מכרז מס' 12.2016 בדבר קבלת זכות חסות/מיתוג באולם הכדורסל באילת

החברה הכלכלית לאילת בע"מ (להלן – "החברה"), פונה בהזמנה להציע הצעות במסגרת מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' מ/12/2016 לקבלת זכות חסות/מיתוג naming right)) באולם הכדורסל באילת.