מכרז זוטא מס' 1.2017 בדבר מערכות סולאריות במבני ציבור

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור בשכונת "מצפה ים" באילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.