מכרז מס' 4.2016 בדבר הקמת גן ילדים דו כיתתי ברובע 9 שחמון

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן: "החברה" או "חכ"א") מבקשת בזאת לקבל הצעות להקמת גן ילדים דו כיתתי במגרש 902 ברובע 9 באילת (להלן – "העבודות") אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.