מכרז מס' 4/2018 בדבר הקמת גן ילדים דו כיתתי

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע הקמת גן ילדים דו כיתתי ברח' לבנדר מגרש 762 בשחמון 6 באילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.