מכרז זוטא מס' מ3.2016 בדבר אספקה, פירוק והתקנה של גופי תאורה

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן – "המזמינה" או "המזמין") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לביצוע עבודות לשדרוג תאורת הפנים לגופי תאורה מסוג LED , והתקנת בקרי נוכחות, במבני ציבור (מוסדות חינוך ובית כנסת) בשכונת מצפה ים באילת, הכול כמפורט במסמכי מכרז זה מובהר בזאת כי המציע נדרש לצרף להצעתו את תכנית העבודה להחלפת גופי התאורה.