מכרז מס 4.2017 בדבר הקמת שני אולמות ספורט

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע הקמת אולם ספורט במתחם בית הספר היסודי "הרי אילת"  ובמתחם בית הספר "ים סוף" באילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.