מכרז מס' מ2.2017 – בדבר שיפוץ ושדרוג מבנים, שטחים ציבוריים ומתקנים באילת

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות שיפוץ ושדרוג מבנים, שטחים ציבוריים ומתקנים באילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם מציע זוכה.