מכרז מס' 6/2017 בדבר החלפת מקרר מים באולם ספורט אלון באילת

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות להחלפת מקרר מים באולם ספורט אלון באילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.