מכרז מס' 8.2016 בדבר שירותי שמירה ואבטחה באזור המרינה

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות למתן שירותי שמירה ואבטחה באזור המרינה העירונית בעיר אילת, אשר תיאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו לחלק בלתי נפרד מן ההסכם שיחתם עם המציע הזוכה.