מכרז משותף מס' מ/8/2021 לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בשדה התעופה המתפנה (פארק הטרמינל) באילת

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ ותאגיד עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ מזמינים בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ב"פארק הטרמינל" [שדה התעופה המתפנה] בעיר אילת.

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

ועין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ

 

מכרז פומבי משותף מס' מ/8/2021

 

לביצוע עבודות פיתוח תשתיות: עב' עפר, כבישים, סלילה ותשתיות מים וביוב בשדה התעופה המתפנה (פארק הטרמינל) באילת

 

 1. החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן – החברה) ותאגיד עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ (להלן – התאגיד) מזמינים בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ב"פארק הטרמינל" [שדה התעופה המתפנה] בעיר אילת.

 

 1. את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה, פארק התעשיה "אילתם", מבנה אמת"ל 2, אילת, בשעות 09:00 – 15:00, תמורת סך של 2,500 ₪ (אשר לא יוחזרו) וזאת החל מתאריך 22/11/2021. ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה (וללא זכות לצלמה), במשרדי החברה ו/או התאגיד ו/או באתרי האינטרנט של החברה ו/או התאגיד בכתובת eec.co.il או http://www.ein-netafim.co.il.

 

 1. מפגש מציעים יתקיים ביום 2/12/2021 בשעה 12:00. מפגש המציעים אינו חובה ויתקיים באמצעות היוועדות חזותית. הודעה וקישור לחיבור יפורסמו באתרי האינטרנט של החברה והתאגיד יום לפני מפגש המציעים ועל המשתתפים במכרז לעקוב אחר פרסומי החברה והתאגיד.

 

 1. המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 22/12/2021 בשעה 15:00 בדיוק. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי החברה.

 

 1. ערבויות הגשה: על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנות של בנק ישראלי, לטובת החברה והתאגיד, על סך 1,100,000 ₪ (מיליון ומאה אלף ₪) ובנוסח נספחי הערבות המצורפים למסמכי המכרז.

 

 1. סיווג קבלני: על המציע להיות רשום בפנקס הקבלנים בענף ראשי 200 (כבישים, תשתית ופיתוח) בסיווג ג-5 וכן (בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו) בענף 260 בסיווג ב-4 ולעמוד ביתר תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

 

 1. אין החברות מתחייבות לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא.

 

 1. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

 

 1. טלפון לבירורים: 08-6315353 (שלוחה 4).

 

 

אבי כהן, מנכ"ל                                                              חן סלטי, מנכ"לית                                                              

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ                        עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ                         

 

 

 

 

 

 

 

חוברת מס' 1

 

מכרז משותף מ/8/2021

 

 

 

לביצוע עבודות פיתוח תשתיות: עב' עפר,

כבישים, סלילה ותשתיות מים וביוב בשדה

התעופה המתפנה (פארק הטרמינל) באילת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נובמבר 2021

1.              כללי

1.1.        עיריית אילת (להלן: "העירייה"), באמצעות החברה הכלכלית (חכ"א) אילת בע"מ (להלן: ״החברה״) ותאגיד המים והביוב עין נטפים בע״מ (להלן: ׳׳התאגיד"), מזמינים בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות (עבודות עפר, סלילה וכבישים) ושדרוג תשתיות מים וביוב במסגרת פרויקט שדה התעופה המתפנה (פארק הטרמינל) באילת, המבוצע על ידי החברה (להלן: ״המכרז״ ו"העבודות" בהתאמה), והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.

החברה והתאגיד ייקראו להלן, יחד ולחוד: "המזמין".

1.2.        מכלול העבודות, אשר יבוצעו על ידי המציע הזוכה בהתאם להוראות ההסכם, מתחלקות, לשתי קבוצות: עבודות פיתוח הכוללות עבודות עפר והנחת תשתיות כבישים וסלילה, בהתאם להגדרתן בהסכם (להלן: ״עבודות הפיתוח") ועבודות מים וביוב, בהתאם להגדרתן בהסכם (להלן: ״עבודות המים והביוב״).

1.3.        המזמין יהא רשאי להורות למציע הזוכה לבצע את העבודות קטעים-קטעים/שלבים-שלבים, ובמקרה זה יוציא המזמין למציע הזוכה צו התחלת עבודה ספציפי שיכלול את תכולת העבודה הספציפית, ומשך הזמן לביצועה. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המזמין להורות למציע הזוכה לבצע את כל העבודות ו/או לבצע חלק מן העבודות במקביל, ובכל מקרה המציע הזוכה לא יהא זכאי לכל תוספת למחירי היחידה הקבועים בכתב הכמויות ו/או לתוספת זמן לתקופת הביצוע. נוסף על האמור, מובהר כי המזמין יהא רשאי להורות למציע הזוכה לבצע רק חלק מן העבודות, וזאת בין היתר, משיקולי תקציב, והמציע הזוכה לא יהא זכאי לכל תוספת ו/או שינוי של מחירי היחידה ו/או שכר החוזה.

1.4.        מובהר כי ביצוע עבודות המים והביוב מותנית בקבלת אישור הממונה על תאגידי המים והביוב ברשות המים לביצוע עבודות המים והביוב, ובכל מקרה יחולו ההוראות הבאות:

1.4.1.           המציע שיזכה יידרש להמציא ערבויות ביצוע ובדק נפרדות – האחת לטובת התאגיד, והשנייה לטובת החברה.

1.4.2.           בסיום ביצוע עבודות המים והביוב ועבודות הפיתוח ייערך סיור מסירה משותף בו ישתתפו נציגי החברה ונציגי התאגיד. במידה ומכלול העבודות יהא לשביעות רצון שני יחידי המזמין – תינתן על ידי כל אחד מהם במועד זה תעודת השלמה ותחל תקופת הבדק. הליך דומה ייערך בתום תקופת הבדק לגבי תעודות ההגמר. למען הסר מובהר כי תעודות ההשלמה והגמר יינתנו בד בבד על ידי שני יחידי המזמין, ולא תתאפשר מתן תעודת גמר לחלק מן העבודות בלבד.

1.4.3.           המציע הזוכה ימציא אישורי ביטוח נפרדים (נספח 1 (ב') לטובת התאגיד ונספח 1 (א') לטובת החברה.

1.4.4.           התאגיד יישא בתשלום עבור עבודות המים והביוב.

1.4.5.           החברה תישא בתשלום עבור עבודות הפיתוח.

1.4.6.           הקבלן יידרש להגיש לכל אחד מיחידי המזמין חשבון נפרד, וכל אחד מיחידי המזמין יאשר את החשבון באופן עצמאי ובלתי תלוי, וישלם את החשבון בגין עבודותיו בלבד.

1.5.        ככל שלא נכתב במפורש אחרת במסגרת ההסכם, התחייבויות החברה והתאגיד כלפי המציע הזוכה, לרבות התחייבויות החברה והתאגיד לתשלום התמורה על פי ההסכם ולרבות כל התחייבות אחרת של החברה ו/או של התאגיד כלפי המציע הזוכה, בין אם התחייבות כספית ובין אם כל התחייבות אחרת, אשר קבועה בהסכם ו/או נובעת מן ההסכם ו/או מביצועו, מחייבת את החברה לחוד ואת התאגיד לחוד, אין מדובר בחיובים שלובים.

1.6.        לחברה ולתאגיד שיקול דעת בלעדי, להורות למציע הזוכה לבצע רק חלק משלבי הביצוע, לדחות את הביצוע של שלבי ביצוע מסוימים או להחליט שלא לבצע כלל שלבי ביצוע מסוימים. למציע הזוכה לא תהיה כל דרישה ו/או טענה כלפי החברה ו/או כלפי התאגיד ו/או כלפי מי מטעמם במקרה שבו החברה ו/או התאגיד יחליטו לדחות את הביצוע של שלב ביצוע מסוים ו/או במקרה בו יחליטו שלא לבצע כלל שלב ביצוע מסוים.

1.7.        לאחר קבלת צו התחלת עבודה, על המציע הזוכה יהיה מוטל לקבל מהרשויות את כל ההיתרים והאישורים הנדרשים בהתאם לכל דין ו/או הסכם לשם תחילת ביצוע העבודות.

1.8.        יודגש כי מדובר במכלול עבודות מורכב, שמחייב עבודה בסביבה עירונית מתפקדת וכולל ביצוע בשלבים, שעבודה אחת נסמכת ותלויה בהשלמתה של עבודה אחרת ו/או בעבודות שאמורות להיות מבוצעות ע"י ובאחריות גורמים אחרים.

1.9.        תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא למן המועד שייקבע בצו התחלת עבודה, ולתקופה של עשרים וארבעה (24) חודשים, בהתאם לאבני הדרך השילדיות לביצוע העבודות המפורטות בנספח ו' לחוברת המכרז.

1.10.     קבלן משנה לביצוע עבודות מים וביוב – המציע יהא רשאי להציג לצורך עמידה בתנאי הסף ‎2.2 ו-‎2.4 להלן קבלן משנה מטעמו (אחד בלבד, שיעמוד בכל תנאי הסף האמורים).

המציע הזוכה יחויב לבצע את עבודות המים והביוב אך ורק באמצעות קבלן המשנה שיאושר במסגרת הצעתו, ולא ניתן יהא להחליף את זהות קבלן המשנה לאחר המועד להגשת הצעות, אלא במקרים חריגים בלבד ובאישור מראש ובכתב של התאגיד בלבד. אין בביצוע עבודות המים והביוב באמצעות קבלן המשנה כדי לגרוע מאחריות כלשהי של המציע הזוכה.

1.11.     יצוין כי בגוף המכרז קיימת התייחסות לתוספת מע"מ בגין החיובים ו/או התשלומים, זאת על אף שעבור עוסק מורשה הרשום בעיר אילת שעור המע"מ עומד כיום על 0%. באחריות המציע הזוכה לדאוג לקבלת הפטור האמור. מובהר כי כל עוד על פי הדין יהא עוסק מורשה הרשום באילת פטור ממע"מ ו/או שיעור המע"מ עבורו יעמוד על 0%, לא יוסיפו הצדדים לתשלומים המגיעים מהם לזוכה במכרז כל תשלום בגין מע"מ, והיה והמציע הזוכה לא ידאג לקבלת הפטור האמור, או לא יעמוד בתנאי הפטור מכל סיבה אחרת שאינה קשורה בצדדים, כי אז תשלומי המע"מ יהיו על חשבונו בלבד. אם ועד כמה שהדין בעניין המע"מ באילת ישתנה, כך שיוטל תשלום מע"מ על עוסק מורשה הרשום באילת, ישפו הצדדים את המציע הזוכה בתשלומי המע"מ שיתחייבו על פי השינוי האמור, אם יישא בהם כתוצאה מן השינוי, זאת בתנאי שעל פי הדין, לאחר שינויו כאמור, יהיו הצדדים זכאים לקזז את סכומי המע"מ שישלמו.

2.              תנאי סף

רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים המצטברים שלהלן, ואלה התנאים:

2.1.        המציע הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סווג קבלנים רשומים), התשמ״ח – 1988 בענף 200 בסיווג כספי ג-5.

2.2.        המציע, או קבלן המשנה המוצע מטעמו לביצוע עבודות המים והביוב, הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סווג קבלנים רשומים), התשמ״ח – 1988 בענף 260 בסיווג כספי ב-4, לפחות.

2.3.        המציע הינו בעל ניסיון מוכח, בעצמו ולא באמצעות צד שלישי, בביצוע של לפחות שלוש (3) עבודות פיתוח אשר ביצוען הסתיים מ-01.01.2018 ואילך, ואשר היקף כל אחת מהן לא יפחת מ-35 מיליון ₪ (שלושים וחמישה מיליון ₪)(נומינאלי, לא כולל מע״מ), לא כולל עבודות מים וביוב.

2.4.        המציע, או קבלן המשנה המוצע מטעמו לביצוע עבודות המים והביוב, עונים על כל התנאים הבאים (מצטברים):

2.4.1.           המציע, או קבלן המשנה המוצע מטעמו לביצוע עבודות המים והביוב, סיים לבצע במהלך עשר (10) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז עבודה אחת (1), לפחות, של הנחת קווי פוליאתילן מצולב בקוטר של 500 מ"מ לפחות באורך של 1,000 מטר, לפחות (בכל עבודה).

2.4.2.           המציע, או קבלן המשנה המוצע מטעמו לביצוע עבודות המים והביוב, סיים לבצע במהלך עשר (10) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז עבודה אחת (1), לפחות, של הנחת קווי פוליאתילן בקוטר של 500 מ"מ לפחות באורך של 1,000 מטרף לפחות (בכל עבודה).

2.4.3.           המציע, או קבלן משנה המוצע מטעמו לביצוע עבודות המים והביוב, סיים לבצע במהלך עשר (10) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, עבודות הנחת צנרת מים ו/או ביוב בנוכחות מי תהום, כולל שאיבה וטיפול במי התהום לצורך ייבוש הקרקע והנחת הצנרת.

2.4.4.           המציע, או קבלן המשנה המוצע מטעמו לביצוע עבודות המים והביוב, סיים לבצע במהלך עשר (10) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, עבודה אחת (1), לפחות, של הנחת קווי ביוב גרביטציוניים בקוטר מינימלי של 200 מ"מ ובאורך של 1,000 מטר, לפחות (בכל עבודה).

2.5.        למציע מחזור שנתי בהיקף שלא יפחת מ-85 מיליון ₪ (שמונים וחמישה מיליון ₪), לא כולל מע"מ, בכל שנה, וזאת בכל אחת משלוש השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו – 2018, 2019 ו-2020.

2.6.        המציע צירף להצעתו ערבות מכרז בנוסח נספח ד'1 למסמכי המכרז.

2.7.        המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי הוא מנהל ספרי חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.

להסרת ספק מובהר כי על המציע עצמו לעמוד לבדו, ולא בשיתוף עם אחרים, בכל תנאי הסף, ובכל שאר תנאי המכרז, ולא יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף או אדם אחר, לרבות חברות שלובות, חברות בנות, חברות אם, קבלני משנה, אורגנים של המציע, שותפויות וכיוצ"ב, למעט אם צוין במפורש אחרת בתנאי הסף.

3.              מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו

על המציע לצרף להצעתו את ההוכחות לעמידתו בכל תנאי הסף בלא יוצא מן הכלל, ומבלי לגרוע מכלליות הדרישה  האמורה גם:

3.1.        כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

3.2.        אישור תקף על היותו של המציע קבלן רשום בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט – 1969) המורשה לענף 200 בסיווג ג-5.

3.3.        אישור תקף על היותו של המציע, או של קבלן משנה מטעמו לביצוע עבודות המים והביוב, קבלן רשום בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט – 1969) המורשה לענף 260 בסיווג ב-4, לפחות.

3.4.        אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

3.5.        מסמך כולל שיפרט את כלל ניסיונו של המציע בהתאם לדרישות הסף שבסעיף ‎2.3 לעיל, וכן פירוט של הלקוחות ופרטי אנשי הקשר בנוסח נספח ב', וכן מסמכים, אישורים, המלצות ואסמכתאות לגבי ניסיונו בעבודות מסוג זה.

3.6.        מסמך כולל שיפרט את כלל ניסיונו של המציע או של קבלן המשנה המוצע מטעמו בהתאם לדרישות הסף שבסעיף ‎2.4 לעיל, וכן פירוט של הלקוחות ופרטי אנשי הקשר בנוסח נספח ב'1, וכן מסמכים, אישורים, המלצות ואסמכתאות לגבי ניסיונו בעבודות מסוג זה.

במידה והעמידה בתנאי סף זה הנה באמצעות הצגת קבלן משנה, חובה על המציע לצרף גם כתב התחייבות חתום על ידי קבלן המשנה בנוסח נספח ב'2.

3.7.        אישור רואה חשבון של המציע המעיד כי הוא עומד בתנאי סף ‎2.5 לעיל בנוסח נספח ב'3.

3.8.        ערבות בנקאית אוטונומית – לפקודת החברה וגם לפקודת התאגיד – בנוסח הנדרש במסמכי המכרז בנוסח נספח ד'1.

3.9.        קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

3.10.     כל מסמכי המכרז על נספחיו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד ולרבות פרוטוקול מפגש מציעים ו/או כל מסמך הבהרות שיישלח, אם יישלח, למשתתפי המכרז (מודגש, כי כל מסמך כאמור שיישלח על ידי המזמין למשתתפי המכרז יועלה גם לאתר האינטרנט של המזמינים).

הצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, יהיה המזמין רשאי, אך לא חייב, לפסול אותה מטעם זה בלבד. על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ (תעודת עוסק מורשה) ובמס הכנסה (אישור על ניהול ספרים), יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.

4.              ערבות

4.1.        על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנות ובלתי תלויה של בנק ישראלי, לטובת החברה והתאגיד על סך 1,100,000 ₪ (מיליון ומאה אלף ₪) ובנוסח נספחים ד'1 (להלן: "ערבות המכרז"). תוקפה של הערבות יהא עד ליום 22 לחודש מרץ שנת 2022 והן תוארכנה על פי דרישת המזמין.

4.2.        מבלי לפגוע בחובת המציע כאמור לעיל מובהר כי המזמין יהא רשאי, אך לא חייב, לקבל הצעה, על אף פגם בנוסח הערבות, אם שוכנע, לפי שיקול דעתו, כי התקיימו כל התנאים הבאים: א. לפגם אין משמעות כלכלית של ממש ב. הפגם אינו יוצר כל קושי ממשי בחילוט הערבות. ג. הפגם  נגרם בשוגג ובתום לב. המזמין יהא רשאי במקרה כזה, אם מצא זאת לנחוץ, לאפשר קבלת הבהרה או השלמה או תיקון לרבות מהבנק הערב.

4.3.        כל אחד מיחידי המזמין יהא רשאי לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או הוא:

4.3.1.          נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

4.3.2.          מסר לועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.

4.3.3.          חזר בו מההצעה שהגיש לאחר חלוף המועד האחרון להגשת            ההצעות.

4.3.4.          אחרי שנבחר כזוכה לא פעל לפי ההוראות המהוות תנאי לחתימת ההסכם.

4.4.        חילוט הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם מינימאלי המוערך ע"י הצדדים מראש עבור הנזקים שייגרמו למזמין עקב האמור, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין לפיצויים במקרה שיוכיח נזקים בסכום גבוה יותר, ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע הפרויקט על המציע ו/או לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.

4.5.        חילוט ערבות המכרז על ידי אחד מיחידי המזמין לא יהא בו כדי לחייב את היחיד האחר לכל פעולה שהיא, ולא יהא בכך כדי לגרוע מכל זכות אחרת/נוספת של יחיד המזמין האחר.

4.6.        המזמין ישיב את ערבות המכרז של מציע שהצעתו נפסלה או נדחתה בסמוך לאחר ההודעה על דחייתה או פסילתה.

4.7.        ערבות המכרז של המציע הזוכה תשוחררנה תוך 7 (שבעה) ימים מיום שיחתום המציע הזוכה על ההסכם המצורף (להלן: "ההסכם") בהתאם לדרישת המזמין, וזאת בכפוף להמצאת שתי ערבויות בנקאיות אוטונומיות ובלתי מותנות, האחת לפקודת החברה, והשנייה לטובת התאגיד, כאשר ערבות הביצוע לטובת החברה תהא בשיעור 2.5% (שניים וחצי אחוזים) מכלל היקף העבודות הפיתוח וערבות הביצוע לטובת התאגיד תהא בשיעור 10% (חמישה אחוזים) מהיקף עבודות המים והביוב, בתנאים ובנוסח הקבועים בנספח 2 להסכם, וזאת להבטחת מילוי התחייבויותיו כלפי כל אחד מיחידי המזמין (להלן: "ערבויות הביצוע"). כל אחת מערבויות הביצוע תופקד בידי יחיד המזמין הרלוונטי.

4.8.        ערבויות הביצוע תשוחררנה על ידי כל אחד מיחידי המזמין בהתאם להוראות ההסכם, וכנגד מסירת שתי ערבויות בנקאיות לטיב, בדק ואחריות בשיעור 5% (חמישה אחוזים) מהסכום ששולם למציע הזוכה בפועל על ידי כל אחד מיחידי המזמין בנפרד, ובתוספת מע"מ, וזאת להבטחת קיום התחייבויות המציע הזוכה וביצוע החוזה בתקופת הבדק כלפי כל אחד מיחידי המזמין, בנוסח המצורף כנספח 2 להסכם (להלן: "ערבויות האחריות/בדק").

4.9.        מובהר בזאת כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל אף אחת מן הערבויות, בדרך של הגשת מספר  
ערבויות, גם אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות הנדרשת.

4.10.     מציע שהצעתו נתקבלה ולא יחתום על ההסכם ו/או לא ימציא ערבות ביצוע כלשהי (לחברה ו/וא לתאגיד) תוך 7 (שבעה) ימים מיום שיידרש לכך על ידי המזמין, יהא כל אחד מיחידי המזמין רשאי לחלט את סכום הערבות לטובתו, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק אשר ייגרם לו עקב כך, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של יחיד המזמין לרבות הזכות לתבוע נזקים גדולים יותר ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע העבודה על המציע ו/או לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.

4.11.     המזמין יהא רשאי להאריך את מועד הערבויות באם המועד האחרון להגשת ההצעות יידחה, בין אם בהודעה שתינתן זמן סביר בטרם הגשת ההצעות, ובין אם לאחר מכן.

5.              אופן העיון והרכישה של מסמכי המכרז

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתרי האינטרנט של התאגיד והחברה בכתובת www.eec.co.il ובכתובת http://www.ein-netafim.co.il וכן ניתן לעיין בהם במשרדי התאגיד (דרך יותם פינת רח' ארגמן) או במשרדי החברה (פארק תעשיה "אילתם", מבנה אמת"ל 2) ללא תשלום וללא זכות לצלמם טרם רכישתם.

את חוברת המכרז כאמור ניתן לרכוש מהחברה תמורת סך של 2,500 ₪, אשר לא יוחזרו בכל מקרה, במשרדי החברה, בימים א'-ה' בין השעות: 8:30-16:00, והכל החל מיום 22/11/2021.

בעת רכישת חוברת המכרז כאמור, ימסור הרוכש את פרטי המציע, כתובתו, מספרי הטלפון, הפקסימיליה והדואר האלקטרוני שבמשרדיו ושמו של איש הקשר מטעם המציע לצורך מכרז זה.

כל המסמכים שבחוברת המכרז הינם רכושו של המזמין ונועדו לצורך הגשת הצעות המציעים בלבד. המציע אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

6.              סתירות אי התאמות והבהרות

6.1.        בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם, תגבר ההוראה המיטיבה עם המזמין, לפי פירושו של המזמין ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

6.2.        ככל שלדעת המציע, קיימות במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות בכתב לחברה למייל: tiran@eec.co.il ולתאגיד במייל eli@ein-netafim.co.il באמצעות קובץ MS WORD בשפה העברית בלבד וזאת עד ליום 12/12/2021 בשעה 12:00, תוך פרוט השאלות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במכרז.

6.3.        על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור בטלפון 03-6315353 (שלוחה 4) או באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו.

6.4.        תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז, ככל שיוחלט עליהם, יינתנו על ידי החברה בלבד ויפורסמו באתרי האינטרנט של התאגיד ושל החברה. באחריות המציעים להתעדכן באתרי האינטרנט באופן שוטף עד למועד הגשת ההצעות, והמציעים יהיו מנועים ומושתקים מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעתם אודות כל עדכון ו/או הבהרה ו/או תשובה שיפורסמו באתרי האינטרנט כאמור. המזמין יהא רשאי להעביר במקביל גם תשובות באמצעות פקס ו/או מייל למציעים ואולם אין באמור כדי לגרוע מחובתם של המציעים להתעדכן באתרי האינטרנט של המזמין.

6.5.        לא התייחס המזמין לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע. מציע שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב.

6.6.        איחור בקבלת הבהרות או אי קבלתן לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת ההצעה.

7.              מפגש מציעים

7.1.        המזמין יאפשר למציעים לבחון את מהות העבודות במפגש שמטרתו ללבן שאלות אשר יתעוררו. עם זאת למידע שיימסר במפגש, או בכלל, לא יהא כל תוקף שהוא, אלא אם ועד כמה שמצא ביטויו בהבהרה בכתב שפורסמה ע"י המזמין, ולמציע לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר למידע שהוצג לפניו ו/או בקשר לנכונותו.

7.2.        המפגש יתקיים ביום 2/12/2021 בשעה 12:00.

מפגש המציעים אינו מפגש חובה. מפגש המציעים יתקיים באמצעות היוועדות חזותית. הודעה וקישור לחיבור יפורסמו באתרי האינטרנט של החברה והתאגיד יום לפני מפגש המציעים ועל המשתתפים במכרז לעקוב אחר פרסומי החברה והתאגיד.

7.3.        מובהר כי ההשתתפות במפגש אינה חובה אך היא מומלצת ביותר ועוד מובהר כי על המציע לצרף להצעתו וכחלק בלתי נפרד הימנה עותק מפרוטוקול מפגש המציעים ו/או ממסמכי הבהרות שישלחו, אם ישלחו, למשתתפים במכרז זה.

8.              אופן הגשת ההצעה

8.1.        על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז ולחתום בשולי כל עמוד של מסמכי המכרז, לרבות על מסמכי הבהרות ו/או על המענה לשאלות שיועלה לאתרי האינטרנט של התאגיד והחברה ו/או פרוטוקול מפגש מציעים.

8.2.        הצעת המציע, לרבות כל מסמכי המכרז החתומים על ידי המציע כאמור, וכן כל יתר המסמכים הנדרשים מאת המציע, הכל בהתאם לנדרש במסמכי המכרז תוגש בשני עותקים – עותק מקורי ועותק מצולם. שני העותקים יוכנסו לתוך מעטפה אטומה וסגורה המיועדת לכך, אשר תישא את מספר המכרז בלבד ולא יצוין על גבה שום פרט מזהה, לרבות לא שם המציע (להלן: "מעטפת ההצעה").

8.3.        המציע לא יצרף שום הסתייגויות או התניות או שינויים לגבי תנאי המכרז. עשה כן המציע לא יהא בכך כדי לחייב את המזמין והמזמין יהא רשאי לפסול את הצעתו בשל כך בלבד, ו/או להתעלם מן ההסתייגויות ו/או לדרוש תיקונן, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

8.4.        על המציע להניח את ההצעה בתיבת המכרזים של החברה בכתובת פארק התעשיה "אילתם", מבנה אמתל 2, וזאת עד ליום 22/12/2021 בשעה 15:00 בדיוק. לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתימסרנה לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל.

8.5.        הגשת ההצעה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז על נספחיו, הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג.

8.6.        המזמין לא יחזיר ולא ישפה ולא ישתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המציעים או מי מטעמם, לרבות הוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה ו/או בהשתתפות בשלב המכרז, לרבות בגין הבדיקות המוקדמות או כל הוצאות אחרות שהן.

8.7.        הצהרות והתחייבויות המציע בשלב המכרז תחייבנה את המציע הזוכה, ותהווינה חלק בלתי נפרד  מההסכם שייחתם עימו.

9.              ההצעה ואמות המידה לפיהן ייבחר המציע

9.1.        מבין ההצעות הכשירות תיבחר ההצעה שתקבל את הציון המשוקלל (C) הגבוה ביותר, וזאת מבלי לגרוע מכל סמכות או זכות של המזמין, לפי כל דין, לרבות מסמכותו לנהל מו"מ ושלא לקבל הצעה בלתי סבירה, או שלא לקבל כל הצעה שהיא.

9.2.        משקלו של הרכיב האיכותי בהצעה (A) יהא 30% נקודות מתוך הציון הסופי, ומשקלו של הרכיב הכספי בהצעה (B) יהא 70% נקודות מתוך הציון הסופי.

9.3.        בחינת הרכיב האיכותי של ההצעה (A) תעשה לפי אמות מידה אלה:

קריטריון המשנה

הניקוד המקסימאלי

היקף כספי של עבודות פיתוח תשתיות הדומות במהותן ובהיקפן לעבודות הפיתוח נשוא מכרז זה על פי מנגנון הניקוד הבא:

10 נקודות יינתנו להיקף כספי מצטבר של עד 120 מלש"ח (נומינאלי לא כולל מע"מ לא כולל עבודות מים וביוב) בשנים 2018 ואילך.

20 נקודות יינתנו להיקף כספי מצטבר מעל 120 ועד 145 מלש"ח (נומינאלי לא כולל מע"מ לא כולל עבודות מים וביוב) בשנים 2018 ואילך.

30 נקודות יינתנו למציע בעל מחזור כספי מצטבר שמעל 145 מלש"ח (נומינאלי לא כולל מע"מ לא כולל עבודות מים וביוב) בשנים 2018 ואילך.

50 נקודות

התרשמות החברה מניסיון המציע בביצוע עבודות פיתוח בעלות אופי דומה לעבודות הפיתוח נשוא מכרז זה, וזאת בהתאם לשיקול דעת מקצועי של החברה ו/או של יועצים מטעמה, לרבות על סמך חוות דעת (כתובות ו/או שיימסרו בעל פה), חקירות, המלצות, שיחות עם ממליצים וכל אמצעי אחר כפי שייראה לחברה לנכון, לרבות על פי הנתונים שיימסרו על ידי המציע, ובשים לב להיקפי ביצוע העבודות, מיקומן, מורכבותן, עמידה בלו"ז וכדו'

מובהר מפורשות כי החברה תהא רשאית להעניק ניקוד על פי התרשמותה שלה על בסיס התקשרויות קודמות שלה מול המציעים השונים.

20 נקודות

התרשמות התאגיד מניסיון המציע בביצוע עבודות מים והביוב בעלות אופי והיקפים דומים לעבודות נשוא מכרז זה, וזאת בהתאם לשיקול דעת מקצועי של התאגיד ו/או של יועצים מטעמה, לרבות על סמך חוות דעת (כתובות ו/או שיימסרו בעל פה), חקירות, המלצות, שיחות עם ממליצים וכל אמצעי אחר כפי שייראה לתאגיד לנכון לרבות על פי הנתונים שיימסרו על ידי המציע, ובשים לב להיקפי ביצוע העבודות, מיקומן, מורכבותן, כמות הפרויקטים, ניסיון המציע וכדו'

מובהר מפורשות כי התאגיד יהא רשאי להעניק ניקוד על פי התרשמות שלו על בסיס התקשרויות קודמות שלו מול המציעים השונים.

 

5 נקודות

ניסיון של המציע או של קבלן המשנה המוצע מטעמו לביצוע עבודות המים והביוב בביצוע עבודות הנחת צנרת פוליאתילן וזאת לקו בקוטר 500 מ"מ ומעלה בעשר השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות :

עבודה אחת  באורך מצטבר של 1000 עד 1500 מטר – 3 נקודות.

עבודה אחת  באורך מצטבר מ- 1501 מטר ועד 2000 מטר – 5 נקודות.

עבודה אחת  באורך מצטבר של מעל  2000 מטר – 7 נקודות

* מובהר כי הניקוד יינתן לעבודה הארוכה ביותר שיציג המציע.

7 נקודות

ניסיון של המציע או של קבלן המשנה המוצע מטעמו לביצוע עבודות המים והביוב ניסיון של המציע או של קבלן המשנה המוצע מטעמו לביצוע עבודות המים והביוב בביצוע עבודות הנחת צנרת פוליאתילן מצולב וזאת לקו בקוטר 500 מ"מ ומעלה בעשר השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות :

עבודה אחת  באורך מצטבר של 1000 עד 1500 מטר – 3 נקודות.

עבודה אחת  באורך מצטבר מ- 1501 מטר ועד 2000 מטר – 5 נקודות.

עבודה אחת  באורך מצטבר של מעל  2000 מטר – 7 נקודות

* מובהר כי הניקוד יינתן לעבודה הארוכה ביותר שיציג המציע.

7 נקודות

ניסיון של המציע או של קבלן המשנה המוצע מטעמו לביצוע עבודות המים והביוב בביצוע עבודות להנחת צנרת מים ו/או ביוב בנוכחות מי תהום כולל שאיבה וטיפול במי התהום לצורך ייבוש הקרקע והנחת הצנרת בעשר השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות :

ביצוע עבודה אחת  – 3 נקודות

ביצוע 2 עד 4 עבודות – 5 נקודות

ביצוע 5 עבודות ומעלה – 7 נקודות

7 נקודות

ניסיון של המציע או של קבלן המשנה המוצע מטעמו לביצוע עבודות המים והביוב בביצוע עבודות להנחת צנרת ביוב גרויטציונית  לקווים בקוטר מינמאלי של 200 מ"מ.

עבודה אחת באורך מצטבר של 1000 עד 1500 מטר – 2 נקודות.

עבודות אחת באורך מצטבר של מעל 1500 מטר – 4 נקודות.

* מובהר כי הניקוד יינתן לעבודה הארוכה ביותר שיציג המציע.

4 נקודות

סה"כ

100 נקודות

9.4.        להסרת ספק מובהר בזאת כי ועדת המכרזים ו/או החברה ו/או התאגיד תהיינה רשאיות לערוך בירורים לצורך ניקוד איכות המציע ולקבל המלצות ו/או התייחסויות הן ביחס לממליצים אליהם הפנה המציע, והן ביחס לכל אדם או גוף אחר הכל על פי שיקול דעתן המוחלט, ולא תהא מוטלת עליהן כל חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן הבירורים או ההתייחסויות או ההמלצות, ו/או את זהות מוסרי המידע, למציע הרלוונטי, או לכל מציע אחר, וזאת, בין היתר, לאור הצורך לשמור על אמינות המידע המתקבל, ושמירת זכויות מוסרי המידע, והמציע מקבל על עצמו תנאים אלו בעצם הגשת הצעתו.

9.5.        מבלי לפגוע באמור, ומבלי להטיל עליהם את החובה לעשות כן, החברה ו/או התאגיד יהיו רשאים, אך לא חייבים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לדרוש מכל מציע – לאחר הגשת הצעה – כל הוכחה שיראו לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו, כישוריו והאמצעים העומדים לרשותו לבצע עבודות מהסוג ובהיקף של העבודות נשוא המכרז, וכן יהיו רשאים לדרוש ראיות בדבר הרמה המקצועית של המציע, או לערוך כל בירור במקרה בו יהיה בידי המזמין מידע לפיו מתנהלת נגד המציע ו/או בעלי מניותיו ו/או דירקטורים מטעמו ו/או נושאי משרה שלו חקירה פלילית ו/או שהוגש נגדם כתב אישום ו/או שהם הורשעו במהלך חמש השנים שקדמו למועד להגשת הצעות ביחס לעבירות של שוחד ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או הגבלים עסקיים ו/או גניבה, והמציע יהיה חייב לספק למזמין את מלוא המידע להנחת דעתו.

9.6.        המזמין יהא רשאי לבדוק את אמינותו של המציע:

במסגרת זו ייבדקו גם אמינותם של בעלי שליטה, מנהלים ועובדים בכירים (במקרה שהמציע הנו תאגיד). המזמין יהא רשאי להסתייע לצורך בדיקותיו אלו באנשי מקצוע כפי שימצא לנכון, לרבות חוקרים פרטיים ורואה חשבון. מובהר כי חקירה, ככל שתתבצע, תהיה גלויה ובידיעת המציע.

9.7.        המציעים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם המזמין ו/או הממונים מטעמו שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל.

9.8.        המזמין יהא רשאי לפסול מציע במקרה בו תוצאות הבדיקות הנ"ל יעלו, כי הוא אינו עונה על איזה מהקריטריונים הנזכרים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ולרבות אם המזמין סבר כי המציע איננו בעל איתנות פיננסית ו/או שלדעתו אינו משתף פעולה באופן מלא ו/או אינו בעל יכולת מקצועית ו/או בעל ניסיון מספק.

9.9.        המזמין אינו חייב לברר פרטים אודות המציע והוא רשאי לעשות כן, במידה שיראה לנחוץ, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

9.10.     הצעה שציון האיכות הכללי שקיבלה יהיה נמוך מ-75% לא תתקבל. על אף האמור, במקרים מיוחדים, יהא המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו המקצועי, לקבל הצעה שציון האיכות שלה לא נפל מ-70% בהתחשב, בין היתר, בנתונים הבאים: גובה הציון, מספר המציעים שקיבלו ציון של 75% ומעלה וגובה הציון שקיבלו, ההפרש בין ההצעות הכספיות וההפרש בין ההצעות המשוקללות ונתונים מיוחדים של המציע או ההצעה שאינם באים לידי ביטוי בקביעת הציון.

9.11.     ציון האיכות יחושב על ידי הכפלת מספר הנקודות שקיבלה ההצעה הנבחנת 30%.

9.12.     ההצעה הכספית (B):

9.12.1.       בחוברת ב' של המכרז מוצג כתב כמויות ומחירים הכולל את כלל עבודות הפיתוח ועבודות המים והביוב נשוא המכרז.

9.12.2.       על המציעים למלא את אחוז ההנחה הכולל המוצע על ידם לביצוע העבודות בכללותן ובשלמותן עד למסירתן הסופית למזמין, ואחוז זה יחול על כלל כתב הכמויות.

9.12.3.       כתב הכמויות מושא מכרז זה מופרד למבנים שונים (מבנה 01 – כבישים 8, 9, 12, 13, 22; מבנה 02 – כביש 32) – מובהר בזאת כי המציע לא יוכל להציע אחוז הנחה שונה לכל אחד מן המבנים, ואחוז ההנחה יהא אחד, אחיד ויחיד.

9.12.4.       לא תתקבלנה הצעות שאחוז ההנחה בהם יהא שלילי – כלומר תוספת למחיר העבודות – וכל הצעה תפורש כהנחה בלבד, ללא תלות בסימון שיירשם לצידה.

9.12.5.       אם המציע יציע "אפס" (0) ו/או לא ירשום כלום, המשמעות תהא שהוא מציע לעבוד במחירים הנקובים בכתב הכמויות ללא הנחה או תוספת.

9.12.6.       על המציע למלא את אחוז ההנחה המוצע על ידו בנספח א'. המזמין יהא רשאי לתקן כל טעות סופר ו/או טעות אריתמטית.

9.12.7.       הצעת המחיר של המציע תהא קבועה ולא יחול לגביה כל שינוי לרבות במקרה של שינוי בהיקף העבודות.

9.12.8.           ציון הרכיב הכספי של ההצעה (B) ייעשה לפי הנוסחה הבאה:

                                                 B1/B2)) X 70% = B

[B1 משמעו מחיר העבודות הכולל בש"ח עבור ביצוע העבודות לאחר ניכוי ההנחה שהציע המציע הזול ביותר]

[B2 משמעו מחיר העבודות בש"ח לאחר ניכוי אחוז ההנחה שהציע המציע]

9.13.     שקלול הציון הסופי (C) –

הציון הכולל של ההצעה יהא סך ציון האיכות המשוקלל וציון הרכיב הכספי המשוקלל – A + B = C

9.14.     הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז וההסכם המצורף על נספחיו, הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג, והמציע יהא מנוע מכל תביעה עתירה או טענה בהקשר זה אלא אם כן הוגשה כדין לבית המשפט זמן סביר לפני תום המועד להגשת ההצעות.

9.15.     מבלי לגרוע מזכותו על פי כל דין, מובהר בזאת כי המזמין יהא רשאי, אך לא חייב, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה עפ"י מסמכי המכרז ו/או שאינה תואמת את תנאי המכרז ו/או שתהא בה הסתייגות ו/או למחול על פגמים וסטיות כאמור אשר על פי שיקול דעתו יימצאו כפגמים שאינם מהותיים, ו/או לבקש מן המציע לתקנם בין בדרך הבהרה ו/או השלמה ו/או בדרך אחרת, ו/או לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, ו/או למסור את כל העבודות או רק חלק מהם (תוך פיצול העבודות) לבעל ההצעה הנראה לה כדאי ביותר ואפילו אם איננה ההצעה הנמוכה ביותר, ו/או לפסול כל הצעה בלתי סבירה, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. החליט המזמין להתעלם מפגם ו/או שינוי ו/או הסתייגות ו/או סטייה כאמור, תחייב ההצעה את המציע כאילו לא נכתבו הפגם ו/או השינוי ו/או ההסתייגות ו/או הסטייה, אלא אם כן החליט המזמין אחרת.

9.16.     המזמין רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל מציע – לאחר הגשת הצעה – כל הוכחה שיראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו וכישוריו ליתן שירותים מהסוג ובהיקף של השירותים נשוא המכרז, וכן יהא רשאי לדרוש ראיות בדבר כושר המימון והרמה המקצועית של המציע, ויהא רשאי שלא לקבל הצעה אם המציע לא יספק למזמין את מלוא המידע להנחת דעתו.

9.17.     אין מסירת עבודה זו מקנה למציע זכות יתר ביחס לשלבים נוספים ועבודות נוספות.

10.          חתימה על ההסכם

המציע הזוכה מתחייב לחתום על החוזה ולהמציא את כל המסמכים והערבויות כנדרש בתנאי המכרז תוך 7 (שבעה) ימים מיום שנדרש לעשות זאת ע"י המזמין. לא עמד המציע בדרישה זו, יהא המזמין רשאי למסור את העבודה להצעה הבאה בתור או לבטל את המכרז ו/או למסור העבודה לכל גורם אחר כפי שימצא לנכון. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות המזמין לתבוע כל נזק שנגרם לו בשל ההפרה כאמור לרבות חילוט הערבות הבנקאית שניתנו ע"י המציע הזוכה.

 

11.          הוראות נוספות

11.1.     המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתו המלא והסופי. אם יחליט המזמין כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה, לא תהיה למציעים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.

11.2.     המזמין שומר לעצמו את הזכות לזמן את המציע לראיון אישי.

11.3.     דרישת הבהרות – המזמין יהא רשאי, אך לא חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפנות למציע בדרישה להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי המכרז, ובלבד שכל רישיון, אישור או היתר יהיו בתוקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות. לא פעל המציע בהתאם לדרישה יהא המזמין רשאי לפסול את הצעתו.

11.4.     נוסף על האמור, למזמין שמורה הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לאפשר למציע להוכיח את עמידתו בתנאי הסף באמצעות נתונים ו/או פרויקטים אשר לא הוצגו על ידו בהצעה ו/או הוצגו לצורך אחר ו/או שהינם בידיעת המזמין, ובלבד שאלו אכן בוצעו על ידו עובר להגשת ההצעה, ובמקרה זה יהא רשאי המזמין לפנות אל המציע בבקשה לקבלת מידע נוסף ו/או מסמכים נוספים.

11.5.     המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע או לנקד בהתאם את איכותו של מציע אשר היה לחברה ו/או לתאגיד – כל אחד מהם לחוד – ניסיון שלילי עימו או עם גורם הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, וכן הצעתו של מציע אשר יתקבלו לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד (לרבות חוות דעת שליליות של עיריית אילת).

11.6.     להסרת ספק מובהר כי מחירי ההצעה כוללים את כל ההוצאות, המיסים, האגרות, ההיטלים וכל תשלום מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביצוע השירותים על פי תנאי המכרז וכל אלו ייחשבו ככלולים במחירי היחידה/ות שבכתב הכמויות.

11.7.     כשיר שני – המזמין יהא רשאי, אך לא חייב, לבחור במציע אשר הצעתו דורגה במקום השני כ"זוכה חלופי" (כשיר שני) ולעכב את החזרת הערבות לאותו זוכה במשך 3 (שלושה) חודשים נוספים. המזמין יהא רשאי להתקשר עם המציע שדורג במקום השני, בכל מקרה שבו ההצעה הזוכה תיפסל או שלא ייחתם הסכם עם המציע הזוכה, או אם ההסכם עימו יבוטל, וזאת אם טרם עברו 12 (שנים עשר) חודשים מיום ההודעה על הכרזת הזוכה. היה והחליטה ועדת המכרזים על בחירה בשכיר שני כזוכה, יבוא כשיר שני במקום הזוכה. אם טרם הוחזרה הערבות לכשיר השני כאמור, הוא יהא מחויב בביצוע יתרת העבודות מושא המכרז בהתאם להצעתו, ואם כבר הוחזרה לו הערבות תהא ההתקשרות עימו מותנית בהסכמתו.

11.8.     תיאום הצעות: המציע לא יתאם בשום אופן את הצעתו עם אחרים ולא יהא בשום קשר שהוא עם מציעים או מציעים בכוח במכרז זה. המציע יצרף להצעה תצהיר מטעמו בנוסח נספח א'1.

12.          ביטוחי המציע

12.1.     תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המזמין לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז (להלן: "דרישות הביטוח" ו/או "הוראות הביטוח" ו/או "הביטוחים", בהתאמה).

12.2.     המציע הזוכה יידרש לספק נספחי ביטוח נפרדים ספציפית לעבודות הנערכות עבור החברה (נספח 1 (א')) ולעבודות הנערכות עבוד התאגיד (נספח 1 (ב')).

12.3.     המציע הזוכה יידרש לעמוד בדרישות לעניין ביטוחים בתנאים המפורטים בסעיף 43 לנספח ה' "ההסכם" (להלן: "סעיף הביטוח") ובנספחים 1 (א') "אישור ביטוחי הקבלן לחברה"  ו – 1 (ב') להסכם "אישור ביטוחי הקבלן לתאגיד" (להלן: "אישורי ביטוחי הקבלן") ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.

12.4.     מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות לעיל, ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז והחוזה במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל.

12.5.     מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז והחוזה, ולהפקיד בידי כל אחד מיחידי המזמין לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות עבורם וכתנאי לתחילתן, את אישורי עריכת הביטוחים (נספח 1 (א') ונספח 1 (ב')) בנוסחם המקורי כשכל אחד מהם חתום כדין ובנפרד על ידי המבטח.

12.6.     בנוסף להמצאת אישורי עריכת הביטוחים (נספח 1 (א') ונספח 1 (ב')) החתומים כאמור, מתחייב הקבלן כי בכפוף לקבלת דרישה בכתב מכל אחד מיחידי המזמין (להלן: "הדרישה") במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידי הקבלן ו/או על מנת לאפשר למי מיחידי המזמין לבחון את קיום תנאי הביטוח שבהסכם ימציא לו/להם הקבלן את אותם חלקי הפוליסות המתייחסים לעבודות נשוא מכרז זה בלבד (להלן: "מסמכי הביטוח") ומבלי שייחשפו נתונים מסחריים מסווגים שאינם רלוונטיים לעבודות נשוא מכרז זה.

12.7.     מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח. מובהר, כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאיזה מאישורי קיום הביטוחים, המזמינים ביחד ו/או לחוד יתעלמו מהם והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז והחוזה.

12.8.     למען הסר ספק מובהר בזה, כי אי המצאת אישור ביטוחי הקבלן (נספחים 1 (א') ו – 1 (ב') בהתאמה) לכל אחד מיחידי המזמין, חתום כדין על ידי מבטחי המציע (בנוסחו המקורי) לרבות  הצהרת הקבלן "פטור מנזקים" (נספח 1 (ג'), חתומה כדין על ידי הקבלן (בנוסחה המקורי), המזמינים ביחד ו/או לחוד יהיו רשאים למנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע העבודות עבור מי מהם בשל אי הצגת האישור החתום כנדרש.

12.9.     בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 12.8 לעיל, מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת נספח אישור ביטוחי הקבלן (נספחים 1 (א') ו – 1 (ב') בהתאמה), כאמור בסעיף 12.8 לעיל, יהיו המזמינים ביחד ולחוד, רשאים לראות בקבלן כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של הקבלן במכרז.

12.10. יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים, אלא בחתימה וחותמת של המציע, המהווים אישור המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

13.          בעלות על המכרז ועל ההצעה

כל מסמכי המכרז הם רכושו של המזמין, הם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו ולהגשתה, ועל המציע להחזירם לתאגיד עד לתאריך הנ"ל בין אם יגיש המציע הצעה ובין אם לאו. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

14.          סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז

14.1.     ועדת המכרזים תאפשר למציעים שלא זכו במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה, כל זאת בהתאם להוראות הדין [תקנות העיריות (מכרזים), חוק חבת המכרזים וחוק חופש המידע].

14.2.     מציע הסבור כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים (להלן – החלקים הסודיים), שלדעתו אין לאפשר בהם עיון למציעים האחרים במכרז, לאחר הכרזת ועדת המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג כדלקמן:

14.2.1.       המציע יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים וסימן אותם באופן ברור וחד משמעי.

14.2.2.       מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו ועדת המכרזים כמי שהסכים ללא סייג למסירת הצעתו לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז. מציע שסימן בהצעתו את אותם חלקים סודיים, תראהו ועדת המכרזים כמי שהסכים, ללא סייג, למסירת אותם חלקים שלא זומנו כחלקים סודיים לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז.

14.2.3.       סימן המציע בהצעתו חלקים סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג, כי אותם חלקים אשר סומנו בהצעתו כחלקים סודיים מהווהים חלקים סודיים גם בהצעותיהם של המשתתפים האחרים ולפיכך, תראהו ועדת המכרזים שמי שויתר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של המציעים האחרים.

14.2.4.       למען הסר ספק יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור נתון בלעדית לועדת המכרזים, אשר תפעל בעניין זה על פי דין.

14.2.5.       החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים הסודיים בהצעה הזוכה, תיתן על כך תראה לזוכה במכרז ותאפשר לו להשיג על החלטתה בתוך פרק הזמן אשר ייקבע על ידה ובהתאם להנחיותיה.

14.2.6.       החליטה ועדת המכרזים לדחות את השגת הזוכה במכרז בדבר עיון בחלקים הסודיים שבהצעתו, תודיע על כך לזוכה במכרז טרם העמת הצעתו לעיונו של המבקש.

15.          נספחים

15.1.     פרטי המציע, הצעתו והצהרתו – נספח א'.

15.2.     הצהרה על אי תיאום מכרז – נספח א'1.

15.3.     פירוט ניסיון וממליצים להוכחת עמידה בתנאי סף ‎2.2 – נספח ב'.

15.4.     פירוט ניסיון וממליצים להוכחת עמידה בתנאי סף ‎2.4 ולצורך ניקוד האיכות – נספח ב'1.

15.5.     כתב התחייבות של קבלן המשנה – נספח ב'2.

15.6.     אישור רואה חשבון לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 2.5 – נספח ב'3.

15.7.     תצהיר שכר מינימום והעסקת עובדים זרים – נספח ג'.

15.8.     נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז – נספח ד'1.

15.9.     הסכם ההתקשרות על נספחיו – נספח ה'.

15.10. אבני דרך שילדיות לביצוע העבודות – נספח ו'.

נספח א'

פרטי המציע, הצעתו והצהרתו

א.         פרטי המציע

שם:                                                                                ;

כתובת                                                                             ;

שם איש קשר                                                                   ;

טלפון                                                                              ;

פקסימיליה                                                                                  ;

כתובת דואר אלקטרוני                                                      ;

מספר עוסק מורשה                                   ______________;

מספר החברה                                                                   ;

פרטי חשבון הבנק                                                              .

                                                  

שמות בעלי זכות התימה במשתתף במכרז:

דוגמת חתימה

שם פרטי

שם משפחה

מספר זהות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב.         הצעת המציע

בהתאם לאמור בסעיף ‎9 לעיל, ולכתב הכמויות, הריני להודיעכם כי באם יוזמן אצלי ביצוע העבודות, להלן אחוז ההנחה המוצע על ידי לביצוע כלל העבודות:

 

%                  (במילים: ______________) הנחה.

יש להקפיד היטב על תאימות בין הכתוב בספרות במילים. כל שגיאה או שיבוש יביאו לפסילת ההצעה, אא"כ תמצא ועדת המכרזים לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למחול על כך, אם תשתכנע כי השיבוש נפל בתום לב וכי לא היה בו כדי לפגוע בעקרון השוויון.

במקרה של סתירה או אי התאמה בין הכתוב במילים לבין הכתוב במספרים תגבר ההצעה הכתובה במספרים.

ג. הצהרת המציע

אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

 1. אנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על כל טענה בדבר אי התאמה ו/או חריגה, של המכרז ו/או תנאי מתנאיו מדרישות כל דין כאמור.
 2. אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ובחוזה ונספחיו.
 3. אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
 4. הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי עד לפקיעתה בהתאם לתנאי המכרז.
 5. ככל שההצעה מוגשת בשם תאגיד, אנו מסכימים וערבים לכך, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
 6. אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז.

 

שם מלא של מורשה החתימה:        _________      חתימת מורשה החתימה: ____________

 

שם מלא של מורשה החתימה:        _________      חתימת מורשה החתימה: ____________

 

חתימה וחותמת של המציע :

 

_____________________

 

אישור עו"ד

 

אני הח"מ, עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי ביום _________, הופיע/ה/ו לפני מר/גב' _________________, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' ___________/ המוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על ההצעה לעיל.

כן אני מאשר כי החותמים הנם מורשי חתימה של המציע וכי חתימתם מחייבת את המציע בהתאם להצעה זו ולמסמכי המכרז.

 

_______________      __________________________        ___________  _____________

    שם עורך הדין                                           כתובת                               מס' רישיון                      חתימה

נספח א'1

תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 

אני הח"מ______________ מס' ת"ז _____________נושא משרה בחברת _____________ (שם המציע) [להלן: "החברה"] מצהיר בזאת כי:

 1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם החברה ומנהליה.
 2. אני נושא המשרה אשר אחראי בחברה להצעה המוגשת מטעם החברה במכרז זה.
 3. המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי החברה באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
 4. המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.
 5. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
 6. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.
 7. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 8. הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא  
  עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
 9. אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד מועד הגשת ההצעות .
 10. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

 

תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________

 

שם המצהיר___________ חתימת המצהיר ____________

 

אישור עו"ד

 

אני הח"מ, עו"ד _________________ שכתובתי ______________והנושא רישיון מספר ______ מאשר בזאת כי ביום________ הופיע/ה/ו לפני מר/גב' ____________________, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' ____ֹֹֹֹֹֹֹֹ______/ ֹהמוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על תצהיר זה לאחר שהבינו את משמעותה המשפטית של חתימתם.

 

_______________                  ___________                             ___________

   שם עורך הדין                               מס' רישיון                                        חתימה

 

 

 

נספח ב'

 

תצהיר המציע בדבר ניסיון מקצועי לביצוע עבודות פיתוח תשתיות + פירוט ניסיון מקצועי בדבר ביצוע עבודות פיתוח תשתיות

 

הנחיות כלליות:

 • התצהיר שלהלן יכלול פרוט ניסיון של המציע לצורך עמידתו בתנאי הסף בדבר ניסיון מקצועי מוכח בביצוע עבודות לפיתוח תשתיות במסגרת המכרז.
 • פרוט הפרויקטים בטבלה שלהלן יתייחס, לפרויקטים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיף ‎3 לתנאי המכרז. המציע יצרף להצעתו אסמכתא להוכחת אלה (אין מניעה שאותה אסמכתא תשמש למספר הוכחות):
  • מועד ההשלמה של כל אחד מהפרויקטים המוצגים על ידי המציע, כגון חשבונות סופיים מאושרים או אישורי מזמין או תעודת השלמה.
  • ההיקף הכספי של כל אחד מהפרויקטים המוצגים על ידי המציע, כגון חשבונות סופיים מאושרים או אישורי מזמין בדבר היקף כספי בפועל.
 • יודגש: הדרישות המפורטות בסעיף ‎3 לתנאי המכרז הינן דרישות סף מינימליות ולפיכך, רצוי לפרט בתצהיר את כל הנתונים הרלוונטיים, אף מעבר לניסיון המינימלי הדרוש לצורך עמידה בתנאי הסף.

 

על המציע לצרף לתצהירו זה ולטבלה שלהלן:

 

 1. אסמכתאות המעידות על נכונות הצהרתו;
 2. פירוט ניסיון המקצועי;
 3. פרופיל מקצועי.

 

 

 

 

 

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

 

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם חברת __________ ח.פ./ח.צ _____________ (להלן – המציע).

 

 1. הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלאות המצ"ב נכונים ומדויקים.

 

 1. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

 

 

 

                                                                                              _________________

                                                                                                                    חתימת המצהיר

 

א י ש ו ר

 

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

 

 

                                                                                                ___________________

                                                                                      ,עו"ד

נספח ב' – המשך

 

ריכוז הפרטים בדבר ניסיון מקצועי בביצוע עבודות פיתוח תשתיות

 

מס'

שם המזמין

תיאור האתר וכתובתו

פירוט ומהות העבודות שבוצעו

מועד תחילת וסיום העבודות

היקף כספי (לא כולל מע"מ)*

שם איש קשר במזמין + טלפון ישיר

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת היקף כספי של הפרויקטים הנזכרים לעיל צילום של ח-ן סופי / דף אחרון של חשבון סופי חתום ומאושר על ידי מזמין העבודות / ח-ן טרום סופי / אישור מזמין העבודה בדבר מועדי ביצוע והיקפי ביצוע.

 

 

נוסח המלצה מוצע לשימוש המציע – עבודות פיתוח תשתיות

 

לכבוד                                                                                                                                      

החברה הכלכלית לאילת בע"מ               

באמצעות המציע                                               

 

א.ג.נ.,                                                              

הנדון: אישור בדבר ביצוע עבודות פיתות תשתיות על ידי המציע

 

שם המזמין:                              ____________________

 

שם מנהל היחידה הרלוונטי:       ____________________

 

טלפון ליצירת קשר (חובה):         ____________________

 

 • הננו מאשרים בזה כי המציע/ה _________________________________ ביצע/ה עבורנו את הפרויקטים הבאים (מיום 1/1/2018 ואילך בלבד):

 

שם הפרויקט

פירוט העבודות

(עבודות פיתוח, תשתיות על, שצ"פים וכו')

מועד סיום ביצוע

(מסירה סופית)

היקף כספי

(לפי ח-ן סופי / טרום סופי מאושר המצ"ב)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • להלן חוות דעתנו המקצועית ביחס לעבודות המפורטות בטבלה דלעיל (*הקף/סמן בהתאם):

 

איכות העבודה

גבוהה

 

טובה מאוד

 

טובה

 

מספקת

 

עמידה בלו"ז

עומד בלו"ז

 

עומד חלקית

 

חורג מלו"ז

 

 

יחסי עבודה מול המזמין

טובים מאוד

 

טובים

 

מספקים

 

 

 

 • הננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל יש / אין (*מחק את המיותר) תביעות משפטיות תלויות ועומדות כלפינו.

 

 

פרטי החותם (שם מלא + תפקיד): _____________________

 

חתימה + חותמת: _________________________

 

חשוב: טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי המזמין בלבד (חתימה + חותמת).

 

נספח ב'1

פירוט ניסיון המציע או קבלן המשנה מטעמו בהתאם לתנאי הסף בסעיף 2.4 ופירוט לצורך קביעת ניקוד האיכות של המציע/קבלן המשנה מטעמו

 

פירוט העבודות אותן סיים המציע/קבלן המשנה מטעמו לבצע במהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, כאשר בכל עבודה נכללה הנחת קווי פוליאתילן מצולב בקוטר של 500 מ"מ לפחות באורך כולל של 1000 מטר לפחות.

הפירוט מתייחס ל: מציע/קבלן משנה ___________ (נא למחוק את המיותר)

שם הגוף  המזמין

שם איש הקשר, ומספר טלפון

 תקופת ביצוע העבודות

תיאור העבודות שבוצעו

היקף כספי (לפני מע"מ)

אורך הצנרת פוליאתילן מצולב בקוטר 500 מ"מ לפחות שהונח (לפחות 1000 מטר בכל עבודה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פירוט העבודות אותן סיים המציע/קבלן המשנה מטעמו לבצע במהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, כאשר בכל עבודה נכללה הנחת קווי פוליאתילן בקוטר של 500 מ"מ לפחות באורך כולל של 1000 מטר לפחות.

הפירוט מתייחס ל: מציע/קבלן משנה ___________ (נא למחוק את המיותר)

שם הגוף  המזמין

שם איש הקשר, ומספר טלפון

 תקופת ביצוע העבודות

תיאור העבודות שבוצעו

היקף כספי (לפני מע"מ)

אורך הצנרת פוליאתילן בקוטר 500 מ"מ לפחות שהונח (לפחות 1000 מטר בכל עבודה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המשך…

פירוט העבודות אותן סיים המציע/קבלן המשנה מטעמו לבצע במהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, שכל אחת כללה הנחת צנרת מים ו/או ביוב בנוכחות מי תהום כולל שאיבה וטיפול במי התהום לצורך ייבוש הקרקע והנחת הצנרת:

הפירוט מתייחס ל: מציע/קבלן משנה ___________ (נא למחוק את המיותר)

שם הגוף  המזמין

שם איש הקשר, ומספר טלפון

 תקופת ביצוע העבודות

תיאור העבודות שבוצעו

היקף כספי (לפני מע"מ)

תיאור נוכחות של מי תהום כולל שאיבה וטיפול במי תהום לצורך ייבוש הקרקע והנחת צנרת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פירוט העבודות אותן סיים המציע/קבלן המשנה מטעמו לבצע במהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, כאשר בכל עבודה נכללה הנחת קווי ביוב גרביטציוניים בקוטר מינימלי של 200 מ"מ ובאורך של 1000 מטר לפחות :

 

שם הגוף  המזמין

שם איש הקשר, ומספר טלפון

 תקופת ביצוע העבודות

תיאור העבודות שבוצעו

היקף כספי (לפני מע"מ)

אורך קו הביוב הגרביטציוני שהונח בקוטר 200 מ"מ לפחות ולפחות 1000 מטר (בכל עבודה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חתימה וחותמת המציע:             _____________________________________

 

שם מורשה החתימה מטעם המציע : ___________________ ת.ז. ___________________       

 

חתימת מורשה החתימה : __________________

 

שם מורשה החתימה מטעם המציע : ____________________ ת.ז. ___________________     

 

חתימת מורשה החתימה : __________________

 

 

אישור עורך דין

 

אני הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר רשיון _________ מאשר בזה כי ביום __________________ הופיע/ה בפני גב'/מר _____________________ ת.ז. _________________ וכן גב'/מר ______________________ ת.ז. ______________ וחתמו בפני על מסמך זה. אם המציע הנו תאגיד, אני מאשר בזאת כי ההצעה נחתמה ע"י מורשי חתימה כדין של התאגיד, ובמסגרת סמכותם, באופן המחייב את התאגיד המציע בהתאם למסמך הצעה זה.

                                                                     

חתימת עורך הדין         _________________

נספח ב'2

לכבוד :

 

החברה הכלכלית לאילת בע"מ ועין נטפים בע"מ

 

א.ג.נ

הנדון: התחייבות קבלן-משנה

אנו הח"מ _________ ת.ז. __________ ו__________ ת.ז. __________ מצהירים בזאת בכתב כדלקמן:

 1. אנו מורשי החתימה של _________________ (להלן: "קבלן המשנה") ומוסמכים      לחייב את קבלן המשנה בחתימתנו.
 2. ידוע לנו כי קבלן המשנה הנו חלק מהצעת ____________ (שם המציע).
 3. בין קבלן המשנה לבין המציע נחתם הסכם במסגרתו התחייב קבלן המשנה לבצע את עבודות המים והביוב מכוח מכרז משותף מ/8/2021 שפירסמו החברה והתאגיד (להלן: "המכרז"), ואנו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות הסכם זה.
 4. אנו מתחייבים לבצע את עבודות המים והביוב מושא המכרז כקבלן משנה של המציע. דוע לנו כי כל החלפה שלנו מחייבת אישור מראש ובכתב מאת עין נטפים בע"מ וזאת תינתן מטעמים מיוחדים בלבד.
 5. הננו מצהירים כי בין קבלן המשנה לבין עין נטפים בע"מ לא יתקיים כל קשר משפטי ו/או בכלל, וכי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתהא לנו תופנה כנגד המציע בלבד, ונהיה מנועים ומושתקים מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עין נטפים בע"מ.

 

בכבוד רב,

_________

 

 

 

 

 

אישור רו"ח/עו"ד

 

אני הח"מ, ____________________, המשמש כעו"ד/רו"ח של _____________________________ (להלן: "קבלן המשנה"), ואני מאשר בזאת את חתימת קבלן המשנה על גבי הצעה זו, שנעשתה באמצעות מורשי החתימה שלו _________________________, נושא ת.ז. ___________, ו- _________________________, נושא ת.ז. ___________, וכי הנ"ל חתמו בפניי בהתאם למסמכי ההתאגדות של קבלן המשנה ובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל קבלן המשנה כדין ואשר אושרה כדין, וכי חתימתם מחייבת את קבלן המשנה.

 

 

 

 

 

תאריך

 

 

 

עו"ד/רו"ח

נספח ב'3

 

 

אישור רו"ח בדבר עמידת המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף 2.5 לתנאי המכרז

 

תאריך:_______________

 

לכבוד

 

חברת  ______________

 

 

הנדון : אישור על מחזור כספי (או כל מידע אחר המופיע בדו"חות הכספיים) לשנים 2020-2018

 

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 

 • הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת _________.

 

 • הדו"חות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______ (או לחילופין ליום____ וליום ____) בוקרו/נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו.

 

 • בהתאם לדו"חות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום_________ המחזור הכספי של חברתכם בכל אחת מהשנים 2018; 2019 ו-2020 הינו גבוה מ/שווה ל _________₪ (לפני מע"מ).

 

 

 

 

בכבוד רב,

 

__________________

רואי חשבון

 

 

 

* יודפס על גבי לוגו של משרד רואה החשבון וייחתם על ידו

נספח ג'

הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' ________, מורשה החתימה מטעם ________________ שמספרו ____________ (להלן: "נותן השירותים") מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

 

1.               הנני מצהיר, כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:

(א)       נותן השירותים ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה.

(ב)        אם נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים – ההרשעה האחרונה לא הייתה ב 3 השנים שקדמו לחתימת ההצהרה.

לעניין סעיף זה–

"בעל זיקה" – מי שנשלט על ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים הוא חבר בני אדם- גם  בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו.

"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א- 1991.

"שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968.

2.               הנני מצהיר, כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:

(א)       נותן השירותים ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום;

(ב)        נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה;

(ג)         נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

                לעניין סעיף זה –

"אמצעי שליטה", "החזקה" ו- "שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א- 1981.

                "בעל זיקה" – כל אחד מאלה:

                (1)            חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים.

                (2)            אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:

                                (א)           בעל השליטה בו;

                                (ב)            חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה;

במהותו להרכב כאמור של נותן השירותים, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של נותן השירותים;

(ג)   מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה;

(3)         אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים;

"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג (31.10.02).

"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987.

"שליטה מהותית" – החזקה של 75% או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.

3.               זו חתימתי וכי תוכן  הצהרתי זו אמת.

 

                        תאריך                       

 

שם המצהיר + חתימה

אימות חתימה

אני הח"מ. עו"ד /רו"ח מאשר בזאת, כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ___________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

שם

 

חותמת וחתימה

 

 

תאריך

 

נספח ד'1

 

נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז (ערבות הגשה)

לפקודת החברה והתאגיד

 

 

 לכבוד                                                              לכבוד

החברה הכלכלית (חכ"א) בע"מ                            עין נטפים – מפעלי מים וביוב אילת בע"מ

 

א.ג.נ.,

 

הנדון: כתב ערבות מס' _________

 

לפי בקשת _____________ (שם המציע) הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בסך 1,100,000 ₪ (מיליון ומאה אלף ₪) להבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי המכרז, מכרז משותף מס' מ/8/2021 ע"י ______________(שם המציע).

 

ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם, ביחד ולחוד, תוך חמישה (5) ימים מתאריך דרישה ראשונה של מי מכם בכתב  כל סכום עד לסכום הנ"ל על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 

ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 

ערבותנו זו בתוקף עד ליום 22 לחודש מרץ שנת 2022 ועד בכלל.

 

ערבות זו ניתנת להארכה באמצעות פנייה מאת החברה הכלכלית אילת (חכ"א) בע"מ אלינו וגם באמצעות פנייה מאת עין נטפים – מפעלי מים וביוב אילת בע"מ.

 

 

 

 

 

 

 

נספח ה'

 

הסכם

 

 

                               שנערך ונחתם באילת ביום ______ בחודש ______ שנת 2021

 

 

                                

                                 בין:         החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

                                                פארק התעשייה "אילתם", מבנה אמת"ל 2, ת.ד. 1582, אילת

                                               

                                                (להלן: " החברה")

 

                                                עין נטפים בע"מ

                                                בית הארז פורום שער העיר, קומה א' ת.ד. 1200 אילת

                                               

                                                (להלן: "התאגיד")

 

                                                החברה והתאגיד ייקראו להלן: "המזמין". כל אחד מהם ייקרא "יחיד                                                         המזמין"

                                                                                          מצד אחד

 •  
 •  

לבין:     ______________________ ח.פ _____________

                        כתובת _________________________________

                        טלפון ___________ פקס _____________

                        דוא"ל ____________________________

                                               

                        (להלן: "הקבלן")

 

                                               מצד שני

 

הואיל:        והמזמין פירסם מכרז משותף מ/8/2021 לביצוע עבודות פיתוח (עב' עפר, סלילה וכבישים, מים וביוב) במסגרת פרויקט שדה התעופה המתפנה (פארק הטרמינל) באילת (להלן: "המכרז");

והואיל:       והקבלן, אחרי עיון ובחינה זהירה של ההסכם, על כל נספחיו, ושל שאר מסמכי המכרז, הגיש למזמין הצעה, לביצוע ומילוי כל האמור במכרז, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז;

והואיל:       וועדת המכרזים של המזמין החליטה בישיבתה מיום                             כי הצעת הקבלן תוכרז כהצעה הזוכה במכרז ;

והואיל:       והצדדים מעוניינים לעגן את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;

 

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1.              מבוא, נספחים וכותרות

1.1.        המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2.        כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנות ההסכם.

2.              הגדרות

בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש או המשמעות המפורטים לצדם, אלא אם הקשר הדברים מחייב משמעות אחרת:

2.1.        החברה: החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ.

2.2.        העירייה: עיריית אילת.

2.3.        התאגיד: עין נטפים בע"מ.

2.4.        המזמין: החברה, התאגיד ו/או החברה והתאגיד יחד.

2.5.        הקבלן: המציע שזכה במכרז, לרבות נציגיו של הקבלן (כולל קבלני המשנה מטעמו), עובדיו, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, יועצים ומתכננים מקצועיים, ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או בשבילו לאחר שקיבל אישור מפורש בכתב מאת המהנדס המשמש כקבלן משנה לפי חוזה זה בביצוע המבנה.

2.6.        האתר: שדה התעופה המתפנה בעיר אילת – "פארק הטרמינל" וכן המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצעו העבודות, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.

2.7.        מסמכי החוזה: כל מסמכי מכרז פומבי משותף מ/8/2021 על כל נספחיהם, בין שצורפו ובין שלא צורפו, לרבות מפרטים, שרטוטים, תוכניות, הודעות לקבלנים, מסמכי הבהרות, וכן הצעת הקבלן, על כל נספחיה, וכן כל מסמך מכל מין ו/או סוג שהוא שיצורף לחוזה בעתיד.

2.8.        הודעות למציעים ומסמכי ההבהרות: מסמך שהוצא לפני הגשת ההצעות, בין ביוזמת המזמין, בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בעקבות שאלות הבהרה של המשתתפים במכרז, אשר מבהיר ו/או משנה ו/או מתקן את מסמכי המכרז.

2.9.        המהנדס: מהנדס החברה ומהנדס התאגיד או מי מטעמם.

2.10.    עבודות הפיתוח: עבודות עפר, עבודות הכנה ופירוק, מצעים, עבודות אספלט וסלילה, עבודות צביעה ותמרור, אבני שפה, ריצופים ומדרגות, ריהוט רחוב ועבודות שונות וכן עבודות השקייה, הכל בהתאם לתכניות ולמפרט.

2.11.    עבודות המים והביוב: הנחת קווי מים וביוב, קו מים זמני לפי הנחיות המפקח, חידוש החיבורים לרשת המים והביוב העירונית, חיבורי בתים וביטול מערכות מקבילות ו/או קיימות ו/או ישנות בהתאם להנחיות המנהלת והמפקח והכל בהתאם לתוכניות ולמפרט.

2.12.    העבודות: עבודות הפיתוח ועבודות המים והביוב, לרבות כל העבודות, הפעולות, ההתחייבויות והמחויבויות שעל הקבלן לבצע על פי האמור במסמכי המכרז/חוזה זה, על נספחיהם, בין אם הם מפורשים ובין אם לאו.

2.13.    המפקח: אדם או תאגיד שמונה ע"י החברה והתאגיד לפקח על עבודות הפיתוח ועבודות המים והביוב על כל מכלוליהן. שם המפקח יועבר לידיעת הקבלן. למפקח אין סמכות להתחייבות כספית.   

2.14.    המנהל: מי שמונה על ידי כל אחד מיחידי המזמין כמנהל הפרויקט.

2.15.    שכר החוזה: הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע "העבודות" לרבות כל תוספת שתתווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.

2.16.    "מחירון דקל" – מחירון דקל לעבודות בנין ותשתית (עבודות קבלניות) כפי שהתפרסם במועד פרסום המכרז וללא תוספת קבלן ראשי. למען הסר כל ספק תעריפי מחירון דקל יהיו קבועים לכל אורך תקופת המכרז.

2.17.    חוק הפרשנות, התשמ"א-1981, יחול על החוזה, כאשר לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.

2.18.    לצורך פרשנות חוזה זה, לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין לראות בעובדה כי מסמכי המכרז/חוזה הוכנו על ידי המזמין ככלי עזר כלשהו בפרשנותם. כמו כן, כותרות הסעיפים ו/או סעיפי המשנה בחוזה זה נועדו אך ורק לנוחיות בלבד ואין להן נפקות כלשהי בפרשנות החוזה.

3.              הצהרות והתחייבויות הקבלן

3.1.        כי הוא בעל ידע, ניסיון, מומחיות ומיומנות והיכולת הדרושים לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה בהיקף, ברמה, בשיטה, באופן ובאיכות הקבועים בהסכם זה.

3.2.        כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות לצורך הגשת הצעתו ויכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, לרבות סיור באתר, למידת מיקומם של הדרכים והעזרים שבשטח, למידת תשתיות המים וביוב וכל תשתית אחרת/נוספת, על קרקעית ותת קרקעית, והיכרות עם תנאי העבודה הספציפיים והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי המזמין בקשר עם כך.

3.3.        כי הוא מעסיק ו/או כי יש בידו להשיג ולהעסיק את כוח האדם הנדרש על פי תנאי הסף והמפרט הכללי המיוחד, בהכשרה, ברמה האישית ובכמות הדרושים לשם ביצוע העבודות בהיקף, ברמה, בשיטה, בתנאים ובאופן הקבועים בהסכם זה.

3.4.        כי ידאג להעביר לעובדיו ו/או לעובדים מטעמו הכשרה מלאה בנושא בטיחות וגהות ולא יעסיק עובדים אשר לא עברו הכשרה מתאימה.

3.5.        כי בבעלותו הכלים, הציוד והאמצעים הדרושים לשם ביצוע העבודות בהיקף ובכמויות הנדרשות על פי הסכם זה על כלל נספחיו, לרבות המפרט הכללי המיוחד.

3.6.        כי במועד חתימת הסכם זה יש בידיו את האישורים כדלקמן, כי במהלך כל תקופת הסכם זה ו/או התקופה המוארכת, לפי העניין, ידאג כי יהיו בידיו אישורים אלו תקפים, וכי הוא יציגם מפעם לפעם בפני התאגיד לפי דרישתו:

                                                          א.       אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו – 1976.

                                                           ב.       אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ.

                                                           ג.        אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי הקבלן מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם להוראות הדין.

3.7.        כי לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו ו/או נגד עובד מעובדיו ו/או נגד כל מי שפועל ו/או יפעל מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע עבודות עפ"י הסכם זה, כתב אישום לבית המשפט בגין עבירה שיש עמה קלון.

3.8.        כי למיטב ידיעתו לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב תביעה בגין עבירה לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א – 1991 בשנה שקדמה למועד חתימת הסכם זה.

3.9.        כי אין בחתימתו על הסכם זה ובביצועו משום הפרה כלשהי בדרך של מעשה ו/או מחדל, של כל הסכם אשר הקבלן מהווה צד לו ו/או של כל דין אשר הקבלן מחויב ו/או כפוף לו.

3.10.    הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים להגיש את כל המסמכים, הרישומים והטפסים ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות לפי הדין החל.

3.11.    הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים, כי הוא יקיים את כל הוראות הדין החלות ביחס למתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מסים ואגרות.

3.12.    כי יבצע את כל התחייבויותיו במקצוענות ובמיומנות נאותה, בקפדנות וביעילות, הכל לשביעות רצונו המלאה של המזמין.

3.13.    הקבלן מצהיר ומתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז וההסכם בהתאם להוראות כל דין, ולרבות בהתאם למפרטים הכלליים והמיוחדים, להנחיות, לכללים, לאמות מידה ולהוראות רשות המים ו/או הממונה על תאגידי המים והביוב (הן משפטיות והן הנדסיות).

3.14.    הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי הוא הקבלן הראשי של העבודה, והוא יבצע את העבודות תוך שמירה מוחלטת על כל הוראות הבטיחות, ותוך עמידה בכל כללי וחוקי הבטיחות בעבודה בשים לב למהות העבודות נשוא ההסכם.

3.15.    הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל תו תקן ישראלי שקיים.

3.16.    הקבלן מתחייב כי ככל שהוצג על ידו במסגרת הצעתו למכרז קבלן משנה לביצוע עבודות המים והביוב, הוא מתחייב לבצע את עבודות המים והביוב באמצעות קבלן המשנה שאושר בלבד, והוא לא יהא רשאי להחליפו אלא מטעמים מיוחדים בלבד ובאישור מראש ובכתב מאת התאגיד, הן לגבי עצם ההחלפה והן לגבי זהות המחליף.

4.              סמכויות המהנדס

4.1.        סמכות שנתייחדה או פעולה שרשאי או חייב המפקח לעשותה על פי חוזה זה, אינן גורעות מזכויותיהם של המהנדס או ב"כ להשתמש באותה הסמכות או לעשות אותה פעולה.

4.2.        סמכות שנתייחדה או פעולה שרשאי או חייב ב"כ המהנדס לעשותה לפי חוזה זה, אינן גורעות מזכויותיו של המהנדס להשתמש באותה הסמכות או לעשות את אותה הפעולה.

5.              תפקידיו וסמכויותיו של המפקח וניהול יומן

5.1.        המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי הוא  לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המהנדס ואת הוראותיו הוא.

5.2.        הוראות המפקח, בכפוף לאמור בחוזה זה, תחייבנה את  הקבלן.

5.3.        הקבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתר העבודות ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים מוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע החוזה.

5.4.        אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח ו/או למהנדס  על ביצוע העבודה עפ"י חוזה זה אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן.

5.5.        הפיקוח הנ"ל לא יטיל על המזמין ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי ולא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי מלוא מסמכי החוזה.

5.6.        הקבלן ינהל יומן עבודה ובנוסף אף ידרש לנהל יומן עבודה דיגיטלי על גבי תוכנת ניהול פרויקטים בצרוף תמונות, היה ויידרש לעשות כן (להלן: "היומן"), שבו ירשמו מדי יום ביומו פרטים המשקפים לדעתו את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות. מובהר כי בגין ניהול יומן עבודה דיגיטלי לא יהא הזכאי הקבלן לתוספת תמורה.

5.7.        היומן ייחתם כל יום על ידי המפקח והעתק חתום מהרישומים יימסר  לקבלן או לבא כוחו המוסמך אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו, תוך 7 (שבעה) ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן.

5.8.        הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את המזמין.

5.9.        לא הודיעו הצדדים או באי-כוחם המוסמכים על הסתייגות כאמור, רואים אותם כאילו אישרו נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

5.10.    רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.

5.11.    היומן יהא בבעלות המזמין.

6.              איסור הסבת החוזה

6.1.        אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, את ביצוע העבודות או כל חלק מהן, את התחייבויותיו על פי חוזה זה וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין מראש בכתב.

6.2.        אין הקבלן רשאי למסור את ביצוען של העבודות, כולן או מקצתן, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. הודיע הקבלן למנהל בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהוא מהעבודה לקבלן משנה, שיצוין בהודעה, יודיע המנהל לקבלן בכתב תוך זמן סביר על הסכמתו או התנגדותו לכך. על אף האמור מובהר כי הוראה זו לא תחול לגבי קבלן משנה אשר הוצג על ידי הקבלן במסגרת הצעתו למכרז, אם וככל שהוצג, והוא אושר על ידי המזמין במסגרת הצעת הקבלן למכרז.

6.3.        נתן המזמין את הסכמתו במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי-מעשה של כל מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.

6.4.        האמור לעיל לא יחול לגבי קבלן משנה לעבודות מים וביוב אשר הוצג על ידי הקבלן במסגרת הצעתו למכרז, אם וככל שהוצע כזה, ולגבי קבלן משנה זה לא יהא רשאי הקבלן להחליפו אלא מטעמים מיוחדים בלבד, ובאישור מראש ובכתב של התאגיד הן לגבי עצם ההחלפה והן לגבי זהות המחליף.

6.5.         הקבלן מצהיר בזה, כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט- 1969 בענפים ובסיווגים הכספיים כנדרש במכרז, ומתחייב לא למסור לקבלני משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר לעבודה או חלק ממנה אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות החוק האמור. הקבלן מתחייב כי קבלן המשנה שהוצג על ידו במסגרת הצעתו למכרז, אם וככל שהוצג, אוחז בסיווג קבלני מתאים (הן בענף המתאים והן בסיווג המתאים) וכי במשך כל תקופת העבודות יהא רשום ברשם הקבלנים ככזה.

6.6.        במידה והקבלן הינו תאגיד, הוא מתחייב בזאת, כי לאחר מועד חתימת חוזה זה על ידו הוא לא יעביר מניות בתאגיד ו/או לא יצרף אליו בעלי מניות חדשים אשר יחזיקו במניות שמקנות זכות ליותר מ-25% מהדיבידנדים או מזכויות ההצבעה באסיפות בעלי המניות, או המקנות זכות למנות רבע או יותר מהדירקטורים בתאגיד, אלא אם קיבל הקבלן הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב.

7.              היקף החוזה

7.1.        הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות המצאת כוח-אדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

7.2.        המזמין שומר לעצמה את הזכות להזמין מהקבלן עבודות או פעולות נוספות אשר יתברר כי יש לדעת המזמין צורך לבצעם בהקשר לביצוע העבודות נשוא חוזה זה, אם נוכח דחיפות ביצוע אותן עבודות ואם מכל טעם אחר והתמורה תחשב ועפ"י מחירי יחידה המפורטים בכתב הכמויות או בהתאם להוראות חוזה זה ביחס להערכת שינויים / עבודות חריגות.

7.3.        מובהר בזאת כי הזמנת עבודות נוספות על ידי החברה יחייבו אותה בלבד, והזמנת עבודות נוספות על ידי התאגיד יחייבו את התאגיד בלבד.

7.4.        לא נמצא מחיר יחידה בכתב הכמויות, התמורה הנוספת תיקבע על פי המדרג הקבוע בהוראות סעיף 18.4 להלן.

7.5.        המזמין שומר לעצמו את הזכות להקטין או להגדיל את היקף העבודות בהתאם להוראות כל דין ונהליו, וזאת מבלי שהדבר יקנה לקבלן זכות לשינוי המחיר שהוצע על ידו בהצעתו למכרז.

8.              סתירות במסמכים, הוראות מילואים וסדרי עדיפויות בין המסמכים

8.1.        בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה במסמך אחר מהמסמכים המהווים את החוזה או המכרז שמכוחו נחתם הסכם זה, תגבר ההוראה הבאה להוסיף על זכויות המזמין, לפי שיקול דעת המזמין.

8.2.        גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנה או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה – יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך – בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.

8.3.        רשאי המנהל, וכן המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך ביצוע העבודה, הוראות – לרבות תכניות לפי הצורך – לביצוע העבודה.

8.4.        סדר העדיפויות בין מסמכי החוזה/מכרז – לצורך ביצוע העבודה – הינו כדלקמן:

8.4.1.                       דרישות הדין והרשויות המוסמכות, כולל תכנית המתאר.

8.4.2.                       תוכניות לביצוע.

8.4.3.                       הוראות החוזה, כולל תנאי המכרז והמפרטים הטכניים.

8.4.4.                       הצעת הקבלן.

8.5.        בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט הטכני המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות – לעניין התשלום – יהא כדלהלן:

8.5.1.                       מדידה בפועל שאושרה על ידי המפקח;

8.5.2.                       כתב הכמויות;

8.5.3.                       אופני מדידה מיוחדים;

8.5.4.                       מפרט טכני מיוחד;

8.5.5.                       תכניות;

8.5.6.                       מפרט כללי;

8.5.7.                       תנאי החוזה.

8.6.        בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה דו משמעות בין המסמכים הטכניים לבין עצמם, יכריע המהנדס לפי שיקול דעתו בשאלת העדיפות והקבלן ינהג לפי הוראותיו.

9.              אספקת תכניות

9.1.        הדיסק עליו התוכניות וכל המסמכים האחרים בקשר לו, הם רכושו וקניינו הבלעדי של המזמין ואסור לקבלן להעתיקם או להשתמש בהם, כולם או מקצתם, אלא למטרת ההסכם ולביצוע העבודות בלבד. המזמין יספק לקבלן לצורך ביצוע העבודות דיסק עליו התוכניות, והקבלן יידרש להדפיס העתקים של התוכניות במספר הדרוש כראות עיניו.

9.2.        הקבלן יודיע למפקח על התוכניות, תוכניות העבודה, וההוראות הדרושות, או שיידרשו, לביצוע העבודות בזמן ובאופן שהדבר לא יפריע למהלך התקין של ביצוע העבודות ולא יגרום לאיחור או עיכוב בגמר העבודות והשלמתן.

9.3.        העתקים מכל מסמך, המהווה חלק מהחוזה, יוחזק על ידי הקבלן במקום העבודות, והמהנדס, המפקח וכל אדם שהורשה על ידיהם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.

10.          ביצוע העבודה לשביעות רצון המנהל והמפקח

הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של המנהל והמפקח וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המנהל ושל המפקח, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן  מפורטות בחוזה.

11.          ויתור על הודעה נוטריונית והודעות

11.1.    שני הצדדים מוותרים בזאת על הצורך בשליחת התראות או הודעות נוטריוניות ועצם הפרת החוזה או אי קיומו או אי קיום כל תנאי הימנו ישמשו במקום התראה או הודעה כזאת.

11.2.    כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד  השני המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום, דינה כדין הודעה שנמסרה ביד, כעבור 48 שעות מזמן מסירתה בדואר.

12.          תאור האתר

12.1.    העבודות תתבצענה במתחם פארק הטרמינל אילת – שדה התעופה המתפנה בעיר אילת (להלן: "האתר").

12.2.    הקבלן מצהיר כי הוא ראה ובדק את האתר המיועד וסביבתו, לרבות מצבו הפיסי והמשפטי, וכן, כי הוא בדק את מצב ותנאי הקרקע והתשתיות הקיימות באתר, ומצא אותם מתאימים לצרכיו ולמטרותיו.

12.3.    מובהר בזאת למען הסר ספק, כי לקבלן אין ולא תהיינה זכויות קנייניות כלשהן באתר ו/או במתקנים, לרבות זכויות מכח חוק הגנת הדייר-1972 ו/או כל חוק אחר שיבוא במקומו. מעמדו של הקבלן יהיה כשל בר רשות בלבד, וכל עוד רשות זו ניתנת על ידי המזמין.

12.4.    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאת, כי עם העמדת האתר לרשות הקבלן, הופך זה להיות האחראי הבלעדי לכל מעשה ומחדל בשטח האתר, לרבות ניקיון האתר.

12.5.    במידה ויידרש הקבלן במהלך עבודתו לשטח התארגנות וזאת על פי קביעת המהנדס, על הקבלן לתאם את קבלת שטח ההתארגנות מול גורמי המזמין השונים כולל ביצוע התאומים הנדרשים בגין זאת.  ללא שטח התארגנות לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות אלא אם התקבלה הוראה אחרת בכתב ע"י המהנדס. בסיום העבודה על הקבלן להחזיר שטח זה לידי בעליו נקי וללא כל מפגעים. הקבלן מתחייב לפנות את שטח ההתארגנות תוך 10 (עשרה) ימים מקבלה ראשונית של העבודות או על פי הוראת המפקח. למען הסר כל ספק כל העלויות הכרוכות בשטח ההתארגנות כלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות ואין הקבלן רשאי לקבל כל תמורה נוספת בגינן.

12.6.    ידוע לקבלן שהעבודות תתבצענה באזור הכולל תשתיות רבות, על קרקעיוות ותת קרקעיות, וכי באחריותו התיאום המלא בין כל התשתיות ומניעת כל פגיעה בהן.

13.          בדיקות מוקדמות

13.1.    הקבלן מאשר כי ערך לפני הגשת הצעתו למכרז, בדיקות של האתר וסביבתו, את טיב הקרקע, את דרכי הגישה לאתר, את מיקומן של מערכות תשתית באתר ובסמוך לו והחיבורים אליהן, ואת כל יתר הגורמים והנסיבות העשויים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז ו/או החוזה.

13.2.    הקבלן מצהיר, כי ידוע לו מיקומו של האתר. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים לשמירה על האתר ביום ובלילה וחלה עליו האחריות לכל פגיעה ברכוש ובנפש. לא תוכר שום תביעה בגין הפרעות, פגיעות, התנגדויות הן כספיות והן להארכת לוח הזמנים שנקבע במכרז, ולא תשולם לקבלן כל תמורה אחרת/נוספת בגין ביצוע דרכי גישה לאתר.

13.3.    הקבלן מצהיר, כי הביא בחשבון שהעבודות תבוצענה בסמוך לשטחים בהם קיימים צנרת, תאי ביקורת, שוחות, תשתיות חשמל וטלפון, וכן תשתיות על ו/או צמודות ומערכות ומתקנים נוספים, הן מעל הקרקע והן מתחתיה.

13.4.    לא תוכר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מאי לימוד ו/או מהערכה בלתי נכונה של כל  האמור לעיל על ידי הקבלן.

13.5.    ידוע לקבלן כי אספקת מים, חשמל, הסדרי תנועה זמנים, אביזרי בטיחות, גידור האתר וכל הנדרש באתר ו/או על פי דין ו/או על פי דרישת הרשויות המוסמכות לצורכי ביצוע העבודה יהיה על חשבון ובאחריות הקבלן.

14.          תאור העבודות

14.1.    הקבלן יידרש, באחריותו הבלעדית ועל חשבונו, לבצע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, ושדרוג תשתיות מים וביוב.

תיאור מפורט של העבודות קיים במפרט המיוחד, והוא גובר על כל תיאור בהסכם זה.

14.2.    מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יכללו מחויבויות הקבלן במסגרת ההסכם, בין היתר את המחויבויות הבאות:

14.2.1.       ביצוע תיאום תשתיות מול כל הגורמים הרלוונטיים והסדרי תנועה.

14.2.2.       הקבלן יקים עד 5 (חמישה) ימים לאחר קבלת "צו התחלת העבודה", שני שלטים על חשבונו משני צידי אתר העבודות. השלט יכלול את כל המידע הנדרש באותה עת על ידי המזמין, לרבות סוג הפרויקט, פרטי המזמין והמבצע, והכול בהתאם לדוגמא והנחיות שימסור המפקח. מובהר בזאת כי באחריות הקבלן לקבל מאת הגופים המוסמכים אישור בדבר הצבת השלטים, והוא יהא רשאי להניחם רק לאחר שקיבל אישור מראש ובכתב לכיתוב השלט מהמזמין. מידות כל שלט יהיו 2X3 מטר, או כפי שיונחה ע"י המפקח והם יוקמו על גבי קוסטרוקציה מתאימה על פי דין ו/או על פי הנחיות המפקח, כולל תמיכות נדרשות. הקבלן יתקין את השלטים למשך כל תקופת ביצוע העבודות והוא יהא אחראי לפנות את השלטים ולהחזיר את השטח למצבו הקודם תוך 10 ימים מקבלה ראשונית של העבודות.

15.          תקופת החוזה

15.1       תקופת החוזה תחל במועד הנקוב בצו התחלת עבודה, ולתקופה של עשרים וארבעה (24) חודשים, ובהתאם לאבני הדרך השילדיות לביצוע העבודות המצורפות בנספח ו' לחוברת המכרז. צו התחלת העבודות ייחתם על ידי כל אחד מיחידי המזמין. רק צו שייחתם על ידי שני יחידי המזמין יהווה צו התחלת עבודות כמשמעותו בהסכם זה.

15.2       צו התחלת העבודה כולל את הזמן הנדרש לקבלן לבצע את כל התיאומים ולקבל את כל ההיתרים והאישורים הדרושים עפ"י דין לשם ביצוע העבודה מן הרשויות השונות.

15.3       מובהר בזאת כי כל עיכוב שהוא בהשגת האישורים לא יקנה לקבלן כל זכות לחרוג מהמועד הנקוב בסעיף 15.1 לעיל כמועד לסיום העבודות,מסירתן לאישור המפקח, וקבלתן על ידי כל אחד מיחידי המזמין.

15.4       למען הסר כל ספק כל עלות הקשורה בהשגת האישורים הינה על חשבון הקבלן וכלולה במחירי היחידה השונים המפורטים בכתב הכמויות.

15.5       לפי דרישת המפקח, ימציא לו הקבלן רשיונות ואישורים כאמור לפני תחילת ביצוע העבודות, וכן ימציא, לפי דרישתו של המפקח, כל אישור בכתב מאת כל רשות מוסמכת על התאמת העבודות לדרישות כל דין או להוראותיה של אותה רשות.

15.6       המזמין יהא רשאי להורות לקבלן להמציא הצעה ללוח זמנים מפורט, והקבלן יבצע זאת לא יאוחר מחמישה ימים מן המועד בו ניתנה לו הוראת המזמין כאמור. במקרה זה יבחן המפקח את לוח הזמנים והוא יהא רשאי לאשרו בחלקו או במלואו. לא אושר לוח הזמנים במלואו או בחלקו – יגיש הקבלן בתוך יומיים לוח הזמנים מתוקן על פי הנחיות המפקח. לא הגיש הקבלן לוח זמנים מתוקן כאמור, יערוך המפקח לוח זמנים מפורט וזה יחייב את הקבלן. הקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה עקב כך.

15.7       פיגור בלוח הזמנים יגרור אחריו תשלום פיצוי מוסכם בגובה 3,000 ₪ (שלושת אלפים שקלים חדשים) בגין כל יום איחור. כל אחד מיחידי המזמין יהא רשאי לנכות מחצית מסכום הפיצוי המוסכם מן התמורה המגיעה לקבלן מכל אחד מיחידי המזמין.

16.          שינוי קצב העבודה

16.1       החליט המפקח כי קצב העבודה איטי מכדי להבטיח את השלמת העבודות בזמן הקבוע, או תוך תקופת הארכה שניתנה להשלמתה – יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד בכל האמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודה תוך זמן או תוך הארכה שנקבעה ע"י המפקח. מובהר בזאת כי הקבלן בלבד יישא בעלות האמצעים הנדרשים לעמידה בקצב העבודה שנדרש ע"י המפקח.

16.2       סבר המפקח כי האמצעים שנקט בהם הקבלן אינם מספיקים בכדי להבטיח את השלמת העבודות בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתה – יורה המפקח לקבלן בכתב על האמצעים שלדעתו יש לנקוט בהם, לרבות הגדלת כמות המשמרות ו/או ביצוע עבודות במקביל ו/או שימוש בציוד מכני שונה, והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים. מובהר בזאת כי הקבלן בלבד יישא בעלות אמצעים אלו.

16.3       לא מילא הקבלן את התחייבותו כאמור, רשאי המזמין לבצע את העבודות כולן או מקצתן, ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון הקבלן, והקבלן יישא בכל ההוצאות האמורות, בתוספת סך של 15% מההוצאות שייחשבו כהוצאות משרדיות. לצורך סעיף קטן זה תהיה למזמין זכות מלאה להשתמש בכל הציוד, המתקנים ובחומרים שנמצאים באתר, וזאת ללא תשלום תמורה כלשהי לקבלן בגין שימוש זה.

16.4       אם יהיה צורך לדעת המפקח, בכל זמן שהוא, לסיים את העבודה מוקדם מכפי שנקבע בצו התחלת העבודות, יפנה המפקח אל הקבלן בכתב, יפרט את השינוי הנדרש במתכונת העבודה ומספר הימים בהם נדרש הקבלן להקדים את מועד הסיום לעומת המועד המתוכנן. הקבלן יגיש למפקח מסמך שבו תפורט העלות הנוספת שיסב לו השינוי בצירוף ניתוח מחירים. המפקח יבחן את ניתוח המחירים ויגיש למהנדס את חוות דעתו המפורטת הכוללת את תוספת המחיר הראויה לדעתו בהתאם לנתונים שהובאו לו ע"י הקבלן. המהנדס יקבע את גובה התוספת שתאושר לפי שיקול דעתו, וקביעה זו תהיה סופית. המהנדס יגיש לקבלן הוראה בכתב חתומה על ידו, בה מאושרת תוספת המחיר שקבע. הקבלן יפעל כאמור בהוראה, וייערך לסיים את העבודה במתכונת שנקבעה בהוראה האמורה.

16.5       על אף האמור בכל מקום אחר, חייב הקבלן, באם ידרשו זאת המהנדס ו/או המפקח, לדחות כל עבודה או חלק ממנה, אשר לפי דעתו של המהנדס, רצוי לדחותה לזמן אחר. דחיית העבודה ו/או חלק ממנה לא תהווה עילה לתשלום תוספת ו/או פיצוי לקבלן.

 

 

 

17.          הפסקת העבודה

17.1.    הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב מאת המהנדס, בהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה, ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו על ידי המהנדס הוראה בכתב על כך.

17.2.    הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו בגין הפסקת עבודה לתקופה שאינה עולה על 90 (תשעים) יום רצופים גם אם מדובר במספר הפסקות עבודה שכל אחת מהן לא עולה על 90 (תשעים) ימים רצופים.

17.3.    נגרמה הפסקת העבודה, לדעת המנהל, באשמת הקבלן, תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה על הקבלן.

17.4.    הופסק ביצוע העבודה כולה או חלקה, לצמיתות, אחרי שניתן על ידי המזמין צו התחלת עבודה, והקבלן החל בביצוע העבודות למעשה, יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבור העבודה שביצע בפועל בלבד ולפי המחיר שהוצע על ידו. ביצע הקבלן רק חלק מן העבודה הנקובה בסעיף למדידה הצעת המחיר – יהיה זכאי לתשלום חלק יחסי מן המחיר שננקב למדידה בהצעת המחיר. מלבד האמור לא יהא הקבלן לכל תשלום בגין תקופת הפסקת העבודה, לרבות לא בשל בטלת ציוד או כלים או כוח אדם ו/או כל פיצוי ו/או שיפוי אחרים.

17.5.    נגרמה הפסקת ביצוע העבודה, כאמור לעיל באשמת הקבלן – לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהו.

17.6.    תשלום כאמור בסעיף קטן 17.4 לעיל ישולם לקבלן תוך 60 (ששים) יום מיום שבו ניתנה לקבלן הודעה בכתב כאמור לעיל.

17.7.    תשלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות כלשהן כלפי המזמין, כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות לכיסוי הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהי בקשר עם הפסקת העבודה וכתוצאה ממנה .

17.8.    היה והופסקה העבודה כאמור בסעיף זה לעיל, לצמיתות, ובאשמת הקבלן, יהא המזמין חופשי להתקשר עם כל קבלן אחר להמשך ביצוע העבודות, במלואן או בחלקן, אם בדרך של הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודה ואם בכל דרך אחרת, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, והקבלן יהיה מנוע מלטעון כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שהיא מהמזמין בקשר עם הפסקת העבודה וההתקשרות עם קבלן אחר. הקבלן מוותר בזאת על כל תביעה, טענה או דרישה כאמור.

17.9.    מובהר בזאת הוראות סעיף זה לא יחולו במקרה של כוח עליון.

לצורכי החוזה "כוח עליון" פירושו: מצב לחימה, הכרזת מצב חירום על ידי ממשלת ישראל החל על איזור העבודה, וכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי המזמין ככוח עליון, או אשר לדעת המפקח, לקבלן לא הייתה שליטה עליה והוא לא יכול היה למנעה ובלבד שתנאי מזג האוויר לרבות ימי גשם, שלג, רוח ו/או שירות מילואים ו/או מחסור בחומרים ו/או בכלים ו/או בציוד, שביתות ו/או השבתות וכיוצ"ב ו/או המצב הנוכחי במשק של העדר ו/או קשיים בהשגת עובדים לעבודות בניה מיהודה שומרון וחבל עזה ו/או מהומות בשטחי יהודה שומרון וחבל עזה ו/או מהומות בישראל ו/או ברשות הפלסטינית לרבות החרפת המצב האמור, לא יהוו ולא יחשבו כוח עליון ולא יזכו את הקבלן בארכה כלשהי לכל תקופת ביצוע העבודות. מודגש, התפרצות נגיף קורונה (19COVID) או כל נגיף דומה ו/או מגבלות שיוטלו בשל כך לא יהוו לצרכי חוזה זה כוח עליון.

17.10. המזמין מבקש להבהיר כי לא ישלם הוצאות ו/או פיצוי ו/או תשלום בגין "ניהול מתמשך" אשר ייגרם בעטיו של המזמין ו/או מי מטעמו, והקבלן מצהיר כי שיקלל נתון זה בהצעתו למכרז. כן מובהר כי עיכובים הנובעים מאי קבלת היתרים מרשויות או תיאום איתן באחריות הקבלן בלבד ותהליך קבלת האישורים נכלל בזמן שהוקצב לפרויקט. כל עכוב הינו באחריות הקבלן ולא יהווה בסיס או עילה לטענה.

18.          שינויים בהיקף העבודה וסיוג בלעדיות

18.1.    הקבלן יבצע כל שינוי במתכונת העבודה, לרבות שינויים בעבודה לעומת הקבוע בתוכניות, שינוי בלוח הזמנים וכיו"ב כפי שיידרש ע"י המהנדס.

18.2.    מובהר כי כל תוספת ו/או שינוי אשר יתבצעו על ידי מי מיחידי המזמין – יישא אותו מזמין בעלות זו בלבד, והיא לא תחייב את יחיד המזמין האחר, למעט בכל הנוגע להחזרת המצב לקדמותו שישולם לפי טבלת ההעמסות.

18.3.    שינויים הקשורים בעבודות המים והביוב יחייבו את הקבלן במילוי נספח 7 ואישור מראש של הגורמים הנדרשים לאשרו על גבי נספח זה.

18.4.    שינויים, תוספות והפחתות

18.4.1.       המהנדס רשאי להורות בכל עת על כל שינוי בעבודה או בחלק ממנה ביחס לכל מה שנוגע לאופייה, לאיכותה סגנונה, סוגה, גודלה, כמותה ו/או ממדיה של העבודה ו/או כל חלק ממנה וכיוצא בזה, הכל כפי שימצא לנכון, לרבות בשל עיכוב בעבודה, פיגור בזמני הביצוע על ידי הקבלן וכיו"ב, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו לרבות פרוק, הריסה וכו' של חלקי העבודה או עבודות שבוצעו.

18.4.2.       מבלי לגרוע מכלליות סעיף זה, רשאי המפקח להורות על:

 • א. הגדלת הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות והמחירים או הקטנתן ללא שינוי מחיר ולכל כמות שתדרש.
 • ב. השמטת פריטים הנקובים ברשימת הכמויות והמחירים.
 • ג. שינוי באופי, בסוג ובאיכות של הפריטים הנקובים ברשימת הכמויות והמחירים.

18.4.3.       האמור בחוזה זה לגבי הקטנת היקף החוזה יחול, בשינויים המחוייבים, גם לגבי הגדלת היקף החוזה.

18.4.4.       הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שכל הכמויות המצוינות במפרטים ובכתבי הכמויות ניתנות באומדן, וכי מחירי היחידה לאחר שהופחתה מהם ההנחה שבה נקב הקבלן בהצעתו לא ישתנו עקב קבלת תוצאות שונות במדידה הסופית שתיערך לאחר ביצוע העבודה.

18.4.5.       היה והתגלה שינוי בכמויות העבודה בשטח ביחס לכמויות המצוינות במפרטים ובכתב הכמויות המהווים את הבסיס לחוזה, אשר יש בו כדי להגדיל את שכר החוזה ביחס לאותו פריט, על הקבלן לדווח על כך מיידית בכתב למהנדס ולקבל את אישורו לשינוי שכר החוזה בגין שינוי כאמור. להסרת הספק יובהר, כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת לשכר החוזה בגין שינוי בכמויות העבודה, אשר לא אושר מראש ובכתב על ידי המהנדס, למרות כל האמור בחוזה זה.

18.4.6.       כל עוד לא נקבע אחרת מפורשות בחוזה, ייקבע ערך השינוי שבוצע לפי המפורט כדלקמן:

 • א. פרו-רטה – ביצוע אינרטפולציה והתאמה על פי הסעיפים הקיימים בחוזה הקבלן ובניכוי ההנחה שהקבלן נתן למכרז
 • ב. על פי מחירון משהב"ש+תוספת אילת ולאחר ניכוי הנחת הקבלן כפי שניתנה במכרז
 • ג. במידה והסעיף החריג אינו קיים במחירון משהב"ש – יקבע המחיר על פי מחירון "דקל" ללא תוספת קבלן ראשי כהגדרתו בחוזה זה פחות הנחה של 20%
 • ד. לא נקבעו בכתב הכמויות למדידה, כל מחירי היחידה הדרושים לקביעת ערכו של השינוי – יקבע המחיר על פי ניתוח מחיר שיעשה המפקח ובכפוף לקבלת אישור המהנדס מראש. בכל מקרה לא יקבע מחיר מעל מחירון דקל ללא תוספת קבלן ראשי כהגדרתו בחוזה זה פחות הנחה של 20%.

18.4.7.       למניעת ספק מובהר בזאת כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעיף זה מחמת אי קביעת ערכו של השינוי, ועליו לבצעו מיד עם קבלת הוראה מהמפקח. המפקח יקבע את ערך השינויים תוך 30 יום מיום מתן הוראת  שינויים/ תוספות לקבלן.

18.4.8.       מובהר בזאת כי הוראת שינויים/תוספות אשר אינה קובעת במפורש הארכה והשלמת העבודה אינה מזכה את הקבלן בארכה להשלמת העבודה.

18.4.9.       מובהר ומוסכם כי אם ניתנה הוראת  שינויים כאמור לעיל בשל כך שהקבלן לא קיים הוראה מהוראות החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לפיו, הרי אין במתן הוראת השינויים כדי לגרוע מכל זכות של המזמין לפי החוזה או לפי כל דין.

18.4.10.    בכל מקרה לא ישולם לקבלן רווח קבלני ו/או רווח קבלן ראשי על עבודות נוספות או חריגות שבוצעו ע"י קבלני משנה או כאלה שמחירם נלקח ממחירון דקל או כתב הכמויות.

18.5.    תשלומי עבודה יומית (רג'י)

18.5.1.       המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע חלק מן השינויים ו/או התוספות בעבודה יומית (עבודות רג'י).

18.5.2.       הוראות המפקח ינתנו בכתב, ואין הקבלן רשאי לבצע עבודה יומית בלא שניתנה לו הוראה כתובה כאמור. שיטת העבודה תקבע על ידי המפקח אולם אין בכך כדי לגרוע מאחריות כלשהי של הקבלן לפי חוזה זה לניהול העבודה, לטיב העבודה או לכל ענין אחר הקשור בעבודה, והוראות החוזה יחולו גם על עבודות אלה.

18.5.3.       למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי הקבלן ימלא אחר כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק על ידו או מטעמו בביצוע העבודה היומית, או בדבר פסילת ציוד מלשמש בביצוע העבודה היומית. הכל – לפי שיקול דעתו של המפקח. הקבלן יחליף את המועסק והציוד, כאמור, על חשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה כזו תחולנה עליו.

18.5.4.       היה ולא נכללו מחירי עבודות יומיות בכתב הכמויות יקבעו מחירי העבודה היומית על פי המפורט להלן ו/או לפי מחירון מוסכם בין הצדדים הכל על פי שיקול דעת המפקח:

 • א. הפעלת צמ"ה – על פי מחירון דקל ללא תוספת קבלן ראשי כהגדרתו בחוזה זה פחות הנחה של 20%
 • ב. כוח אדם וחומרים – על פי מחירון דקל ללא תוספת קבלן ראשי כהגדרתו בחוזה זה פחות הנחה של 20%

18.5.5.       למען הסר ספק, בכל מקרה יכללו מחירי העבודה היומית שיקבעו על פי סעיף קטן זה, כל הוצאה שהיא של הקבלן, לרבות רווח, הוצאות, הבאת ציוד ופועלים לאתר העבודה והסעתם ממנו, וכל הוצאה אחרת.

18.5.6.       סיווג הפועלים המועסקים בעבודה יומית יהיה בהתאם לתפקידם וסוג העבודה שהוטלה עליהם לביצוע. המפקח הוא שיקבע, לפי שיקול דעתו, את הסיווג שיינתן לכל אדם ואת שיבוצו בעבודה.

18.5.7.       שינוי היקף העבודה ייעשה באמצעות דרישה בכתב של המפקח לאחר אישור המהנדס.

18.5.8.       היה וחרג הקבלן מהיקף העבודה ללא דרישה בכתב, וללא אישור המהנדס בכתב, לא יהא זכאי לתמורה כלשהי מאת המזמין.

18.5.9.        המזמין רשאי להוסיף עבודות באתר או מחוץ לאתר, בכל מקום, בגבולות ההוספה.

18.5.10.    התמורה לקבלן בגין ההגדלות, ההקטנות ו/או השינויים תהיה כקבוע בסעיף התמורה להלן.

19.          טיב החומרים והעבודה ובדיקות מעבדה

19.1.    כל החומרים והציוד בהם יעשה הקבלן שימוש בעבודתו יהיו חדשים, מאיכות מעולה, מהסוגים כפי שנקבעו במפרט הטכני ו/או בכתב הכמויות ו/או ע"פ קביעת המנהל והמפקח ולשביעות רצונם המלאה. הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם על ידי המפקח.

19.2.    חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים ובמידה שאין לגביהם תקן ישראלי – חייבים להתאימם לכל תקן מקובל אחר שיקבע על ידי המפקח. מובהר, כי כל החומרים שישמשו לביצוע העבודות חייבים להיות עם תו תקן. במקום בו התקן הישראלי מבחין בכמה רמות של חומרים, ובהעדר הוראה אחרת במפרטים ובתכניות, יתאימו החומרים לרמת התקן הגבוהה ביותר.

19.3.    הקבלן מתחייב לספק ולבצע לפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה, וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקות כאמור במקום ביצוע העבודות או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה מוכרת ומאושרת, הכל כפי שיורה המפקח.

19.4.    נוכח המפקח כי חומר כל שהוא שסופק ע"י הקבלן אינו מתאים לדוגמא שאושרה ו/או אינו תואם את הדרישות כקבוע בסעיף זה ירחיק הקבלן את החומר ממקום העבודה, תוך 24 שעות מקבלת הוראה מטעם המפקח לעשות כן. קביעתו של המפקח אינה ניתנת לערעור ועל הקבלן לבצע את ההוראות ללא דיחוי. סרב הקבלן לעשות כן, רשאי המפקח להרחיק את החומרים הפסולים בעצמו. עלות פעולתו זו של המפקח תהא על חשבונו של הקבלן.

19.5.    התשלום למכון התקנים או למעבדה או לכל גורם אחר שיבצע את הבדיקות, יבוצע ישירות ע"י החברה, אשר תחייב את הקבלן בהוצאות אלה בשיעור קבוע מראש של 1% (להלן – דמי הבדיקות) מכל תשלום שישולם לקבלן ו/או לקבלני משנה מטעמו. גביית דמי הבדיקות מהקבלן תעשה ע"י ניכוי הסך האמור מכל תשלום ותשלום שישולם לו בפועל. למען הסר ספק מובהר, כי דמי הבדיקות הינם בשיעור שנקבע מראש ולא תיערך כל התחשבנות בין אם נערכו הבדיקות ובין אם לאו, ובין אם העלות שלהם בפועל היתה גבוהה או נמוכה מהשיעור הנ"ל. המפקח רשאי לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות ואת סוגי הבדיקות. הקבלן מסכים שהחברה תהיה רשאית לשלם למעבדה עבור הבדיקות הנ"ל ולחייב חשבונו בהתאם, הכל במסגרת השיעור האמור לעיל. כמויות הבדיקות והדגימות יקבעו בתכנית בקרת האיכות ויאושרו ע"י המפקח/אבטחת האיכות והקבלן מתחייב לבצען ללא הגבלה. הקבלן אחראי לביצוע כלל הבדיקות הנדרשות עפ"י התקנים, המפרטים והוראות הדין התקפות והרלוונטיות.

למען הסר כל ספק מובהר, כי ההוצאות המפורטות להלן לא תחשבנה ככלולות בדמי הבדיקות, כהגדרתן לעיל, והוצאות אלה תהיינה על חשבון הקבלן בנוסף לדמי הבדיקות הנ"ל:

 

א.      בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות אספקה;

ב.      בדיקות אותן הזמין הקבלן למטרותיו שלו (נוחות בעבודה, חיסכון ויעילות וכיו"ב);

ג.        בדיקות חומרים ומלאכות שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות המזמין (ולרבות בדיקות חוזרות);

ד.      הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא;

ה.      בדיקות שבוצעו עקב מחדל כלשהו של הקבלן.

 

סעיף זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה.

20.          כפיפות ודיווח

20.1.    לצורך ניהול, תיאום ופיקוח על ביצוע העבודות ימנה המזמין מפקח מטעמו.

20.2.    המפקח ינהל את ביצוע העבודות, יקבע לוחות זמנים, שלבים לביצוע העבודות, ויפקח על ביצוע העבודות.

20.3.    המפקח יהיה רשאי לזמן את הקבלן או מי שמוסמך מטעמו לישיבות אשר בהן, בין היתר, יערך מעקב אחר ביצוע העבודות. מועד, תדירות ומקום ישיבות אלו יקבעו ע"י המפקח. הקבלן מתחייב כי בישיבות אלו ישתתף נציג מוסמך מטעמו.

20.4.    הקבלן יאפשר למפקח גישה נוחה ועזרה בביקורת החומרים והעבודה.

20.5.     המפקח יערוך ביקורת מתמדת באשר לאופן ביצוע העבודה והחומרים בהם נעשה שימוש לצורך ביצועה.

20.6.    הקבלן יהא כפוף להוראות המהנדס והמפקח, ויפעל על פי כל הוראה והנחיה שתינתן על ידם בקשר עם ההסכם, ובכללן הצורך לבצע תיקונים ופעולות אחזקה שונות הן בתמורה והן שלא בתמורה, הכול כמפורט בהסכם. בכלל זה רשאים המהנדס ו/או המפקח לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, והקבלן יהא מחויב לפעול בהתאם להוראותיהם. לא תישמע תביעה מן הקבלן לתשלום נוסף, המתבססת על קביעת סדרי עדיפויות על ידי המנהל ו/או המפקח.

20.7.    הקבלן ידווח למהנדס ולמפקח באופן שוטף על ביצוע עבודותיו, על כל בעיה והתפתחות באשר להן, וכן על כל נושא הקשור לביצועו של ההסכם.

20.8.    הרשות בידי המפקח לדרוש מהקבלן לשנות את שיטת העבודה אם היא לפי דעתו אינה מתאימה או אינה יעילה או שתאריך את זמן העבודה יותר מהזמן הסביר. במסגרת זו רשאי המפקח לדרוש שכלול וייעול שיטת העבודה או שימוש בציוד מתאים יותר והקבלן מתחייב לבצע מייד את דרישות המפקח.  

20.9.    מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תמורה בגין ביצוע דרישות אלה. עוד יובהר אי הצגת דרישות כאמור אינה משחררת את הקבלן מאחריותו לבצע את העבודה בטיב ובקצב המותנים בהסכם.

20.10.  מובהר, כי המפקח איננו מוסמך לאשר כל חריגה מתנאי ההסכם, בין חריגה המחייבת תשלום נוסף ובין חריגה אשר אינה מחייבת תשלום כזה.

20.11. לא תישמע תביעה מן הקבלן לתשלום נוסף, המתבססת על אישור המפקח.

21.          מנהל עבודה

21.1       במהלך ביצוע העבודה ועד להשלמתה, חייב הקבלן להעסיק מנהל עבודה, מוסמך ומאושר ע"י המפקח. מנהל העבודה ימצא באתר ו/או בכל מקום אחר בו מתבצעת העבודה במשך כל שעות העבודה. ההוראות או ההסברים שינתנו למנהל העבודה, ע"י המהנדס או המפקח, יחשבו כאילו ניתנו לקבלן.

21.2       מנהל העבודה יהיה מנהל עבודה מוסמך לעבודות תשתית על ידי משרד הכלכלה שהינו בעל ניסיון מוכח של 7 (שבע) שנים לפחות בתחום, וכן בעל ניסיון בעבודות פיתוח ושדרוג תשתיות, ובכלל זאת תשתיות מים וביוב, והוא יהא אחראי על קיומם של כל תנאי הבטיחות באתר הנדרשים על פי כל דין ועל פי הוראות ההסכם על נספחיו.

21.3        דבר מינויו של מנהל עבודה ידווח לכל הרשויות המוסמכות.

21.4       מנהל העבודה יוחלף רק באישורו של המפקח ו/או המנהל, מראש ובכתב.

21.5       המזמין יהא רשאי להורות לקבלן להחליף את מנהל העבודה מכל סיבה סבירה שהיא, והקבלן יפעל להחלפתו בתוך זמן סביר ולא יאוחר מ-14 ימים ממועד קבלת דרישה על החלפת מנהל העבודה.

מהנדס ביצוע ובקרת איכות

21.6       הקבלן יעסיק מהנדס ביצוע לצורך תכנון וביצוע שלבי הפרויקט. במידה והקבלן לא ימנה מהנדס הביצוע בהתאם להוראות האמורות ו/או ימנה מהנדס ביצוע שלא יאושר ע"י המזמין ו/או שהמזמין יידרש להורות לקבלן לסיים את העסקתו של מהנדס הביצוע בשל איכות עבודה ירודה ו/או שאינה בהתאם להוראות ההסכם או הדין, יהא רשאי המזמין למנות מהנדס ביצוע שיעמוד בכל הדרישות, והקבלן יידרש לשאת בעלות העסקת מהנדס ביצוע  זה – במישרין או באמצעות קיזוז מתוך התמורה המגיעה לקבלן.

21.7       הקבלן יעסיק, על חשבונו וללא כל תמורה נוספת, חברת בקרת איכות על ביצוע העבודות על ידי הקבלן, בעל ניסיון של 3 פרוייקטים, לפחות, במהלך 10 השנים האחרונות בביצוע בקרת איכות על ביצוע עבודות קבלניות הדומות במהותן לעבודות נשוא חוזה זה.

כתנאי לתחילת ביצוע העבודות, תגיש חברת בקרת האיכות מטעם הקבלן תכנית בקרת איכות מפורטת, הכוללת תכנית בדיקות למהלך כל שלבי ביצוע העבודות, תתעד את הבדיקות ותוצאותיהן, תציגן למפקח ו/או למזמין ותקיים בקרת איכות כוללת על טיב ביצוע העבודות על ידי הקבלן, העל בהתאם להוראות המפקח.

למען הסר ספק מובהר, כי לקבלן לא תשולם כל תוספת תמורה בגין בדיקות מעבדה אשר יבוצעו במסגרת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה זה בהתאם לתכנית בקרת האיכות ו/או בהתאם לדרישות מי מיחידי המזמין ו/או המפקח והקבלן יישא בעלות בדיקות מעבדה כאמור להלן.

22.          ביקורת ואישור המהנדס/המפקח

 •  

22.1       המהנדס/המפקח רשאי לערוך בכל עת ביקורות ו/או בדיקות שוטפות לבדיקת כל הקשור בעבודות כנדרש מהקבלן בהסכם. גילה המהנדס/המפקח ליקויים כלשהם בעבודות במהלך ביקורו ו/או בדיקתו, יעביר בכתב לקבלן הוראות לתיקונם המיידי.

22.2       המהנדס/המפקח יהיו רשאים לערוך סיורי ביקורת לבדיקת טיב העבודה המבוצעת ע"י הקבלן עפ"י ההסכם.

22.3       תיקון ליקויים אשר נתגלו בסיורי ביקורת ע"י המהנדס/המפקח יבוצע ע"י הקבלן תוך פרקי הזמן שייקבעו ע"י המנהל/המפקח.

22.4       בגמר ביצוע העבודה הנדרשת, יודיע על כך הקבלן המהנדס/למפקח. המהנדס/המפקח יבדוק את עצם וטיב ביצועה של אותה עבודה ויפרט בפני הקבלן בכתב, ברשימה שתיחתם על ידו ועל ידי הקבלן, את הליקויים והפגמים שמצא בעבודה שיש לתקנם ו/או שינויים שהינו מעוניין שיבוצעו בה.

22.5       הקבלן יתקן את הליקויים והפגמים ויבצע את כל השינויים כמפורט ברשימה ובמועדים הנקובים בה, ככל ונקובים מועדים כאמור, לשביעות רצונו של המהנדס/המפקח כאמור.

22.6       לאחר שתוקנו הליקויים והפגמים ובוצעו השינויים לשביעות רצונו של המהנדס/המפקח, ייתן המנהל/המפקח אישור בכתב על סיום ביצועה של אותו עבודה.

22.7       מובהר בזאת כי מתן אישור כאמור הינו תנאי לתשלום התמורה האמורה להלן או כל חלק ממנה.

22.8       מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי אין באישור המנהל/המפקח כדי לשחרר את הקבלן מאחריות ו/או מחויבות כלשהי מכוח ההסכם, ואין בו בכדי להוות ראיה או חזקה לכאורה בדבר היעדר אחריותו של הקבלן לגבי כל פגם, ליקוי או נזק שיתגלה במתקנים בקשר עם העבודות נשוא ההסכם.

23.          מדידת כמויות

 •  

23.1       העבודה שבוצעה בפועל, וכמויות החומרים בהן השתמש הקבלן בפועל, יקבעו על ידי המפקח על סמך מדידות שיבוצעו על ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן. המודד יהא מודד בעל השכלה מתאימה וניסיון של לפחות חמש (5) שנים במדידה של פרויקטים הדומים במהותם ובהיקפם לעבודות נשוא החוזה, לרבות מדידת עבודות הנחת תשתיות מים וביוב.

23.2       כל המדידות תירשמנה בספר מדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן. מובהר למען הסר כל ספק, כי העבודות נשוא מכרז זה, הן עבודות הפיתוח והן עבודות המים והביוב, ימדדו על ידי המפקח אולם יאושרו סופית על ידי הנציג המוסמך של החברה והתאגיד, בהתאמה.

24.          ביצוע מקצועי

24.1.    כל העבודה תבוצע בהתאם למפרטים הטכניים, להוראות המפקח ולהסכם ובאורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו של המפקח. אישורו של המפקח לביצועה של עבודה או מטלה מכוח הסכם זה, לא ישחרר את הקבלן מחובתו ואחריותו האמורה לעיל.

24.2.    בוצעה עבודה שלא באורח מקצועי ונכון, לדעת המפקח, יחויב הקבלן עפ"י דרישת המפקח לתקן ו/או להחליף את הטעון תיקון על חשבון הקבלן, לשביעות רצון המפקח.

24.3.    נתגלה פגם בעבודה או בדרך ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין. היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה – יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו.

24.4.    למזמין שמורה הזכות לגבות מן הקבלן, בכל דרך, את הסכומים הנדרשים עפ"י שיקול דעת המנהל לתיקון עבודה שהוא טוען תיקון ו/או פגומה לדעתו, וזאת במקום לדרוש מן הקבלן לתקנה.

24.5.    אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין לסעדים נוספים או חלופיים עפ"י כל דין או הסכם.

25.          ניהול האתר ואתר התארגנות ושמירה על הבטיחות והסדרי תנועה

25.1.    הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורים (לרבות פנסים מהבהבים ושאר האמצעים הנדרשים להסדרת תנועה) ושאר אמצעי זהירות לבטיחותו ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, בהתאם להוראות המפקח ו/או להוראות כל דין ו/או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

למען הסר כל ספק מובהר, כי גידור אתר הביצוע ייעשה בהתאם להנחיות מנה"פ מטעם המזמין ובהתאם להוראות והנחיות מינהל הנדסה, עיריית אילת.

25.2.    במידת הצורך ועל פי דרישת המזמין, מתחייב הקבלן להציב, על חשבונו, משרד אתר, בתנאים, במועדים ובהתאם להנחיות והמפרטים אשר יינתנו לו לעניין זה על ידי המפקח. נדרש הקבלן להציב משרד אתר כאמור, תחולנה ההוראות הבאות:

25.2.1.         המשרד יהיה בשטח של 20 מ"ר לפחות (ברוחב של 3 מ' לפחות), כולל דלת כניסה מפלדה מסוג רב בריח או ש"ע ו-2 חלונות אלומיניום לפחות עם צלונים, מזוגגים ומסוגרים, בגודל שלא יפחת מ-2 מ"ר כל חלון ומזגן מפוצל של 1.5 כ"ס לפחות.

25.2.2.         המשרד ימוקם ע"ג משטח מצע (לרבות הידוק) אשר יוכשר ע"י הקבלן.

25.2.3.         המשרד יהא מסוג הניתן לפירוק, אטום, מבניה או חומר מבודד מבחינה תרמית בהתאם להנחיות המפקח ובאישורו.

25.2.4.         הקבלן יספק ריהוט משרדי בהתאם להנחיות המפקח, המתאים לצרכי העבודה במשרד, לרבות לוח תלייה מגנטי ומחיק לתליית מפות, תכניות וכו'.

25.2.5.         הקבלן ידאג להקמת מבנה שירותים בסמוך למשרד הנ"ל, לרבות חיבורו לרשת המים והביוב וידאג לאחזקתו וניקיונו הסדיר ולחילופין, לתא שירותים כימיים על פי דין.

25.2.6.         הקבלן יגיש לאישור המפקח תכנית המבנים והעמדת הציוד והריהוט הנ"ל תוך 7 ימים מיום חתימתו על הסכם זה. כלל המבנים ייבדקו ויאושרו מראש ע"י המפקח בטרם הבאתם לאתר.

25.2.7.         כל עבודות האחזקה כגון: ניקיון, שמירה, אספקת חשמל ועלותו (ע"י חח"י או גנרטור), הוצאות טלפון ותקשורת (אינטרנט), מים וכיוצ"ב, אספקת נייר, דיו, טונר וכיו"ב יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

25.2.8.         טיפול והוצאות בגין רישוי העמדתם הזמנית של המבנים הנ"ל לתקופת החוזה תהיינה באחריות ועל חשבון הקבלן. תקינות המבנים מבחינת בטיחות, כיבוי אש וכיו"ב – באחריות הקבלן.

25.2.9.         עם גמר ביצוע העבודות מתחייב הקבלן לנתק ולפרק את המשרד והמתקנים האחרים, וינקה את האתר מכל פסולת.

25.2.10.     מובהר בזה למען הסר ספק, כי לצד משרד המפקח ובמידת הצורך יציב הקבלן מיגונית ניידת בכל מקרה של מצב חירום ו/או התקפות טילים ו/או מלחמה לטובת שמירת שלומם ובטחונם של הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או המפקח ו/או מי מטעמו ו/או החברה או התאגיד או העירייה ומי מטעמם. יובהר, כי בגין הצבת מיגונית ניידת כאמור בהוראות סעיף זה וכפי שיורה על כך המפקח לא תשולם כל תוספת תמורה. 

25.2.11.     למען הסר הספק, כל המבנים ו/או המתקנים ו/או הציוד ו/או המכשור וכיו"ב המפורטים לעיל יהיו על חשבון הקבלן, ייראו כרכושו והוא יפרקם ויסלקם מאתר העבודות עם גמר ביצוען, אלא אם נקבע אחרת. מודגש, העתקת המבנים המפורטים לעיל (ככל ותידרש על ידי) תעשה על ידי ועל חשבון הקבלן ובגין העתקתם כאמור לא תשולם כל תוספת תמורה.

25.3.    מובהר ומוסכם בזאת כי כל ההתחברויות למים, חשמל וכו' באתר ההתארגנות כולל למשרד האתר תהיינה על חשבון הקבלן בלבד.

25.4.    הקבלן יהיה אחראי לכך שאף אדם פרט לאנשים המועסקים באתר, לא יכנס לאתר או לאתר ההתארגנות במהלך העבודה, למעט המהנדס, המפקח ו/או בא כוחם.

25.5.    הקבלן יוודא כי האתר/אתר התארגנות לא ישמש כמקום דיור לאף אדם בכל זמן שהוא, לא יוקמו כל מבנים מעבר למבנים נשוא ההסכם וההכרחיים לביצוע העבודה נשוא ההסכם, והקבלן לא יאפשר לינה באתר מעבר לצורכי השמירה.

25.6.     הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל שהוא.

25.7.     הקבלן ייתן, ללא כל תמורה נוספת, אפשרות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק ע"י המזמין, ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפקח, וכן לעובדיהם הן במקום העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף עימם פעולה. כמו כן יאפשר להם הקבלן את השימוש במידת המצוי והאפשר, בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידיו, ואולם רשאי הקבלן לדרוש תשלום מתקבל על הדעת בתמורה לשימוש האמור מאת הנזקקים בהתאם למקובל בענף.

25.8.    הקבלן יהא אחראי, על חשבונו וללא כל תמורה נוספת לעריכתם של כל התאומים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם, הסדרי תנועה באתר העבודות, הזמנת משטרה ותאום תשתיות, כולל שכירת הציוד והאנשים הנדרשים על פי התוכניות שבפרשה הטכנית.

25.9.    הקבלן יסלק באופן יום יומי ושוטף את עודפי החומרים והפסולת ממקום ביצוע העבודות וסביבותיו. הקבלן ימקם בכל שטחי ביצוע העבודות מכלים ו/או פחים לאגירת פסולת ויפנה/ירוקן אותם באופן יום יומי מהאתר. מיד עם גמר ביצוע העבודות ינקה הקבלן את האתר ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה, החומרים המיוחדים, האשפה והמבנים הארעיים, מכל סוג שהוא, וימסור אותו לידי המזמין כשהוא נקי ולשביעות רצונו של המפקח. הקבלן יפעל בכל פעולות הניקוי והסילוק דלעיל על פי הוראות כל דין לרבות לעניין שמירה על איכות הסביבה.

הקבלן יפנה את פסולת הבניין ו/או כל פסולת אחרת, כולל הריסות, למקום פינוי פסולת מאושר ומוכר על ידי הרשויות המוסמכות ויציג בפני המנהל ו/או המפקח הוכחות לכך. הקבלן יציג עם תחילת עבודתו הסכם/חוזה התקשרות עם אתר מורשה לפינוי פסולת. למען הסר ספק יובהר, כי בגין האמור בסעיף זה לא יהא הזכאי לקבלת כל תוספת תמורה, לרבות אגרות, היטלי הטמנה וכיו"ב.

מבלי למעט מהאמור בסעיף זה, בכל מקרה בו הקבלן לא ימלא אחר התחייבויותיו כאמור בסעיף זה ו/או בכל מקרה בו יתברר לחברה ו/או לתאגיד כי פסולת הקבלן גרמה לנזקים כלשהם בתשתיות המים ו/או הביוב באתר ביצוע העבודות, יהיה הקבלן חייב לשפות את התאגיד בגין נזקים אשר נגרמו לו כתוצאה מאי קיום התחייבויותיו כאמור, בסך 10,000 ₪ (עשרת אלפים שקלים חדשים) בגין כל שוחה ו/או קו או צינור מים ו/או ביוב אשר ניזוקו.

25.10. הקבלן ימנה מטעמו ממונה על הבטיחות בעל השתלמות ענפית לבניה ותשתיות.

25.11. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומהוראות הבטיחות הקבועות בהסכם זה, ימלא הקבלן גם אחר הוראות הבטיחות המפורטות בנספח 3 להסכם.

25.12. הקבלן יהא אחראי לביצוע כל הסדרי התנועה (תכנונם וביצועם) וזאת ללא כל תמורה נוספת/אחרת, ויראו את הצעת המחיר של הקבלן ככוללת את עלות הסדרי התנועה.

26.          שעות וימי מנוחה

26.1.    הקבלן מצהיר ומתחייב כי העבודה תבוצע על ידו בימים ובשעות שאינם ימי מנוחה כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, ובלבד שהמשך העבודה בימי  המנוחה כאמור אינו דרוש באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכנה או הפרעה כאמור, וניתן על כך אישור המפקח.

26.2.    הקבלן מצהיר כי לא יפעיל ולא ירשה להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט-1979 לצרכי חפירה, בניה או כיו"ב באזור מגורים בין השעות 19:00  ל- 06:00 למחרת ובימי מנוחה, כמשמעותם בפקודת סדרי שלטון ומשפט, התש"ח-1948, זולת אם הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכנה או הפרעה כאמור, וניתן על כך אישור המפקח.

26.3.    הוראות סעיף זה יחולו גם על כל קבלן משנה אשר יועסק ע"י הקבלן והקבלן יהיה אחראי לקיומן.

27.          שמירת הסביבה

27.1.    לא ייכרת כל עץ ממקום העבודה אלא בהסכמתו בכתב של המנהל ובאישור הרשויות המוסמכות במידה ונדרש. אם יכרות הקבלן, או מי מטעמו, עץ כלשהו, ללא הסכמה כאמור, יהא עליו לשלם פיצויים בסך שיקבע ע"י המנהל וכמו כן, יהא על הקבלן לנטוע עץ אחר במקומו, עפ"י קביעת המנהל.

27.2.    הקבלן לא יכרה ולא יוציא מתחום האתר ומחוצה לו, כל חומר או מחצב שלא על פי הרשאה מפורשת בכל דין או הסכם, ולרבות חומרי תשתית ותכסית כגון חול, אדמה, סלעים, כורכר וכיו"ב (להלן: "חומרי תשתית").

28.          עתיקות

28.1.    אם יתגלו, במהלך ביצוע העבודות, עתיקות, כמשמעותן עפ"י כל דין, יפסיק הקבלן את עבודתו ככל שהיא מתקשרת עם אותן עתיקות, ויודיע על כך מיידית למפקח, למהנדס ולרשות העתיקות, וכן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים למנוע פגיעה באותן עתיקות.

28.2.    אין בהפסקת העבודה עקב מציאת עתיקות בכדי לשנות את לוח הזמנים לביצוע העבודות אלא אם אישרו המהנדס ו/או המפקח ארכה. הקבלן יהא מחויב להמשיך בכל עבודה אחרת שאינה קשורה בעתיקות אלו.

28.3.    מובהר בזאת, כי כל העתיקות, החפצים והממצאים הארכיאולוגיים אשר ימצאו באתר הינם נכסיה הבלעדיים של מדינת ישראל.

28.4.    הקבלן מתחייב לפעול על פי הנחיות רשות העתיקות ולנקוט בכל אמצעי זהירות שיורו לו, לשם שמירה על העתיקות, ובכלל זה לעבוד תחת פיקוחם של מפקחים מטעם רשות העתיקות.

28.5.    הפעולות למטרת הצלת העתיקות ו/או כל פעולה אחרת שיהא בה כדי למלא את דרישת הרשויות הרלוונטיות יהיו על חשבון הקבלן ועל אחריותו.

29.          סיום העבודות, תעודת השלמה ותקופת הבדק

29.1.    עם סיום העבודות ידווח הקבלן למפקח על סיומה.

29.2.    המפקח יתאם סיור מסירה בהשתתפות הקבלן, ונציגים מוסמכים של כל אחד מיחידי המזמין. בתום הסיור יפרט המפקח, בתיאום עם כל אחד מיחידי המזמין לגבי עבודותיו, בפני הקבלן בכתב, ברשימה שתיחתם על ידי המפקח ועל ידי הקבלן, את הליקויים והפגמים שמצא לגבי כל אחת מן העבודות ושיש לתקנם ו/או שינויים שיש צורך לבצעם על פי שיקול דעתו המקצועית של המפקח.

29.3.    הקבלן יהא חייב לתקן את הליקויים והפגמים ולבצע את כל השינויים כמפורט ברשימה, לשביעות רצונו של המפקח ושל כל אחד מיחידי המזמין.

29.4.    לאחר ביצוע התיקונים לשביעות רצון כל אחד מיחידי המזמין, קבלת תוכנית עדות (AS MADE) של העבודה בהתאם למפרט המיוחד אצל כל אחד מיחידי המזמין, וחתימה על מסמך העדר תביעות לכל אחד מיחידי המזמין בנפרד כמפורט בנספח 4 להלן יוציא כל אחד מיחידי המזמין בנפרד לקבלן תעודת השלמה לגבי חלקו בנוסח נספח 5 להלן בה יצוין תאריך השלמת העבודה ע"י הקבלן.

מובהר בזאת כי כל אחד מיחידי המזמין יוציא לקבלן תעודת השלמה באופן נפרד אולם הוצאת התעודות תתואם בין יחידי המזמין, ואף אחד מהם לא ימסור תעודת השלמה ללא שתינתן תעודת השלמה גם על ידי יחיד המזמין האחר.

29.5.    במידה והעבודות יבוצעו בהתאם להנחיית המפקח בשלבים, יחול האמור בסעיף זה לגבי כל שלב בנפרד. במקרה כאמור, זכותו של הקבלן לקבלת התמורה בעבור חלק העבודה שבוצעה על ידו, כפופה תהא למתן אישורו של המפקח ושל המזמין כמפורט לעיל.

29.6.    מובהר בזאת כי אין באישורו של המהנדס או כל גורם אחר, של או מטעם המזמין, בכדי לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן כלפי צד שלישי או המזמין או עובדיהם או כדי ליצור אחריות כל שהיא של המזמין או שלוחיהם כלפי הקבלן.

29.7.    עם גמר העבודה יפנה הקבלן את האתר מכל ציודו וחפציו, וידאג על חשבונו להשבת המצב במקום ביצוע העבודה לקדמות ו/או לשלמות ו/או לתקינות, לפי העניין ובשינויים המתחייבים מהקמת הפרויקט, ובכלל זה יתקן כל נזק אשר נגרם לכבישים, ריצוף, שוחות, שטחי גינון או כל מתקן או פרט אחר במקום ביצוע העבודה על פי הנחיות המפקח.

30.          תקופת הבדק ותעודת גמר לכל אחד מסוגי העבודות

30.1.     בסעיף זה ולעניין ההסכם "תקופת הבדק" – התקופה שתחילתה ביום סיום העבודה, כקבוע בתעודת ההשלמה, וסיומה כעבור 12 (שנים עשר) חודשים.

30.2.    תקופת הבדק תחל לגבי העבודות בכללותן, והיא תמנה החל ממועד מתן תעודות ההשלמה על ידי שני יחידי המזמין כאמור בסעיף 29.5 לעיל.

30.3.    כל ליקוי, קלקול או חוסר שיתגלו במהלך תקופת הבדק בעבודה הנובעים, לדעת המפקח, משימוש בחומרים ירודים ו/או בלתי מתאימים או מביצוע שלא עפ"י ההסכם, או הנובעים מכל סיבה שהמפקח יראה את הקבלן כאחראי לה, יתוקנו ו/או יושלמו ע"י הקבלן ועל חשבונו, תוך 48 שעות, וכפי שיקבע ע"י המפקח בהודעה בכתב.

30.4.    לחילופין יוכל כל אחד מיחידי המזמין לבצע עבודות תיקון בעצמו, על חשבון הקבלן ולגבות את הסכומים מן הקבלן או לנכותם מסכומים המגיעים לקבלן מאותו יחיד המזמין עפ"י כל דין או הסכם.

30.5.    כל אחד מיחידי המזמין רשאי גם לוותר על התיקונים האמורים, ולחייב את הקבלן בסכום שיקבע ע"פ שיקול דעתו המפקח כשווה לערך התיקונים הדרושים.

30.6.    בחלוף תקופת הבדק, ולאחר שמילא הקבלן את כל דרישות המפקח, שהועברו אליו במהלך תקופה זו, יוציא המפקח בתיאום נציגי המזמין המוסמכים לקבלן שתי תעודות גמר – האחת, לגבי חלקו בעבודות הפיתוח, והשנייה לגבי חלקו בעבודות המים והביוב בנוסח נספח 6 להלן המאשרות כי הקבלן עמד בעבודות הבדק הנדרשות במהלך תקופת הבדק האמורה לגבי אותו סוג של עבודות. תעודת הגמר לכל אחד מסוגי העבודות תהווה אסמכתא להחזרת ערבות הבדק מאת אותו יחיד המזמין לו ניתנה ערבות הבדק. למען הסר ספק מובהר כי תעודות הגמר יינתנו באותו המועד לגבי שתי סוגי העבודות וכי עיכוב בהשלמת תיקוני הבדק לגבי סוג עבודה אחד, יגרום לאי הוצאת תעודת גמר לגבי סוג העבודה האחר.

30.7.    קבלת תעודת גמר לגבי עבודות הפיתוח לא יהוו אישור להשלמת עבודות המים והביוב ולהפך, ועל הקבלן לקבל תעודות גמר לכל אחד מסוגי העבודות בנפרד.

30.8.    מובהר בזאת כי אין באישור כאמור בס"ק 30.6 לעיל בכדי לשחרר את הקבלן מכל אחריות המוטלת עליו מכוח ההסכם או ע"פ כל דין או נוהג.

30.9.    נתגלה פגם בעבודה לאחר סיום תקופת הבדק, הנובע מביצוע העבודה שלא בהתאם לתנאי החוזה, וזאת במהלך תקופה של שלוש (3) שנים לאחר סיום תקופת הבדק, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו, תוך פרק זמן קצוב כפי שיקבע המפקח הרלוונטי ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה חייב הקבלן בתשלום פיצויים לאותו יחיד מזמין.

31.          רשימת תביעות

31.1.    הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש קלנדרי רשימה שתפרט את תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם באשר לסוג העבודות – פיתוח (יוגש לחברה) או מים וביוב בצירוף עבודות החזרת המצב לקדמותו בהתאם לטבלת ההעמסות (יוגש לתאגיד), ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה במשך החודש החולף.

31.2.    תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור לעיל, יראו את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בכתב, בסוף החודש כאמור, על כוונתו להגיש את התביעה.

31.3.    לא הגיש הקבלן רשימת תביעות המפרטת את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם, בתוך חודשיים לאחר שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה, יראו את הקבלן כאילו ויתר על תביעתו לחלוטין וללא תנאי.

32.          תמורה

32.1.    בגין ביצוע עבודות הפיתוח וכל מחויבויותיו לפי ההסכם על כל נספחיו, יהא הקבלן זכאי לתמורה אשר תקבע ע"י מכפלת מחירי היחידה הרלוונטיים של עבודות הפיתוח שבכתב הכמויות, כפי שנקבעו על ידי החברה, בכמויות שבוצעו בפועל בהתאם לקביעת המפקח  (להלן: "התמורה עבור עבודות הפיתוח").                   

32.2.    בגין ביצוע עבודות המים והביוב וכל מחויבויותיו לפי ההסכם על כל נספחיו, יהא הקבלן זכאי לתמורה אשר תקבע ע"י מכפלת מחירי היחידה הרלוונטיים של עבודות המים והביוב שבכתב הכמויות, כפי שנקבעו על ידי התאגיד, בכמויות שבוצעו בפועל בהתאם לקביעת המפקח ונציג התאגיד המוסמך (להלן: "התמורה עבור עבודות המים והביוב").

32.3.    התמורה עבור עבודות הפיתוח והתמורה עבור עבודות המים והביוב ייקראו להלן: "התמורה".

32.4.    התמורה עבור עבודות הפיתוח תשולם על ידי החברה בלבד, והתמורה בגין עבודות המים והביוב תשולם על ידי התאגיד בלבד. אף אחד מיחידי המזמין לא יחוב בתשלום עבור עבודה שבוצעה ליחיד המזמין האחר, והקבלן מאשר כי חיובי יחידי המזמין הנן חיובים נפרדים ולא שלובים ו/או תלויים ו/או קשורים.

32.5.    הקבלן יהא מנוע מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד יחיד המזמין אחד בגין אי קבלת תשלום מאת יחיד המזמין האחר.

32.6.    לתמורה לא יתווסף מע"מ כאמור בסעיף 1.11 לתנאי המכרז.

32.7.    למען הסר ספק, מובהר כי כמות היחידות, המפורטות בכתב הכמויות אינה מחייבת את המזמין לכל עניין שהוא. התמורה תשולם לקבלן על ידי כל אחד מיחידי המזמין, על בסיס מחירי היחידה שהוצעו על ידו במסגרת הצעתו, אך ורק בגין עבודה שבוצעה על ידו בפועל ובכמות שבוצעה כאמור ואושרה על ידי המפקח.

32.8.    מובהר בזאת כי התמורה לעיל הינה תמורה כוללת בגין כל מרכיבי העבודה ולרבות כל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות במסגרתה, לרבות כל הוצאה הנדרשת לצורך ביצוע העבודה בשלמותה עד למסירתה במסירה סופית למזמין, נשיאה בכל הוצאות הציוד, כח האדם והחומרים הנדרשים לביצוע העבודה, הסדרי תנועה וכיו"ב, והכול כמפורט במפרט הטכני וביתר מסמכי המכרז. 

32.9.    למען הסר ספק מובהר כי עלות פינוי עודפי אדמה ופסולת כלולה במחירי היחידה ולא תשולם בגינה תמורה נוספת/אחרת. למען הסר כל ספק פינוי עודפי אדמה ופסולת הינה באחריות המלאה של הקבלן כולל מציאת האתרים המורשים לכך, תשלום כל ההיטלים, האגרות והמיסים ותשלום עבור הובלת החומר ו/או הטמנתו. הצגת תעודות המשלוח לפינוי האדמה והפסולת לאתר מורשה יהוו תנאי מקדים לתשלום החשבון הסופי לקבלן.

32.10. למען הסר ספק מובהר כי עלות הסדרי התנועה כלולה במחירי היחידה ולא תשולם בגינה תמורה נוספת. זאת ועוד, במידה ותידרש עבודת לילה כהגדרתה בחוק, לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת בעדה. אין באמור כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לשלם לעובדיו בהתאם לחוק.

32.11. מוצהר בזה כי פרט למקרים בהם נאמר במפורש כי המזמין ישא בהוצאה כלשהי, תחול ההוצאה האמורה על הקבלן בין אם הדבר נקבע בחוזה במפורש ובין אם לאו.

32.12. תעריפי הזכייה של הקבלן אותם נקב בהצעתו למכרז, יישארו בתוקפם ללא כל שינוי ו/או עדכון במהלך כל תקופת ההסכם.

32.13. מובהר ומוסכם כי, תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר עבודה, במסים, ארנונות, תשלומים ומחירי חומרים אשר על הקבלן לספק ע"פ ההסכם לא ישנו את תעריפי הזכייה הנ"ל.

32.14. למען הסר כל ספק יובהר כי שינויים במדד מחירי הבניה ו/או בכל מדד אחר לא יגרמו לעדכון תעריפי הזכייה הנ"ל והם יישארו בתוקפם ללא כל שינוי ו/או עדכון במהלך כל תקופת ההסכם. 

32.15. מובהר בזאת ומוסכם מפורשות כי במסגרת החשבונות החלקיים והחשבון הסופי, אשר יוגשו ע"י הקבלן הזוכה ויאושרו ע"י המפקח, הן ביחס לעבודות הפיתוח והן ביחס לעבודות המים והביוב, ינכו החברה הכלכלית והתאגיד, כל אחד ביחס לחשבונותיו המאושרים, סך כספי שלא יעלה על 1% (אחד אחוז) מסך עבודות הפיתוח ועבודות המים והביוב אשר תימסרנה לביצוע (חשבונות מצטברים) וזאת בגין עלויות הליכי שיתוף ציבור וקשרי קהילה.

33.          תנאי תשלום

33.1.    הקבלן מחויב בהגשת חשבונות נפרדים – חשבון עבור עבודות המים והביוב יוגש לתאגיד, וחשבון עבור עבודות הפיתוח  בניכוי יוגש לחברה.

33.2.    התמורה בגין עבודות הפיתוח תשולם לקבלן במועדים כדלקמן:

33.2.1.       הקבלן יגיש למפקח חשבון קבלני חלקי (לרבות חישוב כמויות מפורט עם דפי ריכוז) עבור עבודות הפיתוח שבוצעו על ידו בחודש הקודם וזאת עד ל-5 לכל חודש בגין החודש שקדם לו ובו יפורטו:

33.2.1.1.   ערכן של חלק העבודות שבוצעו מיום התחלת ביצוע העבודות עד לסוף החודש שקדם לחודש בו הוגש החשבון, לרבות ערך עבודות שבוצעו על פי פקודת שינויים.

33.2.1.2.   חישובן של הכמויות ממועד הגשת החשבון הקודם ועד למועד הגשת החשבון הנוכחי.

33.2.1.3.   ערכן של עבודות נוספות, ככל שבוצעו, בצירוף דף הסבר מפורט לביצוע העבודות כשהוא מאושר מראש.

33.2.2.       כל חשבון שיוגש לאחר ה-5 לחודש ייחשב כאילו הוגש בחודש העוקב. החשבון ייערך על גבי תוכנה ממוחשבת בהתאם להנחיות המפקח אשר תינתנה לקבלן ובאופן כפי שיורה המפקח. חשבון שיוגש מאוחר ממועד זה או בשונה מן האופן הנדרש לעיל, תהיה החברה רשאית לדחות את תשלומו עד לחודש הבא. כל החשבונות יוגשו כחשבון מצטבר מתחילת העבודות. 

33.2.3.       החשבון הקבלני החלקי ייבדק על ידי המפקח ובתוך 21 (עשרים ואחת) יום ממועד קבלת החשבון הקבלני החלקי, על נספחיו, אצל המפקח. המפקח יעביר לידי הקבלן פירוט בדבר הסכומים שאושרו לתשלום.

33.2.4.       הקבלן יגיש חשבונית מס עבור החשבון הקבלני החלקי שאושר לתשלום על ידי המפקח על עבודות הפיתוח עד ה-5 לחודש, וחשבונית המס תשולם לקבלן בתנאי תשלום של שוטף + 30 ממועד קבלת חשבונית המס במשרדי החברה.

33.2.5.       מוסכם בין הצדדים כי המחירים על גבי כתב הכמויות בניכוי ההנחה שהציע הקבלן הינם מוחלטים ואינם מוצמדים למדד כלשהו.

33.2.6.       העבודה תסתיים עם קבלתה על ידי החברה ונתינת תעודת השלמה לקבלן על ידי החברה או מי מטעמה עבור עבודות הפיתוח.

33.2.7.       אישור תשלומי הביניים כאמור בסעיף זה וכן ביצוע תשלומים אלה אין בהם משום הסכמת החברה ו/או המפקח לטיב העבודה שנעשתה ו/או לאיכותם של החומרים ו/או לנכונותם של אומדנים כלשהם שעליהם מבוססים תשלומי הביניים וכל התשלומים הנ"ל יחושבו כמקדמות ששולמו לקבלן, בכפוף ועד לאישור החשבון הסופי.

33.2.8.       קיבל הקבלן תשלומים כאמור מעל למגיע לו, יחזירם לחברה מיד עם דרישה ראשונה, בתוספת ריבית והצמדה מיום היווצרות החוב ועד ליום התשלום בפועל.

33.2.9.       מובהר בזה למען הסר ספק, כי סך כל חשבונות הביניים לא יעלה בכל מקרה על 95% (תשעים וחמישה אחוזים) מערך החוזה.

33.3.    התמורה בגין עבודות המים והביוב תשולם לקבלן במועדים כדלקמן:

33.3.1.       הקבלן יגיש לתאגיד חשבון קבלני חלקי (לרבות חישוב כמויות מפורט עם דפי ריכוז ובליווי סקיצות/מדידות ) עבור עבודות המים והביוב שבוצעו על ידו בחודש הקודם וזאת עד ל-5 לכל חודש.

33.3.2.       החשבון הקבלני החלקי ייבדק על ידי המפקח ועל ידי נציג התאגיד המוסמך ובתוך 21 יום ממועד קבלת החשבון הקבלני החלקי יעביר המפקח לידי הקבלן פירוט בדבר הסכומים שאושרו על דיי נציג התאגיד המוסמך לתשלום.

33.3.3.       הקבלן יגיש חשבונית מס עבור החשבון הקבלני החלקי שאושר לתשלום על ידי המפקח ועל ידי נציג התאגיד המוסמך עד ה-5 לחודש, וחשבונית המס תשולם לקבלן בתנאי תשלום של שוטף + 30 ממועד קבלת חשבונית המס במשרדי התאגיד.

33.3.4.       מוסכם בין הצדדים כי המחירים על גבי כתב הכמויות בניכוי ההנחה שהציע הקבלן הינם מוחלטים ואינם מוצמדים למדד כלשהו.

33.3.5.       העבודה תסתיים עם קבלתה על ידי התאגיד ונתינת תעודת השלמה לקבלן על ידי התאגיד או מי מטעמו עבור עבודות המים והביוב.

33.3.6.       אישור תשלומי הביניים כאמור בסעיף זה וכן ביצוע תשלומים אלה אין בהם משום הסכמת התאגיד ו/או המפקח לטיב העבודה שנעשתה ו/או לאיכותם של החומרים ו/או לנכונותם של אומדנים כלשהם שעליהם מבוססים תשלומי הביניים וכל התשלומים הנ"ל יחושבו כמקדמות ששולמו לקבלן, בכפוף ועד לאישור החשבון הסופי.

33.3.7.       קיבל הקבלן תשלומים כאמור מעל למגיע לו, יחזירם לתאגיד מיד עם דרישה ראשונה ובתוספת ריבית והפרשי הצמדה מיום קבלת הדרישה ועד ליום התשלום בפועל.

33.3.8.       מובהר בזה למען הסר ספק, כי סך כל חשבונות הביניים לא יעלה בכל מקרה על 95% (תשעים וחמישה אחוזים) מערך החוזה.

33.4.    כל מס, היטל או תשלום חובה,  מכל סוג, החלים, או אשר יחולו בעתיד על העבודות יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. כל אחד מיחידי המזמין ינכה מהסכומים שיגיעו לקבלן כל סכומים שעליו לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה והעברתם לזכאי יהווה תשלום לקבלן.

33.5.    הקבלן מצהיר כי ידוע לו שכל אחד מיחידי המזמין ינכה מכל תשלום שישולם לו על פי חוזה זה מיסים ו/או תשלומי מלוות חובה ו/או היטלים בשיעורים שהוא יהיה חייב לנכותם במקור לפי הדין אלא אם ימציא הקבלן לכל אחד מיחידי המזמין לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שיעור הניכוי כאמור.

33.6.    הקבלן מצהיר כי ידוע לו שכל אחד מיחידי המזמין ינכה מכל תשלום שישולם לו על פי חוזה זה את כל הקנסות והפיצויים המוסכמים שיחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת החוזה.

34.          סילוק שכר החוזה (חשבון סופי)

34.1.    לא יאוחר מתום שישים (60) יום ממועד קבלת תעודת ההשלמה ומסירת העבודות למזמין, יגיש הקבלן למפקח חשבון סופי נפרד עבור עבודות הפיתוח ועבור עבודות המים והביוב, שכל אחד מהם יהא בליווי תוכניות מתאימות ומסומנות, ניתוחי מחירים של סעיפי שינויים וכל יתר המסמכים הנדרשים ("החשבון הסופי").

34.2.    משכר החוזה יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו לקבלן, וכן כל סכום אחר  ששולם לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר החוזה, אם שולם, לרבות, מקדמה אם שולמה, דמי השתתפות בביטוח עבודות קבלניות, קנסות, הורדות על טיב ביצוע לקוי, פיצויים וכיו"ב, ובניכוי כל סכום קצוב המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה או על פי כל חוזה אחר בין המזמין לבין הקבלן מכל סיבה אחרת.

34.3.    לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי ערוך כמפורט בסעף לעיל ובתוך פרק הזמן הנקוב לעיל, רשאי המזמין, אך לא חייב, לערוך את החשבון לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשותו, וחשבון סופי זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן ויחייב את הצדדים לחוזה.

34.4.    לא הגיש הקבלן חשבון סופי בתוך תקופה כאמור לעיל, והמזמין לא התחיל לערוך את החשבון בהתאם לסמכותו לעיל בתוך חודש לאחר מכן, יחשב הדבר כוויתור מצד הקבלן על זכותו להגיש חשבון סופי וכהודאה על כך שקיבל את מלוא שכר החוזה בעד ביצוע העבודות כולו בחשבונות חלקיים, ושלא מגיעה לו יתרת תמורה כלשהי מהמזמין.

34.5.    כל אחד מיחידי המזמין ישלם לקבלן את סכום החשבון הסופי, כפי שאושר על ידי המפקח ונציג יחיד המזמין, בתנאי שוטף + שישים (60) יום, מיום אישור החשבון הסופי על ידי כל אחד מיחידי המזמין.

34.6.    מובהר כי כל אחד מיחידי המזמין יהא האחראי הבלעדי לתשלום החשבון הסופי הנוגע לעבודותיו בלבד, ולא יחול חיוב הדדי ו/או משולב בכל הנוגע לתמורה לקבלן.

34.7.    מוצהר בזאת שתאריך הגשת החשבון הסופי, לצורך מרוץ הזמן לאישורו  ולפירעונו, יראה כנדחה עד שיוגש לכל אחד מיחידי המזמין, בין היתר, גם אחרון מבין המסמכים הבאים:

34.7.1.        תוכניות עדות ("AS MADE"):

34.7.2.        הצהרה בדבר חיסול תביעות לכל אחד מיחידי הצדדים בנוסח המצורף כנספח 4 לחוזה, חתומה על ידי הקבלן.

 

34.8.    מוצהר ומודגש בזה שכל אחד מיחידי המזמין יהיה רשאי לעכב את אישורו של החשבון הסופי הנוגע לעבודותיו בלבד ו/או את התשלום בגינו עד לגמר ביצוע כל התיקונים וההשלמות וסילוק כל הליקויים שפורטו בפרוטוקול "קבלת העבודות" לשביעות רצונו המלאה של כל אחד מיחידי המזמין,  ועד לגמר מילוי כל יתר התחייבויותיו של הקבלן כלפי כל אחד מיחידי המזמין עפ"י החוזה ופינוי מקום העבודות מכל פסולת שהיא, מכל אדם שהוא מטעמו של הקבלן ומכל חפץ השייך לקבלן.

 

34.9.    מוסכם בזה שלצורך עריכת חשבון סופי במקום הקבלן רשאי המזמין, אך לא חייב, לבצע כל פעולה שתידרש לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות לשכור שירותים כלשהם, לרבות עריכת החשבון על ידי מהנדס עצמאי שאינו עובד המזמין, הדפסות, העתקות ושירותי משרד אחרים  וכיו"ב, וכל ההוצאות הללו יהיו על חשבון הקבלן וינוכו משכר החוזה  כאמור לעיל.

 

34.10. הערבות לביצוע החוזה שהופקדה בידי כל אחד מיחידי המזמין, תוחזר לקבלן באופן עצמאי ובלתי תלוי ביחיד המזמין האחר, רק עם ביצוע התשלום של יתרת שכר החוזה לפי החשבון הסופי על ידי כל אחד מיחידי המזמין, ובתנאי שהקבלן הפקיד בידי כל אחד מיחידי המזמין את ערבות הבדק.

35.          פיצויים מוסכמים וקבועים מראש 

35.1.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל אחד מיחידי המזמין יהא רשאי לנכות מן התמורה המגיעה ממנו לקבלן את הפיצויים המוסכמים המפורטים להלן :

האירוע

הפיצוי המוסכם

הפרת בטיחות

5,000 ₪ (2,500 ₪ לכל יחיד מזמין)

אי מילוי הוראה של המפקח/מנהל בתוך הזמן שנקבע לכך בהוראה

1,000 ₪ (500 ₪ לכל יחיד מזמין)

אי זמינות (הגעה לביצוע בזמן שיורה המפקח)

1,000 ₪ (500 ₪ לכל יחיד מזמין)

 

35.2.    כל אחד מיחידי המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן מאותו יחיד מזמין בכל זמן שהוא ולרבות מהחשבון הסופי, וכן יהא כל אחד מיחידי המזמין רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים האמורים לעיל ו/או מתשלום סכום הפיצויים בגין הפרת הבטיחות ו/או בתשלום הפיצויים המוסכמים לעיל כשלעצמם, ו/או בניכויים מהקבלן, משום שחרור הקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודות או מכל התחייבות אחרת המוטלת על הקבלן על פי החוזה.

 

35.3.    למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של כל אחד מיחידי המזמין לפיצויים בגין כל נזק  שנגרם לו עקב הפרת החוזה על ידי הקבלן, לרבות הוצאות מימון ואובדן רווחים.

 

35.4.    הפיצויים המוסכמים לעיל ו/או הפיצויים המוסכמים בגין הפרת הבטיחות ו/או הפיצויים המוסכמים לעיל, משקפים את הנזק המוערך והמשוער מראש הצפוי להיגרם כתוצאה מההפרות האמורות לעיל ו/או מהפרת הבטיחות ו/או מהפרות כאמור, והם ייגבו ללא צורך בהוכחת קיומו של כל נזק, ומבלי לפגוע בכל תרופה אחרת לפי החוזה או לפי כל דין.

36.          כוח אדם

          העסקת עובדים

36.1.    הקבלן מתחייב לספק את כל כוח האדם הדרוש לביצוע כל התחייבויותיו על פי המכרז ו/או החוזה.

36.2.    הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחראיים בעלי אזרחות ישראלית, או עובדים זרים בעלי היתר עבודה חוקי במספר הדרוש לשם ביצוע התחייבויותיו בהתאם ללוח הזמנים. בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, היתר או רישיון על פי דין, חייב הקבלן להעסיק אך ורק עובדים מקצועיים שהינם בעלי הרישיון, ההיתר או הרישום.

36.3.    הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה, וכן יקיים תנאי עבודה נאותים, בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף ובאותו האיזור.

36.4.    הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו את כל התנאים הסוציאליים הנובעים ו/או הקושרים להעסקתם, וכן למלא אחר חוק הוראות הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ט-1968.

36.5.    הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות וגהות באתר העבודות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, וכן להבטיח תנאים נאותים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש על פי כל דין.

36.6.    הקבלן מתחייב לנהל בכל מהלך העבודות, לשביעות רצון המזמין, פנקסי כוח אדם, בהם ירשמו – שמו, מקצועו וסיווגו במקצוע של כל עובד, וכן את ימי עבודתו. הקבלן מתחייב להמציא למזמין, לפי דרישתו, את פנקסי כוח האדם לשם ביקורת, וכן להמציא למזמין, לפי דרישתו, מצבת כח אדם חודשית, שבועית ויומית שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.

36.7.    מובהר בזאת למען הסר ספק, כי הקבלן משמש כקבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין בין המזמין לבינו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, יחסי עובד מעביד. על אף האמור לעיל, אם בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים, יקבע כי שררו יחסי עובד ומעביד בין כל אחד מיחידי המזמין לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, אזי מתחייב הקבלן לשפות את כל אחד מיחידי המזמין בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו בשל כך.

השגחה מטעם הקבלן

36.8.    הקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת החוזה כוח אדם לניהול מקצועי והנדסי על ביצוע העבודות (להלן: "כוח אדם ניהולי"). כוח האדם הניהולי יהיה ברמה מקצועית גבוהה ובעלי ניסיון מוכח בניהולן של עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נושא חוזה זה. היקף כוח האדם, ניסיונו ומומחיותו יהיו בהתאם לכל דין וחוק.

36.9.    הקבלן מתחייב, כי כוח אדם ניהולי ימצא באופן קבוע באתר, וינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה.

36.10. מינוי חברי כוח האדם הניהולי יהא טעון את אישורו, מראש ובכתב, של כל אחד מיחידי המזמין. כל אחד מיחידי המזמין יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי כוח האדם הניהולי, מבלי לנמק את החלטתו. נדרשה החלפת חבר כוח האדם הניהולי, ימלא הקבלן את הדרישה בתוך שבועיים ממועדת נתינתה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות סעיף משנה זה יחולו גם על חבר כח האדם הניהולי אשר מונה בעקבות דרישת החלפה כאמור.

36.11. כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי מי מיחידי המזמין למי מכוח האדם הניהולי, ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו.

36.12. מובהר בזאת, כי לא יהא בעסקתו של כוח האדם הניהולי או של מי מחבריו, כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או על פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריות הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה.

הרחקת עובדים מאתר העבודות

36.13. הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המזמין בדבר הרחקתו מאתר העבודות של כל אדם המועסק על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות מכח האדם הניהולי, לרבות קבלו משנה ועובד המועסק על ידי קבלן משנה, אף אם הסכימה המזמין בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת המזמין התנהג אותו אדם שלא כשורה או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא מבצע ברשלנות את תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור – לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר העבודה או בביצוע העבודה.

 

37.          העדר יחסי עובד- מעביד

37.1.    יחסי הצדדים על פי הסכם זה הנם יחסי מזמין-קבלן עצמאי, ושום הוראה מהוראות הסכם זה לא תחשב כיוצרת יחסי עבודה בין מי מיחידי המזמין לבין הקבלן ואו מי מעובדיו ו/או מי מהמועסקים על ידו. הקבלן לבדו יישא בכל העלויות הכרוכות בהעסקת עובדיו, לרבות שכר עבודה וכל התנאים הסוציאליים הקבועים בדין, והוא מתחייב לקיים את כל חובותיו, מכוח כל דין, כלפי עובדיו ו/או המועסקים על ידו בקשר לעבודה.

37.2.    היה וייפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות מוסמכת, כי בין מי מיחידי המזמין לקבלן ו/או לעובדי הקבלן נוצרו יחסי עבודה אזי מוסכם ומוצהר, כי התמורה שתשולם כוללת את כל התנאים הסוציאליים מכל מין וסוג להם זכאים הקבלן ועובדיו בגין ביצוע העבודה, והקבלן מתחייב לשפות ולפצות את אותו יחידי המזמין אם יחויב בהליך כלשהו, משפטי או מנהלי, לשלם תשלומים שכאלה לעובד הקבלן ו/או למי מטעמו.

38.          זכויות מקרקעין וזכויות אחרות

38.1.    מובהר בזאת כי כל הזכויות מכל מין ו/או סוג שהוא באתר, על כל חלקיו, מתקניו וציודיו, תהיינה למזמין בלבד ולפיכך מצהיר בזאת הקבלן, כי ידוע לו שאתר העבודות הועמד לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה, וכי אין לו ולא תהיה לו בכל תקופת החוזה כל זכות קניינית ו/או זכות אחרת במקרקעי האתר.

38.2.    המזמין יהיה רשאי בכל עת, ובפרט במקרה של הפרת החוזה ע"י הקבלן, להורות לקבלן לפנות את מקרקעי האתר ולסלק את ידו מהם, ולקבלן לא תהיה כל תביעה ו/או טענה בקשר לכך.

38.3.    כמו כן, הקבלן יפצה את המזמין על כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הוצאה שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר, זכות יוצרים או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה, במתקני העבודה, במכונות או בחומרים או בציוד שיספקו על ידי הקבלן.

39.          חומרים וציוד במקום העבודה

39.1.    בסעיף זה "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה מטרת ביצוע העבודה והשלמתה, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודה.

39.2.    חומרים וכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן במקום העבודה למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור, לבעלות המזמין.

39.3.    חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה, למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום העבודה ללא הסכמת המפקח בכתב. יחזרו הציוד והמבנים הארעיים ועודפי חומרי הבניה לרשותו של הקבלן, והוא יוציאם  ממקום העבודה.

39.4.    כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות האמורות או הוראה המפקח בכתב, שהציוד והחומרים אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, רשאי קבלן להוציאם ממקום העבודה ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות עלות המזמין. נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם אפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות כן, רשאי המזמין, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 7 ימים, למכרם, ולאחר שתנכה ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם, יזכה כל אחד מיחידי המזמין את חשבון הקבלן בעודף שיוותר.

39.5.    הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע החוזה, אולם בכל מקרה מן המקרים רשאי המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות המזמין.

39.6.    אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.

40.          בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים

40.1.    הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו ו/או הסתרתו של חלק כלשהוא מהעבודה שנועד להיות מכוסה ו/או מוסתר, ולא לכסותו, אלא לאחר קבלת הסכמתו של המפקח. הפר הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן זה, יחשוף הקבלן, על חשבונו הוא, ועל פי הוראות המפקח, את החלק שהוסתר ו/או כוסה, ולאחר מכן, ועל פי הוראות המפקח, יחזירו הקבלן לתיקונו. לא מילא הקבלן את הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לפעול לחשיפתו של החלק האמור, ו/או להחזירו לתיקונו, ולחייב את הקבלן בגין כל ההוצאות הכרוכות בכך.

40.2.    הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה ו/או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה, והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודה, לפני כיסויה ו/או הסתרתה.

40.3.    הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראת המפקח לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעת רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים, בכל חלק מהעבודה ולאחר מכן להחזירו לתיקונו, ולחייב את הקבלן בגין ההוצאות הכרוכות בכך.

40.4.    ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן 40.1 לעיל תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן 40.1 לעיל והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה כהלכה, לשביעות רצונו של המפקח.

40.5.    הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, ושמי מיחידי המזמין נאלץ להוציאן, רשאי אותו יחיד המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהיה רשאי לגבותן  מהקבלן בכל דרך אחרת.

41.          סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה

41.1.    המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:

                                                          א.       על סילוק כל חומרים שהם ממקום העבודה, בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.

                                                           ב.       על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים.

                                                           ג.        על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהוא מהעבודה, שהוקם על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים, או במלאכה בלתי מתאימה, או בניגוד לתנאי החוזה.

41.2.    כוחו של המפקח לפי סעיף קטן 39.1 לעיל יפה לכל דבר, על אף בדיקה שנערכה על ידי המפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.

41.3.    לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן 39.1 לעיל, יהא רשאי כל אחד מיחידי המזמין לבצעה על חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה ואותו יחיד המזמין יהא רשאי לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהא רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

42.          אחריות

42.1.    כללי

42.1.1.       "הקבלן" יהא אחראי עפ"י דין לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון ולכל נזק אחר שייגרם ל"מזמין" ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד "הקבלן", הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע עבודתו עפ"י חוזה זה, בין במהלך תקופת החוזה ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.

42.1.2.       הוראות סעיף זה על כל תתי סעיפיו יחולו לגבי כל אחד מיחידי המזמין ללא תלות באחר. ויתור של מי מיחידי המזמין על זכותו לפי סעיף זה לא יחייב את יחיד המזמין האחר ולהפך.

42.2.    אחריות לעבודה

42.2.1.       מיום מתן צו התחלת עבודה ועד למתן תעודת השלמה לכל אחד מסוגי העבודות, ולמשך כל תקופת הבדק עבור כל אחד מסוגי העבודות, יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודה והעבודה, לרבות המבנים הארעיים שהוקמו עליו ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודה מסיבה כלשהי לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כתוצאה משטפונות, רוחות, סערות, שלגים וכיו"ב יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו, ובמהירות המרבית, ולהביא לידי כך שעם השלמתה תהיה העבודה במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון המזמין והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה. הוראות הסעיף תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על ידם בתקופת הבדק.

42.2.2.       הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי המזמין לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או קלקול שיגרמו לחומרים ו/או לציוד ו/או לעבודות, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש, והוא פוטר את המזמין ו/או את עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשרותו, מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור.

42.2.3.       הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא בשימוש בקשר עם ביצוע העבודות הוא פוטר את המזמין ו/או עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשרותו, מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור.

42.2.4.       בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאי וזכאי המזמין לקבל מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבע המזמין ו/או עבור נזקים שהמזמין החליט לפי שיקול דעתו המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי המזמין וקביעותיו תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.       

42.3.    אחריות לגוף או לרכוש

42.3.1.       הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל נזק ו/או אבדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, לרבות כל אחד מיחידי המזמין ו/או לכל רשות עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה המצוי באתר העבודה ו/או כל מבנה המצוי מחוץ לאתר העבודה ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודה על ידי הקבלן  ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה שלו, בין בתקופת ביצוע העבודה ובין בתקופת הבדק לגבי כל אחד מסוגי העבודות. הקבלן ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמורלמזמין ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות ולרבות בתקופת הבדק עבור כל אחד מסוגי העבודות.

42.3.2.       כל אחד מיחידי המזמין יהא רשאי לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן ו/או מי מטעמו בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון יחידי המזמין.

42.3.3.       הקבלן ישפה את כל אחד מיחידי המזמין על כל סכום שאותו יחיד המזמין יחויב לשלם, או שישלם, בגין נזק או אובדן להם אחראי הקבלן על פי סעיף קטן 1 ו/או על פי כל דין לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות. כאמור, כל אחד מיחידי המזמין יהיה רשאי לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן ו/או מי מטעמו בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון יחיד המזמין, בכפוף לכך שתימסר לקבלן הודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה.

42.3.4.       הקבלן ישפה ו/או יפצה כל אחד מיחידי המזמין בגין כל נזק שיגרם לו עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה.

42.4.    אחריות מקצועית

42.4.1.       הקבלן יפצה כל אחד מיחידי המזמין בגין כל נזק שיגרם למזמין כתוצאה משגיאה מקצועית ו/או רשלנות ו/או הזנחת חובתו המקצועית הוא או מי מטעמו ו/או משימוש בחומרים או באביזרים לקויים או מטיב לקוי.

42.4.2.       אחריותו של הקבלן כאמור לעיל, תחול גם לגבי מקרה של רשלנות מקצועית שתתגלה לאחר סיום תקופת החוזה ותחול על כל פעולה שבוצעה או היתה אמור להתבצע על ידי הקבלן או על ידי קבלני המשנה מטעמו, או על ידי מי מעובדיו ו/או שליחיו.

42.5.    אחריות לנזק סביבתי

42.5.1.       הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות ובכל תקופת החוזה לא תהיה פגיעה שלא לצורך באיכות הסביבה ו/או בנוחות הציבור, ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל או הרכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל אמצעים  הדרושים, כדי להבטיח את האמור לעיל.

42.5.2.       כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק ו/או פגיעה ו/או קלקול שיגרם לכל כביש, דרך, שביל, מדרכה, וכן לרשת המים, הביוב, התעול, החשמל, הטלפון ו/או לכל תשתית קרקעית או עילית אחרת (להלן: "תשתיות"), תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הפגיעה נגרמו באקראי ובין בשל מעשה או מחדל מצידו של הקבלן. הקבלן מתחייב לתקן את הנזק ו/או הפגיעה בתשתית כאמור, באחריותו ועל חשבונו, ובאופן היעיל ביותר ולקבל את אישור הרשות המוסמכת על התשתית שניזוקה. אם לשם ביצוע העבודות יהיה צורך להעביר תשתית כלשהי אל מחוץ לאתר, מתחייב הקבלן להעביר את התשתית בפיקוח נציג הרשות המוסמכת הרלוונטית, כגון: חברת חשמל, בזק, חברת מקורות, מע"צ וכיו"ב, ולנקוט בכל אמצעי ההגנה  הדרושים, בהתאם להוראות הרשויות המוסמכות הרלוונטיות.

42.6.    אחריות לעובדים ולשלוחים

42.6.1.       הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמצאים בשרותו והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם  תוך כדי ביצוע העבודות לרבות במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק עבור כל אחד מסוגי העבודות, והוא פוטר בזאת את המזמין מאחריות כלפי עובדים המועסקים על ידו, לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, קבלני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה. כל אחד מיחידי המזמין יהא רשאי לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או תאונה, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון אותו יחיד המזמין.

42.6.2.       הקבלן ישפה כל אחד מיחידי המזמין בגין כל תשלום שיחויב לשלם כתוצאה מאי – קיום התחייבותו שבסעיף קטן 1. נדרש יחיד המזמין לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת ביצוע העבודות, ישפה אותו הקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אבדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון יחיד המזמין.

43.          ביטוח

43.1     מבלי לגרוע מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן על-פי כל דין ו/או על פי האמור בחוזה זה, מתחייב הקבלן לערוך, לרכוש ולקיים, על חשבונו לפני מועד תחילת העבודות נשוא חוזה זה (להלן : "העבודות") ו/או הצבת ציוד כלשהו באיזה מאתרי העבודה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו (המוקדם מבין שני המועדים הנ"ל) ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות וכן לעניין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר כמפורט בסעיף 43.4 להלן, את הביטוחים המפורטים להלן, בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה זה (להלן: "התנאים המיוחדים לביטוחי הקבלן") וכן לנספחים 1 (א') ו – 1 (ב')  למסמכי המכרז והחוזה המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה (להלן: "אישורי ביטוחי הקבלן") אצל חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל (שכולם יחד יקראו להלן- "ביטוחי הקבלן"):

           מובהר ומוסכם בזה כי הקבלן יערוך ויקיים ביטוחים נפרדים עבור החברה בגין עבודות הפיתוח ועבור התאגיד בגין עבודות המים והביוב בתנאים המפורטים להלן ובנספחי הביטוח המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והחוזה.

43.1.1     ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות

 • א. פרק א' ביטוח העבודות,

המבטח במלוא ערכן את העבודות, הציוד וכל רכוש אחר בבעלות ו/או באחריות הקבלן המשמש את הקבלן בביצוען של העבודות נשוא חוזה זה

 • ב. פרק ב' ביטוח אחריות כלפי צד שלישי,

המבטח את אחריותו של הקבלן על פי דין,  בקשר עם ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה.

 • ג. פרק ג' חבות מעבידים

המבטח את אחריותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 1980, כלפי כל העובדים המועסקים על ידו ו/או מטעמו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה לרבות קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

43.1.2     ביטוח אחריות מקצועית

המבטח את אחריותו של הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק שמקורם במעשה ו/או מחדל רשלני של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה.

              מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של 12 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.

              הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות.

              על פי דרישת מי מיחידי המזמין בכתב מתחייב הקבלן להמציא לו העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה.

43.1.3     ביטוח חבות המוצר

המבטח את חבות הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 1980, בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות המבוצעות על ידי הקבלן בקשר עם חוזה זה (להלן: "המוצר").

              מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של 12 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.

              הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות.

              על פי דרישת מי מיחידי המזמין בכתב מתחייב הקבלן להמציא לו העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה.

 • ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי:
 • הקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד ההנדסי שבבעלותו ו/או בהשגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו עקב השימוש בכלי הרכב, בגבולות האחריות המקובלים בענף הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.
 • כמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי הכולל, בין היתר, ביטוח לאחריות הקבלן על פי דין כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני ו/או ציוד הנדסי בגבול אחריות בסך של 2,000,000 ש"ח לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים בקשר לביצוע עבודות קבלניות.
 • מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי  (כמפורט בסעיף 43.1.4 ב' לעיל ) ואולם האמור בסעיפים א' (1) – א' (4) לנספח 1 (ג') הצהרה על מתן פטור מאחריות יחול לגבי כל נזק לציוד מכאני הנדסי כאילו נערך הביטוח בגינו".
 • למען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" הינו בהתאם להגדרות הפקודה לביטוח כלי רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל – 1970, על תיקוניה.
  • בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר שהובא למקום העבודה לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דין.
  • ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים הנערכים על ידי הקבלן כאמור בסעיף 43 זה, יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי קבלנים וקבלני משנה (בביטוח אחריות מעבידים ככל וייחשבו לעובדיו) ובנוסף (ומבלי לגרוע מהאמור) יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן: "החברה") ו/או עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ (להלן : "התאגיד") ו/או את מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו (להלן: "יחידי המבוטח").
  • הקבלן מתחייב להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, במשך כל התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף. עם זאת, את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי הדין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו.
  • ביטוח הקבלן הנערך על פי סעיף 43.1.1 (א') לעיל (פרק א' העבודות), יכלול ויתור על כל זכות תחלוף (שיבוב) של מבטחי הקבלן כלפי החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
  • מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן כפופה לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
  • פוליסות ביטוחי האחריות (צד שלישי, חבות מעבידים, אחריות מקצועית וחבות המוצר) הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות כאמור יורחבו לשפות את החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם (למעט אחריותם המקצועית של מנהלי הפרויקטים והמפקחים מטעמם של החברה ו/או התאגיד) בגין אחריות שתוטל על מי מהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו – הכול כמפורט באישורי ביטוחי הקבלן נספחים 1 (א') ו – 1 (ב').
  • כמו כן יצוין בפוליסת אחריות הקבלן כלפי צד שלישי, במפורש, כי רכוש החברה ו/או התאגיד שבו פועל הקבלן, אשר לא בוטח על פי הביטוח שנערך בהתאם לסעיף 43.1.1 (א) לעיל בפרק א' ביטוח העבודות), ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה למעט אותו חלק של הרכוש שבו פועל הקבלן והנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן. למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות בהם פועל הקבלן במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי, בכפוף לאמור לעיל למעט אותו חלק של הרכוש שבו פועל הקבלן והנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן.
  • במועד חתימת חוזה זה, כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע איזה מהעבודות נשוא חוזה זה, הקבלן ימציא לחברה ולתאגיד את אישור ביטוחי הקבלן הרלוונטי לעבודה המבועת עבור מי מהם בנוסח המצורף לחוזה כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח (בנוסחו המקורי). מוסכם בזה כי המצאת אישורי ביטוחי הקבלן חתומים לכל אחד ממזמיני העבודה, כאמור לעיל, מהווה תנאי יסודי לקיום החוזה.
  • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה והתאגיד, לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע איזה מהעבודות נשוא חוזה זה, מכתב הצהרה לפטור מאחריות החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בהתאם לנוסח "פטור מאחריות- הצהרה", מצורף לחוזה זה ומסומן כנספח 1 (ג') (בנוסחו המקורי) כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.
  • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה והתאגיד, לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע איזה מהעבודות נשוא חוזה זה, נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח המצורף לחוזה זה ומסומן כנספח 1 (ד') (בנוסחו המקורי) כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.
  • מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישורי עריכת ביטוחי הקבלן (נספחים 1 (א') ו – 1 (ב')).
  • למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין מעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם  ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
  • הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוחי הקבלן הנערכות כמפורט בסעיף 43.1 לעיל ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או על ידי החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם כדי לממש את זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפותו לתביעה של החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם, ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הקבלן, על פי פוליסות הביטוח, אם יידרש לכך על ידם.
  • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח בגין איזה מהביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף 43.1 לעיל, מתחייב הקבלן לפנות באופן מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.
  • בנוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מייד לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו והחברה ו/או התאגיד מתחייבים להעביר אל הקבלן את הסכום שתשלם למי מהן, בהתאמה, חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח (לרבות ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הביטוח) וכי החברה ו/או התאגיד לא יהיו חייבים לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור.
  • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח על פי פרק א' בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו לחברה או לתאגיד (בהתאמה לפי נסיבות האירוע), אלא אם מי מהם הורה אחרת בכתב למבטח. מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור, בשלמותו, לשביעות רצון מנהל העבודה ו/או המפקח מטעם החברה או התאגיד, או שטרם קיבל מהחברה ו/או מהתאגיד תשלום עבור העבודה שניזוקה , מתחייבים החברה והתאגיד ביחד ולחוד להורות למבטח בכתב על תשלום תגמולי הביטוח ישירות לידי הקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק.
  • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות המפורטות בסעיף 43.1 לעיל יודיע הקבלן על כך בכתב לחברה ולתאגיד (בהתאמה ולפי נסיבות האירוע). הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המבטח ו/או החברה ו/או התאגיד ו/או מי מטעמם בכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסה ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הקבלן, וזאת מבלי לגרוע מזכויות החברה ו/או התאגיד ו/או מי מטעמם לנהל המשא ומתן בעצמם, ביחד ו/או לחוד בהתאם להחלטתם.
  • מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה לעיל ולהלן מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או החברה ו/או התאגיד ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם.
  • הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם, יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו לחברה ו/או לתאגיד ו/או למנהליהם ו/או לעובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם, באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפיהם והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור.
  • כל מחלוקת בין הקבלן לבין החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בדבר עלות תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את הנזקים מטעם חברת הביטוח.
  • כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.
  • ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ראשוניים וקודמים לכל בטוח אשר נערך על ידי החברה ו/או התאגיד וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי החברה ו/או התאגיד, לרבות כל טענה או זכות המפורטים בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1981 ולרבות כל טענה של "ביטוח כפל" כלפי החברה ו/או התאגיד וכלפי מבטחיהם.
  • ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספחי אישור ביטוחי הקבלן (נספחים 1 (א') ו – 1 (ב')) יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או לשנותם לרעה במשך תקופת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה (להלן: "תקופת הביטוח"), אלא אם כן תישלח לחברה, לתאגיד ולקבלן, הודעה בכתב, באמצעות דואר רשום, שישים (60) יום מראש על כוונתו לעשות זאת. וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום ו/או לשינוי לרעה  שכאלו לגבי החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף שישים (60) הימים ממועד משלוח ההודעה.
  • בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן, לחברה ולתאגיד כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם או מבוטל, כאמור בסעיף 43.24 לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה ולתאגיד אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הצמצום או או השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל.
  • הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף 1 (ביטוח העבודות) לאישור יעריכת ביטוחי הקבלן (נספחים 1 (א') ו – 1 (ב')), ו/או הפרת תנאי מתנאי איזו מהפוליסות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או בהתאם לנדרש בחוזה זה והוא פוטר בזאת את החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל אחריות לנזק כאמור לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה,. ובלבד שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
  • מוסכם בזה כי האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף (ולא יגרע) על כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר פטור מאחריות כלפי החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם. למען הסר כל ספק מובהר כי האמור בסעיף 27 זה מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות נושא חוזה זה על ידי הקבלן ו/או כל מי מטעמו.
  • מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או התאגיד ו/או על מי מטעמם ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם אחריותו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין.
  • לא יאוחר מ- 7 (שבעה) ימים ממועד תום תקופת איזה מביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח כאמור בסעיף 43.9 לעיל, בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד בידי החברה והתאגיד את אישור ביטוחי הקבלן, במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב לערוך ביטוח על פי החוזה על נספחיו.
  • הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור עריכת ביטוח" חתום כדין (נוסח מקורי) כאמור בסעיפים 9 43.25 ו- 43.29, והצהרות חתומות על ידי הקבלן, כאמור בסעיפים 43.10 ו- 43.11 לעיל, מהווים תנאי מתלה ומקדים ובהעדר קיום אישור ו/או הצהרות כאמור בהתאם לחוזה, והחברה ו/או התאגיד, בהתאמה, יהיו רשאים (ביחד ו/או לחוד) למנוע מן הקבלן תחילת ו/או המשך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, וזאת בנוסף לכל סעד השמור לחברה ו/או לתאגיד עפ"י החוזה או הדין.
  • מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת נספחי אישור ביטוח העבודות (נספחים 1 (א') ו – 1 (ב')) ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או על מי מהבאים מטעמם.
  • למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח והצהרות הקבלן במועד כאמור לעיל לא תפגע בהתחייבויות הקבלן על-פי חוזה זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו נשוא החוזה גם אם יימנעו ממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת רכוש ו/או ציוד לאתר בשל אי הצגת האישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם לחוזה זה.
  • הקבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך על-פי סעיף 1 באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח 1 א'), מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא השווי של איזה מהעבודות ו/או הרכוש ו/או הציוד ו/או החומרים המבוטחים בקשר חוזה זה.
  • למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.
  • החברה ו/או התאגיד ו/או מי מטעמם רשאים (אך לא חייבים) לבדוק את אישורי הבטוח שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לעיל והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות הקבלן כאמור בסעיף הביטוח לחוזה זה על נספחיו.
  • הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה ו/או התאגיד ו/או מי מטעמם ביחס לאישורי הבטוח וזכותם לבדוק ולהורות על תיקון אישור ביטוחי הקבלן כמפורט לעיל ו/או פוליסות הקבלן, אינה מטילה על החברה ו/או התאגיד ו/או מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לביטוחים כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם של ביטוחי הקבלן ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה ונשוא כל דין.
  • הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו ובהתאם לחתימתו על נספח תנאי הביטוח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא, לבקשת מי מיחידי המזמין בכתב, אישורים על תשלומי דמי הביטוח, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא חוזה זה ו/או התחייבותו על פי החוזה על נספחיו.
  • בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע בביטוחי הקבלן כי הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו לא יפגעו בזכויות החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.
  • לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה במלואם או בחלקם, יהיו החברה ו/או התאגיד רשאים, אך לא חייבים, ומבלי לפגוע בזכויות מי מהם לפי חוזה זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים במלואם או בחלקם תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. ובלבד שהחברה ו/או התאגיד, בהתאמה, הודיעו ביחד ו/או לחוד לקבלן על כוונת מי מהם לעשות כן 14 יום מראש ובכתב. כל סכום שהחברה ו/או התאגיד שילמו או התחייבו בתשלומו כאמור יוחזר מיד לחברה ו/או לתאגיד, בהתאמה על פי דרישתו הראשונה של מי מהם. לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות המזמין על פי סעיף זה, החברה ו/או התאגיד  יהיו רשאים, בהתאמה ובהתאם לנסיבות, לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממי מהם לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהיו רשאים לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת ובלבד ששלחו ביחד ו/או לחוד בהתאם לנסיבות, לקבלן הודעה בכתב של 14 יום מראש.
  • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.
  • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת"ד) וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת חוזה זה, מורשים לנהוג ברכב מנועי על פי החוקים הנ"ל וכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה.
  • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה, מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודות.
  • ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו זכותם של החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם על פי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים. למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.
  • הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות החברה ו/או התאגיד ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.
  • הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע העבודות.
  • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין החברה ו/או התאגיד. החברה והתאגיד מתחייבים ביחד ולחוד להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל.
  • למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על פי סעיף 43 זה (ביטוח) וההשתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על החברה ו/או התאגיד ו/או על מי מטעמם.
  • מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף 43 זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין.
  • בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי החברה ו/או התאגיד, ביחד ו/או לחוד ובהתאם לנסיבות והחלטת כול אחד מהם יהיה רשאי לעכב כל סכום אשר מי מהם זכאי לקבלו על פי תנאי סעיף 42 זה (סעיף הביטוח) מהתמורה העומדת לזכות הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם חוזה זה. ובתנאי שהגורם המעכב הודיע על כך לקבלן, בכתב, 7 (שבעה) ימים מראש. מוסכם בזה על החברה ו/או התאגיד כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על החברה ו/או התאגיד (על פי העניין), יושב לקבלן הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה ו/או לתאגיד (באם נגרמו) בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח,
  • מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף 43 זה (ביטוח), כולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

44.          ערבות ביצוע וערבות בדק

44.1.    להבטחת קיום כל התחייבויותיו כלפי החברה בתחום ביצוע עבודות הפיתוח נשוא הסכם זה, ימציא הקבלן לחברה במעמד חתימתו על הסכם זה, ערבות בנקאית צמודה, אוטונומית ובלתי מותנית בשיעור 10% (עשרה אחוז) מהיקף עבודות הפיתוח (להלן: "ערבות הביצוע לחברה") עפ"י הנוסח המצורף להסכם זה כנספח 2.  ערבות הביצוע תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם ועד 90 יום לאחר סיומה או עד גמר כל העבודות הפיתוח המתבצעות מכוח הסכם זה, עפ"י המאוחר מביניהם.

44.2.    בנוסף, להבטחת קיום כל התחייבויותיו כלפי התאגיד בתחום ביצוע עבודות המים והביוב נשוא הסכם זה, ימציא הקבלן לתאגיד במעמד חתימתו על הסכם זה, ערבות בנקאית צמודה, אוטונומית ובלתי מותנית בשיעור 10% מהיקף עבודות המים והביוב (להלן: "ערבות הביצוע לתאגיד") עפ"י הנוסח המצורף להסכם זה כנספח 2.  ערבות הביצוע תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם ועד 90 יום לאחר סיומה או עד גמר כל העבודות המים והביוב המתבצעות מכוח הסכם זה, עפ"י המאוחר מביניהם.

44.3.    מובהר כי ערבות הביצוע לחברה וערבות הביצוע לתאגיד יהיו אוטונומיות, נפרדות ובלתי תלויות, והן יופקדו בידי כל יחידי המזמין – ערבות הביצוע לחברה תהיה לפקודת החברה ותופקד בידה, וערבות הביצוע לתאגיד תהיה לפקודת התאגיד ותופקד בידיו.

44.4.    בתום התקופה האמורה בסעיפים 42.1 ו-42.2 לעיל, ובהתקיים התנאים הנקובים בסעיפים קטנים 42.7 ו-42.8 להלן, ישיב כל אחד מיחידי המזמין, באופן נפרד ובלתי תלוי, את ערבות הביצוע שהופקדה בידיו, וזאת מבלי לגרוע מסמכותו הכללית של כל אחד מיחידי המזמין בנפרד לחילוט הערבות כמפורט בס"ק 42.6 להלן, ומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים מיחידי המזמין מכוח כל דין או הסכם.

44.5.    סכום ערבות הביצוע יהיה צמוד למדד מחירי התשומה בסלילה וגישור על פי מדד הבסיס, כקבוע בנספח 2 להלן.

44.6.    כל אחד מערבויות הביצוע תהא ניתנת למימוש מידי ע"י יחיד המזמין, ללא הגבלות ו/או התניות כלשהן. כל אחד מיחידי המזמין יחליט, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, אם יש מקום לממש הערבות, כולה או מקצתה. 

44.7.    ערבות הביצוע לחברה תוחזר לקבלן, כאשר יומצאו המסמכים הבאים לידי החברה:

                                                          א.       החשבון הסופי וחשבונית המס בסכום החשבון הסופי המאושר לתשלום עבור עבודות הפיתוח;

                                                           ב.       העתק מתעודת השלמה של עבודות הפיתוח;

                                                           ג.        ערבות בנקאית חדשה לפקודת החברה, להבטחת התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק עבור עבודות הפיתוח, אשר תוקפה יהיה ל- 12 חודשים מיום מתן תעודת ההשלמה עבור עבודות הפיתוח, ושיעורה 5% מן החשבון הסופי המצטבר המאושר ע"י החברה (להלן: "ערבות בדק לחברה"). תנאי ערבות הבדק לחברה יהיו על פי נוסח כתב הערבות המצורף כנספח 2 א' להסכם זה.

44.8.    ערבות הביצוע לתאגיד תוחזר לקבלן, כאשר יומצאו המסמכים הבאים לידי התאגיד:

                                                        א.         החשבון הסופי וחשבונית המס בסכום החשבון הסופי המאושר לתשלום עבור עבודות המים והביוב;

                                                        ב.         העתק מתעודת השלמה עבור עבודות המים והביוב;

                                                         ג.          ערבות בנקאית חדשה לפקודת התאגיד, להבטחת התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק של עבודות המים והביוב, אשר תוקפה יהיה ל- 12 חודשים מיום מתן תעודת ההשלמה לעבודות המים והביוב, ושיעורה 5% מן החשבון הסופי המצטבר המאושר ע"י התאגיד כולל מע"מ (להלן: "ערבות בדק לתאגיד"). תנאי ערבות הבדק יהיו על פי נוסח כתב הערבות המצורף כנספח 2 א' להסכם זה.

44.9.    מובהר כי ערבות הבדק לחברה וערבות הבדק לתאגיד יהיו נפרדות ובלתי תלויות, והן יופקדו בידי כל יחידי המזמין – ערבות הבדק לחברה תהיה לפקודת החברה ותופקד בידו, וערבות הבדק לתאגיד תהיה לפקודת התאגיד ותופקד בידיו.

44.10. הוארכה תקופת הסכם זה:

                                                      א.                 רשאי כל אחד מיחידי המזמין לעדכן את גובה ערבות הביצוע שהופקדה בידו, לפי שיקול דעתו, ולדרוש מן הקבלן למסור לידיו את הערבות המעודכנת.

                                                      ב.                הקבלן ימציא לאותו יחיד המזמין את הערבות המעודכנת עד 7 ימים לפני תום תוקפה של ערבות הביצוע כאמור בס"ק א' לעיל.

                                                       ג.                 כנגד מסירתה של הערבות המעודכנת יחזיר יחיד המזמין לקבלן את ערבות הביצוע הקודמת אשר מצויה בידו. לא נמסרה הערבות המעודכנת ע"י הקבלן, רשאי כל אחד מיחידי המזמין לחלט את ערבות הביצוע הקודמת שבידו, וזאת מבלי לגרוע מסמכותו הכללית לחילוט ערבות כאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים ליחיד המזמין מכח כל דין או הסכם. 

45.          ביטול ההסכם ותוצאותיו

45.1.    מוסכם בין הצדדים כי כל אחד מיחידי המזמין יהא רשאי לבטל את ההסכם מיידית בקרות כל אחד מהמקרים הבאים:

                                                      א.                מונה לקבלן כונס נכסים מכוח כל דין, ו/או הוכרז כפושט רגל, או – במידה והינו תאגיד – ניתן לגביו צו פירוק.

                                                      ב.                נגד הקבלן או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עימה קלון.

                                                       ג.                 הקבלן או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה.

                                                      ד.                הוכח למזמין כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת.

                                                      ה.                הקבלן הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן אותה בתוך 48 שעות ממועד קבלת הודעת המזמין על כך בכתב.

 

                                                       ו.                 הפרה יסודית משמעה הפרת אחד או יותר מן הסעיפים המנויים בסעיף 49 להלן.

                                                      ז.                 הקבלן הינו שותפות ואחד מן השותפים נפטר או הוכרז פושט רגל או מונה לו כונס נכסים או הוכרז פסול דין וזאת אף אם השותפות לא פורקה.

מובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה, וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות המזמין לבטל ההסכם מכוח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן.

45.2.    על אף האמור לעיל, מוסכם בזאת כי החברה תהא רשאית לבטל את התקשרותה עם הקבלן בכל הנוגע לעבודות הפיתוח באופן נפרד ובלתי תלוי מהתחייבויות התאגיד, ובהתאם התאגיד יהא רשאי לבטל את התקשרותו עם הקבלן בכל הנוגע לעבודות המים והביוב באופן נפרד ובלתי תלוי מהתחייבויות החברה. בוטל ההסכם עם אחד מיחידי המזמין – תבוטל ההתקשרות לגבי עבודות הקבלן כלפיו בלבד.

45.3.    בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכם, תחולנה ההוראות הבאות:

                                                      א.                זכויותיו של המזמין, חובותיו של הקבלן והביטחונות מטעמו לא יפגעו, כל אלה יישארו בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ההסכם.

                                                      ב.                המזמין יוכל לחלט את ערבות הקבלן ו/או לדרוש את תשלומי הביטוחים למטרת השלמת האמור בהסכם זה.

                                                       ג.                 המזמין יהא רשאי לעכב בידו כל מיטלטלין השייכים לקבלן והמצויים ברשותו וזאת עד מילוי מלוא מחויבויותיו מכוח ההסכם.

האמור בסעיף זה אינו בא על מנת לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים המגיעים למזמין עפ"י כל דין או הסכם.

45.4.    הודיע המזמין או מי מיחידיו לקבלן על ביטול ההסכם מחמת הפרתו ע"י הקבלן ולרבות עפ"י האמור  לעיל, יהא הקבלן זכאי לקבל אך ורק תשלומים בגין העבודות אשר בוצעו על ידו בפועל עד להודעת המזמין כאמור וזאת מאת כל אחד מיחידי המזמין בנפרד בשים לב למהות העבודות שבוצעו, וזאת בניכוי כל ההוצאות והנזקים שנגרמו ו/או יגרמו למזמין עקב הפרת ההסכם ע"י הקבלן, לרבות פיצויים מוסכמים.

45.5.    קבע בית משפט מוסמך כי משתתף אחר ולא הקבלן הוא הזוכה במכרז (להלן: "הזוכה המאוחר"), יבוטל הסכם זה, והקבלן מתחייב לפנות את שטח העבודה לטובת הזוכה המאוחר. במקרה כזה לא יהא זכאי הקבלן לכל פיצוי או תשלום מאת המזמין, פרט לשכר עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל.

45.6.    למען הסר ספק מובהר כי לקבלן לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין, בגין ההליך שבוצע.

46.          זכויות פטנטים

הקבלן יפצה את המזמין על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, היטל וכיוצ"ב שינבעו מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש במכונות או בחומרים או בפריטים שיסופקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע העבודה.

47.          אמצעי ההגנה להעברת משאות

47.1.    אם לביצוע העבודות יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שהעברה עלולה לגרום נזק למבנים כלשהם, לכביש, גשר, חוטי חשמל, חוטי טלפון, צינור, כבל וכיו"ב באם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים – יודיע הקבלן בכתב למפקח לפני ההעברה על פרטי החפץ שיש להעבירו ועל תכניתו להבטחת אמצעי ההגנה המתאימים.

47.2.    הקבלן ינקוט בכל אמצעי ההגנה המתאימים על חשבונו הוא, על מנת למנוע נזקים כאמור בסעיף קטן 45.1 דלעיל.

48.          אספקת חשמל ומים

הקבלן יספק על חשבונו את החשמל והמים הדרושים לביצוע העבודות כמפורט במפרט המיוחד.

49.          שימוש או אי שימוש בזכויות

49.1.    הימנעות המזמין מלעשות שימוש בזכות כלשהי המוקנית לו על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל – אין בה ולא תתפרש בשום אופן כוויתור על אותה הזכות באותו מקרה או בכלל.

49.2.    הסכמה מצד המזמין לסטייה בתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

49.3.    כל ויתור או ארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו ע"י המזמין או מטעמו, לא יפגעו בזכויות המזמין, ולא ישמשו כצידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד הקבלן של התחייבויותיו על פי החוזה.

50.          קיזוז

          המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן מאת יחיד המזמין על פי החוזה, כל חוב, בין שקצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לאותו יחיד המזמין מהקבלן על פי החוזה ו/או על פי כל דין. מובהר בזאת, כי הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.

51.          סמכות השיפוט

51.1.    מוסכם על הצדדים כי על הסכם זה יחול הדין הישראלי, וכי לבתי המשפט  בתל אביב בלבד, תהיה סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה ו/או מחלוקת שתתגלע בין הצדדים בקשר לחוזה זה.

51.2.    למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל מחלוקת ו/או תביעה שתועבר לבית המשפט המוסמך לא תהווה עילה לשינוי ו/או לעיכוב ביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה.

52.          עיסוק בהרשאה וניהול ספרים

52.1.    הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975.

52.2.    הקבלן ינהל ספרים כדין ויפעל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש על פי כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת חלותו של הסכם זה.

52.3.     הקבלן ינהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, יפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי הדין וימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.

52.4.    במעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה, ימציא הקבלן לכל אחד מיחידי המזמין אישור על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא לכל אחד מיחידי המזמין אישור כאמור במועד, לא יהא זכאי הקבלן לכל החזר מאותו יחיד המזמין בגין סכומי ניכוי שנוכו מהתמורה בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא אישור לאחר מכן.

53.          פרשנות

53.1.    במקרה של סתירה, בין הוראה מהוראות הסכם זה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים המהווים את ההסכם יכריע המנהל בשאלה איזו הוראה מבין ההוראות תהא עדיפה על רעותה, (אשר על כן יש לנהוג על פיה). הכרעת המנהל תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור.

53.2.    גילה הקבלן סתירה בין הוראות ההסכם או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך ממסמכי ההסכם או מסמך אחר הנוגע לו יפנה מיד למנהל לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג.

53.3.    הנחיות המנהל יינתנו לקבלן בכתב תוך שבעה ימים מיום קבלת הפניה. מובהר בזאת כי ההכרעה בעניינים המפורטים לעיל תהא נתונה באופן מוחלט ובלעדי בידי המנהל וכי הקבלן יהא מחויב לנהוג על פי הנחיותיו והוראותיו של זה.

54.          ו י ת ו ר

54.1.    ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכוח דין או הסכם לא ייחשב הדבר לויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בויתור כאמור משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור.

54.2.    כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים לחוזה זה.

 

 

55.          הפרה יסודית

55.1.    הוראות סעיפים  3, 6, 12-15, 25-28, 30-31, 36, 38-48 להסכם זה הינן בבחינת תנאים עיקריים בהסכם, והפרתן תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

56.          כתובות והודעות

56.1.    כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם.

56.2.    כל מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים, וכל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען עם תום 72 שעות מתאריך המשלוח.

57.          שינוי החוזה

          אין לשנות איזו מהוראות חוזה זה, אלא במסמך בכתב ובחתימת שני הצדדים.

58.          הודעות

          כל הודעה שתשלח על פי הסכם זה בדואר רשום לפי כתובות הצדדים המופיעות בכותרת להסכם זה, תחשב שהגיעה לתעודתה תוך 72 שעות ממועד משלוחה.

59.          אישור החוזה

          חוזה זה טעון את אישור המזמין, וכן כל אישור אחר הדרוש על פי דין.

 

ולראייה באו הצדדים על החתום:

 

 

__________________________

החברה

 

 

__________________________

התאגיד

 

 

__________________________

הקבלן

נספח 1 להסכם

נספח ביטוח

לעניין הגדרות נשוא נספח ביטוח זה (נספח 1):

 

שם המזמין

:

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ ו/או עין נטפים מפעלי מים וביוב בע"מ (להלן: ביחד ולחוד "החברה" בהתאמה)

הקבלן (המבוטח)

:

_______________________________________________ (להלן: "הקבלן")

הפרויקט (העבודות)

:

עבודות פיתוח תשתיות: עב' עפר,  כבישים, סלילה ותשתיות מים וביוב בשדה  התעופה המתפנה (פארק הטרמינל) באילת (להלן: "העבודות").

 

פיתוח, סלילה וכבישים ושדרוג תשתיות מים וביוב בפארק הטרמינל אילת

נספח זה גובר על כל הוראה בהסכם אשר עניינה ביטוח, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות נספח זה, יגברו הוראות נספח זה. המונחים המשמשים בנספח זה יפורשו בדרך בה הם מתפרשים בהסכם.

 1. מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הקבלן לבצע ולקיים בחברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל את כל הביטוחים המפורטים בנספחים 1-א' ו 1-ב'     – אישור עריכת ביטוחי הקבלן  (להלן: "ביטוחי הקבלן " ו/או "אישור ביטוחי הקבלן""), במשך כל תקופת ביצוען של העבודות על פי המכרז.
 2. למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על פי סעיף נספח ביטוח זה וההשתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח על פי איזה מפוליסות הביטוח הנערכות על ידי הקבלן יחולו על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על החברה ו/או התאגיד ו/או על מי מהבאים מטעמם בקשר עם ההסכם.
 3. הקבלן מתחייב  להמציא לחברה את  אישור עריכת ביטוחי חברת הקבלן  כשהוא חתום על ידי מבטחיה וזאת תוך 10 ימים ממועד חתימת הסכם זה.
 4. עד ולא יאוחר מתום תקופת הביטוח, מתחייב הקבלן להמציא לחברה אישור ביטוח מעודכן בגין הארכת תוקף הביטוחים לתקופה נוספת. הקבלן  מתחייב  לחזור ולהפקיד בידי החברה את אישור הביטוח במועדים האמורים   מדי תקופת ביטוח וכל עוד חוזה זה בתוקף. ולעניין ביטוח אחריות מקצועית /מוצר , הקבלן  מתחייב להמשיך ולערוך ביטוח אחריות מקצועית/מוצר  למשך תקופה שלא תפחת מ- 7 שנים ממועד סיום פעילותו נשוא הסכם זה או כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין, המאוחר מבניהם.
 5. לא מילא הקבלן אחת מהתחייבויותיו בקשר לנספח זה, לרבות לא מסר  הקבלן לידי החברה במועד את אישור הביטוח, יהווה הדבר הפרת הסכם יסודית, אולם לא יהיה בכך בכדי לפטור אותו מהתחייבות כלשהי בקשר עם פוליסות הביטוח הנ"ל.
 6. החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים (ואינם חייבים) לבדוק את אישורי הביטוח ואת פוליסות הביטוח  שימציא הקבלן ובמידה וידרשו התאמתם למתחייב מהוראות הסכם זה, מתחייב הקבלן לבצע את ההתאמה ללא דיחוי. מוסכם כי זכות הבדיקה והביקורת של החברה  , אינה מטילה עליה ועל מי מטעמה כל חובה ואחריות שהיא לגבי הביטוחים טיבם, היקפם, תוקפם או העדרם, ואין בה לגרוע מהתחייבויות הקבלן.
 7. אין בעריכת הביטוחים הנ"ל ו/או באי עריכתם, ככל שלא ייערכו תוך הפרת הסכם זה על ידי הקבלן ו/או בעריכתם, כולם או חלקם, ע"י החברה ו/או כל הבאים מטעמה ו/או בביצוע תשלומים כלשהם בקשר אליהם מצד החברה ו/או כל הבאים מטעמה, כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויות הקבלן בהתאם להסכם זה, או כדי לשחרר אותו מחובתו לפצות את החברה ו/או כל הבאים מטעמה ו/או כל אדם שהוא, בגין כל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מפעילותו ו/או כתוצאה מאי קיום הוראות הסכם זה ע"י הקבלן
 8. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי קביעת גבול האחריות כמפורט לעיל הינה בבחינת דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן. הקבלן מצהיר ומאשר  כי הוא  מנוע  מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המינימאליים כאמור לעיל.
 9. היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור ו/או לתקנם לפי העניין כאשר בכל ביטוח נוסף ו/או משלים, לעניין ביטוחי רכוש ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף לטובת החברה ו/או מי מטעמה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. לעניין ביטוחי חבויות, יורחב הכיסוי לשפות את החברה והבאים מטעמה בקשר לעבודות נשוא הסכם זה  בכפוף לסעיף אחריות צולבת בגין אחריות אשר תוטל על מי מהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן והבאים מטעמו.
 10. הקבלן מצהיר בזאת כי הוא  פוטר  את החברה והבאים מטעמה מאחריות לאובדן ו/או נזק העלול להיגרם לרכוש כלשהו, אשר הובא על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מטעמה במסגרת ההתקשרות וכן כלפי כל אדם ו/או גוף אשר החברה התחייבה לשפותו בכל הקשור למתן השירותים ו/או כלפי בעלי זכויות אחרים אשר בביטוח רכושם של בעלי הזכויות האחרים נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי הקבלן מאחריות לאובדן ו/או נזק העלול להיגרם לרכוש כלשהו של הקבלן ו/או שבאחריותו ו/או של הבאים מטעמו, ואולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 11. הקבלן מצהיר בזאת כי פוליסות הביטוח שתיערכנה על ידו עבור פרויקט זה, ופרויקט זה בלבד, יכללו את ההרחבות המצ"ב, המתייחסות לכ"א מפרקי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, וכן הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר.
 12. הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של החברה (התאגיד והחברה הכלכלית) כמפורט ברישא למסמך זה, הקבלן, קבלני המשנה של הקבלן בכל דרגה שהיא וכל אלה הבאים מכוחם, מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות.

הגדרת העבודות : פיתוח, סלילה וכבישים ושדרוג תשתיות מים וביוב בפארק הטרמינל אילת

ביטוח עבודות קבלניות כולל פרקי ביטוח כדלקמן:

 1. פרק א' – ביטוח העבודות הקבלניות:  

אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח.  הכיסוי יחול גם על עבודות אשר תבוצענה על ידי הקבלן או מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י הקבלן עצמו.

            שווי העבודות הקבלניות הינו ע"פ ערך הפרויקט

            על פרק זה חלות ההוראות הבאות :

1.1.       יכלל כיסוי להוצאות פינוי הריסות עד לסך של 10% מסכום הביטוח מינימום 3,000,000, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון.

1.2.    יכלל נזק לרכוש עליו עובדים ואו רכוש סמוך  20% משווי העבודות  מינימום 4,000,000 ₪ , לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון.  

1.3.    יכלל כיסוי להוצאות בגין תכנון מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים אחרים, לרבות מנהלי תביעות אך למעט שמאות נגדית, לשם כינון האבדן או הנזק עד לסך של 10% מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון.

          מינימום 2,000,000 ₪    

1.4.       יכלל כיסוי הנובע מתכנון לקוי ו/או עבודה לקויה ו/או חומרים לקויים בסכום בטוח מלא

1.5.       יכלל כיסוי לנזק הנובע מנזקי טבע ורעידת אדמה.

1.6.       סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מחדש של הרכוש.

1.9.       הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" של 24 חודש,

            הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 1. פרק ב' – ביטוח צד שלישי:

ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של -.20,000,000  ש"ח לאירוע ולא פחות מסכום של  -.20,000,0000  ₪  לתקופת הביטוח 

על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

2.1.    כל אדם , שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו, בתנאי שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח.

2.2.       יצוין במפורש בפוליסה כי המזמין ייחשב לצורך פוליסה זו כצד שלישי.

2.3.       הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי תאונתי.

2.4.    הפוליסה כוללת הרחבות בגין נזק ישיר עקב פגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים בגבול של 5,000,000 ₪ למקרה, נזק תוצאתי כתוצאה מפגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים עד לסך 5,000,000 ש"ח .

2.5.       הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד "המזמין

2.6.    הפוליסה כוללת כיסוי לנזקי רעד ו/או הסרת משען ו/או החלשה של תמך בגבול אחריות של -.5,000,000 ש"ח לאירוע, הכלול בגבול האחריות של הפוליסה. ( הרחבה 2 לתנאי ביט )  

2.7.    הפוליסה כוללת כיסוי בגין נזקי גוף וגם או רכוש הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי ו/או מכונה ניידת לרבות כזה הנחשב רכב ע"פ פקודת התעבורה ושלא חלה חובה לבטח כלים אלו ע"פ פקודת רכב מנועי ו/או ע"פ חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה 1976 על כל תיקוניו, גבול האחריות בגין הרחבה זו לא יעלה על -.2,000,000 ש"ח לאירוע  מעבר למבוטח בפוליסת הבטוח של הכלי המבוטח.

2.8.       הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 1. פרק ג' – ביטוח חבות מעבידים:

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות אחריות של  לתובע סך של -.20,000,000  ש"ח לאירוע אחד ולתקופת הביטוח .

על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

3.1.       לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.

3.2.    הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו.

3.3.       הפוליסה אינה כוללת הסתייגות כל שהיא בגין עבודות בגובה או בעומק.

הפוליסה תכלול סעיף שיפוי וכן ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 1. 4. ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית לקבלן ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו, בגבול אחריות המבטח שלא יפחת מסך -.10,000,000 ש"ח  למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין היפר חובה מקצועית, שמקורה במעשה או מחדל רשלני, טעות או השמטה שנעשו על ידי מי מיחידי המבוטח.

4.1.    הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות, אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים, מעשה מרמה על ידי עובד של המבוטח, אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח.

4.2.    בניגוד לכל האמור בכל מקום אחר בפוליסה או בדף הרשימה ונספחיה, הכיסוי ע"פ פוליסה זו כולל את אחריותו של המזמין הנובעת ממעשה או מחדל של הקבלן והבאים מטעמו. אין באמור כדי לפגוע בזכויות המבטח כנגד קבלני משנה של הקבלן

4.3.    הביטוח מורחב לכסות את המזמין בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו. לעניין זה מורחב שם המבוטח לכלול את המזמין בכפוף לסעיף "אחריות צולבת".

4.4.       התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.

4.5.    במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי תשלום הפרמיה ו/או נסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך 12חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח, ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות.

 1. ביטוח חבות המוצר.        

הביטוח מכסה אחריותו של הקבלן בגין נזק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו, אשר נגרם על ידי או עקב מוצרי הקבלן, בגבול אחריות למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח שלא  יפחת מסך 10,000,000 ש"ח .

5.1.    התאריך הרטרואקטיבי בביטוח אינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה, ללא זיקה למועד תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכם.

5.2.    המזמין נכלל בשם המבוטח בכל הנוגע לאחריותה עקב מוצרי הקבלן וכל הקשור בתוצרי העבודה של הקבלן,  בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

5.3.       הביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי המזמין , ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוף ביטוחיו בגין נזק המכוסה בביטוח זה.

5.5.    במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי תשלום הפרמיות ו/או נסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך 12 חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח, ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות.

 • ככל שגבולות האחריות משותפים לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצרים, גבול האחריות המשותף יהיה סכום גבולות האחריות בכ"א מהפוליסות ע"מ הדרישות לעיל
 1. הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:

6.1.       כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד (הח"מ).

6.2.    המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה של כלי רכב, הורחב כך שהוא כולל גם את "המזמין " ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל הפרויקט, המפקח ( למעט אחריתו המקצועית ), קבלנים וקבלני משנה של הקבלן.

6.3.       המזמין נקבע כמוטב בלתי חוזר ע"פ סימן ב' לחוק חוזה הביטוח לגבי פרק א' לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות

6.4.    במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בהתאם ובאופן אוטומטי, ע"פ הודעת המבוטח וגם או המזמין אלא אם כן נודיע למזמין על כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 60 (שישים) יום לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף.

6.5.    הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן שלח המבטח למזמין הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות 60 (שישים) יום מראש.

6.6.    בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה – למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו – המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום שאינו אירוע מתמשך מכל סוג ותאור, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער כחוק, או רכוש של המזמין . כ"כ לסייג 14.7. תתווסף הסיפא – על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח.

6.7.    כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על זכותו לתחלוף נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שה"המזמין " ע"פ חוזה ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל הפרויקט  התחייבו לשפותו טרם קרות מקרה הביטוח , או הקשור לעבודות, למעט קבלני משנה וספקים של המזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

6.8.    כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות "המזמין " מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע למזמין  ושלעניין זה מוגדר מנכ"ל המזמין ו/או חשב המזמין ו/או האחראי על הביטוח אצל המזמין.

6.9.   כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי "המזמין " ע"פ חוזה זה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמין הם הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את "המזמין " , במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי "המזמין ", יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

6.10.     לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות.

6.11.  חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על הקבלן בלבד לרבות החובה לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות.

6.12.  חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים. על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".

הנני מצהיר כי יידעתי את מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את אישורם להפיק עבור פרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה ונספחיו

 

 

תאריך                שם הקבלן                       חתימת + חותמת הקבלן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח 1 (א') להסכם

אישור ביטוחי הקבלן

 


אישור קיום ביטוחים – ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה

תאריך הנפקת האישור  )

 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 

ממבקש האישור

המבוטח

נוסח הפוליסה

מעמד מבקש האישור

 

שם

1.       חברה כלכלית לאילת ואו עיריית אילת ואו חברות שלובות ,אחיות או בנות (אשר כולן יחדיו להלן "החברה")

2.       עין-נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ

שם

 

 

מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע העבודות

 

עבודות פיתוח תשתיות: עב' עפר,

כבישים, סלילה ותשתיות מים וביוב

(פארק הטרמינל) באילת

 

קבלן הביצוע

☐קבלני משנה

☐שוכר

☐אחר:_______

 

 

ת.ז./ח.פ.

511042889

513638437    

ת.ז./ח.פ.

 

 

מען

1.       פארק התעשייה "אילתם" מבנה אמת"ל, 2, ת.ד. 1582 אילת.

2.       פתן 5 אילת

מען

 

 

כיסויים

 

פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר הפוליסה

תאריך תחילה

תאריך סיום

גבול האחריות / סכום ביטוח / שווי העבודה

השתתפות עצמית

כיסויים נוספים בתוקף

 

סכום

מטבע

סכום

מטבע

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 

כל הסיכונים עבודות קבלניות תנאי  "ביט" 2016

 

 

מתן תעודת גמר ואישור הפעלה מלא (נאמד ב- 12 חודשים) + תקןפת תחזוקה מורחבת בת 24 חודשים

  על פי הצעת הזוכה במכרז

 

__________

 

 

 

 

304 הרחב שיפוי

307 קבלנים וקבלני משנה.

309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור

313 כיסוי בגין נזקי טבע

316 כיסוי רעידת אדמה

318 מבוטח נוסף מבקש האישור

314 כיסוי גניבה פריצה ושוד

324 – מוטב לתגמולי ביטוח מבקש האישור.

328 ראשוניות (המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור)

 

רכוש עליו עובדים

רכוש סמוך

 

 

 

4,000,000   4,000,000

 

 

 

 

נזקים לרכוש בהיותו מחוץ לאתר העבודות כולל לצורך תיקונים והתאמות

 

 

 

2,000,000 למקרה ביטוח

 

 

 

 

רכוש בהעברה

 

 

 

 

2,000,000

 

 

 

פינוי הריסות

 

 

 

3,000,000

 

 

 

 

הוצאות האצה לשיקום נזקים לאחר מקרה ביטוח

 

 

 

20% מגובה הנזק

 

 

 

הוצאות תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה לאחר נזק, והוצאות הכנת תביעה.

 

 

 

2,000,000

 

 

 

 

 

תקופת תחזוקה מורחבת

 

 

 

24 חודשים

 

 

 

 

 

נזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי, חומרים לקויים עבודה לקויהב

 

 

 

סכום בטוח מלא

 

 

 

 

 

נזק ישיר הנובע מתכנון / עבודה / חומרים לקויים

 

 

 

5,000,000 למקרה

 

 

 

 

צד ג'

 

–          רעד והחלשת משען

–          נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה

–          תביעות תחלוף של המל"ל

נזק לצנרת ומתקנים תת קרקעיים

 

 

 

20,000,000

 

גבול אחריות 2,000,000

 

2,000,000

 

גבול אחריות מלא

נזק ישיר

2,000,000

נזק תוצאתי 2,000,000 

₪  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אחריות מעבידים

 

–          הרחבה לכיסוי אחריות המזמין כמעביד של עובדי הזוכה ועובדי קבלנים

 

 

 

20,000,000

 

 

302 אחריות צולבת

304 הרחב שיפוי

307 קבלנים וקבלני משנה.

309  ויתור על תחלוף לטובת מבקש    האישור

 312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה 

 315 כיסוי לתביעות מל"ל     

318  מבוטח נוסף – מבקש האישור

322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה

328 ראשוניות

329 רכוש מבקש האישור יחשב כצד  ג'

 

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):

009 – עבודות קבלניות גדולות  (  עבודות פיתוח תשתיות: עב' עפר, כבישים, סלילה ותשתיות מים וביוב (פארק הטרמינל) באילת)

(פארק הטרמינל) באילת)

 

ביטול/שינוי הפוליסה

ביטוח העבודות וביטוח אחריות מקצועית איננו ניתן לביטול  עד תום תקופת התחזוקה המורחבת אלא במקרה של אי תשלום דמי הביטוח ו/או מרמה, ובמקרה כזה ימסור המבטח הודעה על ביטול הביטוח  60 ימים לפני מועד הביטול המבוקש.

 

חתימת האישור

המבטח:

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור*

המבוטח

אופי העסקה*

מעמד מבקש האישור*

שם

1.חברה כלכלית לאילת ואו עיריית אילת ואו חברות שלובות ,אחיות או בנות (אשר כולן יחדיו להלן "החברה")

2. ואו עין נטפים –מפעל מים וביוב אילת בע"מ

שם

 

☐נדל"ן

☒שירותים

☐אספקת מוצרים

☐אחר: ______

 

עבודות פיתוח תשתיות: עב' עפר,

כבישים, סלילה ותשתיות מים וביוב

(פארק הטרמינל) באילת

 

☐משכיר

☐שוכר

☐זכיין

☐קבלני משנה

☒מזמין שירותים

☐מזמין מוצרים

☐אחר: ______

 

ת.ז./ח.פ.

511042889    

513638437    

ת.ז./ח.פ.

מען

1.        פארק התעשייה "אילתם" מבנה אמת"ל, 2, ת.ד. 1582 אילת

2.        פתן 5 אילת

מען

כיסויים

סוג הביטוח

 

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר הפוליסה

נוסח ומהדורת הפוליסה

תאריך תחילה

תאריך סיום

גבול האחריות/ סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

סכום

מטבע

אחריות המוצר

 

 

 

 

10,000,000

309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש    האישור

318 מבוטח נוסף מבקש האישור

321 מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור .

324 מוטב לתגמולי הבטוח מבקש האישור

328 ראשוניות

332 תקופת גילוי 12 חודשים

אחריות מקצועית

 

 

 

 

10,000,000

301 – אובדן מסמכים.

303 דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע באחריות  מקצועית

304 הרחב שיפוי

309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש    האישור

321 – מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור.

325 מרמה ואי יושר עובדים

326 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית

328 ראשוניות

332 תקופת גילוי 12 חודשים

 

אחר

 

 

 

 

 

 

 

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:

 

009 – עבודות קבלניות גדולות  (  עבודות פיתוח תשתיות: עב' עפר, כבישים, סלילה ותשתיות מים וביוב  (פארק הטרמינל) באילת)

 

 

 

ביטול/שינוי הפוליסה *

 

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

חתימת האישור

 

המבטח:

 

            

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

נספח 1 (ב') להסכם

אישור קיום ביטוחיםביטוח עבודות קבלניות

תאריך הנפקת האישור

___________________

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור*

המבוטח

מען הנכס המבוטח /

כתובת ביצוע העבודות*

מעמד מבקש האישור*

שם

שם

 

מכרז _____ / _____

עבודות פיתוח תשתיות: עב' עפר,  כבישים, סלילה ותשתיות מים וביוב בשדה  התעופה המתפנה (פארק הטרמינל) באילת.

 

 

☒ מזמין העבודה

☒ תאגיד מים וביוב.

☒ רשות מקומית

☒ חברה עירונית

 

עין נטפיםבע"מ (להלן : "המזמין")

 

ו/או

עיריית אילת (להלן: "העירייה")

 

ו/או

החברה הכלכלית אילת (חכ"א) בע"מ

 

ת.ז./ח.פ. __________

ת.ז./ח.פ. ___________

מען

מען

ת.ד. 1200

אילת 8811002

 

 

       

 

פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר הפוליסה

תאריך תחילה

תאריך סיום

גבול האחריות / סכום ביטוח / שווי העבודה

כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

סכום

מטבע

 

פרק א' – העבודות

כל הסיכונים עבודות קבלניות הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:

 

 

 

 

__________

 

 

 

 

308 – ויתור על תחלוף לטובת העירייה.

309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.

313 – כיסוי בגין נזקי טבע.

314 – כיסוי גניבה, פריצה ושוד.

316 – כיסוי רעידת אדמה.

318 – מבוטח נוסף מבקש האישור.

324 – מוטב לתגמולי ביטוח, מבקש האישור.

328 – ראשוניות.

רכוש עליו עובדים

 

 

 

4,000,000

רכוש סמוך

 

 

 

4,000,000

נזקים לרכוש בהיותו מחוץ לאתר העבודות כולל לצורך תיקונים והתאמות.

 

 

 

2,000,000

למקרה ביטוח

רכוש בהעברה

 

 

 

2,000,000

פינוי הריסות

 

 

 

3,000,000

הוצאות האצה לשיקום נזקים לאחר מקרה ביטוח

 

 

 

20% מגובה הנזק

הוצאות תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה לאחר נזק, והוצאות הכנת תביעה.

 

 

 

2,000,000

הוצאות שכ"ט מתכננים אדריכלים ומומחים אחרים

 

 

 

150,000

נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה

 

 

 

5,000,000

למקרה ביטוח

נזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה

 

 

 

מלוא סכום הביטוח

 

תקופת תחזוקה

 

 

 

24 חודשים

 

מתוכה תקופת תחזוקה מורחבת

 

 

 

12 חודשים

 

הוצאות עבודה ותיקונים זמניים לאחר נזק

 

 

 

150,000

פרק ב' צד שלישי

הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:

 

 

 

20,000,000

302 – אחריות צולבת

307 – הרחבת צד ג' קבלנים וקבלני משנה.

308 – ויתור על תחלוף לטובת העירייה.

309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.

312 – כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה.

315 – כיסוי לתביעות המל"ל.

318 – מבוטח נוסף – מבקש האישור.

321 – מבקש האישור, מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח.

322 – מבקש האישור מוגדר כצד ג'.

328 – ראשוניות.

329 – רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'.

נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה

 

 

 

2,000,000

נזק ישיר מפגיעה במתקנים, צינורות וכבלים תת קרקעיים

 

 

 

מלוא גבול האחריות

 

נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים, צינורות וכבלים תת קרקעיים

 

 

 

1,000,000

תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי

 

 

 

2,000,000

רעד והחלשת משען

 

 

 

2,000,000

 

 

 

 

 

 

פרק ג' חבות מעבידים

 

 

 

6,000,000 – לתובע

20,000,000 במצטבר לתקופת הביטוח.

307 – קבלנים וקבלני משנה.

308 – ויתור על תחלוף לטובת העירייה.

309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.

315 – כיסוי לתביעות המל"ל.

319 – מבוטח נוסף – היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח.

328 – ראשוניות

אחריות מקצועית

 

 

 

רטרואקטיבי

 

__________

 

 

 

 

10,000,000

במצטבר לתקופת הביטוח

 

 

 

 

 

301 – אבדן מסמכים.

303 – דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע.

308 – ויתור על תחלוף לטובת העירייה.

309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.

321 – מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור.

325 – מרמה ואי יושר עובדים.

326 – פגיעה בפרטיות.

327 – עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח.

328 – ראשוניות.

332 – תקופת גילוי – (12 חודשים).

חבות המוצר

 

רטרואקטיבי

 

__________

 

 

 

10,000,000

במצטבר לתקופת הביטוח

 

 

 

308 – ויתור על תחלוף לטובת העירייה.

309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.

318 – מבוטח נוסף, מבקש האישור.

321 מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור .

328 – ראשוניות

332 – תקופת גילוי – 12 חודשים.

        

 

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג' (*

☒ (009) עבודות קבלניות גדולות (עבודות פיתוח תשתיות: עב' עפר, כבישים, סלילה ותשתיות מים וביוב  "פארק הטרמינל" באילת).

ביטול/שינוי הפוליסה :

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול בתקופת הביטוח של איזה מפוליסות הביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 (שישים) יום לאחר משלוח הודעה בכתב בדואר רשום למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

מהדורת הפוליסה :

חברת הביטוח

__________

ביט מהדורה

__________

הערות

 

חתימת האישור

המבטח:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח 1 (ג') להסכם

הצהרה על מתן פטור מאחריות

                                                                                                            תאריך : __________

לכבוד

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

ת.ד 1582

אילת 8811501 (להלן: "החברה")

לכבוד

עין נטפים בע"מ

ת.ד 1200

אילת 8811002 (להלן: "התאגיד")

להלן: "החברה ו/או התאגיד")

א.ג.נ.,

 

הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות

מכרז משותף מ/8/2021 והסכם לביצוע עבודות פיתוח תשתיות: עב’ עפר, כבישים, סלילה ותשתיות מים וביוב בשדה התעופה המתפנה (פארק הטרמינל) באילת (להלן: "העבודות" ואו "ההסכם") עבור החברה ו/או התאגיד.

 • הריני להצהיר בזאת כי הנני משתמש בעבודתי שבנדון בציוד מכני ו/או ציוד הנדסי ו/או ציוד חפירה ו/או ציוד חשמלי ו/או ציוד אלקטרוני אשר בבעלותי ו/או בשימושי לרבות וללא הגבלה כל ציוד אחר ו/או מתקנים המשמשים אותי בביצוע העבודות בקשר עם ההסכם שבנדון.
 • על אף האמור בהצהרה זאת, הריני להתחייב כדלקמן:
  1. הנני פוטר את החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתרי העבודות על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.
  2. הנני פוטר את החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותר על זכות השיבוב (תחלוף) כלפי את החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.
  3. הנני פוטר את החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלי ו/או מי מטעמי ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.
  4. היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדי ו/או קבלני משנה המועסקים על ידי, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הנני מתחייב לשפות את החברה ו/או התאגיד /או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות.
  5. הריני להצהיר בזה כי אערוך ואחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספחים 1 (א') ו – 1 (ב') לחוזה), במשך כל התקופה בה קיימת אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין.

ולראיה באנו על החתום

 

 (חתימת המצהיר)

 

(שם החותם)

 

(תפקיד החותם)

 

 

נספח 1 (ד') להסכם

 

                                                                                                            תאריך : __________

לכבוד

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

ת.ד 1582

אילת 8811501 (להלן: "החברה")

לכבוד

עין נטפים בע"מ

ת.ד 1200

אילת 8811002 (להלן: "התאגיד")

להלן: "החברה ו/או התאגיד")

א.ג.נ.,

 

הנדון : תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום

אני מאשר בזאת, כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכם על ידי ו/או כל הפועל מטעמי, מותנה בקיום הנוהל שלהלן:

 1. המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה, עבודות באמצעות מבער (כגון חיתוך, זיפות ואיטום), עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו/או להבות.
 2. ככל שאבצע "עבודות בחום", אמנה אחראי מטעמי (להלן – "האחראי") שמתפקידו לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.
 3. בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 10 מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.
 4. האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן – "צופה אש"), המצויד באמצעי כיבוי מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.
 5. ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם מתפתחים לכלל שריפה.
 6. על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות 30 דקות מתום ביצועה, תוך שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

מובהר, כי נוהל זה מהווה התניה מינימאלית וכל תנאי בטיחות נוספים להם הנני מחויב על פי כל דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר בהסכם יוסיפו על האמור לעיל.

הנני מצהיר ומתחייב בזאת לקיים את האמור לעיל, ככתובו וכלשונו. ידוע לנו כי במידה ולא נקיים האמור, אהיה אחראי לכל נזק שייגרם לחברה ו/או לתאגיד  והנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או התאגיד בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יידרש לשאת בהם מיד עם קבלת הדרישה לתשלום.

הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי גם קבלנים מטעמנו יקפידו גם כן על ביצועו של נוהל זה.

 

ולראיה באנו על החתום

 

 

 (חתימת המצהיר)

 

(שם החותם)

 

(תפקיד החותם)

 

 

 

נספח 2 להסכם

 

נוסח ערבות ביצוע לחברה

 

 

תאריך____________                                          שם המוסד הבנקאי ___________________

 

 לכבוד :

החברה הכלכלית (חכ"א) אילת בע"מ

 

הנדון: כתב ערבות מס' _________

 

לפי בקשת _____________ (שם המציע) הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בסך של ___________ ₪ להבטחת מילוי מלוא התחייבויות ________ בהתאם לחוזה שנחתם מכוח מכרז משותף מס' מ/8/2021 לביצוע עבודות פיתוח תשתיות: עב’ עפר, כבישים, סלילה ותשתיות מים וביוב בשדה התעופה המתפנה (פארק הטרמינל) באילת.

הסכום הנ"ל צמוד למדד מחירי התשומה בסלילה וגישור, כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באופן הבא:

 (א)       מדד הבסיס יהיה מדד של חודש ספטמבר 2021 שפורסם ביום 15/10/2021 [או בסמוך לכך] שהוא ______ נקודות.

 (ב)       המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו.

 ערבותנו זו בתוקף עד ________ ועד בכלל.

ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך שלושה (3) ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב  כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס, נשלם לכם את סכום הקרן.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

ערבותנו זו ניתנת להארכה באמצעות פנייה חד צדדית של החברה הכלכלית אילת (חכ"א) בע"מ אלינו.

 

 

 

 

 

נספח 2 להסכם

 

נוסח ערבות ביצוע לתאגיד

 

 

תאריך____________                                          שם המוסד הבנקאי ___________________

 

 לכבוד :

עין נטפים מפעלי מים וביוב בע"מ

 

הנדון: כתב ערבות מס' _________

 

לפי בקשת _____________ (שם המציע) הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בסך של ___________ ₪ להבטחת מילוי מלוא התחייבויות ________ בהתאם לחוזה שנחתם מכוח מכרז משותף מס' מ/8/2021 לביצוע עבודות פיתוח תשתיות: עב’ עפר, כבישים, סלילה ותשתיות מים וביוב בשדה התעופה המתפנה (פארק הטרמינל) באילת.

הסכום הנ"ל צמוד למדד מחירי התשומה בסלילה וגישור, כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באופן הבא:

 (א)       מדד הבסיס יהיה מדד של חודש ספטמבר 2021 שפורסם ביום 15/10/2021 [או בסמוך לכך] שהוא ______ נקודות.

 (ב)       המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו.

 ערבותנו זו בתוקף עד ________ ועד בכלל.

ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך שלושה (3) ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב  כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס, נשלם לכם את סכום הקרן.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

ערבותנו זו ניתנת להארכה באמצעות פנייה חד צדדית של עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ אלינו.

 

 

 

 

 

 

נספח 2 א' להסכם

 

נוסח ערבות בדק לחברה

 

 

תאריך____________                                                      שם המוסד הבנקאי_______________

 

 לכבוד :

החברה הכלכלית (חכ"א) אילת בע"מ

 

הנדון: כתב ערבות מס' _________

לפי בקשת _____________ (שם המציע) הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בסך של _________ ₪ (במילים: ________________), צמודים למדד המחירים לצרכן, להבטחת מילוי נכון ומדוייק של תנאי המכרז והחוזה לביצוע עבודות פיתוח תשתיות: עב’ עפר, כבישים, סלילה ותשתיות מים וביוב בשדה התעופה המתפנה (פארק הטרמינל) באילת שנחתם מכוח מכרז מס' מ/8/2021 ע"י ________(שם המציע).

הסכום הנ"ל צמוד למדד מחירי התשומה בסלילה וגישור, כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באופן הבא:

א.                  מדד הבסיס יהיה מדד של חודש ___/__ שפורסם ביום _________שהוא _______ נקודות.

ב.         המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו.

 ערבותנו זו בתוקף עד ________ ועד בכלל.

ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך שבעה (7) ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב  כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס, נשלם לכם את סכום הקרן.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 הערה: נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח 2 א' להסכם

 

נוסח ערבות בדק לתאגיד

 

 

תאריך____________                                                      שם המוסד הבנקאי_______________

 

 לכבוד :

עין נטפים מפעלי מים וביוב בע"מ

 

הנדון: כתב ערבות מס' _________

לפי בקשת _____________ (שם המציע) הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בסך של _________ ₪ (במילים: ________________), צמודים למדד המחירים לצרכן, להבטחת מילוי נכון ומדוייק של תנאי המכרז והחוזה לביצוע עבודות פיתוח תשתיות: עב’ עפר, כבישים, סלילה ותשתיות מים וביוב בשדה התעופה המתפנה (פארק הטרמינל) באילת שנחתם מכוח מכרז מס' מ/8/2021 ע"י ________(שם המציע).

הסכום הנ"ל צמוד למדד מחירי התשומה בסלילה וגישור, כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באופן הבא:

א.                  מדד הבסיס יהיה מדד של חודש ___/__ שפורסם ביום _________שהוא ____________נקודות.

ב.         המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו.

 ערבותנו זו בתוקף עד ________ ועד בכלל.

ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך שבעה (7) ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב  כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס, נשלם לכם את סכום הקרן.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 הערה: נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח 3 להסכם

 

נספח בטיחות

 

נספח בטיחות זה מצורף להסכם התקשרות בין תאגיד עין נטפים  (להלן, "המזמין") לבין __________ (להלן "הקבלן"), מיום ______ (להלן "תאריך ההסכם").

הוראות הסכם בטיחות זה וההנחיות המופיעות בו, יחייבו את הקבלן ואת כל הגורמים מטעמו של   הקבלן (לרבות ומבלי לגרוע, עובדיו, קבלני משנה ועובדים של קבלני משנה כאמור) המעורבים בביצוע העבודות ו/או מתן השירותים עבור "המזמין" תחת ההסכם. הקבלן יהא אחראי לכך, כי כל הגורמים כאמור ימלאו ויקיימו באופן מלא את כל הוראות נספח בטיחות זה על כל ההנחיות המופיעות בו.

על הקבלן לדאוג, במשך כל תקופת העבודה, למניעת תאונות באתרי העבודה ולמנוע בכל האמצעים כל תקלה לאדם ולרכוש כתוצאה מעבודתו. הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה ותוגש תביעה לפיצויים נגדו, נגד המזמין או כל אדם אחר, עבור נזק לגוף ו/או לרכוש כתוצאה מפעולותיו, ציודו או מחדליו בין אם תבוצע ישירות על ידו, או על ידי עובדיו, באי כוחו  וקבלני המשנה שלו.

 1. ביצוע העבודה בכפוף לדיני הבטיחות
  • הקבלן ידאג לכך שהוא עצמו, עובדיו, קבלני המשנה שלו, או כל אדם מטעמו, יכירו וינהגו בהתאם להוראות החוקים, התקנות, חוקי העזר, נהלי התאגיד, או כל חיקוק אחר וכן בהתאם לאמצעי הזהירות המקובלים והנהוגים בביצוע עבודות אלה. הקבלן, או כל אדם הבא מטעמו יבצע כל עבודה בהתאם לכל חיקוק . לרבות ומבלי לגרוע, ההוראות הקבועות ב:
   • פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970.
   • בחוק החשמל תשי"ד 1954 ותקנותיו
   • תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988.
   • תקנות חוק ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999.
   • תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז-1997.
   • תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007.
   • תקנות הבטיחות בעבודה ועזרה ראשונה במקומות עבודה, התשמ"ח-1988.
   • בתקנות הבזק והחשמל (התקרבויות והצטלבויות בין קוי בזק לקווי חשמל) התשמ"ו 1986
   • חוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1196
   • חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968
   • בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט – 1989
   • בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1993
   • תקנות הבניה.
   • תקנות עבודה במקום מוקף
   • תקנות עבודה ברעש ועוד.
   • בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד- 1954
   • בחוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951
   • בחוק עבודת הנוער תשי"ג 1953
   • בחוק עבודת נשים תשי"ד 1954
   • בפקודת התאונות ומחלות משלוח היד (הודעה) 1945
  • לרבות כל התקנות שהוצאו, ואשר יותקנו מעת לעת, מכוחן,
  • הקבלן לוקח על עצמו את האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד תאגיד מי עין נטפים וכל מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.
  • מובהר בזה, כי הוראות הסכם בטיחות זה וההנחיות המופיעות בו, באות בנוסף להוראות מסמכי המכרז , ואין בהן כדי לגרוע ו/או להפחית מהוראות מסמכי המכרז, לרבות, ללא הגבלה, מאחריות ו/או התחייבויות הקבלן על פי הן. הוראות הסכם בטיחות זה ומסמכי המכרז הינן משלימות זו את זו – ועל הקבלן יהא לבצע את כל ההוראות המוטלות עליו, לרבות הוראות נוספות שיינתנו לו על ידי המזמין מעת לעת. מקום בו תתקיים סתירה כלשהי בין הוראה מהוראות  מסמכי המכרז לבין הוראה מהוראות נספח הבטיחות , יפנה הקבלן ליועץ הבטיחות מטעם המזמין  והחלטתו תהיינה מכרעת. לא פנה הקבלן כאמור ישא במלוא האחריות לכל מעשה או מחדל כתוצאה מכך, וכן בהוצאות שינבעו מכך.
  • מובהר בזאת כי על אף נקיטת אמצעים להבטחת העובדים והציבור מפני תאונות, מקרי אסון, שריפות וכו', הן על דעת עצמו והן לפי הוראות מהנדס לא ישוחרר הקבלן מאחריות לתשלום פיצויים, דמי נזיקין, דמי נכות, קנסות וכו'.
  • הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת תאונות בעת ביצוע העבודה. כל ההוצאות הכרוכות בנקיטת אמצעי זהירות ובטיחות יחולו על הקבלן והן יהיו כלולות במחירי היחידות שבכתבי הכמויות.
 2. כללי
  • על הקבלן למלא, על אחריותו ועל חשבונו, את התנאים הבאים:
   • הקבלן הנו קבלן רשום ובעל כל הסיווגים המקצועיים הנדרשים כדין לביצוע העבודה לשמה הוא נמצא באתר.
   • כל עובדי הקבלן המשתתפים בעבודה כשירים (לרבות מבחינה בריאותית), מורשים ומוסמכים על פי כל דין לביצוע עבודתם.
   • מובהר, כי כל עובדי הקבלן, או כל גורם אחר מטעמו, המשתתפים בעבודה יעברו תדריך בטיחות בדבר כל הסיכונים בעבודתם על ידי ממונה הבטיחות מטעם הקבלן.
   • כלי הרכב, המתקנים והציוד בו משתמש הקבלן מצוידים באישורים, רישיונות וביטוחים מתאימים לעבודתם והם בדוקים ע"י הרשויות המוסמכות ובודק מוסמך עפ"י העניין.
   • הקבלן חתם על נספח בטיחות זה ואישר כי קרא והבין את האמור בו.
  • הקבלן יעביר לתאגיד דיווחים על אירועי בטיחות חריגים, כולל תאונות, "כמעט תאונות", גורמי סיכון בטיחותיים ומצבים מסוכנים אחרים.
 3. בעת ביצוע עבודות בניה ובניה הנדסית כמשמעותם בחוק, הקבלן יהווה קבלן ראשי ו"מבצע הבניה" כמשמעותם בפקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה, על כל המשתמע מכך
 4. בא כוח הקבלן
  • הקבלן יעסיק בא כוח מוסמך בעל ניסיון מקיף במקצוע נשוא העבודה, שיימצא במקום העבודה וישגיח ברציפות על הביצוע. מינוי בא-כוח מוסמך כנ"ל מטעם הקבלן יהא טעון אישורו המוקדם של נציג המזמין או המפקח, ונציג המזמין או המפקח יהיו רשאים לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא. כל הוראה שניתנה לבא כוח המוסמך, תיחשב כאילו ניתנה לקבלן.
  • הקבלן מתחייב להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה בשעות העבודה הרגילות על מנת שהמפקח יוכל לבוא אתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה לקבלן. הוראה, הודעה או דרישה שמסרו לבא כוחו של הקבלן, יראו אותה כאילו נמסרה לקבלן.
  • בא כוחו המוסמך של הקבלן יוגדר כ"מנהל האתר" ובעל ותק מקצועי של 5 (חמש) שנים לפחות ובעל ניסיון מספיק, לדעת המהנדס, בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה. בא כוחו המוסמך של הקבלן ימצא בתחומי העיר או בסביבה הקרובה במשך כל תקופת הבצוע של חוזה זה.
 5. ממונה בטיחות
  • כדי להבטיח שעבודת הקבלן מתבצעת על פי כללי הבטיחות המתחייבים, הקבלן נדרש להחזיק ממונה בטיחות בעבודה בעל אישור כשירות המאושר ע"י משרד התמ"ת, שילווה את עבודת הקבלן במשך כל תקופת ההסכם. כל ההוצאות הכרוכות בהחזקת ומיון ממונה הבטיחות יחולו על הקבלן.
   • ממונה הבטיחות יהיה בעל השתלמות ענפית לבנייה ובנייה הנדסית ובעל ניסיון של לפחות שלוש שנים בתחום עבודות הקבלן.
   • ממונה הבטיחות יידרש לאשר בכתב ולהיות נוכח בכל עבודה שתוגדר על ידי יועץ הבטיחות של התאגיד או המפקח באתר העבודה כמסוכנת. ממונה הבטיחות יוודא שהקבלן ערוך לביצוע העבודה ושיש בידו את כל הציוד הנדרש במצב תקין.
   • ממונה הבטיחות של הקבלן ישלח לתאגיד דוח מבדק לפחות אחת לשבועיים.
 1. עובדים
  • הקבלן מצהיר כי לא ירשה לנוער מתחת לגיל 18 להימצא בתחומי חצרי המזמין.
  • הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ומיומנים במקצועם, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה זו, שלביצועה יש צורך ברישום,  רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין.
  • הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המזמין או יועץ הבטיחות של התאגיד או המפקח בדבר הרחקתו ממקום העבודה של כל אדם המועסק על ידו במקום העבודה אם, לדעתם, התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה, כאמור לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה. המזמין לא יידרש לנמק את דרישתו.
  • הקבלן המבצע ידאג לספק על חשבונו את כח האדם המיומן והמוסמך וכן את כל החומרים, הציוד והמתקנים הנדרשים על מנת ליישם את כל סידורי הבטיחות והגהות הנדרשים לביצוע העבודה עפ"י הנחיית יועץ הבטיחות תאגיד מי עין נטפים ועפ"י דרישות כל דין.
  • הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו וכל המועסקים מטעמו בביצוע העבודות ו/או מתן השירותים כלים וחומרים מטיב מעולה ובכמות מספקת, וכן מתחייב לסלק מחצרי המזמין כל ציוד או חומר פגום.
 2. תכנון בטיחות
  • על הקבלן לבצע תכנון בטיחות טרם תחילת העבודה נשואת הסכם זה על ידי ממונה הבטיחות מטעמו, והקבלן מתחייב לעשות כן בהתאם להנחיות שיינתנו לו לשם כך על ידי יועץ הבטיחות של התאגיד כאמור.  כ"כ מצהיר הקבלן שלא יחל בעבודות אלו עד שיועץ הבטיחות של התאגיד. יאשר את תכנון הבטיחות.
   הקבלן מצהיר שכל עבודותיו יתבצעו בהתאם לתכנון  הבטיחות. מובהר כי תכנון הבטיחות יוכן על חשבונו של הקבלן.  עותק מתכנון הבטיחות ישמר באתר העבודה. הנחיות ראה נספח 14
  • לפני כל עבודה יכין הקבלן טופס אג"ס . הטופס ישלח וישמר אצל רכז הבטיחות של התאגיד.
 3. בדיקות תקופתיות
  • הקבלן המבצע יערוך בדיקות, ע"י בודקים מוסמכים, לציוד עבורו נדרשות בדיקות אלה עפ"י דרישות כל דין. הציוד הנבדק יסומן באופן ברור.
 4. תיעוד
  • הקבלן המבצע ינהל תיעוד תקף ומעודכן לנושאים הבאים:
   • הפנקס הכללי של האתר, כנדרש על פי כל דין בעבודות בניה ובניה הנדסית.
   • פנקס הדרכת העובדים באתר, כנדרש על פי כל דין. רישיונות והסמכות העובדים העוסקים בתפקידים להם נדרש רשיון, היתר או הסמכה על פי כל דין או על פי הוראות התאגיד (כגון: הסמכה לעבודה בגובה חשמלאי, מנופאי (מפעיל עגורן), מלגזן, רתך, וכיו"ב).
   • רישיונות לציוד ותעודות ביטוח לציוד הנמצא באתר או המופעל באתרי העבודה, כולל תסקירים עדכניים של בודק מוסמך (לציוד עבורו נדרשת בדיקה זאת עפ"י החוק,).
   • העתקי דוחות ביקורת ומבדקים של גורמים שונים (כגון: משרד העבודה, וכיוב').
 1. משמעת
  • על הקבלן, עובדיו וכל הגורמים מטעמו להישמע בכל עת להנחיות המפקח מטעם התאגיד ויועץ הבטיחות של התאגיד, להזדהות עפ"י דרישה ולעצור את העבודה על פי דרישתם.
  • עובד קבלן אשר יפר הוראות בטיחות צפוי לנקיטת אמצעים כנגדו, כגון: קנסות אשר ישלם הקבלן למזמין, על פי דרישת המזמין, ובמקרים מסוימים אף השעיה מעבודתו באתר.

הנושא

ההפרה

סכום הקנס

הערות

הדרכה

עבודה באתר ללא קבלת הדרכת אוריינטציה של התאגיד

300

 

הסדרי תנועה

עבודה בקרבת כביש ללא תכנון או יישום הסדרי תנועה

600

 

חללים מוקפים

ביצוע עבודה בחללים מוקפים שלא על פי הנוהל

1000

 

חפירות ותעלות

ביצוע חפירה מעל 1.2 מ' ללא תא הגנה או שיפועים מתאימים

1000

 

חפירות ותעלות

עובד בתוך  חפירה מעל 1.2 מ' ללא תא הגנה או שיפועים מתאימים

2000

לכל עובד

חפירות ותעלות

חפירה או תעלה ללא גידור או תאורת אזהרה

500

 

חשמל

שימוש בכבלים מאריכים לא מתאימים

800

לכל כבל מאריך

חשמל

גורמי סיכון בחשמל חוזרים שלא טופלו

800

 

כלי עבודה חשמליים

שימוש בכלי עבודה חשמליים בעלי גורמי סיכון להתחשמלות או לפגיעה מכאנית

800

 

מנהל עבודה

אי מינוי מנהל עבודה לפרויקט

1000

 

מנהל עבודה

ביצוע עבודה ללא מנהל עבודה באתר

2000

ליום

מעברים

ביצוע עבודה באתר עירוני ללא הסדרת מעבר להולכי רגל

700

 

סולמות

שימוש בסולמות שאינם תקינים

800

 

עבודה בגובה

ביצוע עבודה בגובה ללא הסמכה

1000

 

פיגומים

שימוש בפיגומים לא תיקניים

1000

 

פיגומים

שימוש בפיגומים שלא הוקמו על ידי בונה פיגומים מוסמך

1000

 

פנקס כללי

אי מילוי פנקס כללי

500

 

ציוד מגן אישי

אי שימוש בציוד מגן אישי בסיסי כגון: נעלי בטיחות, אפוד זוהר וכיו"ב

100

לכל עובד

רשיונות הסמכות

ביצוע עבודה ללא רישיון או הסמכה כגון: רישיון נהיגה או הסמכה לעבודה בגובה

1000

לכל עובד

דוחות

אי ביצוע והעברה של דוח ממונה בטיחות דו שבועי

1000

לכל דו"ח

 

 1. הדרכה
  • קבלן יבצע הדרכת בטיחות לכל עובדיו על ידי ממונה הבטיחות לפחות אחת לשנה בכל הקשור לסיכונים בעבודתם ויוודא הבנת ההדרכה על ידי מעבר מבחן ידע בהצלחה.
  • ההדרכה תינתן בכתב ובעל פה ובשפה המובנת לאותם עובדים. העתקים מאישורי ההדרכה יהיו באתר ויצורפו "לפנקס הכללי".
  • הקבלן יחתים את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה.
  • מנהל העבודה יעביר הדרכת אורינטציה על פי נוסח שיועבר על ידי המפקח לעובדים לפני כל פרויקט / אחת לרבעון. המסמכים החתומים יישמרו באתר העבודה ועותק מהם יועבר לתאגיד
  • הקבלן ישמור תיעוד מהדרכות אלו ויעביר עותק ליועץ הבטיחות של תאגיד עין נטפים במידה ויתבקש לעשות כן. כמו כן יבצע הקבלן תדריך לכל עובדיו בהתאם לתכנון הבטיחות לפרויקט.
  • בכל מקרה לא יתחיל הקבלן בעבודה עד שלא יבצע מנהל העבודה את ההדרכה כאמור.
 2. מנהל עבודה מטעם הקבלן
  • הקבלן מתחייב למנות מנהל עבודה מוסמך כחוק לכל עבודות הבנייה והבנייה ההנדסית יש להזכיר כי ההגדרה לבנייה הנדסית בחוק היא : "בניית מכון-מים, מאגר, קו צינורות, מובל מים, ביב או מכון-ביוב, הריסתם, שינוי מבנם ותיקונם, לרבות חידושם של מילוי המשקים ושל הצבע";
  • הקבלן יעביר הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי על מינוי מנהל העבודה.
  • במקרה של עבודה של יותר ממשמרת אחת ביממה ימנה הקבלן מנהל עבודה נוסף.
  • הקבלן יספק תכניות עבודה והוראות נדרשות למנהל העבודה, אשר יכללו את כל היבטי הבטיחות הנדרשים ויוודא כי ההוראות מובנות ומיושמות.
  • מנהל העבודה ימצא באתר בכל משך העבודה.
  • מנהל העבודה יהיה אמון מטעם הקבלן על צוות העובדים ועל ביצוע העבודה ויהיה אחראי , בין השאר, לנושאים המפורטים להלן, וזאת מבלי לגרוע מאחריות וחבויות הקבלן על פי נספח זה, הוראות ההסכם ו/או הוראות כל  דין:
   • הכרת האתר, תנאי השטח באתר והסיכונים הקיימים בו.
   • ארגון האתר, גידור ושילוט עפ"י דרישות החוק ודרישות תאגיד עין נטפים.
   • ניהול פנקס כללי
   • הכרת כלל האמצעים והציוד הקיימים באתר, כולל הבנת דרישות החוק בהפעלתו הבטוחה, בדיקתו, רישיונות נדרשים וכיוב'.
   • וידוא כי המועסקים באתר הנם אך ורק בעלי מקצוע מוסמכים ובקיאים בתחום עיסוקם.
   • הנחיית כלל העובדים להישמע לכל הנחיות גורמי הבטיחות בכל עת, להזדהות ולעצור את העבודה עפ"י דרישתם.
   • מתן הוראות עבודה וחלוקת העבודה תוך פיקוח על סידורי הבטיחות והגהות ואכיפת משמעת בטיחות נדרשת על העובדים.
   • אספקת ציוד המגן האישי הנדרש, אכיפת השימוש בו בכל עת והחלפתו כשאינו תקין או בלוי.
   • הסדרת כל הנדרש בנושאי שירותים, רווחה, אוכל שתייה וגהות של העובדים.
   • עשיית שימוש בציוד בדוק ותקין, כולל קיום תסקירי בדיקה עדכניים ע"י בודק מוסמך במידת הצורך.
   • קיום הדרכת בטיחות לעובדים חדשים וכן הדרכת בטיחות שוטפת לכלל העובדים אשר באחריותו כולל קבלני משנה ושלוחים, בכל נושאי הבטיחות.
   • דיווח מיידי על אירועים חריגים, מפגעים, מקרים מסוכנים או תאונות (לרבות "כמעט תאונות") לתאגיד עין נטפים.
   • אחריות לבטיחות המבקרים בתחום עבודתו.
   • אחריות הבטיחות בתעבורה בתוך האתר
   • אחריות לדיווחי בטיחות למפקח מטעם תאגיד עין נטפים לפי דרישתו, נוסף לדיווחים הקבועים המתחייבים מדרישות החוק.
   • כל פעילות אחרת הנדרשת עפ"י כל דין.
 1. סביבת העבודה
  • על אתרי העבודה להיות מגודרים ומשולטים כנדרש על פי הוראות כל דין, באופן שימנע כניסה בלתי מבוקרת של אנשים או כלי רכב לאזור העבודה.
  • כל אזורי העבודה ועמדות העבודה, נקודות האחסון והמעברים ישמרו פנויים ונקיים ככל הניתן, ללא מהמורות ומכשולים.
  • ציוד יאוחסן בצורה מסודרת במתקנים המיועדים לכך, האתר ינוקה מפסולת אשר תסולק על ידי הקבלן מדי יום.
 2. גידור שילוט והסדרי תנועה
  • הקבלן מתחייב לספק ולהתקין, על חשבונו הוא, שמירה, גידור, כולל הצבת הפרדות פיזיות, כגון: מחסומים, שילוט, ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ולנוחיותו של הציבור, כפי שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. כמו כן על הקבלן לארגן את עבודתו כך שהכבישים והמדרכות הסמוכים למקום העבודה חייבים להישאר עבירים לתנועה ציבורית באופן מתמיד בהתאם להוראות התאגיד, הרשויות ומשטרת התנועה.
  • על הקבלן לוודא שיש בידו תכנון הסדרי תנועה על ידי מהנדס תנועה והקבלן יעמיד את הסדרי התנועה בהתאם לתכנון.
  • בעת ביצוע עבודות ברשות הרבים, במקרים בהם לא יהיה תכנון הסדרי תנועה, יינקטו אמצעי בטיחות להגנת הולכים ושבים ו/או תנועת כלי-רכב לרבות כמפורט להלן:
   • תמרור מסוג א11- "זהירות, עובדים בדרך" יוצב בכל כווני התנועה המובילים לשטח העבודה, בדרך להולכי רגל – במרחק 5 מ' ממקום העבודה ובדרך לרכב – 25 מ' ממנו.
   • שטח העבודה יגודר למניעת מעבר הולכי רגל על פי הגדרת המפקח מטעם התאגיד.
   • שטח העבודה יתומרר ברציפות מסביב בתמרור ו2- שיוצב במאוזן בגובה 00 מ' מעל פני הקרקע.
   • בעבודה המבוצעת במסלול נסיעת כלי-רכב יוצבו בנוסף לתמרור ו2- גם תמרורי ו4- במרחקים של כ- 10 מ' האחד מהשני ובמקביל לציר התנועה.
   • כל התמרורים יוצבו בצורה יציבה ובטוחה שתמנע נפילתם ו/או הסרתם במשך בצוע העבודות.
   • התמרורים יוצבו מסביב לשטח העבודה במשך 24 שעות ביממה.
   • תמרורים יוארו בשעות החשיכה בפנסים מהבהבים.
   • בעת ביצוע עבודות שבהן נחסם מעבר הולכי-רגל יותקנו במקום גשרונים ו/או מעברים חליפיים לשימוש הולכי-רגל. המעברים יאובטחו בתמרורי ו2-.
   • בעת ביצוע עבודות במסלול תנועת כלי-רכב לא ייחסם ציר התנועה אלא בצורה שתאפשר המשך תנועה בטוחה לכלי-רכב ובהתאם להוראות משטרת ישראל.
   • על מבצע העבודה להציב במקום בולט באתר העבודה – שלט בגודל של 00 מ' x 1.20 מ' ובו יהיה כתוב – מהות העבודה, מבוצעת עבור, שם המבצע, כתובתו וטלפון.
   • במקרה של עבודות ניקיון יוצב במקום בו מתבצעות העבודות שלט המזהיר מפני החלקה ו/או מעידה.
 1. בטיחות חשמל
  • עבודת חשמל תתבצע על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים ועל פי כל דין.כל העבודות הדורשות התקנה חשמלית, קבועה או זמנית, יבוצעו בהתאם להוראות כל דין, לרבות ללא הגבלה,  לכל למפורט בפרק 08 משנת 1981 של המפרט הכללי שבהוצאות משרדי הממשלה והתקנים הישראליים ולפי חוק החשמל, התשי"ד – 1954 וכל התקנות שהותקנו ואשר יותקנו מכוחו, ע"י גורמים מקצועיים המוסמכים לכך.
  • כל עבודות החשמל שהקבלן נדרש לעשותן במהלך עבודתו יעשו ע"י חשמלאי מוסמך עם רישיון מתאים לזרם המתקן החשמלי בו הוא מבצע את העבודה וכל זאת בהתאם ל תקנות החשמל (רישיונות), התשמ"ה-1985
  • כל לוחות החשמל הזמניים באתרי בניה או בנייה הנדסית יהיו בהתאם לתקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ב- 2002
  • אספקת החשמל לעבודה תעשה באחריות הקבלן. כל החיבורים החשמליים למכשירי הקבלן יעשו ע"י חשמלאי מוסמך של הקבלן ובעל רישיון מתאים
  • יעשה שימוש אך ורק בציוד חשמלי תקין ובטוח לשימוש והמסומן כראוי, וזאת בהתאם לדרישות התקינה הרלבנטית.
  • מתקנים חשמליים חדשים ייבדקו ע"י בודק מוסמך טרם הפעלתם באתר.
  • כבלי חשמל לא ימצאו על הקרקע אלא יוגבהו באופן בטוח או יסללו בצורה בטיחותית.
  • בתופי גלילה לכבלי חשמל יש לוודא המצאות ממסר פחת על התוף.
  • יש לוודא שכל אביזרי החשמל הינם בעלי תו תקן.
  • אין להשתמש במפצלים או רבי שקע
  • כל כבלי החשמל המאריכים יהיו מסוג בידוד מוגבר (הכבלים הכתומים)
  • עבודה בסמוך לתילי חשמל במתח גבוה תהיה בכפוף להיתר עבודה ובכל מקרה לא תבוצע כל עבודה במרחק קטן מ-3.25- מטרים מתילים של קווי חשמל במתח עד 33,000 וולט, או במרחק קטן מ- 5 מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על 33,000 וולט,
  • אין לשנות פני הקרקע בקרבת עמודי החשמל, יסודותיהם, עוגניהם או מתחת לתילי החשמל אלא אם כן אושר הדבר בכתב בידי חברת החשמל לישראל בע"מ; אישור כאמור ימצא באתר בצמוד לפנקס הכללי.
 2. עבודה בלהבה גלויה
  • המונח "עבודות בלהבה גלויה" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה ורכה, עבודות באמצעות מבער (כגון חיתוך, זיפות ואיטום), עבודות קידוח, השחזה, חיתוך בדיסק, הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו/או להבות.
  • בטרם תחילת ביצוע העבודות בלהבה גלויה, יסייר מנהל העבודה בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 10 מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בלהבה גלויה, כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט.
  • ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם מתפתחים לכלל שריפה. על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות 20 דקות מתום ביצועה, תוך שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.
 3. כלי עבודה חשמליים
  • הקבלן מתחייב לספק כלי עבודה ידניים מטלטלים המופעלים בחשמל, העומדים בתקנים והם בעלי בידוד כפול.
  • כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת), בין שהלוח קבוע ובין שהלוח נייד.
 4. ציוד מגן אישי
  • לספק לעובדיו, לשלוחיו ולכל העובדים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק לרבות מבלי לגרוע בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז –  , אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא החוזה לרבות נעלי  עבודה, בגדי עבודה, מגני אוזניים, אפודים זוהרים, כובעי מגן, ציוד מגן אישי בעבודה בגובה ויוודא כי עובדיו, שלוחיו וכל הפועלים מטעמו קיבלו הדרכה מתאימה וכי הם משתמשים בציוד המגן.
  • הציוד יסופק ע"י הקבלן כשהוא תקין וראוי לשימוש.
 5. עבודה בגובה
  • בכל ביצוע עבודה בה ניתן ליפול לעומק של למעלה מ 2 מטר הקבלן יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי הסמכה בתוקף לעבודה בגובה.
  • העבודה בגובה תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז- 2007 לרבות כמפורט להלן:
   • לא תתבצע עבודה בגובה במפלסים שונים אחד מעל השני
   • עובדים המבצעים עבודה בגובה ישתמשו באמצעי הגנה מפני נפילה במקרים הבאים: עבודות המתבצעות בגובה של 2 מ' ומעלה. המתבצעות על גבי סולם, פיגום או משטח עבודה אחר כאשר לא ניתן להיאחז ב – 3 נקודות אחיזה.
   • ציוד מגן אישי לעבודות גובה יכלול קסדה כולל סנטריה, נעלי בטיחות, רתמת בטיחות וחבל עגינה עם משכך זעזועים וכל אביזר נוסף שנדרש בהתאם לאופי העבודה.
   • כל ציוד העבודה בגובה יהיה בדוק בהתאם לחוק ולהוראות היצרן. לפני תחילת העבודה יבדק כל הציוד לוודא שאין בו ליקוי.
   • העבודה בגובה תעשה ע"י שני עובדים לפחות ושמירה על קשר עין כאשר עובד אחד ימצא במפלס הקרקע במקום בו לא קיים סיכון.
   • האזור שמתחת לעבודה בגובה יגודר וישולט
   • כל כלי העבודה יאובטחו כנגד נפילה
   • נקודת העגינה לציוד הגנה או מניעת הנפילה חייבת להיות מעל לעובד ועליה להיות בעלת יכולת לשאת 1.5 טון.
 1. עבודה על גבי סולמות
  • בעבודה על גבי סולמות יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי הסמכה בתוקף לעבודה בגובה בעזרת סולמות
  • העבודה על גבי סולמות תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז- 2007 לרבות כמפורט להלן:
   • בכל מצב שבו ניתן הדבר רצוי לשקול שימוש בפיגום תיקני עם מעקה מאשר סולם
   • אין להזיז סולם כאשר עומדים עליו.
   • על כל סולם יעמוד אדם אחד בלבד (גם כאשר עובדים על סולם מדרגות).
   • יש לוודא שהסולם מצויד באמצעי מקורי למניעת החלקה
   • יש לוודא שגובלי הפתיחה הסולם ישרים לגמרי ונעולים.
   • על העובד לאחוז בכל עת ב 3 נקודות אחיזה בסולם. במידה ואין הדבר אפשרי העובד צריך להיות מאובטח.
   • אין לשבת על ראש הסולם או לעמוד כך שהוא נמצא בין שתי הרגליים.
   • הטיפוס בסולם ייעשה עד לשלב הרביעי מלמעלה.
   • טיפוס או ירידה מסולם ייעשו כאשר הפנים כלפי הסולם.
   • סולם השענה יוצב כך שיבלוט 1 מ' מעבר למשטח האנכי עליו הוא נשען (כדי שניתן יהיה לעלות ולרדת בקלות)
   • הסולם יוצב כך שהיחס בין הניצב האופקי לאנכי יהיה 1:4
 1. עבודה על גבי פיגומים ניידים
  • בעבודה על גבי פיגומים יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי הסמכה בתוקף לעבודה על פיגומים.
  • העבודה על גבי פיגומים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז- 2007 לרבות כמפורט להלן:
   • פיגום נייד יכיל 4 גלגלים שלכל אחד מהם יש מעצור.
   • בתוך מבנה היחס בין הצלע הקטנה של פיגום מלבני לבין הגובה של משטח העמידה יהיה 1:3 (בפיגום ריבועי 1:4). מחוץ למבנה היחס בכל צורה של פיגום נייד יהיה 1:3. חריגה מהיחס הזה מחייבת שימוש במייצבים מכל צד של הפיגום.
   • כל פיגום יכיל מעקה תחתון (סף רגל בגובה 15 ס"מ), מעקה אמצעי (אזן תיכון בגובה 45-55 ס"מ)ומעקה עליון (אזן עליון בגובה 85-115 ס"מ).
   • אסור להזיז את הפיגום כאשר יש עליו אנשים.
   • אין לטפס על פיגום מצדו החיצוני אלא עם ישנו סולם טיפוס שנבנה עם הפיגום ומיועד לכך. בהעדר אמצעי כזה יעשה הטיפוס מהצד הפנימי כאשר הכניסה היא דרך דלתית המהווה חלק ממשטח העמידה.
   • אין לעמוד על מעקה של פיגום.
   • יש לוודא את עומס העבודה המותר על הפיגום ואין לחרוג ממנו.
   • כל הרכבה של פיגום נייד שגובהו עולה על 12 מ' תעשה ע"י בונה פיגומים מוסמך.
   • יש לתחום את אזור העבודה סביב הפיגום בעזרת סרטי סימון.
   • הפיגום ימוקם באופן יציב ועל רצפה ישרה וללא שיפוע ו/או  מפגע אחר (מישורי, מרוצף, סלול ו/או מהודק)
   • לפני עבודה על הפיגום יש לבדוק שלא קיים פגם כגון מעיכה, עיוות, סדק, שבר.
   • יש לוודא כל חלקי הפיגום מקוריים ואין תוספת זמנית / מאולתרת לבדוק שהפיגום יציב ולא מתנדנד לבדוק האם דרושים מייצבים במידה וקיימים מייצבים יש לוודא כי הם  פתוחים ב-45 מע' ועומדים היטב על הקרקע.
   • בפיגום עם יותר ממשטח אחד, יש לוודא שהפתחים מנוגדים
   • אם יש מעבר עובדים מתחת לפיגום יש להסיט את מעבר לנתיב אחר !!
 1. עבודה על גבי במות הרמה ניידות
  • בעבודה על גבי במות הרמה יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי הסמכה בתוקף לעבודה על במות.
  • העבודה על גבי במות הרמה תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז- 2007 לרבות כמפורט להלן:
   • הקבלן יוודא שאישור הבדיקה האחרונה של הבמה עדיין בתוקף (בדיקת מתקני הרמה אחת ל – 14 חודשים)
   • יש לערוך לפני תחילת העבודה, סקירה של הסיכונים הקיימים בסביבת העבודה ומניעתם. סקירה כזו תכלול בין היתר התייחסות ל:
   • מצב פני השטח (שיפועים, בורות וכו')
   • מכשולים פיזיים (ציוד, פסולת, חבלים, חומרי בניה וכו')
   • אנרגיות מסוכנות (חשמל, גז, כימיקלים, מכונות וכו')
   • מכשולי גובה (מקום צר, צנרת מעל, מבנים צמודים, כבלי חשמל וכו')
   • יש לוודא שמעקות הבטיחות סגורים היטב.
   • אין להעמיס על הבמה משקל העולה על המשקל המותר ע"י היצרן (שני עובדים וציוד עבודה אישי)
   • תנועה אופקית של הזרוע (ב – Boom Lift) מותרת רק בשלב ההתמקמות הסופית של הבמה.
   • יש להימנע מלנסוע עם הבמה המצב מורם על דרך משובשת.
   • אזור העבודה ייחסם ויסומן בסרטי סימון כדי שלא לסכן אנשים אחרים באזור.
   • אין להציב סולם או כל אמצעי אחר על גבי הבמה לשם הגבהה.
   • אין לעמוד, לשבת או לטפס על מעקות הבטיחות.
   • את כבל העיגון של הרתמה יש להצמיד לנקודה המיועדת לכך בבמה. אין להיקשר לנקודת עיגון חיצונית לבמה כגון: מבנה או ציוד אחר שנמצא בסמוך למכונה.
   • יש לשים לב שלא לעמוד בסמוך למכונה על מנת להימנע מנקודות מעיכה.
   • יש לוודא שאין אפשרות של הפעלת הכלי ע"י לחיצה אקראית על מתג אחד .
   • העבודה תבוצע כך שתמיד ימצא לפחות משגיח אחד למטה. יש לוודא שהמשגיח יודע לתפעל את הבמה במצב חירום מלמטה.
   • יש לקרוא היטב את הוראות הבטיחות של היצרן לפני השימוש בבמה.
   • במקרה והעבודה אמורה להתבצע בתנאי מזג אוויר קשים (רוח חזקה, גשם, חמסין וכו') יש לשקול את קיומה ולהתייעץ עם ממונה הבטיחות של הקבלן.
 1. כלים מכנים הנדסים
  • כל כלי מכני הנדסי, כגון: כלי הרמה, אביזרי הרמה, מנוף וכו', יהיו תקינים ובעלי רישוי תקף כדין. הקבלן מתחייב לבדוק את רישוי הכלים טרם כניסתם לאתר של  התאגיד, וכן מתחייב כי בביצוע העבודות לא יעשה שימוש כלשהו בכלי מכני הנדסי  שאינו בעל רישוי תקף כדין ו/או שאינו תקין.
  • מובהר בזה, כי הקבלן מתחייב לדאוג לכך כי כל מפעיל כלי מכני הנדסי כאמור יהיה מוסמך לכך על פי כל דין ובעל רשיון תקף כדין.
 2. כימיקלים וחומרים מסוכנים
  • הקבלן מתחייב לבצע בדיקה מדידה ואיתור של חומרים העלולים לגרום נזק בריאותי ובכלל זה חומרים רעילים ו/או נפיצים ו/או מקרינים, בכל מקרה בו  נמצאים ו/או עלולים להימצא באתר העבודה אדים, גזים, עשן או חומרים מסוכנים אחרים כלשהם, ובכלל זה גורמים כימיים ו/או פיסיקליים ו/או ביולוגיים הנחשבים כגורמי  סיכון.
  • הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה שבה יש צורך בכניסת אדם לבור או שוחה או תא או כל מקום מוקף, כל עוד לא ננקטו כל האמצעים לבדיקה של המצאות חומרים סוכנים, לא סולקו החומרים המסוכנים בעזרת אמצעים מתאימים, לא נעשה איטום או מניעה בדרך טכנולוגית אחרת של חדירת חומרים מסוכנים, בכל עת שבו עשוי אדם להימצא במקום המוקף, וכל עוד לא בוצעה בדיקה נאותה אשר תוצאותיה יצביעו על אי המצאות חומרים מסוכנים או חוסר חמצן במקום.
 3. עבודה בשוחות ביוב – "מקום מוקף"
  • במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים סיכונים רבים כגון המצאות גזים רעילים  או מחסור בחמצן העלולים להסתיים בתאונת מוות ולכן על הקבלן לנקוט באמצעי הבטיחות הבאים:
   • לפני הכניסה למקום מוקף כגון שוחות או תאי ביוב יבצע הקבלן תכנון עבודה מוקדם על ידי ממונה הבטיחות של הקבלן, היתר העבודה ייבדק על ידי מנהל הפרויקט או מפקח מטעמו של התאגיד והעבודה תתבצע רק לאחר אישורו ובהתאם להיתר עבודה זה. נושאים המחייבים התייחסות בהיתר עבודה זה:
   • שלילת המצאות גזים רעילים במקום המוקף.
   • וידוא המצאות חמצן בערכים שבין 19% לבין 23%.
   • אוורור המקום המוקף במקרה של המצאות גזים מזיקים או חוסר בחמצן וכניסה מחודשת רק לאחר בדיקה מחודשת ורק על ידי שימוש ב מסכת נשימה עם אספקת אוויר צח מאולץ ע"י מכונה לאספקת אוויר  צח.
   • שימוש בציוד מגן אישי המאפשר חילוץ מהיר מתוך השוחה כגון שימוש ברתמה עם חבל המחובר לחצובה עם כננת.
   • לא יורשה אדם להיכנס לחלל מוקף כלשהוא כגון שוחת בקרה ללא שקיבל הסמכה לעבודה ב"מקומות מוקפים".
   • לפני שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות ואיכות מספקת של אוויר לנשימה. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי האוורור יעשה באמצעים הבאים:
   • בעזרת מפוחים יעודיים.
   • מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של 24 שעות לפחות. לעבודה בתא בקרה קיים – מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים. . לחיבור אל ביב קיים – המכסים משני צידי נקודת החיבור.
   • רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת אוויר צח בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה, במקרים בהם לא ניתן להבטיח אוויר באיכות ובכמות המתאימה תתאפשר הכניסה רק בעזרת מערכת נשימה המספקת אוויר מגליל אוויר דחוס.
   • לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן הוא חגור ברתמת בטיחות המחוברת לחבל הצלה המחובר למתקן המאפשר הוצאתו במרה חירום.
   • תמיד יישארו 2 עובדים נוספים מחוץ לשוחה אשר יהיו מוכנים לחלץ את האדם מתוך החלל המוקף ולהגיש לו עזרה במקרה הצורך. גם עובדים אלו יהיו מוסמכים לעבודה ב"חללים מוקפים"
   • הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל 3.0 מ' יישא מסכת גז מתאימה.
   • בשוחות בקרה שעומקם עולה על 5.0 מ' יופעלו מפוחים מכניים לפני כניסת אדם ובמשך כל זמן העבודה בשוחה.
   • עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי בטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.
 1. חפירות וקידוחים
  • כל משך העבודה בכלל, ובעת ביצוע עבודות חפירה בתוך התעלות באתר העבודה בפרט, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת החפירה מפני מפולות והתמוטטות, כולל דיפונים ותמיכות, גם כאשר החפירה נעשתה לפי המפרט, ובמיוחד כאשר החפירה נחפרה שלא על פי השיפוע הטבעי. כמו כן, על הקבלן ובאחריותו להבטיח אמצעי הגנה מרביים לעובדיו, בעת ביצוע עבודות שונות בתוך החפירה ובקרבתה, להגנה מפני מפולות וזאת על ידי מילוי אחר הוראות הבטיחות הבאות:
   • לפני התחלת החפירה יש לבדוק קיום של קווי חשמל, ביוב, טלפון, גז וכד', ומנהל העבודה ינקוט אמצעי זהירות מיוחדים כדי להבטיח שעובדים לא יפגעו מזרם חשמלי, אדים מזיקים, או מים פורצים.
   • הקבלן יתקין גידורים, דיפונים והגנות מתאימות בהתאם לתקנות הקיימות והוראות כל דין ובהתייחס לעומק החפירה ומורכבותה, למניעת נפילת אדם ומניעת התמוטטות החפירה.
   • בחפירה שעומקה עולה על 1.2 מ', ושיש בה סכנת התמוטטות, יש לנקוט באמצעים בכדי למנוע תאונות מפולת העלולות לקבור עובדים תחתיה
   • אמצעים למניעת התמוטטות הדפנות יכולים להיות על ידי חפירה בשיפוע או התקנת מערכת דיפונים או תאי הגנה
   • דיפון תעלות באדמה חולית על-פי התקנות: מותקנות בה דפנות עומדות יציבות, עם משענות וחיזוקים, המכסות את כל צידי התעלה, חודרות לעומק מספיק בקרקעיתה, ובולטות 15 ס"מ מעל פני הקרקע הסמוך לתעלה
   • אם קיימת סכנת התמוטטות בעת התקנת הדיפון, העובד ישתמש בתא הגנה (אין צורך בדיפון אם משתמשים תמיד בתא הגנה לכל עובד הנמצא בחפירה, או שהחפירה מתבצעת באמצעות מכונה בלבד)
   • דיפון חפירה בעומק של יותר מ-4 מ' רק לפי תוכנית .
   • חומר או אדמה שהוצאו מהחפירה יוחזקו במרחק שלא יפחת מ-50 ס"מ משפת החפירה
    כל בור, חפירה, קיר חצוב או מדרון מהם עלול אדם ליפול מגובה העולה על שני מטר יהיו מגודרים ע"י מעקה עם אזן-יד ואזן-תיכון
   • יש לקיים תאורה נאותה אם מבצעים עבודת חפירה בשעות החשכה או במקום חשוך
   • בעת עבודה בשעות החשכה, יוצבו פנסים בצבע אדום לאורך כל חפירה או בור שקיימת סכנת נפילה לתוכם
   • אין לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד כבד אחר שעשוי למוטט את דפנותיה, אלא אם ננקטו צעדים מיוחדים למניעת התמוטטות
   • הירידה והעלייה לבור או חפירה שעומקם עולה על 120 היא רק על-ידי סולם או מדרגות מתאימים המרחק המרבי בין הימצאות עובד בחפירה לבין היציאה ממנה לא יעלה על 20 מטרים
 1. פסולת באתר
  • הקבלן יערוך מדי יום את כל הסידורים הנדרשים לפינוי פסולת ומכשולים מהאתר וידאג לביצוע סילוק פסולת יומית למקום מוסדר ומאושר לצורך כך.
  • פינוי פסולת חומרים מסוכנים יהיה בהתאם להוראות ותקנות המשרד להגנת הסביבה.
 2. מבקרים באתר
  • מבקרים יכנסו לאתרי העבודה באישור מנהל העבודה בלבד.
  • במידה ויורשו מבקרים להיכנס לאתר ייעשה הדבר בליווי צמוד תוך כדי שימוש בציוד מגן אישי רלוונטי.
  • הקבלן יהא אחראי לדאוג לבטיחות האתר, בכל עת, לרבות בעת ביקורים באתר על  ידי צדדים שלישיים כלשהם.
 3. חירום
  • על הקבלן לוודא שהוא והעובדים מטעמו בקיאים במצבי החירום העלולים להתפתח בתחומי ובאזורי עבודתו וכי הוא יודע להתמודד עם מצבי חירום אלה.
  • הקבלן יספק ויחזיק באתר ציוד עזרה ראשונה לעובדיו ע"פ תקנות הבטיחות (עזרה ראשונה) 1988, וימנה אדם שעבר הכשרה על ידי רשות הסמכה להגשת עזרה ראשונה באתר העבודה. הקבלן יקצה רכב שישהה באתר בכל זמן שמתבצעת עבודה, שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי, או בית חולים בשעת חירום.
 4. דיווח וטיפול בתאונת עבודה
  • בהתרחש תאונת עבודה עדיפות הטיפול הראשונה היא לדאוג לבריאותם ושלומם של הנפגעים ולדאוג לפינוי מהיר ויעיל בעת הצורך.
  • במקביל, יש לדווח מיידית בטלפון על האירוע למזמין העבודה.
  • על המנהל הממונה לדאוג למילוי טופס "דיווח על תאונת עבודה".
  • לכל תאונה יבוצע תחקיר על ידי הקבלן, על מנת להבין את אופן התרחשותו ולמנוע הישנותו באמצעות הסקת מסקנות והפקת לקחים מעשיים הניתנים ליישום. עותק מהתחקיר יימסר לתאגיד.

 

 

 

 

 

תאריך  _______________________ שם ומשפחה: ___________________

 

ת.ז.: _________________________ ח.פ: _________________________

 

חברה: ________________________חתימת הקבלן: __________________

 

 

 

 

נספח 4 להסכם

 

נוסח הצהרת הקבלן על העדר תביעות לחברה

 

לכבוד

החברה הכלכלית (חכ"א) אילת בע"מ

א.ג.נ.,

 

הנדון: הצהרה על חיסול תביעות

 

 

הנני/אנו הח"מ _____________________________________ מצהירים ומאשרים בזה כדלהלן:

 

1.         כי הסכום המצטבר בסך___________________ ₪ כדין (___________________ _____________________________שקלים חדשים) שאושר לנו כחשבון הסופי בעד ביצוע מלוא עבודות הפיתוח, כאמור בחוזה מס' מ/8/2021 שנחתם ביום _____________ בינינו לבין החברה הכלכלית (חכ"א) אילת בע"מ ועין נטפים בע"מ בדבר ביצוע עבודות הפיתוח בשדה התעופה המתפנה (פארק הטרמינל) באילת ("ביצוע עבודות הפיתוח") הינו התמורה המלאה והסופית המגיעה לי/לנו מאת החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ, תמורת ביצוע עבודות הפיתוח.

2.         כי פרט לתמורה הסופית כמפורט לעיל, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג ומין כלשהם כלפי החברה הכלכלית לאילת בע"מ ו/או כלפי כל הבאים מכוחה ו/או מטעמה, בקשר לביצוע עבודות הפיתוח ו/או כל הכרוך בהן ו/או הנובע מהן ו/או מן המכרז ו/או מן החוזה.

 

 

 

ולראיה באנו על החתום:

 

 

 

תאריך:_____________;                                   חתימת הקבלן וחותמתו:____________________

 

נוסח הצהרת הקבלן על העדר תביעות לתאגיד

 

לכבוד

עין נטפים בע"מ

א.ג.נ.,

 

הנדון: הצהרה על חיסול תביעות

 

 

הנני/אנו הח"מ _____________________________________ מצהירים ומאשרים בזה כדלהלן:

 

1.         כי הסכום המצטבר בסך___________________ ₪ כדין (___________________ _____________________________שקלים חדשים) שאושר לנו כחשבון הסופי בעד ביצוע מלוא עבודות המים והביוב, כאמור בחוזה מס' מ/8/2021 שנחתם ביום _____________ בינינו לבין החברה הכלכלית (חכ"א) אילת בע"מ ועין נטפים בע"מ בדבר ביצוע עבודות המים והביוב לביצוע עבודות תשתיות מים וביוב בשדה התעופה המתפנה (פארק הטרמינל) באילת ("ביצוע עבודות המים והביוב") הינו התמורה המלאה והסופית המגיעה לי/לנו מאת עין נטפים  בע"מ, תמורת ביצוע עבודות המים והביוב.

2.         כי פרט לתמורה הסופית כמפורט לעיל, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג ומין כלשהם כלפי עין נטפים בע"מ ו/או כלפי כל הבאים מכוחה ו/או מטעמה, בקשר לביצוע עבודות המים והביוב ו/או כל הכרוך בהן ו/או הנובע מהן ו/או מן המכרז ו/או מן החוזה.

 

 

 

ולראיה באנו על החתום:

 

 

 

תאריך:_____________;                                   חתימת הקבלן וחותמתו:____________________

 

נספח 5 להסכם

 

 

 

לכבוד

 

_______________ בע"מ

____________________

 

 

תעודת השלמה לעבודות הפיתוח

 

 

הננו לאשר כי בתאריך __________ הושלם ביצוען של עבודות הפיתוח אשר אתם כקבלן התחייבתם לבצע על פי כל הדרישות של ההסכם מס' מ/8/2021 מיום _______ על כל מסמכיו, נספחיו וצרופותיו לביצוע עבודות הפיתוח, למעט אותן עבודות ו/או התחייבויות בקשר לתקופות הבדק והאחריות אותן התחייבתם לבצען לאחר הוצאת תעודת השלמה זאת.

 

תקופת הבדק ביחס לעבודות הפיתוח תחל במועד ההשלמה הנקוב לעיל ותמשך 12 חודש. אין בתעודה זו כדי לשחרר אתכם מאחריות בגין ביצוע לקוי או אי קיום התחייבות המוטלת עליכם על פי ההסכם.

 

 

 

 

בכבוד רב,

 

____________________

    המפקח

 

לכבוד

 

_______________ בע"מ

____________________

 

 

תעודת השלמה לעבודות המים והביוב

 

 

הננו לאשר כי בתאריך __________ הושלם ביצוען של עבודות המים וביוב אשר אתם כקבלן התחייבתם לבצע על פי כל הדרישות של ההסכם מס' מ/8/2021 מיום _______ על כל מסמכיו, נספחיו וצרופותיו לביצוע עבודות המים והביוב, למעט אותן עבודות ו/או התחייבויות בקשר לתקופות הבדק והאחריות אותן התחייבתם לבצען לאחר הוצאת תעודת השלמה זאת.

 

תקופת הבדק ביחס לעבודות המים והביוב תחל במועד ההשלמה הנקוב לעיל ותמשך 12 חודש. אין בתעודה זו כדי לשחרר אתכם מאחריות בגין ביצוע לקוי או אי קיום התחייבות המוטלת עליכם על פי ההסכם.

 

 

 

 

בכבוד רב,

 

____________________

    המפקח

 

 

 

 

 

 

   

 

נספח 6 להסכם

 

 

תעודת גמר לעבודות הפיתוח

 

 

 

 

הננו לאשר כי בתאריך __________ הסתיימה תקופת הבדק לעבודות הפיתוח והושלם ביצוען של עבודות הפיתוח אשר אתם כקבלן התחייבתם לבצע על פי כל הדרישות של ההסכם מס' מ/8/2021 מיום _______ על כל מסמכיו, נספחיו וצרופותיו לביצוע עבודות הפיתוח כולל אותן עבודות פיתוח ו/או התחייבויות בקשר לתקופות הבדק לעבודות הפיתוח אותן התחייבתם לבצע.

 

אין בתעודה זו כדי לשחרר אתכם מאחריות בגין ביצוע לקוי או אי קיום התחייבות המוטלת עליכם על פי ההסכם.

 

 

בכבוד רב,

 

____________________

החברה הכלכלית (חכ"א) אילת בע"מ

 

 

 

תעודת גמר לעבודות המים והביוב

 

 

 

 

הננו לאשר כי בתאריך __________ הסתיימה תקופת הבדק לעבודות המים והביוב והושלם ביצוען של עבודות המים והביוב אשר אתם כקבלן התחייבתם לבצע על פי כל הדרישות של ההסכם מס' מ/8/2021 מיום _______ על כל מסמכיו, נספחיו וצרופותיו לביצוע עבודות המים והביוב כולל אותן עבודות המים והביוב ו/או התחייבויות בקשר לתקופות הבדק לעבודות המים והביוב אותן התחייבתם לבצע.

 

אין בתעודה זו כדי לשחרר אתכם מאחריות בגין ביצוע לקוי או אי קיום התחייבות המוטלת עליכם על פי ההסכם.

 

 

בכבוד רב,

 

____________________

                                                                                                                        עין נטפים

 

 

 

 

               

נספח 7 להסכם

 

 

טופס   בקשה   לאישור   שינוי   / תוספת                  מס'__________

(יוגש ע"י המפקח/נציג התאגיד)

 

שם הפרויקט: ­­____________ מס' הפרויקט: ______________ שם הקבלן: ________________    

שם המתכנן: _____________  שם המפקח: _______________ ערך חוזה נומינלי: ____________ ₪

 

סה"כ ערך השינוי/ התוספת המבוקש/ת:  ___________ ₪

סה"כ ערך שינויים / תוספות שאושרו עד היום (למעט בקשה  זו):  ___________ ₪

סה"כ ערך חוזה + התייקרויות + שינויים שאושרו עד היום (למעט בקשה זו):       __________ ₪

% החריגה מסכום החוזה הנומינלי:                     _________ %

 

תאור הבקשה: (יש לתאר את מהות השינוי והסיבות לו, לצרף ניתוח מחיר וכל  אסמכתה רלוונטית לאישורו)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

המפקח: ________________________________________            חתימה: ________________________

המתכנן/ פיקוח עליון: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________ חתימה: _______________________

מהנדס    התאגיד:                     

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________ חתימה: ______________

 

חשב   התאגיד :  מאשר/לא מאשר                                  חתימה: ______________

 

מנכ"ל  התאגיד: מאשר/לא מאשר                                  חתימה: ______________

הערות* ודברי הסבר:

*            הערות המפקח ו/או המתכנן הינן המלצה בלבד. החלטה סופית תתקבל ע"י המהנדס

והמנכ"ל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח ו'

 

אבני דרך שילדיות לביצוע העבודות

 

מס' אבן דרך

תיאור

תאריך סיום אבן דרך

1

הקמת הסדר תנועה זמני – עוקף דרבן + סגירת דרבן לתנועה

לאחר 3 חודשים מיום קבלת צ.ה.ע

2

סיום עבודות עפר + הסדרת דרכי גישה למגרשי יזמים לצרכי התחלת עבודתם במגרשים

לאחר 6 חודשים מיום קבלת צ.ה.ע

3

מסירת מגרשים ליזמים לרבות מערכות

לאחר 16 חודשים מיום קבלת צ.ה.ע

4

פתיחת דרבן לתנועה

לאחר 18 חודשים מיום קבלת צ.ה.ע

5

מסירת כלל העבודות לחכ"א/עירייה/גדיש/תאגיד

לאחר 24 חודשים מיום קבלת צ.ה.ע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אילת – שדה תעופה המתפנה

רשימת תכניות

חשמל

מס' תוכנית

שם תוכנית

קנ"מ

תאריך מהדורה

5896-101

פרט התקנת עמוד תאורה

 

08.2021

5896-102

מרכזיית הדלקה לתאורת רחובות

 

08.2021

5896-11

תכנית חשמל

1:500

08.2021

5896-12

תשתית לבזק

1:500

08.2021

5896-13

תכנית תאורה

1:500

08.2021

5896-14

תשתית ל- HOT

1:500

08.2021

 

תנועה  , כבישים , ניקוז , תיאום מערכות

מס' תוכנית

שם התוכנית

קנ"מ

תאריך מהדורה

DEL-HW-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-1303-01

תנוחה כללית

1:1000

28.12.20

DEL-HW-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-2001-01

תנוחה

1:250

27.06.21

DEL-HW-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-2002-00

תנוחה

1:250

07.03.21

DEL-HW-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-2003-00

תנוחה

1:250

07.03.21

DEL-HW-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-2004-00

תנוחה

1:250

07.03.21

DEL-HW-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-2005-00

תנוחה

1:250

07.03.21

DEL-HW-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-2006-00

תנוחה

1:250

07.03.21

DEL-HW-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-2007-00

תנוחה

1:250

07.03.21

DEL-HW-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-2008-00

תנוחה

1:250

07.03.21

DEL-TR-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-2001-00

תנועה

1:250

07.03.21

DEL-TR-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-2002-00

תנועה

1:250

07.03.21

DEL-TR-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-2003-00

תנועה

1:250

07.03.21

DEL-TR-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-2004-00

תנועה

1:250

07.03.21

DEL-TR-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-2005-00

תנועה

1:250

07.03.21

DEL-TR-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-2006-00

תנועה

1:250

07.03.21

DEL-TR-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-2007-00

תנועה

1:250

07.03.21

DEL-TR-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-2008-00

תנועה

1:250

07.03.21

DEL-HW-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-3001-04

חתכים לאורך

1:100/1000

28.12.20

DEL-HW-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-3002-03

חתכים לאורך

1:100/1000

28.12.20

DEL-HW-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-4001-00

חתכים לרוחב,כביש מס' 8

1:200

28.12.20

DEL-HW-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-4002-00

חתכים לרוחב,כביש מס' 9

1:200

28.12.20

DEL-HW-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-4003-00

חתכים לרוחב,כביש מס' 32

1:200

28.12.20

DEL-HW-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-4004-00

חתכים לרוחב,כביש מס' 32

1:200

28.12.20

DEL-HW-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-4005-00

חתכים לרוחב,כביש מס' 32

1:200

28.12.20

DEL-HW-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-4006-00

חתכים לרוחב,כבישים מס' 12,32

1:200

28.12.20

DEL-HW-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-4007-00

חתכים לרוחב,כביש מס' 13

1:200

28.12.20

DEL-HW-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-4008-00

חתכים לרוחב,כביש מס' 22

1:200

28.12.20

DEL-HW-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-4009-00

חתכים לרוחב,כביש מס' 22

1:200

28.12.20

DEL-HW-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-4010-00

חתכים לרוחב ,כבישים מס' 100,101

1:200

28.12.20

DEL-HW-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-4011-00

חתכים לרוחב,כבישים מס' 102,103

1:200

28.12.20

DEL-HW-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-4012-00

חתכים לרוחב,כבישים מס' 104,105

1:200

28.12.20

DEL-HW-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-4013-00

חתכים לרוחב,כבישש מס' 90

1:200

28.12.20

DEL-UT-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-5001-05

חתכים טיפוסיים לתאום מערכות

1:100

11.07.21

DEL-HW-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-6103-02

פרטי מבנה , שלב א'

שונות

19.08.21

DEL-DR-EILAT-MAAR-DD-6001-02

פרטי ניקוז , שלב א'

שונות

18.10.21

DEL-DR-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-7001-00

קוי ניקוז,חתכים לאורך

1:50/500

28.12.20

DEL-DR-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-7002-00

קוי ניקוז,חתכים לאורך

1:50/500

28.12.20

DEL-DR-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-7003-00

קוי ניקוז,חתכים לאורך

1:50/500

28.12.20

DEL-DR-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-7004-00

קוי ניקוז,חתכים לאורך

1:50/500

28.12.20

DEL-UT-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-1402-00

תאום מערכות

1:500

02.03.21

DEL-UT-EILAT-MAAR-STG_A-RD-DD-1403-00

תאום מערכות

1:500

02.03.21

5248-18

ניקוז בין כביש 90 לשכונה

1:1000

12.09.21

נוף

מס' תוכנית

שם התוכנית

קנ"מ

תאריך מהדורה

1183-1-PL-03.01

תוכנית פיתוח 1:500 – מפת מפתח

1:500

19.10.21

1183-1-IR-01.01

תוכניות השקייה

1:500

01.08.21

1183-1-SL-01.01

תוכנית שרוולי השקייה

1:500

01.08.21

1183-1-PL-04.01

תוכנית פיתוח כביש 32 מזרח – מקטע 1

1:250

19.10.21

1183-1-PL-04.02

תוכנית פיתוח כביש 32 מזרח – מקטע 2

1:250

19.10.21

1183-1-PL-04.03

תוכנית פיתוח כביש 12 דרום

1:250

19.10.21

1183-1-SEC-02.01

גליון חתכי רחוב

1:100

19.10.21

1183-1-DET-01.01

גליון פרטי רחובות

משתנה

19.10.21

1183-1-DET-01.02

גליון פרטי רחובות

משתנה

19.10.21

‏‏1183-1- SEC01.1 קיים90- חתכים2-5

חתכי רוחב מובל במקביל לכביש 90

1:250

18.11.21

מים וביוב

מס' תוכנית

שם התוכנית

קנ"מ

תאריך מהדורה

100

1078

תנוחות מים ביוב וסניקה

  

1250

100

01078

תנוחה כללית

1:1250

18.10.2021

01

100

01078

תנוחה מים ביוב סניקה -גיליון 01

1:250

18.10.2021

02

100

01078

תנוחה מים ביוב סניקה -גיליון 02

1:250

18.10.2021

03

100

01078

תנוחה מים ביוב סניקה -גיליון 03

1:250

18.10.2021

04

100

01078

תנוחה מים ביוב סניקה -גיליון 04

1:250

18.10.2021

04-250

100

01078

תנוחה מים ביוב סניקה -גיליון 04-250

1:250

18.10.2021

05

100

01078

תנוחה מים ביוב סניקה -גיליון 05

1:250

18.10.2021

06

100

01078

תנוחה מים ביוב סניקה -גיליון 06

1:250

18.10.2021

07

100

01078

תנוחה מים ביוב סניקה -גיליון 07

1:250

18.10.2021

08

100

01078

תנוחה מים ביוב סניקה -גיליון 08

1:250

18.10.2021

200-300

01078

חתכים לאורך

  

01

200

01078

חתך לאורך ביוב – גיליון 01

1:100:500

18.10.2021

02

200

01078

חתך לאורך ביוב – גיליון 02

1:100:500

18.10.2021

03

200

01078

חתך לאורך סניקה – גיליון 01

1:100:500

18.10.2021

01

300

01078

חתך לאורך מים – גיליון 01

1:100:500

18.10.2021

400

00178

תכניות פרטים

  

01

400

01078

חתכים טיפוסיים לתעלות להנחת קווי צינורות

ללא קנ"מ

08/04/2019

02

400

01078

חיבור קו PEX חדש לקו פלדה ישן

ללא קנ"מ

30/09/2021

03

400

01078

תא מגוף "16-"3 מחוליות טרומיות

ללא קנ"מ

14/01/2020

04

400

01078

ברז כיבוי אש "3 בודד/כפול ללא מתקן שבירה

ללא קנ"מ

17/10/2021

04A

400

01078

ברז כיבוי אש "3 עם שסתום אוויר ללא מתקן שבירה

ללא קנ"מ

17/10/2021

05

400

01078

הכנה לחיבור בית

ללא קנ"מ

30/09/2021

07

400

01078

פרט חיוץ מאוגן

ללא קנ"מ

08/04/2019

08

400

01078

פרט ראש מערכת השקייה

ללא קנ"מ

14/01/2020

09

400

01078

שוחות בקרה לביוב עשויה בחוליות בטון טרומי

ללא קנ"מ

08/04/2019

09A

400

01078

שוחות בקרה לביוב עשויה בחוליות בטון טרומי עם יריעה HDPE למי תיהום

ללא קנ"מ

14/10/2021

09B

400

01078

שוחת בקרה לביוב עםמשטח בינייים – בעומק יותר מ-5 מ'

ללא קנ"מ

03/04/2019

10

400

01078

שוחות בקרה לביוב עשויה בחוליות בטון טרומי עם מפל פנימי

ללא קנ"מ

08/04/2019

10A

400

01078

שוחות בקרה לביוב עשויה בחוליות בטון טרומי עם מפל חיצוני

ללא קנ"מ

03/04/2019

11

400

01078

תא בקורת חדש על קו קיים

ללא קנ"מ

08/04/2019

12

400

01078

פרט שרוול לצנרת

ללא קנ"מ

08/04/2019

13

400

01078

פרט עמוד סימון

ללא קנ"מ

08/04/2018

14

400

01078

פרט שסתום אוויר למים בתוך שוחה

ללא קנ"מ

18/10/2021

15

400

01078

פרט שסתום אוויר למים בתוך שוחה

ללא קנ"מ

18/10/2021

16

400

01078

פרט שסתום אוויר לביוב בתוך שוחה

ללא קנ"מ

18/10/2021

17

400

01078

פרט שסתום אוויר לביוב בתוך שוחה לשני צינורות

ללא קנ"מ

18/10/2021

 

 

 

וכן תוכניות נוספות אשר תתוספנה (במידה ותתוספנה) לצורך ביצוע העבודה ו/או לרגל שינויים, אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו.

 

 

 

 

 

 

 

 

חוברת מס' 2

 

 

 

מכרז משותף  מס' מ/8/2021

 

 

 

לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות: עב' עפר,

סלילה, תאורה ותשתיות מים וביוב בשדה

התעופה המתפנה (פארק הטרמינל) באילת

 

 

 

 

מפרט טכני מיוחד

כתב כמויות ומחירים

 

 

 

 

 

נובמבר 2021

 

 •  

מסמך (ג)

 

 

המפרט הכללי לעב' בנין בהוצאת משרד השיכון, משרד הביטחון ומע"צ ובפרט פרקים:

 

00 – מוקדמות

במהדורתם המעודכנת ביותר

 

01 – עבודות עפר

40 – פיתוח האתר

51 – סלילת כבישים ורחבות

57 – קווי תיעול

וכן כל פרק נוסף בהתאם לצורך ועפ"י הפניות שבפרקים דלעיל, או במפרט המיוחד.

 

 

הערה:

 

בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הוועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל. המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון, רח' דוד אליעזר 29.

 

 

 

הצהרת הקבלן:

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הטכניים הכלליים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קרא והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהן. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חתימה וחותמת הקבלן

 

 

 

 

 

פרק 00 – מוקדמות

מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק 00 במפרט הכללי, או פרקים רלבנטיים אחרים שלו.

00.1 תיאור העבודה

מכרז חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות עפר, סלילה, ניקוז ,פיתוח ותשתיות בכבישים 8-13 בשטח שדה התעופה המתפנה באילת , המחברים את דרך המלונות לכביש 90. העבודות כוללות סלילת כבישים, ביצוע מדרכות ושביל אופניים, מפרצי חניה, הקמת קווי ומערכות תשתית, השקייה, גינון, עמודי תאורה וכל אשר מפורט בתכניות ובכתב הכמויות… וכו'.

עבודה זו כוללת:

 1. עבודות הכנה ופירוק
 2. עבודות ריצופים ואבני שפה.
 3. עבודות עפר
 4. עבודות מצעים
 5. עבודות אספלט
 6. עבודות ניקוז
 7. עבודות תאורה
 8. עבודות תשתית של חשמל, תקשורת, מים, ביוב וכו'

00.2 היקף המפרט

יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות ועל כן אין מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה במפרט המיוחד.

00.3 בדיקת התנאים ע"י הקבלן

רואים בקבלן כאילו ביקר במקום העבודה לפני הגשת הצעתו ובדק באופן יסודי את כל תנאי העבודה היכולים להשפיע על עבודתו וביסס את הצעתו בהתחשב בכל התנאים החורגים. לא תוכר ע"י המנהל כל תביעה הנובעת מאי לימוד החומר או הערכה בלתי נכונה של תנאי המקום ע"י הקבלן.

00.4 התאמת התכניות, המפרטים וכתב הכמויות

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט הטכני ובכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב.

ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמו ביומן העבודה. את הערעורים יש להגיש תוך שבועיים לאחר צו התחלת עבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי התאמות.

00.5 עבודה, ציוד וחומרים

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים הנ"ל לשביעות רצונו של המפקח. עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכד'. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם יידרש.

00.6 אישור דגימות

אישור דגימות של חומרים ו/או מוצרים ע"י המהנדס/המפקח באתר אינו גורע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים והמוצרים המסופקים במתכונת אותן דגימות, כפי שטיב זה מוגדר במפרט ו/או בתקנים.

00.7 אספקת מים

הקבלן יספק על חשבונו, במועד שיקבע ע"י המהנדס/המפקח באתר, את המים בכמויות ובטיב הדרושים לביצוע נאות של כל העבודות, כולל התחברות אל מקורות מים קיימים.  הספקת המים ע"י הקבלן תהיה סדירה ובכמות מספקת וזאת בכל שיטה שתאושר ע"י המהנדס/המפקח באתר ובהתאם לדרישות לוח הזמנים.

על הקבלן לדאוג למיכלים, לכלי הובלה ופיזור מתאימים, ללחץ מים ומתקנים לפיזור המים בכלי ההובלה.

בגמר העבודות יפרק הקבלן על חשבונו בלבד, את כל הצינורות, החיבורים, האביזרים והמתקנים הזמניים אשר שמשו כעזר לביצוע העבודות.

אספקת המים, כולל מחיר המים, ההובלה, הפיזור והמתקנים, יהיו על חשבון הקבלן בלבד ויכללו במחירי היחידה של העבודות השונות.  הקבלן ישיג את כל האישורים הדרושים על מנת להתחבר אל מקור מים קיים או חדש.

00.8 צינורות, מתקנים תת-קרקעיים ועמודי חשמל

בשטח העבודה קיימים צינורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם של כל הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם.

חפירות לגילוי הצינורות, הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים, איסוף אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף.

על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכן הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף.

עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד של מהנדס הרשת בחב' "בזק". כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.

אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת עמודי ומתקני חשמל/תאורה.

על הקבלן לשמור על שלמותם וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף.

העבודות תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן בצוע עבודות בקרבת המערכות הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

המנהל לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו.

00.9 עבודה בשלבים ובהפסקות

על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה בגלל מטרדים שונים המצויים לאורך הכביש או בגלל עבודות אחרות שיתבצעו באותו זמן או בעתיד ע"י גורמים אחרים. הקבלן לא ידרוש כתוצאה מזה כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את המחירים כאילו נלקח דבר זה בחשבון.

באזורים בהם נמצאים המטרדים הנ"ל או בהן תבוצענה העבודות הנ"ל ניתן יהיה להמשיך בעבודות רק כשיושלם הטיפול במטרדים או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות.

00.10 אחריות הקבלן

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר את התכניות, המפרטים, הכמויות, סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.

לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות  וכו', אשר

עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו

לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.

00.11 מניעת הפרעות

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים באתר במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתנו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.

כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י שילוט ,תמרור ,צביעה, דגלים, פנסים, הצבת עובדים וכו'.

הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד.

באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל האתר הנ"ל באחריות הקבלן ובאישורה של עיריית אילת .

כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום השונים ולא ישולם עבורן בנפרד.

כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת פרעות.

הקבלן מצהיר שהוא מכיר את תנאי השטח , בדק את המצב הקיים ולמד את המצב המתוכנן. כמו כן מצהיר הקבלן שלקח בחשבון את כל העבודות הנוספות שיש לבצע בין המצב הקיים לבין המצב המתוכנן ולא תהיה לו כל תביעה בגין עבודות אלה.

00.12 תנועה על פני כבישים קיימים

כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים פניאומאטיים. יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה.

00.13 אמצעי זהירות

 • הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת בצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו. הקבלן יתקין פגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה.

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לוויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא יישא באחריות כלשהי בגין נושא זה.

 • כל אמצעי הבטיחות הנדרשים בזמן הביצוע כולל שילוט, תמרור,צביעה וכו' (כמופיע בסעיף 00.9 שלעיל) יהיו ע"ח הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד.
 • התקנת זרועות ופנסים על עמודי רשת חברת החשמל המחוברת למתח:

העבודה הנ"ל תבוצע בתאום ובאישור נציגי חברת החשמל. יחד עם זאת, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים והזהירות למניעת חיבור המתח בעמודי הרשת בזמן ביצוע עבודותיו, ועליו להקפיד על קיום כל התקנות וההוראות הקשורות בכך. על הקבלן יהיה לתאם עם חברת החשמל מועדים להפסקת המתח.

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל פגיעה או נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם, עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש.

ד. הקבלן יקבל את אישור המפקח ביחס לכלים בהם ישתמש לצרכי ההריסה, הפירוק והחפירה בשטחים בהם נמצאים מתקנים תת קרקעיים מכל סוג שהוא.

00.14 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על הכביש הקיים והקטעים שבוצעו במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, שיטפונות, רוח, שמש וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודה.

כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.

כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.

00.15 סמכויות המפקח

 • האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט והחוזה.

 

 • המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הטכני וכתב הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי-בהירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה.
 • המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.
 • הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה, לקבלני משנה. אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן לפעולות או מחדלים של קבלני המשנה.
 • המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, ללא תוספת מחיר לקבלן.
 • המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבודה או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח.
 • המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהיא אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הכל לפי תנאי החוזה.
 • המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה שני העתקים של תכניות מאושרות לביצוע ושל המפרט הטכני. לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י המפקח חתומות ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכניות כנ"ל לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן.

00.16 תוכניות

התכניות המצורפות בזה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות בחותמת "למכרז בלבד". לפני הבצוע ימסרו תכניות אשר ישאו את החותמת "לבצוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ביחס לתכניות למכרז מסיבות כל שהן.

לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שנוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה.

00.17 תוכניות "לאחר בצוע"

על הקבלן להכין על חשבונו, תכניות "לאחר ביצוע" (AS MADE) בתוכניות וכן בקבצים. תכניות אלו יסופקו למפקח בשלבים שונים של העבודה לפחות אחת לשלושה חודשים, ע"פ החלטת המפקח. יש להנפיק תוכניות AS-MADE בשלב מצעים, אגו"ם ואספלט הגשת תכניות אלה הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח. התכניות תיראנה את המיקום והמפלסים המדודים לאחר ביצוע בכל אותם הנקודות שבהם נמסר גובה מתוכנן וכן במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח. כמו כן יכללו התכניות את המפלסים ומיקומם הסופי של כל המערכות, הצינורות וכו' הכל לשביעות רצון המפקח.

תוכניות אלה יכללו את כל הנתונים (ובאותה רמת פירוט) שנכללו בתוכניות ובקבצים לביצוע ומפלסים באותם הנקודות שניתנו בתוכניות

תכניות אלה תהינה חתומות ומאושרות ע"י מודד מוסמך .

בסיום העבודה הקבלן ימסור תכניות לאחר ביצוע (AS MADE ) גם כקובץ אלפא נומרי ממוחשב הכולל קובץ אוטוקאד וכן קבצי REG DIS.

הקבצים יהיו בשכבות העונות על דרישות מערכת ה- GIS של משרד הבינוי והשיכון ו/או רשות מקומית ו/או המזמין וע"י המפרט מצ"ב.

כל העבודה בסעיף זה תהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורה בנפרד.

00.18 רישיונות ואשורים

לפני תחילת בצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל הרישיונות והאישורים לבצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן לפי דרישתו מספר מספיק של תכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם.

כוונת המלה רשויות בסעיף זה הינה: רשות מקומית אילת, משרדי ממשלה, חברת חשמל, משרד     התקשורת, חב' "בזק", רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם, משטרה, מקורות, רשויות הניקוז רשות העתיקות וכו'.

00.19 סדרי עדיפויות

המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לבצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים בו יבוצעו וכו'.

כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיא.

00.20 מדידות

 • הגבהים הקיימים המופיעים בתכניות ישמשו כבסיס למדידת הכמויות, אלא אם כן ערער הקבלן על הנתונים תוך 14 יום מצו התחלת עבודה.
 • לקבלן יימסרו בשטח נקודות .M.B לקשירת הרומים, נקודות .P.I עם רשימת קואורדינאטות של נקודות אלה, פרטי התווית כבישים, קשתות ורדיוסים.

כל הסימונים שיימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את תקנות המדידה.

 • הקבלן חייב לסמן את צירי הכבישים. כל זאת יבוצע בהתאם לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון המפקח. כל העבודות הנ"ל הן על חשבונו של הקבלן וכלולות במחירי היחידה של הקבלן.
 • הקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן בשטח, יחדשן במקרה של נזק או אומדן וישמור על שלמותן, על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י המפקח.
 • אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטייה או אי-התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף, ולשביעות רצונו של המפקח. אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן.
 • על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואי. מטרתם של קווים אלה, לאפשר ביקורות על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון. קו ההבטחה יסומן בצד הציר ובמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי המפקח.
 • לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו ההבטחה, הן מבחינת מרחקים והן מבחינת מספור היתדות. הקבלן יהיה רשאי להציע למפקח אופן הבטחת צירים שונה מהאמור לעיל (המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב). בכל מקרה, אופן הבטחת צירים יהיה טעון אישור המפקח.
 • את נקודות הסימון יש לסמן בעזרת יתדות ברזל זווית. כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.
 • נוסף למדידות הנ"ל, לשם חישוב כמויות של עבודות עפר נמדדות, יהיה הקבלן חייב למדוד על חשבונו ולסמן חתכים לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום.
 • המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה הסופית שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה בוצעה בהתאם למידות ולרומים המתוכננים.
 • על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידה אחרות, באמצעות ציוד מתאים כולל ציוד אלקטרו-אופטי "דיסטומט". המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון התואם את רמת הדיוק של הפרצלציה הנתונה וזאת בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות המדידה.
 • אם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו (נקודות .P.I) הוא יחדש וינעץ נקודות אלה, על חשבונו, ע"י מודד מוסמך.

כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זווית כנדרש בסעיף ט' שלעיל.

 • כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן.

00.21 קבלת העבודה

מסירת השטח והעבודה על ידי הקבלן לידי המזמין לאחר גמר העבודות, תבוצע רק לאחר שכל השטח והאתר יהיו נקיים בהחלט מפסולת ולכלוך מכל סוג שהוא, אשר יוצאו אל מחוץ לשטח העבודות למקום שיבחר על ידי המפקח באתר.

ניקוי סופי יעשה על ידי הקבלן על חשבונו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

חתימת המפקח למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה. מובא בזאת לידיעת הקבלן, שבעת בצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של חב' החשמל, חב' "בזק", חב' מקורות  והעירייה. אולם, בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא באם ניתנו באמצעות המפקח מטעם החברה בנוהלים המקובלים.

רק הוראות המפקח מטעם המנהל מחייבות את הקבלן.

למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע"י המנהל, מותנית בקבלת העבודה גם ע"י הרשות הציבורית המתאימה:  עירית אילת על מחלקותיה, חב' "בזק", חב' חשמל וכו'.

00.22 תאום עם גורמים אחרים

בנוסף לאמור בסעיף 00.04.07 של המפרט הכללי פרק מוקדמות, מובא בזה לתשומת לב הקבלן, כי במהלך עבודתו יפעלו בשטח גורמים אחרים ככל שיידרש.

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות הנזכרת לעיל במינימום הפרעות, כולל השגת כל האישורים הדרושים על פי החוק, סלילת דרכים עוקפות על חשבונו וכו'. על הקבלן להביא כל זאת בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא עם גורמים אלה, והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הקשור לתאום זה. לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן ולא יהיה בזה כדי לגרום לפגיעה כלשהי בטיב העבודה.

08  ע ב ו ד ו ת   ח ש מ ל, תאורה ותקשורת 

א.  ת א ו ר   ה מ ת ק נ י ם

 1. מפרט זה מתייחס לביצוע מתקני תאורה במקומות ובקטעים המופיעים בתכניות.
 2. העבודות כוללות אספקה והתקנה של עמודי תאורה, זרועות, פנסים, אביזרים, נורות, כבלים, מרכזיות הדלקה, חפירות וחציבות, יסודות, ציפויים, צביעה, צינורות, פרוק מתקנים

               קיימים, העתקות, שינויים וכו', או רק חלקים מהנ"ל, הכל כמצוין בתכניות ובכתבי הכמויות.

 1. על הקבלן לעבוד בזהירות מירבית שלא לפגוע ולא לגרום נזקים כלשהם למתקנים קיימים או למתקנים שבהקמה. כל הנזקים שיגרמו על ידי הקבלן לאנשים ו/או לרכוש יהיו באחריותו הבלעדית והכל יתוקן ויפוצה על ידי הקבלן ועל חשבונו.
 2.            המזמין שומר לעצמו הזכות הבלעדית לצמצם, להגדיל ו/או לשנות כמויות בסעיפים השונים, וכן בידו אף הזכות לבטל סעיפים שלמים המופיעים בכתב  הכמויות, כולם או בחלקם. שינויים או ביטולים אלה לא יגרמו לשינויים במחירי היחידה המוצעים על ידי הקבלן והם יחייבו את הקבלן בכל כמות ובכל תנאי. כמו כן רשאי המזמין לחלק העבודות בין מספר קבלנים.
 3. על הקבלן לדעת שמבוצעות עבודות רבות בשטח ועליו לתאם את כל פעולותיו  עם המפקח. כמו כן  עליו לקחת בחשבון את יתר עבודות התשתית והכל לפי הוראות המפקח ובתאום איתו. לא תשולמנה כל תוספות עבור הפסקות עבודה זמניות וחידוש העבודות לאחר מכן.     
 4.   במידה ותדרש פתיחה של כביש או מדרכה יהיה על הקבלן לתאם זאת מראש עם מחלקת הדרכים ומחלקת התנועה של הרשות המקומית וכן עם המשטרה, ולקבל

היתר לעבודות אלו מראש. כמו כן יתאם עבודותיו מראש עם מחלקת המים, חברת בזק וחברת החשמל, וידאג לקבל את כל האישורים הדרושים. לא תשולם כל תוספת עבור עבודות לילה.

 1. במקומות שיבוצעו חפירות, תעלות, כבלים, בורות ליסודות, פתיחת כבישים,

                מדרכות וכו', חייב הקבלן לכסותם חזרה ולתקן כל הדרוש עוד באותו יום.

 1. בכל מקרה לא ישאיר הקבלן תעלות פתוחות, בורות פתוחים, או מכשולים מכל מין וסוג שהוא ללא אמצעי הגנה מתאימים, כפי שנדרש בחוק ועל ידי מחלקת הדרכים של הרשות המקומית, כולל שילוט, תאורה וכו'.
 2. כאמור, יהיה הקבלן אחראי לכל הנזק שייגרם לאנשים ו/או לציוד כתוצאה מאי

                נקיטה בכל אמצעי ההגנה וההתראה הדרושים.

 1. קיימת אפשרות שיהיה צורך לבצע החפירות, כולן או חלקן בעבודת ידיים ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בהצעתו כי לא תשולם כל תוספת עבור קשיים בחפירות וחפירות בידיים.

ב.       ח פ י ר ו ת   ו ה נ ח ת   כ ב ל י ם          

 1. הכבל יונח בחפירות בתוך הקרקע. הנחת הכבלים תעשה בהתאם לתקן הישראלי

        כפי שפורסם ברשומות מספר 1949, כמו כן בהתאם להנחיות חברת החשמל, חוקי

        החשמל וכו'.

 1. הכבלים יונחו בחפירה ברוחב של 40-30 ס"מ ובעומק של 90 ס"מ. הכבלים יותקנו בתוך צינורות כפיפים מפלסטיק לסוגיהם, מאושרים ע"י מת"י, תקניים, בקטרים הנדרשים. כל צינור ישמש להשחלת כבל אחד עד שלושה  לכל היותר. דגמי הצינורות כמצויין בתכניות ובכתבי הכמויות.
 2. הצינורות יונחו בין שתי שכבות חול דיונות, 10 ס"מ עובי כל שכבה. הצינורות יהיו שלמים לכל  אורכם ויוחדרו ליסודות עמודי התאורה, למרכזיות וכו'. יותר שימוש במופות רק באישור המפקח ובצורה יציבה וברת-קיימא.     בכל הצינורות הריקים יושחל חוט משיכה מניילון 8 מ"מ (ראה פרטי יסודות, צינורות וחדירות(.
 3. על שכבת החול העליונה יבוא כיסוי ומילוי בעפר. למטרה זו אפשר להשתמש בעפר שהוצא מהתעלה, אם אינו מכיל סלעים, אבנים וכו'. ההידוק צריך להעשות בעזרת מהדקים מכניים, קופצים או ויברציוניים ועליו להעשות תוך רציפות ואחידות. כמו כן (כלול במחיר החפירה(, יתקין הקבלן סרט פלסטי-תקני לפי דגם ח"ח, 30 ס"מ מעל לצינור.
 4. בזמן העבודה יש לדאוג למניעת פיזור העפר מהחפירה במקומות שהוא עלול  להוות מטרד לתנועה   או   להולכי רגל ולסלק כל העודפים הבלתי נחוצים. עם    סיום העבודה יש ליישר ולנקות את השטח לגמרי
 5. במידה וידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים, יעשה שינוי העומק באופן הדרגתי, איטי, וללא כיפופים חדים. המעבר ממפלס למפלס יבוצע בהדרגה וישולם עבורו כחפירה רגילה. 
 6. במקרה של הצטלבות צינורות יעברו אלו זה על פני זה בהפרשי גובה 

לפי המפורט בחוק חשמל. הרווח בין הצינורות ימולא חול כריפוד עבור הצינור העליון. מעל צינור זה תונח שוב שכבה של חול ומעליה מילוי.

 1. מעברי הכבישים יבוצעו על ידי צינורות כנ"ל, אך בעומק של 1.0 מטר ק.ע. של הצינור. במקרים מיוחדים, אם ידרש, יבוצעו המעברים בתוך צינורות  פי.וי.סי. קשיחים, 110 מ"מ. פתיחת הכבישים והמדרכות תעשה על ידי ניסור בלבד ברוחב המינימלי הנדרש.
 2. תיקוני המדרכות והכבישים יעשו על ידי הקבלן, בהסכמתם ובאישורם של המפקח והמהנדס, לפי הנחיותיהם ולשביעות רצונם (כורכר מלא לכל העומק וכו') לפי סטנדרט משרד השיכון והרשות המקומית.
 3. אין לכסות את הצינורות והכבלים ללא אישור מוקדם של המפקח, אלא יש

     להזמינו לביקורת לאחר הנחתם ולקבל אישורו לפני כיסויים.

 1.     את הכבלים יש לגמור עם שרוולים פלסטיים המתאימים לצבע הגידים של  המוליכים השונים.
 2. הצנורות יוכנסו ליסודות של עמודי התאורה והמרכזיה, עד למרכזי היסודות בכניסה לעמודים. הצינורות יבוטנו ביסודות בשעת יציקתם, ברדיוס גדול ככל האפשר, ממרכז העמוד עד לחפירה ויהיו קשורים יחד במרכז שבין ברגי היסוד במדויק.
 3. על הקבלן להמציא תכניות סופיות, עדכניות וממשיות של הנחת הכבלים, עם סיום הנחתם, עם סימון מרחקים מאבני השפה, ממבנים, ציון עומקים וכו'.     במידה ותכניות הרקע ממוחשבות יגיש הקבלן תכניות העדות ממוחשבות גם כן.סעיף זה כלול במחירי העבודות ולא ישולם עבור זה בנפרד.
 4. הקבלן אחראי כלפי המהנדס והמזמין עבור טיב החומרים וטיב עבודתו למשךשנה אחת מיום הפעלת המתקן וכל פגם שיתגלה, אף אם הפגם הינו בכבלים עצמם, יחול תיקונם על הקבלן ועל חשבונו.
 5. חיבורי הכבלים וההסתעפויות יעשו בתוך העמודים או במרכזיה, ולא יבוצעו כל חיבורי כבלים על ידי מופות .
 6. כל הכבלים יוכנסו לעמודי התאורה והמרכזיות רק דרך הצינורות אשר יבוטנו

                ביסודות בשעת יציקתם, כאמור לעיל.

 1. במידה ואין אפשרות להשלים הכניסה וחיבור הכבלים לאחר ההנחה, יהיה על  הקבלן להגן עליהם ולאטום אותם באפוקסי נגד חדירת מים ורטיבות ולסמן את   מקומם בסימון בר-קיימא. עם הצבת העמודים, המרכזיות וכו', יכניס הקבלן   את הכבלים וישלים את החיבורים ללא כל תשלום נוסף. 
 2. תשומת לב הקבלן מופנית לכך, שעקב השימוש בצינורות והמגבלות באפשרויות

ההשחלה, יוכנסו כל הכבלים לכל העמודים, אף אם זה משמש בחלקו למעבר בלבד, החיבורים וההסתעפויות יבוצעו על המגשים שבעמודים בעזרת מהדקי 3BC- ; 2 BC- SOGEXI 2 35 ממ"ר כנדרש כולל שילוט וכו', לכל הכבלים, על כל גידיהם.

 1. מוליך הארקה שזור מנחושת, 35 ממ"ר, יותקן בחפירות, חופשי, במקביל לצינורות (ולא בתוכם(. הכבל יוחדר עד לתא האביזרים שבעמוד ל ל א   ח י ת ו כ ו,  אלא על ידי קיפולו והשחלתו בצינור נפרד  50 מ"מ ביסוד והמשכתו לעמוד או לחיבור הבא. הכבל יחובר לבורג הארקה שבעמוד באמצעות נעל כבל מתאימה, מותקנת בלחץ.

20.הקבלן יבצע החפירות והנחת הצנרת והכבלים רק לאחר גמר ביצוע כל עבודות העפר בשטח המדרכה ו/או האי, וגמר ביצוע אבני השפה של המדרכות ו/או האיים (או בהתאם להוראות המפקח(.

 1. החפירות בערוגות ובפסי הירק תעשנה בידיים, תוך זהירות מירבית מפגיעה

                 בשיחים, בפרחים, בעצים וכו'. כל שיח שלא תהיה ברירה אלא להוציאו בעת

ביצוע החפירות, יוצא בזהירות ובמקצועיות ויושתל בחזרה ע"י הקבלן לאחר

                המילוי. כל האמור לעיל כלול במחיר החפירה ולא ישולם עבור זה בנפרד.

 

 1. בכל נושא פתיחת הכבישים יתאם הקבלן את זמני הביצוע וצורתם עם המפקח

       וידאג לקבל אישור מראש מהרשויות המוסמכות, המפקח, המשטרה וכו'.

 

ג.       ע מ ו ד י   ת א ו ר ה  

 1. העמודים יהיו מהדגמים, הטיפוסים, האורכים וכו', כפי שמצוין בתכניות ובכתבי הכמויות.
 2.     העמודים יווצרו בהתאם להנחיות ולדרישות משרד השיכון, בהתאם לתכניות ולדרישות הטכניות והספציפיקציות, כפי שאלו מופיעות בתקן ישראלי מספר 812. העמודים יהיו בעלי מידות רגילות ולא צרי גזרה.

כל העמודים יהיו מאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי, בליווי תעודות מתאימות שיימסרו למפקח.

                    

 1. ברגי היסוד יהיו בקוטר, באורך ובעלי כיפוף כפי שמופיע במפרט הנ"ל     ובתכניות (4 ברגים ו-12 אומים לכל עמוד + כל הדיסקיות כמפורט(.

                היסודות יכללו פס הארקת יסוד 4X35 מ"מ מגולבן שיגיע עד לתא האביזרים שבעמוד.                 

 1. בחלק התחתון של העמוד ירותך מסביב שרוול פלדה בגובה של 30 ס"מ, צמוד

       לעמוד (שרוול "זנד"(, (במידה ונדרש בכתבי הכמויות(.

 

 1. פלטת היסוד תרותך בנוסף ע"י 4 צלעות לעמוד עצמו לשם חיזוק. הצלעות מפח

                פלדה בעובי של 8 מ"מ לפחות.  

 

 1. ציפוי העמודים והגנתם מפני החלודה יבוצע ב א ב ץ   ח ם   ב ט ב י ל ה מבחוץ ומבפנים ובהתאם לתקן ולמפרט (עובי הציפוי 60 מיקרון לפחות(, וזאת לאחר כל

   העיבודים, הריתוכים וכו', ועל כל החלקים, כולל פלטת היסוד, דלת התא

   וכו'.

 

 1. במידה ותדרש גם צביעת העמודים (בנוסף לגלוון) יבוצע הדבר בתהליך ושיטת צביעה יבשה וקלייה בתנור על פי מפרט 109 (או A109 כפי שיצויין בכתבי  הכמויות) של חברת "אפוקול בע"מ – אזור תעשיה קרית מלאכי או שוה ערך.

       הצביעה ע"י איבוק בשיטת TRIBO (FRICTION) או בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג HB בעובי 80 מיקרון לפחות.

       הצבע עומד בדרישות התקנים הארופיים נגד דהייה. הגוון לפי דרישת המפקח.

       הדבקת הצבע תבדק ותאושר ע"י מכון התקנים לעמידות בדרגה "0".

       כל החלקים הצבועים (עמודים, זרועות, פנסים וכו') יארזו וישלחו לאתר בשרוולי פוליאטילן בעובי 0.05 מ"מ לפחות מודבקים ע"י סרטים בקצוות.

 1. לעמודים תא אחד או שניים לאביזרים. לתאים ינתנו חיזוקים בהתאם למפרט 63

    מפלדה 8 מ"מ לפחות, כולל מסגרות חיזוק. התאים יהיו בגודל מתאים להתקנת

המגשים נושאי האביזרים, חיבורי הכבלים וכו'  ו י ב ט י ח ו   ע ב ו ד ה   ק ל ה  

ו ט י פ ו ל  נ ו ח

 1. התאים יסגרו בעזרת מכסים מפלדה וברגי "אלן" שקועים, מוגנים מפני חלודה.

        הברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי ועל התבריג, והדלת מגולבנת כמו

        העמוד.

 1. המכסים ישלימו בדיוק את הפתח החסר, יצופו ויצבעו כפי שפורט לגבי העמודים עצמם. לדלת יחובר חוט פלדה שזור מגולוון כפיף מבודד שיחוזק לבורג מיוחד בתא  ושיאפשר תלית המכסה עד לרצפה. החוט משמש בין היתר עבור רציפות גלוונית.
 2. בתוך התאים ייעשו סידורים נאותים להרכבת מגשי האביזרים וחיזוקם ע"י תליה למעלה וחיזוק ע"י בורג בחלקם התחתון לפס שיוכן לשם כך בעמוד, כולל הכנת              ברגים, חורים, הברגות, פסים וכו'.
 3. הארקת העמוד תעשה ע"י בורג הארקה מיוחד שירותך לשם כך בתוך התא ושלא יהיה קשור במגש האביזרים. הבורג יהיה "5/16 ויכלול 3 אומים ו-4 דיסקיות, הכל מפליז.  
 4. העמודים יסופקו עם הברגים והתבריגים לשם חיזוק העמודים, הפנסים והזרועות.

    הברגים מוגנים מפני חלודה ומצופים באבץ או בקדמיום. ברגי  החיזוק לזרועות

 יהיו מדגם "אלן", שקוע בעמודים בגובה של עד 5 מטר, וברגים מגולבנים עם ראש משושה בעמודים מ-6 מטר ומעלה. הברגים יובלטו במינימום האפשרי ויתברגו אל אומים שירותכו לחלק  ה ד ו פ ן   ה פ נ י מ י של העמוד ולא יבלטו בחוץ.

    כל הברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי ועל התבריגים.

 

ד.     י ס ו ד ו ת

 1. העמודים יותקנו על גבי היסודות שיוצקו מראש. מידות היסודות יהיו בהתאם

למידות המצוינות בתכניות ובכתבי הכמויות. על הקבלן לאשר מידות של   היסודות אצל הקונסטרוקטור לפני הביצוע. היסודות יהיו מבטון ב- 300.

                  

 1. במידה ותחתית חפירת הבור לשם יציקת היסוד איננה חול או כורכר, יש לחפור 10 ס"מ נוספים ולמלא שכבה זו בחול. המחיר נכלל במחיר היסוד.     
 2. יש להכין תבנית ומסגרת מתכתית מרותכת לשם קביעת המקום המדויק של ברגי               היסוד, כך שיהיו מאונכים ומותאמים למרחקים של החורים בפלטות היסוד.           ברגי היסוד יבלטו לגובה של כ-5 אומים מעל ליסוד.
 3. הברגים עד לחלקם המצופה ינוקו במברשת פלדה ולאחר מכן ינוקו ב"קרבון טטרה כלוריד" (לא נפט או בנזין(, מכל השומנים שעליהם, אחר-כך יוכנס החלק המנוקה של הבורג ללא החלק המצופה וללא התבריג שיסומן לתהליך זה, לתוך 10% חומצת מלח, עד  להופעת חלודה רצופה. הברגים מצופים קדמיום כ-15 ס"מ עליונים, כולל התבריג. 
 4. היסודות יכללו פס הארקת יסוד 35X4 מ"מ מגולבן שיגיע עד לתא האביזרים שבעמוד.
 5. כל היסודות יהיו בולטים כ-7 ס"מ מעל לריצוף בהתאם להנחיות של עירית אילת. כל החלק הבולט יהיה יצוק בתבניות חלקות, "פזות" וכו'. על הקבלן לדאוג ולקבל מהמפקח את הגובה הנכון בכל מקום ומקום.
 6. בתוך היסוד יוכנסו שרוולים 75 מ"מ, במספר ובכוונים הדרושים וברדיוסים     מקסימליים. הצינורות יגיעו למרכז היסוד לשם  כניסתם לעמודים, בנוסף לכל   הצינורות הנדרשים כבר כיום בהתאם לתכניות, יוכנס בכל היסודות ללא   יוצא מהכלל שרוול  75 מ"מ כרזרבה להעברת כבלים  נוספים בעתיד  ומחירו כלול במחיר היסוד. כאמור לעיל, כל הצינורות יקושרו  יחד במרכז המדויק  והם     יובלטו כ-15 ס"מ מפני היסוד בשלב היציקה. 
 7. החללים שיווצרו בין קירות הבורות והיסודות, ימולאו בחול עד 10 ס"מ מתחת לגובה הריצוף.
 8. הביצוע והתנאים יהיו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בטון יצוק באתר.         
 9. על כל אחד מארבעת ברגי היסוד יותקנו 3 אומים, 2 דיסקיות רחבות ודיסקית

קפיצית. כל האומים והדיסקיות מצופים "קדמיום" נגד חלודה או מגולוונים.

      ב ק ט ע י ם   ש ב ה ם   ל א   י ב ו צ ע ו   ע מ ו ד י ם   ב א ו פ ן   מ י ד י ,   י ב ו צ ע ו     ה ס ע י פ י ם   ה ב א י ם :

 1.         על כל בורג, כולל האומים והדיסקיות, יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז לכל     גובהו.
 2. כמו כן, תותקן פלטה מפח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, במידות המצוינות במפרט

ובכתבי הכמויות, להגנה על היסוד, הצינורות, מוליכי הארקה וכו', וכל זה  יכוסה באדמה, אספלט וכו' לישור המקום והחלקתו. הקבלן יבצע סימון ברור ובר-קיימא לזיהוי היסודות בשלב שיגיע להשלמת המתקנים והצבת העמודים.

 

ה.    ה צ ב ת   ה ע מ ו ד י ם

 1. העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכניים ומנופים מתאימים, היתר בעבודת

     ידיים.

 1. העמודים יוצבו בצורה אנכית בהחלט מכל הצדדים (ציר העמודים(, בעזרת מערכות האומים והדיסקיות כדלקמן: אום ודיסקית רחבה מתחת לפלטת היסוד (מוגבה מהיסוד עצמו(, דיסקית רחבה, דיסקית קפיצית ואום נוספת מעל לפלטת היסוד, ומעליה עוד אום. כל האומים והדיסקיות מצופים קדמיום כנגד חלודה, או מגולוונים. תא האביזרים יהיה בכיוון הפוך לכיוון הנסיעה.
 2. באם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך פלטת היסוד, יעשה זאת הקבלן ללא תשלום נוסף. 
 3. 4. ברגי היסוד הבולטים מעל ליסוד (בגובה של 5 אומים בערך(, ימרחו לפני ואחרי

        הצבת העמודים ע"י משחה מונעת החלדה וכן האומים.   

 1. לאחר ישור העמוד ומתיחה סופית של כל האומים, יעטפו הברגים והאומים ביוטה רוויה זפת.
 2. לאחר מכן תשפך זפת חמה על הברגים, האומים ועל כל פלטת היסוד, כולל הפלטות המרותכות בין פלטת היסוד והעמוד. כמו כן יצופה העמוד בזפת בחלקו התחתון עד לגובה של 10 ס"מ מעל פני הקרקע והפיתוח הצמודים. הכל יגמר בקו ישר, מקביל ונקי. (או עד קצה שרוול החיזוק הנוסף(.

 

ו.      ח י ב ו ר י ם   

 1. הקבלן יגלה קצות הכבלים, ילביש עליהם שרוולים פלסטיים-צבעוניים עד לנקודות החיבור. הכבלים יסתיימו בקצוות ובחיבורים במפלצת המתכווצת בחום ("כפפה") עם דבק.
 2. הקבלן יספק כל החלקים והחומרים הדרושים, כולל אומים, מהדקי

3BC-; 2BC- SOGEXI 2 35 ממ"ר שרוולים, שלטים, פסי מהדקים וכו'. (פרט במקומות שיידרשו מהדקים שונים, כמצויון בתכניות או בכתבי הכמויות).

 1. במקרים של שימוש בכבל משורין יחבר הקבלן את השריון לבורג הארקה ע"י חבק מתאים, ניקוי השטח וכו'. 
 2. הקבלן ישאיר עודפים לכבלים ולמוליכים, על-מנת לאפשר הוצאת מגשים, קיצור

     מוליכים וכו'. 

 1. המוליכים והחיבורים יבוצעו בצורה מקבילה, נקיה וישרה, קשירתם בקבוצות וכו'.
 2. הכבלים יחוזקו ע"י שלות או פלטות בקליט, כך שעומס הכבל עצמו לא יפול על

    החיבורים החשמליים.

 

ז.     א ב י ז ר י   ע ז ר   ו מ ג ש י ם

 1. כל אביזרי העזר, כלומר המשנקים, הקבלים וכו', יהיו מיוצרים בהתאמה לדרישות התקנים הישראלים המתאימים ויהיו מאושרים ע"י מכון התקנים או המבדקה שליד הטכניון בחיפה.

 

 1. המגשים יעשו מפלסטיק כדגם "כפר מנחם" או ש"ע ויוכנו בצורה שתאפשר התקנה נוחה בתוך תא האביזרים וחיזוק למניעת רעידות וזעזועים, הן למעלה והן למטה ע"י ב ו ר ג   ח י ז ו ק   נ ו ס ף . המגש בעל "גגון" ברוחב 5 ס"מ.
 2. מתחת למגש יוכנו שלות לחיזוק הכבלים.       
 3. יותקנו מהדקים דגם SOGEXI BC-2 ;BC-3   = 35 ממ"ר, מהסוג המאושר ע"י  המפקח לכל הכבלים היוצאים והנכנסים ובהתאם לחתכי הגידים  ומספרם, ופסי   מהדקים מבקליט לפי הצורך לחיבורי הפנסים וכן שלות וחיזוקים עבור הכבלים התת-קרקעיים הנכנסים והיוצאים מהעמוד. לכל עמוד יוכנסו  כבלי הערב, כבלי הלילה וכבלי הפיקוד ויצאו לעמודים הנוספים (לאחר חיבורם בעמוד(. כל המהדקים ישולטו בצורה ברורה וברת-קיימא, בציון המעגלים, הפזות וכו'.
 4. המבטיחים שיורכבו על המגשים יהיו מפסיקי זרם חצי-אוטומטים עם ניתוק האפס.

A10 דגם B – KA10. יותקן מ"ז ח"א נפרד לכל נורה. מ"ז ח"א מוגנים מפני מגע מקרי, כמו כן  יותקן מ"ז ח"א כנ"ל לגיד פיקוד בכל עמוד.

 1. יש להבטיח מרחק מספיק של האביזרים ממכסה התא החיצוני.
 2. מתחת למ"ז הח"א למהדקים וכו', יש להתקין פלטה פיבר 0.5 מ"מ על כל שטח המגש, אשר תבלוט כ-5 מ"מ מכל הצדדים.

 

 ח.  ז ר ו ע ו ת   ל ע מ ו ד י   מ ת כ ת

 1. הזרועות תהיינה מהדגמים, טיפוסים, ארכים וכו' כפי שמציין ובכתבי הכמויות.
 2. הזרוע תעלה בזוית המצוינת בתכנית הפרטים ותסתיים בהדרגה או עם שרוול המותאם להרכבת הפנס על הזרוע כנדרש.
 3. הזרוע תורכב ותחוזק לעמוד באמצעות שרוול מתאים כמפורט. החיזוק של הזרוע אל העמוד באמצעות ברגי חיזוק כמפורט.  
 4. לזרוע תושבת וסידור למניעת חדירת גשם וחרקים לעמוד, כנדרש.     
 5. במקומות מסוימים תותקנה זרועות כנ"ל, אך כפולות ו/או משולשות ב-°90 או ב-         °180, או ב-°270 כפי שידרש בכל מקרה וכפי שיצוין בתכניות. 
 6. הכל מצופה אבץ חם בטבילה ומוגן מפני חלודה, וזאת לאחר העיבודים, הקידוחים, הריתוכים וכו'.
 7. הזרועות תורכבנה על העמודים בצורה אנכית ובהמשך ישיר של העמוד ותחוזקנה

     היטב למניעת סיבוב הזרועות והפנסים מהרוחות הנושבות באזור.

 1. הכל פרט למקרים שנדרשות זרועות מדגמים אחרים, כמפורט במכרז.

 

ט.    ג ו פ י   ת א ו ר ה

 1. הגופים יהיו מתוצרת ולפי הדגמים שידרשו בתכניות ו/או בכתבי הכמויות וכולם עם כיסויים, כאשר צידם החיצוני חלק.
 2. הגופים הנדרשים במסגרת המכרז הינם גופי תאורה ייעודים לנורות מסוג LED. הגופים יעמדו בדרישות מפרט טכני ומדריך ליישום תאורת לד של משרד השיכון.

        

 1. מגוף התאורה יצא כבל NYY 1.5*5 ממ"ר שיגיע דרך הזרוע עד לתא האביזרים שבעמוד או עד לתיבת החיבורים שעל המבנים. אורך הכבל יהיה בעל רזרבה מסוימת (כ0.5- מטר( בעמוד. (הכל כלול במחיר גוף התאורה(.

י.  ס י מ ו ן   ו ש י ל ו ט

 1. כל העמודים ימוספרו בצבע בהתאם לספרור המופיע בתכניות ובהתאם להוראות המפקח, עד 6 ספרות לעמוד.
 2. סימון עמודי תאורה לפי מעגלים ומרכזיות הדלקה יהיו עם שלט בר קיימא מגולבן מפח בעובי 8.0 מ"מ.
 3. המספרים יהיו בגודל של 20 מ"מ מובלטים.
 4. התקנת מספור באמצעות ניתים בגובה 2.0 מ' מעל לקרקע בצד העמודים שנגד כוון הנסיעה ומעל לתא האביזרים.

 יא.    ד ר י ש ו ת   כ ל ל י ו ת

 1. כל העבודות תבוצענה בכפיפות לתנאי המכרז/החוזה הכלליים של המזמין.
 2. בנוסף לאמור בפרק 00 – מוקדמות, יעמוד מתקן החשמל בכל דרישות חוק החשמל תשי"ד – 1954 ובתקנות שתוקנו ויותקנו מכוחו של החוק וכל תקנות אחרות מטעם רשות מוסמכת. כמו כן יעמוד המתקן בדרישות המיוחדות של חברת החשמל לישראל, של משרד התקשורת וחב' בזק. ההכנות להתקנת טלפון וטל"כ יתאימו לדרישות חוק התכנון והבניה.                                                            
 3. על הקבלן להגיש את הצעתו כשהוא מכיר היטב את התכניות, המפרטים הטכניים, את התנאים במקום וכל הקשור בביצוע העבודה באתר, כולל דרכי גישה, איחסון, קשיי חפירות, תאומים וכו'. לא תוכרנה כל דרישות לתוספות שינבעו מאי הכרת התנאים והשטח וכן לא תשולם תוספת עבור קשיים בחפירות, עבודות ידיים וכו'.
 4. העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות, למפרטים הטכניים ולכתבי הכמויות, וכן בהתאם לחוקי החשמל, דרישות חברת החשמל, המפרט הכללי 08 במהדורתו האחרונה, כפי שהוצא ע"י משרד השיכון, משרד הבטחון ומע"צ, וכן בהתאם להוראות המהנדס והמפקח ולשביעות רצונם. במידה ומתגלים הבדלים בין התכניות, המפרט וכתבי הכמויות יתיחס המחיר להוראה החמורה ביותר.          
 5. בזמן העבודה יש לדאוג למניעת פיזור העפר מהחפירה, במקומות שהוא עלול להוות מטרד לתנועה או להולכי רגל, ולסלק כל העודפים הבלתי נחוצים. עם סיום עבודה יש לישר ולנקות את השטח לגמרי.
 6. אין לכסות את הצינורות ללא אישור מוקדם של המפקח, יש להזמינו לשם ביקורת לאחר הנחתם, ולקבל את אישורו לפי כיסויים.

                כנ"ל יש להזמין את המפקח מטעם "בזק" לעבודות הטלפונים ומפקח מטעם חברת החשמל לעבודות ההכנה עבורם, כמפורט.

 1. על הקבלן לבצע השוחות השונות הנדרשות בפרקים השונים, לפי ההנחיות כדלקמן:
 • גובה סופי פני השוחות במדרכות ו/או באיים, כגובה המדרכות ו/או האיים באותו מקום.
 • גובה סופי פני השוחות בכבישים יהיה 3 ס"מ פחות מפני הכביש המתוכנן באותו מקום.

                  – בכביש קיים יושוה גובה התקרה של השוחה, עם גובה הכביש באותו מקום.                  

 1. על הקבלן לדאוג ולקבל מהמפקח את תכניות תאום השרותים, תנוחות, חתכים, פרטים וכו', כך שיהיה מודע לכל המתקנים המתוכננים ו/או שיהיו קיימים בכל מקום שהוא עובד בו. תכניות תאום השרותים מהוות חלק מתכניות המכרז.
 2. בכל מקום שרשום "חול" הכוונה לחול דיונות.
 3. מנהל העבודה בשטח עבור בצוע עבודות חשמל יהיה חשמלאי מוסמך עם רשיון בתוקף, צילום הרשיון יימסר למפקח לפני תחילת העבודה.
 4. לפי דרישת המפקח, ירחיק מנהל העבודה כל עובד שלא יראה למפקח כמתאים לתפקידו.
 5. כל החומרים יהיו מטיב מעולה, בהתאם לתקנים המתאימים וכן באישור המהנדס.

לשם כך על הקבלן להמציא למהנדס דוגמאות של כל החומרים והאביזרים לבדיקה ולאישור לפני הזמנתם ולפני תחילת ביצוע העבודה, כולל תכניות ביצוע מוצעות של מרכזיות ההדלקה. המהנדס רשאי לדרוש בדיקת חומרים או אביזרים ע"י מכון התקנים, ע"ח הקבלן.   

 1. על הקבלן לוודא שכל ההוראות, ההערות וכו', המתיחסות לביצוע העבודות, תרשמנה ביומן העבודה שימצא תמיד במקום, וכן עליו לדעת היטב את כל הנרשם ביומן זה.  
 2. המזמין אינו מתחייב לספק לקבלן כל חומרים, אביזרים, כלי עבודה וחומרי עזר.
 3. המזמין אינו מתחייב לקנות או לרכוש מהקבלן כל עודפי ציוד או חומרים, וכן

מתקנים שישארו בידי הקבלן בסיום העבודה.   

 1. הקבלן אחראי למסירת המתקן לחברת החשמל וקבלת אישורה על תקינותו לפני קבלה סופית ע"י המהנדס והפעלה מלאה של המתקנים.
 2. ביצוע העבודה לשלביה יתואם עם המפקח, עם חברת החשמל ובזק, כך שתגרמנה מינימום של הפרעות חשמל, הפרעות תנועה וכו'. כמו כן יתאם הקבלן את העבודות עם האחראי על תאורת הרחובות מטעם הרשות המקומית ויודיע להם בכתב על כל שלב בביצוע העבודות.     
 3. היסודות והביטונים יהיו מסוג "בטון 300" והמהנדס רשאי לדרוש בדיקת מכון

      התקנים על חשבון הקבלן המבצע. 

     כמו"כ הקבלן אחראי עבור בדיקה קונסטרוקטיבית של מידות היסודות לפני         ביצוע.

 1. הקבלן אחראי עבור טיב המתקנים למשך שנה מיום מסירתם ולאחר אישורם  של המהנדס וחברת החשמל. אחריות זו חלה על כל חלקי המתקן, טיב, עבודות, ציוד וכן הנורות שבפנסים וכו', ועליו לתקן ולהחליף כל חלק או עבודה פגומים, וכל זאת על חשבונו. האחריות לנורות מחייבת את הקבלן להחליף בפועל באתר כל נורה שתשרף כמחויב בחוזה עבור כל פריט אחר במתקן.  
 2. האחריות לריתוכים תהיה למשך 5 שנים ולציפויים המתכתיים ל-3 שנים. לא יראו

במשך תקופה זו סימני חלודה על העמודים ששטחם גדול מ-10 ממ"ר.

 1. הקבלן ידאג להוצאת פוליסת ביטוח לכל תקופת ביצוע העבודה לגבי צד ראשון, שני ושלישי. אין המזמין אחראי לגבי תביעות העלולות לבוא מצד ראשון, שני או שלישי, וכל זה באחריותו הבלעדית של הקבלן המבצע. 

                סעיף זה מחייב את הקבלן בניסוחו המלא, אלא אם כן נושא הביטוחים כלול  ומחייב על פי סעיפים אחרים בפרקים קודמים של חוזה זה.

 1. על הקבלן לעבוד בזהירות רבה ולא לגרום כל נזק לחלקי מבנה, מתקנים, צינורות, כבישים וכו'. במידה ונדרשת פעולה כזו, עליה להעשות בתאום ובאישור מראש של המפקח.                                  
 2. כל נזק שיגרם ע"י הקבלן למתקנים כלשהם בשטח, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו

הוא, לשביעות רצונו של המפקח. הקבלן ידאג לקבל מהמפקח את כל האינפורמציות ו/או התכניות לגבי כל המתקנים הקיימים ו/או המתוכננים בשטחי עבודתו.

 1. הקבלן יכול להגיש הצעתו לציוד שלדעתו הינו שוה-ערך לציוד המוכתב במכרז.

            הגשת ציוד שווה ערך תהיה בהתאם לנאמר במפרט המיוחד 00 בסעיף 00.01.07        כאשר השווה ערך חייב להיות שווה לציוד המוכתב במכרז תוך ציון הציוד המוצע, פרטיו, יתרונותיו הטכניים, שם הספק, מפרטים טכניים מקוריים של היצרן, קטלוגיים ונתונים פוטומטריים, מחיר וכד'.

לצורך השוואת הציוד המוגש כשווה ערך לציוד הנדרש במפרט יש לעמוד בכל המפרטים, תקנים, נוהלים וכדו' ובפרט אלו של משהב"ש העוסקים בנושא ובפרט כל נושא הבטיחות. ולהוכיח כי כל הנתונים זהים ותואמים את המוצר המקורי בכל הפרמטרים האפשריים כולל מחיר, פוטומטריה, צורה חיצונית אדריכלית, חוזק חומרים, אורך חיים, צריכת אנרגיה, בטיחות, תפקוד וכד'.. כמו כן, יש לוודא תאימות של השווה ערך לציוד הקיים ויכולת תקנית לעבוד איתו.

כל הצעה לציוד שווה ערך לא תידון כלל אלא אם הוגשה תוך זמן של חודשיים  מיום צו התחלת עבודה, ההחלטה אם הציוד – מוצר אמנם שווה ערך או לא, הינה בהחלטת והסכמת כל הגורמים הבאים: מתכנן, משהב"ש משרד ראשי, משהב"ש מחוז, מועצה/עיריה. לא תתקבל כל הודעה לשווה ערך שתוגש בזמן          אחר ומוצר שיותקן ללא אישור לא יתקבל ויוסר ע"ח הקבלן. מקרים חריגים שיתגלו במהלך הפרויקט ידונו לגופם.                     

 1. לא יעשה כל שינוי בביצוע ללא אישור מוקדם ובכתב של המהנדס המתכנן והמפקח.
 2. העבודה תבוצע על ידי חשמלאים המאומנים במיוחד לעבודות אלו וברמה מקצועית גבוהה. הקבלן יהיה בעל רשיון עבודה ממשלתי מתאים לביצוע עבודות חשמל אלה ויעסיק באופן קבוע באתר מנהל עבודה, שיהיה מוסמך לקבל הוראותיו של המהנדס והמפקח.   
 3. למזמין ו/או לרשות המקומית הזכות להפעיל ולהשתמש במתקנים שבוצעו על ידי הקבלן, כולם או בחלקם, לפי הצרכים, אף אם לא נתקבלו סופית מהקבלן, ללא זכות עיכוב מצד הקבלן.
 4. עם סיום עבודות החשמל והתאורה יזמין הקבלן ביקורת ע"י בודק של חברת החשמל, יבצע כל התיקונים שיידרש, עד לקבלת האישורים על תקינות המערכות והפעלתן.

                כל זה כלול במחירי העבודות כפי שהוצעו ע"י הקבלן ולא ישולם עבור זה בנפרד.

יב . כ מ ו י ו ת ,  א ו פ נ י  מ ד י ד ה  ו ת ש ל ו ם:

 1. כל העבודות תמדדנה בהתאם לתנאים ולהנחיות של המפרטים הרלבנטיים ושל אופני המדידה המוגדרים בהם וכן לפי הסעיפים המצוינים להלן.

         בכל מקום שמצוין "חפירה" כולל המחיר גם חציבה וכל הדרוש לביצוע – בכל סוגי הקרקע .

         במקרה של שוני או סתירה, יהיו הסעיפים המצוינים להלן עדיפים וכמו כן תהינה התיחסות לדרישות החמורות יותר בין המסמכים השונים, כולל תכניות.

 1. מחירי היחידה המוצעים, כוללים אספקה, התקנה, חיבורים, בדיקות, ניסוי והפעלה של כל הנדרש, וכל המפורט/המתואר להלן, פרט למצוין במפורש אחרת.
 2. כל ההוצאות הכרוכות בהעסקת מודד מוסמך ובכל העבודות הקשורות במדידות, תכניות, סימונים וכל הדרוש.
 3. כל התאומים, האישורים, הבדיקות, המדידות, המסירות וכו' בכל הקשור לרשויות חברת החשמל, בזק, טל"כ, רשות מקומית וכו'.
 4. בנוסף לכל החומרים והעבודות המפורטים, יכללו המחירים גם את כל חומרי העזר, המכשירים ועבודות העזר הנדרשים להשלמת העבודות, אף אם לא פורטו בנפרד (כגון ברגים, אומים, חיזוקים, חפירה וחציבה, זיון, עוגנים, רפוד חול, מלוי חוזר והידוק, מתאמים, תמכת ("לגו") חדירות לתאים, קדוחים, מהדקים, חוטי משיכה, בטונים, שרוולים ואריחי בטון להגנה, גושי הבטון עם הזויתנים לסימון קצות הצנרת וכו').
 5. כל ההוצאות לרכישה, הובלה, סבלות, כלים, מכשירים, מכונות, פיגומים, אחסנה, שמירה, ביטוחים, נסיעות, שכר עבודה ,הוצאות כלליות מכל סוג שהוא, הוצאות סוציאליות, רווחי הקבלן וכו'.
 6. הגשת דוגמאות של כל פריטי הציוד והאביזרים הדרושים לאישור, ציפויים, צביעה, סימון, שילוט, אחריות, בדיקות של מת"י, בדיקות חברת החשמל, בזק וכל ההוצאות הכרוכות בהן וכל המפורט.
 7. תכניות עדות ממוחשבות "לאחר ביצוע", כולל דיסקטים ושרטוטים, שיוכנו ע"י המודד המוסמך של הקבלן ובאישורו כולל דפי מדידה, סימון מרחקים, עמקים וכו', בצרוף לחשבונות שיוגשו על ידו.
 8. אחריות מלאה לכל המתקנים והעבודות לתקופה כמצוין בחוזה אך לא פחות מ- 12 חודשים רצופים מיום הקבלה/מסירה סופית של המתקנים.
 9. מדידות: כל הכמויות ניתנות באומדנא ומדידה סופית תערך עם סיום העבודות ומסירתן. הקבלן יעמיד לרשות המפקח, על חשבונו, כל עזרה שתדרש לו בביצוע המדידות.
 10. כל הכמויות ימדדו "נטו", מותקן באתר, ללא תוספות עבור פחת וכו'.
 11. מחיר השוחות כולל כל עבודות החפירה והחציבה, היציקות, העגנים, ההתאמות הסופיות לגבהים הנדרשים כולל שיפועים, מילוי חוזר, מסגרות, טבעות המתכת, הזיון, ריפוד, חול, ניקוז, מכסים כנדרש (t12.5 לפחות) שילוט מוטבע, לוגו וכו' –כנדרש.
 12. המזמין שומר לעצמו הזכות לצמצם, להגדיל ולשנות כמוות ואף לבטל לחלוטין סעיפים מסוימים ברשימת הכמויות, וכן להכניס שינויים בתכניות תוך כדי מהלך העבודה, וכל זאת בכפיפות לתנאים הכללים בחוזה.
 13. שינויים אלה בכמויות לא ישנו את מחיר היחידה אשר ישארו בתוקף כפי שאושרו בחוזה בכל מקרה.
 14. המחירים לעבודות שתדרשנה ואשר לא נכללו בהצעת הקבלן, יקבעו ע"י המזמין על בסיס ניתוח מחירים ומחירי עבודות דומות, או על בסיס שעות עבודה (רג'י), הכל לפי החלטת המפקח בלבד.

 

פרק 40 – עבודות פיתוח האתר

פרק זה בא להשלים את פרק 40 של המפרט הכללי והפרקים הרלוונטיים האחרים של המפרט הכללי.

 

(40.01) ריצוף

כללי:

במדרכות שבילים ואיי תנועה ובכל מקום שם יורה המפקח יבצע הקבלן ריצוף מאבנים משתלבות לפי בחירת האדריכל.

סוג וסידור האבנים הן מבחינת כווני ההנחה והן מבחינת הצבעים יהיה לפי התכנית ו/או דרישת האדריכל.

העבודה כוללת סידור אבנים לטובת סימון מדרכות, חניות, מעברי חציה וצורות אחרות.

כל שאר המרכיבים לביצוע מושלם של העבודה לרבות הריצוף והחול יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

העבודה כוללת, בין היתר, שימוש באבנים שפורקו באתר בשימוש חוזר.

שכבת החול מתחת לאבנים:

 1. שכבת החול מתחת לאבנים תהיה מחול שפיך, עובר נפה 60 – 95%, עובר נפה 140 – 5% יבש, חסר פלסטיות ונקי מאבק ולכלוך ומחומרים אורגניים ויתאים לדרישות ת"י לגבי אגרגט דק. תכולת הרטיבות של החול בעת הפיזור לא תעלה על 4%.
 2. בריצוף המבוצע בתחום מעגלי תנועה בכבישים יש לבצע את שכבת החול מיוצב עם 7% צמנט.
 3. לפני פיזור החול תנוקה התשתית מלכלוך ומגופים זרים. אין להתחיל בפיזור שכבת החול לפני אישור המפקח לטיב התשתית.
 4. החול יפוזר בשכבה אחידה בעובי הנדרש תוך גירוף ופילוס לקבלת הגבהים המתוכננים לפני הנחת הריצוף ללא הידוק לשביעות רצון המפקח.
 5. שכבת החול לאחר הנחת הריצוף והידוקו תהיה בעובי אחיד  של 3 ס"מ. לא תותר כל תנועת כלים ורכב על גבי שכבת החול לאחר פיזורה ופילוסה לפני הנחת האבנים.

ביצוע הריצוף

 1. לפני תחילת ביצוע הריצוף יש להקפיד ששכבת החול תהיה יבשה (תכולת הרטיבות לא תעלה על 4% ).

 

 1. ביצוע הריצוף יתחיל מאלמנטי השפה, במרצפות שיסודרו בהתאם לתכנית, בהתאמה לקו הגימור של אלמנט השפה.

 

3.השלמת המשטח אל אלמנטי הקצה יבוצע בצבע תואם לצבעי הריצוף ובמרצפות שלמות וחלקיות, בהתאם לצורך. האבנים החלקיות ייחתכו, לפי מידה, בעזרת מכשיר  ניסור מיוחד שיאושר ע"י המפקח. יש להקפיד שהאבן מנוסרת תשאר שלמה ללא פגמים וסדקים עם שפות ניצבות לאחר הניסור.

 

4.האבנים יבוצעו כמפורט בתכניות ויונח בעבודת ידיים בסידור כמצויין, בהתאם לתכנית. האבנים יונחו כך שתשתלבנה במרווחים מינמליים ביניהם, כל זאת בהתאם לדוגמא שתסוכם ותאושר בשטח הניסיוני. השלמות בקצוות ובפינות תעשנה ע"י חיתוך אבנים לגודל המתאים ובמקומות צרים מ – 3 ס"מ ע"י השלמת יציקת בטון בצבע המתאים.

 

5.הרווח המקסימלי המותר בין האבן המשתלבת לאלמנט השפה יהיה 3 מ"מ, הרווח המכסימלי המותר בין אבנים סמוכות 2 מ"מ.

 

6.בסמוך ככל האפשר לסיום מועד הנחת המרצפות יש לבצע הידוק ראשוני של המשטח (על גבי האבנים המשתלבות) באמצעות פלטות הידוק ויברציוניות בעלות כח צנטריפוגלי של 2,000 ק"ג ותדירות של 100 הרץ ובגודל של 0.5 מ"ר לפחות. הידוק זה יבוצע ב 3- מעברים.

 

7.הידוק זה יבוצע תוך יום העבודה של ביצוע הריצוף ובכל מקרה לא יושאר בסוף יום העבודה שטח מרוצף שלא קיבל את ההידוק הראשוני.

לאחר ביצוע ההידוק הראשוני ולא יאוחר מ – 24 שעות לאחר ביצוע הריצוף. יש לפזר על המשטח שכבת חול מחצבה נקי ודק ולטאטאו לתוך המרווחים בין האבנים המשתלבות.

לאחר מכן יימשך ההידוק הראשוני כולל מילוי במרווחים בחול המחצבה ב -4 מעברים נוספים.

 

8.בגמר פיזור החול והשלמת ההידוק הראשוני תבוצע כבישת אימות במכבש 12 טון או מכבש פניאומטי כבד ב – 8 מעברים, לפי הוראות המפקח  ובהתאם למסקנות שיתקבלו מביצוע המשטח הניסיוני, לקבלת מישוריות ומשטח בגבהים הנדרשים ללא בליטות בין אבן לאבן.

 

סטיות מותרות בביצוע

1.על הקבלן להקפיד על ביצוע בהתאם לרומי תכנון ובהתאם לשיפועים, כמפורט בתכניות.

 

2.הסטייה המותרת מהגובה המתוכנן לא תעלה על 10 + /-10  מ"מ.

 

3.מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל אלומיניום  ברוחב של לפחות 5 ס"מ ובאורך של 5 מ' והבנוי כך ששקיעתו המכסימלית עקב משקלו העצמי בהישענו על קצוותיו  לא תעלה על 1 מ"מ.

 1. בדיקת המישוריות תיעשה ע"י הנחת הסרגל במקומות אקראיים על פני הריצוף המוגמר ומדידת המרווח הנוצר בין הסרגל לבין הריצוף במקום בו נוצר המרווח הגדול ביותר. הסטייה המותרת במישוריות לא תעלה על 5 מ"מ.
 2. סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשעורים שהותנו לעיל יחייבו את הקבלן לעבד ולרצף מחדש את המשטח. גודל אותם השטחים יקבע ע"י המפקח.
 3. הפרש גובה בין שתי אבנים סמוכות לא יעלה על 2 מ"מ.

אחריות הקבלן

1.תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות הגובה והמישוריות ושנמצא שהאבנים המשתלבות הן ללא סדקים, קנטים שבורים וכו'. הכל לשביעות רצון     המפקח.

משטח  ניסיוני

1.לפני התחלת ביצוע הריצוף של האבנים המשתלבות יכין הקבלן קטע ניסיוני באורך 30 מטר וברוחב של 2.0 מטר במקום שיורה המפקח.

 

2.ביצוע הקטע הניסיוני יהיה כמפורט במפרט זה ויכלול את אספקת האבנים המשתלבות, פיזור תשתית החול, ביצוע הריצוף, הידוק ראשוני, פיזור חול למילוי המרווחים בין האבנים, השלמת ההידוק הראשוני, כבישת האימות, אלמנטי שפה וכו'.

 

3.הקבלן  יפעיל בעבודה זו את הציוד וצוות האנשים איתו הוא מתכוון לבצע את העבודה.

 

4.המסקנות אשר יוסקו בביצוע המשטח הניסיוני לגבי שיטת העבודה, טיב החומרים, שיטת הביצוע, טיב הביצוע וכו' יחייבו את הקבלן בהמשך הביצוע.

 

5.בעת ביצוע המשטח הניסיוני יינטלו מדגמים, יבוצעו בדיקות, וכן יבדקו התאמות הציוד ועובי שכבת החול, מישוריות המשטח, הסטיות בגובה וכו'.

אם הבדיקות יורו שהמשטח הניסיוני אינו עונה על הדרישות  – יבוצעו קטעים ניסיוניים על חשבון הקבלן.

משטחי הניסיון שלא ענו לדרישות יפורקו ויסולקו מהאתר ע"י  הקבלן ועל חשבונו.

 

6.אישור המשטח הניסיוני לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לחומרים ולביצוע של כל העבודה במסגרת מכרז/חוזה זה.

 

7.המסקנות אשר יוסקו בביצוע הקטע הניסיוני והשיטה אשר תיבחר ע"י המנהל תחייב את הקבלן ללא כל תביעה מצידו.

מדידה לתשלום:

התשלום יהיה לפי מ"ר נטו של שטח הריצוף וכולל פיזור שכבת חול בעובי 5 ס"מ.

(40.02) אבני שפה מכל הסוגים (כולל אבני גן)

1.אבני השפה לסוגיהן השונים יבוצעו בכבישים, מדרכות, ובכל מקום שם יורה המפקח.

2.העבודה כוללת אספקה והנחה לרבות תושבת מבטון הכל כמופיע במפרט הכללי.

3.טיב אבני השפה מבטון ואופן הצבתן  יהיה כאמור בפרק 40 – פיתוח האתר וסלילה סעיף 40.05.08 של המפרט הבין משרדי.

4.דיוק ההנחה של אבני השפה 5 +/- מ"מ לגובה ולמיקום.

5.פינות של מדרכות (באזורי מפרצי חניה כדוגמא) יבוצעו עם אבני שפה טרומיות של °90 ואו °135.

6.קטעי רדיוסים יבוצעו מאבנים טרומיות באורך 0.50 מ' או 0.25 מ' בהתאם לגודל הרדיוס (מודגש שלא יורה שימוש באבנים שבורות). העבודה כוללת גם תושבות מבטון ב-15 לפי פרטים בתוכניות.

מודגש שהבטון לתושבת יבוצע באמצעות בטון מובא תקני. לא תורשה יצירת תערובת בטון בשטח והוספת מים לתערובת יבשה.  כמו כן יש לבצע את גב הבטון באמצעות תבנית.

מילוי המישקים ייעשה באמצעות דייס בלבד ולא יורשה שימוש בטיט.

בפינות (רדיוס קטן מ – 1.0 מטר) תבוצע חגורת בטון בעובי  30 ס"מ לפחות.

מדידה לתשלום:

התשלום יהיה לפי מ"א כולל כל האמור לעיל בפרטים ובמפרט הכללי.

 

פרק 41 – עבודות השקיה וגינון

כללי

 1. מפרט טכני מיוחד שלהלן בא להשלים ו/או להחליף את המפרט הכללי לעבודות גינון והשקייה שהוצא ע"י משרד הביטחון (אוגדן כחול פרק 41) ופרקים רלונטיים אחרים, באופן שצירוף כל המסמכים מהווה את מכלול התנאים והדרישות לביצוע תקין ומושלם של העבודות במכרז/חוזה זה.
 2. כל העבודות יהיו בהתאם לתכניות המאושרות ע"י המחלקה לשיפור פני העיר בעירית אילת. תהליך העבודה ואישורה הסופי יהיה בתיאום עם הנ"ל, כולל אישור דגמי שתילים ופריסת קווי השקייה.
 3. על הקבלן ללמוד היטב את תנאי השטח הייחודיים במקום בטרם הגשת המכרז, לרבות התנאים שישררו במקום במועד בו יבצע הוא את עבודותיו, המגבלות לגבי הבאת ותנועת ציוד מכני/הנדסי, בעיות שינוע חומרים, עצים /ומגבלות / אילוצים נוספים. לא תתקבלנה כל הסתייגויות דרישות ותנאים מצד הקבלן בשל אי-ידיעת ו/או אי-הבנת המצב באתר בעת ביצוע העבודות.

41.1.010   אדמת גן

 1. כללי
 • אדמת אדמת גן לעבודה באתר הינה סוג קרקע המתאים לדרישות בטבלת בדיקות מעבדתיות שבהמשך
 • אדמת גן מובאת, בהתאם להנחיות שינתנו ע"י הממונה.
 • אישור התאמת אדמת הגן – לעבודות במסגרת מכרז/חוזה זה יינתן אך ורק באם תעמוד הקרקע בכל הדרישות המפורטות לגבי אדמת גן במפרט טכני מיוחד זה ובמפרט הכללי הבינמשרדי.
 • הקרקע תהיה מפוררת היטב ולא רטובה, אחידה במראה ובמישוש, נקיה מזרעים, פקעות וחלקי שורשים, שורשי עשביה חד-שנתית ורב-שנתית, בלתי נגועה במחלות ומזיקים ולא תכיל פסולת כלשהי.
 • אדמה שלא תענה על הדרישות ו/או הנחיות המפקח, תורחק מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מאושר. הקבלן יחויב להביא אדמה בהתאם לטיב הנדרש.
 • האדמה תסופק רק בנוכחות הממונה שיאשר את תעודת המשלוח ותעודת השקילה. זמן אספקת האדמה יבוצע בשעות העבודה המקובלות. במידה וידרש זמן אחר לאספקת אדמת הגן יאושר בכתב ע"י הממונה. אדמה שלא תאושר יהיה על הקבלן לפנותה.
 • אין לבצע פיזור ויישום של אדמת גן בתקופה של 5 ימים מעת ירידת גשם או כשהקרקע רטובה מהשקייה.
 • באי התנועה תיושם שכבה בת 40 ס"מ של אדמת כבול נקיה. פיזור הקרקע יהיה לפי הנחיות מח' שפ"ע בעירית אילת.
  1. בדיקות קרקע לאדמת גן מובאת
 • לקביעת סוג הקרקע וטיבה (הרכבה, פוריות הקרקע, מחלות ומזיקי קרקע) יש לבצע בדיקת קרקע.
 • כל אספקה לאתר ופיזור אדמת גן טעונה אישור מוקדם בכתב ע"י הממונה. חל איסור להביא לאתר קרקע לפני שניתן אישור בכתב מהממונה, האישור לאספקת אדמת גן ופיזורה יינתן על סמך תוצאות בדיקות קרקע לאדמת גן.
 • הבדיקות תבוצענה במקור האדמה וכן באתר מערמות שהובאו ועל הדגימות המובאות למעבדה יצויין מיקום המדגם במדויק. בדיקת הקרקע תיעשה ע"פ הנחיות מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות, או מעבדה אחרת שתאושר ע"י הממונה. תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו לממונה, כשכל הכיתוב בתעודות ברור וקריא לחלוטין.
 • יש לבצע לפחות 5 דגימות קרקע בכל אתר העבודה בהתאם לעומקים המפורטים בהמשך. הבדיקות הנדרשות הן: מבנה פיזי וכימי, רמת יסודות הזנה (חנקן, זרחן ואשלגן) PH מיצוי רוויה מליחות, מוליכות חשמלית (C) מחלות ומזיקי קרקע. הדגימות יתבצעו במספר עומקים לפי דרישה 90-60, 30-60, 0-30 ס"מ.
 • שיפור קרקע או הבאת קרקע אחרת יעשה על סמך נתוני בדיקות הקרקע שבוצעו והמלצות המעבדה באישורו של הממונה בצרוף התוצאות.
 • לפני הבאת קרקע (אדמת גן) לשטח, על הקבלן לבצע את כל הליכי אישור אדמת הגן כמפורט בהמשך.
 • פסילת מקור/ות לאדמת הגן ו/או פסילת ערמות באתר, אם תהיה – לא תזכה את הקבלן בכל פיצוי שהוא. הקבלן חייב לפנות מהאתר כל חומר שנפסל, על חשבונו.

טבלת הבדיקות המעבדתיות הנדרשות

 

הפרמטר

הדרישה

1.

הגדרה של סוג הקרקע

טרה רוסה

2.

חלוקת (שיעור) המקטעים ב -% (הרכב

מכני) (חול, סילט, חרסית)

א. שיעור החרסית לא יעלה על 60%

ב. שיעור החרסית+סילט לא יעלה על 80%

3.

שיעור האבנית (% האבנים לפי נפח)

(מחלקיקים מגודל 4 מ"מ עובר נפה 4

ומעלה)

א. הקרקע לא תכיל אבנים מעל גודל 5 ס"מ

ב. שיעור האבנים לא יעלה על 10%

4.

PH (חומציות קרקע)

מקסימום PH – 7.8

5.

גיר כללי וגיר פעיל (בדיקת גיר פעיל תבוצע רק באם שעור הגיר הכללי בבדיקה עולה על 10%)

גיר כללי – 20%

גיר פעיל – 8%

6.

מוליכות חשמלית (E.C) (במילימוס/ס"מ או דציסימנס/מטר)

מוליכות חשמלית מירבית – 2.0

מילימוס/ס"מ

7.

תכולת חנקן 3NO (ב – MG/KG) (ובמיוצוי בתמיסה רוויה)

מקסימום – 30 מ"ג/ק"ג

8.

תכולת זרחן (ב – MG/KG= מ"ג/ק"ג)

מקסימום 15 מ"ג/ק"ג

9.

תכולת אשלגן (מיצוי בסידן כלורי)

(MEQ./LITTER) = מיליאק/ליטר

מקסימום 10 מיליאק/ליטר

10.

תכולת כלורידים (גר'/ק"ג = GR/kg)

מקסימום 0.3 גר'/ק"ג

11.

בדיקת נתרן חליף (SAR) (ביחידות)

מקסימום 7.9 =SAR

12.

תכולת סידן + מגנזיום (MG+CA)

במיליאק./ ליטר = MEQ/LITTER

מקסימום 5 מיליאק/ליטר

הערה: אדמת גן מובאת תאושר ע"י המפקח רק במידה ותעמוד בכל הקריטריונים הנדרשים בטבלה. במידה ויהיה צורך בטיוב אדמת הגן המובאת בהתאם לתוצאות המעבדה והוראות המפקח, יבוצע הטיוב ע"י הקבלן כולל חומרים וביצוע וללא כל תמורה נוספת.

 • הכשרת קרקע
  1. הדברה עשביה לשטחים המיועדים לגינון
   בהתאם להנחיות אדריכל הנוף,הקבלן אחראי להשמדה מלאה של כל העשבייה החד והרב שנתית באיזורים שהאדריכל יורה עליהם בלבד!. הקבלן יבצע הנבטת עשביה בהתאם להוראות הממונה.
   תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות, המשרד לאיכות הסביבה ודרישות הממונה.
  2. זיבול ודישון

א. הקומפוסט יהיה תוצרת "גבעת עדה" או שו"ע ויסופק, יפוזר ויוצנע לעומק 20 ס"מ בכל שטחי הגינון למעט שטחי הגינון בהם תתבצע השתילה במרווחים של 2.0 מ' או יותר. כמות הקומפוסט תהא 20 ליטר למ"ר (= 20 מ"ק לדונם), בלא קשר לגודל כלי הצמחים המיועדים לשטחים אלו. בשטחים בהם השתילה הינה במרווחים של 2.0 מ' ומעלה, יושם הקומפוסט אך ורק בתערובת המילוי של בורות השתילה כמפורט בפרק שתילה ונטיעה.

      ב.  דשנים כימים יסופקו, יפוזרו ויוצנעו לעומק 20 ס"מ בכל שטחי הגינון למעט שטחי     הגינון בהם תתבצע השתילה במרווחים של 2.0 או יותר.

       כמות הדשנים תהא דשן חנקני    – גופרת אמון 120 גר' למ"ר

                                       דשן  זרחני   – סופר פוספט 120 גר' למ"ר

                                       דשן אשלגני  – אשלגן כלורי 80 גר' למ"ר

        כמויות אלו יסופקו ויישמו בלא קשר לגודל כלי הצמחים המיועדים לשטחים אלו.

 1. אישור הקומפוסט

הקבלן יספק קומפוסט בשל, נקי מזרעים, ממחלות, ממזיקים וכדומה. עליו להציג אישור היצרן לטיבו ותכולתו וכן תוצאות דגימות מעבדתיות של קומפוסט שיבוצעו על חשבונו.

     הדגימות יכללו את דרישות סעיף 41.0.17 במפרט הבינמשרדי והגדרת מקור ואופן הרקבת קומפוסט.

     קומפוסט שישאר בשטח ולא יוצנע למעלה מ – 48 שעות יפסל והקבלן יצטרך לסלקו מהאתר ולספק

      קומפוסט אחר על חשבונו.

       הערה: בניגוד לאמור במפרט הבינמשרדי הרי כל אספקת הזבלים/הדשנים, פיזורם והצנעתם

כלולים בתחולת העבודה והכשרת הקרקע ולא ישולם עבורם בנפרד.

 1. עיבוד קרקע ויישור השטח
  עיבודי קרקע כוללים ויישור גנני של פני השטח לגבהים הטופוגרפיים המתוכננים תוך בהקפדה על שיפועי הניקוז הנדרשים לפי התוכניות ו/או לפי הנחיות הממונה.
  יישור סופי במגרפות יתבצע לקראת הנטיעה ולאחר הזיבול, עיבוד הקרקע והתקנת מערכת ההשקיה.

עבודה זו תתבצע בסמוך ככל האפשר למועד הנטיעה ולא מוקדם מאשר 5 ימים לפני הנטיעה.
יש לקבל אישור בכתב מהממונה ורק לאחר מכן להמשיך בביצוע העבודה.

כל העבודות בחומרים כימיים יבוצעו תוך התחשבות מלאה בסביבה, בסוג הקרקע, בצמחייה ובעלי החיים באזור.
מועד הריסוס יתואם עם הממונה, וכל העבודות יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבוד בחומרי הדברה. הריסוס יעשה במרסס מכני או ידני.
עשבים רב שנתיים כגון יבלית, גומא הפקעים ואחרים, יודברו בחומרים כימיים כמפורט  לעיל וכמפורט בהוראות היצרן
באם היו עשבי –בר על פני השטח והורה הממונה לבצע ניקוי  והסרת צמחיה הרי מאותה עת יהא הקבלן חייב להחזיק את השטח נקי לחלוטין מעשבי-בר עד למועד אישור המסירה הסופית ועל חשבונו.

41.1.025 הנחיות להכנת שטח לשתילת עונתיים

הכנת השטח לקראת שתילת עונתיים תכלול את ההכנות הבאות:

 1. פריסת בד חיפוי (פלריג).
 2. עומק המצע יהיה כ 30 ס"מ.
 3. פיזור מצע גן המכיל –
  • א. כבול בניפוי 0-4.
  • ב. טוף 4-8.
  • ג. קומפוסט מפרדה מנופה.
  • ד. דשן בשחרור מבוקר ל 6 חודשים כדוגמת אוסמוקוט בהרכב 18:18:18 בקרוב.
 4. התקנת צנרת טפטוף 16 מ"מ כל 20 ס"מ ספיקה 1.6 ל/ש.

תת פרק 41.2  – עבודות השקייה

 1. כללי
 • א. ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקייה לשטחי הנוי המורכבות מצינורות פוליאתילן. המערכת מתחילה בנקודות החיבור לרשת אספקת המים וכוללת את כל הצינורות והאביזרים הדרושים להשקיית הגן.
 • ב. ביצוע מערכות השקייה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות המצורפים, שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תקין.
 • ג. כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים ועומדים בתקנים או מפרטים של מיא"מ ו/או כל תקן אמריקאי ו/או אירופאי. לפני אספקת החומרים על הקבלן לקבל את אישור הממונה לתקינותם.
 • ד. אם חלפה שנה מגמר התכנון, יש לקבל מהממונה אישור מחודש לתכנית לפני הביצוע.
 • ה. לפני התחלת הביצוע על הקבלן למדוד ולאמת כי לחצי המים הדינמיים במקור המים, קוטרו ומיקומו זהים לנדרש בתכניות. על כל סטיה מהלחץ, או שינוי מהתכניות יש להודיע לממונה.
 • ו. התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת ומאושרת ע"י המתכנן או הממונה, אשר תישא את החותמת "לביצוע".
 • ז. על המבצע להגיש למזמין בסיום העבודה תכנית עדות AS-MADE, כלומר תכנית מצב קיים בשטח לאחר ביצוע העבודות וכן עדכון לגבי יישום תכנית ההפעלה.
 • ח. העבודה כוללת את כל אביזרי החיבור  הדרושים להתקנת מערכת ההשקיה וכן את כל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט ובתוכניות.
 • ט. הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו ע"י הממונה, כך שלא תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.
 • י. חלק מעבודות ההשקיה, מעל תקרת החניון, יבוצעו במצעים מנותקים.
  1. מדידה וסימון

המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גבהים. המבצע יביא לידיעת הממונה והמתכנן על אי התאמה בין המתוכנן לבין המבוצע בשטח, במטרה לעדכן את מיקום המערכות השונות. על הקבלן חל איסור מוחלט לבצע שינוי בתכנית ללא אישור מוקדם בכתב מאת הממונה.

 1. חפירה להנחת הצנרת
 • לפני תחילת העבודה הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קוי חשמל, טלפון, מים ביוב וכו' אצל הגורמים המוסמכים, ובאחריותו הבלעדית לקבל אישור חפירה ועבודה בכתב לעבודות המתוכננות לפני תחילתן.
 • חפירת התעלות תעשה בעבודת ידים. להפעלת כלים מיכניים יש לקבל אישור בכתב מהממונה.
 • עומק החפירה בשטחי גינון (לא על פני המדרונות) יהיו כדלקמן:

 

                                    קוטר צינור                                 עומק חפירה

                                    75 מ"מ ומעלה                            60 ס"מ

                                    40-63 מ"מ                                 40 ס"מ

                                    32 מ"מ, ומטה                            30 ס"מ

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב בעומק הנ"ל, יש להגן על צנרת פלסטית ע"י שרוול פי וי סי ו/או חיפוי בחול ובמרצפות וזאת לאחר תיאום עם הממונה. בקרקע המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים התעלה תועמק ב – 15 ס"מ מהעומק בסעיף 4.3.3 לעיל ולאחר מכן תרופד בחול דיונות בעובי 15 ס"מ וזאת לפני השלמת הכיסוי בקרקע מקומית לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת בגין חול דיונות שיסופק.

 • רוחב החפירה יקבע בהתאם לכמות הצינורות שיונחו בתעלה. צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה, יש להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה או להעמיק את עומק התעלה בדרגה אחת לפחות ו/או בהתאם להוראות הממונה.
 • צינורות מובילים ראשיים המתוכננים בסמוך לעץ קיים ו/או לעץ מתוכנן יש לחפור תעלה במרחק 2.0 מטר מהעץ (מלבד לצינורות טפטוף).
 • בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, ברמה, כביש או קיר וכו' יש לפתוח מעבר להנחת שרוול ואח"כ להחזיר את המצב לקדמותו (ע"י מילוי מהודק של התשתית, ציפוי אספלט, החזרת מרצפות, אבני שפה וכו'). ללא כל תמורה נוספת.
 • השרוול יהיה מחומר קשיח עמיד לקורוזיה בקוטר הכפול לפחות מקוטר הצינור המושחל דרכו. בתוכו יותקן חוט משיכה מניילון בעובי 8 מ"מ. שרוולים הטמונים באדמה יבלטו 50 ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם מונחים. יש לסמן במפה את המקום המדוייק של השרוולים וכן לסמן את המקום המדוייק בשטח ע"י יתדות סימון מברזל + דגל בשלב עבודה, ולקראת סיומה בסימן צבע שמן ירוק על דופן המדרכה/ שביל או בגב הקיר.
 • יש להשחיל בכל שרוול את צינור ההשקייה בזמן הנחת השרוול. במידה ולא ממשיכים בביצוע המערכת יש לסגור את קצוות הצינור והשרוולים. שרוולים קיימים בשטח. יש לגלות את הקצוות, לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה ואין.
 • שרוול החוצה כביש יהיה ממתכת או מ – PVC קשיח דרג 10 לפחות בהתאם לתכנית. השרוול יוטמן בעומק 100 ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים. במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכניים.
 • שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה יהיו עשויים מפוליאתילן תקשורת בקטרים 50 מ"מ או 75 מ"מ ו/או מ – PVC ביוב (כתום) בקטרים 90 מ"מ, 110 מ"מ, וזאת בהתאם למצוין בתכנית ובכתב הכמויות. השרוול יוטמן בעומק 40 ס"מ. מועד השחלת צינורות ההשקיה יעשה בהתאם להנחיות הממונה. שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצוין בתכנית.
 • שרוולים רזרביים יסגרו בפקק אינטגרלי של הצינור. וזאת ללא כל תמורה נוספת.
 • כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך תא ביקורת מבטון טרומי בקוטר 60 או 80 ס"מ, כמפורט בכתב הכמויות/בתכנית . המכסה בגובה הריצוף. על המכסה יותקן שלט עם כיתוב "השקייה". העבודה כוללת השלמת הריצוף/האספלט בחומר ובדוגמת הריצוף סביב התא. מרחק בין תחתית השרוול לתחתית התא (למצע) יהיה 20 ס"מ מינימום. בתחתית הבריכה תהיה שכבת חצץ גס בעובי 10 ס"מ.
 • במדרונות – הצינורות המחלקים והמנקזים יונחו מעל פני השטח ולא יוטמנו.
  1. צנרת ומחברים
 • צינורות מחומרים פלסטיים – יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי כשכל החיבורים יעמדו בלחץ הנדרש של המערכת.
 • על הקבלן לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, וזאת על מנת למנוע חדירת לכלוך פנימה.
 • כל המחברים לצנרת טמונה וגלויה כולל קווי טפטוף יהיו עשויים מפוליאתילן. למערכת המטרה, קווי טפטוף או מתחת לריצופים, כבישים וכו' יהיו מחברים פלסטיים עם אטמים ללחץ מים כדוגמת "פלסאון", "פלסים" או שו"ע. חיבור בין שלוחות הטפטוף יהיו מחברי "פלסאון" או שו"ע. אסור השימוש בתחיליות חבק ו/או מחברי שן מכל סוג שהוא.
 • בצינורות פוליאתילן בקוטר מעל 40 מ"מ ניתן להשתמש ברוכבים. הרוכבים עד קוטר 75 מ"מ יהיו בעלי טבעות אטימה וזוג ברגים מגולוונים וטבעת נירוסטה ביציאה מהרוכב, הרוכבים מקוטר 75 מ"מ ומעלה יכללו 4 ברגים וכל המפורט לעיל.
  1. פריסת הצנרת וחיבורה
 • הצנרת במדרכה ובכביש תעבור בשרוולים.
 • צנרת פוליאתילן תונח רפויה, ללא מגע עם עצמים קשים וחדים, בסיום חפירת התעלה.
 • חיבורים והתקנות בצינור יעשו רק לאחר שהצינור יהיה מונח רפוי וללא פיתולים.
 • זווית חדה בצנרת פוליאתילן, תעשה אך ורק ע"י אביזר פלסטי מתאים.
 • צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ע"י השני כשהתחתון הוא בעל הקוטר הגדול. צינורות זהים בקוטרם יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת.
 • צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחברים.
 • הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מצולבת במידה שווה ע"י מפתחות מתאימים. החור בצינור יעשה בעזרת מקדח מתאים כך שלא תהיינה נזילות (מקדח כוס עם מוביל) כשקוטר הקידוח צריך להיות קטן בכ – 2 מ"מ מקוטר חור הרוכב. יש להקפיד להוציא את דסקית הצינור שנקדחה.
 • מעבר מקוטר לקוטר יבוצע במרחק של 2 מ' לפחות לאחר ההסתעפות.
 • אין לחבר קווי הארקה לצנרת ההשקיה.
 • ברזים, וסתים, שסתומים וכו' בשטח יורכבו ויוגנו ע"י בריכת הגנה מנוקזת או ע"פ הנחיות בתכנית.
  1. כיסוי ראשוני. שטיפה ובדיקה
 • לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים ולפני כיסוי התעלה יש למדוד את אורכי הצנרת ולסמן בתכנית העדות.
 • שטיפת הקווים הראשיים וסופי השלוחות יעשה ע"י פתיחה וסגירה של כל שלוחה ושלוחה.
 • יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן במשך 24 שעות. נזילות שיתגלו יש לתקן ולבדוק שנית. כיסוי סופי של התעלות יהיה רק לאחר קבלת אישור בכתב מהממונה.
  1. כיסוי סופי
 • לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור הממונה, יכוסו התעלות סופית.
  1. טפטוף
 • כל ההוראות המפורטות לעיל המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש המערכת, נכונות גם לסעיף זה. (טיפטוף).
 • לעצים: מסביב לכל עץ יש לפרוס טבעת מצינור טפטוף (כאמור בסעיף 2 לעיל), הכוללת 5-8 טפטפות לכל עץ, ו – 6-12 טפטפות לדקל המקיפה את הגזע במרחק 30 ס"מ. כל טבעת תיוצב ב
 • – 3 יתדות (כאמור בסעיף 11 לעיל). ביצוע הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י הממונה. טבעות טפטוף בערוגות במדרכה יוטמנו בקרקע בעומק 10 ס"מ. מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח ע"י המתכנן. הצינור המחלק יעבור בתוך שרוול. ממנו יצא צינור עיור 16 מ"מ בצבע חום, לגומה בתוך שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף. חיבור טבעת הטפטוף לצינור מחלק יהא באמצעות אטם כדוגמת "פלסאון" ו/או שו"ע. השימוש במחברי שן אסור בהחלט.
 • חיבור שלוחות הטיפטוף יהיה במחברי פלסאון או שו"ע, אסור השימוש בתחיליות חבק ו/או מחברי שן מכל סוג שהוא.
  1. סיום עבודה
 • לאחר חיבור צנרת ההשקייה לראשי מערכת הקיימים באתר על הקבלן לבדוק לחצי מים בראשי המערכת בכל קו הממטיר ראשון ובממטיר אחרון. בקווי טיפטוף בתחילת כל שלוחה ובסיומה, ולהעביר לממונה רישום מסודר של מדידות אלו לפי מספרי קויי ההשקייה וההפעלות.
 • בגמר ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו בזמן הביצוע.

תחולת העבודה לסעיפי מערכת השקיה

 1. העבודה תכלול את כל עבודות הקבלן הקשורות בביצוע מושלם של עבודות מערכות השקייה השונות, כפי שמתואר במפרט המיוחד, בתכניות ההשקיה ו/או המשתמעות מהן במידה ולא הוזכרו במפורש, כדי לקבל עבודה באיכות הנדרשת. לרבות כל עבודות ההכנה (אספקת חומרים הובלה, הנחה והרכבה, ציוד נדרש הכולל ציוד שיידרש במקרה הצורך, עבודות עפר וכו').
 2. ראשי מערכת ומתקנים נלווים – ע"פ פרטים בתכניות.
 3. תכנית עדות AS MADE: על הקבלן להכין על חשבונו תכניות עדות למערכות ההשקיה התכניות יוכנו בידי מודד מוסמך וייחתמו על ידו. הרקע לתכניות עדות יהא תכנית המתאימה לתנאי השטח שבוצעו בו העבודות. תכנית "לאחר ביצוע" שיכין הקבלן על חשבונו, תכלול את כל העבודות שביצע הקבלן, לרבות הצנרת התת קרקעית. התכניות תימסרנה למזמין 14 יום אחר גמר העבודה בשני עותקים, אם נדרשת הכנת תכנית ממוחשבת ימסור הקבלן גם דיסקט של תכנית העדות. הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.

 

 

 

תת פרק 41.3: עבודות נטיעה ושתילה

 1. מדידה וסימון

א. עצים – יסומנו ע"י מודד מוסמך.

 1. נוהל הזמנת ואבטחת השתילים למכרז/חוזה זה
 • תוך 14 ימים ממועד "צו התחלת העבודה" יגיש הקבלן לממונה לאישור את רשימת העצים הדרושה, כשהיא מצולמת מתוך מסמכי המכרז/ חוזה, לרבות ציון הגדלים, הכמויות והערות אחרות, וכן ציון המשתלה/ות שיספקו את העצים, תוך הבטחה למועד האספקה הנדרש.
 • לביסוס טיעוניו של הקבלן – אם יהיו טיעוני כאלה – "שעצ/ים מסויימים אינם ניתנים להשגה" יגיש הקבלן לממונה צילומי תכתובת שביצע עם המשתלות המגדלות/יצרניות.
 • העלו הבירורים שביצע הקבלן לגבי עצ/ים שאינו מצוי כלל במשתלות יציין הקבלן את המשתלה שבה יוזמן ריבוי וגידול הצמחים והתאריך המוקדם שבו יהא ניתן לספק את הצמחים וגודלם במועד זה.
 • תוך שלושה שבועות מיום חתימתו של הקבלן על מסמכי החוזה/מכרז על הקבלן להציג בפני הממונה אישור המשתלה/ות שעצים הוזמנו לפי פרוט גודל, כמות ודרישות אחרות (אם ישנן), אשר יאושר מראש ובכתב בידי המפקח ונציג מח' לגינון באגף שפ"ע בעירית אילת, והינם מובטחים למכרז/חוזה זה.
 • מועדי אספקת הצמחים יותאמו ללוח הזמנים לעבודות מכרז/חוזה זה כפי שיאושר בידי הממונה.
 • בכל מקרה חובת הקבלן הינה לספק עצים בעלי מערכת שורשים תקינה ובלתי מפותלת במיכל.
 • תשומת ליבו של הקבלן מופנית לחובתו למדוד את השטחים לשתילה בפועל ולצורך להתאים את הכמויות לנדרש על פי הביצוע של עבודות הפיתוח האתר. לא תתקבלנה כל טענות מצד הקבלן בגין שינויים שנדרשו בכמויות הצמחים.
 • על הקבלן לאשר שתילים בהתאם לסעיף 8' בהמשך מפרט זה.
  1. תנאי ומועדי נטיעה
 • הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים, בקרקע יבשה או מעט לחה.
  אך אין לטעת בשרב כשיש רוחות חזקות.
 • בתקופה קרה או בסמוך לה אסורה בהחלט שתילת הצמחים הרגישים לקור.
 • מועדי השתילה של סוגי הצמחים השונים יותאמו לעונת השתילה המתאימה.
 • לוח הזמנים המדוייק לשתילה יוגש בכתב ע"י הקבלן ויאושר ע"י הממונה.
 • ע"י הקבלן ויאושר ע"י הממונה.
 • להלן תקופת האחריות לצמחים/עצים וכו' שתחל ממועד שתילתם שאושרה ע"י הממונה בהתאם לפרוט הבא: אחריות קליטה לעצים מכל כלי קיבול 12 חודשים.

טבלה : סטנדרטים לשתילי עצים עם גוש שורשים הנחפר מהאדמה.

כינוי הגודל (ה"סטנדרד")

לעצים הנמכרים עם גוש

שורשים הנחפר מהאדמה

קוטר הגזע

בגובה 20 ס"מ:

החל מ-

קוטר/עומק

גוש השורשים

החל מ-

גובה

השתיל:

החל מ-

מספר הבדים

בגובה 190 ס"מ,

ברווחים של

50 ס"מ ביניהם

גודל 7 בגוש

רגיל

25 מ"מ (כ-"1)

35 ס"מ

170 ס"מ

0

גדול

38 מ"מ (כ-"1.5)

40 ס"מ

250 ס"מ

לפחות 1

גודל 8 בגוש

 

רגיל

50 מ"מ (כ-"2)

"2.5

40 ס"מ

350 ס"מ

לפחות 2

מגובה 220 ס"מ

מעולה

45 ס"מ

350 ס"מ

גודל 9 בגוש

 

רגיל

"2.5

"3-"2.5

50 ס"מ

350 ס"מ

לפחות 3

מגובה 220 ס"מ

מעולה

55 ס"מ

400 ס"מ

גודל 10 בגוש

 

רגיל

100 מ"מ (כ-"4)

"4

60 ס"מ

400 ס"מ

לפחות 3

מגובה 220 ס"מ

מעולה

65 ס"מ

450 ס"מ

גודל 11 בגוש

 

רגיל

125 מ"מ (כ-"5)

"5

70 ס"מ

450 ס"מ

לפחות 3

מגובה 220 ס"מ

גדול

80 ס"מ

500 ס"מ

 

 • כל הצמחים שצוינו כצמחים במיכלים יהיו מפותחים בהתאמה לנפח המיכל ומערכת שורשיהם תהיה מסועפת בכל נפח המיכל.
 • אין לשתול צמחים שמערכת השורשים שלהם מפותלת סביב דפנות המיכל.
 • תכולת המיכל של הצמחים ימלא לפחות 90% מנפחו של מיכל הגידול.
 • הנפחים המצויינים בטבלאות מציינים את נפח פנים מיכל הצמח.
 • בכל מקום שלא צוין במפרט ו/או בתכניות יחולו הוראות חוברת הסטנדרטים ("תקנים") לשתילים לגן הנוי בהוצאת משרד החקלאות, במהדורה עדכנית.

 

    מידות צמחים

 • בטבלה להלן מפורטים מידות ונתונים אופיניים של עצים ובורות נטיעה:

הגדרת

העץ

בכתב

הכמויות

נפח

מיכל

קוטר

גזע

גובה

מדוד

גובה

שתיל

מעל

השורש

גיל

שנים

גודל בור

(מ')

קומפוסט

אורגני

מועשר

(ליטר)

דישון

סופר-

פוספט

גודל 6

10

"1/2-

"3/4

 

1.2 מ'

1

0.7X0.7X0.7

(מינימום)

10-5 ליטר

גודל 7

ליטר

30

"1-

"1.25

20 ס"מ

2-2.2 מ'

2

1.0X1.0X1.0

(מינימום)

15

בוגר

גודל 8

50

"2.5-"2

20 ס"מ

לפחות 2.5

מ' בתלות

הסוג

3

שטח

3.00

מ"ר

עומק

1.80

מ"ר

75-65 או

עפ"י

המפרט

3 ליטר

גודל 9

70

"3

50 ס"מ

לפחות

2.5 מ'

בתלות

סוג העץ

5-3

שטח

3.00

עומק

1.80

100-85

4 ליטר

בוגר

גודל 10

150

"4

50 ס"מ

עפ"י הנדרש

6

שטח

3.00

עומק

1.80

100

4 ליטר

בוגר

גודל 11

200

"5

50 ס"מ

עפ"י

הנדרש

8

שטח

3.00

מ"ר

עומק

1.8

מ'

100

4

 

 1. אישור שתילים ודוגמאות:
 • על הקבלן לאשר כל מיני וזני הצמחים אשר מיועדים לשתילה בהתאם לרשימות בתכניות.
 • אישור שתילי עצים ייעשה במשתלה בסיור שיתואם מראש עם הפיקוח, המתכנן ונציג מח' הגינון מעירית אילת.
 • השתילים יסומנו במשתלה לאחר אישורם.
 • הקבלן אחראי שכל הצמחים שישתלו תואמים לחלוטין את הצמחים שאושרו במשתלה.
 • דוגמאות לשתילים שלא קיבלו אישור במשתלה יובאו לאישור הפיקוח, המתכנן ונציג שפ"ע באתר.
 • לא יישתלו שתילים אשר לא קיבלו האישור הנ"ל.
  1. פרטים מיוחדים

סווג "פרטים-מיוחדים" (=אקסמפלרים מיוחדים) לעצים ולשיחים מציין פרט מיוחד מבחינת סוג הצמח והן מבחינת גודלו, מראהו ורמת התפתחותו. פרטים אלו יחויבו באישור המתכנן לפני העברתם לרשות הקבלן. על הקבלן לקבל אישור המתכנן לצמחים המתאימים המוצעים על ידו לסיווג "פרט מיוחד", והאישור יינתן על סמך בדיקת הצמחים במשתלה במועד שיתואם עם המפקח.

 1. בור נטיעה/שתילה
 • לכל שתיל הנשתל – ייחפר/יחצב בור לשתילה, שנפחו יכיל קרקע תחוחה או במצע מנותק כך שכל מערכת השורשים של השתיל יונחו ברווחה, ללא קיפול ודחיסה.
 • באדמה בלתי מחלחלת (אטומה) ו/או במשטחי סלע – יש לבצע חציבה בעומק נוסף של 30 ס"מ, למלא 30 ס"מ חצץ גס ועליה בד גיאוטכני 200 גרם ומעל – למלא באדמה לפי המפרט.
 • החפירה/חציבה תעשה בעבודות ידיים ו/או בכלי מיכני, הכל בהתאם להוראות הממונה. העבודה תבוצע בזהירות, כולל תאום עם התשתיות, כולל גישוש        לקבלת בור בשטח ובעומק הנדרש לפי הפרטים והמפרט. עומק וגודל הבור יהיה בהתאם לטבלאות בסעיף 7 ויאושר בכתב ע"י המפקח, וזאת לפני מילוי הבור באדמה גננית מובאת.
 • הקבלן יסלק על חשבונו מהאתר את כל העפר, הסלעים והפסולת המיותרים שהוצאו מהבור וסביבתו.
 • הדשן ייושם בבור השתילה בשלב ההקמה. השימוש יתבצע באמצעות שקיות – הדשן מסופק בשקיות מתכלות הכוללות דשן 12-14 ודשן 16-18 במשקל של:
  • 30 גרם
  • 100 גרם
   1. שתילת עצים
  • בזמן הוצאת השתילים והעברתם יוודא הקבלן שהוצאו השתילים שנבחרו וסומנו הכוונים בהם היו נטועים במשתלה, וזאת על מנת לנטוע אותם בשנית עפ"י אותם כיוונים.
  • על הקבלן להקפיד שלא תהיה פגיעה בשורשים ובנוף העץ בעת הוצאת השתילים, העברתם ושתילתם מחדש.
  • עצים בשטחים מרוצפים – נטיעת העצים ובצוע צנרת ההשקיה יושלמו לפני תחילת עבודות הריצוף.
  • שתילת עץ בוגר מאדמה:
   • יש להקפיד על גזע צירי ושלם ללא גיזום או קיטום עד תחילת ההסתעפות.
   • העצים יועתקו עם גוש אדמה התואם את גודל הנוף.
   • גוש האדמה עטוף וקשור.
   • לפני חפירת בור הנטיעה יש ליישם בורות נטיעה כמופיע בהנחיות שבחוברת הפרטים, הכוללים חפירה/חציבת בור בנפח כללי של 2 מ"ק ובריצופים- יציקת חגורת בטון מתחת לריצוף, למניעת שקיעות, כמופיע בפרטים.
   • קוטר ועומק בור הנטיעה בהתאם לטבלאות בסעיף 8 .
   • יש לערבב הדשנים והקומפוסט לפי כמויות המפורטות בטבלאות בסעיף 8 עם האדמה המוכנסת לבור השתילה וזאת תוך כדי מילוי הבור במים.
   • בגמר הנטיעה יש למרוח השטח הגזום במשחת עצים ואת הגזע למרוח בלובן.
  • שתילת עצי זית בוגר
   • קוטר העץ 25 ס"מ לפחות ולא יותר מ – 35 ס"מ, אלא אם צוין אחרת.
   • לעץ יהיו לפחות 3 זרועות בפיזור שווה סביב הגזע. קוטר כל זרוע 5 ס"מ לפחות.
   • העץ יהיה חופשי מפגעים ופצעי גיזום מעל 5 ס"מ קוטר.
   • כל פצעי הגיזום יטופלו, וגזע העץ יטופל בחומר הלבנה.
    1. תמיכה, קשירת ועטיפת עצים
   • על הקבלן לתמוך כל עץ שניטע (מגודל מיכל כלשהו ו/או מהקרקע) בשתי (2) סמוכות מעץ.
   • הסמוכה תהיה מעץ חזק בחתך אחיד לכל אורכו ועוביו לא יפחת מ –7 ס"מ, הסמוכה תהיה מקולפת, מחוטאת, ישרה ומחודדת בקצה התחתון. כל חלק הבא במגע עם הקרקע + 10 ס"מ מעל פני הקרקע יהיה טבול בקרבולינאום. לא יותר להשתמש באותו אתר בסמוכות מסוג עיגול וריבוע. כל הסמוכות באתר יהיו מאותו סוג.
   • יש לקבע את הסמוכות בקרקע לעומק מינימלי של 50 ס"מ ובמרחק של 30 ס"מ משני צידי העץ ומחוץ לגוש השורשים של העץ ובניצב לכיוון רוח השכיח ביותר באתר.
   • אורך הסמוכה לפחות 2.5 מ' או 0.5 מ' לפחות גבוה מהעץ הנשתל.
   • הקשירה בצורת 8 בחבל המושתל בתוך צינורית אלסטית באורך 25 ס"מ או בפרט שמשונית. הקשירה תעשה במקום הנמוך ביותר בו העץ נשאר זקוף, כך שתתאפשר תנועת העץ ברוח להתחזקות הגזע, תוך הקפדה שהמגע יהיה כך שלא יגרום נזק לקליפת העץ.
   • כל עץ יהא עטוף לכל אורך הגזע החשוף – בקרטון גלי. הקרטון יהא קשור בשני מקומות לפחות. לאורך כל תקןפת העבודות ועד לקבלת הוראה מפורשת ובכתב מהממונה חובת הקבלן לשמור עטיפות אלו במצב שלם ותקין ולהחליפן מעת לעת לפי הצורך.
    1. גיזום עצים

יש לגזום את כל  העצים שבתחום העבודה של הפרוייקט. הגיזום יעשה ע"י גוזם מקצועי מוסמך, לפי מפרט והנחיות עירית אילת- המחלקה לשיפור פני העיר.

דגש מיוחד כל גיזום לעץ אגוז קיים- גיזום סניטציה ועיצוב ע"י גוזם מקצועי מוסמך ומאושר ע"י מח' שפ"ע בעירית אילת.

 1. הנחיה לנטיעת פקעות:

מרווח שתילה בין פקרות מתחת לדשא יהיה 0.3/0.3 מ'.

 • יש לטמון את הפקעות כך שלאחר החזרת הקרקע והדשא יהיו טמונות בעומק של 1 ס"מ.
 • יש להחזיר אדמת גן עד למפלס פיתוח מתוכנן , מעורבת בקומפוסט בשעור של 10%.
  1. תחולת עבודת הנטיעה והשתילה
 • העבודה תיבחן רק לאחר קליטה.
 • העבודה כוללת: אספקה והובלה,חפירת/חציבת בורות שתילה, פינוי החומר בהתאם להוראות הממונה, אספקה ומילוי בורות השתילה בהתאם לצורך באדמת גן מובאת ו/או מקומית, זיבול ודישון במידת הצורך, שתילה ונטיעה, תמיכה, השקיה לרוויה בעת השתילה ובהמשך השקיה סדירה. כמפורט לעיל.

יישור השטח לאחר השתילה, יישור שלוחות הטיפטוף, ניקוי השטח מכל פסולת שהיא וכל העבודות והחומרים הדרושים לביצוע כמפורט לעיל.

 1. העתקת עצי דקל תמר בוגרים
 • הוצאת העץ

שימוש במנוף יבוצע בכל מקום בו קימת דרך גישה נוחה למשאית. הקבלן ייקח בחשבון כי במקומות בהם לא ניתן יהיה להשתמש במנוף המשאית יהיה עליו לפרוק את העצים במקום מקורב לבור השתילה ולשאתם בעזרת שופל או כל כלי אחר שיתאים לכך ויאושר ע"י המפקח.

גובה גזע הדקלים יהיה עד 12  מטר.

על הקבלן לחפור בהיקף העץ ובמרחק של 1 מטר מהגזע לפחות. עומק החפירה יהיה כ- 1.5  מ'.

על הקבלן לדאוג לכך שהפגיעה בשורשי העץ תהיה מינמלית.

חשוב שהעצים יהיו מושקים בתקופה שלפני תהליך ההעתקה.

במידה והעצים גבוהים ) 7  מטר ומעלה( על הקבלן להשכיב את העצים בעזרת מנוף אשר יתמוך נפילתם.

השכבת העץ תבוצע באופן איטי עי כף המחפר ובתמיכת מנוף המשאית.

לאחר השכבת העץ על הקרקע על הקבלן לדלל ולקצר את ענפיו לכדי 1.80 מטר ולקושרם בשני מוקדים לתקופה של כ- 3 חודשים (מהלך קליטת העץ), אחרי הנטיעה.

 על הקבלן לרסס את צוואר הלולב בבנלט לפני שתילתו המחודשת.

 העברת העץ תבוצע בשכיבה ע"י משאית מנוף. יש לתמוך העץ ע"י קשירה בשני מקומות1/3   עליון ו – 1/3 תחתון הקרוב לגוש השורשים.

הנפת העץ תבוצע באופן איטי וזהיר.

יש להימנע מפגיעה בגזע העץ ככל האפשר.

נטיעת העץ תבוצע מייד לאחר הוצאתו מהקרקע.

 • שלבי הנטיעה
  • סימון מיקום העץ ע"י מודד מוסמך.
  • הכנת מערכת השקיה בטפטוף – קבועה / זמנית.
  • חפירת בור נטיעה 180X 180 X 180 ס"מ וסילוק חומר פסול.
  • פיזור דשן מולטיקוט או ש"ע לתקופת התפרקות של 6 חודשים. בכמות של 400  גרם לעץ. הדשן יפוזר בדפנות הבור.
  • מילוי בור השתילה במים ב – 1/3 מנפחו.
  • הנחת העץ בניצב לקרקע כך שצוואר השורש יכוסה ב 7 ס"מ אדמה, הנפת העץ תבוצע בעזרת רצועות רחבות ובאופן איטי וזהיר. אין לפגוע בגזע העץ.
  • מילוי חוזר של הבור בחומר מאושר לשימוש נופי . החומר יהיה חולי בעל כ-10% חרסית.
  • ישור חוזר של העץ לאחר כשבוע במידה וסטה מהאנך.

* באזורים חרסיתיים ימולא חלל הבור במילוי חולי בלבד.

* ישור חוזר של העץ לאחר כשבועיים בגמר השקיות הנחתה.

*כמויות המים הנדרשות 70  ליטר לפחות ליום לעץ. 140  ליטר X 3  השקיות בשבוע. (הנחיה זו הינה המלצה בלבד. על הקבלן חלה החובה להשקיה בכמות הנדרשת תוך   התאמת כמות מי ההשקיה לתנאי מזג האויר ועונות השנה).  

ההשקיה תהיה בטפטוף בלבד.

*לקבלן אחריות קליטה מלאה לכל העצים לתקופה של 24 חודשים מיום המסירה.

 

 המחיר החוזי כולל בתוכו את כל הציוד הנדרש, עבודה מושלמת על פי המפרט, אחריות קליטה והחלפה במידת הצורך אמצעי האבטחה הנדרשים וכל הוצאות הישירות והעקיפות לביצוע מושלם של העבודה.

פרק 42 –  ריהוט רחוב, גדרות, מעקות ועבודות שונות

ריהוט רחוב כללי:

העבודה באלמנטים שונים של ריהוט רחוב כדוגמת: ספסל, מחסום, סריג לעץ, פח אשפה וכו' כוללת: צביעה באבקה אלקטרוסטטית, יסודות בטון ב – 20, זיון ועיגון, את כל עבודות המדידה המכניות– כמצויין במפרטי הייצרן ובחוברת הפרטים. הכל לפי המפרטים ולפי מפרטים דרישות עירית אילת.

על הקבלן להציג דוגמא לאישור הפיקוח ואדריכלי האתר בטרם התקנה של כל פריט ומתקן. התקנת המתקנים תיעשה רק לאחר אישורם בידי הנ"ל.

הביסוס עפ"י הנחיות היצרן והמהנדס, ובכל מקרה פני בסיס גוש הבטון יהא 10 ס"מ תחת פני ריצוף או 30 ס"מ תחת פני אדמה סופיים.

השלמות הריצוף סביב האלמנט יהיו בחיתוך בהתאמה.

גוון ייבחר ע"י האדריכל.

 1. כל העבודות הנ"ל כלולות במחיר היחידה.
 2. אם לא נאמר אחרת כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים בגילוון חם. המחיר בכתב הכמויות מתייחס לגימור של הפריט בגילוון חם
 3. לפריטים מסויימים בכתב הכמויות, מופיע סעיף נפרד, של תוספת עבור צביעה בתנור של אותו פריט. במסגרת סעיפים אלה תשולם תוספת למחיר הפריט המגולוון, עבור צביעתו בתנור אחרי הגילוון.
 4. במוצרי מדף, שמגיעים ממילא צבועים בתנור, יתייחס המחיר הבסיסי של הפריט לגימור בצבע, ולא תשולם עבורם התוספת עבור הצביעה בתנור.

 42.1אספקה והצבה של ספסלים מדגמים שונים

 העבודה כוללת אספקה והצבה של ספסלים מדגמים שונים, בהתאם לפירוט בכתב הכמויות ולפרטים בתוכניות. העבודה תמדד ביחידות, לפי כל דגם ספסל בנפרד.

המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת הספסל לאתר, חפירת הבורות ליסודות, יסודות מבטון מזוין (כמות הזיון 51 ק"ג ברזל למ"ק בטון), מילוי חוזר מהודק של הבורות, הצבת  הספסל באופן אופקי ומפולס. וסילוק עודפי עפר ופסולת לאתר שפיכה מאושר, כולל כל העבודות, הציוד והחומרים, הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.

ספסלים מדגם שמיוצר עם משענת יד, יסופקו עם משענת יד.

42.2 אספקה והצבה של אשפתונים מדגמים שונים

 העבודה כוללת אספקה והצבה, עם ביסוס או עיגון לפי הנחיות היצרן, של אשפתונים מדגמים שונים, בהתאם לפירוט בכתב הכמויות ולפרטים בתכניות.

העבודה תמדד ביחידות, לכל דגם אשפתון בנפרד.

המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת האשפתון לאתר, חפירת הבור להצבתו, יסוד מבטון מזוין (כמות הזיון 51  ק"ג ברזל למ"ק בטון), מילוי חוזר מהודק של הבור, הצבת האשפתון,  עיגון וביטון  וסילוק עודפי עפר ופסולת לאתר שפיכה מאושר, כולל כל העבודות, הציוד והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה. 

42.3  אספקה והצבה של עציצים מדגמים שונים

 העבודה כוללת אספקה והצבה ועיגון במידת הצורך, לפי הנחיות היצרן, של עציצים מדגמים שונים, בהתאם לפירוט בכתב הכמויות ולפרטים בתכניות.

העבודה תמדד ביחידות, לפי כל דגם עציץ בנפרד.

המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת העציץ לאתר, כל ההכנות להצבתו, הצבת העציץ, עיגונו וסילוק עודפי עפר ופסולת לאתר שפיכה מאושר, כולל כל העבודות, הציוד והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.

עבור מילוי העציץ באדמת גן, ישולם עפ"י הסעיף של אדמת גן בפרק 11.

42.4 אספקה והצבה של ברזיה לשתיה מדגמים שונים 

העבודה כוללת אספקה, הצבה, ביסוס ועיגון לפי הנחיות היצרן, של ברזיה לשתיה מדגמים שונים, כמפורט בכתב הכמויות, ובפרטים שבתוכניות. העבודה תימדד ביחידות, לכל דגם של מתקן שתיה בנפרד.

המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת הברזייה לאתר, חפירת הבור להצבתה, יסוד מבטון מזוין) כמות הזיון 51 ק"ג ברזל למ"ק בטון, מילוי חוזר מהודק של הבור, הצבת הברזייה, עיגון וביטון וסילוק עודפי עפר ופסולת לאתר שפיכה מאושר, כולל כל העבודות  והחומרים הדרושים ל חיבור  מתקן השתיה למקור מי שתיה עירוני,  מערכת  ניקוז לפי הנחיות היצרן וכולל כל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.

עבור ברכת ניקוז ועבור חבית ניקוז ישולם בנפרד, לפי הסעיפים שלהלן.

42.5 תוספת למתקן שתיה עבור ביצוע  ברכת ניקוז

 העבודה כוללת אספקה והתקנה של שוחת ניקוז עגולה מחוליות בטון, בעומק עד 1.5  מ' ובקוטר  111 ס"מ, עם מכסה מיצקת לעומס 25 טון עם מסגרת ריבועית, וכולל כל הפרטים בתיאור הסעיף בכתב הכמויות.

העבודה דורשת חיבור לנקודת מים ונקודת חשמל, כולל ארקה לפי הנחיות יועץ החשמל.

 עבודה זו תמדד ביחידות.

 התשלום יהווה תמורה מלאה עבור אספקת השוחה על כל מרכיביה, ביצוע עבודות העפר הדרושות, התקנת הברכה, כל אביזרי החיבור הדרושים לחיבורה למתקן השתיה, ביצוע החיבור, סילוק כל הפסולת לאתר שפיכה מאושר וניקוי השטח.

 42.6 אספקה והטמנה של חבית ניקוז עבור מתקן לשתיה 

 העבודה כוללת אספקה והטמנה של חבית מחוררת ממתכת בקיבולת 211  ליטר, מילויה בחצץ, חיבורה עם צינור בקוטר "3/4 למתקן השתיה , כולל כל עבודות החפירה הדרושות, המילוי החוזר המהודק, סילוק עודפים ופסולת לאתר שפיכה מאושר, וניקוי מושלם של השטח.  שיעור החירור של החבית יהיה לפי הנחיות המפקח.

 עבודה זו תמדד ביחידות. המחיר יכלול את כל האמור לעיל, לקבלת עבודה מושלמת, לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

42.7  אספקה והצבה של תחנת אוטובוס 

העבודה כוללת אספקה, הצבה, ביסוס ועיגון לפי הנחיות היצרן של תחנת אוטובוס בדגם המצויין בכתב הכמויות, או שווה ערך מאושר. 

העבודה תמדד ביחידות.

המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת התחנה לאתר, כל עבודות החפירה הנדרשות, יציקת משטח מבטון מזוין ב-21  )כמות הזיון 51 ק"ג ברזל למ"ק בטון(  בעובי 15 ס"מ , פילוס  השטח והידוקו לפני יציקת משטח הבטון,  מילוי חוזר מהודק כפי שיידרש , הצבת התחנה ועיגונה,  וסילוק עודפי עפר ופסולת לאתר שפיכה מאושר, כולל כל העבודות, והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה, וכולל אספקה והתקנה של שלט על גבי   התחנה  לפי לוח התמרורים.

פרק 51 (במפרט הבין משרדי) – עבודות סלילת כבישים

פרק זה בא להשלים את פרק 51 של המפרט הכללי והפרקים הרלוונטיים האחרים של המפרט הכללי.

 (51.01) עבודות הכנה ופירוק

99.1.001 חישוף

העבודה תתבצע עפ"י סעיף 51.03.01 שבמפרט הכללי. עובי/עומק החישוף יהיה 20 ס"מ.

החישוף יבוצע לכל רוחב זכות הדרך , אלא אם תתקבל הנחייה שונה מהמפקח בכתב. פסולת החישוף תסולק למקום שפיכה מאושר.

מדידה לתשלום: לפי מ"ר חישוף מאושר ע"י המפקח.

03.050 הדברת צמחיה לפני ריצוף באישור המפקח מראש ובכתב בלבד (ריסוס קוטל עשבים)

ריסוס קוטל עשבים יבוצע במדרכות ובשטחים שיוגדרו ע"י המפקח לאחר גמר עבודות העפר. הריסוס יעשה ע"י ממטרה ניידת. הקבלן ירסס בחומרי הדברה מסוג "ראונד – אפ" בריכוז של 3 ליטר ל – 100 ליטר מים. כמות זו מיועדת לריסוס שטח של 1,000 מ"ר. הקבלן אחראי להשמדה מלאה של הצמחייה. במידה ויצוצו עשבים לאחר הריסוס יהיה על הקבלן לחזור ולרסס כמספר הפעמים הנדרש על חשבונו.

ריסוס להדברת צמחיה יימדד לפי השטח המרוסס שבוצע בפועל לפי דרישה. התשלום יהווה תמורה מלאה העבודה, חומר ריסוס, הציוד, וכל יתר ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

המדידה לתשלום :לפי מ"ר.

99.1.405 מילוי כלשהו מבטון CLSM (בחנ"מ בעל חוזק גבוה) בתעלות , בחללים וכיוצ"ב

יש לבצע בהתאם לסעיף 51.04.11 במפרט הבין משרדי, ובהתאם להדגשים הבאים:

רוחב החפירה לא יפחת מ- 12 ס"מ.

ציוד החפירה יהיה כזה שיבטיח הפרה מינימאלית של תחתית החפירה (לא יותר שימוש במחפרון בעל "שיניים" על הכף). במידה ותחתית החפירה מופרת יש להדקה במכבש לדרגת הידוק מינימאלית של 95% מהצפיפות המקסימלית. אי ביצוע הידוק זה עלול להוביל לשקיעה של התערובת לאחר התקשותה.

יש לאבטח מכלים, צינורות, תאים ושאר המיתקנים אשר מיועדים להיעטף ב- CLSM למניעת תזוזות ו/או ציפה במהלך היציקה.

היציקה תבוצע דרך שרוול יציקה ולא ישירות מהמערבל. במידה ורוחב היציקה עולה על 40 ס"מ, גובה היציקה לא יעלה על 0.50 מ'.

משטח היציקה יהיה נקי ממפולות, פסולת. ביציקה של משטחים גדולים (לא תעלות) כאשר פני המשטח הינם מחומר סופג מים, מומלץ להרטיב את פני המשטח להקטנת ספיגת המים על מנת להבטיח את כושר הזרימה של ה- CLSM. הדבר חשוב המיוחד ביציקה בתנאי אקלים קיצוניים (חום רוח וכיו"ב).

על מנת שלא לפגוע בתכונות החומר, מומלץ שלא לצקת במקטעים ששטחם עולה על כ- 500 מ"ר.  משטחים ששטחם גדול יותר, יחולקו למקטעי יציקה ע"י תבניות.

יש להקפיד שלא לזרוק את החומר מגובה העולה על 1.0 – 0.5 מ' מתחתית משטח היציקה ולהתרומם בהתאם להתקדמות היציקה.

ביציקה לתוך מחפורות קיימת חשיבות רבה למניעת התמוטטות הדפנות. ביציקה למחפורות ו/או בורות חובה להשתמש בצינור מוליך (או צינור המשאבה) למניעת זרימת החומר על דפנות החפירה.

בניגוד לבטון, אין לצופף החומר בכל שיטה שהיא (ידנית, ויברציה וכו'). ביצוע תהליך של ויברציה פוגע בתכונות התערובת.

במילוי תעלות ישנות, צינורות ישנים, מרתפים וחללים בלתי רצויים חשוב להשתמש בתערובת נוזלית הזורמת בנקל. יש להקפיד על הזרמה מתמשכת של החומר לתוך החלל דבר המסייע לחומר להמשיך ולזרום למרחקים גדולים יותר. חובה להזרים את החומר מהצד הגבוה של החלל על מנת להבטיח מילוי כל החלל כולו. יש לשחרר לחצי אויר בצידו השני  של החלל להבטחת ריקון האוויר, מניעת כיסי אויר ומילוי כל החלל.

מדידה לתשלום: לפי מ"ק.

(51.02) עבודות עפר

כללי:

 • עבודות העפר יבוצעו לפי פרקים 51.04, 40.03 ו- 40.02 של המפרט הכללי. בכל מקום בו מוזכרת חפירה, הכוונה היא לחפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע, תוך שימוש בכל סוגי הכלים ו/או בעבודת ידיים עפ"י הנדרש לרבות בשטחים מוגבלים.
 • על הקבלן להקפיד שלא לגרום כל נזק לקירות תומכים קיימים בגבולות מגרשים, שוחות, צינורות, מתקני חשמל וטלפון או לכל תשתית אחרת בשטח. כל נזק שיגרם על-ידו יתוקן על חשבון הקבלן.
 • יש לזמן את יועץ הקרקע לפני התחלת עבודות העפר, ולקבל את אישורו להם.
 • במסגרת סעיף עבודות העפר יכללו עבודות פירוק כבישים קיימים (במידה וקיים צורך בזה).
 • מעקב בזמן ביצוע עבודות עפר:

במידה ותוך כדי בצוע העבודה יתגלו אי התאמות בין סוגי הקרקע שיתגלו בשטח העבודה לבין אלה המפורטים  במסמכי השונים יש לדווח על כך לקבלת הנחיות. בנוסף, במידה ומתגלים שטחים או אזורים בלתי יציבים מכל סיבה שהיא (בוץ, רטיבות וכד') יש לדווח למפקח על מנת לקבל הנחיות לטיפול .. כמו כן, יש להגיש למפקח את תכונות חומר המילוי המיועד להבאה לכל קטע וקטע וזאת על מנת לבדוק את התאמתו לדרישות.

סילוק עודפי עפר

חומר פסולת וכן כל חומר אחר, לרבות עודף חפירה/חציבה שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל מקומות שפכים מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך. השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד עבור עבודה זו. המחיר של כל סעיף כולל, בין אם יצוין בסעיף ובין אם לא, את סילוק הפסולת ו/או עודפי העפר, במידה וישנם, למקומות שנקבעו ע"י הגורם המתאים, לרבות כל ההוצאות הנובעות מדרישות הגורם הזה. תשלום אגרות והטלי שפיכה יהיו על חשבונו של הקבלן, והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגינם. הקבלן יאמת לפני ביצוע העבודה את מיקום אתרי השפיכה המאושרים ע"י עיריית אילת ודרכי הגישה אליהם. על הקבלן לקבל אישור מוקדם מן העירייה לפני תחילת העבודה ולפעול על פי תנאי הרישיון.

קרקע יסוד

 • א. יש לבצע חישוף של השטח, לרבות הסרת מבנה מיסעות קיים. לסלק כל צמחיה וחומרים אורגניים וככל שתמצא פסולת יהיה צורך לסלקה.
 • ב. מידות העבודה יהיו בהתאם לשיפועים נדרשים לא תלולים מ-1:2.5 יש להוסיף למידות אלו 1.0 מ' נוסף מעבר לדיקור התחתון של ה-1:2.5.

(51.02.0234) עיבוד קרקע יסוד

 • א. הידוק קרקע יסוד לעומק של 60 ס"מ.
 • ב. שלבי העבודה יכללו, חפירת צורת דרך לתחתית המבנה.
 • ג. חפירה של הקרקע הטבעית לעומק נוסף של 40 ס"מ ועירום החומר בצד.
 • ד. חרישה, תיחוח, הרטבה, עירבוב והידוק של תחתית החפירה לעומק 20 ס"מ.
 • ה. החזרת החומר החפור בעובי 20 ס"מ, עיבודו והידוקו כאמור בסעיף ד' לעייל
 • ו. חזרה שוב על סעיף ה'.

מדידה לתשלום: לפי מ"ר. המחיר כולל את כל העבודות הנדרשות לצורך ביצוע העבודה בשלמותה בהתאם לשלבים המתוארים לעיל.

99.2.001 עבודות חפירה/חציבה בכל סוגי סלע וקרקע

כל האמור להלן מתייחס לסעיף חפירה ו/או חציבה וכן לסעיף חפירה ו/או חציבה לתעלות עפר.

 • חומר חפירה/חציבה עודף וחומר פסול למילוי יסולק אל מחוץ לשטח האתר אל מקומות שפיכה מאושרים, לכל מרחק, וכולל תשלום אגרות. סילוק חומר זה באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן והינו כלול במחיר היחידה.
 • גם באם יבוצע הכביש בשלבים יש לבצע את כל הדיקורים במילוי בשיפוע 1:2.5 או מתון יותר כמופיע בתכניות לביצוע.
 • כאשר יבוצע המשך הכביש חיבורו יבוצע במדרגות עפ"י המפורט בפרק "עבודות מילוי" ובהתאם לפרט לביצוע או הנחיית המפקח.

עלות המדרגות כלול בנפח הסופי של המילוי. לא תשולם כל תוספת בגין חפירה , סילוק חומרים עודפים והידוק מחדש במדרגות.

כל האמור בסעיף זה יבוצע ע"י הקבלן ומחירו כלול בסעיף חפירה ו/או חציבה.

המדידה לתשלום: לפי מ"ק.

צורת דרך

העבודה מתייחסת לתיחוח, ליישור והידוק תשתית הכבישים והמדרכות לאחר ביצוע עבודות קווי הצנרת לתשתיות ו/או לפני הנחת שכבות מצע.

העבודה כוללת חפירה ומילוי עד 10± ס"מ. דיוק ביצוע צורת הדרך 1± ס"מ מגובהי התכנון ההידוק יתבצע לעומק 20 ס"מ והצפיפות הנדרשת באתר תהיה עפ"י המפרט הכללי.

המקומות בהם תידרש להחדיר הרטבה לשכבה ע"מ לקבל את הרטיבות האופטימאלית והצפיפות הנדרשת, יחרוש הקבלן לעומק של 20 ס"מ את פני השכבה הקיימת.

מדידה לתשלום: לפי מ"ר.

עבודות מילוי – כללי

 • עבודות המילוי יבוצעו רק לאחר ביצוע חישוף ועיבוד קרקע יסוד מקורית בהתאם לסעיפים המתאימים ותכניות הפרטים (ראה הנחיות מפורטות בפרק 51.02 מעלה).
 • יש ליצור באזור קו הדיקור התחתון מדרגה מיושרת בחפירה בקרקע טבעית וברוחב של יותר מרוחב הכלים המעבדים את המילוי ולפחות 3.0 מ'.
 • עבודות המילוי יבוצעו עפ"י החומרים המפורטים בהמשך.
 • באזורים בהם שיפוע הקרקע הקיימת שווה או גדול מ- 20% או באזורים בהם יש להרחיב את סוללת כביש קיימת, יש לבצע את עבודת המילוי ע"י מדרגות. גובה המדרגה המקסימאלי יהיה 40 ס"מ (כלומר שתי שכבות מילוי).
 • חפירת המדרגות וכן חומר המילוי הממלא את המדרגות לא ישולמו בנפרד ויכללו במחירי היחידה של עבודות המילוי.

חומרי המילוי

 • א. 100% עובר נפה "3.
 • ב. לפחות 30% חומר משתייר על נפה 4#.
 • ג. אחוז עובר נפה #200 יהיה בתחום של 25%÷5%.
 • ד. דרגת ההידוק תהיה בהתאם לאפיון החומר על פי AASHTO ודרישות המפרט הכללי פרק 51.02.
 • ה. גבול נזילות מקסימלי – 30%
 • ו. אינדקס פלסטיות מקסימלי – 8%
 • ז. מת"ק תכנוני (מערכת מת"ק מלאה, עבור דרגת הידוק בהתאם לאפיון החומר ועומס של עד 40 ליבראות) – מינימום 8.0%.
 • ח. במקרה של שימוש בחומרים אירוזיביים (חומרים לא פלסטיים עם לפחות 70% עובר נפה #4 ועם פחות מ-15% עובר נפה #200 יהיה צורך לבצע מעטפת צד של לפחות 0 מ' מילוי בחומר שאינו אירוזיבי.
  עבור דרישה זו, ככל שמדובר על מילוי מובא מחומר אירוזיבי, התשלום בגין המעטפת יהיה לפי מילוי מובא.

מדידות שקיעות

בכבישים המסומנים באיור מס' 6.1 מטה, יש לבצע מדידות שקיעות לפי ההנחיות הבאות.

 • יש להתקין נקודות מעקב מדידת שקיעות במרכז הסוללות כל 60 מ"א.
 • בנקודות המדידה יש להתקין על גבי קרקע (לאחר הידוק ה-20 ס"מ התחתונים בעיבוד קרקע היסוד) היסוד פלטת ברזל במידות של 30X30 ס"מ לפחות.
 • יש לרתך לפלטה צינור בקוטר קטן, עד "2, צינור זה יוארך עם התקדמות המילוי ועליו תהיה מדידת הגבהים.
  חשוב שהארכת הצינור תבוצע רק בנוכחות המודד אשר יבצע מדידה לפני ואחרי הריתוך באותו זמן, עמ"נ שניתן יהיה לנתח את השקיעות ככל שיהיו כאלו.
 • את הצינור יש לעטוף בצינור בקוטר גדול יותר, לפחות 2 פעמים קוטר הצינור הפנימי, אשר לא ירותך לפלטה ויאפשר תנועה חלקה של צינור המדידה והפלטה. עם התקדמות המילוי, יהיה צורך להאריך את הצינור האמור. חשוב שהאורך בכל זמן נתון יהיה מספיק גבוה מעל פני השטח על מנת למנוע חדירת אבנים שימנעו את תזוזת הצינור הפנימי. בכל מקרה לא פחות מ-1.0 מ'.
 • יש לשמור על צינורות המדידה מפני פגיעת כלים מכנים, מומלץ לתדרך את צוות העובדים, לצבוע את הצינור בחלק הגלוי בצבעים בולטים ובסוף המילוי מומלץ בפני השטח, מסביב.
 • יש לשמור בעת ההתקנה ובהארכות השונות על אנכיות הצינורות.
 • מדידה ראשונה תבוצע לאחר התקנת הפלטה בקרקע ולפני התחלת המילוי.
 • בעת ההקמה של הסוללה יש לבצע מדידה כל 1.0 מ' ו/או כל שבוע, הנמוך מהשניים ואת מפלס השטח הסמוך.
 • בעת מדידת הצינור בהקמה יש למדוד גם את מפלס פני השטח בסמוך.
 • חודש לאחר סיום עבודות המילוי, תורד התדירות למדידה כל שבועיים ולאחר מכן כל חודש, יתכנו שינויים בהנחיות אלו, בהתאם לממצאים.
 • הדיווח שיועבר לאחר כל מדידה יכלול את: תאריך המדידה, רום תחתית הפלטה, רום פני הסוללה, רום פני מוט המדידה, הפרש גובה בין ראש מוט המדידה הנוכחי לתחתית המדידה (מדידת ה-0 בתחתית הפלטה), הפרש גובה בין פני הסוללה לפני הקרקע בתחילת המילוי, הפרש גובה בין המדידה הקודמת לחדש והשקיעה המצטברת מתחילת המדידות.

 

איור מס' 6.1: סימון אזור למילוי איטי ומדידת שקיעות.

(51.03) מצעים ותשתיות

03.030 מצע סוג א'

מצע סוג א' יהיה מחומר גרוס שהקבלן קיבל לגביו אישור מוקדם. מודגש שהבדיקה המוקדמת לחומר (C.B.R) כמפורט במפרט 51 צריכה להיות מה – 6 חודשים האחרונים.

מודגש הצורך בעבודה עם גריידר לפיזור, עירבוב ופילוס החומר, בין השאר למניעת סגריגציות במצעים.

מדידה לתשלום: במ"ק חומר מהודק בשכבות וכמסווג בכתב הכמויות.

לאחר ביצוע שכבת המצע הקבלן יעביר לפיקוח מדידת ,AS MADE ורק לאחר אישורה ע"י הפיקוח ניתן להתחיל בעבודות האספלט.

(51.04) עבודות בטון אספלט

(51.04.000) כללי

 • א. תערובות האספלט מסוג תא"צ בכבישים יתוכננו לפי מערכת מרשל עם אנרגיית הידוק של 75 הקשות בכל צד. תכולת הביטומן בתערובות אלו תיקבע לפי 4.5% חלל בכל השכבות.
  שכבת האספלט התחתונה תתוכנן לפי 50 הקשות בכל צד.
  יש לתכנן את התערובת על פי חציון קו הדירוג המפרטי.
 • ב. ככלל, יש להימנע ככל האפשר מתפרים אורכיים קרים. בשתי שכבות האספלט העליונות, לא יותר לבצע תפרים אורכיים קרים. ככל ששלבי הביצוע לא יאפשרו זאת, על הקבלן להתארגן עם ציוד מתאים לחימום התפר, אמצעים אלו לא יהיו על בסיס אש ישירה.
 • ג. מדרגות חיבור בין שכבות אספלט חדשות למבנה ישן יבוצעו ברוחב של 30 ס"מ ובעובי שכבה.
 • ד. לפני ביצוע שכבת האספלט התחתונה, יש לטאטא היטב את השכבה הגרנולרית העליונה מכל חומר לא קשור ולרסס ריסוס יסוד בכמות של 1.0 ליטר/מ"ר. יש למנוע מעבר של כלי רכב על גבי הריסוס ולפחות עד לשבירת האמולסיה והתייבשותה.
 • ה. ריסוס מאחה יבוצע בין שכבות האספלט, בהנחה שיחלוף זמן בין ביצוע השכבות האספלטיות. כמו כן, במקרה שכזה יתכן ויהיה צורך לבצע חיספוס דק של פני האספלט לפני הריסוס. כמות הריסוס הינה 0.35 ליטר/מ"ר.
 • ו. שכבת האספלט העליונה תיסלל בסיום הפרויקט, אין לבצע מחיקות ושינויי צבע על שכבה זו.
 • ז. התאמות גבהים, ככל שידרשו, יבוצעו באמצעות שכבות מיישרות עם תערובת תא"צ 19 עם אגרגט גיר/דולומיט סוג א' וביטומן מסוג PG68-10 ובעובי של 3-6 ס"מ.
 • ח. לא יותר מבנה סנדוויץ, דהיינו, ככל שנדרש לבצע מבנה חדש מעל מבנה ישן יש להימנע מביצוע שכבות גרנולריות מעל שכבות אספלט. העלאת קו אדום במקרה כזה תהיה באמצעות אספלטים או ע"י קירצוף כל האספלט הקיים ובניית מבנה חדש.
 • ט. לפני תחילת ביצוע על הקבלן לאשר בדיקה מוקדמת לאספלטים השונים, בדיקות מרשל לכל אחד מסוגי האספלטים, אצל הפיקוח ו/או המתכנן. בדיקות מרשל יבוצעו במעבדה מוסמכת ומאושרת וזאת בנוסף לבדיקות הנעשות במעבדת היצרן.
 • י. אין להתחיל בביצוע פיזור השכבות ללא קבלת אישור הפיקוח והמתכנן לתקינות הבדיקה. תאריך הבדיקה יהא לא יותר מאשר 3 חודשים מיום הפיזור.
 • יא. שכבה נושאת עליונה תבוצע באופן אחיד על השטח עם גמר העבודה.
 • יב. לפני תחילת ביצוע שכבה נושאת עליונה יעביר הקבלן על גבי תכניות סימון של הגבהים שבוצעו כולל ההפרש מרום מתוכנן סופי למתכנן ולפיקוח לאישור.
 • יג. אין להתחיל בבצוע עבודות הסלילה של שכבה נושאת עליונה לפני העברת המדידה לפיקוח ולמתכנן וקבלת אישורם בכתב.

מדידה לתשלום: המדידות והבדיקות הנדרשות לעיל כלולות במחירי היחידה ולא תשולם תוספת עבורם.

 (51.06) עבודות תיעול וניקוז

צנרת ניקוז

כללי:

בכתב הכמויות מוגדר קוטר הצינור וסוגו. המתואר כאן בא להשלים להדגיש או לשנות את האמור במפרט הכללי פרק 51. באופן כללי ותת-פרק 51.07 באופן ייחודי.

כל הצינורות יהיו מינימום דרג 3 עפ"י ת"י 27 חדש (לא תתקבל בקשה לתוספת תשלום).

בכל הצינורות נדרשת אטימה מלאה למים, והם יהיו עם אטם אינטגראלי (מובנה) – כלול במחיר היחידה.

בנקודות חיבור קו חדש לקו קיים:

בקצה קו מתוכנן: על הקבלן לוודא שה- IL הקיים ביציאה מהתא מתאים למתואר בתוכניות,   וכמו כן שקוטר הצינור בהמשך הקו גדול או שווה לקוטר הצינור הנכנס לשוחה.

בתחילת קו מתוכנן: על הקבלן לוודא שה- IL הקיים בכניסה לתא מתאים למתואר בתוכניות.

במידה ולא יש להודיע על כך למפקח ולמתכנן.

הנחת הצינור:

העבודה תבוצע בהתאם לפרטים המופיעים בתכניות לביצוע ועפ"י המפורט בסעיפים הבאים:

 • חפירה לצינור בעומק מינימאלי של קוטר הצינור החיצוני + 30 ס"מ עד מפלס מתוכנן, כולל בשטחי מילוי.
 • באזורי מילוי יש לחפור להנחת הצינור רק לאחר שבוצע המילוי המהודק עד מפלס תחתית מבנה כביש) .
 • יישור והדוק תחתית החפירה ע"י מעברי מכבש לשביעות רצון המפקח.
 • במידה והצינור מבוצע בחפירה בקרקע טבעית יתכן ויהיה צורך בשימוש בשברי אבן ("בקלש") , יש לחפור לרום תחתית הצינור ולקבל הנחיות המתכנן לפני הנחת הצנרת.

על הקבלן להיערך לתרחיש בו יתגלו מי תהום בעת חפירה בקרקע טבעית. ככל ויתגלו מי תהום בעת החפירה יש ליידע את המפקח.  החפירה תבוצע במקביל לשאיבת מי התהום. כמו כן , המפקח יהיה רשאי לדרוש שימוש בדיפון זמני לצורך המשך עבודת החפירה.

 • הנחת הצינור ופילוסו למפלסים המתוכננים. (בצינורות המבוצעים בחפירה בקרקע טבעית יונחו צינורות העשויים מתערובת בטון המכילה את האלמנטים הבאים: תוספת זייפקס במשקל 1.25% מכמות הצמנט, שימוש בצמנט סיגים CEM III, שימוש בצנרת מסוג מגנוקריט F – אטם מובנה בשיקוע (נקבה)).
 • מילוי CLSM עד לתחתית מבנה כביש (בצינורות המבוצעים בכבישים קיימים).

צינורות אשר יבוצע עבורם מילוי חוזר מחומר CLSM יקוזז ממחיר הצינור עלות החול (הכלול במחיר הצינור) על סך 77 ₪/מ"ק. הכמות לחישוב הקיזוז תהיה זהה לכמות חומר המילוי שבוצע.

מדידה לתשלום לביצוע צנרת:

המדידה לתשלום היא במ"א כמסווג בכתב הכמויות (סוגי צינור, קטרים, עומקים).המחיר כולל את כל המתואר לעיל לרבות נסור, חפירה (לרבות מתן פתרונות להתמודדות עם מי תהום כגון: שאיבת מי תהום , דיפון זמני וכיוצ"ב), מילוי חוזר והידוקו, אספקה, הנחה וכל הדרוש לבצוע מושלם של העבודה. סעיף זה כולל גם מעבירי מים.

לתשומת לב הקבלן , בכתב הכמויות קיימים סעיפים 60.20.0200 ו- 60.80.0040 עבור שאיבת מי תהום וגנרטור. סעיפים אלה ימומשו עפ"י שיקול דעת המפקח ובתנאי שהתקבל אישורו הכתוב טרם תחילת העבודות. אין לראות בסעיפים אלה כהסרת אחריותו של הקבלן מהתמודדות עם מי תהום ו/או כסתירה לכתוב לעיל בתכולת העבודה, שלבי העבודה ומדידה לתשלום.

תאי בקורת ושוחות תפיסה

בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת ששוחות הבקרה ותאי הקליטה יהיו טרומיים.

כאשר יש לשמור על מידות פנים השוחה כמפורט בכתב הכמויות ובתוכניות החתכים. מודגש שלפני תחילת הבצוע על הקבלן להציג את הפרטים בהם הוא מתכוון להשתמש כולל חישובים סטטיים ולקבל את אישור הפקוח והמתכנן לפרטים. אין להתחיל באספקת השוחות לפני קבלת אישור כנ"ל.

 

בנוסף לאמור במפרט הכללי העבודה כוללת:

 • חפירה למפלס הדרוש בכל קרקע שהיא ופנוי עודפי חפירה.
 • אספקה הובלה והנחת האלמנטים של הקולטנים ותאי הבקרה.
 • התאמת הפתחים לכניסה ויציאת הצינורות, כולל ביצוע החיבורים ואטימתם.
 • המילוי מסביב לתא יבוצע מ- CLSM 7-3.0 מגפ"ס CBR=60 (ולפי המפרט הטכני של CLSM כמופיע בסעיף המתאים במפרט זה).
 • ביצוע תקרות, מכסים לעומס 40 טון, מדרגות, מסגרות וכו'.
 • מכסי שוחות הביקורת יהיו שייכים לקבוצה D400 עם מכסה מיצקת ברזל כולל סמל הרשות וסוג התשתית "ניקוז" עשויים ברונזה כדוגמת כרמל 33 או שו"ע ואיכות כולל רפידה לשיכוך רעש. כל המכסים לכל שוחות הניקוז יהיו בקוטר 60 ס"מ.
 • במידה והקולטן ממוקם צמוד לאי תנועה האבן יצקת תהיה מתאימה לאבן אי.
 • רשתות קולטני הניקוז יחוברו לקולטנים על בסיס משקל עצמי. (דוגמת רשת "תל אביבית" של חברת וולפמן או ש"ע ואיכות)
 • העבודה כוללת הכנת פתחים בשוחות הבקרה לחיבורים עתידיים כולל פקק בפתחים אלה.
 • יש לקבל את אישור העירייה לקולטנים ולמכסי שוחות הביקורת.
 • במידה ויהיה שיוני בסוג מכסי תאי הביקורת ו/או רשתות הקולטנים שינוי זה לא יהווה עילה להעלאת מחיר היחידה.
 • השוחות יבוצעו עם אטם גומי עוצר מים, בכל קוטר (בחיבור התא לצינור), כדוגמת F-150 של אקרשטיין או "קונטור סיל" של וולפמן או שווה ערך מאושר.

מדידה לתשלום:

המדידה לתשלום היא ביח' כולל כל האמור לעיל כולל חפירה , מילוי חוזר והידוקו בבקרה מלאה כמסווג בכתב הכמויות, בהתאם למפרט והתוכניות.

מובלים לתיעול, מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין ב-30

בנוסף לאמור במפרט הכללי, סעיף זה כולל: חפירה , בטון רזה , קיטום פינות , איטום ,כסוי וחיפוי עם אבן טבעית.

מדידה לתשלום: מ"ק

(51.08) הסדרי תנועה זמניים

 1. על הקבלן לשכור על חשבונו שירותי יועץ תנועה מקצועי להכנת ואישור תוכנית מפורטת של הסדרי תנועה זמניים בשלבי הביצוע השונים הכוללים בין היתר את השלבים הבאים במידה וידרשו: העתקת תשתיות לכבישים הגובלים עם האתר; ביצוע עבודות הדיפון בהיקף המגרש; עבודות חפירה כולל תיאומים, עבודות עפר , הרחבות  וטיפול בכבישים הקיימים , סלילה כבישים חדשים, צמתים חדשים ורמזור, תרשימים וכד'.
  עלויות של  שכר טרחה של מתכנן התנועה מטעם הקבלן כוללים במחירי היחידה בכתב הכמויות החוזי ויהיו על החשבון הקבלן בלבד. כולל קבלת כל האישורים הדרושים.
 2. על הקבלן לאשר את התכנית מול כלל הגורמים הרלוונטיים כגון משטרת ישראל, עיריית אילת ,מזמין העבודה וכל גוף אחר שיידרש לאישור  התכנית
 3. אישור תכניות הסדרי תנועה חלופיות ו/או נוספות לא יגרום לשינוי במחיר היחידה ו/או בלוח הזמנים ולא יהוו עילה לתשלום נוסף.
 4. מודגש באופן מיוחד כי ההקצב בכתב הכמויות הינו סכום קבוע וסופי עבור כל  הסדרי תנועה אשר יבוצעו במסגרת העבודה עד להשלמת הפרויקט ומסירתו לעירייה.
  כולל כל הארכות תקופות ביצוע והימשכות במידה ותהיינה בן אם תלויות בקבלן ובין אם לא. . סכום הסדרי התנועה לא יגדל וישולם בדיוק לפי האמור בכתב הכמויות .
  ההקצב יכלול בין היתר גם הספקה , התקנה ותחזוקה של מעקות בטיחות זמניים, מערכות צבע, עגלות חץ, תאורה זמנית וכל הנדרש ע"פ תכנית הסדרי התנועה הזמניים המאושרת לכל שלב, פירוקים, אבני שפה, ריבודי אספלט זמניים, לרבות אספלט לסגירת תעלות של תשתיות אותן יהיה על הקבלן לבצע וכל עבודה פיזית אחרת הקשורה בהקמת ההסדר.
  לא יתקבלו טענות או בקשות בדבר הגדלה של הסעיף הנ"ל.
  ההקצב כולל גם את הסדרי התנועה המקומיים הנדרשים לצורך ביצוע חציות וכיוצא בזה – ע"פ תרשים או תכנית, בין אם ידועים כיום ובין אם יידרשו במהלך הביצוע, ובין אם יבוצעו ביום או בלילה.
  מובהר כי ההקצב קבוע ללא קשר למספר הסדרי התנועה הפעילים בו זמנית בשטח הפרויקט.
  כמו כן ההקצב כולל התקנת הסדר תנועה ו/או שילוט בשטחים שמחוץ לשטח הפרויקט, ככל שיידרש ע"י הגורמים הרלבנטיים. סעיף ההקצב כולל את כל הקשור בתאורה זמנית הנדרשת ע"פ תכנית או ע"פ הנחיית המפקח ו/או גורם אחר – הספקה, הקמה, העתקה ככל שיידרש, פירוק ופינוי, חיבור למערכת קיימת ו/או הספקת גנרטור, בודק מוסמך וכיוצ"ב, לכל אורך חיי הפרויקט וללא תלות במספר המעגלים הפועלים במקביל (מתקני תאורה נפרדים).
 5. בגין ביצוע ואחזקת הסדרי תנועה זמניים יהיה הקבלן זכאי לתשלום חד פעמי כמצוין בכתב הכמויות. תשלום זה יתחלק כדלהלן: 60% עם הקמת ההסדר ו- 40% נוספים עם פירוק ההסדר. 

 

אופני מדידה ומחירים

כללי

 

יש לראות את פרק 00.00, 51.00 ,  57.00 ופרק 40.00 במפרט הכללי – אופני מדידה של עבודות פיתוח וסלילת כבישים ורחבות כמקובל באם לא נאמר אחרת במסמך ג'- 2.

 

 1. התחשבות בתנאי החוזה

רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה על כל מסמכיו. מחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים המוזכרים במסמכים הנ"ל, על כל פרטיהם. אי-הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו מצד הקבלן, לא תשמש סיבה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף כלשהו. כל העבודות תימדדנה בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים במפרט הכללי להורות שבסעיפים דלהלן.

 

בכל מקרה של סתירה יקבעו הסעיפים דלהלן:

 

 1. מחיר היחידה

המחירים המוצגים בסעיפי כתב הכמויות דלהלן ייחשבו ככוללים את ערך:

 • כל החומרים (ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה) הפחת שלהם.
 • כל העבודה הדרושה לשם ביצועה בהתאם לתנאי החוזה.
 • השימוש בכלי העבודה, מכשירים, פיגומים, דרכים זמניות וכד'.
 • הובלה ואספקת כל החומרים, כלי העבודה וכו' המפורטים בסעיפים א' ו-ג' דלעיל אל מקום העבודה ובכלל זה העמסתם ופירקתם וכן הובלת העובדים למקום העבודה וממנו.
 • אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו.
 • המיסים הסוציאליים, הוצאות בטוח וכד'.
 • עבודות המדידה והסימון וכל חומרי העזר שידרשו.
 • סדור דרכים זמניות, החזקתן במשך תקופת הביצוע וביטולם עם גמר העבודה.
 • כל העבודה הדרושה לצרכי אחזקה של חלקי המבנה שהושלמו לפני תום תקופת הביצוע, במצב תקין ותיקון כל נזק שייגרם להם תוך תקופת הביצוע.
 • ההוצאות הכלליות של הקבלן (הן הישירות והן העקיפות) בכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקריות.
 • ההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא, כאשר תנאי החוזה מחייבים אותן ובכל עבודה אחרת אשר המפרט מחייב את ביצועה והיא אינה נמדדת בנפרד.
 • הוצאות לבדיקות תקן ובדיקות מעבדה.
 • ההוצאות הכרוכות בשילוט, הסדרי תנועה זמניים, תמרורים, שוטרים בשכר וכל הנדרש להעברת התנועה בתנאי בטיחות.
 • רווחי הקבלן.

 

 • עבודות מים וביוב
 • כללי

במסגרת פיתוח שטח שדה התעופה הישן של אילת, וביצוע מערכות כבישים ותשתיות על ידי עיריית אילת, בכוונת תאגיד מי נטפים לבצע תשתיות מים וביוב. בשטח הפרויקט קיימים קווי מים וביוב אשר יועתקו ויבוטלו ו/או ישמרו ויתפקדו במהלך הביצוע.
הפרויקט כולל ביצוע תשתיות מים צמודות למתן שירות למגרשים העתידיים וכן לצורכי השקיה וכיבוי אש ציבוריים. כמו כן, יבוצע קו מים ראשי 710 מ"מ אשר יחליף את קו המים "24 הקיים בתחומי הפרויקט.
מערכות הביוב כוללות ביצוע קווי גרביטציה וסניקה. קווי הגרביטציה מתוכננים בכבישים ויחוברו ממגרשי היזמים. קווים אלו יבוצעו בחלקם במי תהום. שני קווי סניקה קיימים יועתקו ממקומם לחתך הכביש המתוכנן בחלקו המזרחי של הפרויקט בתוואי מצפון לדרום, ויחוברו לתחנת השאיבה הראשית של העיר. כמו כן קיימת אפשרות אשר תוכננה, אשר לפיה הקבלן יבצע קו סניקה שלישי אשר יהיה מקביל לקווי הסניקה המועתקים שצוינו לעיל.

 

 • מדידות

במהלך כל ביצוע העבודות להנחת קווי המים והביוב על הקבלן יהיה להחזיק באתר מודד מוסמך. המודד יהיה טעון בקבלת אישור בכתב מנציג המזמין בשטח. המודד יתווה את מיקומם של קווי המים והביוב על פי תוכניות הביצוע, ינחה את הקבלן לביצוע עומק החפירות לאורך תוואי קווי המים והביוב, הידוק הקרקע החפורה מתחת לצינורות, גובה מילוי שכבת החול מתחת לצינורות, רומי תחתית הצינורות והשיפועים על פי החתכים לאורך ומיקום השוחות. בהמשך יסמן המודד את שכבות המילוי החוזר לאחר הידוקן עד למפלס שתית הכבישים או פני הקרקע הסופיים.

עם התקדמות הקבלן בבצוע העבודה, מודד הקבלן  יסמן בתוכניות תוך כדי מהלך הביצוע את מיקום ורום קווי המים והביוב והשוחות. כל מדידה שתבוצע לאחר הנחת הצינורות מחויבת לקבל אישור בכתב של המפקח. המדידה ואישורה ישמשו את הקבלן באמצעות המודד שלו בהכנת תוכניות העדות. בתוכניות עדות יסמן המודד את הקווים וכל התשתיות שמתגלות הן בקרבת הקווים ו\או בחציות, על הקבלן לתת לפחות פעם בשבועיים תוכניות עדות של כל הקווים שביצע ולכל התשתיות האחרות שפגש במהלך העבודה. אי קבלת שתי תוכניות עדות ברצף תהווה סיבה להפסקת עבודתו של הקבלן או עצירת אישור חשבונותיו של הקבלן בכפוף לשיקולו הבלעדי של נציג המזמין.

 

 • אחידות חומרים

אין לערבב בין חומרים בעלי אותו ייעוד מיצרנים ומדגמים שונים (לדוגמא: צינורות של יצרנים שונים כולל בין השאר מכסי שוחות), לכל הפרויקט מתחילתו ועד סופו יסופקו חומרים מאותו היצרן והספק, מאותו הדגם ומאותן המידות, גם אם אושר ע"י נציג המזמין שימוש בחומר שווה ערך.

 

 • חומרים שווי ערך או שווי איכות

חומר שווה איכות, הינו חומר בעל תכונות זהות לחומר של היצרן המצוין במסמכי החוזה, הן מבחינת האיכות, חומרי המבנה, המידות, המשקלים, הציפויים, אופן הפעולה וכד', אך מיצרן מתחרה.

כל החומרים שאותם יספק הקבלן (לדוגמא: צינורות, ספחים, שוחות ומכסים, מגופים,  שסתומי אוויר וכו') יהיו מתוצרת ומדגם הנדרשים באחד ממסמכי החוזה. אם הקבלן יהיה מעוניין להציע חומר שווה ערך או איכות, עליו להגיש מבעוד מועד בקשה מיוחדת בכתב לאישור נציג המזמין. הבקשה תועבר למתכנן באמצעות נציג המזמין וזה יבחן את הבקשה. זכות המתכנן לא לאשר את הבקשה לשימוש בחומר שווה ערך מסוים ולדרוש מהקבלן להשתמש בחומר מתוצרת ומדגם המצוינים באחד ממסמכי החוזה ללא מתן נימוקים כלשהם, לקבלן.

בקשת הקבלן שתועבר למפקח תהיה מוסברת היטב וחייבת להכיל לפחות את הפרטים והנתונים הבאים:

–  שם היצרן.

– שם הסוכן בארץ, כתובתו ומספרי הטלפון.

– ארץ הייצור.

– קטלוג מפורט של היצרן עם תמונות המוצר, שרטוטים, נתונים טכניים ומפרט.

– שרטוט הרכבה עם מידות מדויקות.

– סוג חומרי הייצור.

– אישור מכון התקנים הישראלי לסימון תו תקן ומספרו וכן אישורים לתקנים זרים.

– מס' שנות אחריות, ופרטי נותן השירות בארץ.

– רשימת התקנות בארץ, תאריכי התקנה ושמות ממליצים.

וכן נתונים אחרים ונוספים לפי דרישות המתכנן.

לא פעל הקבלן על פי הדרישות להלן, בקשתו לא תידון ולא תאושר.

באם תאושר בקשתו של הקבלן, כמובן לא יקבל הקבלן תוספת כספית כלשהי על כך.

 

 • תוכניות "לאחר ביצוע"
  1. כללי

בסיום העבודה יגיש הקבלן למזמין ולמפקח תוכניות עדות (לאחר ביצוע). הקבלן יגיש תוכנית עדות חתומה על ידי מודד מוסמך כמפורט בהמשך. יוגשו 3 העתקים של תוכניות העדות וקובץ דיגיטלי בפורמט אוטוקאד 2000.

תוכנית העדות תיעשה על פי הנחיות חברת עין נטפים ועיריית אילת ולפי הפרטים שלהלן:

תוכניות העדות יהיו ממוחשבות ויימסרו למזמין כקובצי DWG + DWF על גבי Disk on key  ובהדפסת תוכניות בעותק קשיח סט אחד לפחות; נציג הקבלן יחתום על האורגינל ויאשר בכתב ידו את אמיתות תוכנית העדות. על גבי המפה יירשם שם הקבלן ושם המודד. תוכניות העדות יהוו את בסיס חישוב הכמויות לצרכי תשלום.

תוכניות העדות יתבססו על מדידה ממוחשבת חתומה ומאושרת על ידי מודד מוסמך.

–    הרקע לתוכנית העדות הממוחשבת יהיו מפות התכנון הקיימות של העבודה ו/או על רקע מפות כבישים, שבילים ופרצלציה של מגרשים שגם הם ממוחשבים; במפת העדות כל המידע של הרקע יודפס בגוון אפור. בהיעדר כל הערה אחרת תוכנית העדות תהיה בקנ"מ של מפות התכנון.

–    תוכנית העדות הממוחשבת תהיה ניתנת לקליטה בתוכנת אוטוקד 2000 (AUTOCAD).

–    המדידה תהיה מחולקת לשכבות: שכבות לנושא קווי הצינורות לפי קוטר, שכבות  טקסט לצינורות לפי קוטר, שכבות לשוחות ושכבות לטקסט עבור שוחות. כל השכבות יתאימו באופן מלא לשכבות התכנון (גודל ופונטים).

–    כל האובייקטים הכלולים בתוכנית העדות יהיו אמיתיים ולא סמלים (symbols).

תוכנית עדות למתקני צנרת תכלול תמיד את הנתונים הבאים:

 1. מערכת ביוב ומתקניה
 2. מערכת צנרת הביוב ומתקניה שלאחר הביצוע תתווה במדוייק את מצב קווי הביוב המתקנים בתוכנית העדות בגודל אמיתי (1 יחידה = 1 מ') וקואורדינטות.
 3. בנתוני המדידה של שוחות ביוב והניקוז, יש לציין:

–    שם השוחה

–    רום מפלס פני המכסה בשוחת הבקרה

–    רום מפלס פני הקרקע במקרה של שטח פתוח

–    רום מפלס תחתית הצינור או הצינורות בכניסה לשוחת בקרה

–    רום מפלס תחתית הצינור ביציאה משוחת בקרה

–    רום מפלס תחתית צינור של מפל בכניסה לשוחת בקרה

–    רום מפלס תחתית צינור של חיבור מגרש בדופן שוחת בקרה

–    רום מפלס תחתית צינור של הכנה לחיבור בעתיד, או של חיבור מגרש בקצה ההכנה

–    קוטר  ועומק השוחה

–    סוג וגובה המפל

–    סוג וקוטר מכסה – 40 טון, 12.5 טון

–    סוג השוחה – יצוקה או טרומית כולל חומרי מבנה

–    סוג תקרה – טרומית או יצוקה קונוס או רגיל

–    סוג  העיבוד בשוחה – עיבודי בטון או פלסטיק

–    סוג מחברי שוחה – איטוביב או רגיל

–    שימוש באטמי איטופלסט       כן / לא

 1. בנתוני המדידה של קווי ביוב וניקוז יש לציין:

–    אורך קטע קו ביוב בין מרכזי שוחות בקרה.

–    קוטר קטע קו ביוב באינטשים או בסנטימטרים והחומר ממנו עשוי הצינור. במקרה של צינורות פלדה, עובי דופן, סוג הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית.

–    שיפוע בין שוחות.

–    איתור של עטיפות בטון או מיקום שינוי בסוג הצינור ואורכם בתנוחה.

 1. מערכת מים ומתקניה
 • מערכת צנרת מים ומתקניה שלאחר הביצוע תתווה במדוייק את מצב מערכת המים והמתקנים בתוכנית העדות בגודל אמיתי (1 יחידה = 1 מ') וקואורדינטות.
 • את אורך קווי הצינורות יש לציין בין שתי נקודות מוגדרות, בעלות זיהוי מוחלטת (שם נקודה) כגון: בין הידרנט למגוף, בין חיבור מגרש לחיבור מגרש, הסתעפות וכד', תוך ציון חומר הצינור, קוטר הצינור ודרג הצינור.
 • התייחסות למגופים – קוטר, סוג, שסתום אוויר – קוטר, סוג, ברז כיבוי אש (הידרנט) – קוטר, סוג.
 • רום L של קווי המים.
 • שוחת אביזרים, גודל חומר, אביזרים בשטח, מיקום, רשימה וצורה.
 • הכנות לחיבורי מים למגרשים לפי קוטר.
  1. המדידה לתשלום

המדידה לתשלום בגין תוכניות עדות כמתואר לעיל כלולה במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורה בנפרד.
הערות נוספות לתכניות עדות בדיעבד:

תכנית לאחר ביצוע חייבת לכלול "מקרא" המתאר בברור את פרטי הבצוע.

גיליונות החתכים ("פרופיל") יהוו מסמך נלווה בלבד. כל פרטי הביצוע יסומנו אך ורק על גבי תכנית (תנוחה).

אם קיימים יותר מגיליון אחד יש להבטיח את חפיפתן ואת רציפותן בהתאם. כמו כן, תרשים סביבה כולל "מפתח גיליונות".

תכניות לאחר ביצוע (AS MADE) יכללו את פרטים כדלקמן:

 • ציון כותרת – "תוכנית לאחר ביצוע" או תכנית "AS MADE".
 • שם וחתימתו של המפקח על העבודה מטעם התאגיד.
 • שם הקבלן המבצע והמודד מוסמך, והחתימות שלהם.
 • תאריך הביצוע, מס' החוזה, הזמנה או כל הסכם אחר.

 

הכנת תוכניות לאחר ביצוע יעשו על גבי תכניות עדות של כבישים שבוצעו במסגרת העבודה ו/או על גבי כבישים קיימים ו/או על גבי תוכניות שלפיהם בוצעה העבודה.

כמו כן תוגש תוכנית משולבת של כל מערכות מים וביוב הנמצאות בתחום העבודה שבוצעה.

יש להגיש את התוכניות בקבצים ממוחשבים בפורמט DWG ו- PLT בהתאם למפרט 0827.1 ובנוסף 3 סטים של העתקות צבעוני. החומר הממוחשב יוגש בתוכנת "אוטוקד" בוורסיה שמופעלת על ידי התאגיד (מים וביוב) ובמבנה קבצים שיקבע על ידי התאגיד לצורך קליטתם במערכות ה – G.I.S.  העירוניות.

 

 • עמודי סימון

תוואי הצינור יסומן ע"י עמודי סימון עם שלטים במיקום לפי המצוין בתוכנית ועפ"י המפורט בגליון הפרטים.

העמודים-צינורות פלדה בקוטר "3Æ מעוגנים בקרקע בקידוח בעומק 1.0 מ' ובקוטר 50Æ ס"מ ממולא בבטון. הבטון יכיל מעכב קורוזיה מסוג 2005-MCI במינון 0.6 ליטר למ"ק. השלטים שלטי מתכת או חומר אחר באישור המפקח בגודל 40×50 ס"מ לפחות עם כיתוב חרוט וצבוע בצבע כהה וציון מיקום הקו והמרחק מהשלט. גודל האותיות 7 ס"מ. הצבע יעמוד בסביבה 4-C כהגדרתה בתקן ישראלי 1225 חלק 2.2, לרמת קיימות גבוהה (יותר מ- 15 שנים).  שילוט כנ"ל יוצב בכל גדרה וגדרה. מיד עם סיום הנחת הצינור ועד להצבת עמודי הסימון המתוכננים, יסומן הצינור ארעית ע"י יתדות ברזל, או עמודים, או סימון צבע על קירות וכו' באישור המפקח. המרחק בין שתי נקודות סימון לא יעלה על 150 מ'.

מיקום עמודי הסימון יקבע ע"י המפקח, כולל המרחק מהקו והכוון שיצויין על השלט.

בשטחים חקלאיים עמוד הסימון יותקן בשולי השטח ובתיאום עם בעלי השטח כך שלא יפריעו לעיבוד.

 

 • עבודות עפר וחפירה
 • כללי

מופנית בזאת תשומת לב הקבלן לעובדה שעבודות החפירה עלולות להתבצע בשטח עם עצים או צמחי נוי אי לכך הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להימנע מפגיעה בעצים. במידה ותידרש עקירה של עצים מוגנים יהיה על הקבלן לפנות אל מנהל הפרויקט ופקיד היערות  ולקבל את אישורם לעקירתם. במידה ויידרש שינוי של תוואי הקווים לצורך הימנעות מעקירת העץ /עצים יידרש לכך אישור המתכנן.

במקרה ויתגלו עתיקות מכל סוג שהוא יהיה על הקבלן להפסיק את העבודה באותו מקום ולהמתין להוראות מן המפקח.

על מנת לקבל מידע על אופי הקרקע ומקומות במילוי וחפירה לאורך הכבישים מופנה  הקבלן לתכניות עבודות עפר של האתר.

עבודות עפר להכשרת התווי ולהנחת צינורות תבוצענה בהתאם לפרקים השונים במפרט הכללי. בנוסף לאמור, על הקבלן לבדוק היטב את טיב הקרקע לכל אורך תווי העבודה ולהביא בחשבון את אופי הקרקע, את התנאים והמגבלות המיוחדים לעבודה זו בעת קביעת מחירי היחידה.

הקבלן יהיה אחראי עבור כל הקשיים מכל סוג שהוא העלולים להתגלות בעת ביצוע עבודות העפר ואחזקתן במצב תקין במשך כל זמן העבודה וכפי שיידרש על ידי המהנדס.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והביטחון הדרושים במשך העבודה בהתאם לתקנות ולדרישות, בכל הנוגע לתמיכה ודיפון החפירה, גידור או חסימה, הארה, שילוט בשלטי אזהרה וכו', כדי להבטיח הן את העובדים והמבקרים בסביבת שטח העבודה והן את הציבור מפני תאונות ומקרי אסון ונזקים לרכוש פרטי או ציבורי.

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים שהאדמה החפורה וכמו כן כל החומרים והציוד שיובאו לצרכי העבודה לא יפריעו לתנועה או לגישת הולכי רגל והשארת מעבר חופשי. במקום שיידרש ייסדר הקבלן מעברים מעץ מעל התעלות ברוחב 60 ס"מ ומעלה עם מעקות, באישור מנהל הפרויקט וממונה בטיחות בעבודה ומעברים.

הקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף עבור התיאומים, הסידורים והאמצעים השונים שיידרשו לביצוע העבודה, ומחירם יהיה כלול במחירי העבודה להנחת הצינורות.

 

 • חפירת/חציבת תעלות להנחת צינורות ומילוין

חפירת ו/או חציבת תעלות להנחת צינורות תהיה כמפורט במפרטים ובהתאם לתוכניות, לרבות ההרחבות והמרווחים מהצדדים ומתחת עבור מעטפת החול.

החפירה תבוצע לאחר ניקוי וחשוף תוואי הקו ולאחר עריכת מדידה של פני הקרקע הנקיים.

יש לקבל את אישור המפקח לקרקעית החפירה לפני הנחת הצינורות.

בכל מקרה לא יורשה הקבלן להניח צינורות באזורי מילוי לפני שיבוצע מילוי בגובה של לפחות 60 ס"מ  מתחת לתחתית הצינור.

לא יורשה שימוש בחומרי נפץ.

קווי צינורות יונחו בתעלות החפורות, הם ייעטפו במעטפת חול ויכוסו בחומר נבחר מהודק/מצעים, אשר יהודקו בשכבות של 20 ס"מ, הכל כמפורט וכמסומן בפרט  01078-400-01 בגיליון הפרטים.

הקבלן ידפן את דופן החפירה ע"פ הצורך. קביעת הצורך – באחריות הקבלן.

לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר בנפרד עבור חפירה או חציבת התעלות להנחת הצינורות לרבות הדיפון (כולל דיפון במערכת דיפון מתועשת כדוגמת מערכת דיפון LTW), ייצוב החפירה והמילוי חזרה. עודפי האדמה יסולקו למקום מאושר ע"י העירייה. על הקבלן לכלול הוצאותיו השונות בקשר לכך במחירי היחידה השונים להנחת צינורות שבכתב הכמויות והמחירים.

על הקבלן לאשר ע"י ממונה הבטיחות בעבודה את התמיכות והחיזוקים לצידי החפירה אם יידרשו, אספקת הציוד, התקנתו ותחזוקתו. הקבלן יהיה אחראי לכל מקרה אסון ולכל הנזקים לרכוש פרטי או ציבורי שייגרמו ע"י מפולת בגלל חוסר חיזוקים, איחור בהתקנתם, חיזוק לא מספיק או עשוי מחומרים לא מתאימים או בשיטה לא נכונה או עקב כל סיבה אחרת שתגרום למפולת או שקיעת הקרקע.

בתעלות עמוקות בהן יש צורך בדפנות משופעות, יהיה תמיד הקטע הנמוך ביותר בעל קירות אנכיים. גובה הקיר האנכי יהיה לפחות קוטר הצינור ועוד 40 ס"מ.

שיפועי הדופן יבטיחו יציבות מושלמת ומוחלטת של הקרקע בפני התמוטטות.

הקבלן ינקוט בכל כללי הזהירות והבטיחות הנדרשים כחוק ולפי שיקול דעתו להבטחת שלומם של העובדים המתפקדים בתוך התעלות שנחפרו. כל ארוע ו/או תאונה תהיה באחריותו המלאה המוחלטת והבלעדית של הקבלן והוא בלעדית ישא בכל התוצאות.

תשומת-לב הקבלן מופנית לעובדה שעליו בלבד מוטלת החובה והאחריות לתמוך ולדאוג לשלמות ולהמשך פעולתן התקינה והרצופה של כל המערכות שבסמוך להן, או מתחתיהן, תיחפרנה התעלות. המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע החפירה בעבודות ידיים אם לדעתו תהייה סכנה לשלמות ויציבות המערכות.

בנוסף לנדרש לפי סעיף בסעיף 57014 ב"מפרט הבינמשרדי", על הקבלן לנקות את תחתית החפירה מעפר חופשי, אבנים, פסולת אורגנית וכו'. לאחר מכן, עליו להביא את תחתית החפירה לרטיבות אופטימלית ולהדקה לשביעות רצון המהנדס במרטטי יד או במהדקי יד מסוג "צפרדע" או ציוד שווה-ערך מאושר ע"י המפקח. חפירת יתר תמולא בחול דיונות מהודק.

המילוי החוזר של התעלות לאחר הנחת הצינורות, מעל עטיפת החול יעשה בהתאם לחתך הטיפוסי בגיליון הפרטים ויהודק לדרגת צפיפות של 98% תוך הבאת החומר לרטיבות אופטימלית ע"י השקיה ברוויה, הכל כנדרש בסעיף 57016 ב"מפרט הבינמשרדי".

כיסוי בשטח פתוח יעשה כמפורט בפרט 01078-400-01. שכבה המילוי הראשונה תהיה בעובי מינימלי של 10 ס"מ מחומר נבחר מהודק המהווה את מיטב האדמה החפורה, נקיה, ללא אבנים, רגבים, שורשים וחומרים אורגניים אחרים. המשך המילוי יהיה מאדמת החפירה המקומית, ללא אבנים, ללא גושים גדולים וגופים קשים. המילוי יהיה בשכבות של 20 ס"מ בהידוק מבוקר. לאחר השלמת הכיסוי יש להוסיף תלולית בגובה 20 ס"מ של עפר עודף למקרה של שקיעת המילוי.

עבור קטע צינור מתחת לכביש, משטח אספלט יבוצעו מצע וכיסוי לפי חתך אופייני בפרט 01078-400-01. במעבר הקו בדרכים ובכבישים אין להשתמש בפסולת חפורה כל שהיא בשימוש חוזר למילוי התעלות אלא בחול דיונות נקי מהודק ברוויה או במצע סוג א' מהודק 98% בשכבות.

עבור קטע צינור מתחת למדרכה או שולי כביש יבוצע מילוי חוזר מחומר נבחר מהודק עד מרחק של 50 ס"מ מתחתית שכבות המדרכה/כביש. ב-50 ס"מ הנותרים יבוצע מילוי בחול דיונות נקי מהודק ברוויה או במצע סוג א' מהודק 98% בשכבות.

 

לצורך צמצום בהפרעות לתנועה השוטפת בעבודות הכוללות חציות לרוחב של צירי תנועה ראשיים או בעבודות בצמתים או לפי הוראת מפקח, יועץ הקרקע או המתכנן יבוצע המילוי החוזר בחומר בעל חוזק מבוקר נמוך CLSM)) עם תוספת חומר להתקשות מהירה. אם לא נכתב במפורש אחרת, בחנ"מ (CLSM) יהיה בחוזק בינוני על פי סעיף 02.12.02 במפרט הבינמשרדי.

השימוש ב-CLSM רק לפי הוראה מפורשת בכתב של המפקח. לא יאושר שימוש בבחנ"מ דק יבש

כאשר קו הצינורות חוצה דרכים יחפור הקבלן, אם יידרש לכך ע"י המפקח, את התעלה עד לחצי הדרך ויניח את הצינורות באופן שישאיר את מחצית הדרך השניה פתוחה לתנועה, או יכין דרך אלטרנטיבית למעבר אשר תאושר ע"י המפקח וללא כל תשלום נוסף.

עובי שכבות המילוי ומבנה הכביש יהיה כעובי השכבות הנדרשות על-ידי יועץ הקרקע, יועץ תכן ומתכנן הכביש.

המילוי החוזר יבוצע בהקדם האפשרי, אולם לא לפני בדיקת הקו, כולל בדיקת אטימות ומתן אישור ע"י המפקח ופיקוח עליון כי ניתן לבצע את המילוי החוזר.

המחיר עבור חפירת תעלות ומילוין תוך הידוק, יהיה כלול במחיר התקנת צינורות ולא ישולם עבורן בנפרד.

עבור החלפת אדמה במצע סוג א' או ב-CLSM ישולם עפ"י הסעיף המתאים בכתב הכמויות.

המחיר עבור סידור כל ההרחבות הדרושות בתעלה לחיבורי כל האביזרים והצינורות וכן הרחבות עבור יציקת גושי בטון, יהיה כלול במחיר התקנת צינורות ולא ישולם עבורן בנפרד.

במקרה והחפירה תוצא לפועל בעומק שהוא גדול מהעומק הדרוש, יהיה על הקבלן למלא את החפירה המיותרת על חשבונו הוא עד לגובה הדרוש במצע חול או אדמת המקום נקיה מאבנים ולהדקה היטב, הכל בהתאם להוראותיו של המפקח.

באם עקב חפירת התעלות תיסתם הדרך הטבעית לניקוז מי הגשמים, יהיה על הקבלן לסדר דרכי עקיפין שיבטיחו מפני סכנת שיטפונות, ללא קבלת כל תשלום נוסף.

אין לפנות עפר אלא באישור המפקח. העפר הוא רכושו של מזמין העבודה והוא יחליט אם לפנותו ולאן.

עבור ניקוי וחשוף פני הקרקע לא ישולם בנפרד. עבור החזרת מצב האתר לקדמותו, למצב בו היה לפני תחילת העבודות לרבות סילוק עודפי חומרים, חפירה ופסולת לא ישולם בנפרד. על הקבלן לכלול עבודות אלה ביתר סעיפי העבודה.

 

 • חפירה בידיים

בסמוך למבנים, בסמוך או מתחת לקווי מים, קווי ביוב, ניקוז, תקשורת וחשמל תת-קרקעיים, עמודי טלפון, חשמל ותאורה, גדרות, קירות תומכים, יסודות בתים וכד', במקומות בהם יהיה השימוש בכלים מכאניים בלתי אפשרי, בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלות בעבודת ידיים.

באותם מקומות שהדבר יידרש ו/או לפי הוראת המפקח ידפן הקבלן את החפירות בצד אחד שלהן או בשני צידיהן. במידת הצורך, לפי הוראות המפקח, יתמוך הקבלן קווים קיימים מכל סוג שהוא או יפרק קווים ושוחות קיימים הנמצאים בתוואי הקווים המתוכננים ויתקין אותם מחדש לאחר סיום הנחת הקווים המתוכננים.

כל הדרישות המפורטות לעיל לגבי חפירה יחולו גם על חפירת התעלה בידיים.

העבודות הנ"ל נכללות במחירי היחידה השונים ולא ימדדו בנפרד.

 

 • מצב ועטיפת הצנרת

ריפוד תחתית החפירה ומעטפת החול מסביב לצינורות לכל אורכם יבוצעו לפי החתך הטיפוסי בפרט 01078-400-01 בגיליון הפרטים.

כלל סוגי הצנרת יונחו על מצע חול דיונות ו/או מחצבה מאושר,  נקי מהודק בעובי 30 ס"מ מפוזר באופן שווה לכל רוחב תחתית החפירה. לאחר הנחת הצינורות יכוסו הצינורות בחול דיונות נקי בשכבות של לא יותר מ-20 ס"מ לשכבה, בהידוק מבוקר בהרטבה. פיזור שכבות החול עד לקודקוד הצינור והידוקו יעשה במקביל משני צדדי הצינור כדי למנוע כל לחץ צדדי בלתי שווה על הצינור. המשך מילוי החול יהיה עד 30 ס"מ מעל קודקוד הצינור ולכל רוחב החפירה, בהידוק מבוקר ובשכבות כמפורט בפרט 01078-400-01 בגיליון הפרטים, ועליו יונח סרט הסימון.

במידה והקבלן יחפור מעבר לדרישות המצע של 30 ס"מ ימלא הקבלן את יתרת החפירה בחול דיונות מהודק נוסף על חשבונו. בכל מקרה כלל רוחב החפירה יהיה מלא בחול דיונות ו/או מחצבה מאושר ונקי בטרם יחל המילוי המהודק בשכבות.

 

 • סרט סימון

סרט הסימון לצורך איתור צנרת תת קרקעית יוטמן בעומק של לפחות 0.5 מ' ובכל מקרה לא פחות מ-30 ס"מ מעל קודקוד הצינור. הסרט יונח בצורה סימטרית לאורך ומעל הצינורות. הסרט יהיה עשוי מפוליאתילן ברוחב המותאם לקוטר הצינור: בקוים עד קוטר "12 יונח סרט ברוחב 15 ס"מ לפחות, בקווים בקטרים "12-"48 תונח רשת ברוחב של 50 ס"מ לפחות, וקווים מעל "48 יסומנו ב-2 רשתות סימון במרווח של 0.5 מ' ביניהן. סרט הסימון יתאים לדרישות איכות של תקן אירופאי 12613  ENובצנרת שאינה מתכתית ילווה ב-2 פסי נירוסטה. על הסרט יופיע כיתוב בעברית "זהירות! קו מים אסורים לשתיה" / "זהירות- קו מי שתיה" בגודל 5 ס"מ לפחות. צבע הסרט תכלת לקווי מים וסגול לקווי ביוב ותיעול.

סרט הסימון כלול במחירי היחידה עבור מ"א צנרת.

 

 • חומר המילוי החוזר

בשטחים פתוחים בצדי התאים ומעל לשכבת החול מעל הצינור יהיה המילוי החוזר מהודק בשכבות עד 98% מן הצפיפות המקסימלית. בהתאם לדרישות הבאות:

עובר נפה 3 – 100%

עובר נפה ¾  50-100%

עובר נפה 10  40-80%

אינדקס פלסטיות עד 15%

חומר המילוי יהיה נקי מאבנים, גושים גדולים, גופים קשים, פסולת ברזל, אשפה או שורשים.

החפירה תמולא בשכבות של 20 ס"מ ודרגת תהיה כאמור 98% מן הצפיפות המקסימלית.

הדוק המילוי יבוקר ע"י מעבדה שתאושר ע"י המזמין.

ההידוק בשכבות יגיע עד למפלס תחתון של השתית לפני מילוי מצעי הכביש.

במידה והקבלן לא ידאג שהחומר המקומי הנ"ל המשמש למילוי חוזר בתעלות יענה לדרישות הנ"ל רשאי המפקח לדרוש מהקבלן להביא על חשבונו חומר נברר מבחוץ לצורך מילוי התעלות.

תכונות החומר הנברר מפורטות להלן:

עובר נפה "3 – 100%

עובר נפה ¾  50-100%

עובר נפה 10  35-80%

עובר נפה 200 – 0-30%

גבול נזילות – 35%

אינדקס פלסטיות – עד 12%

מ.ת.ק. (מנת תסבולת קליפורנית) מעבדתית – מינימום 20%

פיזור חומר המילוי לצורך הידוקו יעשה בשכבות של לא יותר מ- 20 ס"מ. הידוק כל שכבה יעשה עד 98% מוד. א.ש.ש.הו.

עבור החלפת אדמה במצע סוג א' או ב-CLSM בהתאם לפרט 01078-400-01 בגיליון הפרטים ולהחלטת המפקח ישולם עפ"י הסעיף המתאים בכתב הכמויות.

 

 • עבודות חישוף וניקוז

על הקבלן יהיה לחשוף את הצמחייה בתוואי הנחת הקו וברוחב של  2.0 מ' ולעומק של כ 20 ס"מ לפחות כך שכל השורשים יוצאו.

עבודה זו תבוצע לפני הנחת הקו. עבור עבודה זו לא ישולם לקבלן כל תשלום והיא כלולה במחיר הנחת הצינור.

 

 • עבודות בנוכחות מי תהום

באם בעת ביצוע העבודות ימצאו מים מכל מקור שהוא בשוחות הקיימות, בקרקע, בתעלות ובחפירות השונות, ינקוט הקבלן בכל האמצעים הנדרשים להורדת מפלסם ולסילוקם כגון: שאיבה פתוחה, WELL POINT , בארות, קידוחי שאיבה.

הקבלן ימציא את כל הציוד הדרוש לשם כך כולל משאבות, מכלים, צינורות וציוד לאספקת חשמל.

הקבלן יגיש לאישור הגיאו-הידרולוג ויועץ הקרקע את דוח יועץ הביסוס לנושא השאיבה ותכנית העמדה לקידוחים ובארות או לשאיבה פתוחה. הדו"ח יכלול את אופן השאיבה המוצע, חישובי הזרימה, כמויות המים הנשאבות ואת הפתרונות לסילוק המים מהאתר  (מאושרים ע"י המזמין).

המתכנן רשאי לאשר לפסול ו/או להציע שינויים בשיטה ו/או בציוד ורק לאחר אישורם יתחיל הקבלן העבודה.

המתכנן והמפקח רשאים להורות לקבלן על החלפת שיטת העבודה ו/או הציוד גם לאחר שהקבלן החל בעבודתו עם הכלים ולפי השיטה שאושרה לו. הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או הפסדים הקשורים בהחלפת השיטה.

הרחקת המים ממקום העבודה והובלתם למקום אחר, תיעשה בתיאום ובצורה כך שלא ייגרמו נזקים לרכוש ציבורי או פרטי ולא יוצפו שטחים מעובדים.

הקבלן יישא באחריות הבלעדית לסילוק מי התהום ולעבודה ביבש, כאשר כל הנזקים, מכל סיבה שהיא, שייגרמו עקב הרחקת מי התהום, יהיו על חשבון הקבלן ועל אחריותו.

על הקבלן לקבל אישור הרשויות הרלוונטיות, בין היתר נציבות המים, המשרד לאיכות הסביבה, רשות הניקוז, התאגיד והעירייה להפקה ולסילוק המים.

לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר בנפרד עבור נקיטת האמצעים כאמור לעיל (כולל קבלת האישורים והכנת הדו"ח ו/או הוצאות והפסדים הקשורים בהחלפת שיטת השאיבה), ועליו לכלול את הוצאותיו השונות בקשר לכך במחירי היחידה השונים לקווי צנרת שברשימת הכמויות והמחירים.

 

 • דרכי גישה

במידת הצורך יסדיר הקבלן על חשבונו דרכי גישה לצורך ביצוע עבודות החפירה הובלת החומר וסילוק הפסולת על מנת לבצע דרכים אלו יפזר ויהדק הקבלן שכבת מצע סוג ב' בעובי 20 ס"מ.

עבודה זו תבוצע ע"י הקבלן על חשבונו ובתום העבודה יפרק הקבלן את המצעים יסלקם מהשטח ויחזיר את השטח לקדמותו.

 

 • סילוק הפסולת

הקבלן יסלק מאתר העבודה על חשבונו את כל הפסולת ועודפי הקרקע שיצטברו כתוצאה מהחישוף, ניקוי עודפי חפירה ובזמן העבודה. הפסולת תסולק לאתר מורשה על ידי הרשויות, כולל תשלום אגרות לרשות לפי הצורך ובתאום עם המפקח. עבודת חישוף וסילוק הפסולת לרבות צמחיה ושורשים הנה על חשבון הקבלן וכלולה במחירי היחידה השונים ולא תשולם לו בגין עבודה זו כל תוספת.

 • אופן המדידה והתשלום

במשך כל תקופת בצוע העבודה, יחזיק הקבלן על חשבונו, מודד מוסמך המצויד בכלי מדידה, כך שאופן בצוע העבודה יהיה מושלם ויתאים לתכניות. המודד יכין בתום העבודה תכנית לאחר ביצוע שבה יסומנו כל הקווים והמתקנים, עומקם ומיקומם המדויק.

עבודות אלו כלולות במחירי העבודה ולא ישולם עבורן בנפרד.

עבודות עפר (כולל החלפת קרקע), מצע ומעטפת חול ים לתאי הבקרה ולצינורות כלולים במחיר היחידה של התאים והצינורות בהתאמה.             

סילוק עודפי עפר כלולים במחיר היחידה של הנחת הצינורות.

עבור החלפת אדמה במצע סוג א' או ב-CLSM ישולם עפ"י הסעיף המתאים בכתב הכמויות.

 

 • פריצת כבישים ומדרכות סלולים או מרוצפים

במקום בו יהיה צורך לפרוץ כבישי אספלט, מדרכות או שבילי אספלט קיימים לצורך התקנת קווי צינורות או שוחות, יפרוץ הקבלן את האספלט בעזרת משור מכני. החיתוך יהיה לעומק מתאים לעובי האספלט, וברוחב המתאים לעומק החפירה. לאחר התקנת הקווים, או הצינורות יתקן הקבלן את האספלט ויביא אותו למצב שהיה לפני הפריצה, כמפורט במפרט המיוחד.

תיקון האספלט יעשה באספלט חם בהתאם להוראות המזמין וכמפורט.

פריצת מדרכות ושבילים מרוצפים והחזרת המצב לקדמותו, לפי פרק 51 במפרט הכללי.

עבור פריצת האספלט/ פרוק ריצוף מכל הסוגים וכן עבור הציפוי החוזר ישולם בהתאם למחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ויכלול תיקון כל הנדרש ברוחב התעלה שנחפרה, לרבות שחזור המבנה והחזרת המצב לקדמותו.

תיקון באספלט חם

ציפוי וכבישת האספלט יעשו ב – 4 שלבים:

א.    ריסוס תשתית בביטומן M.C.70 בכמות של 1 ק"ג/מ"ר (ריסוס יסוד).

ב.    שיכבה מקשרת מבטון-אספלט גס עם 4.7% ביטומן (אמביט) מיד לאחר כיסוי התעלות ומילוי במצעים.

ג.     ריסוס בביטומן R.C. 70 בכמות של 0.25 ק"ג/מ"ר (ריסוס מאחה).

ד.    שיכבה נושאת מבטון-אספלט דק עם 5.2% ביטומן מיד לאחר הכיסוי בשיכבה המקשרת, אלא אם תינתן הוראה אחרת. (תערובת אספלט צפופה).

עובי השכבות יהיו כעובי השכבות שלפני פריצת האספלט וחפירת התעלות ובהתאם להנחיות המפקח.

לאחר הכיסוי בכל שלב יש לכבוש את תיקון הסלילה במכבש מתאים. בכל שלב תושאר כמות עודפת של בטון-אספלט מתאים למילוי השקעויות המתהוות במיסעה עקב שקיעת המילוי או תנועת כלי-רכב. הקבלן אחראי לכל מקרה של שקיעות כנ"ל שתיווצרנה בגלל חוסר הידוק מספיק של המילוי בתעלה, או שיטת ציפוי לא נכונה.

ציפוי המדרכות מחדש יבוצע ע"י הקבלן אשר יהיה אחראי עבור השקיעות – הכל כנ"ל לגבי כבישים. הציפוי מחדש יהיה מאותו סוג של ציפוי הקיים במדרכות ובסמוך לעבודה וייעשה בהתאם להוראות המהנדס.

 

 • מים וביוב
  • 02.01 אחזקת מערכות בשטח העבודה

על הקבלן מוטלת האחריות לאחזקת תשתיות המים והביוב בתחום עבודתו, לרבות טיפול בפגיעות בקווי צנרת קיימים ומתוכננים בתחום העבודה על ידו ועל חשבונו.

כל גלישת ביוב או סתימת ביוב בתחום העבודה תטופל על ידי הקבלן באופן עצמאי על ידי הזמנת ביובית לשטח וטיפול בסתימה וכל שיידרש, וכן שטיפת הקו בתחום שוחה קדימה ושוחה אחורה.

יש לשים דגש על הוצאת הלכלוך החוצה ולא דחיפתו קדימה לקו.

הקבלן ידאג להעביר פרטים של מנהל עבודה לתאגיד כך שידעו ליצור עימו קשר על מפגעים בתחום העבודה גם מחוץ לשעות העבודה.

כמו כן ידאג להצבת שילוט ברור עם טלפון של מנהל העבודה ומפקח הפרויקט.

אחריות הקבלן חלה גם עבור גלישת ביוב במיקום אשר נמצא מחוץ לשטח העבודה כאשר מיקום הסתימה עצמה הינה בתוך שטח האתר. במקרה מסוג זה מפקח/קבלן התאגיד יצור קשר עם מפקח הפרויקט/הקבלן לצורך בדיקה ואיתור הסתימה בתוך אתר העבודה.

ככל ויידרש לכך, הקבלן יטפל בסתימת הביוב אשר נמצאת בתוך אתר העבודה.

במקרים בהם יהיה פיצוץ מים מחוץ לשטח האתר אשר לצורך הטיפול בו יהיה צורך בסגירת מגוף אחד או יותר אשר נמצאים בתוך אתר העבודה, הקבלן יאפשר לנציג/קבלן התאגיד גישה לצורך ביצוע עבודת האחזקה.

 

 • 02.02 מסירת עבודות המים והביוב ותקופת בדק

תוך 14 ימים ממועד סיום עבודות המים והביוב , ייערך סיור מסכם בהשתתפות נציגי התאגיד ונציגי הקבלן , לצורך מסירת עבודות המים והביוב בפרויקט "סיור המסירה" , מועד זה יקבע ע"י הקבלן בתיאום עם התאגיד.

לפי זימון התאגיד למסירה יש להקפיד על העברת תיק מסירה מסודר עם חוצצים:

קווי מים

 • בדיקת לחץ – חתומה על ידי נציג התאגיד שנכח בבדיקה
 • שטיפה וחיטוי ותעודת המחטא
 • בדיקות שירות שדה
 • צילום וידיאו (לקווי מים מקוטר "6 ומעלה ) – ייתכן ויבוצע על ידי התאגיד
 • תכנית עדות ע"פ מפרט התאגיד חתומה ע"י מדד מוסמך

קווי ביוב וסניקה

 • בדיקת אטימות
 • בדיקת לחץ – חתומה על ידי נציג התאגיד שנכח בבדיקה
 • צילום וידיאו ודו"ח מפוענח לכלל הקווים של מעבדה מוסמכת – ייתכן ויבוצע על ידי התאגיד
 • בדיקות שירות שדה
 • תכנית עדות ע"פ מפרט התאגיד חתומה ע"י מודד מוסמך

כללי

 • מסמכים נוספים לרבות כל יומני העבודה הרלוונטיים לעבודות המים והביוב
 • חישוב כמויות חתומים ע"י מודד מוסמך במידת הצורך . ציון החריגות הכמויות והסבר לחריגו (כולל טופס מדידות לאחר ביצוע)
 • טופסי ריכוז כמויות ביצוע מיומני עבודה וריכוז חומרים ואביזרים בפרויקט
 • ניתוח מחיר לסעיפים חריגים
 • לתאגיד אישורי מעבדה על הידוק הקרקע בשכבות ועל סוג המילוי בהתאם לנחיותועץ הקרקע המלווה של הפרויקט וכן את אישורו של יועץ הקרק והמפקח על כך .
 • כל הנ"ל רלוונטים עבור עבודות התאגיד בלבד .

יובהר כי ללא ביצוע של כל הבדיקות הנ"ל והעברת כל המסמכים לא יאושרו חשבונות סופיים לפרויקט.

התאגיד יקבל את עבודות המים והביוב מידי הקבלן המבצע אלא אם אבחנו נציגי התאגיד ו/או נציגי הקבלן ליקוי מהותי בביצוע עבודות המים והביוב:

 • התגלו ליקויים מהותיים שיש לתקנם, יפורטו אלה בפרוטוקול המסירה שייערך בסיור המסירה, על הקבלן המבצע לתקנם לפי לוחות הזמנים שיקבעו בפרוטוקול המסירה האמור. עם השלמת התיקונים יערך סיור מסירה נוסף בנוכחות נציגי תאגיד המים, נציגי הקבלן וככל שיאשרו הנ"ל את השלמת תיקונם של כל הליקויים תתבצע מסירה סופית של עבודות המים והביוב לידי תאגיד המים.
 • התגלו פגמים (שאינם בגדר ליקויים מהותיים) יפורטו אלה בפרוטוקול המסירה שייערך בסיור המסירה, והקבלן המבצע יתקנם לפי לוחות הזמנים שיקבעו בפרוטוקול המסירה עד להשלמת תיקון הפגמים במלואם ואישור נציג תאגיד המים כי כל הליקויים תוקנו במלואם וכי אינם מזהים פגמים נוספים.
 • יום סיור המסירה, לאחר תיקון כל ההערות שסוכם עליהם בסיורים הקודמים יחשב כיום מסירת עבודות המים והביוב ומיום זה ואילך, יישא תאגיד המים, באחריות המלאה להן, לרבות לאחזקתן השוטפת של עבודות המים והביוב.
 • במהלך תקופת הבדק, (דהיינו, שנה מיום מסירת עבודות המים והביוב), הקבלן יהיה אחראי אודות כל פגם, ליקוי, קלקול, מגרעת, שגיאה וטעות בביצוע עבודות המים והביוב בפרויקט (להלן: "פגמים").
 • בסמוך לסיום תקופת הבדק יבוצע סיור משותף של נציג התאגיד והקבלן בשטח הפרויקט לצורך בדיקת פגמים/שקיעות בתוואי העבודות. ככל ויימצאו כאלו, אלו יטופלו ע"י הקבלן המבצע. במידה ולא יימצאו כאלו הפרויקט יימסר סופית לתאגיד.
 • הקבלן המבצע יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לתאגיד ו/או לצד ג' בעת ביצוע עבודות המים והביוב הן בתקופת העבודה והן בתקופת הבדק.

 

 • 02.03 התנהלות מול תאגיד עין נטפים אילת בע"מ

טרם כניסת הקבלן המבצע לעבודה בשטח יחתום הקבלן על מסמך התחייבות לשימוש במים עבור קבלת מד מים זמני בתאגיד.

כמו כן הקבלן ישלם עבור מד המים בתאגיד וידאג לשלם באופן דו חודשי עבור הצריכה כמפורט המסמך

ככל והקבלן יצטרך שירותי התאגיד לצורך עבודתו ( איתור מגופים, איתור צנרת, סגירת מים רחבה אשר נמצאת מחוץ לתחום עבודתו, טיפול בסתימת ביוב אשר לדעת התאגיד נגרמה כתוצאה מעבודות הקבלן וכו') יפנה הקבלן לתאגיד לצורך קבלת תמחור לעבודה המבוקשת .

הקבלן לא יחל עבודתו ללא קבלת היתר עירוני בכלל ואישור חפירה מהתאגיד.

הקבלן ומנהל העבודה יגיעו לפגישת התנעה לפרויקט בתאגיד טרם כניסה לעבודה.

טרם הזמנת החומרים לאתר העבודה , הקבלן יגיש לאישור התאגיד מראש כל החלופה של חומר כלשהו שיוזמן לאתר תהא על חשבון הקבלן .

טרם כניסת הקבלן לעבודה, על הקבלן לבצע צילומי וידיאו, לרבות תמונות סטילס של שטח העבודה ובסביבתו.

בסיום העבודות יעביר הקבלן לידי התאגיד עותק מן החשבון הסופי המאושר האחרון עם כל סעיפי עבודות המים והביוב אשר בוצעו בין אם משולמים ע"י התאגיד ובין אם לא .

 

 • מערכות מים

 

 • סוגי צנרת

צנרת המים תהיה צנרת פוליאתילן מצולב "פקסגול"  דרג 12.5   מוגן UV ( שחור )

בנוסף יותקן תותב מעבר בין צנרת פקסגול בחיבור לצנרת פלדה קיים , ובחיבור לאביזרים ומפרטים עיליים/תת קרקעיים , עפ"י המסומן בתכניות.

ביצוע הצנרת תהיה בכפוף לדרישות כמפורט להלן:

 • צנרת פקסגול
 • הצינורות מיוצרים לפי ת"י 1519.

הצינורות יהיו בדרג 12.5  ( SDR 13.5) אלא אם צוין אחרת בתכניות ובכתב הכמויות.

 • הצינורות יסופקו לשטח על גבי תופים או גלילים בהתאם לקוטר הצינור . כמות הצינור על תוף או בגליל תהיה בהתאם לקוטר הצינור.
 • הצינור נפרק מהתופים ע"י טרקטור במשיכה, או כאשר הטרקטור משמש כאוגן והעגלה מתקדמת ( התופים אינם נשארים בשטח ) , באופן שלא ייגרם נזק לצינור.
 • חיבור הצינורות מתבצע באמצעות אביזרים שאושרי ע"י היצרן ובהתאם להמלצותיו : החיבור יתבצע ע"י קבלן מורשה , חיבורי צנרת יתבצעו מחוץ לתעלה .
 • אבזרי הצנרת, לרבות ספחים, קשתות והסתעפויות, יהיו אביזרים חרושתיים, דרג 16, המאושרים ע"י יצרן הצנרת ומסופקים על ידו.
  האביזרים יסופקו באריזתם המקורית בלבד, כולל אריזת קרטון מקורית של יצרן האביזרים, בניילון סגור, וללא חשיפה לקרינת V. בשום שלב במהלך האספקה, וללא כל חשיפה לנוזלים, תנאי לחות, או טמפרטורות גבוהות.
 • ניתן לבצע הסתעפויות מקווי פקסגול ( לקוטר הקטן או שווה מחצי קוטר הצינור המקביל ) , בעזרת רוכבים מנירוסטה או פלסטיק, המומלצים ע"י יצרן הצינורות .
 • לאורך הצינור יונח סרט סימון מפוליאתילן בו שזורים שני חוטי נירוסטה. סרט הסימון יהיה כמפורט בפרק 01 סעיף 01.03.
 • בשטחים בהם יעבור קו המים באזור מילוי יהיה על הקבלן להניח את הקוים אך ורק לאחר ביצוע מילוי מהודק כנדרש לגבהים סופיים של עבודות עפר ע"י קבלן עבודות עפר.
 • מחיר היחידה להנחה כולל אספקה, הובלה, חפירה ו/או חציבה, בהתאם לתכניות, פיזור, הנחה, ריתוך, בדיקות לחץ, ביקורת של שרות השדה של המפעל, מצע ומעטפת חול כנדרש, כסוי והדוק מעל מעטפת החול בחומר מילוי מקומי כמפורט לעיל, וכן חיטוי הקו והכשרת המערכת לשתיה מהמים בה. יש לציין כי הקבלן יכנס לחפירה/חציבה לאחר שקבלן עבודות עפר יישר את השטח והכין אותו למצעים. במצב זה יהיו פני השטח לחפירה נמוכים מפני השטח הסופיים.

המחיר כולל קשתות והסתעפויות חרושתיות או מיוצרות באתר, אישור נציג התאגיד, תיקוני זויות, הנחה מושלמת למטר אורך, וכל הדרוש לבצוע מושלם.

 

 • אחסנה , הובלה ופריקת הצנרת
 • צנרת במוטות תאוחסן כאשר היא מוגבהת מעל פני הקרקע ובגובה של לא יותר מקוטר הצנרת X 2 ומונחת באופן ישר על גבי כמות מספקת של נקודות תמיכה, למניעת לחצים נקודתיים  ודפורמציה.
 • נקודות התמיכה הקרובות ביותר לשני קצוות הצנרת יהיו מרוחקות מרחק של 80 ס"מ מקצוות הצנרת על מנת למנוע לחץ נקודתי ועיוותים (אובליות ייתר) בקצוות הצנרת, המרחק המקסימלי בין 2 נקודות תמיכה לא יעלה על 3 מ'.
 • צנרת אשר סופקה בתופים גלילים תאוחסן בשטח העבודה לאחר פריסתה כאשר היא מוגבהת מעל פני הקרקע בכל אורכה, ומונחת על גבי גלגלות מאושרות ו/או קטעי צנרת חתוכים, וללא כל מגע של הצנרת עם פני הקרקע או גופים זרים. על הקבלן למנוע חשיפה של הצנרת לפגיעות מכניות עקב מעבר כלי רכב, כלים מכניים  כבדים וכדומה.
 • פריסת צנרת אשר אספקתה בוצעה בתופים / גלילים תתבצע בסמוך ככל שניתן לתוואי התעלה הקיים / המתוכנן על מנת לצמצם למינימום את כלל פעולות שינוע הצנרת.
 • אביזרים יאוחסנו במבנה מקורה ומאוורר מעל פני הקרקע למניעת חשיפה לשמש, גשם, תנאי לחות, רטיבות וטמפרטורות גבוהות במהלך האחסנה ובאריזתם  המקורית בלבד. ההובלה והפריקה של הצינורות תעשה תוך זהירות מרבית למניעת פגיעה בצינורות ועל פי הנחיות יצרן הצינורות.
 • אין לזרוק צינורות בשעת הפריקה ואין לגרור אותם על פני האדמה. גלגול הצינור מותר רק על גבי מסילות מתאימות כשהוא נשען על קצותיו החשופים מבידוד. הצינורות יפוזרו לאורך התוואי המתוכנן קרוב לתעלה ככל האפשר למניעת הצורך בטלטול נוסף. הנחת צינורות בתעלה תבוצע רק אחרי אישורם ע"י המפקח.
 • פריקת הצינורות תבוצע ע"י ווי רצועות בד/ניילון ברוחב של 25 ס"מ לפחות. הצינורות יונחו בגובה של לפחות 10 ס"מ מעל פני הקרקע. אין להשתמש בשרשראות ברזל או חומר מתכתי אחר.
 • שמירה על רדיוס כיפוף תקין (לא פחות מ 30 פעמים קוטר הצנרת החיצוני הנומינאלי, לא פחות מ 50 פעמים קוטר הצנרת החיצוני הנומינאלי ככל ומקטע הצנרת כולל ריתוך פנים) – בכל עלות שינוע מכל סוג.
 • כל הפגמים בצנרת שנגרמו במהלך ההובלה ו/או האחסון ו/או הפזור יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו לפי הנחיות היצרן ובאישור המפקח. חובה לאבטח את הצינורות בשטח האגירה למניעת תזוזה של הצינורות.
 • מחיר העמסה, הובלת הצינורות ממחסני הספק, פריקה, אחסון ופיזור צינורות כלול במחיר הנחת צינורות המים. לא תשולם כל תוספת עבור בצוע עבודה זאת.

 

 • חיתוך וריתוך צינורות פוליאתילן מצולב
 • ריתוך הצנרת יהיה על ידי רתך פוליאתילן מוסמך בלבד, בעל תעודת הסמכה בתוקף מטעם משרד הכלכלה, או יצרן הצנרת.
 • ריתוך הצנרת יהיה ע"י ריתוך אלקטרופיוזן.
 • הריתוך יהיה לפי הנחיית שירות השדה של יצרן הצנרת ועל ידי ציוד שיסופק או שיאושר על ידו.
 • כל הריתוכים, בכל קוטר צנרת, ובכל שיטת ריתוך ייבדקו וויזואלית ויאושרו על ידי המפקח, ובהתאם לאמור:
 • ריתוכי פנים – לפני הנחת הצנרת בתעלה, ו/או לפני כיסוי הריתוך באופן מלא או חלקי במידה ובוצע בתעלה.
 • ריתוכי אלקטרופיוזן – לפני כיסוי הריתוך באופן מלא או חלקי בתעלה.
 • ריתוכי פנים יבוצעו מחוץ לתעלה ו/או לתוואי התעלה המתוכנן ובסמוך לה ככל שניתן על מנת לצמצם את שינוע הצנרת, אלא במידה וקיים הכרח לביצוע ריתוך בתעלה.
 • ריתוכי אלקטרופיוזן יתבצעו בתוך התעלה בלבד.
 • החיתוכים יהיו ישרים במישור ניצב לציר הצינור.
 • החיתוכים יבוצעו במכשיר חיתוך מכני, בעזרת מכשיר חיתוך מיוחד או, לפי אישור מיוחד של המפקח.

 

 • צנרת פלדה
 • הצינורות מיוצרים לפי ת"י 530 דרגה א' AWWA- C-202 עם עטיפת טריו בעובי 1500-1800 מיקרון וציפוי פנימי מלט קולואידלי.
  עטיפת טריו החיצונית של הצינור תכיל מעכב קורוזיה מסוג 126-M במינון 5% (ביצוע על ידי יצרן הצינור). הטבעת פרטי הצינור תכלול גם "מכיל MCI"
  הציפוי הפנימי של הצינורות והספחים יהיה מתאים למגע מי שתיה כנדרש בת"י 5452.

צינורות בקטרים "8-"3 יהיו בעלי עובי דופן "5/32.

צינורות בקוטר "2, "1 יהיו צינורות מגולבנים סקדיול 40 ללא תפר מחוברים בהברגות. צינורות בקוטר "2, "1 תת קרקעיים עם עטיפת פי.וי.סי. חיצונית כולל כל הספחים.

 • הצינורות בקטרים 6","4, "3 יחוברו בעזרת חיבור קצה לקצה לריתוך ויהיו בעלי תפר לכל אורכם.
 • קצות הצינורות ישמרו תמיד אטומים בין אם לפני ריתוכם קצה לקצה ובין לאחר ריתוכם. בזמן ההנחה הצנורות בתחתית החפירה יאטמו  בכובעים בקצוות למניעת כניסת אבק ,חול ,בעלי חיים ,ולכלוך לתוך הצינור.
 • לא יורשה תיקון ליקויים ע"י ריתוך. הריתוך יפסל במקרים של העדר חדירה. יורשו אך ורק תיקונים מכנים של קצות הצנורות ע"י חיתוך בעזרת דיסק.
 • לפני ריתוך הצינורות יעשה שימוש במשחת SIKAFLEX 11FC או אקספנדו לפי הוראות היצרן להשלמת הצפוי הפנימי בתוך הפעמון.
 • צנורות תת קרקעיים יהיו עטופים מבחוץ בעטיפת טריו, העטיפה תענה על דרישות התקן הגרמני. העטיפה תכיל מעכב קורוזיה מסוג 126-M במינון 5% (ביצוע על ידי יצרן הצינור). הטבעת פרטי הצינור תכלול גם "מכיל MCI". לחילופין יינתן אישור לעטיפת בטון דחוס חרושתי. צינורות גלויים יהיו צבועים כנ"ל.
 • על רתך או רתכי הצנרת לעבור השתלמות לריתוך צנרת פלדה למים בחברת "צנרות" (המזרח התיכון) או " אברות". ולהחזיק תעודת הסמכה בתוקף מטעם המפעל. על המפקח לבדוק ולוודא כי כל רתך מחזיק תעודה בתוקף בטרם התחלת עבודתו באתר.  ההשתלמות בתוספת תעודה מאושרות יהיו לא יותר משבוע ימים לפני תחילת העבודה.
 • אבזרי הצנרת (כגון קשתות, הסתעפויות "T" וכו') יהיו חרושתיים לפי SCH 40 עם עטיפה חיצונית חרושתית בטריו 1500-1800 מיקרון וציפוי פנימי חרושתי במלט קולואידלי, וירכשו ע"י הקבלן מאותו יצרן ממנו ירכשו את הצינורות. העטיפה החיצונית תכיל מעכב קורוזיה מסוג 126-M במינון 5% (ביצוע על ידי יצרן האביזר). הטבעת פרטי האביזר תכלול גם "מכיל MCI".
 • כל שבירות הכיוון תעשינה מקשתות חרושתיות מוכנות ובחיבורי קצה לקצה.
  כל ההסתעפויות תעשינה מאביזרי "טה" כנ"ל.

הסתעפויות מקוים קיימים תעשינה באמצעות הסתעפות.
באביזרים אלו יבוצעו תיקוני ציפוי מלט באתר התיקון שיאושר  ע"י המפקח באתר לפני כיסוי הקו.

במקרים בהם יאלץ הקבלן ליצר אביזרים באתר מ"פלחים" חתוכים יש לקבל על כך מראש את אישור המפקח. (ע"י המתכנן).

 • צינורות להתקנה גלויה יהיו ללא עטיפה חיצונית וצבועים.
 • הקבלן יעשה שימוש באלקטרודות שיאושרו ע"י יצרן הצנרת
 • במהלך העבודות לריתוך והנחת הצנרת יארגן הקבלן לפחות 3 ביקורים של שרות השדה של יצרן הצנרת בהם תיבחן עבודת ריתוך הצנרת ,אופן הנחתה והגנה עליה בקרקע ואופן הכיסוי וההידוק של הכיסוי מעל הצנרת. סיורים אלו יבוצעו בלוויית המפקח , נציג המזמין ויוצא דוח פיקוח לאחר כל ביקור.
 • תיקוני עטיפת טריו יהיו בשיטת "ישום יריעות מתכווצות בחום". יש לקבל מהיצרן יריעות כנ"ל לפי קוטר הצנור הנדרש לעטיפה בין צינור לצינור. ישום היריעות יעשה לפי הוראות היצרן.

תיקוני עטיפת טריו בקשתות יבוצעו בשיטת "יישום יריעות מתכווצות" בחום לפי הצורך לקבלת הדבקות מלאה על כל שטח המגע.

תיקוני עטיפת טריו בצינורות יבוצעו לפי האמור לעיל. לעטיפת אביזרים יש לקבל מהיצרן רצועות מתכווצות בחום ברוחב 5 ס"מ או 10 ס"מ כנדרש.

 • בשטחים בהם יעבור קו המים באיזור מילוי יהיה על הקבלן להניח את הקוים אך ורק לאחר ביצוע מילוי מהודק כנדרש לגבהים סופיים של עבודות עפר ע"י קבלן עבודות עפר.
 • מחיר היחידה להנחה כולל אספקה, הובלה, חפירה ו/או חציבה, בהתאם לתכניות, פיזור, הנחה, ריתוך, בדיקות לחץ, תיקוני עטיפות ושלמות העטיפה החיצונית (טריו, פי.וי.סי. או צביעה), שימוש במשחת אקספנדו, או סיקה פלקס, בדיקות רדיוגרפיות, ביקורת של שרות השדה של המפעל, מצע ומעטפת חול כנדרש, כסוי והדוק מעל מעטפת החול בחומר מילוי מקומי כמפורט לעיל.וכן חיטוי הקו והכשרת המערכת  לשתיה מהמים בה. יש לציין כי הקבלן יכנס לחפירה/חציבה לאחר שקבלן עבודות עפר ישר את השטח והכין אותו למצעים. במצב זה יהיו פני השטח לחפירה נמוכים מפני השטח הסופיים.

המחיר כולל קשתות והסתעפויות חרושתיות, או מיוצרות באתר, אישור נציג התאגיד תיקוני זויות, הנחה מושלמת למטר אורך, כל הדרוש לבצוע מושלם של הנקודה.

 

 • הובלת הצינורות ופירוקם
 • ההובלה והפריקה של הצינורות תעשה תוך זהירות מרבית למניעת פגיעה בצינורות ועל פי הנחיות יצרן הצינורות.
 • אין לזרוק צינורות בשעת הפריקה ואין לגרור אותם על פני האדמה. גלגול הצינור מותר רק על גבי מסילות מתאימות כשהוא נשען על קצותיו החשופים מבידוד. הצינורות יפוזרו לאורך התוואי המתוכנן קרוב לתעלה ככל האפשר למניעת הצורך בטלטול נוסף. הנחת צינורות בתעלה תבוצע רק אחרי אשורם ע"י המפקח.
 • פריקת הצינורות תבוצע ע"י ווי הרמה תוצרת חברת צינורות ו/או רצועות ברוחב של 25 ס"מ לפחות. הצינורות יונחו בגובה של לפחות 10 ס"מ מעל פני הקרקע.
 • על הקבלן להקפיד על שלמות העטיפה החיצונית והציפוי הפנימי של הצינורות כולל בקצוות. יש לשמור על הרישומים המופיעים על גבי עטיפת הצינורות. כל הפגמים בצנרת שנגרמו במהלך ההובלה ו/או האחסון ו/או הפזור יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו לפי הנחיות היצרן ובאישור המפקח. חובה לאבטח את הצינורות בשטח האגירה למניעת תזוזה של הצינורות.
 • מחיר העמסה, הובלת הצינורות ממחסני הספק, פריקה, אחסון ופיזור צינורות כלול במחיר הנחת צינורות המים. לא תשולם כל תוספת עבור בצוע עבודה זאת.

 

 • חיתוך וריתוך צינורות פלדה
 • ריתוך הצינורות יבוצע לפי המפרט הכללי ולפי המלצות והנחיות שיועברו לקבלן בכתב ע"י יצרני הצינורות ויאושרו מראש ע"י המפקח ובפיקוח שדה של היצרנים.
  בכל הריתוכים והחיתוכים, ציפוי טריו החיצוני חוגן מפגיעת גיצים למרחק של 1.5 מטר לפחות
 • החיתוכים יהיו ישרים במישור ניצב לציר הצינור.
 • חיתוכים אלכסוניים ייעשו בדיוק לפי הזווית הדרושה ובאופן ששפת החיתוך תהיה במישור אחד. שפות הצינורות, המיועדים לריתוך השקה לצינורות אחרים, ייחתכו (יעובדו ב"פאזה") בזוית של 30 מעלות, תוך סטייה +-5, כלפי מישור השפה, לאחר החיתוך יש לעבד פאזה במישור החיתוך כאשר 2/3 מעובי דופן הצינור יושארו ניצבים לזוית החיתוך וב-1/3 העליון תבוצע פאזה ב-45 מעלות לפני חתך הצינור.
 • .החיתוכים יבוצעו במכשיר חיתוך מכני, בעזרת מכשיר חיתוך מיוחד או, לפי אישור מיוחד של המפקח, חיתוך צנורות עד "2 כולל, יהיו ע"י חיתוך מכני בלבד.(בעזרת כלובה חשמלית) השטחים החתוכים יהיו נקיים וחלקים בהחלט, ואם דבר זה לא יושג בעת החיתוך יש לעבד את השטח בפצירה או באבן משחזת.
 • חיתוך הצינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט צמנט יעשה בשיטת "ארקאיר" -( ARCAIR ), עם אלקטרודות פחם " 4 " שתחובר למגע של מקור זרם. זרם אוויר יופעל לפני שהאלקטרודה תיגע בפח. יש להקפיד על כך שהקצה השרוף שלאלקטרודה יהיה במרחק של כ- 10 ס"מ אך לא פחות מ- 5 ס"מ מידית המכשיר. בזמן הריתוך תהיה הזווית בין האלקטרודה ושטח הצינור בת 45 מעלות וכיוון החיתוך יהיה תמיד מלמעלה למטה. רצוי שהידית של המכשיר תוחזק בשתי ידיים לשם איזון. בגמר החיתוך יש לוודא שהפח נחתך לחלוטין, להפריד את ציפוי המלט צמנט -ע"י מכה בפטיש שמשקלו לא יעלה על 1 ק"ג ולהחליק את קצה הצינור וליישרו בפצירה. במקרים שאין אפשרות לבצע את העבודות בעזרת "ארקאיר" תותר לבצע את העבודות בעזרת משור יד או משור מכני בתנאי שהחתך יתקבל ניצב לציר האורך של הצינור.
 • בריתוך האוגנים יש להבטיח כי שטח האטימה יהיה ניצב בהחלט לציר הצינור. יש לשמור על שטח האטימה מהתזות של חומר ריתוך או סיגים ומכל שריטה או פגיעה אחרת.
 • יש לתקן את כל הפגמים העלולים להפריע לאטימה מוחלטת של האוגנים. חתך הרוחב של שטח פני האוגן (הבא במגע עם האטם) יהיה ישר.
 • בריתוך אוגני ((ORIFICE בעלי צוואר ((WELD NECK יש לשייף ולהשחיז את פנים הצינור באזור הריתוך על מנת להוריד כל בליטה אשר תפריע לזרימה ולמדידתה.
 • ביצוע הריתוך :
  יש לנקות המדר (הפאזה) ופס, בצד החיצוני של הצינור, ברוחב של כ 3- ס"מ לכל ההיקף מכל לכלוך, מזפת, מפריימר ומדבק, בצינורות עם עטיפה פלסטית.
 • עבודות הריתוך:
  הקבלן יהיה אחראי לכך, שלא יחוברו צינורות פגומים ועם צפוי פנים לא שלם ואו שבור. משחת אקספנדו תשמש רק לסתימת (X-PANDO) " יעשה שימוש במשחת "אקספנדו ומילוי המרווח בין שפות הבטון של הצינורות בהצמדתם ולא לתיקוני ציפוי טיח צמנטי.

יישום המשחה יהיה על חלק מהשפה של הצפוי, לכל ההיקף, המרוחקת מהפלדה ובכמות כזאת שתסתום את המרווח ולא תחדור לפני השורש והמדר.

לפני המריחה יש להרטיב את הבטון.

הכנת המשחה תיעשה בכלי נקי. יש להוסיף לאבקת האקספנדו מים נקיים ולערבב עד קבלת משחה נוחה למריחה. אין להכין כמות גדולה. המשחה טובה לשימוש למשך עד 30 דקות מגמר ההכנה.

בעת עבודות ההתאמה והריתוך אין להשתמש במכות ו/או בכוח וזאת כל מנת לשמור על שלימות ציפוי הפנים (מכות פטיש, איזמל וכו'). הצינורות יוצמדו זה לזה, עם מרווח "מפתח שורש" לא גדול מ 1.5- מ"מ.

בחיבורי אביזרים ובמקומות שיש גישה לתקן את ציפו הפנים מבפנים, יש לשבור את הצפוי מהקצה, כ – 1 ס"מ, להצמיד את הצינורות עם מרווח "מפתח שורש" של 3-2 מ"מ ולרתך עם "חדירה מלאה". לאחר גמר הריתוך והתקררות הפלדה, יש לתקן את ציפוי הפנים מבפנים.

 

הריתוך יבוצע בשני מחזורים, או יותר, בתלות בעובי דופן פלדת הצינור. יעשה שימוש באלקטרודות המתאימות לתקן . ASTM E 6010

 

 1. מחזור ראשון :

ריתוך חדירה, ירותך עם אלקטרודה בקוטר 3.25 מ"מ, כיוון הריתוך – "מלמטה למעלה" בכל הקטרים ובכל עובי הדופן. יש לחדור ולהתיך את פני השורש ולהימנע מחדירת יתר.

 1. מחזור המילוי והכיסוי :

(מספר המחזורים בתלות העובי), ירותכו באלקטרודות בקוטר 4 מ"מ ויותר. מחזורים אלה ניתן לרתך מלמעלה למטה, או מלמטה למעלה. תפר הריתוך הגמור יהיה מלא, חופשי מסדקים, סיגים, בועות, קעקועים ושריפות. יהיה היתוך מלא בין מתכת היסוד (הצינור) למחזורי הריתוך ובין מחזור למחזור. מראה ריתוך הכיסוי האחרון, יהיה חלק ויבלוט במרכז התפר, מפני הצינור, בין 1.5-1 מ"מ, ירד בקשת לשני הצדדים עד גובה פני הפלדה ויכסה את רוחב הנעיץ כ 2- מ"מ מכל צד.

עם גמר הריתוך ישחיז הרתך בליטות, תפיסות ריתוך והתזות וינקה במברשת פלדה את התפר מסביב מסיגים.

 • עומק הנחה לקווי מים

צנרת המים תבוצע בעומק מינימלי שיאפשר 1.00 מ' כיסוי לפחות.

להלן עומק ההנחה המינמאלי (גחון) לקווי המים כמצוין בטבלה להלן:

קוטר קו פוליאתילן [מ"מ]

עומק גחון מפני קרקע [מ']

90-110

1.10

160

1.15

250

1.25

315

1.30

355

1.40

710

משתנה לפי חתך

 

 • ספחים

ספחים כגון קשתות, אביזרי "T", מעברי קוטר, זקפי ריתוך, צלבים והסתעפויות שונות אשר בהם ישתמש הקבלן יהיו חרושתיים, יתאימו ללחץ בדיקה של 16 אטמוספרות לפחות, מיוצרים ע"י יצרן הצנרת ומאושרים על ידו.

עובי הדופן של הספחים יהיה לפחות כעובי הדופן של הצינורות עם אותו ציפוי פנימי ועטיפה חיצונית.

התשלום עבור הספחים לא יהיה בנפרד, אלא יכלל במחיר מ"א צינור.

 

 • מילוי חוזר
 • על הקבלן יהיה למלא אחר דרישות הכסוי כדלהלן:

לקבלן קיימות שתי אופציות- הנחת הצנור מעל התעלה החפורה וריתוכו מעל התעלה או הנחת וריתוך הצנור בתוך התעלה. בשתי האופציות לאחר ריתוך הצנור וביצוע הסתעפויות יונח הצנור בתוך התעלה על מצע חול מהודק ומורטב בעובי אחיד כמפורט לעיל. לאחר שהקבלן יקבל מסמך כתוב מנציג היצרן כי בצנור אין פגיעות מכניות בציפוי או בציפוי הפנימי ולאחר שהמפקח יאשר את הקו יינתן לקבלן אישור בכתב לכסות את הצנור ב-CLSM (צינור פלדה) או בחול (צינור בטון או פלסטיק) לפי המפורט פרט לקטעי החיבור בין הצנורות ובהסתעפויות.

בשלב הבא יכסה הקבלן את כל רוחב התעלה בחומר המילוי שיאושר מלכתחילה ע"י נציג המזמין או המפקח, ויהדקו עד גובה 30 ס"מ מעל שכבת המצע כאשר קטעי החיבור יישארו גלויים. חומר המילוי יהיה חומר מובחר ומאושר בהתאם לאמור בסעיף 01.5 , פרק 01 .

לאחר ביצוע בדיקת הלחץ יבצע הקבלן בקווי הפלדה את תיקון עטיפת הצינור באזור הפעמון ובמקומות שנפגעו ולאחר מכן יכסה הקבלן את הפעמון עד גובה של 30 ס"מ מעל קודקוד הצינור בחומר מילוי הנ"ל בעבודת ידיים.

לאחר מיכן יבצע הקבלן מילוי והידוק חומר המילוי בשכבות של 20 ס"מ עד פני הקרקע או בתוואי כבישים ומדרכות עד שכבות מבנה הכביש.

במידת הצורך ע"פ הוראת המפקח יבצע הקבלן מילוי חוזר מחומר נברר כאשר התכונות הפיזיקליות של המילוי תוארו לעיל בסעיף 01.5 ,פרק 01.

 • עודפי עפר

עודפי עפר יורחקו לאזורי מילוי ע"פ הוראת המפקח בשטח אתר או מחוץ לאתר.

מחיר סילוק עודפי העפר יהיה כלול בכלל מחירי היחידה ולא תשולם עבורו תוספת.

 

 • הנחת הצינורות והרכבתם

א. הצינורות יונחו בעומק כזה שהכיסוי מעליהם יהיה 70 ס"מ לפחות.

ב. הצינורות יונחו בקרקעית התעלה על שכבת מצע מחול דיונות בעובי 30 ס"מ, נקיה מאבנים ומרגבים.

ג. לפני הנחת הצנור יוודא הקבלן שקרקעית התעלה מיושרת והצנורות אינם פגומים. כל צנור שימצא בו פגם יפסל.

 • אופני מדידה ותשלום הצינורות

המדידה לתשלום בגין הנחת הצינורות תהיה במחיר למטר אורך מסווג לסוג הצינור, קוטר הצינור ועומק הנחת הצינור. המחיר כולל את כל הפעולות הנדרשות להנחה מושלמת והפעלת הצינור (כמפורט במפרט הבין משרדי סעיף 5700.04) לרבות:

 • תיאום תשתיות כולל איתור תשתיות בתחום העבודה.
 • חיתוך/פירוק אספלט/ריצוף/בטון פינוי לאתר מורשה.
 • חפירת תעלת הצינור לפי החתך הטיפוסי כולל חציבה.
 • הכנת תשתית התעלה ומצע חול מחצבה מאושר/סומסום בעובי 20 ס"מ.
 • הספקת והתקנה של כל הספחים הנדרשים להנחה מושלמת של הצינור.
 • הרכבת הצינור והנחתו המלאה בתעלה.
 • מילוי חול מחצבה/סומסום מאושר לעטיפת הצינור עד 30 ס"מ מעל קדקודו.
 • אספקה והנחת סרט סימון בגובה 50 ס"מ מעל קודקוד הצינור.
 • מילוי חומר מקומי ממוין ללא חומר אורגני בשכבות של 20 ס"מ והידוק ועד לגובה של 40 ס"מ ממפלס הדרך/מדרכה.
 • הספקה ומילוי מצע סוג א' בעובי 40 ס"מ שכבה ראשונה ושנייה, בהידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ כ"א בהתאם למיקום הנחת הצנרת.
 • ביצוע בדיקת לחץ כולל אספקת המים.
 • ביצוע בדיקה בקטריולוגית.
 • הכנת תוכנית עדות מאושרת על ידי מודד מוסמך.
 • תוכניות מצב קיים של שוחות המגופים ופרטים של חיבורים לאורך קו הצינורות
 • תאי מגופים
 • תאי המגופים יבוצעו לפי הפרט המתאים בגיליון הפרטים, הכולל חוליות, חגורת בטון תחתונה, וכל המצוין בפרט.
 • המכסים יהיו מיצקת ברזל, לפי ת"י 489 מעודכן, ממין 400D כביש או בשבילים המיועדים גם לנסיעת רכב אחזקה, וממין B125 במדרכות הולכי הרגל, עם סמל וכתוביות התאגיד וכן כיתוב "מים". מסגרת המכסה תהיה מרובעת.

רום המכסה יהיה כמסומן בתכניות ו/או לפי הוראות המפקח, בגינון ובשטחים פתוחים תבלוט תקרת השוחה כ – 20 ס"מ מעל לפני הקרקע.

 • מחיר התא יהיה קומפלט לפי הפרט בתכנית כולל חצץ, מצע מהודק, מכסה וכל הנדרש לביצוע מושלם של השוחה. המחיר כולל מכסה יצקת ברזל ממין 400D כולל הטבעת, סמל התאגיד והכיתוב המתאים.
 • בטון מזויין של השוחות יכיל מעכב קורוזיה מסוג 2005-MCI במינון 0.6 ליטר למ"ק
 • מגופים
 • מגופים בקוטר "2 ומעלה יהיו מטיפוס טריז עם אטימה רכה, מאוגנים וקצרים ללחץ עבודה של 16 אטמוספרות, גוף ומכסה המגוף מיציקה ספירואידלית כדוגמת דגם TRS תוצרת "רפאל" או שווה ערך מאושר. המגוף יהיה בעל מעברים חלקים, עם ציר נירוסטה L316 בלתי מתרומם, ציפוי חיצוני אפוקסי קלוי בתנור בעובי מינימאלי 200 מיקרון וציפוי פנימי אמאייל בעובי מינימאלי 300 מיקרון.
 • המחיר יכלול אספקה, הובלה והתקנה, לרבות אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים, גלגלי פתיחה וכל האביזרים הדרושים, בשלמות.
  בצנרת פלדה האוגנים יהיו מחוייצים.

המגוף יתאים לתקן ישראלי ת"י 61.

מחיר המגוף יהיה ביחידה שלמה ויכלול אספקה, הובלה והתקנה וכן את עבודות העפר הדרושות לשם התקנתו.

כל הברגים הדרושים לאוגנים, מצמדות ועוגנים יגורזו בגריז גרפיט לפני הידוקם.

הציפוי הפנימי של המגוף יתאים לדרישות ת"י 5453.

תקן מידות האוגנים יהיה בהתאם לנדרש ע"י תאגיד עין נטפים.

עבור תא המגופים ישולם בנפרד בסעיף המתאים בכתב הכמויות.

 • הידרנטים
 • במקומות שיידרש ו/או לפי התוכניות יתקין הקבלן ברזי כיבוי אש (הידרנטים) כנדרש ללחץ עבודה של 16 אטמוספרות.

ברזי הכיבוי על כל חלקיהם יהיו מחומרים עמידים ובלתי מחלידים ומתאימים לדרישות ת"י 448 על כל חלקיו.

מנגנון ההפעלה והציר על ברזי הכיבוי יהיה מוגן בפני תקלות ומפני שימוש ע"י גורמים בלתי מסומכים גם במצב סגור וגם במצב פתוח.

המבנה ההידראולי של ברזי הכיבוי יהיה כזה שבלחצים נתונים יאפשרו מעבר ספיקות מינימום כנדרש ע"י תקנות כיבוי אש.

 • ברזי כיבוי האש שיסופקו יהיו:

ברז כיבוי אש כפול בקוטר "3  X 2 או ברז כיבוי אש אחד בקוטר "3, בהתאם למצוין בתכניות. ברז כיבוי האש יהיה דוגמת תוצרת "רפאל" או "פומס", מחובר לזקף  חרושתי אליו יחובר אוגן נגדי בקטרים "4 או "6 עם מתקן שבירה.

כיפת מגן "כיפה אדומה" או שוו"ע,  תותקן על ברז השריפה והיא תהיה בעלת פין פתיחה במידות 17 X 17  מ"מ.

 • הידרנטים יבוצעו לפי פרט 01078-400-04 עם שטורץ "3 בודד או כפול ועל זקף "4. במקרה של ראשים כפולים עם זקף "6 יצויין בתכניות.
 • הידרנטים יהיו עם ברז כיבוי אש מאוגן בקוטר "3, כולל מצמד שטורץ בקוטר "3, בעל ת"י 4290.
 • הזקף יהיה מצינור פלדה ללא תפר 40 – SCH ציפוי אפוקסי אלקטרוסטטי פנימי וחיצוני בעובי 300-250 מיקרון ללא עטיפה. הגוון העליון יהיה אדום.
 • מתקן שבירה יסופק לברזי הכיבוי ויותקנו מתחת לאוגן התחתון של הזקף. מתקן השבירה יהיה חציו קבור במפלס הריצוף הסופי על פי דרישות התקן.
  מתקן השבירה יהיה מתוצרת ספק ההידרנט או מאושר על ידו והינו חלק ממכלול היהידרנט. המתקן יהיה עם ציפוי אפוקסי אלקטרוסטטי פנימי וחיצוני בעובי 300-250 מיקרון ללא עטיפה. הגוון העליון יהיה אדום.
 • המדידה תהיה ביחידות קומפלט לפי המסומן בפרט לרבות:

חפירה, גילוי הצינור ושאיבת מים על פי צורך, סגירת מים (במידת הצורך), ניקוז הקו, ביצוע יציאה חרושתית מהקו הראשי, אספקה, הובלה, הנחה והתקנה של צינור "4 או "6 (פלדה או HDPE בהתאם לפרט) (באורך עד 5 מ' מההסתעפות מהקו הראשי), קשתות 90 חרושתיות, אביזרי טי חרושתי ((T ומעברי קוטר 6X4 או 4X3.

המחיר יכלול אספקה, הובלה והתקנה של הברז כנ"ל לרבות אוגנים, אוגנים נגדיים, קטעי הצנרת וספחים, מתקן הגנה בפני שבירה של יצרן הברז, ברגים, אביזרים, גוש עיגון מבטון ב- 20, כיפת מגן בעלת פין פתיחה במידות 17 X 17  מ"מ, מחבר שטורץ "3 ובורג אבטחה, צביעה בשלוש שכבות (של החיבורים והחלקים הלא עטופים), עבודות עפר, כולל כל האביזרים הנוספים הנדרשים המפורטים במפרט המיוחד, בתוכניות ובפרטים, וכל הדרוש להתקנה מושלמת.

בנוסף יספק הקבלן גלגלי פתיחה ומכסה לברז כיבוי אש מדגם "שטורץ-סגר" שיועבר למחסני התאגיד ע"י הקבלן.

 • שסתומי אוויר משולבים למים

שסתומי האוויר שיסופקו יהיו דגם D-050C מאוגן מתוצרת א.ר.י. או שו"ע. מתחת לשסתום האויר יותקן מגוף כדורי עשוי פליז בקוטר "2 ומטה או ברז טריז בקוטר "3 ומעלה.

המחיר כולל אספקת והתקנת כל האביזרים הדרושים, כגון: מופות, זקפים, ניפלים, זוויות, ברגים, אומים, אוגנים וכל העבודות הדרושות. המגוף ישולם בנפרד.

 • חיבורי בית
 • הקבלן יבצע חיבורי מים למגרשים במקומות החיבור המסומנים בתכנית ואשר יאושרו ע"י המפקח. חיבורי המים יבוצעו על פי תוכניות. לפני ביצוע העבודה, יסייר הקבלן באתר עם המפקח ועם נציג תאגיד המים על מנת לקבוע סופית את מיקום חיבורי המגרשים, ורק לאחר מכן ולאחר אישור המפקח בכתב, ניתן יהיה להתחיל בביצוע חיבורי המגרשים. לא פעל הקבלן על פי הוראות אלו, עליו יהיה לשאת בהוצאות לביצוע החיבור מחדש, לשביעות רצון המפקח. יצוין כי מיקום החיבור המסומן בתכנית עלול להשתנות, ועל הקבלן לקבוע את מיקומו הסופי עם המפקח לפני ביצוע העבודה.
 • חיבורי הבתים יבוצעו בסמוך לגבול המגרש, ככל הניתן בתוך פילר מים ובמידה ולא קיים אזי יבוצעו במיקום המאפשר גישה נוחה לאחזקה ולקריאת מד המים.

יש לתאם מיקום חיבורי המים עם בקר התאגיד, ובכל מקרה לא יבוצע חיבור בית בטרם אושר המיקום המדויק עם המפקח בכתב עם תכנית חתומה.

 • חיבור המגרש יכלול שלוחה המסתעפת מהקו הראשי, צינור מים תת קרקעי באורך הנדרש, עד לנקודה אשר חודרת עד כ-1 מ' לתוך תחום המגרש, אשר נקבעה מראש, זקף קשת ואוגן ואוגן עיוור בקוטר המופיע בתוכניות, וכן התקנת פס גישור.
 • המדידה לתשלום תהיה קומפלט בהתאם לקוטר החיבור ותכלול את קטע הצינור מגבול המגרש ועד קצה הצינור בתוך המגרש לרבות הצינור, הזקפים, הקשתות אוגנים ואוגנים עיוורים ופס גישור.
 • הכנה לראש מערכת השקיה

הכנה לראש מערכת השקיה חדש יהיה עם רגל "3 בהתאם לתוכניות וברז 2" (ראה פרט מס' 01078-400-08). ביצוע ראש מערכת יהיה כמפורט לעיל עד לנק' החיבור של מד המים ולא מעבר לה.

המדידה לתשלום תהיה קומפלט בהתאם, ותכלול את הזקפים, הקשתות האביזרים, אוגנים ואוגנים עיוורים, עד מד המים לא כולל מד המים.

 • שרוולי מגן והשחלת צינורות
 • כללי

במקומות בהם יורה המפקח ובמקומות המסומנים בתוכנית, יושחלו קווי מים בחפירה פתוחה בתוך צינורות מגן (שרוולי פוליאתילן או פלדה) בקוטר ובעובי דופן כמוראה בתוכנית וכמפורט בכתב הכמויות.

 

 • הנחת שרוול בחפירה פתוחה

שרוול הפוליאתילן יהיה בדרג 10 לפחות.

עבור שרוול מגן ישולם בהתאם לקוטר השרוול והדרג ולפי מ"א.

התשלום כולל אספקה, הובלה והתקנה של השרוול, פינוי מטרדים, חפירה/חציבה לעומק הנדרש, תמיכת תשתיות קיימות ודיפון החפירה, עטיפת חול, מילוי חוזר מהודק, וכן את כל יתר העבודות הנדרשות בעד הנחת צינור מים רגיל בחפירה פתוחה, לפי סעיפי המפרט המתאימים לעיל.

במידה והשרוול מיועד לביצוע באמצעות קידוח תופחת עלות השרוול עבור אי ביצוע חפירה, הנחה וכיסוי בסעיף המתאים בכתב הכמויות.

 • השחלת צינור בתוך שרוול

הצינור המושחל בתוך השרוול יהיה בעל עובי דופן כמפורט בכתב הכמויות ובתוכניות.

הצינור המושחל יותקן עם שומרי מרווח פלסטיים מתוצרת DIMEX דגם MA-50 או שו"ע במרחק כל 1.35 מ' לאורך הצינור. בקצוות יותקנו תומכים מתחת לצינור עשויים פוליאטילן עם ריפוד גומי תוצרת DIMEX או שו"ע.

קצה השרוול יאטם ע"י אטם חרושתי עשוי EPDM תוצרת DIMEX דגם DU או שו"ע אשר יוצמד לצינור ולשרוול על ידי חבקים מפלב"מ 316L.

עבור השחלת הצינור בשרוול מגן ישולם בסעיף המתאים בכתב הכמויות, כאשר המחיר יכלול אספקה, הובלה והתקנת שומרי המרווח ואטמים לאטימה מושלמת של שני קצות השרוול עם חבקי הפלב"מ, התומכים, החיתוכים, הריתוכים וכל האביזרים הדרושים לקביעת הצינור בתוך השרוול וכן כל הנדרש לביצוע מושלם.

עבור הצנרת המושחלת ישולם בסעיף המתאים בכתב הכמויות, וכן תופחת עלות הצנרת עבור אי ביצוע חפירה, הנחה וכיסוי בסעיף המתאים בכתב הכמויות.

 

 • צילום פנימי של צנרת מים , בקטרים "6 ומעלה
 1. לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת צנרת, בהתאם לנדרש במפרט, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית, באמצעות פעולת צילום פנימי לאורך הקו המונח (בקוטר " 6 ומעלה), לאחר סיום העבודות. הצילום ייערך בנוכחות המפקח ובאמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנרת, לכל אורכה.
 2. מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה.
 3. פעולת צילום הצנרת אינה באה במקום כל בדיקה אחרת, שמטרתה לבדוק ולאשר אתת קינות הביצוע לפי התוכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של החברה, שניתנו במהלך הביצוע.
 4. מחיר היחידה כולל צילום שאינו ברציפות.
 5. לא יאושר חשבון סופי לקבלן עד להמצאת Disc on key, הדו"ח המפורט ותיקון המפגעים מאושרים ע"י המפקח ותאגיד עין נטפים.
 6. המזמין יחליט האם הוא יעסיק מעבדת צילום מטעמו או שיטיל זאת על הקבלן.
  בכל מקרה ממצאי מעבדת הצילום ופיענוח הדוחות יחייבו את הקבלן לתקן את כלל הליקויים. במידה ויידרש צילום חוזר לקטעים בהם יתוקנו ליקויים הנ"ל יקוזז מחשבונותיו של הקבלן.
 7. על הקבלן להעסיק מעבדת צילום, המוסמכת ע"י הרשות הממשלתית להסמכת מעבדות עבור צילום קווי מים וביוב, לביצוע עבודות הצילום, בעלת ציוד וניסיון לביצוע העבודה, שתעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. הקבלן יקבל אישור החברה, מראש ובכתב, להעסקת קבלן המשנה, מעבדת הצילום, קודם לתחילת עבודתו.
 8. ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו לחברה, הוא תנאי לקבלת העבודה לאחר ביצוע ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תוכנית העדות".
 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין את הצילום באופן ישיר. במקרה זה :

א. התשלום למבצע הצילומים, יהיה על חשבון הקבלן.

ב. יבוטלו סעיפי הצילום בחוזה הקבלן, מבלי לשלם לקבלן כל פיצוי עבור הסעיף ומבלי לשנות את שאר מחיר היחידה.

ג . החברה תבצע את פעולות הצילום בקטעים, לפי החלטתה הבלעדית.

ד. הקבלן ישתף פעולה, באופן מלא, בצילום.

ה. הקבלן יתקן את כל הנדרש, בהתאם לדרישות החברה, עפ"י תוצאות הצילום.

ו. במקרה של צורך בביצוע צילום חוזר, תזמין החברה את עבודת הצילום החוזר והיא תהיה

    על חשבון הקבלן.

 1. עבודות הכנה:
  • א. הכנת פתחים:

הקבלן ישאיר פתחים, לאורך הקווים, לצורך החדרת המצלמה לקו. מיקום הפתחים ומידותיהם, יחושב (לפני תחילת העבודה), בתאום עם המפקח, נציג מעבדת הצילום ובהתאם לדרישות הציוד שברשותו.

 • ב. שטיפה

לפני ביצוע הצילום, על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת, שהונחה, תהיה נקייה מכל חומרי בניה וחומרים אחרים, העלולים לפגוע במהלך פעולת הצילום. הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ, בציוד מתאים למי שתיה, או שיטה אחרת, כגון פיגים וזאת בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המיוחד.

 1. ביצוע העבודה:

הקבלן יבצע את הצילום באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, בקטעי אורך המתאימים, בהתאם למגבלות הציוד.
מהלך העבודה, יצולם וישודר, מעל גבי מסך טלוויזיה, במהלך ביצוע הצילום.
בכל נקודת חיבור, של שני צינורות, תבוצע עצירת המצלמה (לפני החיבור) וצילום פנורמי של כל היקף החיבור.

לאחר הצילום הפנורמי, יבוצע צילום 360° , כשזווית הצילום ניצבת לחיבור.

בכל מקרה שמתגלה, במהלך תנועת המצלמה, פגם, נתון חריג, או גוף זר, תבוצע עצירת מצלמה וצילום ממוקד של הפגם.

יש לאפשר למפענח קנה המידה של הצילום, כדלקמן : בתחילת הצילום של כל קטע,  יש להניח, בחלל הצינור, מדידים ( 5 מ"מ, 10 מ"מ וכן 20 מ"מ).

 1. תיעוד:

הצילום, על כל שלביו, יתועד על גבי דיסק כולל תיעוד קולי בצורת הערות הצלם לגבי מיקום מפגעים ביחס למספור שוחות הבקרה/מספור הפתחים שבתוכנית. הקבלן יסמן, על גבי התוכנית, את מספור הפתחים, לצורך זיהוי הקטעים המצולמים וכן מספור ההסתעפויות. על מסך הטלוויזיה יודפסו ויוקלטו הנתונים הבאים, במהלך הצילום :

– תאריך הצילום.

– אתר העבודה, רחוב, עיר ונתונים נוספים, לפי הנדרש.

– מספר קטע מצולם – לפי מספור הקטעים בתוכנית.

– מרחק רץ, מנקודת ההתחלה.

 1. הציוד לביצוע העבודה:

– המצלמה תהיה בעלת ראש מסתובב, לראיית 360° ואפשרות לביצוע. ZOOM במקום

– מכלול הציוד יכלול אמצעי תאורה, בהספק שיבטיח איכות וחדות של התמונה, בכל הקוטר של הצינור.

 1. תיקון מפגעים:
  • א. במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו פגמים, אשר לפי חוות דעת החברה, יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים הדרושים, לשביעות רצונה המלאה של החברה.
  • ב. הקבלן יתקן את הנזקים הישירים והבלתי ישירים, על חשבונו.
  • ג. לאחר ביצוע התיקונים, יבצע הקבלן צילום חוזר, על חשבונו, של קטעי הקו המתוקנים.
  • ד. תהליך הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".
 2. הצגת ממצאים:

קבלת העבודה, ע"י החברה, תהיה, בהתאם לתנאי המכרז, רק לאחר מסירת תקליטור ודו"ח מפורט.

 • א. מדיה מגנטית:
 1. המדיה המגנטית תכלול תיעוד מצולם של הקו, לכל אורכו, כולל סימון וזיהוי הסתעפויות, אורך הקטעים, קוטר קו ראשי, קוטר הסתעפויות וצילום נפרד, במבט ניצב, של כל ההסתעפויות. צילום ניצב יבוצע גם לכל חיבור וריתוך, לאורך הקווים ולכל ממצא אחר משמעותי, שיתגלה בצילום. פס הקול של התקליטור יכלול הערות מבצע העבודה, תוך כדי ביצועה.
  • ב. דו"ח מסכם:
 2. במצורף לתקליטור, יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו (מפענח). הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול :
 3. – מרשם מצבי (סכמה) של הצינור, הסתעפויות וסימוניהן וכל סימון ותיאור אחר על פני השטח, כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.
 4. – דו"ח שוטף של צילום בצורת טבלה, שתכלול מספר נקודות – אורך הקטע, קוטר קו ראשי, קוטר הסתעפות, תיאור המפגע וחוות דעת מומחה הצילום, לגבי מהות המפגעים ומיקומם.
 5. – הדו"ח יכלול גם את אורך הקטעים המצולמים והשיפוע של הקו על בסיס הצילום.
 6. – הדו"ח ילווה בתמונות של הפגמים האופיניים.
 7. הערה : דו"ח צילום, אינו מבטל את הדרישה להכנת "תוכנית בדיעבד".

 

 • בדיקת לחץ במערכת עם צינור פוליאתילן

בדיקת לחץ לקווי צינורות פוליאתילן תבוצע על פי המתואר בנספח 3:

מובהר בזאת לקבלן כי התאגיד שומר לעצמו את הזכות לספק למועד הבדיקה מנומטר רציף "רושם", על חשבונו ומטעמו, אשר יותקן בטרם תחילת הבדיקה במקביל למנומטר של הקבלן. הקבלן מצידו יבצע הכנה לחיבור הנ"ל ככל שיידרש על ידי נציג התאגיד.

 • תהליך בדיקת לחץ
 • דו"ח בדיקת הלחץ

לכל בדיקת לחץ יכין הקבלן טופס מתאים למהלך הבדיקה אשר יוגש לאישור המתכנן בטרם הבדיקה הראשונה באתר. טופס הבדיקה ימולא ע"י הקבלן וייחתם על ידי נציגי המזמין אשר נכחו בזמן הבדיקה.
הטופס יכיל בין היתר:

 • א. תאריך ושעה
 • ב. שמות הנוכחים
 • ג. תאור הקטע הנבדק הכולל תאור של מספרי חתך כביש וחיבורי מגרשים עם מספרי מגרשים
 • ד. כיול מדי לחץ ובדיקת הציוד להעלאת הלחץ
 • ה. סקיצה של המקטע הנבדק
 • ו. תאור סגירת המגופים ובדיקת המגופים הפתוחים בכלל הצנרת הנבדקת
 • ז. הנחיות נציג היצרן
 • ח. מסקנות הנוכחים בבדיקה
 • ט. חתימה ותאריך של המפקח ושל נציג התאגיד
  המדידה לתשלום עבור בדיקת הלחץ כלולה במחיר הנחת הצינור ולא ישולם בנפרד בגין בדיקת הלחץ בפרוצדורה הנדרשת, גם אם יידרשו בדיקות לחץ חוזרות.
 • שטיפה וחיטוי המערכת

בתום העבודות ולפני בדיקת הלחץ והפעלת המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל מערכת הצינורות והאביזרים.

השטיפה תיעשה ע"י הזרמת מים בלחץ ע"י מכונת שטיפה מתאימה לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת והוצאתם מן הנקודות הנמוכות, וניקוז המים למערכת הניקוז.

כמות המים שתכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיוצר מהירות זרימה של לא פחות מאשר 1.0 מ'/שנייה. השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות רצונו המלאה של המהנדס אך לא פחות מאשר מחצית השעה. לפני ביצוע השטיפה, יגיש הקבלן למפקח לאישור את תוכניות ובה יפרט את האמצעים שבכוונתו להשתמש. נקודות הכנסת המים, הוצאתם מקורות המים, גודל החיבורים המוצעים וצורת סילוק המים, רק לאחר אישור המהנדס יוכל הקבלן לבצע את השטיפה.

עבודת החיטוי תבוצע לאחר השלמת שטיפת הקווים ע"י מעבדה מוסמכת מטעם משרד הבריאות והיא כוללת גם את הבדיקה הבקטריולוגית הנדרשת. אישור על החיטוי יימסר לידי תאגיד המים. רק לאחר קבלת תוצאות עוברות להליך חיטוי המערכת, יאושר לקבלן להתקדם לביצוע בדיקת הלחץ.

 • חיבורים לקווים קיימים

תוכניות האתר שעליהן סומנו קווי המים הקיימים ומקומות החיבור אליהם של הקווים המתוכננים חלקיות ובלתי מחייבות. לפני ביצוע חיבורים של קווי מים מתוכננים לקווי מים קיימים יש לחפור ולגלות את הקווים הקיימים, במקומות החיבור המתוכננים ובמקומות בהם קווים חדשים מתוכננים לחצות קווי מים קיימים, על הקבלן למדוד ולסמן במדויק את מיקום הצינורות הקיימים ואת הרום שלהם. תוצאות המדידה, שתבוצע ע"י מודד מוסמך, תועברנה למפקח לבדיקה ורק לאחר קבלת אישורו בכתב והנחיותיו תבוצע עבודות החיבור לקווים קיימים או חצייה בין קווים חדשים וקווים קיימים.

סדר העבודה בחיבור לקווים קיימים יקבע בצורה שיבטיח רציפות מקסימאלית בהספקת מים לצרכנים המחוברים למערכת המים הקיימת.

ניתוק קווים קיימים מהמערכת יבוצע אך ורק לאחר חיבור והפעלת הקווים החדשים ולאחר קבלת אישור בכתב.

הפסקות מים לצורך חיבור קווי מים מתוכננים לקווים קיימים תבוצע בשעות הלילה בלבד ולאחר תיאום ע"י עובדי מחלקת אחזקת רשת המים ועפ"י הנחיותיהם. לפני כל תהליך של הפסקת מים יבוצע תאום פרטני מול תאגיד עין נטפים בע"מ הנוהל המצורף בנספחים 1 ו-2, שבו ייקבעו מועדי הפסקת המים, תהליך ההודעה לצרכנים, תהליך העבודה, מספר צוות הריתוך הנדרשים, האם נדרש תאום לאספקת מים חלופית ועוד, הכל לשם ביצוע הפסקת המים בזמן הקצר ביותר.

בכל מקרה לא תורשה הפסקת ההספקה לתקופה של יותר מ- 6 שעות.

לפני התחלת הביצוע יגיש הקבלן למפקח לאישור תוכנית עבודה בה יפרט את סדר הנחת הקווים וביצוע ההסתעפויות והחיבורים השונים, תוך ציון משך הזמן הנדרש לביצוע כל קטע והגדרת הקטעים בהם תופסק הספקת המים ומשך זמן ההפסקה.

רק לאחר קבלת אישור המפקח לתכנית העבודה יוחל בביצוע. יש להדגיש כי אישור זה יהיה אישור מוקדם בלבד וכי תוך ביצוע העבודה יעמוד הקבלן בקשר בכל הנוגע להפסקות הספקת המים עם המפקח ויודיעו לו לפחות  48 שעות מראש על כל הפסקה ולאחר ישיבת תיאום מול תאגיד המים בתחום הרשות המוניציפלית בתחומה מבוצעות העבודות.

רק לאחר קבלת אישור המפקח תבוצע אותה הפסקה.

במידה וצרכי ההספקה יחייבו סטייה מתוכנית העבודה המוקדמת הנ"ל, תעשינה ההפסקות בהתאם להוראות המפקח.

 

ביצוע החיבור לקווים הקיימים יכלול: חפירה לגילוי הקו הקיים, מדידת פרטי הקו הקיים והעברת הנתונים למפקח, לאחר מתן אישור המפקח בכתב – ניתוק זרימת המים בקו, ניקוז הקו, חיתוך הקו הקיים, ו/או פירוק האוגן העיוור, חיבור הקו החדש לקו הקיים בריתוך, מעבר קוטר/זקף/קשת/מתאם אוגן עם אוגן מתכת/מופה לריתוך (מצמד)/מופה חשמלית, או באוגנים נגדיים בחיבור אל הכנות מוכנות. חיבור צנרת פלדה-פלדה יהיה באמצעות אוגנים מחוייצים, עם עדיפות לחיוץ מונוליטי.

העבודה תכלול אספקה, הובלה והתקנה של כל אביזרי החיבור הדרושים הכל כמפורט בתוכניות, תיקון הציפוי החיצוני של הצינורות, המילוי החוזר, שטיפת הקו, חיטוי, בדיקת לחץ, חידוש זרימת המים בצינור הקיים וכל עבודה הנדרשת לחיבור מושלם והחזרת המצב לקדמותו.

עבור חיבור צנרת מסוג שונה, פוליאתילן-פלדה, ישולם בהתאם לסעיף המתאים בכתב כמויות .

 • אספקת מים זמנית

בקטע המיועד לעבודה, קיימים קווי מים וחיבורי צרכן שינותקו במהלך העבודה. כחלק בלתי נפרד מעבודות הקבלן עליו להקים ולהפעיל, במשך העבודה כולה, מערכת אספקת מים זמנית לכל הצרכנים הקיימים שינותקו.

לצורך כך יניח הקבלן קווים זמניים מצינורות פלדה או צינורות מפוליאטילן מצולב בלבד, על פני הקרקע או בחפירות זמניות. הקבלן יתקין ויתחזק חיבורים לרשת העירונית, יחידות הקטנת לחץ, מגופים, מדי מים זמניים וחיבורי הצרכנים הקיימים. כל זאת בתאום עם הפיקוח ומחלקת המים של התאגיד.

העבודות לצורך אספקת מים זמנית כלולות במחיר מ"א צנרת של הקו הראשי. המחיר כולל אספקת כל החומרים והאביזרים הדרושים, פרישת הקו, ביצוע כל החיבורים למערכות הקיימות בתחום העבודה, תפעול ואחזקה במהלך כל תקופת העבודה ופרוק בגמר העבודה.

על הקבלן האחריות הבלעדית לדאוג להמשך רציפות ההארקה של כל הבתים במשך כל תקופת הביצוע.

בגמר הביצוע יפרק הקבלן את כל הציוד הזמני ויסלק אותו מהשטח.

 • פירוק צינור קיים

עבודות לפרוק צינור קיים כוללות חפירה וגילוי, חיתוך, הוצאת הצינור הקיים מהקרקע, מילוי חוזר, שיחזור מבנה הכביש, סילוק השברים והפסולת.

עבור העבודות לפירוק צינור קיים ישולם בסעיף המתאים בכתב הכמויות.

 

 • פירוק תא אביזרים קיים

עבודות לפירוק תא אביזרים קיים יכללו: את החפירה הנדרשת, פירוק המכסה, התקרה וקירות התא, פירוק קטע הצנרת, פירוק האביזרים המצויים בתחום התא והעברה למחסן התאגיד, מילוי החלל בחול מהודק ברוויה או ב- CLSM בחוזק 3 מגפ"ס, שיחזור מבנה הכביש וסילוק השברים והפסולת.

פירוק האביזרים יהיה בתיאום עם מהנדס מחלקת המים של התאגיד לפני תחילת העבודה.

 

 • מערכות ביוב
 • כללי

בשטח הפרויקט קיימות מערכות ביוב מסוג גרביטציוני וסניקה וכן תחנת שאיבה קיימת ותחנה מתוכננת. הקבלן יבצע קווי ביוב גרביטציונים שונים ויתחבר לקווי גרביטציה קיימים, יעתיק 2 (שני) קווי סניקה לביוב מקבילים, יבטל קווים קיימים, יתחבר עם קו מתוכנן לקו קיים, יבצע שוחות מגופים ושסתומי אוויר, ויתחבר לקווי סניקה קיימים בתחנת השאיבה הקיימת.

כמו כן, על פי שיקול דעת המזמין, ייתכן ועל הקבלן יהיה לבצע גם קו סניקה נוסף שלישי לתחנת שאיבה מתוכננת, במקביל לשני קווי הסניקה שתוארו לעיל.
במסגרת תאום העבודה על הקבלן לתאם את העבודות עם תאגיד " עין נטפים בע"מ" ועל הקבלן לקבל אישור בכתב מהמתכנן על החומרים מכל סוג המובאים לשטח: צינורות, תאים וכו'.

צינורות לקווי סניקה לביוב יהיו התאם לדרישות הרלוונטיות של פרק 57 במפרט הכללי וכמפורט בהמשך בפרק זה  .

 • שירות שדה של יצרן צינורות

הקבלן חייב לקבל במהלך העבודה הדרכה, פיקוח ואישור משירות השדה של יצרן הצינורות לשימוש הנכון בצינורות. על הקבלן לספק במהלך העבודה ובהתאם לדרישת הפיקוח את האישורים המתאימים. שירות השדה יספק אישור לעבודת הקבלן .

 • אופן מדידה להספקת והנחת צינורות לביוב

המדידה לתשלום בגין הנחת הצינורות תהיה במחיר למטר אורך מסווג לסוג הצינור, קוטר הצינור ועומק הנחת הצינור. המחיר כולל את כל הפעולות הנדרשות להנחה מושלמת והפעלת הצינור (כמפורט במפרט הבין משרדי סעיף 5700.04) לרבות:

 1. תיאום תשתיות כולל איתור תשתיות בתחום העבודה.
 2. חיתוך/פירוק אספלט/ריצוף/בטון פינוי לאתר מורשה.
 3. חפירת תעלת הצינור לפי החתך הטיפוסי כולל חציבה.
 4. הכנת תשתית התעלה ומצע חול מחצבה מאושר/סומסום בעובי 20 ס"מ.
 5. הספקת והתקנה של כל הספחים הנדרשים להנחה מושלמת של הצינור.
 6. הרכבת הצינור והנחתו המלאה בתעלה.
 7. מילוי חול מחצבה/סומסום מאושר לעטיפת הצינור עד 30 ס"מ מעל קדקודו.
 8. אספקה והנחת סרט סימון בגובה 50 ס"מ מעל קודקוד הצינור.
 9. מילוי חומר מקומי ממוין ללא חומר אורגני בשכבות של 20 ס"מ והידוק ועד לגובה של 40 ס"מ ממפלס הדרך/מדרכה.
 10. הספקה ומילוי מצע סוג א' בעובי 40 ס"מ שכבה ראשונה ושנייה, בהידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ כ"א בהתאם למיקום הנחת הצנרת.
 11. לקווי סניקה לביוב צילום טלוויזיה של פנים הצינור, בקטעים על פי אפשרויות הצילום.
 12. לקווי סניקה לביוב טסט לחץ כולל אספקת מים.
 13. הכנת תוכנית עדות מאושרת על ידי מודד מוסמך.
 14. תוכניות מצב קיים של שוחות המגופים ופרטים של חיבורים לאורך קו הצינורות

 

 • צנרת סניקה לביוב
  • צנרת פוליאתילן-הגדרת הצינורות ותקן

 

צנרת לסניקת הביוב תהיה עשויה פוליאתילן מצולב כדוגמת "פקסגול" או שוו"ע.

צינור הפוליאתילן המצולב יהיה מסוג המיוצר לפי ת"י 1519.
יסופקו צינורות בדרג 10 בהתאם למפורט בתוכניות.

חיבור צינורות פוליאתילן מצולב יעשה במופות EF (אלקטרופיוז'ן) וריתוך צנרת פוליאתילן 100+PE  יהיה בשיטת ריתוך פנים או אלקטרופיוז'ן (EF), ובשני המקרים הריתוכים יעשו תוך שימוש באביזרים בקו מייצור חרושתי בלבד.

לא יתקבלו להנחה צינורות ללא תו השגחה ממכון התקנים וסימון (מוטבע) של פרטי היצרן והצינור על גבי הצינור. 

צינורות יסופקו במוטות באורך מכסימלי כפי שייקבע בין הקבלן מזמין לבין יצרן הצינור. יודגש במיוחד כי מפרטי היצרן מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

חיבור אביזרים לקו כולל הזקפים החרושתיים אותם יספק המזמין מיצרן הצינורות, יעשה באמצעות מופות ריתוך אלקטרופיוז'ן.

טיב החומר, ההובלה, השינוע, הבקרה, ביצוע הקווים והחיבורים, הבדיקות וכו' יהיו עפ"י המפרט הכללי פרק 5707, מפרטי והנחיות היצרן.

 • ספחים לצינורות פוליאתילן

כל האביזרים לאורך הצינור יהיו אביזרים עשויים PE100 בדרג אחד גבוה מדרג הצינור ולא פחות מ-17-SDR (דרג 10). אביזרים שווה ערך לאביזרי פלסאון המפורטים בפרטים הסטנדרטים.

טיב החומר, ההובלה, השינוע, הבקרה, ביצוע הקווים והחיבורים, הבדיקות וכו' יהיו עפ"י המפרט הכללי פרק 5707, מפרטי והנחיות היצרן.

לפני הביצוע יציג הקבלן בפני המפקח את שיטת הביצוע ונוהל הפיקוח והבקרה ע"י שירות השדה של ביהח"ר על פיהם הוא מתכונן לעבוד ועליו לקבל אישור על כך.

אי אישור הצעת הקבלן לא יהוו עילה לשינוי במחיר הספקת והנחת הצינור כפי שיידרש ע"י המפקח וכתב הכמויות.

 • בדיקת מתיחה לריתוך פנים

בהתאם לתקן ישראלי 4427 חלק 5 יש לבצע בדיקת מתיחה לריתוך פנים לאחר ביצוע הריתוך הראשון עם מכונת ריתוך הפנים באתר. כמו כן, יבוצע טסט נוסף במקרים של החלפת רתך, החלפת מכונה, החלפת יצרן הצינור או הדרג.

טסט מתיחה אפשר לבצע במכון התקנים  או במעבדה של פלסאון ובכל מקרה יבוצע במעבדה בלתי תלויה ולא אצל יצרן הצנרת.

 

 • קבלן צנרת פוליאתילן מים/ביוב

בנוסף לכל הדרישות הפורמליות מהקבלן (כגון אישור קבלן רשום, סיווג קבלנים וכו') הקבלן חייב להיות בעל הרשאה מיצרן הצינורות להנחת צנרת פלסטית תוצרת המפעל. הקבלן מחויב להגיש מכתב משרות השדה של יצרן הצינורות, בו מדגיש שרות השדה שנתן הדרכה לקבלן או לצוות העובדים הנוכחי של הקבלן בהנחת וריתוך צינורות פוליאתילן המסופקים לאתר עבודה זה.

הקבלן לא יורשה להתחיל בעבודת השדה, הנחת קווי סניקה, עד אשר יציג לשביעות רצון המפקח את כל המסמכים וההוכחות להכשרתו בעבודה מיוחדת זאת.
כל ההוצאות שייגרמו עקב כך יהיו על חשבון הקבלן.

 1. ריתוך צנרת פוליאתילן
 2. קבלן יעסיק רק רתכים בעלי סיווג מתאים ומאושרים ע"י שרות שדה של ביח"ר לצינורות.
 3. הרתכים יהיו בעלי ניסיון מוכח בריתוך פנים לצנרת פוליאתילן בקטרים מינימאליים של 630 ממ'.
 4. הרתכים מחויבים לעבוד על פי הנחיות יצרן הצינורות ובהתאם לתנאי השטח המדוברים.
 5. מכונות הריתוך יקבלו את אישור יצרני הצנרת עדכני למועד תחילת העבודות. אישור זה יתחדש לפחות אחת לשלושה חודשים לאורך הפרויקט או על פי הוראות היצרן, המוקדם מבניהם.
 6. מקור החשמל למכונת הריתוך יהי מוגן מנפילות מתח ויחויב בגיבוי מידי בשטח. מקור החשמל יאושר ע"י חשמלאי מוסמך.
 7. אישור הרתכים כפוף לאישור בדיקת המתיכה.

 

 • צנרת פלדה לביוב

בפרטים להתקנת שסתומי אויר או אמצעים לריקון קווי סניקה יבוצעו ספחים וצנרת עשויים פלדה.

צנרת הפלדה תהיה בקטרים "3 – "8 בעלת עובי דופן "3/16, ובקטרים "10 ומעלה עובי דופן "1/4 ובשני המקרים תהיה עם ציפוי פנימי רב אלומינה.
הציפוי החיצוני יהיה מערכת צבע כמפורט להלן:

 • קטעי צנרת גלויים, במגע עם שפכים, ינוקו בבית המלאכה של הקבלן, בצידם החיצוני, במברשת פלדה ובסילון חול
 • 2 (שתי) שכבות של מערכת צבע יסוד אפוקסי דוגמת "אפוקסי EA-9" מתוצרת "טמבור" או שוו"ע יסוד אפוקסי דוגמת "אפוקסי EA-9" מתוצרת "טמבור".
 • לאחר גמר ההרכבה יתוקנו כל הפגמים בצבע היסוד וכל הצינורות והאביזרים יצבעו בשתי שכבות ציפוי בצבע אפוקסי דוגמת "פוליכמקיור" מתוצרת "טמבור" או שוו"ע, בעובי כולל של לפחות 300 מיקרון.
 • גוון הצבעים יהיה RAL שיאושר ע"י נציג המזמין בכתב בגוון אדום.

 

כלל הספחים יהיו עם ציפוי פנימי וחיצוני כאמור לעיל.

 

 • צנרת הביוב

מערכת הביוב הגרביטציונית תבוצע מצינורות PVC (פי.וי.סי) או מסוג HDPE  בהתאם למצוין בתכניות.

הצינורות והאטמים יישאו תווי תקן ויסופקו יחד מיצרן צינורות אחד שמערכת ניהול האיכות שלו מאושרת על פי ת"י 9002 – ISO. על כל קנה יסומן התקן וכן תאריך הייצור וסימון הצינור (מס' צינור).

חיבור הצינורות ייעשה ע"פ הפרטים הסטנדרטיים של יצרן/ספק הצינור, מחיר האטמים בין הצינורות כלול במחירי היחידה השונים של הצנרת.

החיבור בין הצינור לקיר שוחת הבקרה יהיה כמפורט עבור שוחת בקרה.

הצינורות יונחו בקרקע עפ"י פרט 01078-400-01 בגליון הפרטים.

 

 • צינורות PVC

צינורות הביוב יהיו צינורות PVC (פי.וי.סי.) עבה לביוב (SN8) לפי ת"י 884, עם אטמים ומוגנים U.V הצינורות יהיו נושאי תו תקן של מכון התקנים ויודפס על הצינור דגם וחוזק.

 • בכל מקום שיש התייחסות לקוטר צינור PVC – הכוונה לקוטר חיצוני.
 • הצינורות יחוברו ע"י מחברי שקע תקע (מצמד פעמון) ואטם גומי מיוחד מסופק ע"י יצרן הצנרת. האטמים יהיו עם טבעות גומי המתאימות לשפכים גולמיים לפי ת"י, כל השאר כמפורט במפרט הכללי. קצות הצינור יהיו שלמים ויתאימו למחברים.
 • צינורות PVC לביוב יהיו באורכים של 0 מ'. חיתוך הצינורות ויצירת הפאזה יהיה חרושתי. לפיכך חייב הקבלן מבעוד מועד לחשב ולהזמין את הצינורות מהמפעל לפי מידה. חיתוך צינורות באתר יהיה אך ורק במקרים חריגים ובהתאם להוראות היצרן.
 • במקרים בודדים בלבד, יבצע הקבלן התאמת אורך נוספת באמצעות חתוך, ויצירת פאזה עבור המחבר.
 • אסור לבצע שבירת קצה צינור אלא חתוך בלבד ובהתאם להוראות היצרן.
 • ביצוע הקו יעשה תחת פיקוח של נציג שרות השדה של יצרן הצינורות ואישורו בכתב על תקינות ההנחה.
  • צינורות HDPE

צנרת גרביטציונית מHDPE תהיה אך ורק במקומות בהם סומן בפירוש בתוכניות, ובמיוחד במקומות בהם יש חשש למי תהום במפלסי הצנרת או בסביבות מפלסים אלו .
הצינורות הגרוויטציוניים יהיו צינורות פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה HDPE מטיפוס PE-100, PN-10 (SDR17) מתוצרת "מריפלקס" או שו"ע מאושר.

הצינורות יונחו בקרקע עפ"י פרט 01078-400-01 בגליון פרטים.

בשום קוטר לא תורשה הבאת צינורות בגלילים אלא אך ורק במוטות באורך של עד 8 מ', ובקטרים המסומנים בכתב הכמויות ובתכניות.

הצינורות יחוברו בריתוך ע"י מכונה מתאימה לריתוך פנים או ריתוך אלקטרופיוז'ן. עבודות בריתוך והנחת הצינורות יבוצעו לפי הוראות היצרן שלהלן ובפיקוח שירות השדה של היצרן. כל אביזרי הצינורות יהיו חרושתיים PN-10. לא יורשה הקבלן בשום מקרה לייצר אביזרים בבית המלאכה או באתר, אביזרים אלו יפסלו מיידית.

כל חלקי הצנרת ואביזריה יהיו מתוצרת זהה  ו/או מתאימה ליצרן הצינור ומסומנים על ידי היצרן מבחוץ למטרת זיהוי.

 • הובלת הצנרת ופריקתה באתר

פריקת הצינורות תעשה בזהירות, ביד או בעזרת כלים מכניים, באופן שימנע כל פגיעה בהם.

 • אין לזרוק או "לשפוך" צינורות ממוביל ואין לגרור צינורות בשטח. גלגול צינורות מותר רק על משטחים ללא עצמים חדים או בולטים תוך זהירות והקפדה שלא לפגוע בצינור.
 • בפריקה יש להשתמש ברצועות רחבות. אין להשתמש בשרשרות או בכבלים לא מרופדים.
 • שימוש במלגזה מחייב זהירות מפני פגיעה כלשהי בצינורות. מזלג ההרמה חייב להיות מרופד.
 • פריקת הצינורות תעשה בנוכחות המפקח מטעם היצרן וכן המפקח מטעם המזמין. כל צינור שיפסל יסומן בצבע בולט "פסול" ויופרד מן הערמה.
 • אחסנה באתר

הצנרת תאוחסן על משטח ישר ללא עצמים חדים או בולטים.  הצינורות יאוחסנו כך שקצות הזכר והנקבה יונחו בדירוג והזזה האחד כלפי השני. במידה והצינורות מאוחסנים לפרקי זמן ממושכים (חודשים אחדים) וחשופים לקרינת שמש יש להגן עליהם ברשת צל 80% באופן שלא תימנע זרימת אויר בין הכיסוי לצנרת. אין לאחסן את הצינורות בקרבת מקור חום, שמן, דלקים וחומרים מדללים או ממיסים.

 • אופן ההנחה

הנחת הצינורות ויציקת/הנחת השוחות תבוצע באופן טורי כלומר קו-שוחה-קו וזאת כדי להשיג דיוק מירבי בביצוע שיפוע הקו והשוחות.

סיבולת מותרת לעומק הצינור היא 1.0 ± ס"מ.

סיבולת מותרת לשיפוע הצינור היא 0.01% ±.

במקרים בהם ידרש בחיבור אל השוחה קטע הקצר מ- 6.0 מ' יוזמן קטע צינור מיוחד המתאים למידות הדרושות. כל צינור יונח על מצע מהודק ומעוצב בשיפוע הדרוש. לאחר הנחת הצינור פילוסו וכיסויו החלקי משני צידיו עד 30 ס"מ מעל לקודקודו תופסק עבודת הכיסוי וכך יונח הקטע עד לשוחה הבאה. לאחר יציקת/הנחת השוחה הבאה למעט התקרה יאטם קצה השוחה במשך כל מהלך ההנחה ישמרו הקווים אטומים ונקיים. ביצוע פעולה זו כלול במחיר ההנחה של הצינורות ולא תשולם בגינו כל תוספת.

במקרים בהם יבוצע חיתוך הצינור לצורך פתח ביקורת יהיה על הקבלן למלא את החללים שיווצרו בדופן הצינור באמצעות חומר שיסופק ע"י היצקן ובפיקוח היצרן.

 • בדיקת אטימות

הבדיקה תתבצע על פי תקן 884 ובנוכחות ואישור בקר התאגיד.

הבדיקה תיעשה בנפרד לכל קטע בין שוחה לשוחה, לגילוי נזילות ודליפות החוצה. הבדיקה כולה תבוצע ע"י הקבלן, לאחר שהקטע הנבדק ינוקה היטב מכל לכלוך וחומרים זרים שחדרו פנימה, לאחר שהחיבורים יבדקו כדי שאפשר יהיה להבחין בהם מבחוץ ובטרם כוסו המחברים.

הבדיקה תבוצע באופן כדלקמן: לאחר שהשוחה תמולא מים יסומן מפלס המים בשוחה. במידה ותוך 2 שעות יתברר שקיימת נזילה הנראית לעין לפי קביעת המפקח, ליד אחד המחברים בקו או בחיבור בין הקו והשוחה, או מן הבטונים ברצפה וקירות השוחה יידרש הקבלן להוציא את המים מן הקו ולתקן את הנזילה. במידה והנזילה היא מאחד המחברים, יאלץ הקבלן לפרק את השוחה והקו עד לאותו מחבר ולהחליפו. במידה והנזילה הינה דרך השוחה יהיה על הקבלן לתקן בחמרי איטום את מקום או מקומות חלחול המים.

לאחר התיקונים תיערך בדיקה נוספת. רק לאחר שיתברר שאין כל ירידה משמעותית במפלס המים בשוחה שבמורד וזאת לאחר תצפית שתימשך 24 שעות ינתן אישור המפקח להמשך כסוי הקו וההנחה. על הקבלן מוטלת האחריות לרישום מדויק ביומן העבודה של כל אירועי בדיקת האטימות בכל קטע וקטע.

לשם בדיקת האטימות יכין הקבלן מבעוד מועד שלשה פקקי איטום הניתנים להתקנה והעומדים בלחץ מבלי שישלפו. קו מים זמני לצורך מילוי הקו ובצוע עבודות האיטום יונח על חשבון ובאחריות הקבלן. יש לציין כי על מנת להבטיח יעילות מירבית בבדיקת האיטום והצלחת הבדיקה הראשונה יהיה על הקבלן לדרוש פיקוח ושרות שדה מירבי של יצרן הצינורות על הנחתם.

בגין בדיקת האטימות לא תשולם לקבלן כל תוספת, כלל העבודות המדידות עלות המים וכו' כלולים במחירי היחידה השונים של הקווים והשוחות .

 • בדיקת לישרות הקווים

הצינורות יבדקו על-ידי קרן אור, (מפנס או החזרת קרני השמש באמצעות ראי), כדור עץ או כל דרך מאושרת אחרת, בין כל שתי שוחות סמוכות, להבטיח שהקווים נקיים ופתוחים לכל אורכם.

 • אופן מדידה והתשלום להנחת קו ביוב

מחיר הנחת קו יהיה במ"א מסווג במדרגות עומק ולפי קוטר וסוג הצינור וכמפורט במפרט הכללי. המחיר כולל:

 • מדידה וסימון הקו.
 • אספקה של הצינורות לפי דרישות המפרט.
 • אחריות לווי ושרות שדה של יצרן הצינורות על טיב ואופן הביצוע. (במידה והצינורות יסופקו ע"י הקבלן)
 • העמסה, הובלה מהמפעל לאתר, פריקה ופיזור הצינור על משטח מיושר.
 • הכשרת דרך למעבר כלים ומשאיות לשימוש הקבלן לצורך החפירה וההנחה כולל יישור השטח לפיזור הצינורות.
 • פירוק ופינוי אספלט/אבן משתלבת לצורך הנחת הקו.
 • חפירה/חציבה לצורך הנחת הצינורות לפי המפרטים והתכניות, לרבות תימוך ודיפון.
 • אספקה, פיזור והידוק מצע מאושר, הנחת הצינורות על מלוי מצע מהודק לכל רוחב התעלה סביב הצינורות ומעליהם.
 • בדיקת אטימות של הקו בהתאם למפורט לעיל, לרבות הוצאות עלות המים וכל התיקונים שידרשו לקבלת אטימות מוחלטת.
 • השלמת המילוי עד פני הקרקע שהיו לפני החפירה.
 • קווי ביוב זמניים לצורך ביצוע מעקפים.
 • שאיבות זמניות לצורך עבודה ביבש.
 • ספחים.
 • בדיקות ישרות הקווים, בדיקות לחץ.
 • הנחת סרט סימון.
 • החלפת קרקע במצע סוג א' בהתאם לדרישת המפקח.
 • חיבור לשוחה קיימת או לקו קיים או לקצה צינור

חיבור קו הביוב המתוכנן לקו הביוב הקיים יבוצע אך ורק לאחר תיאום עם תאגיד "עין נטפים בע"מ " ולאחר קבלת אישורם לבצוע העבודה .

 • חיבור לשוחה קיימת

עבודות החיבור לשוחה קיימת תבוצענה בהתאם לכללי הזהירות והבטיחות ובהתאם להוראות ותקנות משרד העבודה.  בשום  מקרה לא בא התיאור במפרט זה להוריד מאחריותו הבלעדית של הקבלן לבטיחות עובדיו וכלפי כל אדם העלול להיפגע עקב עבודות המבוצעות ע"י הקבלן.

חיבור לשוחה קיימת יבוצע בהתאם למפורט בתכניות, במפרט הכללי והמפרט המיוחד ולפי הוראות המפקח ובאישור המזמין.

עבודת החיבור כוללת את החפירה הנדרשת, פתיחת פתח מתאים בקיר השוחה,  התקנת אטם מתאים סביב הצינור ע"פ הנחיית יצרן/ ספק הצנרת, חיבור צינור ועיגונו בקיר השוחה ע"י בטון לא מתכווץ עם מוספים בהתאם להנחיות יצרן הצינורות, סתימה או הטיה זמנית או שאיבה של הנוזלים כדי לאפשר עבודה בשוחה יבשה, עיבוד הקרקעית מחדש, תיקון הקירות, פתיחת הסתימה הזמנית והפעלת הקו מחדש.

בטון לא מתכווץ יהיה כדוגמת "רוק בטון" מתוצרת "רטרד" עם מוספים בהתאם להנחיות יצרן הצינורות.

 • חיבור לקו סניקה קיים

ביצוע החיבור של קווי סניקה מתוכננים לביוב לקווי סניקה קיימים לביוב יכלול: חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיתוך הקו הקיים, חיבור הקו החדש לקו הקיים בריתוך, מעבר קוטר/זקף/קשת/מתאם אוגן/מופה לריתוך (מצמד)/מופה חשמלית.

העבודה תכלול אספקה, הובלה והתקנה של כל אביזרי החיבור הדרושים הכל כמפורט בתוכניות, תיקון הציפוי החיצוני של הצינורות, המילוי החוזר, חידוש הזרימה בצינור וכל עבודה הנדרשת לחיבור מושלם והחזרת המצב לקדמותו.

באחריות הקבלן הזוכה לתאם את סגירת קו הסניקה המיועד להתחברות אל מול התאגיד ומול קבלן האחזקה של התאגיד לצורך ריקון הקו והתחברות למצב קיים. באחריות הקבלן ועל חשבונו לטפל בריקון הקו והעברת השפכים באמצעי שאיבה/הובלה לאתר מאושר מראש.

 • חיבור לקצה צינור

עבודת החיבור לקצה צינור בקווי ביוב גרביטציוניים כוללת גישוש וחפירה לאיתור הצינור הקיים, פילוס הקו החדש בהתאם לשיפוע הצינור הקיים והתקנת מחבר מתאים בהתאם להוראות יצרן/ספק הצנרת.

בחיבור שני צינורות מאותו סוג ובעלי קוטר זהה יש להשתמש במצמד כפול חרושתי, אחרת יעשה שימוש במחבר רב-קוטר.

בהחלפה או בתיקון קטע פגום יש להשתמש בקטע תיקון חרושתי.

 • צילום פנימי של צנרת ותאי בקרה-למערכת ביוב

תאגיד עין נטפים שומר לעצמו את הזכות לבצע את צילומי הוידאו של כלל קווי הביוב על ידו ועל חשבונו.
המזמין יחליט האם הוא יעסיק מעבדת צילום מטעמו או שיטיל זאת על הקבלן. בכל מקרה ממצאי מעבדת הצילום ופיענוח הדוחות יחייבו את הקבלן לתקן את כלל הליקויים.
במידה ויידרש צילום חוזר לקטעים בהם יתוקנו ליקויים הנ"ל יקוזז מחשבונותיו של הקבלן.

 • כללי
 1. לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט, על

הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות.

הצילום ייערך ע"י מעבדות מאושרות בלבד ע"י רשות המים ו/או המכון להסמכת מעבדות.

הצילום כולל דו"ח פיענוח ע"י המעבדה יועברו לידי התאגיד.

הצילום יבוצע בתיאום עם התאגיד ובנוכחות בקר התאגיד.

הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה.

 1. מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה. לפיכך הצילום יעשה לאחר שקטע הקו נשטף ונוקה מלכלוך מכל סוג שהוא.
 2. מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה, ויש לקראו ולפרשו באופן בלתי נפרד ממסמך זה.
 3. פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המזמין שניתנו במהלך הביצוע.
 4. הוצאות הקבלן בקשר לשטיפה ולצילום של הצנרת יהיו כלולים בהצעת הקבלן וישולמו בנפרד לפי מ"א צינור ולפי קוטר כמפורט בכתב הכמויות.
 5. מחיר היחידה כולל צילום שאינו ברציפות.
 6. לא יאושר חשבון סופי לקבלן עד להמצאת הדיסק, הדו"ח המפורט ותיקון המפגעים מאושרים ע"י המפקח ותאגיד עין נטפים בע"מ.
 7. הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה, שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. הקבלן יקבל אישור המזמין להעסקת קבלן המשנה, קודם לתחילת עבודתו.
 8. ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה לאחר הביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית בדיעבד".
 9. המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין את הצילום באופן ישיר. במקרה זה:
 • יבוטל סעיף הצילום בחוזה הקבלן מבלי לשלם לקבלן כל פיצוי עבור הסעיף ומבלי לשנות את שאר מחירי היחידה.
 • התשלום למבצע הצילומים יהיה ע"י המזמין וחשבון הקבלן יחוייב במלוא תשלום זה.
 • המזמין יבצע את פעולת הצילום בקטעים לפי החלטתו הבלעדית.
 • הקבלן ייתן את כל שתוף הפעולה לבצוע הצילום.
 • הקבלן יתקן את כל הנדרש בהתאם לדרישות המזמין עפ"י תוצאות הצילום.
 • במקרה של צורך בבצוע צילום חוזר יזמין המזמין את עבודת הצילום החוזר והיא תהיה על חשבון הקבלן.
  • ביצוע העבודה
 1. שטיפה

לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכל חומרי בניה וחומרים אחרים העלולים לפגוע במהלך פעולת הצילום. הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מיכשור מתאים לכך, וזאת בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המיוחד.

 1. עיתוי העבודה
 • ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות העפר בעובי 50 ס"מ מעל הצינור בהתאם לדרישות והשלמת העבודות הקשורות לביצוע השוחות החיוניות לבצוע הצילום.
 • הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין.
 • על הקבלן להודיע למזמין על מועד ביצוע הצילום, לא פחות מאשר שבעה ימים לפני ביצוע העבודה.
 • הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המזמין.
 1. מהלך הביצוע

הקבלן יבצע את הצילום באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם למגבלות הציוד.

מהלך העבודה יצולם וינוטר מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע הצילום.

 1. תיעוד

הצילום על כל שלביו יתועד על גבי דיסק לשם רישום תמידי, וכן בעזרת תיעוד קולי, בעזרת מיקרופון, על גוף הסטר בצורת הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'.

הצילום, על כל שלביו, יתועד על גבי דיסק כולל תיעוד קולי בצורת הערות הצלם לגבי מיקום מפגעים ביחס למספור שוחות הבקרה שבתוכנית. הקבלן יסמן, על גבי התוכנית, את מספור הפתחים, לצורך זיהוי הקטעים המצולמים וכן מספור ההסתעפויות. על מסך הטלוויזיה יודפסו ויוקלטו הנתונים הבאים, במהלך הצילום :

 • תאריך הצילום.
 • אתר העבודה, רחוב, עיר ונתונים נוספים, לפי הנדרש.
 • מספר קטע מצולם – לפי מספור הקטעים בתוכנית.
 • מרחק רץ, מנקודת ההתחלה.
  • תיקון מפגעים(נזקים)
 1. במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו מפגעים ולחוות-דעת המזמין יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המזמין.
 2. הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים, על חשבונו.
 3. לאחר ביצוע התיקונים יבצע הקבלן צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".
  • הצגת ממצאים

קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז, רק לאחר מסירת תיעוד הצילום יכלול CD ודו"ח מפורט לגבי הממצאים.

 

 1. תיעוד CD

ה – CD יכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, כולל סימון זיהוי שוחות, קוטר הקו הראשי. פס הקול של הקלטת יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצועה.

 1. במצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו. הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול:
 • מרשם מצבי (סכמה) של הצינור, שוחות בקרה וסימוניהן, וכל סימון ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.
 • דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול קטע הקו, נקודת וידאו, תיאור המפגע והערות.
 • הדו"ח יכלול גם את אורך הקטעים המצולמים והשיפוע של הקו על בסיס הצילום.
 • סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.
 • מסקנות והמלצות.
 • רצוי שהדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות.

הערה:  דו"ח צילום אינו מבטל את הדרישה להכנת "תוכניות בדיעבד"

 • אחריות הקבלן

בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו את הזכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן.

במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת וביצוע הנחת הצינור, המפגעים יתוקנו על ידי הקבלן לפי דרישת המזמין, ו/או ע"י המזמין  על חשבונו של הקבלן ובהמשך ייערך ע"י הקבלן צילום חוזר על חשבונו של הקבלן ובהמשך ייערך ע"י הקבלן צילום חוזר של הקטע אשר תוקן. כל זאת כפוף לתנאים הכלליים של החוזה.

 • אופן המדידה לתשלום

אופן המדידה לתשלום יהיה לפי מטר אורך מצולם ומתועד.

במידה והצילום יצביע על תקלות אפשריות שיחייבו פתיחת הקו ותיקונו או כל תיקון אחר יחוייב הקבלן בצילום חוזר על חשבונו.

 • חיבור ביוב למגרשים

חיבורי ביוב למגרשים יהיו כ- 1.0 מ' בתוך המגרש ובקוטר המצוין בתוכנית. קצה הצינור בצד המגרש ייאטם בפקק מחומר הצינור. קצה הצינור יקשר בחבל בעובי 5 מ"מ אל ברזל זווית באורך 160 ס"מ שיתקע מעל קצה הצינור על ברזל הזווית. היתד תבלוט מעל הקרקע 30 ס"מ לפחות ועליה יהיה כתוב בצבע זוהר צהוב בולט "ביוב" וכן עומק I.L של החיבור עמוד הסימון יהיה לפי פרט 01078-400-13. עבודה זו תימדד בנפרד וישולם עבורה קומפלט לפי יחידות. עבור החיבור ישולם בנפרד והמדידה תהיה במטר אורך נטו לפי עומק ממוצע של החיבור.

 • תאי בקרה לביוב
 • סוג הבטון יהיה ב-40 לפחות עם הוספת מיקרוסיליקה להעלאת אטימות. בתאים המיוצרים מבטון מזויין (תאים עגולים מעל קוטר 1.25 מטר ו/או תאים רבועיים ו/או תחתיות ו/או מכסים), הבטון יכיל מעכב קורוזיה מסוג 2005-MCI במינון 0.6 ליטר למ"ק. על רכיבי הבטון המזויין (תחתיות, חוליות, תקרות יוטבע כיתוב "MCI".
 • התאים יתאימו לדרישות ת"י 658 או ת"י 466 חוקת הבטון חלק 4, בהתאם לגודלם. על הקבלן להמציא מיצרן השוחות כתב אחריות לטיב האלמנטים הטרומיים, המחברים, החבקים ושאר מרכיבי השוחה לתקופה של 10 שנים לפחות.
 • עבודות הרכבת השוחה, תחתית, חוליות (קירות) ותקרה, יישום האטמים הגמישים והאטמים בין החוליות וחיבור הצינורות לשוחות באמצעות מחברי שוחה גמישים ואטומים ייעשו לפי הנחיות, בהדרכת ובפיקוח שרות שדה של יצרן/ספק ממנו ירכוש הקבלן את השוחות הטרומיות, על כל מרכיביהן.
 • שוחות הבקרה תהיינה עגולות או מלבניות מחלקים טרומיים מזוינים, חרושתיים, תקניים, עם שלבי דריכה וכל האביזרים, בהתאם לפרטים בתכניות השונות לשוחות הבקרה ולנדרש ע"י תאגיד המים והביוב, השוחות תהיינה אטומות.
 • החוליה התחתונה תכלול תחתית ודופן מיוצרים ביציקה מונוליטית אחת (בגובה המקסימאלי האפשרי במפעל) ותונח על ביסוס עפ"י הנחיות יועץ קרקע.
 • אין להשתמש בחלקים טרומיים קוניים, אין להשתמש בתחתית טרומית מסוג תחתית משולבת בטון + פוליאטילן.
 • חיבור הצינורות לקיר השוחה בכניסה וביציאה יהיה באמצעות אטמים גמישים מיוחדים לשוחות מסוג "איטוביב" או שווה ערך איכותי מאושר. הקדח עבור המחבר יעשה בבית החרושת בגודל המתאים למחבר. לאחר השחלת הצינור דרך המחבר יאטמו המרווחים סביב המחבר בטיט צמנט.
 • איטום בין החוליות יעשה ע"י טבעות איטופלסט TM מתוצרת מוזאיקה או שו"ע מאושר. יש לוודא כי החוליות כולל התחתית תהיינה מסומנות ויבוצעו בהם חורים בביהח"ר. טיח בתאים – כל תאי הבקרה יטויחו בטיח צמנט כמפורט בפרק 09 של המפרט הכל4לי. הדרישה לטיוח הדופן הפנימית של תאים טרומיים תיקבע לפי ראות עיניו של המפקח. בכל מקרה גם אם ישתמש הקבלן בטבעות איטופלסט TM ימלא הקבלן במלט את הרווח בין החוליות.
 • עיבוד המתעל ייעשה מבטון הידראולי, גובה המתעל יהיה כקוטר הצינור הראשי ביציאה.
 • בשוחות בעומק מעל 6.00 מ' יותקנו פודסטים עם שני פתחים בקוטר 60 ס"מ.
 • יודגש, כי תנאי הכרחי לקבלת השוחה הינו אטימותה המוחלטת מפני חדירת מי תהום פנימה ו/או דליפת ביוב מהשוחה החוצה.
 • מדידה לצרכי תשלום תהיה ביח' מסווגת במדרגות עומק ולפי גודל השוחה וכמפורט במפרט הכללי.

מחיר היחידה יכלול הכל לרבות פריצת אספלט/ פרוק ריצוף, חפירה/חציבה, מילוי והידוק בין קירות השוחה לדפנות החפירה ועד לפני השתית, והחזרת מצב השתית לקדמותו, אספקה, הובלה והתקנת רכיבי השוחה/תא מחלקים טרומיים חרושתיים או יציקתם באתר כולל פלדת זיון, איטום האלמנטים וביניהם, ביצוע פתחים עבור חיבורי צנרת, כל האטמים והמחברים הגמישים לקירות הבטון עבור חיבור הצינורות או בין החוליות, מכסה יצקת ממין 400D בקוטר 60 ס"מ כולל סמל התאגיד וכיתוב "ביוב" ושנת הייצור , מסגרת, שלבי ירידה/סולם, עיבוד המתעל, הבדיקות לאטימות ועבודות גמר שונות.

מחיר השוחה כולל צביעת כל חלקי מתכת שבשוחה.

מחיר השוחה יכלול את כל האמצעים והחומרים הדרושים לאטימותה המוחלטת של השוחה כנגד חדירת מים תת קרקעיים מכל מקור שהוא, ודליפת מים החוצה.

מחיר היחידה כולל חישוב לציפת שוחות במי תהום וכל האמצעים אותם יש לנקוט על מנת למנוע את הציפה.

עבור מכסה ממין 400D ותקרה מתאימה ישולם כתוספת למחיר השוחה.

 • תאי בקרה לביוב במי תיהום

תאי בקרה יונחו ביבש בלבד. במקרים בהם תוכננו תאי בקרה במיקום בו קיימים מי תהום, או קיים חשד כי מפלס מי התהום יעלה בעתיד, תוכננו תאים בעלי מערכת איטום חיצונית.

איטום תאים אלו יבוצע באחת משתי שיטות:

 • ע"י שוחה מונוליטית עם תחתית אשר תסופק ע"י מפעל כדוגמת "וולפמן" או שוו"ע ובתבנית השוחה תיושם יריעת HDPE בהיקף החיצוני של הקירות ומתחת לתחתית – להלן חלופה א' לשוחה אטומה.
 • ע"י יריעת HDPE בעובי 1 מ"מ אשר תותקן באתר ותרותך בהיקף השוחה ובתחתיתה וסביב צינורות הכניסה והיציאה על פי פרט מתאים – להלן חלופה ב' לשוחה אטומה.

במקרים בהם יוגדר לקבלן ייתכן ויהיה צורך לצקת משקולת לשוחה על מנת למנוע שינוי בביסוסה ותזוזות בעקבות כוחות ציפה.
תאי בקרה יונחו על גבי מצע חצץ בעובי 20 ס"מ לפחות , רק לאחר שיבוצע הידוק במכבש מכני עד לקבלת שטח יציב.
תחתית השוחה תהיה מונוליטית ללא תפר עד לפחות 1 מ' מעל מפלס מי התהום כמוגדר בחתך לאורך של כל שוחה.
חלופה א' – הקבלן יספק לאתר שוחות עטופות עם קדחים מתוכננים. הקבלן ישנע אל האתר ובתוכו את השוחות בצורה זהירה, ויניחן רק על גבי חול דיונות/מחצבה נקי בגובה 20 ס"מ לפחות בכדי לשמור על האיטום.
כמו כן, הקבלן יידרש להלחים "שמלה"  על חדירות הצנרת לשוחה מכל כוון בתחום האיטום.

במקרה של חלופה ב', הקבלן יניח על גבי השתית יריעת HDPE אשר תעטוף את רצפת התא מתחתיה. קירות התחתית ייעטפו גם ביריעת HDPE עד לגובה של 1 מ' מעל מפלס מי התהום כמוגדר בחתכים לאורך או למפלס שיימצא בחפירה (המחמיר מביניהם).

הקבלן ישאיר שטח לחפיפה בהיקף התחתית החיצונית של 30-50 ס"מ אשר יאפשר אקסטרוזיה בין היריעות לאיטום מושלם.
צנרת HDPE הנכנסת ויוצאת מם השוחות תיאטם גם היא ותרותך ליריעה עם "קונדומים" תואמים אשר יתלבשו על הצנרת. על הקבלן לוודא כי יציבות השוחה לא תושפע  עקב כוחות עילוי הנגרמים ע"י מי תהום.

אי לכך שאיבת מי התהום תהיה רצופה ותמשך עד השלמת בניית השוחה לפי פרט 01078-400-09A .

הקבלן ישתמש באמצעים לעיגון היריעה לקיר השוחה כגון פס מתכת וברגים ככל שיידרש עד למילוי החוזר שיהודק סביב האיטום.

המדידה לתשלום לאיטום שוחות הבטון תהיה על פי מ"ר של יריעת איטום  שתיושם על שטח השוחה החיצוני בלבד. כלל הפחת של היריעה והמ"ר הנדרש לחפיפות מגולם במחיר היריעות. התשלום על מ"ר יריעה כולל את כלל עבודות האספקה, ההתקנה, היישום, איטום הצנרת החודרת לשוחה, הבדיקות וכלל הפעולות והחומרים לביצוע המושלם של איטום השוחה.

 • תקרות ומכסים לשוחות הבקרה

התקרות תהיינה תקניות ותתאמנה לדרישות ת"י 489 וכלל התקרות יהיו ממין כבד.

המכסים יהיו בקוטר 60 ס"מ מיצקת ברזל יכללו מסגרת וסגר ולפי ת"י 489 מעודכן, עם סמל וכתוביות התאגיד וכן כיתוב "ביוב".

בתחום כבישים ומדרכות יהיה המכסה ממין D-400, ובתחום גינון ושטחים פתוחים יהיה ממין B-125 אלא אם צוין אחרת.

בתחום אספלט מסגרת המכסה תהיה עגולה, באזורים מרוצפים מסגרת המכסה תהיה מרובעת או עגולה בהתאם להוראות המפקח ובתיאום עם תכנית הפיתוח.

המכסים יהיו עם מסגרת מביהח"ר ויותקנו בתוך שקע מתאים בתקרת השוחה.

רום המכסה יהיה כמסומן בתכניות ו/או לפי הוראות המפקח, בגינון ובשטחים פתוחים תבלוט תקרת השוחה כ – 20 ס"מ מעל לפני הקרקע.

 • שלבי ירידה וסולמות

שלבי הירידה יהיו מליבת פלדה עם עטיפת פלסטיק משוריין ויהיו רחבים לפי הנדרש בת"י 631 חלק 2, מותקנים ע"י יצרן השוחות בקיר השוחה, במהלך אנכי בשיטת "סולם" (זה מעל זה) במרווחים אנכיים של 33 ס"מ.

שלב הירידה הראשון, העליון, יותקן במרחק שלא יעלה על 40 ס"מ מפני מכסה השוחה.

בשוחות שעומקן עולה על 3.25 מ' יותקן סולם ירידה חרושתי מפלב"מ L316.

מחיר מדרגות הירידה והסולמות כלול במחירי היחידה השונים לשוחות בקרה.

 • מפל חיצוני לשוחות בקרה (לביוב )

במקום כמפורט בתוכניות ו/ או עפ"י הנחיית המפקח יותקן בצמוד לדופן שוחות הבקרה מפל חיצוני בקוטר 160 מ"מ, או 200 מ"מ עם "חלון" בדופן השוחה, ועטיפת בטון לפי הפרטים בתוכנית לשוחת בקרה.

מפלים חיצוניים בקוטר 160  מ"מ ו- 200 מ"מ יהיו חרושתיים מדגם DROP או MULTI DROP מתוצרת חברת "וולפמן" או ש"ע.

מפלים חיצוניים בקטרים מעל 200 מ"מ יהיו בהתאם עם "חלון" בדופן השוחה ע"פ הפרט המתאים בגיליון הפרטים.

על גבי המפל החיצוני תותקן עטיפת בטון מבטון מזוין ב- 20. חיבור והצמדת עטיפת הבטון לדופן התא הטרומי יהיה באמצעות קידוח והחדרת קוצים בקוטר "8 מ"מ ולעומק 10 ס"מ לדופן התא.

התשלום יהיה כתוספת למחיר שוחת-בקרה, בשלמות. המדידה-ביחידות.

 • מפל פנימי

במקום המפורט בתוכניות יותקן בתוך השוחה מפל פנימי.

מפל עד גובה של 50 ס"מ יבוצע ע"י מתעל ולא ישולם כל תשלום בעבורו.

מפל מעל גובה 50 ס"מ, יבוצע לפי פרט מתאים.

אופן מדידה ותשלום – התשלום עבור מפל פנימי יהיה כתוספת למחיר שוחת בקרה. המדידה ביחידות, לפי קוטר, ולפי שלבי עומק בשלמות, כולל כל האביזרים הנדרשים לרבות שלות.

 • מגוף לביוב

מגופים יהיו מטיפוס טריז המתאימים לעבודה בביוב, עם אטימה רכה, מאוגנים וקצרים ללחץ עבודה של 16 אטמוספרות, גוף ומכסה המגוף מיציקה ספירואידלית כדוגמת דגם TRS תוצרת "רפאל" או שווה ערך מאושר. המגוף יהיה בעל מעברים  חלקים, עם ציר נירוסטה L316 בלתי מתרומם, ציפוי חיצוני אפוקסי קלוי בתנור בעובי מינימאלי 200 מיקרון וציפוי פנימי קרמי בעובי מינימאלי 300 מיקרון. האטמים יהיו עשויים NBR. אביזרי פלדה ופינים יהיו עשויים פלב"מ 316.

המחיר יכלול אספקה, הובלה והתקנה, לרבות אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים, גלגלי פתיחה וכל האביזרים הדרושים, בשלמות.
בצנרת פלדה האוגנים יהיו מחוייצים.

המגוף יתאים לתקן ישראלי ת"י 61.

מחיר המגוף יהיה ביחידה שלמה ויכלול אספקה, הובלה והתקנה וכן את עבודות העפר הדרושות לשם התקנתו.

כל הברגים הדרושים לאוגנים, מצמדות ועוגנים יגורזו בגריז גרפיט לפני הידוקם.

הציפוי הפנימי של המגוף יתאים לדרישות ת"י 5453.

תקן מידות האוגנים יהיה בהתאם לנדרש ע"י תאגיד עין נטפים.

עבור תא המגופים ישולם בנפרד בסעיף המתאים בכתב הכמויות.

 • שסתום אוויר לביוב

שסתומי האוויר לביוב שיסופקו יהיו דגם D-025L סער ארוך מאוגן של א.ר.י או שוו"ע מאושר בקוטר "3 או "4 על פי התכניות. מתחת לשסתום האויר יותקן מגוף טריז מתאים לביוב עפ המט"מ.

המחיר כולל אספקת והתקנת כל האביזרים הדרושים, כגון: מופות, זקפים, ניפלים, זוויות, ברגים, אומים, אוגנים וכל העבודות הדרושות. המגוף ישולם בנפרד.

 • הארכת זקף לשסתום אוויר קיים

בשטח הפרויקט קיימים שסתומי אוויר על זקפים. בשל ביצוע עבודות עפר קיים חשש כי שסתומי אוויר אלו יכוסו עפר ואין לאפשר זאת, בשל המשך תפקוד מערכת סילוק השפכים של העיר.
הקבלן יכין "פשטיקים" עם אוגן מרותך משני צידיהם אשר יאפשרו את הארכת זקף שסתומי האוויר והמשך תפקודם גם לאחר הגבהת השטח עד לביטול הקו.

הקבלן יפרק את האוגנים הקיימים לאחר השבתת קו הסניקה ע"י התאגיד, יתקין את האוגנים החדשים ומעליהם ירכיב את אוגן שסתום/מי האוויר הקיימים.

בעבור עבודה זו ישולם לקבלן על פי מדידה קומפ' לקוטר המתאים.

 • שוחות על קו קיים

במקום אשר תורה התכנית או המהנדס, יתקין הקבלן שוחת בקרה על קו קיים. העבודה כוללת חפירה וגילוי של הקו הקיים כולל ההרחבות הנדרשות, יציקת תחתית וקירות על הקו הקיים עד לגובה כ- 50 ס"מ מעל גב הצינור והשלמת הקירות והתקרה בחלקים טרומיים (או המשך יציקת דפנות השוחה והתקרה), כל הפעולות הדרושות לביצוע העבודה ביבש הן בקטעי הצינור הסמוכים והן בשוחות הקיימות הסמוכות, שבירת הצינור הקיים והשלמת העיבודים בשוחה.

 • חיבור ביוב למתקני ביוב בשטח תחנת שאיבה לביוב

חיבור קו הביוב המתוכנן לשוחות החלוקה לפני טיפול הקדם בתחנת השאיבה (ת"ש) הראשית של העיר תתואם עם מהנדס התאגיד. ההתחברות תבוצע בהדרגה בין הקווים הפעילים באופן שיאפשר את המשך סילוק השפכים של העיר.
עבודות החיבור יבוצעו בין הקו החדש לקווים קיימים לפני כניסת הקו למתקני הבטון בתחום תחנת השאיבה.
ההתחברות לקווי ביוב תבוצע בהתאם לכללי הזהירות והבטיחות ובהתאם להוראות ותקנות משרד העבודה.  בשום  מקרה לא בא התיאור במפרט זה להוריד מאחריותו הבלעדית של הקבלן לבטיחות עובדיו וכלפי כל אדם העלול להיפגע עקב עבודות המבוצעות ע"י הקבלן.
באם יידרש חיבור לשוחה קיימת, הנ"ל יבוצע בהתאם למפורט בתכניות, במפרט הכללי והמפרט המיוחד ולפי הוראות המפקח ובאישור המזמין.
עבודת החיבור כוללת ככל שיידרש גם:פירוק גדר, פירוק בטונים, פירוק אספלטים, חפירת מצעים, פתיחת פתח מתאים בקירות המתקן ככל שיידרש, התקנת אטם מתאים סביב הצינור ע"פ הנחיית יצרן/ ספק הצנרת, ספחים, ריתוכים, מופות, חיבור צינור ועיגונו בקיר השוחה ע"י בטון לא מתכווץ עם מוספים בהתאם להנחיות יצרן הצינורות, סתימה או הטיה זמנית או שאיבה של שפכים כדי לאפשר עבודה במתקן הבטון באופן יבש ככל הניתן, עיבוד המיתעל  מחדש על פי תכנית שתאושר, תיקון הקירות, פתיחת הסתימה הזמנית והפעלת הקו מחדש.
אופן המדידה לתשלום

אופן המדידה לתשלום יהיה לפי מחיר חיבור קו חדש לקו קיים, קומפלט באופן מושלם, וכלל הפעולות הנדרשות לרבות: תכנון ההתחברות ואישורה, הכנות לביצוע ההתחברות, העברת זרימת השפכים לקו הסניקה השני, עבודות להסטת זרימה ובידוד אזור העבודה, פירוק גדר, בטון, אספלט וכל אלמנט נדרש לאפשר את ביצוע העבודה, ביצוע החיבור, הסדרת המיתעל באם יידרש, קיבוע ואיטום ההתחברות, החזרת המצב לדמותו, החזרת הזרימה לשיגרה בכלל האלמנטים.

 • פירוק צינור קיים

עבודות לפירוק שוחה קיימת יכללו: את החפירה הנדרשת, פירוק המכסה, התקרה, קירות ותחתית השוחה, סתימת הצינורות, מילוי החלל בחול מהודק ברוויה או במצע סוג א' או ב- CLSM בחוזק 3 מגפ"ס, במידה והשוחה ממוקמת בתחום סוללת כביש או מסילה עתידיים, שיחזור מבנה הכביש, סילוק השברים והפסולת.

עבור העבודה לפירוק שוחה קיימת ישולם בסעיף המתאים בכתב הכמויות. במידה ויידרש מילוי ב- CLSM, ישולם בסעיף נפרד כתוספת לסעיף פירוק שוחה קיימת.

אוויר משולב כולל כל העבודות הדרושות לפי פרט .
עבור תא ישולם בנפרד.

 • שמירה על הניקיון

עבודות לפרוק צינור קיים כוללות חפירה וגילוי, חיתוך, סתימת הפתחים בשוחות משני צידי הקטע לפירוק, הוצאת הצינור הקיים מהקרקע, מילוי חוזר, שיחזור מבנה הכביש, סילוק השברים והפסולת.

במידה והצינור לפירוק ימצא בתחום סוללת כביש או מסילה עתידיים, המילוי החוזר יבוצע באמצעות מצע סוג א' או CLSM.

עבור העבודות לפירוק צינור קיים ישולם בסעיף המתאים בכתב הכמויות. במידה וידרש מילוי ב- CLSM ישולם בסעיף נפרד כתוספת לסעיף פירוק צינור קיים.

 

 

 

 

 

 

נספחים

 

המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' ………..  

הערה: לכל קטע ימולא דו"ח בנפרד

 

נושא

תצהיר בעניין – סיור באתר העבודה

תצהיר הקבלן בעניין הספקת צינור

נספח 1   –    אישור שרות שדה להנחת צינור באילת 

נספח 2   –    אישור בדיקה בקטריאלית להנחת צינור מים באילת

נספח 3   –    קו מים – אישור בדיקת לחץ ברשת הצינורות – אילת

                  כולל הנחיות לביצוע טסט לחץ לצינור פוליאתילן

נספח 4   –    אישור המפקח להתקנת מגוף ושוחת מגוף

נספח 5   –    בדיקת אטימות מערכת הביוב – אילת, כולל הנחיות לביצוע הבדיקה

נספח 6   –    דוח צילום טלוויזיה לקווי ביוב ושוחות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עין נטפים – מפעלי מים וביוב אילת בע"מ

 

 

 

 

תצהיר בעניין – סיור באתר העבודה

 

אילת – שדה תעופה מתפנה

 

 

הצהרת המציע:

בחתימתו על הצהרה זו מאשר המציע כי סייר בתחום העבודה ולמד אותה לפרטיה. כמו כן  ברשותו של מגיש ההצעה נמצאים כל התוכניות והמפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, לרבות המפרטים (עם אופני המדידה המצורפים להם), וכי קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לקבלם ומתחייב לבצע את העבודה בכפיפות לדרישות החוזה.

בחתימתו על הצהרה זו מאשר המציע גם כי ביקר בשטח העבודה, בדק את תנאי הקרקע ואת כל תנאי העבודה המיוחדים בפרויקט זה. לפיכך הצעת הקבלן שלהלן מבוססת על בדיקות אלה והבנת העבודה במלואה ובשלמותה.

 

 

 

 

 

 

תאריך:  _____________                                                         חתימת הקבלן: ____________

תצהיר הקבלן בעניין הספקת צינור

פרויקט מס' …………..

פרויקט: שדה תעופה מתפנה

בהתאם לתנאי המכרז שבנדון אני מתחייב לספק את הצינורות המפורטים להלן. צינורות אלה, כפי שיפורט להלן, מתאימים לדרישות המפורטות במכרז. כמובהר במכרז הצינורות, הקשתות, ההסתעפויות והאביזרים האחרים שבקו הצינורות ושיטות הריתוך קיבלו אישור מוקדם מהיצרן ומסופקים בפיקוחו.

מחיר הצעתי למכרז מבוססים על צינורות אלה בלבד.

 

יצרן הצינור : …………………………………………………………………………………….

 

ספק  הצינור : ……………………………………………………………………………………

 

תיאור הצינור, תקן ותו השגחה:…………………………………………………………………

 

נתוני הצינור שיסופקו לפרוייקט זה:

כמות משוערת (מטר)

עובי דופן (מ"מ)

דרג

קוטר
(מ"מ)

שם מסחרי של הצינור

היצרן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצהרת יצרן/ספק הצינורות

היצרן/ספק מצהיר כי בדק בדיקה מקפת ומעמיקה את כל המסמכים ההנדסיים בחומר המכרז הקשורים לתכנון קווים במסגרת מכרז/חוזה זה (תוכניות, פרטים, מפרטים, כתבי כמויות) ואת השימוש לשמו נרכשים הצינורות וכי הצינורות שיספק מתאימים התאמה גמורה לשימוש שייעשה בהם כמובילי מים וכי הצינורות מתאימים לייעודם זה עפ"י התכנון שהוצג בפניו ובאם תבוצענה הוראות מפרטי הייצור, ההובלה והטמנת הצינורות שהוצגו בפניו ואושרו על ידו.

בנוסף לכך מתחייב היצרן/ספק ללוות את ביצוע הפרוייקט כולו מתחילתו ועד סיומו ומסירתו לידי המזמין בשרות שדה מטעמו וכי עליו לוודא כי הקו יונח בהתאם להנחיותיו ולשביעות רצונו המלאה.

היצרן/ספק מתחייב, כמו כן, להתריע מיידית בפני הקבלן, המפקח הצמוד, המתכנן והמזמין על כל ליקוי או חריגה מכללי הביצוע, כפי שמוכתבים במפרט הטכני.

 

 

 

     שם היצרן/ספק הצנרת                                   כתובת                           חתימה + חותמת

לוגו של החברה                             נספח 1

 

 

תאריך

 

לכבוד

מהנדס המים והביוב

עין נטפים – מפעלי מים וביוב אילת בע"מ

ת.ד. 1200   

אילת 88110

 

א.נ.,

 

הנדון : אישור שרות שדה להנחת צינור באילת 

            פרויקט: שדה תעופה מתפנה

הננו לאשר ששרות השדה של חברתנו הדריך ועקב אחר ביצוע עבודות הנחת קו המים באילת כמפורט להלן:

 

רחוב ………………………………קטע…………………………אורך ……………..מטר

 

                         הונח צינור מסוג ……………………………

 

קוטר/דרג…………………………………….

 

לחץ בדיקה בהתאם לדרג הצינור……………………

 

הנחה בימים ……………………………………….. 

 

                        צינור פלדה יש לציין את העטיפות והציפוי החיצוני ………………………………..

 

 

 1. להלן רשימת קטעים שנבדקו במיוחד הכוללת את סוג הבדיקה והתיקונים שנעשו.

 

תוצאות

התיקון שבוצע

סוג התקלה

קוטר

סימון קטע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אישור המפקח                                                                                             אישור נציג שרות שדה

 

……………………………………                                                      ………………………………………..

    שם מלא חתימה וחותמת                                                         שם מלא חתימה וחותמת

 

העתק: המתכנן

לוגו של החברה                             נספח 2

 

 

תאריך

 

לכבוד

מהנדס המים והביוב

עין נטפים – מפעלי מים וביוב אילת בע"מ

ת.ד. 1200  

אילת 88110

 

א.נ.,

 

הנדון : אישור בדיקה בקטריאלית להנחת צינור מים באילת

פרויקט: שדה תעופה מתפנה

 

 

 1. הנני לאשר שבוצעה על ידינו בדיקה בקטריאלית לאחר חיטוי קו מים ברחוב …………………….. באילת.

 

 1. תיאור ותקן הבדיקה …………………………………………………………………………………………….
 2. תוצאת הבדיקה תקינה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אישור המפקח                                                                                       אישור נציג שרות שדה

 

……………………………………                                                      ………………………………………..

   שם מלא חתימה וחותמת                                                              שם מלא חתימה וחותמת

 

 

העתק: המתכנן

לוגו של החברה                       נספח 3

 

 

תאריך

 

לכבוד

מהנדס המים והביוב

עין נטפים – מפעלי מים וביוב אילת בע"מ

ת.ד. 1200  

אילת 88110

 

א.נ.,

 

הנדון : קו מים – אישור בדיקת לחץ ברשת הצינורות (מים או סניקה לביוב) – אילת

פרויקט: שדה תעופה מתפנה

 

 

הננו לאשר שערכתי טסט לחץ, בהתאם להנחיות המפורטות והוראות המפקח/המתכנן במערכת הספקת המים כמפורט והתקבלו התוצאות המפורטות להלן:

נתוני התכן לבדיקת הלחץ:

לחץ עבודה נדרש……………….מטר

לחץ בדיקה נדרש………………מטר

משך הבדיקה ………………….שעות

הפרשי לחץ מותרים במשך הבדיקה …………מטר

תוצאות
(מטר)

משך הבדיקה (שעות)

סוג הצינור

קוטר (מ"מ)

קטע

הפרש

לחץ סופי

לחץ תחילי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בדיקה כללית מסכמת

 

 

הערות עורך הבדיקה:…………………………………………………………………………………………….

 

 

 

אישור המפקח                                                                                       אישור נציג שרות שדה

 

……………………………………                                                      ………………………………………..

שם מלא חתימה וחותמת                                                                  שם מלא חתימה וחותמת

 

העתק: המתכנן

 


הנדון:

הנחיות לבדיקת לחץ לצינור פוליאתילן, אילת

 

בדיקת לחץ לקווי צינורות פוליאתילן תבוצע על פי המתכונת המפורטת להלן:

 1. הוראות כלליות
  • בדיקת הלחץ של צינורות המים +100PE וצינור פקסגול תבוצע בנוכחות המפקח ונציג מוסמך של יצרן/ספק הצינורות. בדיקה שתבוצע בלא נוכחות המפקח לא תאושר ע"י המזמין.
  • בכל הליך בדיקת הלחץ יירשמו ביומן העבודה פרטים הנוגעים לבדיקה כגון התנאים הסביבתיים, סוג הכלים (מדי הלחץ, משאבת הלחץ וכו'), טמפרטורות הסביבה, מיקום מדי הלחץ, משך זמן העלאת הלחץ, הלחץ הסופי, משך זמן ירידת הלחץ והלחץ שירד וכו'.
  • בסיום הליך בדיקת הלחץ יוגש דו"ח משותף על ידי המפקח ונציג שרות השדה של ספק הצינור, בהתאם לנספח הדן בעניין זה (מצורף למפרט המיוחד).
  • אופן ביצוע הבדיקה, החלוקה לקטעים, סימון הקטעים בתוכנית כך שניתן יהיה לזהות את הקטעים בבירור, משך הבדיקה, מספר הפעמים שהלחץ הועלה, ירידת הלחץ הסופית וכו' יירשמו בדו"ח בדיקת הלחץ שבנספח לחוזה וייחתם ע"י נציג שרות השדה של ספק/יצרן הצינורות והמפקח.
  • לצורך בדיקת הלחץ יתקין הקבלן מד לחץ רושם שיאפשר מעקב רצוף של לחצים בכל משך הבדיקה. רישום הלחץ הרציף יצורף לדו"ח שיגיש המפקח.
  • התקנת אביזרים לניקוז אוויר באחריות הקבלן.
  • הבדיקה תבוצע בקטעים באורך שלא יעלה על 800 מטר לאחר עיגון וכיסוי חלקי של הצינור. לאחר בדיקת כל הקטעים בנפרד תבוצע בדיקת לחץ לכל הקו בשלמותו.
  • הפרש הגובה לאורך הצינור הנבדק יהיה קטן מ-20 מטר.
 2. תהליך בדיקת הלחץ
  • קו המים הנבדק ימולא מים בלחץ 4.0 אטמוספרות, תוך ניקוז האוויר, למשך 24 שעות לפחות. בתקופה זו יבדוק המפקח את יציבות הצינור, דליפות ויציבות הלחץ.
  • לאחר 24 שעות הקבלן יעלה את הלחץ בצינור תוך מילוי מים ללחץ בדיקה של
   12 אטמוספרות למשך שעה אחת.
  • לאחר שעה בלחץ הבדיקה ייבדק הלחץ בקו ושוב יעלה הקבלן את הלחץ ללחץ הגבוה פי 1.5 מדרג הצינור למשך שעה אחת. על תהליך זה יחזור הקבלן פעם נוספת אחרי שעה מסיום הבדיקה הראשונה.
  • לאחר שעתיים יעלה הקבלן את הלחץ בצינור ללחץ הגבוה פי 1.5 מדרג הצינור לבדיקה סופית במשך 30 דקות.
 3. אישור בדיקת לחץ לצינור פוליאתילן
  • הצינור ייחשב כעומד בלחץ אם ירידת הלחץ במערכת לאחר 30 דקות היא פחות מ-5% מלחץ הבדיקה.
  • במידה והצינור לא עמד בתנאי בדיקת הלחץ הנדרשים יבצע הקבלן את התיקונים הנדרשים בקו הצינורות ויחזור ויבצע את בדיקת הלחץ על פי אותו נוהל.
 4. המדידה לתשלום עבור בדיקת הלחץ

המדידה לתשלום עבור בדיקת הלחץ כלולה במחיר הנחת הצינור ולא ישולם בנפרד בגין בדיקת הלחץ בפרוצדורה הנדרשת, גם אם יידרשו בדיקות לחץ חוזרות.

לוט: טופס אישור בדיקת לחץ ברשת הצינורות

 

 

 

לוגו של החברה                             נספח 4

 

תאריך

 

לכבוד

מהנדס המים והביוב

עין נטפים – מפעלי מים וביוב אילת בע"מ

ת.ד. 1200 

אילת 88110

 

א.נ.,

 

הנדון : אישור המפקח להתקנת מגוף ושוחת מגוף

פרויקט : שדה תעופה מתפנה

 

הננו לאשר שהמגוף ושוחת המגוף המפורטים להלן הותקנו באופן מושלם על פי התוכניות והנחיות עין נטפים – חברת המים והביוב אילת בע"מ

 

 

הערות

פרטים

 

תאריך

 

צומת מגופים מס'

 

רחוב / צומת

 

סוג הצינור בו הותקן המגוף

 

קוטר המגוף

 

סוג המגוף ודרג

 

קוטר השוחה

 כן / לא

החלפת מכסה השוחה

 כן / לא

מצורף חומר מצולם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוט: תרשים שוחת המגופים

 

 

 

אישור המפקח                                                                                       אישור נציג שרות שדה

 

……………………………………                                                      ………………………………………..

שם מלא חתימה וחותמת                                                            שם מלא חתימה וחותמת

 

העתק: המתכנן

לוגו של החברה                             נספח 5

 

 

תאריך

 

לכבוד

מהנדס המים והביוב

עין נטפים – מפעלי מים וביוב אילת בע"מ

ת.ד. 1200  

אילת 88110

 

א.נ.,

 

הנדון : בדיקת אטימות מערכת הביוב – אילת

פרויקט: שדה תעופה מתפנה

תיאור כללי של הפרוייקט :           ………………………………………………………………………………………………………………….

 1. אופן הבדיקה

לפני ביצוע הבדיקה יש לשטוף את הצינורות ולנקות את תאי הביקורת בהתאם למפרט הכללי. בדיקת אטימות תיעשה בכל הצינורות והתאים ע"י מכון מוסמך בנוכחות היצרן והמפקח. מודגש במיוחד שהקבלן לא יורשה לבצע את הבדיקה בעצמו.

הבדיקה תבוצע בשיטה כדלקמן:

הבדיקה תבוצע בקטעים של לא יותר מארבעה תאים כאשר התא הנמוך ביותר בקטע הנבדק ימולא עד גובה התקרה. הבדיקה תבטיח שבכל תא גובה המים לא יהיה נמוך מ-2.0 מ'. במידה ועקב השיפועים הגדולים בקטע הנבדק יתקבל תא שגובה המים בו פחות מ-2.0 מ' או במערכת קיימים תאים שעומקם הכולל פחות מ-2.0 מ', תאים אלו יבדקו בנפרד.

יש למלא את הקטע הנבדק במים שיעמדו בתוך הצינורות 24 שעות לפחות. אחרי זמן יש להוסיף את המים החסרים ולמדוד את גובה המים בשתי שוחות לפחות. יש לשים לב שאם ירידת המים אינה אחידה בכל הקטע הנבדק המשמעות היא שנעשתה טעות במדידה ויש לבצע את המדידה מחדש.

כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור על המדידה ולחשב את הפסדי החלחול.

הפסד זה לא יהיה גדול משלושים ליטר מים לשעה לכל קילומטר קו לכל אינץ' של קוטר פנימי. אם איבוד המים יעלה על השיעור הנ"ל, יש לבדוק את הקו בדיקה קפדנית: כל קטע צינור בנפרד וכל תא בנפרד ולגלות את הקטע הדולף או את התא הדולף, ולטפל בדליפות עד לקבלת תוצאות המשביעות את רצונו של המהנדס.

עבור הבדיקה לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

 1. מהלך הבדיקה

תיאור מהלך הבדיקה וממצאים:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

תוצאות הבדיקה

קטע בין תאים וקוטר התאים

קוטר צינור

אורך הקטע

סוג הצינור

משך הבדיקה

ירידת מפלס
(ס"מ)

(אינץ')

(מ"א)

(שעות)

מס' תא וקוטר

מס' תא וקוטר

 

 

 

 

מס' תא

מס' תא

הפסד מים מחושב (ליטרים)

הפסד מים מותר (ליטרים)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

*

**

 

*   סה"כ ההפסד בקטע המחושב לפי הירידה בתאים: הירידה שנמדדה בתאים בס"מ × הערך בטבלה להלן לפי קוטר התא.

** סה"כ ההפסד המותר בקטע הנבדק: סיכום אורך הקטעים בין התאים בקטע 0.03 ליטר.

 1. פרמטרים לחישוב האטימות

נתונים לחישוב הפסד במערכת לפי ירידת המים בתאים:

קוטר התא

שטח התא

הפסד לס"מ ירידה

(ס"מ)

(מ"ר)

(ליטרים)

100

0.78

7.8 ליטר/ס"מ ירידה

125

1.23

12.3 ליטר/ס"מ ירידה

150

1.77

17.7 ליטר/ס"מ ירידה

 

הננו לאשר שערכתי בדיקת אטימות למערכת הביוב כולל צנרת ותאים בהתאם לת.י. _____________, ובהתאם להנחיות המפקח/מתכנן כמפורט להלן והתקבלו התוצאות המפורטות להלן:

 1. הערות עורך הבדיקה ומסקנות:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

המערכת שנבדקה עמדה/לא עמדה בבדיקת האטימות.

 

 

עורך הבדיקה

                                                                                                    

_______________

      שם החותם                                 שם המכון                                                           חתימה וחותמת

 

 

הקבלן

 

_______________

      שם החותם                                  תפקיד                                                           חתימה וחותמת

 

המפקח

 

_______________

     שם החותם                                  תפקיד                                                         חתימה וחותמת

 

 

העתק: מתכנן

לוגו של החברה                       נספח 6

 

תאריך

 

לכבוד

מהנדס המים והביוב

עין נטפים – מפעלי מים וביוב אילת בע"מ

ת.ד. 1200  

אילת 88110

 

א.נ.,

 

הנדון : דוח צילום טלוויזיה לקו ביוב /מים

פרויקט: שדה תעופה מתפנה

 

הננו לאשר שערכתי צילום טלוויזיה לאורך קו הביוב (או צינור אחר) כמפורט להלן:

 

 1. תאור מכשיר הצילום ושיטת העבודה…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

 1. תוצאות הבדיקה:

הערות לבדיקה

סוג הצינור

קוטר (מ"מ)

אורך הקטע, מטר

בין שוחות

שוחה מס'

שוחה מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. הערות עורך הבדיקה:…………………………………………………………………………………………….

 

 

אישור המפקח                                                                                       אישור עורך הצילום

……………………………………                                                      ………………………………………..

שם מלא חתימה וחותמת                                                                        שם מלא חתימה וחותמת

 

העתק: המתכנן

 

מפרט שרטוט תשתיות מים/ביוב

 

הנחיות להגשת תכניות עדות  ותוכניות מצב קיים למודדים

המערכת המקוונת

גרסה 1
אפריל 2016

קטע זה במסמך מהווה הנחייה מחייבת למדידה של עצמים בשטח במטרה להגדיר את הביטוי הגראפי של השכבות והעצמים בשירטוט, ליצירת שפה אחידה בין אלו העוסקים במדידה לבין האחראים על קליטת המידע במערכות לניהול תשתיות בתאגיד.

ההנחיות במסמך זה נוסחו ברוח הנחיות משרד הפנים להגשת תוכניות מבא"ת, תוך התמקדות על ההיבטים שחשובים לתאגיד של שכבות המדידה הרלוונטיות של מים וביוב.

הנחיות כלליות

 1. פורמט השרטוט – יש לשמור את קבצי השרטוט בפורמט Dwg של AutoCAD .
 2. רשת קורדינטות – רשת ישראל חדשה (ITM).
 3. קנה המדידה:
  • קנ"מ המודל הגיאומטרי – 1:1
  • קנ"מ השרטוט – 1:500 / 1:250 (בכפוף להנחיות התאגיד).
 4. יחידות מידה (Meter – (Measure Units, רמת דיוק 6 ספרות אחרי הנקודה.
 5. סימבולים – ישות מסוג בלוק בהתאם להנחיות בסעיף 5.1
 6. מסגרת קורדינטות – לתיחום גבול אזור המדידה בהתאם להנחיות המודדים.
 7. שלמות הנתונים (רציפות) – יש לוודא שתחילה/סיום אובייקט קווי יהיה ב- InsertionPoint של אובייקט מסוג Block.
 8. שכבה 0 – צריכה להיות ריקה.
 9. גופנים (FONTS) – פונט תקין יחיד מסוג HEBTXT (מהאתר של משרד הפנים), והסגנון

   מוגדר _HEBTXT.

 

הנחיות לקבצים – קבצי עדות

 

 1. קובץ Survey:
  • מפה מצבית כרקע : תכנית העדות, תתבסס על מדידה קרקעית עדכנית לרצועת
   הכביש שתכלול הפרטים הנ"ל : תוואי הכביש, (מדרכות, אבן שפה, וכ'), דרכים סלולות   
          ובלתי סלולות, קירות וקירות תומכים, חזיתות מבני (מבנים קבועים וארעיים בעלי   
          יסודות), מצוקים, מסילת ברזל, מקווי מים, מעיינות ובארות.
  • גבהים : המדידה תכלול גבהים.
  • פוטוגרומטריה : אין להשתמש ברקע פוטוגרומטרי, (רק באישור בכתב מהתאגיד).
  • התמצאות : יש לציין שמות רחובות ומספרי בתים.
  • מערכות מים/ביוב : אין להכניס לקובץ המדידה, נתונים/בלוקים/שכבות, השייכים
        למערכת אלו.
 2. קובץ INDEX :
  • יש לחבר לקובץ הנ"ל, את שאר הקבצים הנלווים בפקודת XREF.
  • הגיליון יבנה במרחב הנייר Paper Space, (במיוחד אם יש חלוקה לגיליונות).
  • בגיליון / גיליונות, יופיע בו, פרטי המודד כולל הלוגו, תאריך המדידה וכ'.
  • במפות עדות, בנוסף לאמור בסעיף 11.3 יש לציין עבור מי הוכנה תכנית העדות, (שם
          הקבלן המבצע).
 3. SysW+SysWW :
  • יש לשרטט את מערכת המים והביוב בהתאם להנחיות המופיעות בנוהל הגשה למודדים זה בגרסתו האחרונה המעודכנת.
  • יש למדוד שוחה קיימת / מגוף קיים, שאליהם מתחברים עם הקווים החדשים .
  • מקטני לחץ : על המודד לקבל תכנית פרטי המערכת המתוכננת מהקבלן, להתאים אותה לביצוע בשטח כולל הכנת חתך השוחה ולהגיש אותם עם מפת תכנית העדות.

 

 • פרט שוחת אביזרים : על המודד לקבל תכנית פרטי המערכת המתוכננת מהקבלן,
         להתאים אותה לביצוע בשטח כולל הכנת חתך השוחה ולהגיש אותם עם מפת תכנית 
         העדות.


 

תחנות שאיבה מים וביוב + בריכות מים

 

 1. מפרט זה אינו כולל הנחיות עבור הכנת תכניות עדות ותוכניות לצרכי תכנון עבור תחנות שאיבה מים וביוב וכן עבור בריכות מים.

 

נוהל הגשה

 

 1. בדיקת ביצוע בשטח:
  • המודד יאשר בחתימת ידו כל עותק של מפה טופוגרפית, מפה מצבית, מפת רקע, ויציין את תאריך החתימה.
  • יש למסור למפקח העתק נייר כפי שצוין בסעיף 13.1,לבדיקת ביצוע העבודה בשטח, במידה והביצוע תקין, המפקח יחתום ע"ג המפה ויעביר לבדיקת המתכנן.
  • על המתכנן לבדוק את מפת העדות החתומה ע"י המפקח ולאשר את תאימות העבודה לתכנון שלו, כולל בדיקותיו במסגרת פיקוח עליון, לאחר אישורו וחתימתו של המתכנן, יועברו הקבצים לבדיקת תקינותם.
 2. בדיקת תקינות הקבצים:
  • הגשה – להגיש את כל הפרויקט מכווץ בפורמט ZIP ע״י הפקודה eTransmit.
  • מייל – יש לציין את שם הפרויקט בנושא של המייל, את הקבצים לבדיקה יש לשלוח
    לכתובת הדוא"ל amnon@ein-netafim.co.il
 3. בדיקת תקינות תוכניות/קבצי הגשה : יש לפעול בהתאם להנחיות במסמך זה, לפיו :
  • תכנית עדות :
   • שכבת רקע וקדסטר – לא רלוונטי
   • שכבות מים וביוב- הכנת הקבצים בהתאם למפרט הנחיות במסמך זה.
  • תוכניות – מצב קיים
   • שכבות רקע וקדסטר – בהתאם להוראות מבא"ת, באתר משרד הפנים
   • שכבות מים וביוב- הכנת הקובץ בהתאם למפרט הנחיות במסמך זה.

 

חשבונות

 

 1. לא יאושר חשבון כל עוד לא תתקבל תכנית חתומה ע"י המפקח והמתכנן !

 

 

 

 

 

 

עקרונות לעריכת התשריט – קבצים לתוכניות עדות

עריכת תשריט המדידה תבוצע עפ"י 3 העקרונות להלן:

 1. חלוקה לקבצים
 2. חלוקה לשכבות
 3. מבנה הגיליון

קובץ המדידה יוגש בחלוקה לקבצים נפרדים לפי הנושאים שבטבלה (_XXX ]סוג-קובץ]).

שם הקובץ

לבדיקה

מהות הקובץ

השכבות בקובץ

שם שכבה

תאור

Index_XXX.dwg

לא

קובץ ראשי

מסגרות, מיקרא , הצהרת מודד , כותרות  ,  חלוקה לגיליונות  וכ'

ללא

Survey_XXX.dwg

לא

קובץ מפת המדידה

ללא

Parcel_XXX.dwg

לא

קובץ גושים וחלקות

ללא

SysW_XXX.dwg

כן

מדידות מים

4600

טקסט חופשי–חיבור בית/קיים

4601

קו מים

4602

נקודת גובה על הצינור

4609

מגוף / שוחת מגופים

4610

שעון / מד מים (חיבור צרכן)

4611

ברז כיבוי אש (הידרנט)

4613

באר מים / קידוח

4614

חיבור מקורות

4616

הכנה לחיבור מגרש

4682

מעבר קוטר

4683

שסתום (אוויר/ אל חזור)

4684

תחנת שאיבה

4685

מקטין לחץ

4690

בריכה / מגדל מים

4691

עוגן / עוגן עיוור

SysWW_XXX.dwg

כן

מדידות ביוב

4800

טקסט חופשי–חיבור בית/קיים

4801

קו ביוב + כיוון זרימה

4802

קו סניקה + כיוון זרימה

4803

נקודת גובה על הצינור (סניקה)

4804

שוחת ביוב

4805

תחנת שאיבה

4807

שסתום אויר / אל חוזר (סניקה)

4809

מגוף (סניקה)

4815

מפל

4816

בור רקב/ספיגה

 

עקרונות לעריכת התשריט – קבצים לתוכניות מצב קיים מערכת מקוונת

עריכת תשריט המדידה תבוצע עפ"י 3 העקרונות להלן:

 1. חלוקה לקבצים
 2. חלוקה לשכבות
 3. מבנה הגיליון

קובץ המדידה יוגש בחלוקה לקבצים נפרדים לפי הנושאים שבטבלה (_XXX ]סוג-קובץ]).

שם הקובץ

לבדיקה

מהות הקובץ

השכבות בקובץ

שם שכבה

תיאור

Index_XXX.dwg

לא

לצורך חלוקה לגיליונות והוצאת פלוטים עם כותרות וכ'

ללא מפרט – (דרישה של מי כרמל)

Survey_XXX.dwg

כן

קובץ מפת המדידה

בהתאם הוראות מבא"ת עדכניות

באתר האינטרנט של מש.הפנים

המערכת המקוונת

 

Parcel_XXX.dwg

כן

קובץ גושים וחלקות

Gvul_XXX.dwg

כן

קובץ גבול

Plan_XXX.dwg

כן

קובץ תאי שטח-פיקטיבי-קוד 955 (רצועת תשתיות)

SysW_XXX.dwg

כן

מדידות מים

4601

קו מים

4609

מגוף / שוחת מגופים

4610

שעון / מד מים (חיבור צרכן)

4611

ברז כיבוי אש (הידרנט)

4613

באר מים / קידוח

4614

חיבור מקורות

4616

הכנה לחיבור מגרש

4682

מעביר קוטר

4683

שסתום (אוויר/ אל חזור)

4684

תחנת שאיבה

4685

מקטין לחץ

4690

בריכה / מגדל מים

4691

עוגן / עוגן עיוור

SysWW_XXX.dwg

כן

מדידות ביוב

4801

קו ביוב + כיוון זרימה

4802

קו סניקה + כיוון זרימה

4804

שוחת ביוב

4805

תחנת שאיבה

4807

שסתום אויר / אל חוזר (סניקה)

4809

מגוף (סניקה)

4815

מפל

4816

בור רקב/ספיגה

5.1 נתונים אלפא נומריים נילווים – Attributes

מים

שכבה

תיאור

סוג

מאפיין (Attribute)

מאפיין

תיאור

עדות

תכנון

סוג

ערכים

4601

 

קווי מים

Line

בלוק  מצורף – 4601

 

 

לשרטט ב Poly Line

בלוק מידע לקו

Point

DIAMETER

קוטר צינור

P

P

מספרי

אינץ'

LENGTH

אורך

P

P

מספרי

מטר

MATERIAL

חומר

P

 

טקסט

אסבסט , אחר , PE , פלדה

WT

עובי דופן

P

 

מספרי

אינץ'

UNDERGROUND

עילי/תת קרקעי

P

P

לוגי

0=לא , 1=כן

IS_SLEEVE

שרוול

P

P

לוגי

0=אין , 1=יש

SLEEVE_DIAM

קוטר שרוול

P

P

מספרי

אינץ'

OWNER

בעלות

 

 

טקסט

מקורות, תאגיד, פרטי, אחר

CMT

הערה

 

 

טקסט

 

4602

נק' גובה

Point

HEIGHT

עומק הנחת צינור

P

 

מספרי

TL  צינור (גובה ארצי)

CMT

הערה

 

 

טקסט

 

4609

מגוף/שוחת מגופים

Point

DIAMETER

קוטר

P

 

מספרי

אינץ'

OPEN_CLOSE

מגוף פתוח/סגור

 

 

לוגי

OPEN =1 , CLOSE = 0

VALVE_TYPE

סוג מגוף

P

 

טקסט

טריז, פרפר, אלכסוני, אחר

MANUFACTURER

יצרן

P

 

טקסט

רפאל, כוכב, ארקה, אחר

MODEL

דגם

P

 

טקסט

B-3 , 1551/1511 , TRL/TRS

PRESSURE

לחץ עבודה

P

 

טקסט

PN.16  PN.25

STANDARD

תקן קידוח אוגנים

P

 

טקסט

BSTD , DIN (ND)

DEPTH

עומק שוחה

 

 

מספרי

 

IS_PIT

יש/אין שוחה

P

 

לוגי

1=יש , 0=אין

אם

יש שוחה

COV_TYPE

סוג מכסה

 

 

טקסט

רגיל , כבד

COV_SHAPE

צורת מכסה

 

 

טקסט

עגול , מלבני

COV_DIM

מידות מכסה בס"מ

 

 

טקסט

אורךX  רוחב

TL

גובה מכסה שוחה

P

 

מספרי

 

OWNER

בעלות

 

 

טקסט

מקורות, תאגיד, פרטי, אחר

CMT

הערה

 

 

טקסט

 

4610

שעון/מד מים

(חיבור צרכן)

Point

NUMBER

מספר שעון/מד מים

P

P

מספרי

למד הכללי בלבד

DIAMETER

קוטר

P

P

מספרי

מילימטר

STREET_NAME

שם רחוב

P

 

טקסט

 

HOUSE_NUM

מספר בית

P

 

מספרי

 

CMT

הערה

 

 

טקסט

 

           

 

4611

הידרנט

 

Point

 

hydrant_type

סוג הידרנט

P

P

טקסט

בודד, כפול

diam_z

קוטר זקף

P

 

מספרי

אינץ'

quick_fix

מתקן שבירה

P

 

לוגי

1=יש , 0=אין

manufacturer

יצרן

 

 

טקסט

כוכב, רפאל, פומס, ZET

z_topo

רום קרקע

P

P

מספרי

 

cmt

הערה

 

 

טקסט

 

4613

באר מים/ קידוח

Point

name

שם

 

 

טקסט

שם קידוח

status

סטטוס

 

 

טקסט

פעיל, מבוטל, אחר

water_table

מפלס מי תהום

 

 

מספרי

מטר

depth

עומק קדוח

 

 

מספרי

מטר

supply

ספיקה

 

 

מספרי

מק״ש

pressure

לחץ

 

 

מספרי

אטמ'

diameter

קוטר קידוח

 

 

מספרי

מטר

diam_mapok

קוטר מפוק

 

 

מספרי

אינץ'

wat

גודל חשמל

 

 

מספרי

ק״ווט

engine_power

הספק מנוע

 

 

מספרי

כ״ס

model

דגם משאבה

 

 

טקסט

 

diesel

דיזל

 

 

טקסט

 

gnirtor

גנרטור

 

 

טקסט

 

z_topo

רום קרקע

 

 

מספרי

 

cmt

הערה

 

 

טקסט

 

4614

חיבור מקורות

Point

name

שם החיבור

 

 

טקסט

 

cmt

הערה

 

 

טקסט

 

4616

הכנה לחיבור מגרש

Point

DIAMETER

קוטר

P

 

מספרי

אינצ'

MATERIAL

חומר

P

 

טקסט

פלדה, PE, אחר

CMT

הערה

 

 

טקסט

 

4682

מעבר קוטר

Point

DIAM1

מגודל קוטר

P

 

מספרי

 

DIAM2

לגודל קוטר

P

 

מספרי

 

TYPE

סוג

 

 

טקסט

אקסצנטרי, קונצנטרי

CMT

הערה

 

 

טקסט

 

4683

שסתום

(אוויר / אל חזור)

Point

TYPE

סוג שסתום

P

P

טקסט

אוויר , אל חזור , אחר

DIAMETER

קוטר

P

P

מספרי

אינץ'

UNDERGROUND

עילי/תת קרקעי

P

P

לוגי

0=לא , 1=כן  (מתייחס לשסתום אוויר בלבד)

CMT

הערה

 

 

טקסט

 

4684

תחנת שאיבה

Point

STATION_NAME

שם תחנה

 

P

טקסט

 

OWNER

בעלות

 

 

טקסט

מקורות, תאגיד, פרטי, אחר

CMT

הערה

 

 

טקסט

 

 

 

4685

על המודד לקבל מהקבלן את תכנית פרטי המערכת שבוצעה בשטח, ולהגיש אותה עם מפת תכנית העדות !

מקטין לחץ

Point

מקטין 1

DIAMETER_1

קוטר

P

 

מספרי

אינץ'

PRESSURE_IN_1

לחץ כניסה

P

 

מספרי

אטמ'

PRESSURE_OUT_1

לחץ יציאה

P

 

מספרי

אטמ'

TYPE_1

סוג מקטין לחץ

P

 

טקסט

יחסי, מתכוונן, אחר

MODEL_1

דגם

P

 

טקסט

ברמד, רפאל, אחר

מקטין 2

DIAMETER_2

קוטר

P

 

מספרי

אינץ'

PRESSURE_IN_2

לחץ כניסה

P

 

מספרי

אטמ'

PRESSURE_OUT_2

לחץ יציאה

P

 

מספרי

אטמ'

TYPE_2

סוג מקטין לחץ

P

 

טקסט

יחסי, מתכוונן, אחר

MODEL_2

דגם

P

 

טקסט

ברמד, רפאל, אחר

BYPASS

מעקף – אם יש או אין

 

 

לוגי

0=לא , 1=כן

יש מעקף

DIAMETER_3

קוטר מעקף

P

 

מספרי

אינץ'

TYPE_3

סוג מעקף

P

 

טקסט

 

CMT

הערה

 

 

טקסט

 

4690

בריכה/ מגדל מים

Point

NAME

שם

 

 

טקסט

 

DIAM_PIPE_IN

קוטר צינור כניסה

 

P

מספרי

אינץ'

DIAM_PIPE_OUT

קוטר צינור יציאה

 

P

מספרי

אינץ'

CMT

הערות

 

 

טקסט

 

4691

אוגן/אוגן עיוור

Point

DIAMETER

קוטר

P

 

מספרי

אינץ'

CMT

הערה

 

 

טקסט

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביוב

(Attribute) מאפיין

סוג

תיאור

שכבה

ערכים

סוג

תכנון

עדות

תיאור

מאפיין

Poly Line לשרטט ב

בלוק מצורף – 4801

Line

קו ביוב

4801

רציף Poly Line לשרטט ב

בלוק מצורף – 4802

Line

קו סניקה

4802

בלוק בצורת חץ לציון כיוון הזרימה

Point

בלוק מידע לקו

ביוב + כיוון זרימה

4801

מטר

מספרי

P

P

אורך רשום

LENGTH

מטר

מספרי

P

P

רום כניסה תחתון

IL_IN

מטר

מספרי

P

P

רום יציאה עליון

IL_OUT

%

מספרי

 

P

שיפוע

SLOP

מ״מ

מספרי

P

P

קוטר

DIAMETER

3/16"

5/32"

WT

פלדה

טקסט

 

P

חומר

MATERIAL

17

13.6

11

SDR

PE

דרג

תקן

PVC

SN-8

884

SN-10  / SN-12.5

532

"ראה טבלה בשדה חומר"

מספרי

 

P

עובי דופן (צינור פלדה)

WT

"ראה טבלה בשדה חומר"

מספרי

 

P

תקן (P.E.)

SDR

"ראה טבלה בשדה חומר"

מספרי

 

P

תקן (צינור P.V.C)

STANDARD

"ראה טבלה בשדה חומר"

טקסט

 

P

דרג (צינור P.V.C)

GRADE

פעיל, מבוטל

טקסט

P

 

סטטוס

STATUS

 

טקסט

 

 

הערות

CMT

בלוק בצורת חץ לציון כיוון הזרימה

Point

בלוק מידע לקו סניקה + כיוון זרימה

4802

מטר

מספרי

 

P

אורך רשום

LENGTH

מ״מ

מספרי

 

P

קוטר

DIAMETER

" לתת עובי דופן "

פלדה

טקסט

 

P

חומר

MATERIAL

 SDR  :  11 , 13.6 , 17

PE

אינץ'

מספרי

 

P

עובי דופן (צינור פלדה)

WT

"ראה טבלה בשדה חומר"

טקסט

 

P

תקן (P.E.)

SDR

 

טקסט

 

 

הערות

CMT

מטר (גובה ארצי)

טקסט

 

P

עומק הנחת צינור

HEIGHT

Point

נק' גובה

 מתייחס לסניקה

4803

 

טקסט

 

 

הערות

CMT

 

טקסט

P

P

מספר שוחה

NUMBER

Point

שוחת ביוב

4804

מטר

מספרי

P

P

רום מכסה שוחה

TL

מטר

מספרי

P

P

רום תחתית שוחה

IL

טרומי, יציקת בטון

טקסט

 

P

חומר

MATERIAL

עגולה=קוטר  מלבנית=אורך/רוחב

טקסט

 

P

מידות שוחה

MEASURE

כבד, רגיל

טקסט

 

P

סוג מכסה

COVER_TYPE

מלבן, עגול

טקסט

 

P

צורת מכסה

COV_FORM

פעיל, מבוטל

טקסט

P

 

סטטוס

STATUS

 

טקסט

 

 

הערות

CMT

              

 

 

 

4805

 

תחנת שאיבה

Point

STATION_NAME

שם תחנה

P

P

טקסט

 

TL

רום מכסה שוחה

P

P

מספרי

מתייחס לנתוני השוחה בכניסה לתחנת השאיבה !

IL

רום תחתית שוחה

P

P

מספרי

STATUS

סטטוס

 

P

טקסט

פעיל, מבוטל

CMT

הערות

 

 

טקסט

 

4807

שסתום אויר / אל חוזר
מתייחס לסניקה

Point

TYPE

סוג

P

 

טקסט

שסתום אוויר / אל חוזר

DIAMETER

קוטר

P

P

מספרי

אינץ'

PRESSURE

לחץ עבודה

P

 

מספרי

PN.10  PN.16  PN.25

MANUFACTURER

יצרן

P

 

טקסט

 

MODEL

דגם

P

 

טקסט

 

CMT

הערות

 

 

טקסט

 

4809

מגוף

מתייחס לסניקה

Point

FEAT_TYPE

סוג מגוף

P

 

טקסט

פרפר, טריז

OPERATING

אופן הפעלה

P

 

טקסט

ידני, תמסורת , חשמלי

DIAMETER

קוטר

P

P

מספרי

אינץ'

PRESSURE

לחץ עבודה

P

 

טקסט

PN.10  PN.16

MANUFACTURER

יצרן

P

 

טקסט

 

MODEL

דגם

P

 

טקסט

 

STANDARD

תקן קידוח אוגנים

P

 

טקסט

PN.10 , PN.16 , BSTD

UNDERGROUND

עילי/תת קרקעי

 

 

לוגי

0=לא , 1=כן

CMT

הערות

 

 

טקסט

 

4815

מפל

Point

TYPE

סוג מפל

P

P

טקסט

פנימי, חיצוני, קיר

IL_TOP

גובה עליון

P

P

מספרי

מטר

IL_DOWN

גובה תחתון

P

P

מספרי

מטר

DIAMETER

קוטר

P

P

מספרי

אינץ'

CMT

הערה

 

 

טקסט

 

4816

בור רקב/ ספיגה

Point

TL

רום מכסה שוחה

P

P

מספרי

מטר

CMT

הערה

 

 

טקסט