מכרז זוטא מס' מ9/2018 בדבר ביצוע עבודות נגרות בבית ספר אורים באילת

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות ל: ביצוע עבודות נגרות בבית ספר אורים באילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זוטא זה.

מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע ו/או המציעים הזוכה/ים.