מכרז מס' 13.2016 בדבר קבלת שירותי ניקיון באזור המרינה העירונית

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות למתן שירותי ניקיון באזור המרינה העירונית, הצפונית והדרומית, בעיר אילת  אשר תיאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מכרז זה.

מסמכי המכרז יהיו לחלק בלתי נפרד מן ההסכם שיחתם עם המציע הזוכה, להלן המסמכים מצורפים.