מכרז מס 6.2021 בדבר הקמת תחנה להגברת לחץ מים בשחמון רובע 11 באילת – המכרז סגור

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ  מבקשת בזאת לקבל הצעות להקמת תחנה להגברת לחץ מים בשחמון רובע 11 באילת  אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.

כתב כמויות – מכרז להגברת לחץ מים שחמון 11

מסמכי מכרז 6.2021

מכרז פומבי מס' מ/6/2021  ("מכרז אומדן")   הקמת תחנה להגברת לחץ מים בשחמון רובע 11 באילת     אוגוסט 2021   החברה הכלכלית לאילת (חכ"א)

קרא עוד »
צינור מים