמיד לקורוזיה ובקוטר המפורט בתכנית.

סוג השרוולים בכל מקום, ייקבע ע"י המפקח, בהתאם לתנאי השטח.

שרוולי פוליאתילן יהיו רציפים ללא מחברים, עם חתך עגול לכל אורכם, ללא שברים שנוצרו כתוצאה מקיפול הצינור. השרוול  ייאטם בשני קצותיו בפוליאוריטן מוקצף וייעטף בשכבת חול בעובי 10 ס"מ מתחת לשרוול ומעליו ולכל רוחב החפירה.

בכל שרוול יותקן חוט משיכה מניילון שזור בעובי 8 מ"מ, שייקשר היטב בשני קצותיו, למנוע החלקתו לתוך פנים השרוול. קצוות השרוול יבלטו 20 ס"מ, משולי המעבר, תחתיו הם מונחים. מיקום השרוול יודגש בצורה בולטת, באמצעות צבע עמיד, או סימון אחר על הכביש, המדרכה או אבן השפה.

לאחר השחלת צנרת ההשקיה בתוך השרוול, יש לאטום מחדש את הרווח בין הצינור לבין השרוול, באמצעות פוליאוריטן מוקצף.

 

על כל שינוי בתכנית הפיתוח או הסלילה יש לעדכן את המתכנן, לבדיקה מחדש של השרוולים. במקרה של ספק יונחו שרוולי רזרבה נוספים, בתיאום ובאישור המפקח, מראש ובכתב.

הקבלן יבדוק ויסמן על גבי תכניות ההשקיה, את מיקומו ומצב תקינותו המדויק של כל שרוול (לאחר ביצוע) וימסור עותק מהתכנית למתכנן.

 

בדיקת מיקום ותקינות השרוולים תבוצע מס' פעמים במהלך עבודות הפיתוח והסלילה – לפי הנחיות המפקח.

המחיר כולל את כל החומרים העבודות והאמצעים הדרושים לרבות החפירה שלא תימדד בנפרד

מדידה: לפי מ"א שרוול לפי סוגו וקוטרו.

10.4.5   צנרת ומחברים

צינורות מחומרים פלסטיים יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי. כל החיבורים יעמדו בלחץ הנדרש של המערכת את התבריגים יש לעטוף בסרט בידוד טפלון. יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. יש למנוע חשיפת טבעות גומי, המשמשות לאטימה, לקרינת שמש.

המחברים לצנרת הפוליאתילן יהיו מחברי הברגה פלסטיים עם אטמי טבעת קבועה. הרוכבים יהיו בעלי טבעות אטימה  ברגים מגולוונים ובעלי טבעת נירוסטה.

כל המחברים יהיו מחברי הברגה עם אטמי טבעת קבועה. (אין להשתמש במחברי  שן ו/או תחילת נעץ). מחברי "פלסאון" או "פלסים" או ש"ע באישור מתכנן ההשקיה, באמצעות המפקח.

10.4.6   פריסת הצנרת וחיבורה

1.הנחת הצנרת תיעשה ביום החפירה.

2.צנרת פוליאתילן תונח ללא מתיחה.

3.במקומות בהם הקרקע מכילה אבנים, עצמים קשים או חדים, התעלה תרופד בשכבת אדמת מילוי     קלה ללא אבנים או בחול בעובי 10 ס"מ. הצינור יונח ללא מגע עם עצמים אלו.

 1. במקרה של יצירת זווית חדה בצנרת פוליאתילן יש להשתמש באביזר פלסטי מתאים. לא תיעשה כל עבודה בצינור פוליאתילן אלא בתום 24 שעות מרגע פרישתו. או עד שהצינור יצור לעצמו את צורתו הסופית.
 2. צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא כל מחבר בתוך השרוולים. המחבר הקרוב לשרוול יורכב כ- 0.5 מטר מהשרוול לכל הפחות.
 3. תיקון צנרת יתבצע רק באמצעות מחבר הברגה המיועד לתיקון בלבד.
 4. הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מוצלבת במידה שווה ע"י מפתחות מתאימים. החור בצינור ייעשה בעזרת מקדח מתאים כך שלא יהיו נזילות (מקדח כוס עם כוסית) קוטר הקידוח צריך להיות קטן בכ- 2 מ"מ מקוטר הרוכב.

הרוכב                                                       קוטר הקידוח

40 מ"מ                                                       16 מ"מ

50 מ"מ                                                       18 מ"מ

63 מ"מ                                                       20 מ"מ

 1. יש להקפיד להוציא את הדיסקית החתוכה מהצינור.
 2. יש לצאת לכל ממטיר עם רוכב נפרד מצינור.
 3. אביזרים ליציאות המסומנים על נקודת מעבר מקוטר לקוטר יורכבו תמיד על הקוטר הגדול יותר. מצמד מעבר מקוטר לקוטר יורכב במרחק 2 מטר מאביזר היציאה.
 4. קצה צינור יסתיים במצמד הברגה עם פקק.
 5. במידה ותידרש המטרה ,לכל ממטיר יש להניח שלוחיות בקוטר 25 מ"מ ובאורך עפ"י התוכנית.

     הממטירים יורכבו על שלוחיות אלה ולא ישירות על הקו המחלק.

 1. אין לחבר קווי הארקה כל שהם לקווי מערכת ההשקיה.
 2. ברזים, וסתים, שסתומים וכו' בתוך השטח, יש להרכיב עפ"י התכנון והפרט. הכל יבוצע לפי התוכניות ו/או לפי הנחיות המפקח באתר.

10.4.7   כיסוי ראשוני, שטיפה, בדיקה, מדידה, ספירה ותוכנית עדות

א.לאחר גמר הרכבת הצינורות והרכבת החיבורים (פרט לממטירים) וטרם כיסוי הצנרת בקרקע ולאחר חיבור הצנרת לראש הבקרה, יש למדוד את אורכי הצינורות לפי קטרים וסוגים, לספור את האביזרים. על המבצע לסמן במפת התכנון את הסטיות בביצוע. חומר זה ישמש לצורך הכנת "תוכניות עדות" באמצעות תוכנת שרטוט (כגון: אוטוקאד בגרסתו המעודכנת)  ע"ג תוכניות התנוחה של הפרויקט, או כפי שיורה המזמין מעת לעת. הקבלן יגיש דיסקט ממוחשב + 2 העתקות של כל תוכנית.

הגשת התוכנית תהיה תנאי הכרחי להגשת החשבון.

א. יש לבצע שטיפה של הקווים הראשיים. ולאחר מכן לשטוף את סופי השלוחות לממטירים, לפי סדר על ידי פתיחה וסגירה של שלוחה אחר שלוחה.

ב. לאחר השטיפה יש לכסות כיסוי ראשוני באדמה נקייה מעצמים קשים וחדים. בכל מקום בו יש אביזר, יש להשאיר תעלה פתוחה באורך 1 מטר מכל צד. כמו כן יש לאטום את כל הפתחים,  באדמה המכילה אבנים ועצמים קשים או חדים יש לכסות את הצינור בשכבת חול בעובי 10 ס"מ בהתאם להנחיות המתכנן.

ג. לאחר הכיסוי הראשוני תיערך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן, כשמשך העמידה בלחץ יהיה 24 שעות. במידה ויהיו נזילות יש לתקנן.

ד. צנרת ההשקיה התת – קרקעית תסומן ע"י סרט סימון תיקני של צנרת מים אחרי כיסוי ראשוני, לפני כיסוי סופי.

10.4.8  כיסוי סופי

לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המפקח, יבוצע הכיסוי הסופי. הכיסוי ייעשה באדמה נקייה ללא אבנים או בחול או במצע  בהתאם לתכנית. יש לדאוג למילוי כל שקיעה, עד שיתקבלו פני שטח ישרים. במידה  ונשארו ע"ג השטח עודפי חפירה, יסלק הקבלן את עודפי חפירה ואבנים , על חשבונו למקום פינוי מאושר.

10.4.9   טפטוף

א. כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש המערכת נכונות גם כאן. מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.

ב.  כל עבודות צנרת הטפטוף כוללות: אספקת חומר, אביזרי חיבור, חפירת תעלות, פריסת הצנרת, הרכבתה, הצנעתה, יתדות ייצוב מברזל מגולוון בקוטר 3 מ"מ ובאורך 50 ס"מ בצורת U – הכל בהתאם לנדרש. אין להדק את היתדות יתר על המידה.   היתדות יותקנו כל 2 מטר.

ג.  אם לא צוין אחרת בתוכנית שלוחות הטפטוף יהיו מצינור טפטוף  אינטגרלי מווסת בקוטר 16 מ"מ בספיקת טפטפת לפי תכנית ובמרווחים המצוינים בתוכנית/כתב כמויות.

ד. בכל השיחיות והעצים יהיה סוג טפטוף זהה (של אותו יצרן).

ה. בשטחים מישוריים: הקווים המספקים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק שצוין בסעיף חפירה לעיל. הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר או כפי שצוין בתוכנית כשהם צמודים לשולי הערוגה (לחגורת הבטון).

ו. כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו (צינור) מנקז, שיסתיים בפרט ניקוז בהתאם להנחיות בתוכנית. שלוחת טפטוף בודדת תיסגר בקצה ע"י פקק.

ז. יש לשטוף צינורות מחלקים. לאחר השטיפה יש לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק ולשטוף ואחר כך לחבר לקו מנקז ולשטוף. יש לוודא שכל הטפטפות פועלות כנדרש.

ח.  לפרטים מוגנים לפי תוכנית בבריכת הגנה, הבריכה כוללת מכסה נעול בקוטר 30 ס"מ לפחות.

האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ומבוטן. בתחתית יהיה חצץ כחומר מנקז על הצנרת תכסה קרקע ללא אבנים ועליה החצץ.

ט. באזורי שיחים הנמצאים באדמת גן ללא שכבת טוף עליונה– יונחו הקווים לאורך השורות, מעל פני הקרקע – טפטפת לשיח, אלא אם צוין אחרת.  הקווים יהיו ישרים ללא חזרות. הטפטפות יונחו ע"פ התכנית או ע"פ הנחיות המפקח בכתב לפני  הביצוע. 

באזורי מצע מנותק יונחו קווי הטפטוף תחת שכבת טוף עליונה (3-5 ס"מ), ייוצבו בנעצים ורק לאחר פריסת קווי הטפטוף וקבלת אישור המפקח והמתכנן, תפוזר שכבת טוף עליונה.

י.   המרחק בין טפטפת ראשונה לקו מחלק לא יעלה על חצי מרחק בין הטפטפות בשלוחה.

יא.  פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה.

יב.  בשטחים מדרוניים – שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים. במידה והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח.

יג.  לעצים – יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לסעיף החפירה לעיל, מסביב לכל עץ יש לפרוס טבעת מצינור טפטוף( כאמור בסעיף ג') שתכלול 10 טפטפות לעץ, ו- 20 טפטפות לדקל הטבעת תקיף את הגזע במרחק 30 ס"מ. כל טבעת תיוצב ב- 3 יתדות ( כאמור בסעיף ב'). השלוחות לעצים יוטמנו באזורי מצע מנותק תחת שכבה עליונה.

במקרים בודדים בהם עצים ודקלים מושקים באמצעות קו ההשקיה המוביל לשיחים יש להכפיל את מספר הטפטפות.

10.4.10  ממטירי גיחה

 

הממטיר, מיקומו וסוג הפיה יהיו כמצוין בתכנית ולפי הוראות המפקח/מתכנן.

ממטרי גיחה יותקנו בניצב לקרקע, אלא אם צוין אחרת, רק לאחר שיוצבו פני השטח.

גובה פני ממטיר הגיחה יהיה נמוך בכ- 0.5 ס"מ, מפני הדשא הסופיים, או לפי הוראות היצרן. הממטירים יוגנו בזמן ההתקנה, למניעת כניסת לכלוך לממטיר.

אין להתקין ממטיר ישירות על קו פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ ומעלה. הממטיר יחובר לקו ההשקיה, באמצעות שלוחה צדדית מפוליאתילן, בקוטר 25 מ"מ, בדרג המצוין בתכנית. 

במקרה של מיקום לא מתאים, לקבלת פיזור השקיה אחיד, יועתק הממטיר ממקומו ויותקן במקום המתאים עפ"י הוראות המפקח.

התיאור ותכולת המחיר: אספקה והתקנת הממטיר, שיפור מיקום או גובה הממטיר אבזרי חיבור וכל הדרוש, לביצוע מושלם של העבודה.   

 10.4.11  התחברות מקור מים

א. חיבור לקו אספקת המים המתוכנן ובאישור תאגיד המים כולל מחברים, ניסור ריתוך במידה ויידרש, מעבר כביש, מעבר קיר וכד' כולל החזרת המצב לקדמותו. 

10.4.12  ראש בקרה (ראש מערכת)

 1. התקנת ראש הבקרה תעשה עפ"י פרט כמפורט בתוכניות, כולל מד מים מגופים וארון הגנה. מיקום הראש וצנרת החיבור יהיו כמפורט במפת התכנון, הקבלן יסמן את מיקום המדויק של ראשי המערכת בשטח ויקבל על כך את אישור המפקח לפני הביצוע.
 2. יש להעביר למתכנן צילום של ראש המערכת מורכב במפעל ולקבל אישורו לפני הרכבת ראש המערכת לשטח.
 3. אביזרי הראש יורכבו קומפקטית. ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה, הפעלה ופירוק כל אביזר בצורה נוחה. כל האביזרים יהיו אחידים באתר ומחומרים העמידים בפני קורוזיה,

המגופים יהיו עשויים מברונזה או פליז. המגופים ההידראוליים לטפטוף עשויים פלסטיק.

 1. רקורדים יותקנו בהתאם להנחיות המפקח. הרקורדים יותקנו במקום שיאפשר פרוק נוח ומהיר של כל האביזרים המצויים בראש המערכת בעתיד כדוגמא: לפני ואחרי מד מים ו/או מסנן.
 2. האביזרים בראש הבקרה וסדר הרכבתם למעט מגופים ייקבעו על פי פרט בתכנון,

מגופים יורכבו לפי סדר יורד של הקטרים המטרה לחוד וטפטוף לחוד.

 1. היציאות מהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה ע"י שימוש בזווית או מצמד רקורד

והירידה לקרקע  ע"י זקיפים מ- פוליאתילן דרג 10 במוטות בלבד מאונכים לקרקע.

 1. יש לייצב את ראשי הבקרה במייצבים ממתכת מגולוונים בלבד.
 2. הברזים בראשי הבקרה יסומנו ע"י לוחיות פלסטיק לפי מספרם במחשב ההשקיה.

כמו כן יש לצרף טבלת הפעלה עטופה בניילון, למינציה ולהצמידה לדלת הארון.

 1. בתחתית ארון ההגנה יש להכניס שכבת חצץ דק. עובי השכבה 10 ס"מ.
 2. המגופים ההידראוליים יורכבו כך שתחתיתם תהיה 20 ס"מ לפחות מפני החצץ.

התחברות לראש מערכת קיים

בכל חיבור לראש מערכת קיים יש להוסיף אביזרים בהתאם לתכניות ולהנחיות המפקח, כולל הגדלת ארון ההגנה, מחשוב. מחיר בהתאם לכתב הכמויות.

פירוק ראש מערכת קיים

אם יידרש, יש לפרק ראש מערכת קיים בהתאם לתכנית והנחיות העירייה  ולהעביר האביזרים למחסן העירייה במידה וראש מערכת קיים, המיועד לפירוק עקב עבודות פיתוח, הפעיל מגופים להשקיית שטחים בגבול העבודה ומחוץ לגבול העבודה,  על הקבלן לדאוג להשקיית אותם שטחים. צמחיה, עצים ודשא שיתייבשו עקב פירוק ראש מערכת בשטח הפרויקט, יחויב הקבלן לשקמם על חשבונו.

על הקבלן להתריע לרשות על שטחי השקיה העומדים להתייבש, עקב עבודות פיתוח בפרויקט ולקבל הנחיות להשקיית שטחים אלו.

10.4.13  ארון הגנה – על קרקעי

א.   הארון יהיה מפוליאסטר משוריין עמיד לחשיפת סיבים ל-10 שנים  ברמת אטימות 65 – IP    ובתקן עמידות  0660 .VDE  הארון יהיה מסוג ודגם שיתוכנן בגדלים המתאימים לראש הבקרה +מנעול צילינדר ומוט נעילה כפול + מכסה למנעול.

ב.   הארון יותקן על גבי סוקל מוכן בגובה של 20 ס"מ מעל פני השטח הסופיים, כך שתאפשר פתיחה קלה של  דלת הארון .

ג.  הארון יהיה מפולס, כך שדלתותיו ינעלו בצורה קלה.

ד. המנעול יהיה מדגם מסטר הרשות עם מפתח תואם, 2  מפתחות ימסרו למפקח ואחד יישאר אצל הקבלן עד לסיום העבודה ויימסר למפקח בתום כל העבודות.

ה. סדר הארונות בהתאם לפרט בתכנית השקיה.

ו. הארון יורכב כך שאביזרי ראש המערכת יהיו במרחק 20 ס"מ מדופן הארון.

ז. בארון המשאבה  ובארון  ראש המערכת יש לפתוח פתח בדופן עבור מעברי צנרת.

 • יחידת קצה אלחוטית

המחשב יהיה מסוג אלחוטי סלולרי מאושר ע"י הרשות המקומית ובעלת יכולת לתקשר עם מחשב

 

אזורי ומרכז בקרה במשרדי המחלקה.

 

היחידה תהיה בעלת תוכנת הפעלה עצמאית, כאופציה לחוסר תקשורת עם מרכז הבקרה.

 

תשלוט באופן עצמאי על מגופים וקבלת מינימום 4 חיוויים. תתריע על כל חריגה מתכנית

 

ההשקיה, תסגור ברז ויעבור לברז הבא.

 

סוגי החריגות:   ספיקה מעל ומתחת למתוכנן

                        פתיחת מגופים ללא תכנית

                        אי פתיחה של מגופים עם תכנית

                         חיווי על חריגות שונות ע"י חיישנים (טנסיומטרים, מדי לחץ וכו').

 

תפעיל ותבקר השקיה, עפ"י חישובי כמויות.

תפעיל ברז ראשי עם השהיית זמן מילוי קווים, לפני הפעלת מגופי ההשקיה.

יכולת לעבוד במתח .D.C. עם צריכת מתח נמוכה.

תחובר לסוללה נטענת.

תחובר למקור אנרגיה   V.DC24, לעמוד תאורה, או תא סולארי. הכל בהתאם לנתוני  השטח ולדרישות הרשות מקומית.  (התא הסולארי או החיבור לעמוד תאורה יימדדו בנפרד).

תוגן במארז צמוד לארון המגופים, או על בסיס בטון. המארז נעול ממתכת עם ציפוי אפוקסי צבוע בתנור במידות הדרושות + אנטנת משטח פח על תורן.

התיאור ותכולת המחיר: אספקה והתקנת כל החומרים המפורטים לעיל ושאינם מפורטים לבצוע מושלם של העבודה. התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, על גבי בסיס בטון.  

שרוולים, כבלים, רישוי קשר, אינטגרציה, הדרכה, שירות ואחריות לשנתיים.

(המחיר אינו כולל: כבלים, או צינוריות פיקוד, לחיבור ברזים המרוחקים מעל 20 מ' מיחידת הקצה האלחוטית וכן, אינו כולל תא סולארי, או חיבור לעמוד תאורה).

10.5 מחשב השקיה "סקורפיו – מוטורולה" או שו"ע:

 • העבודה כוללת: אספקה והתקנת המחשב (אשר יגיע לשטח בתוך ארון מיגון).
 • ההתקנה כוללת:
  • אספקה והתקנת מחשב "סקורפיו מוטורולה" P.U, 8 יציאות, 2 כניסות, לוח מקשים רדיו אלחוט ואנטנה.
  • אספקה והתקנת ארון הגנה תוצרת "ענבר" דגם FG 1 או שו"ע.
  • חיבור המחשב למקור מתח תקני V220, עם ירידה ל – 24 במוצא מלוח החשמל.
  • חיבור המחשב לראש המערכת – ליח' סולונואידים – בכבל Y.Y רב גידי 1.5 מ"מ.
  • הפעלה, אינטגרציה, תכנות המערכת, ושירות לשנה.

 

התיאור ותכולת המחיר: אספקה והתקנת כל החומרים המפורטים לעיל ושאינם מפורטים לבצוע מושלם של העבודה. התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, הדרכה, שירות ואחריות לשנתיים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרק 11 – עבודות גינון ונטיעות

11.1   כללי

פרק זה מתייחס לשיטות השתילה  הנהוגות בגננות נוי.  כל עבודות השתילה יהיו

לפי התוכניות ושאר מסמכי החוזה, ובהתאם לדרישות שיפורטו בהם.

הקבלן אחראי לזיהוי ודאי של הצמחים  וטיבם לפני השתילה. על הקבלן לספק את הצמחים עם תגי זיהוי מהמשתלה, אם יידרש לכך ע"י המפקח.

נוהל הזמנת ואבטחת השתילים למכרז/חוזה זה

 1. תוך 21 ימים ממועד תחילת עבודות הגינון יגיש הקבלן למפקח לאישור את רשימת הצמחים הדרושה, כשהיא מצולמת מתוך מסמכי המכרז/חוזה, לרבות ציון הגדלים, הכמויות והערות אחרות, ציון המשתלה/ות שיספקו את השתילים, תוך הבטחה למועד האספקה הנדרש.

2.לביסוס טיעוניו של הקבלן – אם יהיו טיעונים כאלה- " שצמח/ים מסוימים אינם ניתנים  להשגה" יגיש הקבלן  לממונה צילומי תכתובת שביצע עם המשתלות המגדלות/יצרניות. צמח/ים שאינם מצויים כלל במשתלות יציין הקבלן את המשתלה שבה יוזמן ריבוי וגידול הצמחים והתאריך המוקדם שבו יהא ניתן לספק את הצמחים וגודלם במועד זה.

3.מועדי אספקת הצמחים יותאמו ללוח הזמנים לעבודות המתוכננות בחוזה זה כפי שיאושר בידי  המפקח.

4.כל מקרה חובת הקבלן הינה לספק צמחים בעלי מערכת השורשים תקינה  ובלתי- מפותלת במיכל.

5.לפני הזמנת הצמחים על הקבלן לחשב את הכמויות הנדרשות  על-פי גדלי השטחים בפועל 

 ולהתאים את הכמויות בהתאם לכך.

 11.2    דרישות מוקדמות

11.2.1 מצע השתילה

ההכנה בבור בפרק כל עבודות השתילה  יבוצעו רק בגמר עבודות הכנת השטח כמפורט 

11.2.2   מדידות וסימון

עם גמר עבודות הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות, יסמן הקבלן את המקום המיועד  לפי התוכניות. לפני חפירת בור לנטיעת עץ יסומן המקום המדויק לנטיעה בשתי נקודות לכל בור. כל שינוי במיקום מסיבה כלשהי יחייב אישור המפקח. כמו כן יסמן הקבלן בשטח את רשת ההשקיה.

11.2.3 תנאי הנטיעה

הנטיעה חייבת להתבצע במזג אוויר מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה, כך שהמבנה הפיזי שלה לא יפגע במהלך העבודה. אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות. אין לשתול צמחים רגישים לקור בתקופת הקרה או בסמוך לה. מועד השתילה ותנאי מזג האוויר יתועדו ביומן העבודה.

 

11.2.4 נטיעה או העתקה של עצים גדולים

               הגדרה: עץ גדול הינו עץ שקוטר הגזע שלו, בגובה 20 ס"מ מעל פני האדמה, הינו לכל הפחות 5 ס"מ ואשר גובהו מעל פני האדמה הינו לכל הפחות 1.80 מ' מדוד מפני הפיתוח הסופיים עד להתפצלות הראשונה של הבדים.

                עצים גדולים יהיו מאחד מהמקורות הבאים:

                 1 . עץ גדול שגדל במשתלה למטרות שתילה בגן ומועבר ממנה עם גוש אדמה או חשוף שורש (ללא גוש אדמה).

 1. עץ גדול קיים בשטח או בנוף ומועבר למקום חדש עם גוש אדמה או חשוף שורש.

11.2.5 העתקה, הובלה ושתילה

       בכל שלבי ההעתקה יש להימנע מפגיעה בעץ, בגזע, או בשורשים. העבודות יעשו בזהירות מרבית ובאופן שלא יגרם כל נזק לעץ ו/או לסביבה.

יש להקפיד שלא לפגוע בקליפת העץ בזמן העמסה והפריקה ע"י שפשוף או קילוף ממתכת או מכבלים. מקום המגע עם העץ יוגן ע"י ריפוד מתאים ועדין. לא יינטע עץ שגזעו נקלף ונפגע במידה העלולה לסכן את סיכויי קליטתו.

 בטרם הוצאת העץ ממקום גידולו הטבעי יוכנו בשטח השתילה בורות לקליטת השתילים ע"פ התוכניות ו/או לפי הוראות המפקח. גודל הבורות יהיו כמפורט בסעיף להלן. בטרם השתילה יושקו הבורות לרוויה.

 בשתילה יש להקפיד, שצוואר השורש יהיה בעומק זהה לגובה שהיה במקומו הקודם. התמיכה תבוצע כמפורט להלן לאחר השתילה תחפר גומת השקיה סביב העץ ותינתן השקיה גדושה להנחת הקרקע.

 בעת ההוצאה של עצים עם גוש אדמה יש להקפיד שהגוש לא יתפורר במהלך העקירה, ההובלה והשתילה, במקרה של קשירת הגוש ברשת (או ביוטה וכיו"ב) אין להשתמש בחוט ניילון (או כל חומר סינתטי אחר) לצורך קשירת הגוש. יש להקפיד על שימוש ברשת שאינה מגולוונת כדי שתתפרק בקרקע לאחר השתילה.

יש להכין בור בגודל המתאים לגוש ולבית השורשים. שאר כללי השתילה כמו בשתילה עם גוש אדמה או שתילת חשופי שורש יהיו כמפורט להלן.

יש לחבר 3 סמוכות לכל עץ.

אחריות הקבלן, טיפול ואחזקה

הקבלן אחראי לטיפול בעץ ולקליטתו למשך 9 חודשים מיום מסירת העבודה המושלמת לעירייה.

הטיפול כולל: השקיה, ריסוס להדברת מזיקים, שמירה על ניקיון השטח מסביב לעץ וכעל הפעולות הדרושות לשם אחזקה תקינה של עץ לרבות אחזקת מתקני הייצוב והכבילה.

עץ שלא נקלט ו/או לא התפתח באופן תקין במשך 9 החודשים הנ"ל, יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו בעץ אחר מאותו סוג ומאותו גודל. הקבלן יחויב בתקופת טיפול ואחזקה זהה, לכל עץ שהוחלף על ידו.

 

 

מחיר ותשלום

המחיר כולל את כל העבודות המפורטות מעלה, לרבות  כלים: טרקטורים, משאיות מנוף וכל כלי הובלה או כל ציוד אחר. חומרים: יוטה, קומפוסט, כפיסי עץ, חומרי הדברה, משחות גיזום וכו'. ציוד השקיה: התחברות למקור המים, מונה מים, אלמנט קציבה, צנרת מוליכה וצנרת טפטוף.

כבילת העץ תימדד בנפרד.

המחיר כולל טיפול ואחזקת העצים בתקופת האחריות של 9 חודשים.

עלות חיבור המים תחול על הקבלן.

עלות צריכת המים, עד מסירת העבודה לידי הרשות מקומית, ובתקופת האחריות שאחריה, תחול על הקבלן.

11.3  שתילים

11.3.1 אספקת שתילים

הקבלן יספק שתילים העומדים בכל הקריטריונים של איכות, טיב וגודל כפי שהוגדרו במפרטים. בנוסף, השתילים יתאימו לקריטריונים הבאים: זיהוי מדויק, ללא עשביה חד/רב שנתית, מעוצבים (כאשר נדרש עיצוב) ונקיים מפגעים (מחלות, מזיקים, נמטודות, או אחרים). גודל המיכל ע"פ הנדרש בתוכניות ובשאר מסמכי החוזה.

עד למועד השתילה יאוחסנו השתילים במשתלה בתנאים נאותים כך שלא תפגע איכותם וטיבם, במידת הצורך: הצמחים יושקו לפי הנדרש באזור ובעונה.

11.3.2  סימון מקום השתילים

סימון מקום השתילים, הבצלים והפקעות, או הזרעים יעשה לפי התוכניות לפני תחילת ביצוע השתילה כמתואר לעיל.

הקבלן יודיע למפקח באופן מידי על כל מקרה בו מסומנת שתילה ע"פ תוכניות שתילה מתחת או מעל קווי תשתית נראים לעין ויימנע משתילה עד לאישור המפקח. כמו  כן  יודיע הקבלן  למפקח בכל מקרה בו לא ניתן או לא רצוי, לדעתו, לבצע השתילה עקב תנאי שטח בלתי מתאימים או עקב אי התאמת התוכניות לתנאי השטח.

   לכל שתיל הנשתל בגוש, או שתיל חשוף, פרט לשתילים הנשתלים בדקר – ייחפר בור, בגודל

    שיכיל את כל מערכת השורשים של השתיל, ברווחה, ללא קיפול ודחיסה.

כאשר הנטיעה היא בבורות בודדים בשטחים שלא עובד כל השטח, יוכן כל בור בנפרד (למעט  

הדברת עשבים) נפח הבור, במקרה של בורות בודדים, יהיה גדול ב- 30% יותר מנפח בית

השורשים.

                 שתילה בגוש אדמה או במצע (מתוך כלי, ולמעט עצים גדולים כמפורט להלן)

הוצאת השתילים מהמכלים תעשה מבלי לפורר את הגוש. שורשים בודדים החורגים מן הגוש

ייגזמו במזמרה  חדה. לאחר מכן תיבדק תקינות מערכת השורשים ובמידת הצורך הם ייושרו

בזהירות. השתיל יונח בבור תוך הוספת קרקע בצדדים והידוק קל. לאחר מכן תינתן השקיה

לרוויה באופן  שצוואר השורש יהיה מעל פני הקרקע.

11.3.3 מגבילי שורשים.

במסגרת סעיף זה יספק הקבלן ויתקין מגביל שורשים מסוג ראסיבלוק, של חברת "גלרון" (טל:

04-9841572), או שווה ערך, מגביל עגול בגובה מטר כולל הטמנה בבור השתילה כחיץ היקפי סביב העץ הכול בהתאם להוראות היצרן.

11.4 עבודות תחזוקה עד למסירה סופית של העבודה המושלמת לרשות המקומית

כל עבודות האחזקה יבוצעו עפ"י המפרט הכללי לאחזקת גנים הוא פרק 41.5   במפרט הכללי לעבודות בניה  במהדורתו האחרונה.

עבודות תחזוקת הגינון כוללות עבודות שוטפות מתמשכות ועבודות חד פעמיות, כגון שתילה וזריעת מילואים, והן מתבצעות במסגרת האחריות המלאה של הקבלן.

תחום העבודה יהיה מקצה המסעה (אספלט) עד לקצה תחום ההכרזה, הגדר, או הגינון עד למקום שייקבע ע"י המפקח, בכתב או ע"ג תוכנית עדות (AS  MADE).

התשלום עבור תחזוקה לפי סעיף זה כלול במחירי היחידה לשתילה  ומערכת השקיה כולל תשלום עבור צריכת מים להשקיה.

האמור בסעיף זה אינו חל על תקופת התחזוקה בתשלום שאחרי מסירת העבודה הכוללת לעירייה ושעבורה ישולם לפי תשלום חודשי, בסעיפים נפרדים בכתב הכמויות. 

11.5 העתקת עצי דקל תמר בוגרים.

א.   הוצאת העץ

   שימוש במנוף יבוצע בכל מקום בו קימת דרך גישה נוחה למשאית. הקבלן ייקח בחשבון כי 

   במקומות בהם לא ניתן יהיה להשתמש במנוף המשאית יהיה עליו לפרוק את העצים במקום  

   מקורב לבור השתילה ולשאתם בעזרת שופל או כל כלי אחר שיתאים לכך ויאושר ע"י המפקח.

   גובה גזע הדקלים יהיה עד 12 מטר.

   על הקבלן לחפור בהיקף העץ ובמרחק של 1 מטר מהגזע לפחות.  עומק החפירה יהיה כ- 1.5 מטר.   

   על הקבלן לדאוג לכך שהפגיעה בשורשי העץ תהיה מינימלית.

   חשוב שהעצים יהיו מושקים בתקופה שלפני תהליך ההעתקה.

   במידה והעצים גבוהים ( 7 מטר ומעלה)  על הקבלן להשכיב את העצים בעזרת מנוף אשר יתמוך   

   נפילתם.

   השכבת העץ תבוצע באופן איטי עי כף המחפר ובתמיכת מנוף המשאית.

   לאחר השכבת העץ על הקרקע על הקבלן לדלל ולקצר את ענפיו לכדי  1.80 מטר ולקושרם

   בשני מוקדים לתקופה של כ- 3 חודשים( מהלך קליטת העץ), אחרי הנטיעה.

   על הקבלן לרסס את צוואר הלולב בבנלט לפני שתילתו המחודשת.

   העברת העץ תבוצע בשכיבה ע"י משאית מנוף . יש לתמוך העץ ע"י קשירה בשני מקומות

   1/3  עליון ו – 1/3 תחתון הקרוב לגוש השורשים.

   הנפת העץ תבוצע באופן איטי וזהיר.

   יש להימנע מפגיעה בגזע העץ ככל האפשר.

   נטיעת העץ תבוצע מיד לאחר הוצאתו מהקרקע.

4.702.2                 

4.702.3                ב.  שלבי הנטיעה

 • סימון מיקום העץ ע"י מודד מוסמך.
 • הכנת מערכת השקיה בטפטוף – קבועה / זמנית.
 • חפירת בור נטיעה 180X 180 X 180 ס"מ וסילוק חומר פסול.
 • פיזור דשן מולטיקוט או ש"ע לתקופת התפרקות של 6 חודשים. בכמות של 400 גרם לעץ. הדשן יפוזר בדפנות הבור.
 • מילוי בור השתילה במים ב – 1/3 מנפחו.
 • הנחת העץ בניצב לקרקע כך שצוואר השורש יכוסה ב 7 ס"מ אדמה, הנפת העץ תבוצע בעזרת רצועות רחבות ובאופן איטי וזהיר. אין לפגוע בגזע העץ.
 • מילוי חוזר של הבור בחומר מאושר לשימוש נופי . החומר יהיה חולי בעל כ-10% חרסית.
 • יישור חוזר של העץ לאחר כשבוע במידה וסטה מהאנך.
 • באזורים חרסיתיים ימולא חלל הבור במילוי חולי בלבד.
 • יישור חוזר של העץ לאחר כשבועיים בגמר השקיות הנחתה.
 • כמויות המים הנדרשות 70 ליטר לפחות ליום לעץ . 140 ליטר X 3 השקיות בשבוע.
  (הנחיה זו הינה המלצה בלבד. על הקבלן חלה החובה להשקיה בכמות הנדרשת תוך  

              התאמת כמות מי ההשקיה לתנאי מזג האוויר ועונות השנה).
              ההשקיה תהיה בטפטוף בלבד.

 • לקבלן אחריות קליטה מלאה לכל העצים לתקופה של 24 חודשים מיום המסירה.

 

המחיר החוזי כולל בתוכו את כל הציוד הנדרש, עבודה מושלמת על פי המפרט, אחריות קליטה והחלפה במידת הצורך  אמצעי האבטחה הנדרשים וכל הוצאות הישירות והעקיפות לביצוע מושלם של העבודה.

 

      11.6   אדמת גן :

 

            אדמת הגן שיספק הקבלן תהיה ממקור מאושר מראש ובכתב ע"י המפקח.

             האדמה תפוזר בשכבה בת 30 ס"מ לפחות אך ורק בשטחים שיאושרו לכך ע"י המפקח !

 

            א.              כל הספקה לאתר ופיזור אדמת -גן טעונה אישור מוקדם ובכתב המפקח.

            ב.         האישור למקור אספקת אדמת-גן ופיזורה יינתן על סמך תוצאות  בדיקות  קרקע   לאדמת גן, לפני הבאתה לאתר העבודה. 

            ג.                כמו כן תבוצענה בדיקת ממדגמים שיילקחו באתר מערמות שהובאו.   

                        בדגימות המובאות למעבדה יצוין מיקום נטילת המדגם במדויק.

            ד.         מספר הדגימות הנדרש הינו 3 לכל מנה מתוכננת של 400 מ"ק אדמת-גן                 

                        2  בדיקות במקור הקרקע לבדיקה אחת מערמות באתר) אך לא פחות מ-3 דגימות.   

            ה.       הבדיקות יבוצעו במעבדת שרות שדה של משרד החקלאות או במעבדה  מורשית                                     אחרת.  

ו.          תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו למפקח, כשכל הכיתוב בתעודות ברור וקריא לחלוטין.

ז.          פסילת מקור/ מקורות לאדמת הגן ו/או פסילת ערמות באתר -אם תהיה                                          לא תזכה את הקבלן בכל פיצוי שהוא.

ח.         בבדיקות ייבדקו המרכיבים הבאים: NPK, מליחות הקרקע, אנליזה מכאנית (התפלגות חרסית, סילט, חול) חומרי הזנה בקרקע (ניטרט ופוספט ביחידות PPM), אחוז הגיר בקרקע וכן כל מרכיב אחר אשר  יידרש ע"י המפקח.

              ט.            אדמת גן שתהודק תוך כדי עבודה עקב פעולות כלים יש לעדור עידור עמוק. 

י.          המדידה לפי מ"ק של האדמה, לפי עובי השכבה שנדרש מוכפל בשטח שכוסה בשכבה זו.

 

 

 

 

 

 

 

כתב כמויות

כללי 

 • את רשימת הכמויות והמחירים יש לקרא יחד עם תיאור העבודה ומפרט טכני מיוחד רואים את התיאורים המלאים על כל פרטיהם, כפי שהם מובאים במפרט מסמכי החוזה, משלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים ברשימת הכמויות מחירים. הדגשת פרט מסוים הכלול בתיאורים תמציתיים אלה, בסעיף כלשהו, ברשימת-הכמויות, אין בכוחו לגרוע במאומה מתוקפו של אותו  פרט לגבי יתר הסעיפים בהם הדגשה זו או  אחרת חסרה.
 • מחירי היחידה של המציע יכללו את כל הדרוש לביצוע מושלם של העבודות בהתאם לתנאי מכרז/חוזה זה.

תיאור העבודה בכתב הכמויות הוא תמציתי ואין זה מן הכרך שכל העבודה על כל פרטיה מתוארת במלל בכתב הכמויות. ביצוע העבודה בהתאם לסעיפי כתב הכמויות מפורט במלואו בתוכניות, בתוכניות הסטנדרטיות, במפרט המיוחד, במפרט הכללי ובכתב הכמויות – בכל המסמכים יחד.

מודגש במיוחד, שביצוע העבודה יהיה לפי כל המסמכים לעיל גם אם העבודה מקבלת ביטוי אך ורק במסמך אחד בלבד בתכניות בלבד, בכתב הכמויות בלבד, במפרטים הכלליים בלבד או במפרט הטכני המיוחד. כמו כן, מודגש שתכולת המחירים (מחירי היחידה בכתב הכמויות) כוללת את כל המפורט בכל המסמכים לעיל יחד גם אם דרישה מסוימת מציינת במסמך אחד בלבד.

 • בעל ההצעה ימלא את כל הפרטים בדפים המצורפים למכרז ויצרף את כל הנתונים שנתבקש להגיש עם ההצעה. אי מילוי ההוראות עלול לגרום לפסילת ההצעה. אין להוסיף כל הערה או תיקון בכתב כמויות.

 

 • על בעל ההצעה למלא בדיוק את המחירים והסכומים ליד כל סעיף.

 

 • כל סעיף שעל-ידו לא מופיע מחיר, יתפרש ככלול במחירים של סעיפים אחרים.

 

 • בעל ההצעה יחתום את שמו על כל דף של רשימת הכמויות, ועל גליון הסיכום.

 

 • סעיפים שלפי דעת מגיש ההצעה כוונתם אינה ברורה די צרכה, יש לברר עם המהנדס לפחות 5 ימים לפני מועד כתיבת המכרז. תשובות לקבלנים ינתנו בכתב בלבד. לפני הגשת  ההצעה. לאחר הגשת ההצעה וחתימת החוזה תחייב דעתו  של  המהנדס.

 

 • רואים את הקבלן כאילו התחשב, עם הצגת המחירים, בכל התנאים המפורטים בחוזה זה על כמסמכיו. המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות מלוי התנאים הנזכרים באותם מסמכים, על כל פרטיהם, אי- הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו לא שמש כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

 

אם לא צוין במפורש ברשימת הכמויות, יראו את המחיר המוצע בעד סעיף  כלשהו, לפי רשימת הכמויות ומחיר החוזה כולו, ככוללים את הערך:

 • כל החומרים הדרושים כולל הפחת, ובכלל זה מוצרים מוכנים, חומרי עזר וכיו"ב, בין אם נכללו  במסמכי המכרז/חוזה או לא.
 • כל העבודה הדרושה לרבות ניהול העבודה בפיקוח מקצועי, לשם ביצוע מושלם של כל סעיף בהתאם לתנאי החוזה ובכלל זה עבודות לוואי ועזר הנזכרות בפרט ו/או המשתמעות ממנו.
 • השימוש בכלי-עבודה, מכשירים, מכונות, כלי-רכב, פיגומים, מבנים ארעיים וכל ציוד אחר, לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם במקום העבודה ופירוקם בגמר העבודה, הוצאות לתיקונים, דלק, שמנים, סיכה ושכר נהגים, מכונאים וכו'.
 • הובלת חומרים וציוד למקום העבודה, לרבות החזרת הציוד, ובכלל העמסתם ופריקתם וכן הסעת העובדים למקום העבודה וממנו.
 • אחסנת החומרים והציוד ושכר המחסנאים והרשמים.
 • כל עבודות בעלות אופי ארעי באתר הבנייה, כגון: מבני-עזר, ניקוז זמני, הקמת פגומים, עבודות אחזקה וניקוי בתקופת הביצוע, מדידות, סימון, אחזקתם במצב תקין ומתוקן, צנרת וחיבורי מים, ביוב ודלוחין זמניים, צינורות זמניים למיכלי מים, גידור זמני ואמצעי בטיחות אחרים, הגנה וכיסוי חלקי מבנים, סילוק מי גשם והגנה משיטפונות, סילוק עודפי חומרים ופסולת מאתרי הבנייה.
 • שכר שומרים והוצאות שמירה אחרות.
 • תשלומים בעד מים וחשמל לבנייה.
 • אספקת דגמים לבדיקות ואישורים.
 • הוצאות תיקונים בתקופת הבדק.
 • תיאום עם כל הגורמים הפעילים בשטח.
 • דמי ביטוח למיניהם, ערבויות, מיסים מממשלתיים ומיסים מוניציפלים החלים על הקבלן, מיסים לקרנות והטבות סוציאליות, הקצבות לנזיקין ופיצויים של נזיקין לסוגיהם, כמפורט בתנאי החוזה, מס קנייה, מכס, בלו, וכל ההיטלים האחרים המתחייבים לפי החוק.
 • כל יתר ההוצאות באתר הבנייה שתנאי החוזה מחייבים אותו ו/או הקשורות איתם ו/או הנובעות מהן-הישירות והעקיפות, המוקדמות והמקריות.
 • הוצאות כלליות של הקבלן.
 • הוצאות מימון ורווח.

 

 • כל פרט המסומן בתוכניות ואינו כלול ברשימת- הכמויות יראה ככלול במחירים שיוצעו ע"י הקבלן, כמו-כן, כל סעיף הכלול בתיאור הטכני וברשימת-הכמויות ואינו מסומן בתוכניות,  יראה ככלול במחירים שיוצעו על-ידי הקבלן.

 

 • הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות הינן אלא אומדן בלבד של כמויות העבודה, ואין לראותן ככמויות סופיות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה.

 

 • הכמויות שבוצעו למעשה תקבענה על-סמך מדידות. הקבלן חייב להודיע ולאפשר מדידת הכמויות באתר טרם שכיסה חלק מסוים מהעבודה. לא עשה כך, עליו יהיה להסיר את הכיסוי ולנקוט באמצעים הדרושים  כדי לאפשר מדידה תקינה של כל הפריטים הרשומים  בכתב-הכמויות.

המדידות תרשמנה בדפי מדידות ותחתמנה על-ידי בא כוח המזמין והקבלן. על הקבלן לספק על-חשבונו את כוח-האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות.

 • אם תוך בדיקת ההצעות על-ידי המהנדס תתגלנה טעויות בכפל או בסיכום, יראה המהנדס את מחירי היחידה כנכונים ויתקן את הסכומים בהתאם.

 

 • המזמין רשאי לשנות את הכמות המופיעה בכל סעיף בכתב הכמויות וכן לבטל סעיפים קיימים וזאת מבלי שלקבלן תהיה דרישה לשינוי במחיר.

 

 

 

 

 

צינור מים