מכרז מס 23.2017 פיתוח רובע 9

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות עפר, תשתיות, פיתוח, מסגרות,גינון והשקיה, ריהוט חוץ וחשמל בשצ"פ קטן שחמון 9 באילת  אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.