מכרז מס' מ/11/2020 להקמת גן ילדים ארבע כיתתי ברובע 11

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע הקמת גן ילדים ארבע כיתתי ברובע 11 (מגרש 901) באילת  אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.

להלן מסמכי המכרז:

מכרז 11-2020 הקמת ילדים ארבע כיתתי רובע 11

כתב כמויות גן 4 כיתתי רובע 11

מכתב הבהרות ושינויים מס 1- גן ילדים רובע 11