מכרז מס מ8/2020 להקמת אטרקציות במתחם שדה התעופה המפונה באילת

הזמנה להציע הצעות בהליך מיון מוקדם (PQ) עבור מכרז פומבי מס' מ/8/2020 להקמה והפעלה של אטרקציות תיירותיות במתחם שדה התעופה המפונה באילת.

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ, עבור עיריית אילת, מזמינה בזאת מציעים להשתתף בהליך מיון מוקדם (Pre-Qualification), במסגרת מכרז פומבי להקמה ולהפעלה של אטרקציות תיירותיות במתחם שדה התעופה המפונה באילת.  
 
 
 
להלן מסמכי המכרז: